Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 08/05/1999 s. 0001 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 975/1999

av den 29 april 1999

om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130w i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Det bör fastställas förfaranden för genomförande av gemenskapsåtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(2) Rådet har, samtidigt med denna förordning, antagit rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land(3).

(3) Gemenskapens politik på området utvecklingssamarbete bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(4) I artikel F.2 i Fördraget om Europeiska unionen anges att unionen skall såsom gemenskapsrättens allmänna principer respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

(5) Europeiska gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna ingår i respekten för principerna hos de mänskliga rättigheterna, nämligen att de är universella och odelbara, i vilka principer ligger till grund för det internationella systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna.

(6) Europeiska gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna inspireras av de allmänna principerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

(7) Europeiska gemenskapen erkänner att alla mänskliga rättigheter är inbördes beroende, att framsteg inom ekonomisk och social utveckling respektive genomförandet av medborgerliga och politiska rättigheter bör stödja varandra inbördes.

(8) De mänskliga rättigheterna i den mening som avses i denna förordning bör anses innefatta respekt för internationell humanitär rätt med beaktande av 1949 års Genèvekonventioner och 1977 års tilläggsprotokoll till dessa, 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord samt om andra normer i internationell traktaträtt eller sedvanerätt.

(9) I den resolution om mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling som antogs den 28 november 1991 av rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, fastställs riktlinjer, förfaranden och konkreta åtgärder som syftar till att jämsides med de ekonomiska och sociala rättigheterna främja de medborgerliga och politiska friheterna genom ett representativt politiskt system som är grundat på respekt för de mänskliga rättigheterna.

(10) Europeiska gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna utgår från ett positivt och konstruktivt synsätt enligt vilket de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna är en fråga av gemensamt intresse för gemenskapen och dess samarbetsparter samt ingår i den dialog som kan leda till åtgärder som främjar respekten för dessa rättigheter och principer.

(11) Detta positiva synsätt bör ta sig uttryck i att stödåtgärder för demokratiseringsprocessen genomförs, att rättsstaten förstärks och att ett pluralistiskt och demokratiskt civilt samhälle utvecklas samt att förtroendeskapande åtgärder genomförs i syfte att förebygga konflikter, stödja fredsinsatser och bekämpa straffrihet.

(12) De finansiella instrument som används för att stödja positiva åtgärder på detta område till förmån för varje land bör utnyttjas på ett enhetligt sätt tillsammans med de geografiska programmen och integreras med övriga utvecklingsinstrument för att öka deras verkan och effektivitet.

(13) Det är också nödvändigt att säkerställa att dessa åtgärder genomförs i överensstämmelse med Europeiska unionens utrikespolitik i sin helhet, inbegripet den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

(14) Dessa åtgärder bör särskilt inriktas på personer som är föremål för diskriminering, fattigdom eller utsatta såsom barn, kvinnor, flyktingar, invandrare, minoriteter, fördrivna personer, ursprungsbefolkningar, fångar och tortyroffer.

(15) Gemenskapens stöd till demokratisering och respekt för rättsstatsprincipen inom ett politiskt system där individens grundläggande friheter respekteras bidrar till fullföljandet av de mål som ingår i de olika avtal som Europeiska gemenskapen har ingått med sina partner, där respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna är en viktig del i förbindelserna mellan parterna.

(16) Åtgärdernas kvalitet, verkan och kontinuitet bör garanteras, särskilt genom möjligheten att införa fleråriga program för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna vilka kommer att utarbetas i samråd med de berörda ländernas myndigheter i en anda av partnerskap och med beaktande av ländernas särskilda behov.

(17) Genomförandet av effektiva och enhetliga åtgärder kräver att de egenskaper som utmärker en åtgärd till förmån för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna beaktas och återspeglas i att det fastställs flexibla, öppna och snabba beslutsförfaranden för finansieringen av åtgärder och projekt inom detta område.

(18) Gemenskapen bör kunna reagera snabbt i nödsituationer eller i särskilt viktiga situationer så att trovärdigheten och effektiviteten i gemenskapens åtagande för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna förstärks i de länder där sådana situationer skulle kunna uppstå.

