Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 96/30/EG av den 13 maj 1996 om ändring av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 122 , 22/05/1996 s. 0014 - 0014RÅDETS DIREKTIV 96/30/EG av den 13 maj 1996 om ändring av direktiv 94/80/EG om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 8b.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I bilagan till rådets direktiv 94/80/EG av den 19 december 1994 om närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid kommunala val för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (3), bestäms närmare vilka de grundläggande lokala förvaltningsenheterna i varje medlemsstat är.

Som följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning bör bilagan till direktiv 94/80/EG ändras så att den anger de grundläggande lokala förvaltningsenheterna i dessa tre länder.

Enligt anslutningsakten för dessa länder omfattar direktiv 94/80/EG Åland, där de finska medborgare som inte har hembygdsrätt och andra unionsmedborgare är underkastade villkor om viss tids bosättning för att där kunna rösta och vara valbara vid kommunala val.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till direktiv 94/80/EG skall följande stycke läggas till:

"I Österrike:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien.

I Finland:

kunta, kommun, kommun på Åland.

I Sverige:

kommuner, landsting."

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 maj 1996.

På rådets vägnar

S. AGNELLI

Ordförande

(1) EGT nr C 65, 4.3.1996, s. 201.

(2) Yttrandet avgivet den 29 februari 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr L 368, 30.12.1994, s. 38.