Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R1605.pdf

32002Q1605

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budgetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 248 , 16/09/2002 s. 0001 - 0048Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002

av den 25 juni 2002

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

INNEHÅLL

>Plats för tabell>

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4), och

av följande skäl:

(1) De förhållanden som rådde när budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) antogs har förändrats avsevärt, särskilt till följd av budgetstyrningen genom budgetplanen och institutionernas utveckling samt de successiva utvidgningarna, och budgetförordningen har upprepade gånger ändrats i väsentliga avseenden. Av hänsyn särskilt till kraven på lagstiftningsmässig och administrativ förenkling samt en ytterligare förstärkt disciplin vid förvaltningen av gemenskapens finanser bör budgetförordningen av den 21 december 1977 av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) I denna förordning bör endast de huvudprinciper och grundläggande regler anges som skall gälla för hela det budgetområde som omfattas av fördraget, medan tillämpningsföreskrifterna bör föras över till en förordning om genomförandebestämmelser för att sörja för en tydligare regelhierarki och därigenom göra budgetförordningen lättare att läsa. Kommissionen bör följaktligen få befogenhet att utfärda genomförandebestämmelser.

(3) Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de fyra budgeträttsliga grundprinciperna iakttas (enhet, universalitet, specificering och ettårighet), liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.

(4) Denna förordning bör bekräfta dessa principer och begränsa undantagen till vad som är strikt nödvändigt inom en stram ram.

(5) När det gäller principen om enhet bör det i denna förordning föreskrivas att principen är tillämplig även på de operativa utgifter som gäller genomförandet av bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt om det polisiära och straffrättsliga samarbetet, när dessa belastar budgeten. Principen om enhet och om riktighet i budgeten innebär att gemenskapernas samtliga inkomster och utgifter, liksom även unionens, när dessa belastar budgeten, skall tas upp i denna.

(6) När det gäller principen om universalitet bör möjligheterna till återbetalning av förskott och återanvändning av anslag avskaffas och delvis ersättas med metoden med inkomster avsatta för särskilda ändamål samt med möjligheterna att göra anslag som dragits tillbaka disponibla igen. De särskilda reglerna för strukturfonderna påverkas inte av dessa ändringar.

(7) När det gäller principen om specificering måste institutionerna ha en viss flexibilitet i förvaltningen för överföring av anslag. Denna förordning bör möjliggöra att de ekonomiska och administrativa resurser som krävs för varje användningsområde budgeteras tillsammans. Förfarandena för överföring av anslag bör dessutom harmoniseras mellan alla institutioner, så att överföringar av personalanslag och driftsanslag faller under de enskilda institutionernas behörighet. När det gäller överföring av anslag för operativa utgifter får kommissionen göra överföringar mellan olika kapitel inom samma avdelning, dock med ett totalt gränsvärde på högst 10 % av anslagen för budgetåret inom den budgetpost från vilken överföringen görs. Budgetmyndigheten bör vidare upprätta reserver endast i två fall, nämligen om det saknas en grundrättsakt eller om det råder osäkerhet om huruvida anslagen är tillräckliga.

(8) När det gäller principen om ettårighet bör skillnaden mellan differentierade och icke-differentierade anslag bibehållas. Överföringar av åtagande- och betalningsbemyndiganden mellan budgetår bör beslutas av varje institution. Tilläggsperioderna bör begränsas till absolut nödvändiga fall, nämligen EUGFJ:s betalningar.

(9) Jämviktsprincipen utgör en grundläggande budgetregel. I detta sammanhang bör det betonas att finansiering genom lån inte stämmer överens med systemet för gemenskapernas egna medel. Jämviktsprincipen utgör dock inte något hinder för lånetransaktioner när lånen garanteras av unionens allmänna budget.

(10) Enligt artikel 277 i EG-fördraget och artikel 181 första stycket i Euratomfördraget skall den beräkningsenhet i vilken budgeten skall upprättas bestämmas, och samma enhet användas vid genomförandet och vid redovisningen.

(11) Principen om en sund ekonomisk förvaltning bör definieras med hänvisning till principerna om sparsamhet, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet, och man bör se till att dessa principer iakttas genom att använda resultatindikatorer som upprättats för de enskilda verksamhetsområdena och är mätbara, så att de uppnådda resultaten kan bedömas. Institutionerna bör göra en förhands- och efterhandsutvärdering i enlighet med kommissionens riktlinjer.

(12) När det slutligen gäller principen om öppenhet bör informationen om budgetens genomförande och om redovisningen förbättras. Det bör också införas en strikt tidsfrist för budgetens offentliggörande även om den preliminärt sprids genom kommissionens försorg mellan den tidpunkt då Europaparlamentets ordförande förklarar budgeten slutgiltigt antagen och offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Möjligheten att upprätta en negativ reserv skall också bibehållas.

(13) När det gäller budgetens upprättande och uppställning bör de nuvarande bestämmelserna harmoniseras och förenklas genom att åtskillnaden mellan tilläggs- och ändringsbudgetar avskaffas, eftersom den saknar praktisk betydelse.

(14) I det budgetavsnitt som gäller kommissionen bör en uppställning av anslag och resurser efter ändamål, dvs. verksamhetsbaserad budgetering (Activity-Based Budgeting), tillåtas för att öka budgetförvaltningens öppenhet, med hänsyn till målen, nämligen en sund ekonomisk förvaltning och särskilt kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

(15) Institutionerna bör ha en viss handlingsfrihet i fråga om stadgeenliga anställningar i förhållande till vad som är godkänt i budgeten, särskilt med hänsyn till de nya riktlinjerna för förvaltningen, som är resultat- i stället för resursorienterad. Denna frihet skall dock fortfarande begränsas av två faktorer, nämligen av budgetanslagen under ett budgetår och det totala antalet tjänster. Dessutom skall graderna A 1, A 2 och A 3 undantas.

(16) När det gäller genomförandet av budgeten bör de olika alternativen för budgetgenomförandet klargöras, dvs. att medlen kan förvaltas centralt av kommissionen, gemensamt med medlemsstaterna, i decentraliserad form tillsammans med tredje länder som är mottagare av bistånd, eller slutligen i samarbete med internationella organisationer. Den centraliserade förvaltningen bör kunna bedrivas antingen direkt av kommissionens enheter eller indirekt genom delegering till gemenskapsrättsliga organ eller nationella offentligrättsliga organ. Oavsett vem som helt eller delvis ansvarar för genomförandet av budgeten måste det inom de olika formerna för detta garanteras att förfarandena för skydd av gemenskapens medel respekteras; samtidigt måste det bekräftas att kommissionen i enlighet med artikel 274 i fördraget alltid har det slutliga ansvaret för genomförandet av budgeten.

(17) Kommissionens ansvar för genomförandet av budgeten medför att den inte får delegera uppgifter som innebär utövande av officiella maktbefogenheter och inbegriper skönsmässig bedömning. I denna förordning bör det erinras om denna princip, och räckvidden av de uppgifter som kan delegeras bör anges. Det bör också preciseras att privaträttsliga organ inte bör få vidta åtgärder som leder till att budgetanslag utnyttjas, utom i de fall då de under vissa angivna betingelser anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning, utan bara får utföra tekniska och administrativa tjänster eller förberedande eller kompletterande uppgifter.

(18) Respekten för principerna om öppenhet och sund ekonomisk förvaltning innebär att de offentligrättsliga organ - eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning - som genom delegering tilldelats uppgifter som innebär att genomföra budgettransaktioner för kommissionens räkning bör förfoga över tydliga regler för upphandling, en effektiv intern kontroll, ett redovisningssystem där gemenskapsmedlen redovisas separat från deras övriga verksamhet, samt en extern revision.

(19) I denna förordning fastställs i enlighet med artikel 279 c i fördraget utanordnarnas, räkenskapsförarens och internrevisorns befogenheter och ansvar.

Utanordnarna ansvarar helt för alla inkomst- och utgiftstransaktioner som faller inom deras behörighet och bör kunna stå till svars för dessa transaktioner, vid behov även inom ramen för disciplinförfaranden. Följaktligen bör utanordnarnas ansvar ökas genom att den centraliserade förhandskontrollen avskaffas, särskilt styrekonomens förhandsgodkännande av inkomster och utgifter samt det förfarande enligt vilket räkenskapsföraren skall kontrollera att betalningar löser gemenskapen från dess förpliktelser.

Räkenskapsföraren skall fortsättningsvis ansvara för att betalningar effektueras på korrekt sätt, för att kräva in inkomster och driva in fordringar. Räkenskapsföraren skall också sörja för förvaltningen av likvida medel och för räkenskaperna samt ansvara för upprättandet av institutionens redovisningar.

Internrevisorn skall fullgöra sina uppgifter i enlighet med internationellt vedertagna normer inom revisionsområdet. Hans uppgift är att kontrollera att de förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats av utanordnarna fungerar väl.

Internrevisorn skall inte medverka vid genomförandet av finansiella transaktioner. Han har inte som uppgift att utföra förhandskontroller inför utanordnarnas beslut om transaktioner, eftersom detta ansvar hädanefter helt och hållet bör ligga på utanordnarna.

(20) Utanordnarnas, räkenskapsförarnas och förskottsförvaltarnas ansvar skiljer sig inte till sin natur från det ansvar som åvilar andra tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och bör, inom ramen för deras tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor, omfattas av gällande disciplinåtgärder och krav på ekonomisk kompensation. Däremot bör särskilda bestämmelser om fel som begås av räkenskapsförarna och förskottsförvaltarna bibehållas, beroende på särarten i de uppgifter de utför. Reglerna om särskilda skadestånd och försäkringar i dessa fall skall dock inte behållas. Dessutom bör utanordnarens ansvar preciseras. Varje institution skall inrätta en specialiserad instans för att biträda tillsättningsmyndigheten när det gäller att bedöma fall av oegentligheter av finansiell natur, bedrägeriärenden undantagna, som kan leda till att en aktör blir föremål för disciplinåtgärder eller krav på ekonomisk gottgörelse. Om systematiska fel upptäcks under arbetet bör denna instans också få till uppgift att rapportera till utanordnaren och internrevisorn om detta. När det gäller bedrägerifall bör det däremot i denna förordning hänvisas till de gällande bestämmelserna om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller medlemsstaterna är delaktiga i.

(21) Begreppen budgetmässigt respektive rättsligt åtagande av utgifter bör klargöras, liksom villkoren för genomförandet av dessa åtaganden. För att minska mängden "vilande åtaganden" är det viktigt att begränsa den tid under vilken enskilda rättsliga åtaganden kan ingås på grundval av allmänna budgetmässiga åtaganden. Dessutom bör det införas en bestämmelse om att enskilda åtaganden som inte har givit anledning till utbetalning under tre års tid skall dras tillbaka.

(22) I denna förordning bör de olika typer av betalningar som utanordnarna kan använda sig av definieras. Betalningar av dessa typer bör genomföras huvudsakligen i enlighet med hur effektiv åtgärden är och vilka resultat den leder till.

De oklara begreppen förskott och delbetalning bör avskaffas. Om hela beloppet inte betalas med en gång bör betalningarna genomföras som förskottsbetalningar, löpande betalningar eller slutbetalningar.

(23) Det bör i denna förordning anges att kontroll, godkännande och utbetalning av ett belopp skall utföras inom en frist som kommer att anges i genomförandebestämmelserna och att fordringsägaren efter fristens utgång har rätt till dröjsmålsränta som belastar budgeten.

(24) När institutionerna för egen räkning tilldelar kontrakt genom offentlig upphandling bör Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av varor, tjänster samt bygg- och anläggningsarbeten tillämpas; dessutom bör de regler som tillämpas på de kontrakt som institutionerna ingår för tredje mans räkning stämma överens med principerna i dessa direktiv.

(25) För undvikande av oegentligheter och kamp mot bedrägeri och korruption, samt till stöd för en sund och effektiv förvaltning, bör anbudsgivare och anbudssökande som har gjort sig skyldiga till sådana handlingar, eller som befinner sig i intressekonflikt, uteslutas från tilldelning av kontrakt.

(26) För öppenhetens skull bör dessutom anbudsgivare och anbudssökande på lämpligt sätt informeras om tilldelning av kontrakt.

(27) I samband med att utanordnarnas ansvar utvidgas bör slutligen förhandskontrollen från den nuvarande Rådgivande kommittén för upphandling och kontrakt avskaffas.

(28) I fråga om bidrag bör det skapas en struktur för beviljande och kontroll av gemenskapsbidrag genom särskilda bestämmelser som bygger på principerna om öppenhet, likabehandling, samfinansiering och kontroll samt på principen att bidrag inte kan beviljas retroaktivt.

(29) För undvikande av kumulering bör bidrag inte kunna beviljas för att finansiera en och samma åtgärd eller för driftskostnader två gånger under ett och samma budgetår.

(30) Som ett led i institutionernas kamp mot bedrägeri och korruption bör det införas bestämmelser om uteslutning från beviljande av bidrag, på samma sätt som gäller för reglerna om tilldelning av offentliga kontrakt.

(31) När ett bidrag beviljats skall, för att institutionens och bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter skall iakttas, dessa anges i en skriftlig överenskommelse.

(32) När det gäller räkenskaperna och redovisningen bör det anges att räkenskaperna består av allmänna räkenskaper och budgeträkenskaper och det bör betonas att syftet med de allmänna räkenskaperna är att ge en periodiserad redovisning, medan budgeträkenskapernas syfte är att upprätta sammanställningen över resultatet av budgetgenomförandet samt rapporterna om budgetens genomförande.

(33) De principer som ligger till grund för de allmänna räkenskaperna och årsbokslutet bör fastställas med hänvisning till internationellt erkända redovisningsprinciper samt till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut i vissa typer av bolag, så långt dessa är relevanta för den offentliga sektorn.

(34) Det visar sig nödvändigt att anpassa bestämmelserna om vilken information som skall ges om budgetens genomförande, så att informationen utvidgas till att också omfatta användningen av anslag som överförts, gjorts disponibla på nytt och använts på nytt, samt till de olika organ som lyder under gemenskapsrätten, och att bättre organisera det månatliga uppgiftslämnandet och den rapport om genomförandet som skall lämnas till budgetmyndigheten tre gånger per år.

(35) Institutionernas redovisningsmetoder bör harmoniseras, och kommissionens räkenskapsförare bör ha initiativrätt på detta område.

(36) Det bör anges att datoriseringen av den ekonomiska förvaltningen inte får påverka revisionsrättens rätt till tillgång till styrkande handlingar.

(37) När det gäller extern kontroll och beviljande av ansvarsfrihet medför - även om kommissionen bär hela ansvaret för budgetens genomförande - vikten av den gemensamma förvaltningen som utförs tillsammans med medlemsstaterna att medlemsstaternas samarbete behövs vid revisionsrättens granskningsförfarande och därefter under budgetmyndighetens förfarande för ansvarsfrihet.

(38) För att förbättra redovisningen och få till stånd ett smidigare förfarande för att bevilja ansvarsfrihet bör tidsplanen för detta förfarande ändras.

(39) Kommissionen bör på Europaparlamentets begäran lämna alla upplysningar som behövs för att förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet för ifrågavarande budgetår skall fungera väl, i enlighet med artikel 276 i EG-fördraget.

(40) Vissa gemensamma politikområden bör omfattas av särskilda bestämmelser, varvid de grundläggande principerna i denna förordning bör respekteras.

(41) Det visar sig nödvändigt att föreskriva en möjlighet att ingå förhandsåtaganden från och med den 15 november före det budgetår som avses i fråga om anslagen till EUGFJ och de administrativa anslagen.

(42) För strukturfonderna bör reglerna om återbetalning av förskott och om att anslag får göras disponibla på nytt kvarstå enligt villkoren i kommissionens förklaring som bifogats rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001(7).

(43) När det gäller forskningen bör budgeten vara uppställd på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna om verksamhetsbaserad budgetering, samtidigt som den flexibilitet i förvaltningen som Gemensamma forskningscentret åtnjuter behålls.

(44) I fråga om externa åtgärder bör en decentraliserad förvaltning av stöd till tredje land tillåtas, under förutsättning att kommissionen ges garantier för en sund ekonomisk förvaltning och att mottagarlandet är ansvarigt gentemot kommissionen för de medel som betalas ut.

(45) När det gäller externa åtgärder bör de allmänna principerna för offentlig upphandling som anges i del I avdelning V och i del II avdelning IV i denna förordning ingå som en del i de finansieringsöverenskommelser och kontrakt som sluts med mottagarländer eller med offentligrättsliga organ på nationell nivå, internationell nivå eller gemenskapsnivå samt med fysiska eller juridiska personer som omfattas av privaträtten.

(46) De allmänna bestämmelser som gäller för förvaltningen av de europeiska byråerna bör samlas i en egen avdelning.

(47) Även de särskilda bestämmelser som skall tillämpas på de administrativa anslagen bör samlas i en särskild avdelning. Därutöver bör var och en av budgetmyndighetens båda parter få tillfälle att i tid yttra sig om fastighetsprojekt som kan få betydande finansiella återverkningar på budgeten.

(48) Tidsplanen för konsolideringen av institutionernas räkenskaper bör ändras först budgetåret 2005, så att de nödvändiga interna förfarandena hinner införas.

(49) De finansiella bestämmelser som gäller för de organ som inrättats av gemenskaperna och som utgör juridiska personer, och som erhåller bidrag ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget, bör få en ram som är anpassad till deras specifika förvaltningsbehov. Samtidigt krävs det, med all respekt för det organisatoriska oberoende som dessa organ behöver för att fullgöra sina uppdrag, en harmonisering av de normer som gäller särskilt för beviljande av ansvarsfrihet och för redovisning. Kommissionens internrevisor har samma befogenheter i förhållande till dessa organ som i förhållande till kommissionens egna avdelningar. Organens interna finansiella bestämmelser bör följaktligen anpassas så att de blir förenliga med den här budgetförordningen. Kommissionen bör därför få befogenhet att fastställa finansiella normalbestämmelser, som gemenskapens organ inte får avvika från utan kommissionens medgivande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

SYFTE

Artikel 1

I denna förordning fastställs reglerna för upprättandet och genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget (budgeten).