(19) I synnerhet när det gäller förfarandena för att bevilja stöd och utvärdera projekt bör det, med beaktande av särprägeln hos mottagarna av gemenskapsstöd inom detta område, det vill säga deras verksamhets ideella karaktär, de risker som deras, ofta frivilliga och oavlönade, medarbetare löper i miljöer som ibland är fientligt inställda samt det begränsade handlingsutrymme som deras egna medel medger.

(20) Utvecklingen av det civila samhället bör särskilt ta sig uttryck i uppkomst och organisation av nya aktörer, och gemenskapen kan därför få anledning att i tredje länder som är mottagare ge finansiellt stöd till partner som inte kan visa upp tidigare erfarenhet på området.

(21) Det bör säkerställas att beslut om beviljande av finansiellt stöd till projekt för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna fattas på ett opartiskt sätt, utan diskriminering på grund av ras, religion, kultur, social ställning eller etnisk tillhörighet hos de organ som får gemenskapsstöd och de personer eller grupper av personer som dessa projekt riktar sig till, och de får inte vägledas av politiska överväganden.

(22) Det bör fastställas förfaranden för utförande och förvaltning av det gemenskapsstöd för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna som finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(23) Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995(4) införs i denna förordning för hela programtiden, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter fastställda i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Mål

Artikel 1

Syftet med denna förordning är att fastställa villkor för att genomföra gemenskapsåtgärder som, inom ramen för gemenskapens politik för utvecklingssamarbete, bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

De åtgärder som avses i denna förordning skall genomföras på utvecklingsländers territorium eller ha anknytning till situationer som uppstår i utvecklingsländer.

Artikel 2

Med de begränsningar som anges i artikel 1 och i överensstämmelse med helheten i Europeiska unionens utrikespolitik, skall Europeiska gemenskapen bidra med tekniskt och finansiellt stöd till åtgärder som bland annat har följande mål:

1. Främja och försvara mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella instrument för utveckling och befästande av demokratin och rättsstaten, närmare bestämt genom att

a) främja och skydda medborgerliga och politiska rättigheter,

b) främja och skydda ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

c) främja och skydda mänskliga rättigheter för personer som är föremål för diskriminering, fattigdom eller utsatta, vilket kommer att bidra till att fattigdomen minskar liksom den sociala utslagningen,

d) stödja minoriteter, etniska grupper och ursprungsbefolkningar,

e) stödja lokala, nationella, regionala eller internationella institutioner, däribland icke-statliga organisationer, som verkar för att skydda, främja eller försvara de mänskliga rättigheterna,

f) stödja rehabiliteringscentrum för tortyroffer och organisationer som erbjuder konkret hjälp till människor som varit utsatta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, eller bidra till att förbättra villkoren på platser där människor är berövade sin frihet, för att förhindra tortyr och misshandel,

g) stödja utbildning och sensibilisering om de mänskliga rättigheterna,

h) stödja åtgärder som syftar till övervakning av de mänskliga rättigheterna, inbegripet utbildning av observatörer,

i) främja lika möjligheter och lika behandling, inbegripet åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet,

j) främja och skydda de grundläggande friheterna såsom de anges i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt åsiktsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet samt rätten att använda sitt eget språk.

2. Stödja demokratiseringsprocessen, närmare bestämt genom att

a) främja och förstärka rättsstaten, särskilt genom att stödja och förstärka den dömande maktens oberoende, stödja ett straffrättsligt system som respekterar den enskilda individen, stödja konstitutionella reformer och lagstiftningsreformer samt stödja initiativ för dödsstraffets avskaffande,

b) främja maktdelningsprincipen, särskilt den dömande och den lagstiftande maktens oberoende i förhållande till den verkställande makten, och stödja institutionella reformer,

c) främja pluralism såväl inom politiken som inom det civila samhället. I den avsikten måste de institutioner som är nödvändiga för att garantera samhällets pluralistiska karaktär, däribland icke-statliga organisationer (NGO) förstärkas, främja mediernas oberoende och ansvar samt stödja pressfrihet och förenings- och mötesfrihet,

