Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31971R1182.pdf

31971R1182

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och fristerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 08/06/1971 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0071

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0311

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 1 s. 0071

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0354

"Grekisk specialutgåva

" Område 01 Volym 1 s. 0131

Spansk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 0149

Portugisisk specialutgåva: Område 01 Volym 1 s. 0149RÅDETS FÖRORDNING (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande 1, och

med beaktande av följande:

Många av rådets och kommissionens rättsakter fastställer tidsfrister, datum och tidpunkter och använder sig av begreppen "arbetsdag" och "helgdag".

Det bör på detta område fastställas enhetliga allmänna regler.

Det kan i undantagsfall visa sig vara nödvändigt att vissa av rådets eller kommissionens rättsakter undantas från dessa allmänna regler.

För att förverkliga gemenskapens mål är det nödvändigt att se till att gemenskapens lagstiftning tillämpas enhetligt och följaktligen måste allmänna regler för tidsfrister, datum och tidpunkter fastställas.

I fördraget finns ingen bestämmelse om fastställande av sådana regler.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inte annat föreskrivits, skall bestämmelserna i denna förordning tillämpas på de rättsakter, som har antagits eller kommer att antas av rådet eller kommissionen enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen eller Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

KAPITEL I Tidsfrister

Artikel 2

1. Vid tillämpningen av denna förordning avses med helgdag de dagar som är helgdagar i den medlemsstat eller i den institution inom gemenskaperna, där en handling skall utföras.

Med anledning därav skall varje medlemsstat till kommissionen översända en förteckning över de dagar som enligt berörda lands lagstiftning är helgdagar. Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning publicera de förteckningar som medlemsstaterna översänt, med tilläggande av de dagar som är helgdagar i gemenskapernas institutioner.

2. Vid tillämpningen av denna förordning avses med arbetsdagar alla dagar utom helgdagar, söndagar och lördagar.

Artikel 3

1. Om en tidsfrist uttryckt i timmar skall räknas från det ögonblick då en händelse eller en handling äger rum, skall den timme då händelsen eller handlingen äger rum inte ingå i tidsfristen.

Om en tidsfrist uttryckt i dagar, veckor, månader eller år skall räknas från det ögonblick då en händelse eller handling äger rum, skall den dag då händelsen eller handlingen äger rum inte ingå i tidsfristen.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkterna 1 och 4 skall följande gälla:

a) En tidsfrist uttryckt i timmar skall inledas vid början av fristens första timme och upphöra vid utgången av den sista timmen.

b) En tidsfrist uttryckt i dagar skall inledas vid början av första dagens första timme och upphöra vid utgången av sista dagens sista timme.

c) En tidsfrist uttryckt i veckor, månader eller år skall inledas vid början av första dagens första timme inom tidsfristen och upphöra vid utgången av den sista timmen under den dag i den sista veckan, månaden eller året som infaller på samma veckodag respektive samma datum som den dag som inleder tidsfristen. Om i de fall tidsfristen uttrycks i månader eller år den dag då en tidsfrist skulle upphöra infaller på ett datum som inte finns i tidsfristens sista månad, skall tidsfristen upphöra vid utgången av sista timmen i denna månads sista dag.

d) Om en tidsfrist omfattar delar av en månad, skall vid beräkningen av dessa delar månaden anses ha trettio dagar.

3. I tidsfristerna skall medräknas helgdagar, söndagar och lördagar, utom då dessa uttryckligen är undantagna eller tidsfristerna är uttryckta i arbetsdagar.

4. Om sista dagen av en tidsfrist som inte uttrycks i timmar infaller på en helgdag, söndag eller lördag, skall tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdags sista timme.

Denna bestämmelse skall inte tillämpas på tidsfrister som beräknas retroaktivt från ett bestämt datum eller en bestämd händelse.

5. Varje tidsfrist på två eller flera dagar skall omfatta minst två arbetsdagar.

KAPITEL II Datum och tidpunkter

Artikel 4

1. Om inte annat följer av denna artikel skall bestämmelserna i artikel 3, utom punkterna 4 och 5, tillämpas på tidsfrister som avser när rådets eller kommissionens rättsakter eller bestämmelser i sådana rättsakter skall träda i kraft eller börja gälla eller tillämpas eller upphöra att gälla eller tillämpas.

2. Sådant ikraftträdande eller sådan början av giltighet eller tillämpning av rådets eller kommissionens rättsakter eller bestämmelser i dessa rättsakter som har fastställts till ett bestämt datum skall inträda vid början av den första timmen av den dag som infaller på detta datum.

Denna regel skall även tillämpas om de ovan nämnda rättsakterna eller bestämmelserna skall träda i kraft eller börja gälla eller tillämpas inom ett bestämt antal dagar efter den tidpunkt då en händelse inträffar eller en handling äger rum.

3. Sådant upphörande av giltighet eller tillämpning av rådets eller kommissionens rättsakter eller bestämmelser i dessa rättsakter som har fastställts till ett bestämt datum skall inträda vid utgången av den sista timmen av den dag som infaller på detta datum.

Denna regel skall även tillämpas om de ovan nämnda rättsakterna eller bestämmelserna skall upphöra att gälla eller tillämpas inom ett bestämt antal dagar efter den tidpunkt då en händelse inträffar eller en handling äger rum.

Artikel 5

1. Om inte annat följer av denna artikel skall bestämmelserna i artikel 3, utom punkterna 4 och 5, tillämpas när en handling får eller skall vidtas vid en bestämd tidpunkt för att genomföra en av rådets eller kommissionens rättsakter.

2. Om en handling får eller skall vidtas på ett bestämt datum för att genomföra en av rådets eller kommissionens rättsakter, får eller skall handlingen vidtas mellan början av den första timmen och utgången av den sista timmen av den dag som infaller på detta datum.

Denna regel skall även tillämpas om en handling för att genomföra en av rådets eller kommissionens rättsakter får eller skall vidtas inom ett bestämt antal dagar efter den tidpunkt då en händelse inträffar eller någon annan handling äger rum.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 3 juni 1971.

På rådets vägnar

R. PLEVEN

Ordförande

1 EGT nr C 51, 29.4.1970, s. 25.