Vid tillämpningen av denna förordning skall Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen behandlas som gemenskapsinstitutioner.

Artikel 2

Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa budgetprinciperna i avdelning II.

AVDELNING II

BUDGETPRINCIPERNA

Artikel 3

Budgeten skall upprättas och genomföras enligt principerna om enhet, riktighet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet, universalitet, specificering, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet, på det sätt som avses i denna förordning.

KAPITEL 1

Enhetsprincipen och principen om riktighet i budgeten

Artikel 4

1. Budgeten är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

2. Gemenskapernas inkomster och utgifter skall omfatta följande:

a) Europeiska gemenskapens inkomster och utgifter, inklusive de administrativa utgifter som institutionerna ådragit sig på grund av bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt de driftsutgifter som uppstår på grund av genomförandet av nämnda bestämmelser när dessa skall belasta budgeten.

b) Europeiska atomenergigemenskapens utgifter och inkomster.

3. I budgeten skall också införas garantier för gemenskapernas upp- och utlåning samt utbetalningar till garantifonden för åtgärder avseende tredje land.

Artikel 5

1. Alla inkomster och utgifter skall medföra att en rubrik i budgeten tillgodogörs eller belastas, med förbehåll för artikel 74.

2. Åtagande eller godkännande av utgifter utöver beviljade anslag får inte medges.

3. Endast anslag som motsvarar en utgift som bedöms vara nödvändig får föras in i budgeten.

4. Med förbehåll för artiklarna 18 och 74 skall de inkomsträntor som genereras av medel som ingår i Europeiska gemenskapernas tillgångar föras in i budgeten som diverse inkomster.

KAPITEL 2

Principen om ettårighet

Artikel 6

De anslag som tas upp i budgeten skall beviljas för ett budgetår som börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

Artikel 7

1. Anslagen i budgeten kan vara såväl differentierade anslag, som ger upphov till åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, som icke differentierade anslag.

2. Med förbehåll för artiklarna 77.2 och 166.2 skall åtagandebemyndigandena täcka den totala kostnaden för alla rättsliga åtaganden som ingås under budgetåret i fråga.

3. Betalningsbemyndigandena skall täcka de betalningar som krävs för att uppfylla rättsliga åtaganden som ingås under det berörda budgetåret och/eller som ingåtts under tidigare budgetår.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i del II avdelning I, IV och VI. De skall inte heller hindra att övergripande åtaganden görs eller att åtaganden delas in i årliga delåtaganden.

Artikel 8

1. Ett budgetårs inkomster skall tas upp i räkenskaperna för detta budgetår på grundval av de belopp som tagits emot under budgetåret. De egna medlen för januari månad det närmast följande budgetåret kan emellertid betalas in i förskott enligt rådets förordning om genomförande av beslutet om systemet för gemenskapernas egna medel.

2. Upptagandet av egna medel från mervärdesskatt och kompletterande egna medel grundade på bruttonationalinkomst samt, i förekommande fall, finansiella bidrag till budgeten får anpassas i enlighet med den förordning som avses i punkt 1.

3. Anslag som beviljas för ett givet budgetår får bara användas för att täcka utgifter för vilka åtaganden ingås och betalningar effektueras under budgetåret i fråga samt för att fullgöra åtaganden som ingåtts under tidigare budgetår.

4. Åtaganden skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de rättsliga åtaganden som gjorts fram till och med den 31 december, med förbehåll för de övergripande åtaganden som avses i artikel 77.2 och de finansieringsöverenskommelser som avses i artikel 166.2, vilka i stället skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de budgetmässiga åtaganden som gjorts fram till och med den 31 december.

5. Betalningarna för ett budgetår skall tas upp i räkenskaperna på grundval av de betalningar som effektuerats av räkenskapsföraren fram till och med den 31 december detta budgetår.

6. Trots vad som sägs i punkterna 3-5 skall utgifterna inom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) tas upp i räkenskaperna för ett budgetår enligt bestämmelserna i del II avdelning I.

Artikel 9

1. Anslag som inte har tagits i anspråk i slutet av det budgetår för vilket de beviljades skall förfalla.

De kan emellertid föras över efter ett beslut av den berörda institutionen som fattas senast den 15 februari, med begränsningen att överföringen endast får ske till det närmast påföljande budgetåret i enlighet med punkterna 2 och 3 eller föras över automatiskt i enlighet med punkt 4.

2. I fråga om åtagandebemyndiganden i form av såväl differentierade som icke-differentierade anslag som inte har tagits i anspråk i slutet av budgetåret kan överföringen avse

a) belopp som motsvarar åtagandebemyndiganden för vilka de flesta förberedelser för ett åtagande är fullbordade den 31 december, varvid åtaganden för dessa belopp kan göras till och med den 31 mars påföljande år,

b) belopp som är nödvändiga när den lagstiftande myndigheten har antagit en grundrättsakt under budgetårets sista kvartal och kommissionen inte har kunnat göra motsvarande budgetmässiga åtaganden senast den 31 december.

3. Betalningsbemyndiganden i form av differentierade anslag får föras över om beloppen är nödvändiga för att uppfylla redan gjorda åtaganden eller hänför sig till åtagandebemyndiganden som överförts, när de anslag som avsatts under de berörda rubrikerna i budgeten för påföljande budgetår inte täcker behoven. Den berörda institutionen skall sträva efter att i första hand använda de anslag som beviljats för det innevarande budgetåret och inte använda de överförda anslagen förrän de förstnämnda är uttömda.

4. Icke-differentierade anslag som motsvarar åtaganden som normalt görs i slutet av budgetåret skall överföras automatiskt endast till närmast följande budgetår.

5. Institutionen skall senast den 15 mars underrätta Europaparlamentet och rådet (budgetmyndigheten) om det beslut som fattats om överföring och för varje budgetrubrik ange hur kriterierna i punkterna 2 och 3 tillämpats på varje överföring.

6. Anslag som tagits upp i reserven och personalanslag får inte överföras.

Artikel 10

Oanvända inkomster och anslag som är disponibla den 31 december och som härrör från inkomster som är avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 18 skall överföras automatiskt. De disponibla anslag som motsvarar inkomster avsatta för särskilda ändamål vilka överförts mellan budgetår skall användas först.

Artikel 11

Om belopp frigörs under något av de budgetår som följer på det år för vilket anslagen beviljades därför att de åtgärder för vilka avslagen avsatts helt eller delvis inte genomförs, skall motsvarande anslag förfalla utan att det påverkar tillämpningen av artikel 157.

Artikel 12

För de anslag som tas upp i budgeten får åtaganden göras med verkan från den 1 januari, så snart budgeten har antagits slutgiltigt, om inte något annat följer av de undantag som anges i del II avdelning I och VI.

Artikel 13

1. Om budgeten inte har antagits slutgiltigt vid budgetårets början skall bestämmelserna i artikel 273 första stycket i EG- fördraget och artikel 178 första stycket i Euratomfördraget gälla för åtaganden och betalningar som hänför sig till utgifter som skulle ha varit möjliga att belasta en särskild budgetrubrik i enlighet med genomförandet av den budget som senast antagits enligt normalt förfarande.

2. Åtaganden får göras per kapitel för upp till en fjärdedel av de totala anslag som beviljats för kapitlet i fråga för det föregående budgetåret med en ökning av en tolftedel för varje avslutad månad.

Betalningarna för göras månadsvis per kapitel för upp till en tolftedel av de anslag som beviljats för kapitlet i fråga för det föregående budgetåret.

Dessa åtaganden får dock inte överskrida gränsen för de anslag som avses i budgetförslaget.

3. Om kontinuiteten i gemenskapernas verksamhet och förvaltningsbehoven kräver det,

a) kan rådet genom beslut med kvalificerad majoritet på kommissionens begäran och efter att ha hört Europaparlamentet samtidigt bevilja två eller flera tillfälliga tolftedelar för såväl åtaganden som betalningar utöver de som automatiskt gjorts tillgängliga genom bestämmelserna i punkterna 1 och 2,

b) skall artikel 273 tredje stycket i EG-fördraget och artikel 178 tredje stycket i Euratomfördraget vara tillämpliga på andra utgifter än de som obligatoriskt härrör från fördragen eller rättsakter som beslutats enligt dessa.

Ytterligare tolftedelar får beviljas som hela tolftedelar men kan inte delas upp i bråkdelar.

4. Om, för ett visst kapitel, beviljandet av två eller flera tillfälliga tolftedelar enligt villkoren och förfarandena i punkt 3 inte gör det möjligt att täcka de utgifter som krävs för att undvika ett avbrott i gemenskapernas verksamhet på det område som täcks av ifrågavarande kapitel, kan i undantagsfall ett överskridande av det anslagsbelopp som tagits upp i motsvarande kapitel i budgeten för det föregående räkenskapsåret beviljas. Budgetmyndigheten skall fatta beslut enligt det förfarande som anges i punkt 3. Emellertid får den totala summan av de anslag som beviljades i budgeten för det föregående budgetåret inte överskridas i något fall.

KAPITEL 3

Principen om balans i budgeten

Artikel 14

1. Det skall råda balans mellan inkomster och betalningsbemyndiganden i budgeten.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.1.4 får inte Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt de organ som inrättas av gemenskaperna och som avses i artikel 185 ta upp lån.

Artikel 15

1. Saldot för varje budgetår skall tas upp i budgeten för nästföljande budgetår som inkomst om det rör sig om ett överskott eller som betalningsbemyndiganden om det rör sig om ett underskott.

2. Beräkningar av dessa inkomster eller betalningsbemyndiganden skall tas upp i budgeten under budgetförfarandet och genom en ändringsskrivelse som överlämnas i enlighet med artikel 34. Beräkningarna skall upprättas enligt principerna i rådets förordning om genomförande av beslutet om systemet för gemenskapernas egna medel.

3. När räkenskaperna avslutats för varje budgetår skall eventuella avvikelser från beräkningarna tas upp i budgeten för nästföljande budgetår i en ändringsbudget i enlighet med artikel 37, där de skall vara det enda syftet. I detta fall skall kommissionen lägga fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget inom 15 dagar efter det att de preliminära redovisningarna överlämnats.

KAPITEL 4

Principen om en enda beräkningsenhet

Artikel 16

Budgeten skall upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna skall redovisas i euro.

För behov som avser förvaltning av likvida medel som avses i artikel 61 får dock räkenskapsföraren genomföra transaktioner i nationella valutor enligt villkoren i den förordning som innehåller genomförandebestämmelserna till denna förordning (genomförandebestämmelserna), vilket också skall gälla förskottsförvaltarna med avseende på förskottskontona.

KAPITEL 5

Universalitetsprincipen

Artikel 17

De totala inkomsterna skall täcka de totala betalningsbemyndigandena, med förbehåll för artikel 18. Alla inkomster och utgifter skall tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra, med förbehåll för artikel 20.

Artikel 18

1. Följande inkomster skall avsättas för att täcka särskilda utgifter:

a) Finansiella bidrag från medlemsstaterna till vissa forskningsprogram i enlighet med rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel.

b) De räntor på depositioner samt böter som föreskrivs i förordningen om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.

c) Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål.

d) Bidrag från tredje länder eller olika organ för deltagande i gemenskapernas verksamhet.

e) Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som levererats eller utförts på dennes begäran.

f) Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder.

g) Inkomster från leverans av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats.

h) Försäkringsersättningar.

i) Inkomster från uthyrning.

j) Inkomster från försäljning av publikationer och filmer, inklusive material som lagras elektroniskt.

2. Det får också föreskrivas i den tillämpliga grundläggande rättsakten att förväntade inkomster får avsättas för att täcka vissa specifika utgifter.

3. Budgeten skall innehålla rubriker för de olika kategorier av inkomster som avsatts för särskilda ändamål som avses i punkterna 1 och 2, och beloppen skall om möjligt anges.

Artikel 19

1. Kommissionen får ta emot alla donationer som görs till gemenskaperna, t.ex. i form av fonder, subventioner samt gåvor och legat.

2. Kommissionen får ta emot donationer som kan föra med sig kostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran. Om inga invändningar har framförts under denna tidsfrist skall kommissionen fatta ett slutgiltigt beslut om godkännande.

Artikel 20

1. I genomförandebestämmelserna får det fastställas att vissa inkomster får dras av från fakturor och ansökningar om utbetalningar, för vilka utgifterna sedan godkänns som nettobelopp.

2. Priser på varor och tjänster som levereras till gemenskaperna skall, om de innefattar skatter som betalas tillbaka av medlemsstaterna enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier eller av tredje land på grundval av gällande överenskommelser, tas upp i budgeten netto exklusive dessa skatter.

3. Justeringar får göras för växelkursskillnader som uppstår vid genomförandet av budgeten. Den slutliga vinsten eller förlusten skall tas upp i budgetårets saldo.

KAPITEL 6

Principen om specificering

Artikel 21

Anslag skall delas in efter ändamål i avdelningar och kapitel, och kapitlen skall delas in ytterligare i artiklar och punkter.

Artikel 22

1. Varje institution får själv, inom sitt eget avsnitt i budgeten, fatta beslut om överföringar av anslag mellan avdelningar på totalt högst 10 % av anslagen för budgetåret, mellan kapitel och mellan artiklar.

2. Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan den genomför en sådan anslagsöverföring som avses i punkt 1. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av de särskilda regler för kommissionen som anges i artikel 23.

Artikel 23

1. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten

a) överföra anslag inom en och samma artikel, samt överföra anslag mellan artiklar inom samma kapitel,

b) när det gäller personalutgifter och driftsutgifter överföra anslag mellan olika avdelningar på högst 10 % av anslagen för budgetåret,

c) när det gäller driftsutgifter överföra anslag mellan olika kapitel inom samma avdelning, dock totalt högst 10 % av budgetårets anslag under den rubrik varifrån överföringen sker.

Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten om sitt beslut minst tre veckor innan den genomför en sådan anslagsöverföring som avses i första stycket leden b och c. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

2. Kommissionen får inom sitt eget avsnitt i budgeten föreslå budgetmyndigheten andra överföringar än dem som avses i punkt 1 c.

Artikel 24

1. Budgetmyndigheten skall fatta beslut om överföringar av anslag enligt de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 4, med förbehåll för undantagen i del II avdelning I.

2. Vad gäller överföringsförslag som rör utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa skall rådet, efter samråd med Europaparlamentet, fatta beslut med kvalificerad majoritet inom sex veckor, utom i brådskande fall. Europaparlamentet skall yttra sig i så god tid att rådet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden. Om rådet inte fattar beslut inom denna tid skall överföringsförslaget anses vara godkänt.

3. Vad gäller överföringsförslag som rör andra utgifter än dem som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa skall Europaparlamentet, efter samråd med rådet, fatta beslut inom sex veckor, utom i brådskande fall. Rådet skall yttra sig med kvalificerad majoritet i så god tid att Europaparlamentet hinner ta del av yttrandet och fatta beslut inom den angivna tiden. Om inget beslut har fattats inom denna tid skall överföringsförslaget anses vara godkänt.

4. Överföringsförslag som rör både utgifter som är en nödvändig följd av fördragen eller rättsakter som antagits i enlighet med dessa och andra utgifter skall anses vara godkända om varken Europaparlamentet eller rådet har beslutat något annat inom sex veckor från den dag då respektive institution mottog förslagen. Om Europaparlamentet och rådet i fråga om sådana förslag till överföringar minskar den föreslagna överföringen med olika belopp, skall det minsta av de belopp som godtagits av den ena av de två institutionerna anses vara godkänt. Om en av institutionerna underkänner överföringen skall den inte genomföras.

Artikel 25

1. Anslag får endast överföras till budgetrubriker under vilka anslag har beviljats i budgeten eller som förts upp med symboliskt anslag (p.m.).

2. Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål får endast överföras så länge de verkligen används till detta ändamål.

Artikel 26

1. Överföringar inom de avdelningar i budgeten som behandlar anslagen till garantisektionen vid EUGFJ, till strukturfonderna och till forskning skall omfattas av särskilda bestämmelser enligt del II avdelning I, II och III.

2. Budgetmyndigheten skall på kommissionens förslag fatta beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för lån och garantier för lån som gemenskaperna beviljar tredje land, samt reserven för katastrofhjälp. Ett separat förslag till överföring för att utnyttja reserven för katastrofhjälp skall läggas fram för varje enskild transaktion.

Det förfarande som anges i artikel 24.2 och 24.3 skall tillämpas. Om budgetmyndighetens båda parter inte kan enas om kommissionens förslag och inte kommer fram till en gemensam ståndpunkt om utnyttjandet av dessa reserver, skall Europaparlamentet och rådet avstå från att fatta beslut om kommissionens förslag till överföring.

KAPITEL 7

Principen om sund ekonomisk förvaltning

Artikel 27

1. Budgetanslagen skall användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

2. Principen om sparsamhet kräver att de resurser som institutionen använder för att genomföra sin verksamhet skall göras tillgängliga i rätt tid och vara av den kvantitet och kvalitet som behövs, samt ställas till förfogande till lägsta möjliga kostnad.

Principen om effektivitet avser förhållandet mellan de resurser som används och de resultat som uppnås.

Principen om ändamålsenlighet avser hur väl specifika mål med en åtgärd och förväntade resultat uppnås.

3. Specifika mål som kan mätas och förverkligas och som är relevanta och daterade skall fastställas för alla verksamhetsområden som budgeten omfattar. Förverkligandet av dessa mål skall kontrolleras genom resultatindikatorer för varje verksamhet och uppgifter som budgetmyndigheten erhåller från de avdelningar som ansvarar för utgiften. Dessa uppgifter, som avses i artikel 33.2 d, skall lämnas snarast möjligt varje år och skall senare återges i de dokument som åtföljer det preliminära budgetförslaget.

