Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 08/05/1999 s. 0008 - 0014RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 976/1999

av den 29 april 1999

om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Det bör fastställas förfaranden för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik i tredje land bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land.

(2) Rådet har, samtidigt med den här förordningen, antagit förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(3).

(3) Inom ramen för befintliga program inom samarbete med tredje land, inbegripet Tacis, Phare, Meda och förordningen om återuppbyggnad i Bosnien-Hercegovina, såväl som ett framtida samarbete genomfört på grundval av artikel 235 i EG-fördraget är åtgärder nödvändiga för att bidra till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land.

(4) I artikel F.2 i Fördraget om Europeiska unionen anges att unionen skall såsom gemenskapsrättens allmänna principer respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

(5) Gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna ingår i respekten för principerna hos de mänskliga rättigheterna, nämligen att de är universella och odelbara, i vilka principer ligger till grund för det internationella systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna.

(6) Gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna inspireras av de allmänna principerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

(7) Gemenskapen erkänner att alla mänskliga rättigheter är inbördes beroende, att framsteg inom ekonomisk och social utveckling respektive genomförandet av medborgerliga och politiska rättigheter bör stödja varandra inbördes.

(8) De mänskliga rättigheterna i den mening som avses i denna förordning bör anses innefatta respekt för internationell humanitär rätt, med beaktande av 1949 års Genèvekonventioner och 1977 års tilläggsprotokoll till dessa, 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord samt om andra normer i internationell traktaträtt eller sedvanerätt.

(9) I den resolution om mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling som antogs den 28 november 1991 av rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, fastställs riktlinjer, förfaranden och konkreta åtgärder som syftar till att jämsides med de ekonomiska och sociala rättigheterna främja de medborgerliga och politiska friheterna genom ett representativt politiskt system som är grundat på respekt för de mänskliga rättigheterna.

(10) Gemenskapens åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna utgår från ett positivt och konstruktivt synsätt enligt vilket de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna är en fråga av gemensamt intresse för i gemenskapen och dess partner samt ingår i den dialog som kan leda till åtgärder som främjar respekten för dessa rättigheter och principer.

(11) Detta positiva synsätt bör ta sig uttryck i genomförandet av åtgärder till stöd för demokratiseringsprocessen, förstärkning av rättsstaten och utvecklingen av ett pluralistiskt och demokratiskt civilt samhälle samt genomförandet av förtroendeskapande åtgärder i syfte att förebygga konflikter, stödja fredsinsatser och bekämpa straffrihet.

(12) De finansiella instrument som används för att stödja positiva åtgärder inom dessa områden till förmån för varje land bör utnyttjas på ett enhetligt sätt tillsammans med de geografiska programmen och integreras med övriga utvecklingsinstrument för att öka deras verkan och effektivitet.

(13) Det är också nödvändigt att säkerställa att dessa åtgärder genomförs i överensstämmelse med Europeiska unionens utrikespolitik i sin helhet, inbegripet den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

(14) Dessa åtgärder bör särskilt inriktas på personer som är föremål för diskriminering, lever i fattigdom eller är utsatta såsom barn, kvinnor, flyktingar, invandrare, minoriteter, fördrivna personer, ursprungsbefolkningar, fångar och tortyroffer.

(15) Gemenskapens stöd till demokratisering och respekt för rättsstatsprincipen inom ett politiskt system där individens grundläggande friheter respekteras bidrar till förverkligandet av de mål som ingår i de olika avtal som Europeiska gemenskapen har ingått med sina partner, där respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna är en viktig del i förbindelserna mellan parterna.

(16) Åtgärdernas kvalitet, verkan och kontinuitet bör garanteras, särskilt genom möjligheten att införa fleråriga program för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna vilka kommer att utarbetas i samråd med de berörda ländernas myndigheter i en anda av partnerskap och med beaktande av ländernas särskilda behov.

(17) Genomförandet av effektiva och enhetliga åtgärder kräver att de egenskaper som utmärker en åtgärd till förmån för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna beaktas och återspeglas i att det fastställs flexibla, öppna och snabba beslutsförfaranden för finansieringen av åtgärder och projekt inom detta område.

(18) Gemenskapen bör kunna reagera snabbt i nödsituationer eller i särskilt viktiga situationer så att trovärdigheten och effektiviteten i gemenskapens åtagande för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna förstärks i de länder där sådana situationer skulle kunna uppstå.

