Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D0468.pdf

31999D0468

1999/468/EG: Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 17/07/1999 s. 0023 - 0026RÅDETS BESLUT

av den 28 juni 1999

om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(1)

(1999/468/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 202 tredje strecksatsen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3), och

av följande skäl:

1. Rådet skall, i de rättsakter som det antar, ge kommissionen befogenhet att genomföra de regler som rådet beslutar. Rådet får uppställa vissa villkor för utövandet av dessa befogenheter. Det kan också förbehålla sig rätten att i särskilda motiverade fall direkt utöva genomförandebefogenheterna.

2. Den 13 juli 1987 antog rådet beslut 87/373/EEG om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4). Genom det beslutet begränsades antalet förfaranden som gäller för utövandet av dessa befogenheter.

3. Genom förklaring nr 31, som är bifogad slutdokumentet från regeringskonferensen om Amsterdamfördraget, uppmanas kommissionen att till rådet överlämna ett förslag till ändring av beslut 87/373/EEG.

4. För tydlighetens skull har det ansetts lämpligare att, i stället för att ändra beslut 87/373/EEG, ersätta det beslutet med ett nytt beslut och således upphäva beslut 87/373/EEG.

5. Det första syftet med beslutet är att, för att uppnå större konsekvens och förutsägbarhet vid valet av slag av kommitté, fastställa kriterier för valet av kommittéförfarande, varvid skall gälla att dessa kriterier har en icke bindande karaktär.

6. I det avseendet bör förvaltningsförfarandet följas när det gäller förvaltningsåtgärder såsom de som gäller för tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskepolitiken eller genomförandet av program med betydande budgetkonsekvenser. Sådana förvaltningsåtgärder bör vidtas av kommissionen genom ett förfarande som säkerställer att beslut fattas inom rimlig tid. När icke brådskande åtgärder hänskjuts till rådet bör dock kommissionen utöva sin möjlighet att uppskjuta tillämpningen av åtgärderna.

7. Det föreskrivande förfarandet bör följas när det gäller åtgärder med allmän räckvidd som är avsedda att tillämpa väsentliga bestämmelser i grundläggande rättsakter, inbegripet åtgärder som gäller skydd av människors, djurs eller växters hälsa eller säkerhet samt åtgärder som är avsedda att anpassa eller uppdatera vissa bestämmelser som inte utgör del av de viktigaste grunddragen i en grundläggande rättsakt. Sådana genomförandeåtgärder bör antas genom ett effektivt förfarande som till fullo överensstämmer med kommissionens initiativrätt i lagstiftningsfrågor.

8. Det rådgivande förfarandet bör följas i alla de fall där detta anses lämpligast. Det rådgivande förfarandet kommer även i fortsättningen att användas i de fall där det för närvarande tillämpas.

9. Det andra syftet med detta beslut är att förenkla villkoren för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter samt att förbättra Europaparlamentets möjlighet att ta del i de fall då den grundläggande rättsakten som tilldelar kommissionen genomförandebefogenheter antagits i enlighet med förfarandet som anges i artikel 251 i fördraget. Därför har det ansetts lämpligt att minska antalet förfaranden samt att anpassa dem i överensstämmelse med varje berörd institutions befogenheter och i synnerhet att ge Europaparlamentet en möjlighet att få sina åsikter beaktade av kommissionen respektive rådet i sådana fall då det anser att ett utkast till åtgärd som förelagts en kommitté eller ett förslag som förelagts rådet enligt det föreskrivande förfarandet överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i den grundläggande rättsakten.

10. Det tredje syftet med detta beslut är att förbättra informationen till Europaparlamentet genom att föreskriva att kommissionen regelbundet skall informera Europaparlamentet om kommittéförfarandena, att kommissionen till Europaparlamentet skall översända handlingar som rör kommittéernas verksamhet samt informera Europaparlamentet varje gång det till rådet översänder åtgärder eller förslag till åtgärder som skall vidtas.

11. Det fjärde syftet med detta beslut är att förbättra informationen till allmänheten om kommittéförfarandena och följaktligen att på kommittéerna tillämpa de principer och villkor för allmänhetens tillgång till handlingar som gäller för kommissionen, att tillhandahålla en förteckning över alla kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter och se till att en ärlig rapport om kommittéernas arbete offentliggörs samt att alla hänvisningar till handlingar som rör kommittéerna och som har översänts till Europaparlamentet offentliggörs i ett register.

12. De särskilda kommittéförfaranden som inrättats för genomförandet av den gemensamma handelspolitiken och konkurrensbestämmelserna i fördragen som inte för närvarande grundar sig på beslut 87/373/EEG skall i inget avseende påverkas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utom i särskilda vederbörligen motiverade fall, då en grundläggande rättsakt ger rådet egen rätt att direkt utöva vissa genomförandebefogenheter, skall dessa befogenheter tilldelas kommissionen enligt tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten. Dessa bestämmelser skall ange de viktigaste grunddragen i de befogenheter som tilldelats på detta sätt.

Om den grundläggande rättsakten ställer särskilda förfarandekrav för att anta genomförandeåtgärder skall dessa krav vara förenliga med de förfaranden som anges i artiklarna 3, 4, 5, 6 och 8.

Artikel 2

Valet av metoder för förfarandet för antagande av genomförandeåtgärder skall vägledas av följande kriterier:

a) Förvaltningsåtgärder, däribland sådana som gäller tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskepolitiken eller genomförandet av program med betydande budgetkonsekvenser, bör antas enligt förvaltningsförfarandet.

b) Åtgärder med allmän räckvidd som är avsedda att tillämpa bestämmelser som utgör del av de viktigaste grunddragen i grundläggande rättsakter, inbegripet åtgärder som gäller skydd av människors, djurs eller växters hälsa eller säkerhet, bör antas enligt det föreskrivande förfarandet.