4. För att förbättra möjligheterna att fatta beslut skall institutionerna göra utvärderingar både i förväg och i efterhand enligt de riktlinjer som kommissionen fastställt. Dessa utvärderingar skall omfatta alla program och all verksamhet som ger upphov till stora utgifter och resultaten av utvärderingarna skall lämnas till de avdelningar som ansvarar för utgiften liksom till den lagstiftande myndigheten och budgetmyndigheten.

Artikel 28

1. Alla förslag som läggs fram inför den lagstiftande myndigheten och som kan förutsättas få konsekvenser för budgeten, t.ex. för antalet anställda, skall åtföljas av en finansieringsöversikt och den utvärdering som föreskrivs i artikel 27.4.

2. Under budgetförfarandet skall kommissionen lägga fram de uppgifter som behövs för att anslagsbehovens utveckling skall kunna jämföras med de ursprungliga beräkningarna i finansieringsöversikterna. Kommissionen skall bland annat lägga fram uppgifter om de framsteg som gjorts samt om hur långt den lagstiftande myndigheten har kommit i sin behandling av det berörda förslaget. Anslagsbehoven skall där så krävs räknas om mot bakgrund av utvecklingen av överläggningarna om den grundläggande rättsakten.

3. I syfte att förebygga risken för bedrägerier och oegentligheter, skall kommissionen i finansieringsöversikten informera om befintliga eller planerade förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder.

KAPITEL 8

Principen om öppenhet

Artikel 29

1. Budgeten skall upprättas och genomföras och räkenskaperna skall läggas fram med hänsyn tagen till principen om klarhet och öppenhet.

2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.

Offentliggörandet skall ske inom två månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.

De konsoliderade räkenskaperna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. De rapporter om den ekonomiska förvaltningen som sammanställs av varje institution skall också offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 30

1. Gemenskapernas upp- och utlåningsverksamhet till förmån för tredje man skall redovisas i en bilaga till budgeten.

2. Verksamheten inom garantifonden för åtgärder avseende tredje land skall redovisas i de årliga redovisningarna över gemenskapens finanser.

AVDELNING III

UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN OCH BUDGETENS STRUKTUR

KAPITEL 1

Upprättandet av budgeten

Artikel 31

Europaparlamentet, rådet, Europeiska gemenskapernas domstol, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen skall upprätta en beräkning över sina inkomster och utgifter som de skall överlämna till kommissionen före den 1 juli varje år.

Dessa institutioner skall också överlämna inkomst- och utgiftsberäkningarna till budgetmyndigheten för kännedom före den 1 juli varje år. Kommissionen skall upprätta sina egna inkomst- och utgiftsberäkningar och också överlämna dessa till budgetmyndigheten före samma datum.

Kommissionen skall grunda de egna beräkningarna på de uppgifter som avses i artikel 32.

Artikel 32

Varje organ som avses i artikel 185 skall på grundval av den rättsakt genom vilken det inrättats före den 1 april varje år till kommissionen överlämna en preliminär beräkning av sina inkomster och utgifter, inklusive en tjänsteförteckning och sitt arbetsprogram.

Kommissionen skall överlämna dessa handlingar till budgetmyndigheten för kännedom, utom i det fall som anges i artikel 46.1 led 3 d.

Artikel 33

1. Kommissionen skall förelägga rådet ett preliminärt budgetförslag senast den 1 september varje år. Det preliminära budgetförslaget skall samtidigt överlämnas till Europaparlamentet.

Det preliminära budgetförslaget skall innehålla en allmän sammanställning av gemenskapernas inkomster och utgifter, och det skall sammanföra de inkomst- och utgiftsberäkningar som anges i artikel 31.

2. Kommissionen skall till det preliminära budgetförslaget bifoga

a) en analys av den ekonomiska förvaltningen under det gångna budgetåret och en redogörelse av utestående åtaganden,

b) ett yttrande, i förekommande fall, över de övriga institutionernas beräkningar som får innehålla avvikande beräkningar om dessa är vederbörligen motiverade,

c) alla arbetsdokument som kommissionen bedömer vara av betydelse för institutionernas tjänsteförteckningar eller för de bidrag som kommissionen beviljar de organ som avses i artikel 185, samt Europaskolorna,

d) uppgifter om förverkligandet av alla mål som tidigare fastställts för de olika verksamheterna samt de nya mål som mätts genom indikatorer. Resultaten av utvärderingarna skall granskas och användas för att visa vilka fördelar som en föreslagen ändring i budgeten kan ge upphov till.

Artikel 34

1. Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran från någon av de övriga institutionerna vad gäller deras respektive avsnitt, förelägga rådet en ändringsskrivelse genom vilken det preliminära budgetförslaget ändras på grundval av nya uppgifter som inte fanns tillgängliga när det preliminära budgetförslaget upprättades.

2. Kommissionen skall förelägga rådet en sådan ändringsskrivelse minst 30 dagar före Europaparlamentets första behandling av budgetförslaget, utom under mycket speciella omständigheter eller om institutionerna kommer överens om något annat. Rådet skall förelägga Europaparlamentet skrivelsen minst 15 dagar före den nämnda första behandlingen.

Artikel 35

1. Rådet skall fastställa budgetförslaget enligt förfarandet i artikel 272.3 i EG-fördraget och artikel 177.3 i Euratomfördraget.

2. Rådet skall förelägga Europaparlamentet budgetförslaget senast den 5 oktober det år som föregår året för budgetens genomförande. Rådet skall bifoga en motivering till budgetförslaget, i vilken det skall ange skälen för att det avvikit från det preliminära budgetförslaget.

Artikel 36

1. Europaparlamentets ordförande skall förklara att budgeten har blivit slutgiltigt antagen enligt förfarandet i artikel 272.7 i EG-fördraget och artikel 177.7 i Euratomfördraget.

2. När budgeten har förklarats slutgiltigt antagen av Europaparlamentets ordförande skall varje medlemsstat vara förpliktad att, från och med den 1 januari nästföljande budgetår eller från och med dagen för det slutliga antagandet av budgeten om detta inträffar efter den 1 januari, tillhandahålla gemenskaperna de belopp som skall betalas enligt rådets förordning om genomförande av beslutet om systemet för gemenskapernas egna medel.

Artikel 37

1. Kommissionen får under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram preliminära förslag till ändringsbudget.

Begäran om en ändringsbudget under samma omständigheter som i föregående stycke från andra institutioner än kommissionen skall överlämnas till kommissionen.

2. Alla preliminära förslag till ändringsbudgetar skall av kommissionen överlämnas till rådet senast den 1 september varje år, utom under exceptionella omständigheter. Till de preliminära förslag till ändringsbudget som lagts fram av övriga institutioner får kommissionen bifoga ett yttrande.

3. Budgetmyndigheten skall behandla förslagen med hänsyn tagen till hur brådskande de är.

Artikel 38

1. När rådet förelagts ett preliminärt förslag till ändringsbudget skall det utarbeta ett förslag till ändringsbudget i enlighet med artiklarna 35 och 37.

2. Med undantag för datumangivelserna skall artiklarna 35 och 36 tillämpas även på ändringsbudgetarna. Ändringsbudgetarna skall motiveras i förhållande till den budget vars beräkningar de ändrar.

Artikel 39

Kommissionen och budgetmyndigheten får komma överens om att tidigarelägga vissa datum för överlämnande av inkomst- och utgiftsberäkningarna och för antagande och överlämnande av de preliminära budgetförslagen och budgetförslagen; en sådan överenskommelse får emellertid inte medföra att de frister som tillåts för behandlingen av dessa texter enligt artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget förkortas eller förlängs.

KAPITEL 2

Budgetens struktur och utformning

Artikel 40

Budgeten skall utgöras av

a) en sammanställning över inkomster och utgifter,

b) separata avsnitt för de olika institutionernas inkomst- och utgiftsberäkningar.

Artikel 41

1. Budgetmyndigheten skall dela in kommissionens inkomster och övriga institutioners inkomster och utgifter efter slag eller ändamål i avdelningar, kapitel, artiklar och punkter.

2. Utgiftsberäkningen i kommissionens avsnitt i budgeten skall följa en kontoplan som fastställs av budgetmyndigheten, och som delas in efter anslagens ändamål.

En avdelning i budgeten skall motsvara ett politikområde och ett kapitel skall normalt motsvara en verksamhet.

Varje avdelning får innehålla driftsanslag och administrativa anslag.

Inom varje avdelning skall de administrativa anslagen sammanföras till ett enda kapitel.

Artikel 42

Budgeten får inte innehålla negativa inkomster.

De egna medel som uppbärs enligt rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall tas upp i inkomstredovisningen i budgeten till nettobelopp och återges som nettobelopp i sammanställningen av inkomster i budgeten.

Artikel 43

1. Varje avsnitt i budgeten får innehålla en avdelning för "preliminära anslag". Anslag skall tas upp i en sådan avdelning i följande två situationer:

a) Om det ännu inte finns någon grundläggande rättsakt för den berörda åtgärden i det skede då budgeten upprättas.

b) Om det finns en allvarligt grundad osäkerhet om de anslag som förts in under de berörda driftsposterna är tillräckliga, eller om de kan genomföras enligt principen om sund ekonomisk förvaltning.

Anslagen i denna avdelning får bara användas efter överföring enligt det förfarande som anges i artikel 24.

2. Om det skulle uppstå särskilda svårigheter med att genomföra en viss verksamhet under loppet av ett budgetår får kommissionen även föreslå överföring av anslag till avdelningen för "preliminära anslag". Budgetmyndigheten skall besluta om dessa överföringar i enlighet med de villkor som anges i artikel 24.

Artikel 44

Kommissionens budgetavsnitt får innehålla en "negativ reserv" på högst 200 miljoner euro. Denna reserv, som skall tas upp i en särskild avdelning, får omfatta både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden.

Reserven skall utnyttjas före budgetårets slut genom överföring enligt det förfarande som anges i artiklarna 22, 23 och 25.

Artikel 45

1. I kommissionens avsnitt i budgeten skall följande två reserver införas:

a) En reserv för katastrofhjälp till tredje land.

b) En reserv för gemenskapernas utlåning och lånegarantier för att finansiera åtgärder till förmån för tredje land.

2. Villkoren för när belopp får tas upp i de reserver som avses i punkt 1 a och 1 b samt för hur de får utnyttjas och hur de skall finansieras skall bestämmas genom rådets förordning om budgetdisciplin respektive rådets förordning om genomförande av beslutet om systemet för gemenskapernas egna medel.

Artikel 46

1. I budgeten skall följande ingå:

1. I sammanställningen över inkomster och utgifter:

a) Gemenskapernas beräknade inkomster för budgetåret i fråga.

b) De beräknade inkomsterna för föregående budgetår samt inkomsterna för budgetåret n - 2.

c) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för budgetåret i fråga.

d) Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden för det närmast föregående budgetåret.

e) Utgiftsåtaganden som ingåtts och betalningar av utgifter som skett under budgetår n - 2.

f) En sammanfattande förfalloplan över de betalningar som skall utföras under de följande budgetåren med anledning av budgetmässiga åtaganden som ingåtts under de föregående budgetåren.

g) Lämpliga anmärkningar till varje underindelning.

2. I de separata avsnitten för varje institution skall inkomsterna och utgifterna struktureras på samma sätt som anges i punkt 1, med lämpliga anmärkningar till varje underavdelning, samt en förfalloplan över de betalningar som skall utföras under de följande budgetåren med anledning av åtaganden som ingåtts under de föregående budgetåren.

De årliga beräknade belopp av betalningsbemyndigandena som är nödvändiga för påföljande budgetår i förhållande till räkenskapsårets åtagandebemyndiganden skall redovisas upplysningsvis i en förfalloplan som införs i budgetanmärkningarna.

3. Vad gäller personal:

a) En tjänsteförteckning för varje avsnitt i budgeten, där antalet fasta och tillfälliga tjänster som beviljats inom ramarna för budgetanslagen fastställs för varje lönegrad i varje kategori och inom varje tjänstegrupp.

b) En tjänsteförteckning över personal som avlönas genom anslagen för direkta åtgärder inom forskning och teknisk utveckling och en tjänsteförteckning över personal som avlönas genom samma anslag för indirekta åtgärder; tjänsteförteckningarna över dessa tjänster skall delas upp efter anställningskategori och lönegrad, med åtskillnad mellan fasta och tillfälliga tjänster som beviljas inom ramarna för budgetanslagen.

c) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen skall anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller i anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (tjänsteföreskrifterna).

d) En tjänsteförteckning som för varje organ som anges i artikel 185 och beviljas anslag som belastar budgeten, fastställer antalet tjänster indelad efter lönegrad och anställningskategori.

Tjänsteförteckningen skall utöver antalet tjänster som beviljats för budgetåret även visa antalet tjänster som beviljades för det föregående budgetåret.

4. Vad gäller upp- och utlåningstransaktioner:

a) I den allmänna inkomstberäkningen skall de budgetrubriker införas som svarar mot transaktionerna i fråga och som är avsedda att ta upp eventuella återbetalningar från betalningsmottagare som i början inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser och som har krävt att "fullgörandegarantin" tagits i anspråk. Under dessa rubriker skall ett symboliskt anslag (p.m.) föras in, tillsammans med lämpliga anmärkningar.

b) I kommissionens avsnitt:

i) De budgetrubriker som hänför sig till gemenskapernas "fullgörandegaranti" för transaktionerna i fråga; dessa rubriker skall föras upp med "symboliskt anslag" (p.m.) så länge inga faktiska utgifter som skall täckas med definitiva anslag har uppstått.

ii) Anmärkningar där den grundläggande rättsakten, volymen och löptiden för de planerade transaktionerna samt gemenskapernas finansiella garanti för genomförandet av transaktionerna i fråga anges.

c) I en bilaga till kommissionens avsnitt som upplysning:

i) Uppgifter om löpande kapitaltransaktioner och skuldförvaltning.

ii) Uppgifter om kapitaltransaktioner och skuldförvaltning för budgetåret i fråga.

5. Budgetrubriker under inkomster och utgifter som är nödvändiga för att ta i anspråk den reserv för lån och lånegarantier som gemenskaperna beviljar tredje land samt för att ta i anspråk Garantifonden för åtaganden avseende tredje land.

2. Utöver de handlingar som anges i punkt 1 får budgetmyndigheten bifoga budgeten alla andra relevanta dokument.

Artikel 47

1. Den tjänsteförteckning som avses i artikel 46.1 led 3 skall för varje institution eller organ utgöra en absolut övre gräns, och inga utnämningar får göras utöver denna gräns.

Varje institution eller organ får dock ändra i sin tjänsteförteckning med upp till 10 % av antalet godkända tjänster, utom när det gäller A 1-, A 2- och A 3-tjänster, och detta på följande två villkor:

a) Volymen av de personalanslag som motsvarar ett helt budgetår får inte påverkas.

b) Dessa ändringar skall hållas inom ramen för det totala antalet tjänster per tjänsteförteckning.

Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana ändringar som avses i andra stycket. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall institutionerna avstå från att genomföra ändringarna och det normala förfarandet skall tillämpas.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 första stycket får verkningarna av deltidstjänster som godkänts av tillsättningsmyndigheten i enlighet med tjänsteföreskrifterna kompenseras genom nyutnämningar.

AVDELNING IV

GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 48

1. Kommissionen skall på eget ansvar och inom ramarna för de tilldelade anslagen genomföra budgeten både med avseende på inkomster och utgifter i enlighet med denna förordning.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta med kommissionen för att se till att anslagen används enligt principen om en sund ekonomisk förvaltning.

Artikel 49

1. För att anslag som förts upp i budgeten för gemenskapsåtgärder skall få användas krävs det att en grundläggande rättsakt antas i förväg. Dessutom kräver verkställigheten av de driftsutgifter som uppstår vid genomförandet av bestämmelserna i avdelningarna V och VI i Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och som belastar budgeten att det först antas en grundläggande rättsakt.

När det gäller tillämpningen av EG-fördraget och Euratomfördraget samt avsnitten V och VI i EU-fördraget skall en "grundläggande rättsakt" vara en sekundärrättsakt som ger en rättslig grund för gemenskapens eller unionens verksamhet och verkställandet av motsvarande utgift i budgeten. Rekommendationer och yttranden liksom resolutioner, slutsatser, uttalanden och andra handlingar som saknar rättslig verkan utgör inte grundläggande rättsakter enligt denna artikel.

Kommissionen skall i genomförandebestämmelserna fastställa en förteckning över de olika former av grundläggande rättsakter som antas enligt EG-fördraget och Euratomfördraget, samt inom respektive tillämpningsområde för avdelningarna V och VI i EU-fördraget.

2. Emellertid får följande anslag användas utan någon grundläggande rättsakt, förutsatt att de åtgärder som skall finansieras omfattas av gemenskapens eller unionens behörighet:

a) Anslag till pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig. Därtill hörande åtagandebemyndiganden kan endast tas upp i budgeten för två på varandra följande budgetår.

b) Anslag till förberedande åtgärder avsedda att förbereda förslag till framtida åtgärder. De förberedande åtgärderna styrs av en enhetlig strategi och kan vara utformade på olika sätt. Därtill hörande åtagandebemyndiganden kan endast tas upp i budgeten för maximalt tre på varande följande budgetår. Lagstiftningsförfarandet skall vara slutfört före utgången av det tredje budgetåret. Under lagstiftningsförfarandet skall användningen av de anslag som reserverats respektera den förberedande åtgärdens särdrag med avseende på de planerade åtgärderna, de eftersträvade målen samt mottagarna. Följaktligen kan de medel som används i volym inte motsvara de medel som avsatts för finansieringen av själva de slutliga åtgärderna.