(19) I synnerhet när det gäller förfarandena för att bevilja stöd och utvärdera projekt bör det, med beaktande av särprägeln hos mottagarna av gemenskapsstöd inom detta område, det vill säga deras verksamhets ideella karaktär, de risker som deras, ofta frivilliga och oavlönade, medarbetare löper i miljöer som ibland är fientligt inställda samt det begränsade handlingsutrymme som deras egna medel medger.

(20) Utvecklingen av det civila samhället bör särskilt ta sig uttryck i uppkomst och organisation av nya aktörer, och gemenskapen kan därför få anledning att i tredje länder som är mottagare ge finansiellt stöd till partner som inte kan visa upp tidigare erfarenhet på området.

(21) Det bör säkerställas att beslut om beviljande av finansiellt stöd till projekt för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna fattas på ett opartiskt sätt, utan diskriminering på grund av ras, religion, kultur, social ställning eller etnisk tillhörighet hos de organ som får gemenskapsstöd och de personer eller grupper av personer som dessa projekt riktar sig till, och de får inte vägledas av politiska överväganden.

(22) Det bör fastställas förfaranden för utförande och förvaltning av det gemenskapsstöd för att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna som finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(23) Genomförandet av dessa åtgärder kommer troligen att bidra till att gemenskapens mål kan förverkligas. För antagandet av denna förordning innehåller fördraget inga andra befogenheter än de som anges i artikel 235.

(24) Ett finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995(4) införs i denna förordning för hela programtiden, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter som är fastställda i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Mål

Artikel 1

Målet med denna förordning är att fastställa villkor för att genomföra gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som, inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik i tredje land, bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

De åtgärder som avses i denna förordning skall genomföras på utvecklingsländers terntorium eller ha anknytning till situationer som uppstår i utvecklingsländer.

Artikel 2

De förfaranden som fastställs i denna förordning skall tillämpas på åtgärder inom de områden som omfattas av artiklarna 3 och 4 och som genomförs inom ramen för befintliga program för samarbete med tredje land, bland andra Tacis(5), Phare(6) och Meda(7) samt förordningarna om Bosnien och Hercegovina(8), liksom alla framtida åtgärder för gemenskapssamarbete med tredje land inom dessa områden som inte avser utvecklingssamarbete och som genomförs på grundval av artikel 235 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 3

Med de begränsningar som anges i artikel 1 och 2 i överensstämmelse med helheten i Europeiska unionens utrikespolitik, skall Europeiska gemenskapen bidra med tekniskt och finansiellt stöd till åtgärder som bland annat har följande mål:

1) Främja och försvara mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra internationella instrument för utveckling och befästande av demokratin och rättsstaten, närmare bestämt genom att

a) främja och skydda medborgerliga och politiska rättigheter,

b) främja och skydda ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

c) främja och skydda mänskliga rättigheter för personer som är föremål för diskriminering, lever i fattigdom eller är utsatta, vilket kommer att bidra till att fattigdomen minskar liksom den sociala utslagningen,

d) stödja minoriteter, etniska grupper och ursprungsbefolkningar,

e) stödja lokala, nationella, regionala eller internationella institutioner, däribland icke-statliga organisationer, som verkar för att skydda, främja eller försvara de mänskliga rättigheterna,

f) stödja rehabiliteringscentrum för tortyroffer och organisationer som erbjuder konkret stöd till människor som varit utsatta för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, eller bidra till att förbättra villkoren på platser där människor är berövade sin frihet, för att förhindra tortyr och misshandel,

g) stödja utbildning och sensibilisering om de mänskliga rättigheterna,

h) stödja åtgärder som syftar till övervakning av de mänskliga rättigheterna, inbegripet utbildning av observatörer,

i) främja lika möjligheter och lika behandling, inbegripet åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet,

j) främja och skydda de grundläggande friheterna såsom de anges i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt åsiktsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet samt rätten att använda sitt eget språk.

