Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R0806.pdf

32003R0806

Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 om anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) och som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 122 , 16/05/2003 s. 0001 - 0035Rådets förordning (EG) nr 806/2003

av den 14 april 2003

om anpassning till beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som rådet antagit enligt samrådsförfarandet (kvalificerad majoritet) och som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36, 37 och 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4) har ersatt beslut 87/373/EEG(5).

(2) Enligt rådets och kommissionens uttalande(6) till rådets beslut 1999/468/EG bör bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter med tillämpning av beslut 87/373/EEG anpassas till artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 1999/468/EG.

(3) I uttalandet anges hur anpassningen av kommittéförfarandena skall göras och att det sker automatiskt om anpassningen inte påverkar hur kommittéerna är beskaffade enligt den grundläggande rättsakten.

(4) Tidsfristerna i de bestämmelser som anpassas bör fortsätta att gälla. När ingen exakt tidsfrist har föreskrivits för antagande av genomförandeåtgärder, bör tidsfristen fastställas till tre månader.

(5) Följaktligen bör rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande enligt beslut 87/373/EEG ersättas med bestämmelser som hänvisar till det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

(6) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande II a och II b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

(7) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande III a och III b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(8) Denna förordning avser endast att matcha kommittéförfarandena. Namnen på de kommittéer som dessa förfaranden gäller har i förekommande fall ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller det rådgivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga I anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 2

När det gäller förvaltningsförfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga II anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 3

När det gäller det föreskrivande förfarandet skall de rättsakter som anges i bilaga III anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 4

Hänvisningarna till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagorna I, II och III skall anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

De hänvisningar som görs i denna förordning till gamla namn på kommittéer skall anses som hänvisningar till de nya namnen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 april 2003.

På rådets vägnar

A. Giannitsis

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 425.

(2) Yttrandet avgivet den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(6) EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

BILAGA I

DET RÅDGIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det rådgivande förfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG enligt följande ändringar:

1. Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG tillämpas."

2. Rådets förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål(2).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(3) tillämpas.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

3. Rådets beslut 98/552/EG av den 24 september 1998 om kommissionens genomförande av insatser avseende gemenskapens strategi för marknadstillträde(4).

Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. Inom ramen för genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 1 skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(5) tillämpas.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/64/EG (EGT L 189, 18.7.2002, s. 27.)

(2) EGT L 395, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 974/2001 (EGT L 137, 19.5.2001, s. 10).

(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4) EGT L 265, 30.9.1998, s. 31.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA II

FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av förvaltningsförfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG enligt nedanstående ändringar:

1. Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen(1).

Artiklarna 18 och 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

Gemenskapskommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Gemenskapskommittén för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(2) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Gemenskapskommittén skall själv anta sin arbetsordning."

2. Rådets förordning (EEG) nr 234/68 av den 27 februari 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt(3).

Artikel 13.2 utgår.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Kommittén skall biträdas av Förvaltningskommittén för levande växter.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(4) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

3. Rådets förordning (EEG) nr 1728/74 av den 27 juni 1974 om samordning av jordbruksforskningen(5).

Artikel 7.3 skall utgå.

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommmissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksforskning.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(6) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

4. Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg(7).

Artikel 16.2 utgår.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(8) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

5. Rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött(9).

Artikel 16.2 skall utgå.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Förvatlningskommittén för fjäderfärkött och ägg.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(10) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

6. Rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde(11).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, kallad 'Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk'.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(12) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

7. Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion(13).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, kallad 'Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter'.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(14) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

8. Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(15).

Artikel 23 skall ersättas med följande:

"Artikel 23

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommitten för tobak.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(16) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta i sin arbetsordning."

9. Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet(17).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(18) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

10. Rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(19).

Artikel 36 skall ersättas med följande:

"Artikel 36

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3760/92.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(20) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

11. Rådets förordning (EG) nr 520/94 av den 7 mars 1994 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter(21).

Artiklarna 22 och 23 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 23

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(22) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad."

12. Rådets förordning (EG) nr 1467/94 av den 20 juni 1994 om bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser inom jordbruket(23).

Artikel 13.2 och 13.3 utgår.

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för bevarande, karakterisering, insamling och utnyttjande av genetiska resurser inom jordbruket.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(24) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

13. Rådets förordning (EG) nr 1798/94 av den 18 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern och om fastställande av detaljföreskrifter för anpassning av dessa kvoter (1994-1997)(25).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, som inrättats genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92(26).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(27) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

14. Rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor(28).

I artikel 12 utgår uttrycket "punkterna 3 och 4".