I samband med att det preliminära budgetförslaget läggs fram skall kommissionen till budgetmyndigheten överlämna en rapport om åtgärderna enligt a och b som skall innehålla en utvärdering av resultaten samt en redogörelse för hur de kommer att följas upp.

c) Anslag till punktåtgärder eller permanenta åtgärder som kommissionen genomför i enlighet med de uppgifter som följer av dess befogenheter på det institutionella planet i enlighet med EG-fördraget och Euratomfördraget, utöver den initiativrätt som kommissionen har enligt b när det gäller lagstiftning, och enligt de särskilda behörigheter som kommissionen direkt har tilldelats genom fördragen och som finns förtecknade i genomförandebestämmelserna.

d) Anslag till varje institutions drift med avseende på dess administrativa självständighet.

Artikel 50

Kommissionen skall ge övriga institutioner de befogenheter som krävs för att dessa skall kunna genomföra sina respektive avsnitt av budgeten.

Artikel 51

Kommissionen och var och en av de övriga institutionerna får inom sina respektive avdelningar delegera sina befogenheter vad gäller budgetens genomförande enligt villkoren i denna förordning samt i deras interna arbetsordningar och inom de gränser som de själva sätter i det dokument genom vilket delegeringen beslutas. De personer till vilka ansvar delegeras får endast agera inom ramarna för de befogenheter som uttryckligen har tilldelats dem.

Artikel 52

1. Det skall vara förbjudet för varje aktör som medverkar i budgetförvaltningen att utföra handlingar som innebär ett led i genomförandet av budgeten om han eller hon har ett egenintresse som kan stå i strid med gemenskapernas intressen. Om en sådan situation uppstår, skall den berörda aktören alltid avstå från att utföra handlingen och underrätta den behöriga myndigheten.

2. Det föreligger intressekonflikt om en aktör som medverkar i genomförandet av budgeten eller en internrevisor av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.

KAPITEL 2

Förfaranden för genomförande av budgeten

Artikel 53

1. Kommissionen skall genomföra budgeten

a) centralt,

b) tillsammans med medlemsstaterna eller i decentraliserad form, eller

c) gemensamt med internationella organisationer.

2. Om kommissionen genomför budgeten centralt skall genomförandeuppgifterna vidtas av kommissionens avdelningar direkt, eller indirekt i enlighet med bestämmelserna i artikel 54-57.

3. När kommissionen genomför budgeten tillsammans med medlemsstaterna skall uppgifterna för genomförandet av budgeten delegeras till medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i del II avdelning I och II.

4. När kommissionen genomför budgeten i decentraliserad form skall uppgifterna för genomförandet av budgeten delegeras till berörda tredje länder i enlighet med bestämmelserna i del II avdelning IV.

5. För att kunna garantera att medlen används enligt gällande lagstiftning skall kommissionen vid förvaltning tillsammans med medlemsstaterna eller i decentraliserad form inrätta sådana förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för finansiella korrigeringar, att den kan ta på sig det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten i enlighet med artikel 274 i EG-fördraget och artikel 179 i Euratomfördraget.

6. När de förfaranden för att genomföra budgeten som avses i punkterna 3 och 4 används skall medlemsstaterna och berörda tredje länder regelbundet kontrollera att de åtgärder som skall finansieras över gemenskapsbudgeten genomförs korrekt.

De skall vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder.

7. När kommissionen genomför en del av budgeten gemensamt med en internationell organisation skall vissa genomförandeuppgifter överlåtas till denna organisation enligt villkoren i genomförandebestämmelserna.

Dessa organisationer skall tillämpa regler för räkenskaper, revision, kontroll och upphandling som är likvärdiga med de internationellt vedertagna normerna.

Artikel 54

1. Kommissionen får inte till tredje man överlåta sådana genomförandebefogenheter som den har tilldelats genom fördragen om befogenheterna medför ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och kan användas som ett verktyg för politiska överväganden. De genomförandeuppgifter som delegeras skall vara klart avgränsade och underkastade noggrann kontroll beträffande hur de utförs.

2. Inom de gränser som anges i punkt 1 får kommissionen, när den genomför budgeten centralt i indirekt form enligt artikel 53.2 även överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt genomförandeuppgifter till

a) de gemenskapsrättsliga organ som avses i artikel 55 (nedan kallade genomförandeorganen),

b) de organ som inrättats av gemenskapen och som avses i artikel 185, såvitt de är förenliga med organets uppdrag enligt den grundläggande rättsakten,

c) offentligrättsliga organ på nationell nivå eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier samt iakttar de villkor som anges i genomförandebestämmelserna. Dessa organ skall endast få i uppdrag att utföra uppgifterna

i) om den grundläggande rättsakten för relevant program eller åtgärder medger detta, och

ii) om delegeringen till dessa organ av uppgifterna att genomföra budgeten grundar sig på en förhandsanalys av sund ekonomisk förvaltning och säkerställer respekten för principen om icke-diskriminering samt öppenhet i gemenskapens verksamhet; de genomförandeuppgifter som på så sätt överlåtits får inte ge upphov till intressekonflikter.

3. När de organ som avses i punkt 2 utför genomförandeuppgifter, skall de regelbundet kontrollera att de åtgärder som skall finansieras över gemenskapsbudgeten genomförs korrekt.

Dessa organ skall vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka belopp som förlorats, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

Artikel 55

1. Genomförandeorganen skall vara gemenskapsrättsliga juridiska personer som skall inrättas genom ett beslut av kommissionen och till vilka befogenhet kan delegeras att genomföra hela eller delar av gemenskapsprogram eller -projekt för kommissionens räkning och på dennas ansvar i enlighet med rådets förordning med instruktion för geomförandeorgan med vissa förvaltningsuppgifter inom gemenskapsprogrammen i vilken villkoren fastställs för hur dessa organ skall inrättas och fungera.

2. Användningen av motsvarande driftsanslag skall delegeras till genomförandeorganets direktör.

Artikel 56

1. Besluten om att överlåta genomförandeuppgifter till de organ som avses i artikel 54.2 skall innehålla alla bestämmelser som behövs för att garantera insyn och öppenhet när det gäller de transaktioner som utförs och de skall innefatta bestämmelser om

a) förfaranden för tilldelning av kontrakt och beviljande av bidrag som är tydliga, icke-diskriminerande, som förhindrar varje form av intressekonflikt och som uppfyller bestämmelserna i avdelning V respektive VI,

b) ett effektivt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna,

c) en bokföring av dessa transaktioner och förfaranden för redovisning som gör det möjligt att säkerställa att gemenskapernas medel använts på ett korrekt sätt, samt att kvantifiera i gemenskapernas egen redovisning hur stor del av anslagen som faktiskt utnyttjats,

d) en oberoende extern revision,

e) allmänhetens tillgång till information i den utsträckning som anges i gemenskapslagstiftningen.

2. Kommissionen får erkänna att den ordning för kontroll, redovisning och upphandling som tillämpas av de nationella organ som avses i artikel 54.2 c jämställs med kommissionens egna regler, med beaktande av internationellt vedertagna normer.

3. Kommissionen skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När den gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överenstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

Artikel 57

1. Kommissionen får inte överlåta genomförandeåtgärder som rör förvaltning av medel från gemenskapsbudgeten, inklusive betalningar eller inkassering, åt andra externa privaträttsliga enheter eller organ, än sådana som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter enligt artikel 54.2 c.

2. De uppgifter som genom kontrakt får överlåtas åt andra externa privaträttsliga enheter eller organ än de som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter är uppgifter av teknisk, administrativ, förberedande eller underordnad natur som varken innebär myndighetsutövning eller ger utrymme för skönsmässiga bedömningar.

KAPITEL 3

Aktörer i budgetförvaltningen

Avsnitt 1

Principen om åtskillnad mellan funktioner

Artikel 58

Utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner skall vara åtskilda och oförenliga sinsemellan.

Avsnitt 2

Utanordnaren

Artikel 59

1. Institutionen skall fungera som utanordnare.

2. Varje institution skall i sina interna administrativa regler fastställa till vilken nivå i organisationen den delegerar ansvaret som utanordnare med iakttagande av villkoren i arbetsordningen, hur omfattande befogenheterna skall vara för de anställda som tilldelas dem samt på vilka villkor befogenheterna får delegeras vidare.

3. Utanordnarens befogenheter får bara delegeras och vidaredelegeras till personer som omfattas av tjänsteföreskrifterna eller den ordning som är tillämplig på övriga anställda.

4. Den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren får inte handla utöver vad som anges i det dokument genom vilket delegeringen eller vidaredelegeringen beslutas. Den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren kan för sina uppgifter anlita en eller flera anställda med uppdrag att under förstnämndes ansvar utföra vissa transaktioner som är nödvändiga för att genomföra budgeten och redovisningen.

Artikel 60

1. Utanordnarna skall vid varje institution ansvara för verkställigheten av inkomster och utgifter och se till att detta sker på lagligt och korrekt sätt samt i överensstämmelse med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

2. Utnyttjandet av anslag skall innefatta att den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren gör budgetmässiga och rättsliga åtaganden, kontrollerar och godkänner utgifter samt vidtar de förberedelser som krävs för att anslag skall kunna utnyttjas.

3. Handläggningen av inkomster skall innefatta att beräknade och utestående fordringar fastställs och att betalningskrav upprättas. Den kan också innefatta att fastställda fordringar skrivs av.

4. Den delegerade utanordnaren skall i enlighet med de miniminormer som fastställs av varje institution, och med beaktande av de risker som är förenade med förvaltningsmiljön samt de finansierade åtgärdernas art inrätta en organisatorisk struktur samt interna system och förfaranden för förvaltning och kontroll som är anpassade till de uppgifter han/hon skall utföra, inklusive efterhandskontroller i erforderliga fall. Innan en transaktion får godkännas skall dess operationella och finansiella aspekter kontrolleras av tjänstemän som är oberoende av den tjänsteman som tagit initiativet till transaktionen. Förhands- och efterhandskontrollen av transaktionen samt initiativet till densamma skall vara åtskilda funktioner.

5. Alla som ansvarar för att kontrollera finansiella transaktioner skall ha den yrkeskompetens som krävs för uppgiften. De skall också följa särskilda regler för denna tjänsteutövning, som skall fastställas av varje institution.

6. Varje anställd som medverkar i den ekonomiska förvaltningen eller vid kontroller av enskilda transaktioner och som bedömer att ett beslut, som fattats av en överordnad och som han eller hon uppmanas att verkställa eller godta, utgör en oegentlighet eller ett brott mot principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller de bestämmelser som gäller för yrket och som denne är skyldig att följa, skall skriftligen underrätta den delegerade utanordnaren om detta, och - om denne inte vidtar någon åtgärd - skriftligen underrätta den instans som avses i artikel 66.4. Han/hon skall vidare, om det förfarande som upptäcks är brottsligt, utgör bedrägeri eller korruption som kan skada gemenskapens intressen, underrätta de myndigheter och instanser som utsetts i gällande lagstiftning.

7. Den delegerade utanordnaren skall genom en årlig verksamhetsrapport med bifogade uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen hålla sin institution underrättad om sina åtgärder. Denna rapport skall innehålla de resultat som uppnåtts i förhållande till de uppställda målen, vilka risker som är förenade med de aktuella åtgärderna, vilka resurser som utnyttjas och hur systemet för intern kontroll fungerar. Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten liksom av andra uppgifter som fastställts. Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år.

Avsnitt 3

Räkenskapsföraren

Artikel 61

1. Varje institution skall utnämna en räkenskapsförare som vid den egna institutionen har ansvaret för att

a) betalningar effektueras korrekt samt att inkomster och fastställda fordringar betalas in,

b) utarbeta och redovisa räkenskaperna i enlighet med avdelning VII,

c) föra räkenskaper i enlighet med avdelning VII,

d) i enlighet med avdelning VII fastställa regler och metoder för hur räkenskaperna skall föras samt utforma kontoplanen,

e) utforma och godkänna redovisningssystemen och i förekommande fall godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter,

f) förvalta likvida medel.

2. Räkenskapsföraren skall från utanordnarna få de uppgifter som krävs för att sammanställa räkenskaper som ger en rättvisande bild av gemenskapernas tillgångar och skulder samt av budgetgenomförandet, och utanordnaren skall ansvara för uppgifternas tillförlitlighet.

3. Om inget annat följer av denna förordning skall endast räkenskapsföraren ha befogenhet att praktiskt handlägga finansiella medel och andra tillgångar. Han skall vidare ansvara för förvaringen av medlen och tillgångarna.

Artikel 62

Räkenskapsföraren får delegera vissa av sina uppgifter till anställda för vilka han eller hon är formellt överordnad i organisationsstrukturen och som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

De uppgifter som överlåts skall anges i den handling genom vilken delegeringen sker.

Avsnitt 4

Förskottsförvaltaren

Artikel 63

För betalning av mindre utgifter och inkassering av andra inkomster än egna medel får det upprättas förskottskonton, som skall krediteras med nödvändiga medel av institutionens räkenskapsförare och skötas av en förskottsförvaltare som utses av institutionens räkenskapsförare.

KAPITEL 4

De finansiella aktörernas ansvar

Avsnitt 1

Allmänna regler

Artikel 64

1. Delegerade och vidaredelegerade utanordnare kan när som helst, tillfälligt eller permanent, fråntas dessa befogenheter av den myndighet som utsett dem, utan att detta påverkar möjligheten att tillämpa eventuella disciplinåtgärder.

2. Räkenskapsförare kan när som helst, tillfälligt eller permanent, fråntas sina befogenheter av den myndighet som utsett dem, utan att detta påverkar möjligheten att tillämpa eventuella disciplinåtgärder.

3. Förskottsförvaltare kan när som helst, tillfälligt eller permanent, fråntas sina befogenheter av den myndighet som utsett dem, utan att detta påverkar möjligheten att tillämpa eventuella disciplinåtgärder.

Artikel 65

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall inte påverka möjligheten att ställa de anställda som anges i artikel 64 till straffrättsligt ansvar enligt tillämplig nationell lag och enligt gällande bestämmelser om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller medlemsstaterna är delaktiga i.

2. Alla utanordnare, räkenskapsförare och förskottsförvaltare skall kunna bli föremål för disciplinåtgärder och krav på ekonomisk kompensation enligt tjänsteföreskrifterna, dock utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 67 och 68. När det är fråga om olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada gemenskapens intressen, skall sådana ärenden hänskjutas till de myndigheter och organ som anges i gällande lagstiftning.

Avsnitt 2

Regler för delegerade och vidaredelegerade utanordnare

Artikel 66

1. Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna som föreskriver att en tjänsteman kan bli skyldig att helt eller delvis ersätta den skada som gemenskaperna lidit till följd av ett allvarligt fel som han begått i eller i samband med tjänsten, särskilt när han fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftsåtagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna budgetförordning och dess genomförandebestämmelser. Detsamma gäller om en utanordnare genom att begå ett allvarligt fel försummar att upprätta ett dokument som fastställer en fordran, eller utan giltig orsak försummar eller dröjer med att upprätta ett betalningskrav, eller utan giltig orsak försummar eller dröjer med att utfärda en betalningsorder och därigenom förorsakar institutionen ett civilrättsligt ansvar gentemot tredje man.

2. Om en delegerad eller vidaredelegerad utanordnare anser att ett beslut som det åvilar honom/henne att fatta strider mot gällande bestämmelser eller med principerna för en sund ekonomisk förvaltning, skall han/hon skriftligen underrätta den myndighet som delegerat befogenheten om detta. Om den myndighet som delegerat befogenheten ger den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren skriftlig och motiverad instruktion om att fatta det beslut som avses ovan, skall denne befrias från ansvar.

3. Om utanordnarens befogenhet delegeras vidare inom samma avdelning skall den utanordnare som tilldelats befogenheten i första ledet fortfarande ansvara för att systemen för förvaltning och internkontroll är effektiva, samt för sitt val av delegerad utanordnare.

4. Varje institution skall inrätta en särskild självständigt fungerande instans med ansvar för att undersöka förekomsten av finansiella oegentligheter samt konsekvenserna av sådana oegentligheter.

Institutionen skall på grundval av ett yttrandet från denna instans fatta beslut om huruvida ett förfarande för disciplinåtgärder eller krav på ekonomisk kompensation skall inledas. Om denna instans upptäcker systematiska fel skall den överlämna en rapport med sina rekommendationer till utanordnaren och till den delegerade utanordnaren om denne inte är ifrågasatt samt till internrevisorn.

Avsnitt 3

Bestämmelser för räkenskapsförare och förskottsförvaltare

Artikel 67

Räkenskapsförare kan åläggas disciplinärt ansvar eller betalningsansvar på de villkor och enligt de förfaranden som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Särskilt följande åtgärder utgör ett allvarligt fel som räkenskapsförare kan ställas till ansvar för:

a) När de begår fel som orsakar förlust eller skada i fråga om de medel, tillgångar och dokument som de ansvarar för.

b) När de gör otillbörliga ändringar i bankkonton eller postgirokonton.

c) När de gör inkasseringar eller utbetalningar som inte stämmer överens med motsvarande betalningskrav eller betalningsorder.

d) När de kräver in inkomstbelopp som förfallit.

Artikel 68

Förskottsförvaltare kan åläggas disciplinärt ansvar eller betalningsansvar på de villkor och enligt de förfaranden som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Särskilt följande åtgärder utgör ett allvarligt fel som förskottsförvaltare kan ställas till ansvar för:

a) När de begår fel som orsakar förlust eller skada i fråga om de medel, tillgångar och dokument som de ansvarar för.

b) När de inte med korrekta dokument kan styrka betalningar de gjort.

c) När de betalar till andra parter än berättigade betalningsmottagare.

d) När de inte kräver in inkomstbelopp som förfallit.