2) Stödja demokratiseringsprocessen, närmare bestämt genom att

a) främja och förstärka rättsstaten, särskilt genom att stödja och förstärka den dömande maktens oberoende, stödja ett straffrättsligt system som respekterar den enskilda individen, stödja konstitutionella reformer och lagstiftningsreformer samt stödja initiativ för dödsstraffets avskaffande,

b) främja maktdelningsprincipen, särskilt den dömande och den lagstiftande maktens oberoende i förhållande till den verkställande makten, och stödja institutionella reformer,

c) främja pluralism såväl inom politiken som inom det civila samhället. I den avsikten måste de institutioner som är nödvändiga för att garantera samhällets pluralistiska karaktär, däribland icke-statliga organisationer (NGO) förstärkas, främja mediernas oberoende och ansvar samt stödja pressfrihet och förenings- och mötesfrihet,

d) främja ett sunt styrelseskick, särskilt genom att stödja öppenhet i förvaltningen samt förebyggande och bekämpning av korruption,

e) främja att befolkningen medverkar i beslutsprocessen på nationell, regional och lokal nivå, särskilt lika deltagande av kvinnor och män i det civila samhället, i det ekonomiska livet och i politiken,

f) stödja valprocesser, bland annat genom att stödja oberoende valkommittéer, ge materiellt, tekniskt och juridiskt bistånd till valförberedelser, däribland upprättande av röstlängder, liksom åtgärder som syftar till att främja att särskilda grupper, däribland kvinnor, deltar i valprocessen samt genom utbildning av observatörer,

g) stödja nationella insatser för en gränsdragning mellan civila och militära befogenheter samt sensibilisering av och utbildning av civil och militär personal när det gäller respekt för de mänskliga rättigheterna.

3) Stödja åtgärder för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratisering, förebyggande av konflikter samt stöd för att hantera följderna i nära samarbete med de relevanta behöriga organen, närmare bestämt genom att

a) stödja inrättande av strukturer, bland annat inrättande av lokala system för tidig varning,

b) stödja åtgärder som syftar till att balansera möjligheterna och att överbrygga befintliga skiljelinjer mellan grupper med olika identiteter,

c) stödja åtgärder som främjar ett fredligt reglerande mellan gruppintressen, bland annat stöd till förtroendeskapande åtgärder för mänskliga rättigheter och demokratisering för att hindra konflikter och återupprätta civil fred,

d) främja internationell humanitär rätt och se till att denna följs av samtliga parter i en konflikt,

e) stödja internationella, regionala eller lokala organisationer, däribland icke-statliga organisationer, som verkar för att förebygga och lösa tvister samt hantera följderna av dessa, bland annat stöd till inrättandet av internationella straffrättsliga domstolar för ändamålet samt initiativ för att inrätta en permanent internationell brottmålsdomstol, liksom åtgärder för stöd och bistånd till offer för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Artikel 4

Gemenskapens stöd får bland sina möjligheter till åtgärder omfatta finansiering av följande:

1) Sensibiliserings-, informations- och utbildningsåtgärder som riktar sig till de berörda aktörerna och till allmänheten.

2) Nödvändiga åtgärder för att fastställa och förbereda följande projekt:

a) Identifierings- och genomförbarhetsstudier.

b) Utbyte av teknisk kunskap och erfarenhet mellan europeiska organisationer och organ i tredje land.

c) Kostnader för anbudsförfaranden, särskilt utvärdering av anbud och utarbetande av projektdokument.

d) Finansiering av allmänna studier som gäller gemenskapsåtgärder inom de områden som avses i denna förordning.

3) Genomförande av projekt avseende:

a) Åtgärder för tekniskt bistånd samt utländsk och lokal personal som medverkar i genomförandet av projekten.

b) Inköp och/eller leverans av varor eller utrustning som är absolut nödvändiga för genomförandet av åtgärderna, inklusive, i undantagsfall och när det är vederbörligen motiverat, inköp eller hyra av lokaler.

c) Vid behov åtgärder som syftar till att framhäva åtgärdernas gemenskapskaraktär.

4) Åtgärder för uppföljning, revision och utvärdering av gemenskapsåtgärder.

5) Verksamheter för att förklara dessa åtgärders mål och resultat för den allmänna opinionen i de berörda länderna samt administrativt och tekniskt bistånd till ömsesidig nytta för kommissionen och förmånstagaren.

KAPITEL II

Förfaranden för genomförande av stöd

Artikel 5

1. De partner som kan erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning är regionala och internationella organisationer, icke-statliga organisationer, nationella, regionala och lokala förvaltningar och offentliga organ, gemenskapsorganisationer samt offentliga eller privata institutioner eller aktörer.