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, som inrättats enligt artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(29) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

15. Rådets förordning (EG) nr 603/95 av den 21 februari 1995 om den gemensamma marknaden för torkat foder(30).

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(31) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

16. Rådets förordning (EG) nr 1526/97 av den 26 juni 1997 om förvaltning av systemet med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar med avseende på export från Ukraina till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter som omfattas av EG- och EKSG-fördragen(32).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(33) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

17. Rådets förordning (EG) nr 2135/97 av den 24 juli 1997 om förvaltning av systemet med dubbelkontroll utan kvantitativa begränsningar med avseende på export av vissa stålprodukter som omfattas av EG- och EKSG-fördragen från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen(34).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(35) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

18. Rådets direktiv 98/29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer(36).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(37) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

19. Rådets förordning (EG) nr 1706/98 av den 20 juli 1998 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och om ändring av förordning (EEG) nr 715/90(38).

Artikel 30.4 skall ersättas med följande:

"4. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(39) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad."

Följande punkt skall läggas till

"7. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

20. Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter(40).

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté kallad 'Ständiga kommittén för förökningsmaterial av prydnadsväxter'.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(41) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

21. Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(42).

Artikel 43 skall ersättas med följande:

"Artikel 43

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för nötkött.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(43) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

22. Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(44).

Artikel 42 skall ersättas med följande:

"Artikel 42

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(45) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

23. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(46).

Artikel 75 skall ersättas med följande:

"Artikel 75

1. Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén för vin.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG(47) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

(1) EGT 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1256/97 (EGT L 174, 2.7.1997, s. 7).

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 55, 2.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 105).

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 182, 5.7.1974, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 493/2002 (EGT L 77, 20.3.2002, s. 7).

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 493/2002 (EGT L 77, 20.3.2002, s. 7).

(10) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11) EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/111/EG (EGT L 41, 13.2.2002, s. 43).

(12) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/30/EG (EGT L 8, 14.1.1999, s. 30).

(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15) EGT L 215, 30.7.1992, s. 70. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 546/2002 (EGT L 84, 28.3.2002, s. 4).

(16) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17) EGT L 40, 17.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(18) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(19) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

(20) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21) EGT L 66, 10.3.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 138/96 (EGT L 21, 27.1.1996, s. 6).

(22) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(23) EGT L 159, 28.6.1994, s. 1.

(24) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(25) EGT L 189, 23.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 921/96 (EGT L 126, 24.5.1996, s. 1).

(26) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(27) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(28) EGT L 341, 30.12.1994, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 241/1999 (EGT L 27, 2.2.1999, s. 1).

(29) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(30) EGT L 63, 21.3.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1347/95 (EGT L 131, 15.6.1995, s. 1).

(31) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(32) EGT L 210, 4.8.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 501/2000 (EGT L 62, 9.3.2000, s. 1).

(33) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(34) EGT L 300, 4.11.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 793/2000 (EGT L 96, 18.4.2000, s. 1).

(35) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(36) EGT L 148, 19.5.1998, s. 22.

(37) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(38) EGT L 215, 1.8.1998, s. 12.

(39) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(40) EGT L 226, 13.8.1998, s. 16.

(41) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(42) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2345/2001 (EGT L 315, 1.12.2001, s. 29).

(43) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(44) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (EGT L 79, 22.3.2002, s. 15).

(45) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(46) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10).

(47) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

BILAGA III

DET FÖRESKRIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det föreskrivande förfarandet och som anpassats till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG enligt följande ändringar:

1. Rådets beslut 80/1096/EEG av den 11 november 1980 om införandet av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest(1).

Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) 178/2002(2).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(3) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

2. Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur(4).

Artiklarna 18 och 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(5).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(6) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

3. Rådets direktiv 88/661/EEG av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin(7).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för husdjursavel, som inrättats genom beslut 77/505/EEG.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(8) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

4. Rådets direktiv 89/437/EEG av den 20 juni 1989 om hygienfrågor och hälsorisker i samband med tillverkning och utsläppande på marknaden av äggprodukter(9).

Artiklarna 13 och 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(10).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(11) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

5. Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur(12).

Artiklarna 17 och 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(13).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(14) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

6. Rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden(15).

Artiklarna 17 och 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(16).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(17) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

7. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl(18).

Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(19) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

8. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung(20).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(21) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Ständiga kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

9. Rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(22).

Artiklarna 41 och 42 skall ersättas med följande:

"Artikel 41

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(23).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(24) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 42

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

10. Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land(25).

Artiklarna 24 och 25 skall ersättas med följande:

"Artikel 24

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(26).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(27) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 25

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

11. Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin(28).