KAPITEL 5

Handläggning av inkomster

Avsnitt 1

Tillhandahållande av egna medel

Artikel 69

De inkomster som utgör egna medel enligt rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall tas upp i budgeten i form av en beräkning uttryckt i euro. Beloppen skall göras tillgängliga i enlighet med rådets förordning om genomförande av nämnda beslut.

Avsnitt 2

Beräkning av fordringar

Artikel 70

1. Före varje åtgärd eller situation som kan medföra eller ändra en fordran för gemenskaperna skall den behörige utanordnaren göra en beräkning av fordringen.

2. Trots vad som sägs i punkt 1 skall det inte göras någon sådan beräkning i förväg innan medlemsstaterna ställer de egna medel till förfogande för kommissionen som anges i rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel och som betalas in av medlemsstaterna vid fastställda tidpunkter. För dessa belopp skall den behörige utanordnaren upprätta ett betalningskrav.

Avsnitt 3

Fastställande av fordringar

Artikel 71

1. Fastställandet av en fordran är den handling genom vilken den delegerade eller vidaredelegerade utanordnaren skall

a) kontrollera att gäldenärens skulder existerar,

b) bestämma eller kontrollera att skuldbeloppet är riktigt, och dess storlek,

c) kontrollera fordringens förfallovillkor.

2. Egna medel som ställs till kommissionens förfogande och varje fordran som är säker, likvid och förfallen till betalning skall fastställas genom ett betalningskrav som lämnas över till räkenskapsföraren, åtföljd av en debetnota ställd till gäldenären, och båda dokumenten skall upprättas av den behörige utanordnaren.

3. Betalningar som skett på felaktiga grunder skall återkrävas.

4. Villkoren för när dröjsmålsränta skall betalas till gemenskaperna skall anges i genomförandebestämmelserna.

Avsnitt 4

Godkännande av inkassering

Artikel 72

1. Ett godkännande av en inkassering är den handling genom vilken den delegerade eller vidaredelegerade behöriga utanordnaren ger räkenskapsföraren instruktion att inkassera den fordran som han/hon har fastställt genom att utfärda ett betalningskrav.

2. Varje institution får införa ett formellt förfarande för att fastställa fordringar på andra gäldenärer än stater, varvid förfarandet skall bestå i ett beslut som skall räknas som verkställbart i den mening som avses utgöra exekutionstitel enligt artikel 256 i EG-fördraget.

Avsnitt 5

Inkassering

Artikel 73

1. Räkenskapsföraren skall ansvara för betalningskraven för fordringar som den behörige utanordnaren fastställt på vederbörligt sätt. Han/hon skall säkerställa att gemenskapernas fordringar betalas samt att gemenskapernas rättigheter tillvaratas.

Räkenskapsföraren skall kräva in medel genom avräkning i de fall samma gäldenär har en fordran på gemenskapen, förutsatt att denna fordran är säker, obestridd och förfallen till betalning.

2. Om den delegerade behöriga utanordnaren överväger att avstå från att kräva in en fastställd fordran skall han först försäkra sig om att ett detta beslut är formellt korrekt, i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet enligt förfarandena och i överensstämmelse med kriterierna i genomförandebestämmelserna. Beslutet att avstå från att kräva in en fordran skall vara motiverat. Utanordnaren får inte delegera detta beslut annat än enligt villkoren i genomförandebestämmelserna.

Artikel 74

Inkomster i form av böter, avtalsviten och sanktioner skall, liksom räntor som genererats i dessa fall, inte slutgiltigt införas som inkomster i budgeten så länge motsvarande beslut kan upphävas av EG-domstolen.

Första stycket skall inte gälla beslut om avslutande av räkenskaperna eller om finansiella korrigeringar.

KAPITEL 6

Handläggning av utgifter

Artikel 75

1. Varje utgift skall vara föremål för ett åtagande, en kontroll, ett godkännande och en betalning.

2. Förutom när det handlar om anslag som enligt artikel 49.2 får användas utan någon grundläggande rättsakt skall ett utgiftsåtagande föregås av ett finansieringsbeslut som fattats av en institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut delegerats.

Avsnitt 1

Utgiftsåtaganden

Artikel 76

1. Ett budgetmässigt åtagande skall bestå i att avdela de anslag som är nödvändiga för att effektuera senare betalningar för att uppfylla ett rättsligt åtagande.

Ett rättsligt åtagande är den handling genom vilken utanordnaren ingår eller konstaterar en förpliktelse som ger upphov till en utgift.

Det budgetmässiga och det rättsliga åtagandet skall ingås av samma utanordnare, utom i de vederbörligen motiverade fall som anges i genomförandebestämmelserna.

2. Ett budgetmässigt åtagande skall benämnas enskilt om mottagaren och utgiftsbeloppet är fastställt.

Ett budgetmässigt åtagande skall benämnas övergripande om minst en av de uppgifter som krävs för att identifiera ett enskilt åtagande fortfarande är obestämd.

Ett budgetmässigt åtagande skall benämnas preliminärt om det är avsett att täcka sådana utgifter som avses i artikel 150 eller löpande utgifter av administrativ natur där varken beloppet eller slutmottagarna har fastställts slutgiltigt.

3. Om den åtgärd som ett budgetmässigt åtagande skall täcka sträcker sig över fler än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga delåtaganden bara om detta är tillåtet enligt den grundläggande rättsakten eller om det gäller de administrativa utgifterna. Om det budgetmässiga åtagandet på detta sätt är uppdelat i årliga delåtaganden skall detta anges i det rättsliga åtagandet, utom när det gäller personalutgifter.

Artikel 77

1. För varje åtgärd som kan ge upphov till utgifter som belastar budgeten skall den behöriga utanordnaren först ingå ett budgetmässigt åtagande innan han ingår ett rättsligt åtagande gentemot tredje man.

2. Med förbehåll för de särskilda bestämmelserna i del II avdelning IV skall övergripande budgetmässiga åtaganden täcka hela den sammanlagda kostnaden för motsvarande enskilda rättsliga åtaganden som ingås till och med den 31 december år n + 1.

Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 76.3 och 179.2 skall de enskilda rättsliga åtaganden som har avseende på enskilda eller preliminära budgetmässiga åtaganden ingås senast den 31 december år n.

Vid utgången av de perioder som anges i första och andra stycket skall den behörige utanordnaren frigöra den outnyttjade delen av dessa budgetmässiga åtaganden.

När ett enskilt rättsligt åtagande ingås som en följd av ett övergripande åtagande skall den behöriga utanordnaren, innan han skriver under åtagandet, föra in beloppet i budgeträkenskaperna och räkna av beloppet mot det övergripande åtagandet.

3. För rättsliga åtaganden som ingåtts för projekt som sträcker sig över en längre period än ett budgetår och motsvarande budgetmässiga åtaganden, skall det - med undantag för personalutgifter - fastställas en tidsfrist inom vilken åtagandena skall vara uppfyllda; tidsfristen skall fastställas i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

De delar av dessa åtaganden som inte har uppfyllts sex månader efter detta datum skall dras tillbaka och anslagsbeloppet förfalla i enlighet med artikel 11.

När ett rättsligt åtagande inte har lett till någon utbetalning under en period på tre år skall den behörige utanordnaren dra tillbaka detta.

Artikel 78

1. När ett budgetmässigt åtagande ingås, skall den behörige utanordnaren försäkra sig om

a) att rätt budgetrubrik belastas,

b) att det finns disponibla anslag,

c) utgifterna överensstämmer med bestämmelserna i fördragen, i budgeten och i denna förordning och i genomförandebestämmelserna, samt i alla rättsakter som antagits för att genomföra fördrag och förordningar,

d) principerna för en sund ekonomisk förvaltning följs.

2. När en rättslig skyldighet ingås, skall utanordnaren försäkra sig om

a) att det finns täckning för skyldigheten i form av motsvarande budgetåtagande,

b) att utgifterna är formellt korrekta och överensstämmer med bestämmelserna i fördragen, i budgeten och i denna förordning och i genomförandebestämmelserna, samt i alla rättsakter som antagits för att genomföra fördrag och förordningar,

c) att principerna för en sund ekonomisk förvaltning följs.

Avsnitt 2

Kontroll av utgifter

Artikel 79

Kontrollen av utgifter är den handling genom vilken den behörige utanordnaren skall

a) kontrollera att borgenärens anspråk existerar,

b) bestämma eller kontrollera att fordringsbeloppet är riktigt, och dess storlek,

c) kontrollera fordringens förfallovillkor.

Avsnitt 3

Godkännande av utgifter

Artikel 80

Ett godkännande av en utgift är den handling genom vilken den behöriga utanordnaren efter att ha kontrollerat att det finns disponibla anslag ger räkenskapsföraren i instruktion att betala en utgift som han/hon har kontrollerat genom att utfärda en betalningsorder.

Avsnitt 4

Utbetalning

Artikel 81

1. En betalning får endast ske under förutsättning att det är styrkt att motsvarande verksamhet överensstämmer med bestämmelserna i den grundläggande rättsakten eller kontraktet och omfattar en eller flera av följande transaktioner:

a) En betalning av hela det utestående beloppet.

b) En betalning av utestående belopp på något av följande sätt:

i) En förhandsfinansiering, eventuellt uppdelad i flera utbetalningar.

ii) En eller flera mellanliggande betalningar.

iii) De utestående beloppen regleras genom en slutbetalning.

2. Vid bokföringen skall det göras åtskillnad mellan de olika typer av betalning som avses i punkt 1.

Artikel 82

Betalning skall utföras av räkenskapsföraren inom ramen för de disponibla medlen.

Avsnitt 5

Tidsfrister för betalningar

Artikel 83

Utgifterna skall kontrolleras, godkännas och betalas inom de tidsfrister som anges i genomförandebestämmelserna, där det också skall fastställas på vilka villkor borgenärer som får betalt för sent skall ha rätt till dröjsmålsränta som i dessa fall skall belasta samma budgetrubrik som den ursprungliga utgiften.

KAPITEL 7

Datasystem

Artikel 84

Om inkomster eller utgifter förvaltas med hjälp av datasystem får underskrifter göras elektroniskt.

KAPITEL 8

Internrevisorn

Artikel 85

Varje institution skall inrätta en funktion för intern revision som skall skötas enligt relevanta internationella normer. Den av institutionen utsedda internrevisorn skall gentemot institutionen vara ansvarig för att kontrollera att systemen och förfarandena för att genomföra budgeten fungerar tillfredsställande. Internrevisorn får inte samtidigt utöva befogenheter som utanordnare eller räkenskapsförare.

Artikel 86

1. Internrevisorn skall ge råd till sin institution i fråga om riskförebyggande genom att på oberoende basis avge yttranden om förvaltnings- och kontrollsystemens kvalitet och genom att utfärda rekommendationer för att förbättra villkoren för att genomföra transaktioner och för att främja en sund ekonomisk förvaltning.

Internrevisorn skall framför allt ansvara för att

a) bedöma om interna förvaltningssystem är lämpligt utformade och tillräckligt effektiva, samt bedöma hur de olika avdelningarna genomför gemenskapens politik, program och åtgärder med hänsyn tagen till de risker som är förenade med detta,

b) bedöma om de system för intern kontroll och internrevision som används vid varje transaktion för budgetens genomförande är lämpligt utformade och effektiva.

2. Internrevisorns befogenheter skall omfatta hela institutionens verksamhet och alla dess avdelningar. Han/hon skall ha fullständig och obegränsad tillgång till de uppgifter han/hon behöver för sin tjänsteutövning och vid behov på platsen, inklusive i medlemsstaterna och i tredje land.

3. Internrevisorn skall rapportera till institutionen om sina konstateranden och rekommendationer. Institutionen skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för att följa upp internrevisorns rekommendationer. Internrevisorn skall vidare förelägga institutionen en ärlig rapport om internrevisionen med angivande av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

4. Institutionen skall varje år till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet överlämna en rapport med en sammanfattning av antalet och typen av internrevisioner som genomförts, rekommendationer som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att följa upp dessa rekommendationer.

Artikel 87

Särskilda regler tillämpliga på internrevisorn skall fastställas av institutionen för att garantera dennes totala oberoende i tjänsteutövningen och fastställa hans/hennes ansvarsområden.

Om internrevisorn har en ställning som tjänsteman eller annan anställd, skall han/hon åläggas ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och genomförandebestämmelserna.

AVDELNING V

OFFENTLIG UPPHANDLING

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Avsnitt 1

Tillämpningsområde och principer för tilldelning av kontrakt

Artikel 88

1. Med avtal om offentlig upphandling avses avtal mot ersättning som ingås skriftligen av en upphandlande myndighet i den mening som avses i artiklarna 104 och 167, och som gäller tillhandahållande mot betalning av lös eller fast egendom eller tjänster, eller utförande av bygg- och anläggningsarbeten, där betalningen helt eller delvis belastar budgeten.

Avtalen kan avse

a) inköp eller hyra av en fastighet,

b) leverans av varor,

c) bygg- och anläggningsarbeten, eller

d) tillhandahållande av tjänster.

2. Bestämmelserna i denna avdelning skall inte tillämpas på bidrag.

Artikel 89

1. Alla kontrakt som helt eller delvis finansieras genom budgeten skall omfattas av principerna om insyn och öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.

2. All upphandling skall ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då förhandlat förfarande enligt i artikel 91.1 d används.

Avsnitt 2

Offentliggörande

Artikel 90

1. Alla upphandlingsförfaranden där värdet på kontraktet överstiger tröskelvärdena i artikel 105 eller 167 skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Offentliggörande av meddelandet om upphandling får bara underlåtas i de fall som anges i artikel 91.2 samt vid de fall av upphandling av tjänster som anges i genomförandebestämmelserna.

Vid offentliggörande efter att kontrakt tilldelats får vissa uppgifter utelämnas om en publicering av dessa uppgifter skulle hindra tillämpningen av lagstiftningen, stå i strid med det allmänna intresset, vara till skada för offentliga eller privata företags legitima affärsintressen eller snedvrida den lojala konkurrensen mellan dessa.

2. De upphandlingar där kontraktsbeloppet ligger under tröskelvärdena i artikel 105 eller artikel 167 skall offentliggöras på ett lämpligt sätt.

Avsnitt 3

Upphandlingsförfaranden

Artikel 91

1. Förfaranden för tilldelning av kontrakt får ske i någon av följande former:

a) Öppen anbudsinfordran.

b) Selektiv anbudsinfordran.

c) Formgivningstävling.

d) Förhandlat förfarande.

2. Om kontraktens värde överstiger tröskelvärdena i artiklarna 105 eller 167 får förhandlat förfarande endast användas i de fall som anges i genomförandebestämmelserna.

Bestämmelserna i första stycket skall inte tillämpas på tjänstekontrakt som anges i genomförandebestämmelserna.

3. De tröskelvärden under vilka den upphandlande myndigheten antingen får använda förhandlat förfarande eller - trots vad som sägs i artikel 88.1 första stycket - ett förfarande som endast består i att fakturabelopp ersätts skall fastställas i genomförandebestämmelserna.

Artikel 92

Syftet med upphandlingen skall anges fullständigt, tydligt och exakt i upphandlingsdokumenten.

Artikel 93

1. Anbudssökande och anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandling om de

a) är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,

b) har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,

c) har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,

d) inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras,

e) i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen,

f) i samband med ett annat upphandlingsförfarande eller ett förfarande för beviljande av bidrag som finansierats genom gemenskapsbudgeten har konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt.

2. Anbudssökande och anbudsgivare skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1.

Artikel 94

Kontrakt får inte tilldelas anbudssökande och anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet

a) befinner sig i intressekonflikt,

b) lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i anbudsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs.

Artikel 95

Varje institution skall inrätta en central databas med närmare uppgifter om de anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som anges i artiklarna 93 och 94. Det enda syftet med denna databas är att, med beaktande av gemenskapslagstiftningen om behandling av personuppgifter, säkerställa en korrekt tillämpning av artiklarna 93 och 94. Alla institutioner skall ha tillgång till övriga institutioners databaser.

Artikel 96

En anbudssökande eller anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som medför uteslutning enligt artiklarna 93 eller 94 kan, efter att ha getts möjlighet att yttra sig, bli föremål för administrativa eller ekonomiska påföljder från den upphandlande myndighetens sida.

Dessa påföljder kan bestå i

a) att den anbudssökande eller anbudsgivaren utesluts från deltagande i upphandlingar och inte får beviljas bidrag som finansieras genom gemenskapsbudgeten under en period på upp till fem år,

b) att kontraktsparten blir föremål för ekonomiska påföljder i det fall som avses i artikel 93.1 f, eller den anbudssökande eller anbudsgivaren i de fall som avses i artikel 94; sådana påföljder skall endast utdömas om fallet bedöms som allvarligt och får inte överstiga värdet på det aktuella kontraktet.

De påföljder som utdöms skall stå i proportion till kontraktets betydelse och hur allvarlig förseelsen är.

Artikel 97

1. Alla kontrakt skall tilldelas utifrån urvalskriterier, som syftar till att bedöma anbudsgivaren eller anbudssökarens kapacitet, samt tilldelningskriterier, som syftar till att värdera själva anbuden; dessa kriterier skall fastställas i förväg och anges i upphandlingsdokumenten.

2. Kontrakt får tilldelas den som erbjuder det lägsta priset eller den vars bud ekonomiskt sett är mest fördelaktigt.

Artikel 98

1. Förfarandena för inlämning och mottagande av anbud skall vara utformade så att det kan garanteras att en verklig konkurrens råder och att anbudens innehåll förblir hemligt tills de öppnas.

2. Den upphandlande myndigheten får enligt villkoren i genomförandebestämmelserna kräva att anbudsgivarna ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka.

3. Utom där kontrakten omfattar små belopp enligt artikel 91.3 skall ansökningarna eller anbuden alltid öppnas av en särskild kommitté som utses för ändamålet. Alla ansökningar eller anbud som denna kommitté inte bedömer vara förenliga med gällande bestämmelser skall förkastas.