2. De åtgärder som finansieras av gemenskapen enligt denna förordning skall genomföras av kommissionen antingen på begäran av de partner som avses i punkt 1 eller på eget initiativ.

Artikel 6

Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 5.1 och som har sitt säte i ett tredje land som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater; detta säte skall utgöra den faktiska medelpunkten för alla beslut om åtgärder som finansieras enligt denna förordning. Detta säte får i undantagsfall ligga i ett annat tredje land.

Artikel 7

Utan att det påverkar den institutionella och politiska miljö där de partner som avses i artikel 5.1 bedriver sin verksamhet, skall särskilt följande faktorer beaktas för att bestämma om en partner kan få tillgång till gemenskapsfinansiering:

a) Dess åtagande att utan åtskillnad försvara, respektera och främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna.

b) Dess erfarenhet av att främja de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna.

c) Dess kapacitet för administrativ och finansiell förvaltning.

d) Dess tekniska och logistiska kapacitet i förhållande till den planerade åtgärden.

e) I förekommande fall resultatet av tidigare genomförda åtgärder, särskilt sådana som har haft förmånen av gemenskapsfinansiering.

f) Dess kapacitet att utveckla ett samarbete med andra aktörer i det civila samhället i det berörda tredje landet och att lämna stöd till lokala organisationer som är ansvariga inför det civila samhället.

Artikel 8

1. Stöd skall beviljas endast om de partner som avses i artikel 5.1 åtar sig att följa de villkor för tilldelning och genomförande som kommissionen fastställer och som parterna enligt avtal åtar sig att följa.

2. Alla åtgärder som får gemenskapsstöd skall utföras i överensstämmelse med de mål som fastställs i kommissionens finansieringsbeslut.

3. Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av stöd som ej är återbetalningspliktigt.

4. Om de åtgärder som finansieras enligt denna förordning består av finansieringsöverenskommelser mellan gemenskapen och mottagarländerna, skall det i dessa överenskommelser anges att skatter, tullar och andra avgifter inte finansieras av gemenskapen.

Artikel 9

1. Deltagande i anbudsinfordran av mottagarländerna och tilldelning av kontrakt skall vara öppet på lika villkor för medlemsstaternas alla fysiska och juridiska personer. Det kan i särskilt motiverade undantagsfall utvidgas till att omfatta andra länder.

2. Leveranser skall ha sitt ursprung i medlemsstaterna eller i mottagarlandet. De kan i särskilt motiverade undantagsfall ha sitt ursprung i andra länder.

Artikel 10

1. För att åtgärderna skall kunna bli enhetliga och komplettera varandra och för att garantera att samtliga dessa åtgärder är så effektiva som möjligt, skall kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för samordningen.

2. För genomförandet av bestämmelserna i punkt 1 uppmuntrar kommissionen i varje fall

a) inrättande av ett system för utbyte och systematisk analys av information om de finansierade åtgärderna och de åtgärder vars finansiering övervägs av gemenskapen och medlemsstaterna,

b) samordning på platsen för genomförandet av åtgärderna genom regelbundna möten för informationsutbyte mellan kommissionens företrädare och medlemsstaterna i mottagarlandet,

c) främjande av en enhetlig metod för humanitärt bistånd och, när så är möjligt, integrering av skyddet för mänskliga rättigheter i det humanitära biståndet.

KAPITEL III

Förfaranden för genomförande av åtgärder

Artikel 11

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning för perioden 1999-2004 skall uppgå till 150 miljoner euro.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 12

Kommissionen skall bedöma, fatta beslut om, förvalta, följa upp och utvärdera de åtgärder som avses i denna förordning enligt gällande budgetförfaranden och övriga förfaranden. Kommissionen skall fastställa villkor för tilldelning, tillhandahållande och genomförande av det stöd som avses i denna förordning.

Artikel 13

1. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 14.2, anta följande:

- Beslut om åtgärder vars finansiering enligt denna förordning överstiger 1 miljon euro per åtgärd samt alla ändringar av dessa åtgärder som medför en ökning på mer än 20 % av det belopp som ursprungligen överenskommits för den berörda åtgärden.

- Program som är avsedda att ge en enhetlig åtgärdsram i ett bestämt land eller en bestämd region eller som avser ett särskilt ändamål där behoven är så omfattande och komplexa att de kan bli bestående.

2. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 14 om de beslut om finansiering som den har för avsikt att fatta om projekt och program vars kostnad understiger 1 miljon euro. Detta skall meddelas senast en vecka innan beslutet fattas.

Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, nedan kallad kommittén för mänskliga rättigheter och demokrati inrättad genom artikel 13 i förordning (EG) nr 975/1999.

2. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader efter det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 15

1. Kommissionen får fatta beslut om akuta ingripanden upp till ett belopp som inte överstiger 2 miljoner euro. Akuta ingripanden som avser omedelbara och oförutsebara behov i samband med ett plötsligt avbrott i demokratiseringsprocessen eller uppkomst av en krissituation eller en situation med exceptionell och överhängande fara som påverkar hela eller en del av ett lands befolkning och som innebär ett allvarligt hot mot skyddet för de enskilda individernas grundläggande fri- och rättigheter.

2. För åtgärder som uppfyller dessa villkor skall kommissionen anta sitt beslut efter att ha rådfrågat medlemsstaterna genom de effektivaste instrumenten. Medlemsstaterna har fem arbetsdagar på sig att framställa eventuella invändningar. Om det finns invändningar skall den kommitté som avses i artikel 14 granska frågan vid sitt nästkommande möte.

3. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 14 vid dess nästkommande möte om alla akuta ingripanden som finansieras enligt dessa bestämmelser.

Artikel 16

Kommittén skall behandla alla allmänna eller särskilda frågor som avser gemenskapsstöd inom detta område och bör också bidra positivt till att förbättra enhetligheten i de åtgärder som Europeiska unionen vidtar gentemot tredje land i fråga om mänskliga rättigheter och demokratisering. En gång om året skall kommittén granska programplaneringen för det kommande budgetåret eller diskutera de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas enligt denna förordning under det kommande året.

Artikel 17

1. Kommissionen skall regelbundet utvärdera de åtgärder som finansieras av gemenskapen enligt denna förordning i syfte att avgöra om målen för dessa åtgärder har uppnåtts och utarbeta riktlinjer för att förbättra de framtida åtgärdernas effektivitet. Kommissionen skall förelägga kommittén en sammanfattning av utvärderingarna som i förekommande fall kan behandlas i kommittén. Utvärderingsrapporterna skall göras tillgängliga för medlemsstaterna på begäran.

2. På begäran av medlemsstaterna kan kommissionen, tillsammans med dem, även utvärdera resultatet av de gemenskapsåtgärder och gemenskapsprogram som omfattas av denna förordning.

Artikel 18

Alla finansieringskontrakt eller finansieringsöverenskommelser som ingås enligt denna förordning skall särskilt innehålla en bestämmelse om att kommissionen och revisionsrätten får utföra kontroller på plats eller på huvudkontoret hos de partner som avses i artikel 5.1 enligt de sedvanliga villkor som kommissionen skall fastställa inom ramen för gällande bestämmelser, särskilt bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 19

1. Kommissionen skall, senast en månad efter det att den fattat sitt beslut, underrätta medlemsstaterna om godkända åtgärder och projekt samt ange belopp, art, mottagarland och berörda partner.

2. Vid utgången av varje budgetår skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport med en sammanfattning av de åtgärder som har finansierats under året.

Sammanfattningen skall innehålla uppgifter om partnerna med vilka de åtgärder som avses i artikel 1 genomförts.

Rapporten skall också innehålla en sammanställning av de externa utvärderingar som har genomförts och eventuella förslag till särskilda åtgärder.

Artikel 20

Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en samlad utvärdering av de åtgärder som har finansierats av gemenskapen inom ramen för denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag om denna förordnings framtid.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT C 282, 18.9.1997, s. 14.

(2) Yttrande avgivet den 14 april 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Se sida 1 i denna tidning.

(4) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

(5) Förordning (EEG) nr 2157/91 (EGT L 201, 24.7.1991, s. 2). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1279/96 (EGT L 165, 4.7.1996, s. 1).

(6) Förordning (EEG) nr 3906/89 (EGT L 375, 23.12.1989, s. 11). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 753/96 (EGT L 103, 26.4.1996, s. 5).

(7) Förordning (EEG) nr 1763/92 (EGT L 181, 1.7.1992, s. 5). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1488/96 (EGT L 189, 30.7.1996, s. 1).

(8) Förordning (EG) nr 753/96 (EGT L 103, 26.4.1996, s. 5).