d) främja ett sunt styrelseskick, särskilt genom att stödja öppenhet i förvaltningen samt förebyggande och bekämpning av korruption,

e) främja att befolkningen medverkar i beslutsprocessen på nationell, regional och lokal nivå, särskilt lika deltagande av kvinnor och män i det civila samhället, i det ekonomiska livet och i politiken,

f) stödja valprocesser, bland annat genom att stödja oberoende valkommittéer, ge materiellt, tekniskt och juridiskt bistånd till valförberedelser, däribland upprättande av röstlängder, liksom åtgärder som syftar till att främja att särskilda grupper, däribland kvinnor, deltar i valprocessen samt genom utbildning av observatörer,

g) stödja nationella insatser för en gränsdragning mellan civila och militära befogenheter samt sensibilisering av och utbildning av civil och militär personal när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna.

3. Stödja åtgärder för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratisering, förebyggande av konflikter samt stöd för att hantera följderna i nära samarbete med de relevanta behöriga organen, närmare bestämt genom att

a) stödja inrättande av strukturen, bland annat inrättande av lokala system för tidig varning,

b) stödja åtgärder som syftar till att balansera möjligheterna och att överbrygga befintliga skiljelinjer mellan grupper med olika identiteter,

c) stödja åtgärder som främjar ett fredligt reglerande mellan gruppintressen, bland annat stöd till förtroendeskapande åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering för att hindra konflikter och återupprätta inbördes civil fred,

d) främja internationell humanitär rätt och se till att denna följs av samtliga parter i en konflikt,

e) stödja internationella, regionala eller lokala organisationer, däribland icke-statliga organisationer, som verkar för att förebygga och reglera konflikter samt hantera följderna av dessa, bland annat stöd till inrättandet av internationella straffrättsliga domstolar för ändamålet samt initiativ för att inrätta en permanent internationell brottmålsdomstol, liksom åtgärder för stöd och bistånd till offer för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Artikel 3

Gemenskapens stöd får bland sina möjligheter till åtgärder omfatta finansiering av följande:

1. Sensibiliserings- och utbildningsåtgärder som riktar sig till de berörda aktörerna och till allmänheten.

2. Nödvändiga åtgärder för att fastställa och förbereda följande projekt:

a) Identifierings- och genomförbarhetsstudier.

b) Utbyte av teknisk kunskap och erfarenhet mellan europeiska organisationer och organ i tredje land.

c) Kostnader för anbudsförfaranden, särskilt utvärdering av anbud och utarbetande av projektdokument.

d) Finansiering av allmänna studier som gäller gemenskapens åtgärder inom de områden som omfattas av denna förordning.

3. Genomförande av projekt avseende:

a) Åtgärder för tekniskt bistånd samt utländsk och lokal personal som medverkar i genomförandet av projekten.

b) Inköp och/eller leverans av varor eller utrustning som är absolut nödvändiga för genomförandet av åtgärderna, inklusive, i undantagsfall och när det är vederbörligen motiverat, inköp eller hyra av lokaler.

c) Vid behov åtgärder som syftar till att framhäva åtgärdernas gemenskapskaraktär.

4. Åtgärder för uppföljning, revision och utvärdering av gemenskapsåtgärder.

5. Verksamhet för att förklara dessa åtgärders mål och resultat för den allmänna opinionen i de berörda länderna samt administrativt och tekniskt bistånd till ömsesidig nytta för kommissionen och förmånstagaren.

KAPITEL II

Förfaranden för genomförande av stöd

Artikel 4

1. De partner som kan erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning är regionala och internationella organisationer, icke-statliga organisationer, nationella, regionala och lokala myndigheter och offentliga organ, gemenskapsorganisationer samt offentliga eller privata institutioner eller aktörer.

2. De åtgärder som finansieras av gemenskapen enligt denna förordning skall genomföras av kommissionen antingen på begäran av de partner som avses i punkt 1 eller på eget initiativ.