4. Alla ansökningar eller anbud som godkänns som formellt korrekta av den kommitté som ansvarar för öppnandet skall därefter bedömas utifrån de i förväg fastställda urvals- och tilldelningskriterier som anges i upphandlingsdokumenten; denna bedömning skall utföras av en kommitté som särskilt utses för det ändamålet, och för att föreslå vem som skall tilldelas kontraktet.

Artikel 99

Medan förfarandet för tilldelning av kontrakt pågår får kontakter mellan de anbudssökande eller anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten endast ske på ett sätt som garanterar öppenhet och likabehandling. Sådana kontakter får varken leda till att villkoren för anbudsförfarandet ändras eller till att ett enskilt anbud ändras.

Artikel 100

1. Den behörige utanordnaren skall avgöra vem som skall tilldelas kontraktet, utifrån de i förväg fastställda urvals- och tilldelningskriterier som anges i upphandlingsdokumenten samt upphandlingsbestämmelserna.

2. Den upphandlande myndigheten skall informera alla anbudssökande och anbudsgivare vars ansökningar förkastats om orsaken till detta, och alla som lämnat formellt korrekta anbud och ansökningar som prövats skall, om de skriftligen begär detta, informeras om vilka relativa kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valts, samt namnet på den som lämnat det anbudet.

Information behöver dock inte lämnas ut om detta skulle hindra tillämpningen av lagstiftningen, stå i strid med det allmänna intresset, vara till skada för offentliga eller privata företags legitima affärsintressen eller snedvrida den lojala konkurrensen mellan dessa.

Artikel 101

Fram till dess att ett kontrakt undertecknats skall den upphandlande myndigheten ha rätt att avstå från att ingå ett enskilt avtal eller att avbryta upphandlingsförfarandet utan att anbudssökande eller anbudsgivare kan göra anspråk på någon ersättning.

Sådana beslut skall motiveras, och anbudsgivarna och anbudssökarna skall underrättas.

Avsnitt 4

Krav på säkerhet och kontroll

Artikel 102

Den upphandlande myndigheten får och, i vissa fall som anges i genomförandebestämmelserna, skall kräva att kontraktsparten i förväg ställer en säkerhet för att

a) garantera ett fullgott genomförande av kontraktet,

b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansieringen.

Artikel 103

Om en institution under det att ett upphandlingsförfarande pågår eller ett kontrakt genomförs upptäcker att väsentliga fel eller oegentligheter begåtts eller att bedrägeri förekommit skall den utan dröjsmål avbryta genomförandet.

Om dessa fel, oegentligheter eller bedrägerier kan tillskrivas kontraktsparten, får institutionen dessutom hålla inne planerade betalningar eller återkräva redan utbetalade belopp, i proportion till omfattningen av felen, oegentligheterna eller bedrägerierna.

KAPITEL 2

Särskilda bestämmelser för kontrakt som tilldelas av gemenskapens institutioner för egen räkning

Artikel 104

Var och en av gemenskapens institutioner som genomför upphandling för egen räkning skall anses vara upphandlande myndighet.

Artikel 105

Med förbehåll för bestämmelserna i del II avdelning IV i denna förordning skall Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten fastställa de tröskelvärden som avgör

a) hur ett upphandlingsförfarande skall offentliggöras enligt artikel 90,

b) valet av förfarande enligt artikel 91, och

c) vilka tidsfrister som skall gälla.

Artikel 106

Deltagande i anbudsförfaranden skall på lika villkor vara öppet för alla fysiska och juridiska personer som omfattas av fördragen, samt för alla fysiska och juridiska personer i ett tredje land som har ingått ett särskilt avtal med gemenskaperna i fråga om offentlig upphandling och vilkas deltagande sker på de villkor som anges i avtalet.

Artikel 107

Om det multilaterala avtalet om offentlig upphandling inom ramen för Världshandelsorganisationen är tillämpligt, skall möjligheten att delta i anbudsförfaranden i enlighet med avtalets bestämmelser vara öppen även för medborgare i de länder som har ratificerat detta avtal.

AVDELNING VI

BIDRAG

KAPITEL 1

Tillämpningsområde

Artikel 108

1. Bidrag ges i form av belopp som belastar gemenskapsbudgeten direkt och utan krav på återbetalning, för att finansiera

a) åtgärder vars syfte är att bidra till något av målen för Europeiska unionens politik,

b) administrationskostnader för de organ som inrättats för att uppnå ett mål som omfattas av Europeiska unionens politik eller som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse.

Bidragen skall regleras genom en skriftlig överenskommelse.

2. Som bidrag i den mening som avses i denna avdelning skall inte räknas

a) institutionernas personalutgifter, utlånade medel, aktieinnehav eller avtal om offentlig upphandling enligt artikel 88 och de belopp som betalas ut inom ramen för makroekonomiskt stöd,

b) utgifter som effektueras tillsammans med medlemsstaterna, i decentraliserad form eller i gemensam förvaltning enligt artikel 53 i denna förordning,

c) utbetalningar till de organ till vilka kommissionen delegerat uppgifter enligt artiklarna 54 och 55 i denna förordning och till andra gemenskapsorgan enligt artikel 185 i denna förordning.

KAPITEL 2

Principer för beviljande av bidrag

Artikel 109

1. Bidrag skall beviljas enligt principerna om klarhet, öppenhet, likabehandling och samfinansiering, och bidrag skall inte kunna kumuleras eller beviljas retroaktivt.

2. Bidrag får inte ha till syfte eller effekt att mottagaren gör en vinst.

Artikel 110

1. Med undantag för insatser i krissituationer och humanitära insatser skall bidragen omfattas av ett arbetsprogram som skall offentliggöras vid budgetårets början.

Detta arbetsprogram skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd.

2. Alla bidrag som beviljas under ett budgetår skall offentliggöras på årsbasis, varvid säkerhets- och konfidentialitetskraven skall respekteras.

Artikel 111

1. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd.

2. Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader.

Artikel 112

1. Bidrag får inte beviljas för redan inledda åtgärder, om inte mottagaren kan visa att det var nödvändigt att inleda åtgärden innan överenskommelsen om bidrag undertecknades.

I dessa fall får inga stödberättigande utgifter hänföra sig till tiden innan bidragsansökan lämnades in, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller när det gäller utgifter som är nödvändiga för att insatser i krissituationer eller humanitära insatser skall kunna genomföras på ett effektivt sätt, på de villkor som anges i genomförandebestämmelserna.

Bidrag får aldrig beviljas för åtgärder som redan fullbordats.

2. Inga överenskommelser om bidrag för administrationskostnader får undertecknas efter det att mer än fyra månader av mottagarens räkenskapsår har förflutit. Bidraget får inte täcka utgifter som uppstått innan ansökan om bidrag lämnats in eller innan bidragsmottagarens budgetår inletts.

Artikel 113

1. Bidrag för en åtgärd får inte finansiera samtliga kostnader för åtgärden, med förbehåll för bestämmelserna i del II avdelning IV.

Bidrag till administrationskostnader får inte finansiera det mottagande organets totala administrativa utgifter.

2. Om inget annat föreskrivs i den grundläggande rättsakten till förmån för de organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse, skall bidrag till administrationskostnader, om de förnyas, trappas ned successivt.

KAPITEL 3

Förfarande för beviljande av bidrag

Artikel 114

1. För att tas upp till prövning skall ansökningarna om bidrag lämnas in skriftligen av juridiska personer.

Bidrag kan undantagsvis och om det medges i den grundläggande rättsakten beviljas fysiska personer, beroende på typen av åtgärd eller målet för den sökandes verksamhet.

2. Bidrag får inte beviljas sökande som i samband med förfarandet för beviljande av bidrag befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 93 och 94.

De sökande skall intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 93.

3. Utanordnaren får tillämpa administrativa och ekonomiska sanktioner som skall vara effektiva, proportionella och avskräckande enligt bestämmelserna i artiklarna 93-96 samt i de genomförandebestämmelser som hänför sig till dessa artiklar gentemot sökande som har uteslutits från ansökningsförfarandet enligt punkt 2.

Artikel 115

1. Urvalskriterierna skall göra det möjligt att bedöma den sökandes kapacitet att genomföra den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslagits.

2. Tilldelningskriterierna, som tillkännagivits i förväg i meddelandet om ansökningsomgången, skall göra det möjligt att bedöma kvaliteten på de enskilda förslagen i förhållande till de fastställda målen och prioriteringarna.

Artikel 116

1. Förslagen skall bedömas av en bedömningskommitté utifrån de urvals- och tilldelningskriterier som tillkännagivits i förväg, med syftet att välja ut lämpliga förslag för finansiering.

2. På grundval av den bedömning som anges i punkt 1 skall den behörige utanordnaren fastställa en förteckning över mottagarna och de tilldelade beloppen.

3. Den behörige utanordnaren skall skriftligen underrätta den sökande om vad som beslutats. Om en ansökan om bidrag inte beviljas, skall institutionen underrätta den sökande om orsakerna till detta beslut, särskilt med avseende på de urvals- och tilldelningskriterier som tillkännagivits i förväg.

KAPITEL 4

Betalning och kontroll

Artikel 117

Utbetalningarna skall fördelas över tiden beroende på de ekonomiska riskerna, åtgärdens varaktighet och hur långt genomförandet framskridit eller med hänsyn till de kostnader som mottagaren ådragit sig.

Artikel 118

Den behörige utanordnaren får kräva att mottagaren i förväg ställer en säkerhet för att begränsa de ekonomiska risker som är förenade med utbetalningar av förhandsfinansiering.

Artikel 119

1. Bidragsbeloppet skall inte betraktas som slutligt förrän institutionen godkänt en slutrapport och slutliga räkenskaper, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede.

2. Om mottagaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lag eller överenskommelse skall bidraget dras in tillfälligt och reduceras eller helt bortfalla i de fall som anges i genomförandebestämmelserna efter det att mottagaren fått möjlighet att lämna synpunkter.

KAPITEL 5

Genomförande

Artikel 120

1. Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs skall detta ske enligt principerna i avdelning V.

2. Det skall uttryckligen anges i alla överenskommelser om bidrag att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och kontroller på platsen hos alla de kontrahenter och underkontrahenter som har tagit emot gemenskapsmedel.

AVDELNING VII

ÅRSREDOVISNINGAR OCH LÖPANDE RÄKENSKAPER

KAPITEL 1

Årsredovisningar

Artikel 121

Gemenskapernas räkenskaper skall omfatta

a) institutionernas redovisningar enligt definitionerna i artikel 126 samt redovisningarna för de organ som avses i artikel 185,

b) konsoliderade redovisningar som presenterar de räkenskaper som avses i a i sammanställd form,

c) rapporter om hur budgeten genomförs av institutionerna och de organ som avses i artikel 185,

d) konsoliderade rapporter om hur budgeten genomförts i form av en sammanställning av uppgifterna i de rapporter som avses i c.

Artikel 122

Institutionernas räkenskaper och räkenskaperna för de organ som avses i artikel 185 skall åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen samt om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret.

Artikel 123

Räkenskaperna skall vara formellt korrekta, sanningsenliga och fullständiga och ge en rättvisande bild

a) när det gäller redovisningarna, av tillgångar och skulder, kostnader och intäkter, kassaflöden samt rättigheter och skyldigheter som inte tas upp under tillgångar och skulder,

b) när det gäller rapporten om hur budgeten genomförts avseende inkomster och utgifter.

Artikel 124

Redovisningarna skall upprättas på grundval av följande allmänt godtagna redovisningsprinciper:

a) Principen om kontinuerlig verksamhet.

b) Försiktighetsprincipen.

c) Principen om beständiga redovisningsmetoder.

d) Principen om uppgifters jämförbarhet.

e) Väsentlighetsprincipen.

f) Principen om att inte tillämpa kvittning.

g) Principen att verkligheten går före skenet.

h) Periodiserad redovisning.

Artikel 125

1. Enligt principen om periodiserad redovisning skall redovisningarna omfatta alla kostnader och intäkter som avser det aktuella budgetåret, oavsett när betalningarna eller inkasseringarna ägt rum.

2. Värdet på tillgångar och skulder skall bestämmas enligt de värderingsregler som följer av redovisningsmetoderna enligt artikel 133.

Artikel 126

1. Redovisningarna skall uttryckas i miljoner euro och innehålla

a) balansräkningen och resultaträkningen som visar situationen på tillgångssidan, den finansiella ställningen samt det ekonomiska resultatet per den 31 december det föregående budgetåret; redovisningarnas struktur skall följa Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut i vissa typer av bolag, dock med hänsyn tagen till särdragen hos gemenskapernas verksamheter,

b) tabellen över kassaflöden som visar vilka in- och utbetalningar som skett under budgetåret liksom behållningen av likvida medel vid budgetårets slut,

c) en redogörelse för ändringar i det egna kapitalet som på ett detaljerat sätt visar de ökningar och minskningar som skett under budgetåret för varje enskild post som hänförs till eget kapital.

2. Bilagan till redovisningarna skall innehålla kompletteringar och kommentarer till de uppgifter som lämnas i de redogörelser som avses i punkt 1 samt alla de kompletteringar som föreskrivs i internationellt erkänd redovisningspraxis när dessa uppgifter är väsentliga för gemenskapernas verksamhet.

Artikel 127

Rapporterna om genomförandet av budgeten skall uttryckas i miljoner euro. De skall innehålla

a) en sammanställning i siffror av budgetårets inkomst- och utgiftstransaktioner i syfte att spegla resultatet av budgetgenomförandet; denna sammanställning skall vara indelad på samma sätt som budgeten,

b) en bilaga med kompletteringar och anmärkningar till ovan nämnda sammanställning.

Artikel 128

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och vid de organ som avses i artikel 185 skall senast den 1 mars efter det budgetår som löpt ut överlämna sina preliminära redovisningar samt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till kommissionens räkenskapsförare.

Kommissionens räkenskapsförare skall sammanställa de preliminära redovisningarna och, senast den 31 mars efter det budgetår som löpt ut, till revisionsrätten överlämna de preliminära redovisningarna för varje institution och för varje organ som avses i artikel 185, liksom gemenskapernas preliminära konsoliderade redovisningar.

Han/hon skall samtidigt till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten överlämna rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för varje institution och organ som avses i artikel 185.

Artikel 129

1. Revisionsrätten skall senast den 15 juni meddela sina iakttagelser i fråga om de preliminära redovisningarna från varje institution och organ som avses i artikel 185.

2. Varje institution och varje organ som avses i artikel 185 skall på eget ansvar upprätta sina slutliga redovisningar och överlämna dem till kommissionens räkenskapsförare och till revisionsrätten senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret, så att konsoliderade slutliga redovisningar kan upprättas.

3. Kommissionen skall godkänna de konsoliderade slutliga redovisningarna och före den 31 juli efter utgången av det berörda budgetåret överlämna dem till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.

4. De konsoliderade slutliga redovisningarna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning senast den 31 oktober efter utgången av det berörda budgetåret, tillsammans med den revisionsförklaring som revisionsrätten avger i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget och artikel 160c i Euratomfördraget.

KAPITEL 2

Information under budgetårets gång

Artikel 130

Utöver de redovisningar som avses i artiklarna 126 och 127 skall kommissionen två gånger per år rapportera till Europaparlamentet och rådet om situationen i fråga om de budgetgarantier som gemenskapen lämnar och de risker som är förenade med dessa.

Dessa uppgifter skall samtidigt överlämnas till revisionsrätten.

Artikel 131

1. Kommissionen skall utöver de redovisningar som avses i artiklarna 126 och 127 överlämna sifferuppgifter avseende genomförandet av budgeten till Europaparlamentet och rådet en gång i månaden; uppgifterna skall åtminstone vara indelade ned till kapitelnivå i budgeten, och täcka både inkomster och utgifter.

Uppgifterna skall även visa användningen av anslag som överförts.

Sifferuppgifterna skall överlämnas inom tio arbetsdagar efter varje månads utgång.

2. Kommissionen skall tre gånger om året, inom 30 arbetsdagar efter den 31 maj, den 31 augusti och den 31 december, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om budgetens genomförande, som skall omfatta både inkomster och utgifter och vara indelad efter budgetens kapitel, artiklar och punkter.

Rapporten skall även innehålla uppgifter om användningen av anslag som överförts från föregående budgetår.

3. Sifferuppgifterna och rapporten om budgetens genomförande skall samtidigt överlämnas till revisionsrätten.

KAPITEL 3

Löpande räkenskaper

Avsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 132

1. Institutionernas räkenskaper är ett system för att strukturera och redovisa budgetinformation och finansiell information, på ett sådant sätt att sifferuppgifter kan sammanföras, klassificeras och registreras.

2. Räkenskaperna skall delas in i allmänna räkenskaper och budgeträkenskaper. Räkenskaperna skall föras per kalenderår och uttryckas i euro.

3. Uppgifterna i de allmänna räkenskaperna och budgeträkenskaperna skall fastställas vid budgetårets utgång för att användas som underlag för de redovisningar som behandlas i kapitel 1.

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall inte utgöra något hinder för att de delegerade utanordnarna därutöver kan hålla en kostnadsbokföring.

Artikel 133

1. Kommissionens räkenskapsförare skall efter samråd med räkenskapsförarna i andra institutioner och organ som anges i artikel 185 fastställa de redovisningsmetoder och den harmoniserade kontoplan som skall tillämpas av alla institutioner, de byråer som anges i del II avdelning V och alla organ som anges i artikel 185.

2. Kommissionens räkenskapsförare skall fastställa de metoder som avses i punkt 1 med utgångspunkt i internationellt erkända redovisningsprinciper för den offentliga sektorn, med nödvändiga avvikelser för att anpassa metoderna efter särdragen i gemenskapernas verksamhet.

