Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31973D0402.pdf

31973D0402

73/402/EEG: Rådets beslut av den 22 november 1973 om ändring av beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 347 , 17/12/1973 s. 0048 - 0049

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0153

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0220

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0153

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0010

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0010RÅDETS BESLUT av den 22 november 1973 om ändring av beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (73/402/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

För att uppnå målen i fördraget inom ramen för en gemensam transportpolitik infördes genom rådets beslut av den 21 mars 1962 () ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda för transporter på järnväg, landsväg eller inre vattenvägar.

Vid tillämpningen av detta beslut skall kommissionen avge ett yttrande eller en rekommendation till den medlemsstat som har konsulterat kommissionen angående de föreskrifter som den planerar att anta på transportområdet inom en viss tidsfrist efter att ha mottagit meddelandet. Dessa tidsfrister har visat sig vara för korta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i rådets beslut av den 21 mars 1962 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Kommissionen skall senast två månader efter att ha mottagit det meddelande som avses i artikel 1 avge ett yttrande eller en rekommendation till den aktuella medlemsstaten. Den skall samtidigt informera övriga medlemsstater.

2. Varje medlemsstat får till kommissionen lämna in synpunkter på åtgärden i fråga. Den skall samtidigt vidarebefordra dessa till övriga medlemsstater.

3. På en medlemsstats anmodan, eller om kommissionen finner det lämpligt, skall kommissionen rådgöra med samtliga medlemsstater om åtgärden i fråga. I det fall som beskrivs i punkt 4 får sådant samråd äga rum i efterhand inom två månader.

4. Kommissionen får på medlemsstatens anmodan minska tidsfristen i punkt 1 eller, med dess samtycke, förlänga den. Tidsfristen skall minskas till femton dagar om medlemsstaten förklarar att den planerade åtgärden är av brådskande karaktär. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om varje sådan minskning eller förlängning av tidsfristen.

5. Medlemsstaten får inte låta den aktuella åtgärden träda i kraft före utgången av den tidsfrist som fastställs antingen i punkt 1 eller i punkt 4, eller innan kommissionen har avgivit ett yttrande eller en rekommendation, utom i ytterst brådskande fall som kräver medlemsstatens omedelbara ingripande. I sådana fall skall medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och förfarandet som fastställs i denna artikel följas i efterhand senast två månader efter det att underrättelsen mottagits."

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 1973.

På rådets vägnar

()J. KAMPMANN

Ordförande

()) EGT nr 23, 3.4.1962, s. 720/62.