Om det i en grundläggande rättsakt bestäms att vissa bestämmelser som inte utgör del av de viktigaste grunddragen i akten kan anpassas eller uppdateras inom ramen för ett genomförandeförfarande, bör dessa åtgärder antas enligt det föreskrivande förfarandet.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av a och b skall det rådgivande förfarandet tillämpas i alla sådana fall när det anses vara det lämpligaste.

Artikel 3

Det rådgivande förfarandet

1. Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

3. Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

4. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 4

Förvaltningsförfarandet

1. Kommissionen skall biträdas av en förvaltningskommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8, anta åtgärderna, som skall gälla omedelbart. Om dessa åtgärder inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast överlämna dem till rådet. I sådana fall får kommissionen skjuta upp verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som skall fastställas i varje grundläggande rättsakt, men som inte i något fall får överstiga tre månader från dagen då rådet underättats.

4. Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i tredje stycket.

Artikel 5

Det föreskrivande förfarandet

1. Kommissionen skall biträdas av en föreskrivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8, själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

4. Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål lägga fram ett förslag inför rådet om vilka åtgärder som skall vidtas samt informera Europaparlamentet.

5. Om Europaparlamentet anser att ett förslag som kommissionen lagt fram i enlighet med en grundläggande rättsakt antagen enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget överskrider de genomförandebefogenheter som anges i denna grundläggande rättsakt skall parlamentet informera rådet om sitt ställningstagande.

6. Med vederbörlig hänsyn till ställningstagande får rådet inom den period som skall fastställas i varje grundläggande rättsakt, men som inte i något fall får överstiga tre månader från det att förslaget mottagits, med kvalificerad majoritet anta kommissionens förslag.

Om rådet inom denna period med kvalificerad majoritet har meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av kommissionen. Kommissionen får förelägga rådet ett ändrat förslag, åter lägga fram sitt förslag eller lägga fram ett lagstifningsförslag på grundval av fördraget.

Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig mot förslaget till genomförandeåtgärder skall kommissionen själv anta den föreslagna genomförandeakten.

Artikel 6

Förfarande i fråga om skyddsåtgärder

Följande förfarande skall tillämpas när den grundläggande rättsakten tilldelar kommissionen befogenhet att fatta beslut om skyddsåtgärder:

a) Kommissionen skall anmäla varje beslut som rör skyddsåtgärder till rådet och medlemsstaterna. Det kan föreskrivas att kommissionen innan den fattar sitt beslut skall höra medlemsstaterna enligt förfaranden som fastställs i varje enskilt fall.

b) Varje medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en tid som skall bestämmas i den grundläggande rättsakten i fråga.

c) Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en tid som skall fastställas i den grundläggande rättsakten i fråga. Alternativt får det i den grundläggande rättsakten föreskrivas att rådet med kvalificerad majoritet får bekräfta, ändra eller upphäva kommissionens beslut och om rådet inte har fattat något beslut inom ovan nämnda tidsperiod skall kommissionens beslut anses vara upphävt.

Artikel 7

1. Varje kommitté skall själv fastställa sin arbetsordning på förslag från sin ordförande och på grundval av en standardiserad arbetsordning som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Befintliga kommittéer skall i den utsträckning som krävs anpassa sina arbetsordningar till den standardiserade arbetsordningen.

2. De principer och villkor för allmänhetens tillgång till handlingar som gäller för kommissionen skall gälla för kommittéerna.

3. Europaparlamentet skall regelbundet informeras av kommissionen om kommittéförfarandena. Det skall för detta ändamål erhålla dagordningar för kommittémöten, inför kommittéerna framlagda utkast till åtgärder för genomförande av rättsakter som antagits enligt det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget liksom resultaten av omröstningar och sammanfattningar av mötena samt förteckningar över organisatorisk hemvist för medlemsstaternas företrädare. Europaparlamentet skall även informeras närhelst kommissionen till rådet översänder åtgärder eller förslag till åtgärder som skall vidtas.

4. Kommissionen skall inom sex månader efter den tidpunkt när detta beslut träder i kraft i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över alla kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter. I denna förteckning skall det för varje kommitté anges enligt vilken eller vilka grundläggande rättsakt/er kommittén har inrättats. Från och med år 2000 skall kommissionen även offentliggöra en årlig rapport om kommittéernas arbete.

5. Hänvisninger till alla handlingar som sänts till Europaparlamentet i enlighet med punkt 3 skall offentliggöras av kommissionen i ett register som skall upprättas år 2001.

Artikel 8

Om Europaparlamentet i en motiverad resolution anger att ett förslag till genomförandeåtgärder, vars antagande övervägs och som har förelagts en kommitté i enlighet med en grundläggande rättsakt som antagits enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget, skulle överskrida de genomförandebefogenheter som avses i den grundläggande rättsakten, skall kommissionen ompröva förslaget. Kommissionen kan med beaktande av denna resolution och inom tidsfristerna för det aktuella förfarandet förelägga kommittén ett nytt förslag till åtgärder, fortsätta förfarandet eller förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag på grundval av fördraget.

Kommissionen skall informera Europaparlamentet och kommittén om hur den avser att rätta sig efter Europaparlamentets resolution samt om skälen för detta.

Artikel 9

Beslut 87/373/EEG skall upphävas.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 1999.

På rådets vägnar

M. NAUMANN

Ordförande

(1) Läsaren informeras om att tre uttalanden till rådets protokoll som har samband med detta beslut återges i EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2) EGT C 279, 8.9.1998, s. 5.

(3) Yttrandet avgivet den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.