Avsnitt 2

Allmänna räkenskaper

Artikel 134

I de allmänna räkenskaperna skall alla konteringshändelser och transaktioner som påverkar den ekonomiska och finansiella ställningen samt ställningen på tillgångssidan för institutionerna och de organ som avses i artikel 185 registreras i kronologisk ordning enligt metoden för dubbel bokföring.

Artikel 135

1. Kontorörelser och saldon skall föras in i respektive liggare.

2. All registrering i räkenskaperna, inklusive korrigeringar, skall stödja sig på styrkande dokument, och det skall göras hänvisningar till dessa dokument i räkenskaperna.

3. Systemet för räkenskaperna skall göra det möjligt att spåra varje enskild transaktion.

Artikel 136

Efter utgången av budgetåret och fram till dess att räkenskaperna avslutas skall räkenskapsföraren göra de korrigeringar som behövs för att få till stånd en regelbunden, fullständig och rättvisande redovisning, förutsatt att dessa korrigeringar inte leder till utbetalningar eller inbetalningar som belastar det berörda budgetåret.

Avsnitt 3

Budgeträkenskaper

Artikel 137

1. Budgeträkenskaperna skall göra det möjligt att i detalj följa genomförandet av budgeten.

2. För att kunna tillämpa punkt 1 skall alla handlingar för att genomföra budgeten registreras i budgeträkenskaperna, både i fråga om inkomster och utgifter som avses i del I avdelning IV.

KAPITEL 4

Inventarieförteckning över anläggningstillgångar

Artikel 138

1. Varje institution och varje organ som avses i artikel 185 skall hålla förteckningar avseende all gemenskapens materiella, immateriella och finansiella egendom som utgör gemenskapernas förmögenhet, med angivande av både antal och värde, i enlighet med en modell som fastställs av kommissionens räkenskapsförare.

Varje institution och varje organ som avses i artikel 185 skall kontrollera att inventarieförteckningen stämmer överens med verkligheten.

2. Försäljning av lös egendom skall annonseras på lämpligt sätt.

AVDELNING VIII

EXTERN GRANSKNING OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

KAPITEL 1

Extern granskning

Artikel 139

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen skall snarast möjligt underrätta revisionsrätten om alla beslut och alla åtgärder de antar enligt artiklarna 9, 13, 18, 22, 23, 26 och 36.

2. Institutionerna skall till revisionsrätten översända de interna bestämmelser de antar inom det finansiella området.

3. Revisionsrätten skall underrättas om utnämningar av utanordnare, internrevisorer, räkenskapsförare och förskottsförvaltare samt om alla delegeringar som skett enligt artiklarna 51, 61, 62, 63 och 85.

Artikel 140

1. Revisionsrättens granskning av om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta skall ske med beaktande av bestämmelserna i fördragen, budgeten, denna förordning, genomförandebestämmelserna samt alla andra rättsakter som antagits i enlighet med fördragen.

2. För att kunna utföra sin uppgift har revisionsrätten rätt att på det sätt som anges i artikel 142 använda sig av alla dokument och all information rörande den ekonomiska förvaltningen inom alla avdelningar och organ som avser verksamheter som finansieras eller medfinansieras av gemenskaperna. Revisionsrätten har befogenhet att inhämta upplysningar hos alla tjänstemän som ansvarar för inkomst- eller utgiftstransaktioner och att utnyttja alla kontrollmöjligheter som avdelningarna eller organen i fråga har. Den granskning som sker i medlemsstaterna skall genomföras i samarbete med nationella revisionsorgan eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med den behöriga nationella myndigheten. Revisionsrätten och medlemsstaternas nationella revisionsorgan skall samarbeta i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende.

För att få den information som krävs för att den skall kunna utföra sin uppgift enligt fördragen eller de rättsakter som antagits för att genomföra dem, får revisionsrätten på egen begäran närvara när kontroller som avser budgetgenomförandet utförs av en annan institution eller för en annan institutions räkning.

På begäran av revisionsrätten skall varje institution ge de finansinstitut i vilka gemenskapen har tillgodohavanden rätt att ge revisionsrätten nödvändigt bistånd för att säkerställa att externa uppgifter stämmer med räkenskaperna.

3. När revisionsrätten delegerar befogenheten att utföra kontroller hos de institutioner och myndigheter som omfattas av denna budgetförordning, skall den meddela den berörda institutionen eller myndigheten namnen på de tjänstemän till vilka befogenheten delegerats.

Artikel 141

Revisionsrätten skall försäkra sig om att alla säkerheter och banktillgodohavanden samt inneliggande kassa kontrolleras mot verifikationer som undertecknats av depositarierna eller mot rapporter över innehavda kontanter och säkerheter. Revisionsrätten får själv göra sådana kontroller.

Artikel 142

1. Vid genomförandet av sina uppgifter skall revisionsrätten få allt det stöd och den information som den anser sig behöva av kommissionen, övriga institutioner, organ som förvaltar inkomster och utgifter för gemenskapernas räkning liksom av budgetmedlens slutmottagare. De skall särskilt ställa till revisionsrättens förfogande alla dokument som rör tilldelning och genomförande av kontrakt som finansieras genom gemenskapens budget och alla räkenskaper över kontanter eller material, allt bokföringsmaterial och alla verifikationer samt även tillhörande administrativa dokument, alla dokument som rör gemenskapernas inkomster och utgifter, alla förteckningar över egendom och över tjänster vid avdelningarna, som revisionsrätten anser vara nödvändiga när den på grundval av bokföringsmaterial eller på platsen utför granskningar som rör rapporten om resultatet av budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen, samt alla dokument och uppgifter som skapats eller lagrats på ett magnetiskt medium.

De berörda nationella myndigheternas olika avdelningar och organ för intern kontroll skall lämna revisionsrätten allt det stöd som den anser sig behöva för att genomföra sitt uppdrag.

Första stycket skall också gälla de fysiska och juridiska personer som tagit emot betalningar ur gemenskapsbudgeten.

2. För detta ändamål skall de tjänstemän vars verksamhet kontrolleras av revisionsrätten särskilt

a) redovisa inneliggande kassa, övriga kontanter, värdepapper och material av alla slag, samt även verifikationer över förvaltningen av de medel de anförtrotts och böcker, register och andra handlingar som berör detta, samt

b) uppvisa korrespondens och övriga handlingar som är nödvändiga för att den granskning som avses i artikel 140.1 skall kunna genomföras fullständigt.

Den information som avses i första stycket b får endast begäras av revisionsrätten.

3. Revisionsrätten skall ha befogenhet att kontrollera de handlingar som rör gemenskapernas inkomster och utgifter och som finns vid institutionernas avdelningar, särskilt vid de avdelningar som ansvarar för beslut om sådana inkomster och utgifter, vid de organ som förvaltar inkomster och utgifter för gemenskapernas räkning samt hos de fysiska och juridiska personer som tagit emot betalningar ur gemenskapsbudgeten.

4. Uppgiften att fastställa om inkomsterna och utgifterna varit lagliga och korrekta och att kontrollera att den ekonomiska förvaltningen har varit sund skall även omfatta användningen av de gemenskapsmedel som organ utanför institutionerna har tagit emot som stöd.

5. All gemenskapsfinansiering till mottagare utanför institutionerna skall förutsätta att skriftligt godkännande från mottagaren eller, om sådant godkännande ej föreligger, från den som genomför åtgärden på entreprenad eller underentreprenad om att revisionsrätten får utföra kontroller av hur beviljade medel används.

6. Kommissionen skall till revisionsrätten överlämna alla uppgifter om gemenskapens upp- och utlåningsverksamhet, om revisionsrätten begär detta.

7. Användning av integrerade datorsystem i förvaltningen får inte begränsa revisionsrättens tillgång till styrkande dokument.

Artikel 143

1. För revisionsrättens årsrapport skall bestämmelserna i punkterna 2-6 i denna artikel gälla.

2. Revisionsrätten skall senast den 15 juni underrätta kommissionen och de berörda institutionerna om alla iakttagelser som den anser vara av sådan art att de bör tas upp i årsrapporten. Dessa iakttagelser skall behandlas konfidentiellt. Varje institution skall sända sina svar till revisionsrätten senast den 30 september. Institutionerna, förutom kommissionen själv, skall samtidigt sända sina svar till kommissionen.

3. Årsrapporten skall innehålla en bedömning av huruvida den ekonomiska förvaltningen har varit sund.

4. Årsrapporten skall innehålla lika många avsnitt som det finns institutioner. Revisionsrätten får lägga till en sammanfattning eller iakttagelser av allmän art som den anser lämpliga.

Revisionsrätten skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att institutionernas svar på dess iakttagelser offentliggörs omedelbart efter de iakttagelser som de hänför sig till.

5. Revisionsrätten skall senast den 31 oktober översända sin årsrapport tillsammans med institutionernas svar till de myndigheter som är behöriga att bevilja ansvarsfrihet och till övriga institutioner, och se till att rapporten och institutionernas svar offentliggörs Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

6. Så snart revisionsrätten översänt sin årsrapport skall kommissionen omedelbart underrätta berörda medlemsstater om de detaljer i denna rapport som avser förvaltningen av de gemenskapsmedel som de ansvarar för enligt gällande bestämmelser.

Efter det att medlemsstaterna mottagit denna underrättelse skall de skicka sina svar till kommissionen inom 60 dagar. Kommissionen skall översända en sammanfattning till revisionsrätten, rådet och Europaparlamentet före den 15 februari.

Artikel 144

1. Revisionsrätten skall underrätta den berörda institutionen om alla iakttagelser som enligt dess bedömning kan komma att tas upp i den särskilda rapporten. Dessa iakttagelser skall behandlas konfidentiellt.

Den berörda institutionen skall ha två och en halv månad på sig för att underrätta revisionsrätten om sina eventuella kommentarer avseende dessa iakttagelser.

Revisionsrätten skall under den följande månaden anta den särskilda rapporten i dess slutliga lydelse.

De särskilda rapporterna skall tillsammans med de berörda institutionernas svar utan dröjsmål översändas till Europaparlamentet och rådet, och var och en av dessa institutioner skall därefter, eventuellt tillsammans med kommissionen, besluta vilka åtgärder som skall vidtas som uppföljning av rapporten.

Om revisionsrätten beslutar att offentliggöra en särskild rapport i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skall också de berörda institutionernas svar bifogas.

2. Om de yttranden som avses i artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 180a.4 i Euratomfördraget inte berör lagförslag eller utkast som revisionsrätten har rådfrågats om inom ramen för lagstiftningsförfarandet, får revisionsrätten offentliggöra dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Revisionsrätten skall fatta beslut om offentliggörande efter samråd med den institution som begärde yttrandet eller som berörs av det. Yttranden som offentliggörs skall åtföljas av eventuella kommentarer från de berörda institutionerna.

KAPITEL 2

Beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 145

1. Europaparlamentet skall före den 30 april år n + 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja kommissionen ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande år n.

2. Om det datum som anges i punkt 1 inte kan hållas skall Europaparlamentet eller rådet underrätta kommissionen om orsakerna till att beslutet har måst skjutas upp.

3. Om Europaparlamentet skjuter upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet skall kommissionen så fort som möjligt vidta åtgärder för att underlätta att hindren för detta beslut undanröjs.

Artikel 146

1. Beslutet om ansvarsfrihet skall omfatta räkenskaperna över gemenskapernas samtliga inkomster och utgifter, det saldo som uppstår samt gemenskapernas tillgångar och skulder enligt balansräkningen.

2. För att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet skall Europaparlamentet, efter rådet, granska de räkenskaper och redovisningar och den balansräkning som avses i artikel 275 i EG-fördraget och artikel 179a i Euratomfördraget. Europaparlamentet skall också granska revisionsrättens årsrapport åtföljd av de granskade institutionernas svar, revisionsrättens särskilda rapporter som är av betydelse för det berörda budgetåret samt dess förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

3. Kommissionen skall på Europaparlamentets begäran lägga fram alla uppgifter som behövs för att förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret skall fungera väl, i enlighet med artikel 276 i EG-fördraget.

Artikel 147

1. I enlighet med artikel 276 i EG-fördraget och artikel 180b i Euratomfördraget, skall kommissionen och övriga institutioner vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet samt de kommentarer som är fogade till den rekommendation om ansvarsfrihet som antas av rådet.

2. På Europaparlamentets eller rådets begäran skall institutionerna rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av dessa iakttagelser och kommentarer, och särskilt om de instruktioner som utfärdats för de avdelningar som ansvarar för budgetens genomförande. Medlemsstaterna skall samarbeta med kommissionen genom att rapportera om de åtgärder de vidtagit till följd av iakttagelserna, så att kommissionen kan ta hänsyn till dem i sin egen rapport. Institutionernas rapporter skall också överlämnas till revisionsrätten.

DEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

GARANTISEKTIONEN VID EUROPEISKA UTVECKLINGS- OCH GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET

Artikel 148

1. Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i de regler som gäller EUGFJ:s garantisektion, samt på denna sektions inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

2. Åtgärder som förvaltas direkt av kommissionen skall genomföras enligt bestämmelserna i del I och III.

Artikel 149

1. Garantisektionen inom EUGFJ skall för varje budgetår bestå av icke differentierade anslag.

2. Överförda betalningsbemyndiganden som inte förbrukats vid utgången av budgetåret skall förfalla.

3. De anslag till EUGFJ:s garantisektion som är avsedda för landsbygdens utveckling mot vilka inga åtaganden ingåtts får överföras till närmast följande budgetår, med begränsningen att högst 3 % av anslagen i den berörda avdelningen överförs. Vidare skall överföringen bara få ske om anslagen för följande budgetår under samma budgetrubriker inte räcker till för att genomföra programmen för landsbygdsutveckling upp till den anslagsnivå som beslutats för föregående budgetår. Kommissionen skall besluta om överföringen senast den 15 februari det budgetår till vilket anslagen skall överföras och underrätta budgetmyndigheten om beslutet.

Artikel 150

1. Kommissionen skall betala tillbaka de utgifter som medlemsstaterna ådragit sig.

2. Kommissionens beslut som fastställer beloppen för dessa återbetalningar skall utgöra övergripande preliminära åtaganden, inom ramarna för de totala anslag som tagits upp i EUGFJ:s garantisektion.

3. I fråga om de löpande förvaltningsutgifterna för EUGFJ:s garantisektion får, från och med den 15 november, förhandsåtaganden göras som belastar anslagen för det närmast följande budgetåret. Sådana åtaganden får emellertid inte uppgå till mer än hälften av de totala motsvarande anslagen för det innevarande budgetåret. De får endast gälla utgifter för vilka principen grundar sig på en befintlig grundläggande rättsakt.

Artikel 151

1. Utgifter som effektueras av de myndigheter och organ som avses i de regler som gäller EUGFJ:s garantisektion skall, inom två månader från det att medlemsstaten i fråga översänt sina redovisningar, bli föremål för åtaganden per kapitel, artikel och punkt. Betalningen skall bokföras inom samma tidsfrist, utom i fall då medlemsstaten ännu inte effektuerat sin betalning eller om det råder osäkerhet om huruvida utgiften är bidragsberättigande.

Detta budgetmässiga åtagande skall dras från det övergripande preliminära åtagande som avses i artikel 150.

2. Om övergripande preliminära åtaganden som gjorts ett budgetår fortfarande inte lett till enskilda åtaganden mot rubriker i kontoplanen den 1 februari påföljande budgetår, skall motsvarande övergripande åtaganden för det ursprungliga budgetåret dras tillbaka.

3. Punkterna 1 och 2 skall gälla med förbehåll för räkenskapsavslutningen.

Artikel 152

Utgifter skall bokföringsmässigt hänföras till ett budgetår på grundval av de återbetalningar från kommissionen till medlemsstaterna som gjorts senast den 31 december detta budgetår, förutsatt att betalningsordern är räkenskapsföraren tillhanda senast den 31 januari påföljande budgetår.

Artikel 153

1. Om kommissionen med tillämpning av artikel 23 kan överföra anslag skall den fatta sitt beslut senast den 31 januari det närmast följande budgetåret och underrätta budgetmyndigheten om detta.

2. I andra fall än de som avses i punkt 1 skall kommissionen lägga fram sina förslag till anslagsöverföringar för budgetmyndigheten senast den 10 januari det närmast följande budgetåret.

Budgetmyndigheten skall fatta beslut om sådana överföringar enligt förfarandet i artikel 24, men inom en frist på tre veckor.

Artikel 154

Resultatet av besluten om avslutande av räkenskaperna skall tas med i beräkningen för en enstaka artikel som ytterligare eller mindre utgifter.

AVDELNING II

STRUKTURFONDERNA

Artikel 155

1. Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i reglerna om strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen respektive det särskilda instrumentet om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket, samt på deras inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

2. De åtgärder som förvaltas direkt av kommissionen skall också genomföras enligt bestämmelserna i del I och III i denna förordning.

3. Instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen och det särskilda instrumentet om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket får förvaltas i decentraliserad form enligt villkoren i artikel 164.

Artikel 156

1. Kommissionens utbetalningar av finansiella bidrag från fonderna skall effektueras enligt de regler som avses i artikel 155.

2. Betalningsfristen för kommissionens mellanliggande betalningar skall fastställas enligt de regler som avses i artikel 155.

3. Medlemsstaternas behandling av återbetalningar och dess effekter på de finansiella bidragen från fonderna skall fastställas enligt reglerna i artikel 155.

Artikel 157

Enligt villkoren i den lagstiftning som avses i artikel 155 skall kommissionen på eget initiativ dra tillbaka anslag för redan gjorda åtaganden.

De anslag som på så sätt dragits tillbaka får göras tillgängliga på nytt om kommissionen har begått ett uppenbart fel som den själv bär ansvaret för eller till följd av force majeure med betydande konsekvenser för genomförandet av de strukturfondsfinansierade åtgärderna.

