Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L0368.pdf

31980L0368

Rådets elfte direktiv 80/368/EEG av den 26 mars 1980 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt - uteslutning av de franska utomeuropeiska departementen från tillämpningsområdet för direktiv 77/388/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 03/04/1980 s. 0041 - 0041

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0120

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0125

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0125RÅDETS ELFTE DIREKTIV av den 26 mars 1980 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatt - uteslutning av de franska utomeuropeiska departementen från tillämpningsområdet för direktiv 77/388/EEG (80/368/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 227.2 tredje stycket i fördraget skall gemenskapens institutioner inom ramen för den ordning som anges i fördraget sörja för att den ekonomiska och sociala utvecklingen i de franska utomeuropeiska departementen möjliggörs.

I överensstämmelse med domstolens dom av den 10 oktober 1978 i mål 148-77 tillämpas fördraget och härledd lagstifting på de franska utomeuropeiska departementen, såvida inte gemenskapens institutioner beslutar om särskilda åtgärder som är anpassade till de ekonomiska och sociala villkoren i dessa departement.

Av hänsyn till de geografiska, ekonomiska och sociala förhållandena i dessa departement bör de uteslutas från tillämpningsområdet för det gemensamma system för mervärdeskatt som fastställs i rådets direktiv 77/388/EEG ().

Genomförandet av detta direktiv medför inga ändringar i medlemsstaternas lagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i artikel 3.2 i direktiv 77/388/EEG"- Frankrike:

de utomeuropeiska departementen."

Artikel 2

Detta direktiv skall tillämpas från och med den 1 januari 1979.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.