Artikel 5

Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 4.1 och som har sitt säte i ett tredje land som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater. Detta säte skall utgöra den faktiska medelpunkten för alla beslut om åtgärder som finansieras enligt denna förordning. Detta säte får i undantagsfall ligga i ett annat tredje land.

Artikel 6

Utan att det påverkar den institutionella och politiska miljö där de partner som avses i artikel 4.1 bedriver sin verksamhet, skall särskilt följande faktorer beaktas för att bestämma om en partner kan få tillgång till gemenskapsfinansiering.

a) Dess åtagande att utan åtskillnad försvara, respektera och främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna.

b) Dess erfarenhet av att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna.

c) Dess kapacitet för administrativ och finansiell förvaltning.

d) Dess tekniska och logistiska kapacitet i förhållande till den planerade åtgärden.

e) I förekommande fall resultatet av tidigare genomförda åtgärder, särskilt sådana som har haft förmånen av gemenskapsfinansiering.

f) Dess kapacitet att utveckla ett samarbete med andra aktörer i det civila samhället i det berörda tredje landet och att lämna stöd till lokala organisationer som är ansvariga inför det civila samhället.

Artikel 7

1. Stöd skall beviljas endast om de partner som avses i artikel 4.1 åtar sig att följa de villkor för tilldelning och genomförande som kommissionen fastställer och som parterna enligt avtal åtar sig att följa.

2. Alla åtgärder som får gemenskapsstöd skall utföras i överensstämmelse med de mål som fastställs i kommissionens finansieringsbeslut.

3. Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av stöd som ej är återbetalningspliktigt.

4. Om de åtgärder som finansieras enligt denna förordning består av finansieringsöverenskommelser mellan gemenskapen och mottagarländerna, skall det i dessa överenskommelser anges att skatter, tullar och andra avgifter inte finansieras av gemenskapen.

Artikel 8

1. Deltagande i anbudsinfordran och tilldelning av kontrakt skall vara öppet på lika villkor för alla mottagarlandets och medlemsstaternas fysiska och juridiska personer. Det kan i särskilt motiverade undantagsfall utvidgas till att omfatta andra länder.

2. Leveranser skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna eller i mottagarlandet eller andra utvecklingsländer. De kan i särskilt motiverade undantagsfall ha sitt ursprung i andra länder.

Artikel 9

1. För att åtgärderna skall kunna bli enhetliga och komplettera varandra och för att garantera att samtliga dessa åtgärder är så effektiva som möjligt, skall kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna, vidta alla nödvändiga åtgärder för samordning.

2. För genomförandet av bestämmelserna i punkt 1 uppmuntrar kommissionen i varje fall

a) inrättande av ett system för utbyte och systematisk analys av information om de finansierade åtgärderna och om de åtgärder vars finansiering övervägs av gemenskapen och medlemsstaterna.

b) samordning på platsen för genomförandet av åtgärderna genom regelbundna möten för informationsutbyte mellan kommissionens och medlemsstaternas företrädare i mottagarlandet.

c) främjande av en enhetlig metod för humanitärt bistånd och, när så är möjligt, integrering av skyddet för mänskliga rättigheter i det humanitära biståndet.

KAPITEL III

Förfaranden för genomförande av åtgärder

Artikel 10

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning för perioden 1999-2004 skall uppgå till 260 miljoner euro.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 11

Kommissionen skall ansvara för programplanering, anvisningar, beslut om, förvaltning, uppföljning och utvärdering av de åtgärder som avses i denna förordning enligt gällande budgetförfaranden. Kommissionen skall fastställa villkor för tilldelning, tillhandahållande och genomförande av det stöd som avses i denna förordning.

Artikel 12

1. Kommissionen skall fatta beslut om följande i enlighet med förfarandet i artikel 13.2:

- Åtgärder vars finansiering enligt denna förordning överstiger 1 miljon euro per åtgärd samt alla ändringar av dessa åtgärder som medför en ökning på mer än 20 % av det belopp som ursprungligen överenskommits för den berörda åtgärden.