Kommissionen skall därför senast den 15 februari under det löpande budgetåret granska de fall där anslag dragits tillbaka under det föregående budgetåret för att avgöra om motsvarande anslag vid behov skall göras disponibla på nytt.

Artikel 158

Kommissionen får överföra driftsutgifter som avses i denna avdelning mellan olika avdelningar, förutsatt att det rör sig om anslag för samma ändamål i den mening som avses i artikel 155.

Artikel 159

Aspekter som rör urval, förvaltning och kontroll av projekt skall följa de regler som avses i artikel 155.

AVDELNING III

FORSKNING

Artikel 160

1. Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på anslagen till forskning och teknisk utveckling, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

Dessa anslag skall i budgeten antingen tas upp i någon av de särskilda avdelningarna för direkta eller indirekta åtgärder inom forskningspolitiken eller i ett kapitel för forskning som är infört i en annan avdelning.

De skall utnyttjas för genomförande av åtgärder som anges i genomförandebestämmelserna.

2. Vad gäller de driftsutgifter som avses i denna avdelning får kommissionen överföra anslag mellan olika avdelningar i budgeten under förutsättning att det gäller anslag som används för samma ändamål.

3. De experter som avlönas genom anslagen för forskning och teknisk utveckling skall väljas ut enligt de förfaranden som fastställs när varje ramprogram för forskning antas.

Artikel 161

1. Anslag till Gemensamma forskningscentret kan tas upp i budgeten under andra avdelningar eller kapitel än de som avses i artikel 160.1 om de avser centrets deltagande under konkurrens eller efter förhandling i gemenskapsverksamheter som helt eller delvis finansieras genom den allmänna budgeten.

2. Anslagen för den verksamhet som Gemensamma forskningscentret deltar i under konkurrens skall likställas med inkomster för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18. De åtagandebemyndiganden som dessa inkomster medför skall vara tillgängliga så snart fordran har beräknats.

Utnyttjandet av dessa anslag skall framgå av en analytisk redovisning som utgör en del av sammanställningen över resultatet av budgetgenomförandet, indelat efter kategori av åtgärder som det avser; de skall redovisas åtskilt från de inkomster som härstammar från tredje man (i offentlig eller privat sektor) liksom från inkomster från andra tjänster som kommissionen utför för tredje mans räkning.

3. Reglerna för offentlig upphandling i del I avdelning V skall inte tillämpas på Gemensamma forskningscentret när centret genomför verksamhet för tredje mans räkning.

4. Inom den avdelning i budgeten som rör direkta åtgärder inom forskningspolitiken får kommissionen, trots vad som sägs i artikel 23, göra överföringar mellan kapitel med upp till 15 % av anslagen från den budgetrubrik varifrån överföringen görs.

AVDELNING IV

EXTERNA ÅTGÄRDER

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 162

1. Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på de externa åtgärder som finansieras genom budgeten, med förbehåll för undantagen i denna avdelning.

2. Kommissionen skall ansvara för användningen av de anslag som avses i punkt 1, antingen

a) inom ramen för stöd som kommissionen beviljat självständigt,

b) inom ramen för avtal som ingåtts med ett eller flera mottagande tredje länder,

c) inom ramen för de avtal med internationella organisationer som avses i artikel 53.

KAPITEL 2

Genomförandet av åtgärderna

Artikel 163

De åtgärder som omfattas av denna avdelning får antingen genomföras centralt av kommissionen eller i decentraliserad form av det eller de mottagande tredje länderna, eller gemensamt med internationella organisationer. Anslagen till externa åtgärder får sammanslås med medel som härrör från andra källor för att uppfylla ett gemensamt mål.

Artikel 164

1. Vid förvaltning i decentraliserad form får kommissionen besluta att överlåta förvaltningen av vissa åtgärder till myndigheter i de mottagande tredje länderna, efter att ha konstaterat att det eller de tredje länder som berörs förmår att helt eller delvis uppfylla följande kriterier med hänsyn till graden av avtalad decentralisering:

a) Det skall råda en faktisk åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapförarens funktioner.

b) Det skall finnas ett effektivt system för intern kontroll av förvaltningstransaktionerna.

c) Till stöd för projekten skall det finnas särskilda förfaranden för redovisning som visar hur gemenskapsmedlen använts, och för andra typer av stöd en årlig bestyrkt deklaration som omfattar området för de berörda utgifterna och som skall överlämnas till gemenskapen.

d) Det skall finnas en nationell institution för oberoende extern revision.

e) Upphandlingsförfarandena skall vara öppna och lättbegripliga, och utformade så att diskriminering och intressekonflikter förhindras.

2. Mottagarländerna skall förbinda sig att följa bestämmelserna i artikel 53.6.

Artikel 165

Kommissionen skall övervaka de åtgärder som genomförs av mottagande tredje länder eller internationella organisationer. Detta skall ske antingen genom godkännande i förväg, efterhandskontroll eller genom ett kombinerat förfarande av båda.

Artikel 166

1. Åtgärder som genomförs skall ge anledning till

a) en finansieringsöverenskommelse mellan å ena sidan kommissionen, som agerar i gemenskapernas namn, och å andra sidan mottagande tredje länder eller de organ som utsetts av dessa (mottagarna), eller

b) ett kontrakt eller en överenskommelse om bidrag med offentligrättsliga organ på nationell eller internationell nivå eller med fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att genomföra åtgärderna.

Villkoren för den mottagande partens förvaltning av det externa biståndet skall regleras genom de kontrakt och överenskommelser som avses i punkt 1 a och b.

2. Finansieringsöverenskommelser med mottagande tredje länder enligt punkt 1 a skall slutas senast den 31 december år n + 1, där år n är det år då det budgetmässiga åtagandet ingås. Enskilda kontrakt och överenskommelser för att genomföra innehållet i finansieringsöverenskommelserna skall ingås senast tre år från och med dagen för det budgetmässiga åtagandet. Enskilda kontrakt och överenskommelser som gäller revision eller utvärdering får ingås även efter utgången av denna tidsfrist.

KAPITEL 3

Tilldelning av kontrakt

Artikel 167

1. Bestämmelserna i artikel 56 och i del I i avdelning V i kapitel 1 om allmänna bestämmelser för tilldelning av kontrakt skall även tillämpas på den upphandling som omfattas av denna avdelning, med förbehåll för de särskilda bestämmelser om tröskelvärden och förfaranden för upphandling i tredje land som anges i genomförandebestämmelserna. Med upphandlande myndigheter avses i detta kapitel

a) kommissionen i en eller flera mottagarländers namn och för deras räkning,

b) mottagarlandet eller mottagarländerna,

c) ett organ som lyder under nationell eller internationell rätt eller fysiska eller juridiska personer som med kommissionen har undertecknat ett kontrakt eller en överenskommelse om finansiering eller om bidrag om att genomföra en extern åtgärd.

2. Upphandlingsförfarandet skall regleras i de överenskommelser om finansiering eller bidrag som avses i artikel 166.

Artikel 168

1. Deltagande i anbudsförfaranden skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer som omfattas av tillämpningen av fördragen och, i enlighet med de särskilda bestämmelserna i de grundläggande rättsakter som reglerar det berörda samarbetet, alla fysiska och juridiska personer som är medborgare i de mottagande tredje länderna eller något annat tredje land som uttryckligen nämns i dessa rättsakter.

2. I undantagsfall som vederbörligen motiverats kan det, enligt de särskilda villkor som följer av de grundrättsakter som reglerar samarbetet i fråga, beslutas att även medborgare i tredje länder utöver dem som anges i punkt 1 får delta i anbudsförfarandet.

3. När det gäller tillämpningen av en överenskommelse om att öppna de varu- och tjänstemarknader där gemenskapen deltar, skall de marknader som finansieras genom budgeten även öppnas för medborgare i andra tredje länder än de som avses i punkterna 1 och 2 på de villkor som anges i överenskommelsen.

KAPITEL 4

Beviljande av bidrag

Artikel 169

En åtgärd får finansieras i sin helhet genom gemenskapsbudgeten endast om detta visar sig nödvändigt för att åtgärden skall kunna genomföras.

KAPITEL 5

Granskning av räkenskaper

Artikel 170

Det skall uttryckligen anges i alla finansieringsöverenskommelser eller överenskommelser om bidrag att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och på platsen hos alla de aktörer som tilldelats kontrakt samt hos de underentreprenörer som mottagit gemenskapsmedel.

AVDELNING V

EUROPEISKA INTERINSTITUTIONELLA BYRÅER

Artikel 171

1. Med europeiska byråer avses för tillämpningen av denna avdelning de administrativa strukturer som en eller flera institutioner inrättar för att utföra vissa uppgifter av övergripande karaktär.

2. Bestämmelserna i denna avdelning skall även tillämpas på Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

3. Bestämmelserna i del I och III i förordningen skall tillämpas på driften av de europeiska byråerna, med förbehåll för undantagen i denna avdelning.

Artikel 172

1. Anslagen till varje europeisk byrå, som skall tas upp som ett samlat belopp under en särskild budgetrubrik i kommissionens avsnitt i budgeten, skall preciseras i en bilaga till detta avsnitt.

Bilagan skall utformas som en inkomst- och utgiftsberäkning, indelad på samma sätt som budgetens avsnitt.

De anslag som tas upp i denna bilaga skall täcka de europeiska byråernas hela finansiella behov i samband med de uppgifter de utför för institutionerna.

2. De europeiska byråernas tjänsteförteckningar skall utgöra bilaga till kommissionens tjänsteförteckning.

3. Direktören för varje europeisk byrå skall fatta beslut om överföringar inom den bilaga som anges i punkt 1. Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten om dessa överföringar.

4. De europeiska byråernas räkenskaper skall integreras i gemenskapernas räkenskaper enligt artikel 121.

Artikel 173

Kommissionen skall i fråga om de anslag som är upptagna i den bilaga som gäller de europeiska byråerna delegera utanordnarens befogenheter till varje berörd europeisk byrås direktör och fastställa gränserna och villkoren för de befogenheter som delegerats.

Artikel 174

1. Varje europeisk interinstitutionell byrå skall upprätta en kostnadsbokföring över sina utgifter som gör det möjligt att fastställa varje institutions andel av de utförda tjänsterna. Förvaltningskommittén skall fastställa kriterierna för denna bokföring.

2. Anmärkningarna till de särskilda budgetrubriker under vilka de olika europeiska interinstitutionella byråernas totala anslag tas upp skall visa en beräkning av kostnaderna för de tjänster de utför för var och en av institutionerna; beräkningarna skall baseras på prognoserna i den kostnadsbokföring som avses i punkt 1.

3. Varje europeisk interinstitutionell byrå skall underrätta de berörda institutionerna om resultaten av denna kostnadsbokföring.

Artikel 175

1. Varje europeisk byrås förvaltningskommitté skall fastställa föreskrifter för genomförandet av bestämmelserna i denna avdelning.

2. I de fall då en europeisk byrå utför tjänster åt tredje man mot betalning skall dess förvaltningskommitté fastställa särskilda bestämmelser som reglerar hur dessa tjänster skall utföras samt om hur de motsvarande räkenskaperna skall föras.

Artikel 176

Bestämmelserna i denna avdelning skall också tillämpas på Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, med undantag för bestämmelserna i artikel 174 och artikel 175.2.

Direktören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning skall ha rätt att vidaredelegera sina befogenheter till anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

AVDELNING VI

ADMINISTRATIVA ANSLAG

Artikel 177

Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på administrativa anslag, med förbehåll för undantagen i denna avdelning.

Artikel 178

1. Löpande administrativa utgifter får från och med den 15 november varje år belasta anslagen för det närmast följande budgetåret i form av förhandsåtaganden. Sådana åtaganden får emellertid inte överskrida en fjärdedel av de motsvarande totala anslag som tagits upp under motsvarande rubrik för det innevarande budgetåret. Sådana åtaganden får inte gälla nya utgifter av ett slag som ännu inte principiellt godkänts i den senaste budgeten som antagits på normalt sätt.

2. Utgifter som enligt bestämmelser i lagar eller avtal, såsom hyror eller liknande, skall betalas i förskott får, för betalningar från och med den 1 december, belasta anslagen för det närmast följande budgetåret.

Artikel 179

1. Administrativa anslag skall vara icke-differentierade anslag.

2. Administrativa utgifter som följer av kontrakt som har en löptid som överstiger ett budgetår, antingen på grund av lokal praxis eller därför att de gäller leverans av utrustning, skall belasta budgeten för det budgetår under vilket de effektueras.

3. Institutionerna skall snarast möjligt informera budgetmyndighetens båda parter om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten.

Budgetmyndighetens båda parter skall genast meddela den berörda institutionen om sin avsikt att avge ett yttrande till denna. I avsaknad av svar får den berörda institutionen fortsätta sin planerade transaktion i enlighet med sin administrativa självständighet, med förbehåll för artikel 282 i EG-fördraget och artikel 185 i Euratomfördraget beträffande gemenskapens rättskapacitet.

När budgetmyndighetens båda parter meddelat sin avsikt att avge ett yttrande skall de överlämna detta till den berörda institutionen inom två veckor från och med detta meddelande.

DEL III

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 180

1. Om inte rådet före den 31 december 2006 och på grundval av ett eventuellt förslag från kommissionen uppnår en överenskommelse om en annan budgetbehandling av de negativa utgifterna för jordbruket, kommer dessa från och med den 1 januari 2007 att ersättas med inkomster som i sin helhet är avsatta för EUGFJ.

2. Om tillämpningen av punkt 1 skulle leda till att negativa utgifter ersätts med inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, är det lämpligt att från och med den 1 januari 2007

a) ersätta artikel 42 första meningen med följande: "Budgeten får inte innehålla negativa inkomster och utgifter",

b) ersätta artikel 154 med följande: "De inkomster som avsatts för särskilda ändamål som berörs av denna avdelning skall avsättas för EUGFJ:s garantisektion i enlighet med sitt ursprung, antingen för att finansiera den gemensamma jordbrukspolitiken eller för att finansiera landsbygdsutveckling och kompletterande åtgärder.".

Artikel 181

1. Den klassificering av kommissionens utgifter efter ändamål som avses i artikel 41.2 skall tillämpas från och med budgetåret 2004.

Vad avser budgetåret 2003 skall kommissionens avsnitt innehålla

a) en del A som skall täcka institutionens utgifter för personal och administration,

b) en del B som skall täcka driftsutgifter och vara indelad i ett flertal underavsnitt allt efter behov.

Det förfarande för överföringar som anges i artiklarna 23 och 158 samt artikel 160.2 skall tillämpas för första gången på anslagen för budgetåret 2004. För anslagen för budgetåret 2003 skall förfarandet för överföringar av anslag från kommissionens avsnitt i budgeten regleras av artikel 26.3 och 26.4 i budgetförordningen av den 21 december 1977, senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001.

2. De tidsfrister som anges i artiklarna 128 antra stycket, 129, 143.2 och 143.5 skall tillämpas för första gången för budgetåret 2005.

För de föregående budgetåren skall följande tidsfrister gälla:

a) 1 maj för artikel 128.2.

b) 15 juli för artikel 129.1.

c) 15 september för artikel 129.2.

d) 15 oktober för artikel 129.3.

e) 30 november för artikel 129.4.

f) 15 juli respektive 31 oktober för artikel 143.2.

g) 30 november för artikel 143.5.

Bestämmelserna i del I i avdelning VII skall tillämpas successivt allt eftersom de tekniska möjligheterna utvecklas och skall vara helt genomförda för budgetåret 2005.

3. Artikel 113.2 skall tillämpas för första gången från och med budgetåret 2005.

4. Den delegerade utanordnarens verksamhetsrapport enligt artikel 60.7 skall upprättas för första gången för budgetåret 2003.

5. De åtagandebemyndiganden som frigörs för budgetåret 2002 får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 157, göras disponibla på de villkor som anges i artikel 7.6 i budgetförordningen av den 21 december 1977, senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001.

AVDELNING II

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 182

Europaparlamentet och rådet skall ha rätt att få ta del av alla relevanta upplysningar och förklaringar i budgetfrågor som tillhör deras respektive behörighet.

Artikel 183

Kommissionen skall anta genomförandebestämmelserna till denna förordning.

Artikel 184

Vart tredje år och varje gång det visar sig nödvändigt skall denna förordning granskas på nytt enligt förfarandet i artikel 279 i EG-fördraget och artikel 183 i Euratomfördraget med tillämpning av medlingsförfarandet om Europaparlamentet begär det.

Alla nya förordningar genom vilka denna förordning ändras skall antas av rådet med tillämpning av medlingsförfarandet om Europaparlamentet begär det.

Artikel 185

1. Kommissionen skall anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas av gemenskapen, som är juridiska personer och som faktiskt beviljas anslag som belastar budgeten. De finansiella bestämmelserna för dessa organ får endast avvika från ramförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet.

2. Europaparlamentet skall på rådets rekommendation ha befogenheten att bevilja ansvarsfrihet för de organ som avses i punkt 1 med undantag för de genomförandeorgan som tas upp i artikel 55.

3. Kommissionens internrevisor skall med hänsyn till de organ som avses i punkt 1 ha samma befogenheter som han/hon har i förhållande till kommissionens egna avdelningar.

4. De organ som avses i punkt 1 skall föra räkenskaper enligt de regler som anges i artikel 133, så att deras räkenskaper kan konsolideras med kommissionens räkenskaper.

Artikel 186

Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt jämförelsetabellen som finns i bilagan.

Artikel 187

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2002.

På rådets vägnar

J. Matas I Palou

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 1, och

EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 292.

(2) EGT C 153 E, 27.6.2002, s. 236.

(3) EGT C 162, 5.6.2001, s. 1, och

EGT C 92, 17.4.2002, s. 1.

(4) EGT C 260, 17.9.2001, s. 42.

(5) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

(6) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(7) EGT L 198, 21.7.2001, s. 1.

BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

(enligt artikel 186)

>Plats för tabell>