Artiklarna 18 och 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(29).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(30) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

12. Rådets beslut 90/495/EEG av den 24 september 1990 om införande av gemenskapsstöd för att finansiera utrotandet av smittsam hematopoetisk nekros hos laxfiskar inom gemenskapen(31).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(32).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(33) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

13. Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(34).

Artiklarna 32 och 33 skall ersättas med följande:

"Artikel 32

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(35).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(36) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 33

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

14. Rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(37).

Artikel 10a skall ersättas med följande:

"Artikel 10a

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(38) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

15. Rådets direktiv 90/667/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder av animaliskt ursprung samt om ändring av direktiv 90/425/EEG(39).

Artiklarna 18 och 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(40).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(41) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

16. Rådets direktiv 91/495/EEG av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande på marknaden av kaninkött och kött från vilda djur i hägn(42).

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(43).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(44) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning."

17. Rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk(45).

Artiklarna 26 och 27 skall ersättas med följande:

"Artikel 26

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(46).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(47) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 27

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

18. Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen(48).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(49).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(50) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning."

19. Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(51).

Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(52) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

20. Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(53).

Artiklarna 19 och 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(54).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(55) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar."

21. Rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur(56).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(57).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(58) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

22. Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskprodukter(59).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(60).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(61) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

23. Rådets direktiv 91/497/EEG av den 29 juli 1991 om ändring och konsolidering av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen, för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött(62).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(63).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(64) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

24. Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av djur under transport och med ändring av direktiv 90/425/EEG och 91/496/EEG(65).

Artikel 17 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(66).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(67) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

25. Rådets direktiv 91/629/EEG av den 19 november 1991 om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar(68).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(69).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(70) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

26. Rådets direktiv 91/630/EEG av den 19 november 1991 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning(71).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(72).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(73) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

27. Rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde(74).

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och förökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(75) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

28. Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion(76).

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(77) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

29. Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest(78).

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(79).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(80) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

30. Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa(81).

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(82).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(83) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

31. Rådets direktiv 92/45/EEG av den 16 juni 1992 om frågor om människors och djurs hälsa i samband med nedläggning av vilt och utsläppandet på marknaden av viltkött(84).

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(85).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(86) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

32. Rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter(87).

Artikel 31 skall ersättas med följande:

"Artikel 31

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(88).

När det rör sig om kemiska eller tekniska frågor, skall kommissionens företrädare efter samråd med den genom förordning (EEG) nr 804/68 inrättade Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter överlåta till kommittén att avgöra vilka åtgärder som skall vidtas.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(89) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

33. Rådets beslut 92/438/EEG av den 13 juli 1992 om datorisering av veterinära förfaranden vid import (Shift-projektet), om ändring av direktiven 90/675/EEG, 91/496/EEG, 91/628/EEG och beslut 90/424/EEG och om upphävande av beslut 88/192/EEG(90).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(91).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(92) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

34. Rådets direktiv 92/66/EEG av 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan(93).

Artikel 25 skall ersättas med följande:

"Artikel 25

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(94).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(95) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

35. Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(96).

Artikel 15 skall ersättas med följande:

"Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(97) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning."

36. Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel(98).

Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(99) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommissionen skall själv anta sin arbetsordning."

37. Rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar(100).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(101).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(102) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

38. Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka(103).

Artikel 25 skall ersättas med följande:

"Artikel 25

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(104).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(105) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

39. Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov(106).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(107).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(108) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

40. Rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning(109).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(110).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(111) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

41. Rådets förordning (EG) nr 3036/94 av den 8 december 1994 om ett förfarande för ekonomisk passiv förädling av vissa textil- och klädesvaror som återimporteras till gemenskapen efter behandling eller bearbetning i vissa tredje länder(112).

Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté kallad 'Kommittén för ekonomisk passiv förädling av textilier'.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(113) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

42. Rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar(114).

Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(115).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(116) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

43. Rådets beslut 95/408/EG av den 22 juni 1995 om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker(117).

Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(118).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(119) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

44. Rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn och om ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG och 82/471/EEG(120).

Artikel 16 skall ersättas med följande:

"Artikel 16

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(121).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(122) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

45. Rådets direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995 om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av vissa sjukdomar hos musslor(123).

Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(124).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(125) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

46. Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG(126).

Artikel 33 skall ersättas med följande:

"Artikel 33

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(127).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(128) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

47. Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG(129).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(130).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(131) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

48. Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter(132).

Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(133) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

49. Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur(134).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(135).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(136) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

50. Rådets direktiv 1999/29/EG av den 22 april 1999 om främmande ämnen och produkter i djurfoder(137).

Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(138).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(139) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

51. Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns(140).

Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(141).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(142) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning."

52. Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(143).

Artiklarna 17 och 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(144).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(145) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader."

(1) EGT L 325, 1.12.1980, s. 5. Beslutet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(2) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4) EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EGT L 382, 31.12.1988, s. 36. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(8) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EGT L 212, 22.7.1989, s. 87. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(10) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12) EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/113/EG (EGT L 53, 24.2.1994, s. 23).

(13) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(14) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15) EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG (EGT L 62, 15.3.1993, s. 49).

(16) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(17) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18) EGT L 82, 29.3.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 616/2000 (EGT L 75, 24.3.2000, s. 1).

(19) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(20) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 18).

(21) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(22) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/572/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 16).

(23) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(24) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(25) EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/160/EG (EGT L 53, 23.2.2002, s. 37).

(26) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(27) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(28) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/39/EG (EGT L 13, 19.1.2002, s. 21).

(29) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(30) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(31) EGT L 276, 6.10.1990, s. 37.

(32) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(33) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(34) EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/90/EG (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19).

(35) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(36) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(37) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/76/EG (EGT L 240, 7.9.2002, s. 45).

(38) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(39) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(40) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(41) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(42) EGT L 268, 24.9.1991, s. 41. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1994/65/EG (EGT L 368, 31.12.1994, s. 10).

(43) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(44) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(45) EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/45/EG (EGT L 189, 3.7.1998, s. 12).

(46) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(47) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(48) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/261/EG (EGT L 91, 6.4.2002, s. 31).

(49) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(50) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(51) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 (EGT L 75, 16.3.2002, s. 21).

(52) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(53) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/81/EG (EGT L 276, 12.10.2002, s. 28).

(54) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(55) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(56) EGT L 268, 24.9.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

(57) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(58) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(59) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

(60) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(61) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(62) EGT L 268, 24.9.1991, s. 69. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/5/EEG (EGT L 57, 2.3.1992, s. 1).

(63) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(64) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(65) EGT L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/29/EG (EGT L 148, 30.6.1995, s. 52).

(66) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(67) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(68) EGT L 340, 11.12.1991, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/2/EG (EGT L 25, 28.1.1997, s. 24).

(69) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(70) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(71) EGT L 340, 11.12.1991, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/93/EG (EGT L 316, 1.12.2001, s. 36).

(72) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(73) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(74) EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/111/EG (EGT L 41, 13.2.2002, s. 43).

(75) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(76) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 1999/30/EG (EGT L 8, 14.1.1999, s. 30).

(77) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(78) EGT L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(79) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(80) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(81) EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(82) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(83) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(84) EGT L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/79/EG (EGT L 24, 30.1.1998, s. 31).

(85) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(86) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(87) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/23/EG (EGT L 6, 9.1.1996, s. 10).

(88) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(89) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(90) EGT L 243, 25.8.1992, s. 27. Beslutet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(91) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(92) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(93) EGT L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(94) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(95) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(96) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2796/2000 (EGT L 324, 21.12.2000, s. 26).

(97) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(98) EGT L 208, 24.7.1992, s. 9. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(99) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(100) EGT L 62, 15.3.1993, s. 38. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/72/EG (EGT L 210, 10.8.1999, s. 12).

(101) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(102) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(103) EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/60/EG (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27).

(104) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(105) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(106) EGT L 237, 22.9.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/29/EG (EGT L 115, 4.5.1999, s. 32).

(107) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(108) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(109) EGT L 340, 31.12.1993, s. 21.

(110) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(111) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(112) EGT L 322, 15.12.1994, s. 1.

(113) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(114) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.

(115) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(116) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(117) EGT L 243, 11.10.1995, s. 17. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/4/EG (EGT L 2, 5.1.2001, s. 21).

(118) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(119) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(120) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(121) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(122) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(123) EGT L 332, 30.12.1995, s. 33. Direktivet ändrat genom kommissionens beslut 2003/83/EG (EUT L 32, 7.2.2003, s. 13).

(124) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(125) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(126) EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(127) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(128) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(129) EGT L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 55).

(130) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(131) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(132) EGT L 226, 13.8.1998, s. 16.

(133) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(134) EGT L 221, 8.8.1998, s. 23.

(135) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(136) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(137) EGT L 115, 4.5.1999, s. 32. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/102/EG (EGT L 6, 10.1.2002, s. 45).

(138) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(139) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(140) EGT L 203, 3.8.1999, s. 53.

(141) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(142) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(143) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/36/EG (EGT L 116, 3.5.2002, s. 16).

(144) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(145) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.