- Åtgärdsprogram som är avsedda att ge en enhetlig åtgärdsram i ett bestämt land eller en bestämd region eller som avser ett särskilt ändamål där behoven är så omfattande och komplexa att de kan bli bestående.

2. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 13 om de beslut om finansiering som den har för avsikt att fatta om projekt och program vars kostnad understiger 1 miljon euro. Detta skall meddelas senast en vecka innan beslutet fattas.

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad kommittén för mänskliga rättigheter och demokrati. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader efter det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 14

1. Kommissionen får fatta beslut om akuta ingripanden upp till ett belopp som inte överstiger 2 miljoner euro. Akuta ingripanden som avser omedelbara och oförutsebara behov i samband med ett plötsligt avbrott i demokratiseringsprocessen eller uppkomst av en krissituation eller en situation med exceptionell och överhängande fara som påverkar hela eller en del av ett lands befolkning och som innebär ett allvarligt hot mot skyddet för de enskilda individernas grundläggande fri- och rättigheter.

2. För åtgärder som uppfyller dessa villkor skall kommissionen anta sitt beslut efter att ha rådfrågat medlemsstaterna genom de effektivaste instrumenten. Medlemsstaterna skall yttra sig inom fem arbetsdagar. Om det finns några invändningar skall den kommitté som avses i artikel 13 granska frågan vid sitt nästkommande möte.

3. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 13 vid dess nästkommande möte om alla akuta ingripanden som finansieras enligt dessa bestämmelser.

Artikel 15

Kommittén skall behandla alla allmänna eller särskilda frågor som avser gemenskapsstöd inom detta område och bör också bidra positivt till att förbättra enhetligheten i de åtgärder som Europeiska unionen vidtar gentemot tredje land i fråga om mänskliga rättigheter och demokratisering. En gång om året skall kommittén granska programplaneringen för det kommande budgetåret eller diskutera de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas enligt denna förordning under det kommande året.

Artikel 16

1. Kommissionen skall regelbundet utvärdera de åtgärder som finansieras av gemenskapen enligt denna förordning i syfte att avgöra om målen för dessa åtgärder har uppnåtts och utarbeta riktlinjer för att förbättra de framtida åtgärdernas effektivitet. Kommissionen skall förelägga kommittén en sammanfattning av utvärderingarna som i förekommande fall kan behandlas i kommittén. Utvärderingsrapporterna skall göras tillgängliga för medlemsstaterna på begäran.

2. På begäran av medlemsstaterna kan kommissionen, tillsammans med dem, utvärdera resultatet av de gemenskapsåtgärder och gemenskapsprogram som omfattas av denna förordning.

Artikel 17

Alla finansieringskontrakt eller finansieringsöverenskommelser som ingås enligt denna förordning skall särskilt innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får utföra kontroller på plats eller på huvudkontoret hos de partner som avses i artikel 4.1 enligt de sedvanliga villkor som kommissionen skall fastställa inom ramen för gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 18

1. Kommissionen skall, senast en månad efter det att den fattat sitt beslut, underrätta medlemsstaterna om godkända åtgärder och projekt samt ange belopp, art, mottagarland och berörda samarbetspartner.

2. Vid utgången av varje budgetår skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport med en sammanfattning av de åtgärder som har finansierats under året.

Sammanfattningen skall innehålla uppgifter om samarbetspartnerna med vilka de åtgärder som avses i artikel 1 genomförts.

Rapporten skall också innehålla en sammanställning av de externa utvärderingar som har genomförts och eventuella förslag till särskilda åtgärder.

Artikel 19

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en samlad utvärdering av de åtgärder som har finansierats av gemenskapen inom ramen för denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag om denna förordnings framtid.

Artikel 20

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 282, 18.9.1997, s. 14.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 19 november 1997 (EGT C 371, 8.12.1997, s. 74), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25 januari 1999 (EGT C 58, 1.3.1999, s. 17) och Europaparlamentets beslut av den 14 april 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Se sida 8 i denna tidning.

(4) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.