Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R1882.pdf

32003R1882

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 september 2003 om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheterEuropeiska unionens officiella tidning nr L 284 , 31/10/2003 s. 0001 - 0053Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

av den 29 september 2003

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av de bestämmelser i rättsakter som omfattas av förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget som avser de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, artikel 175.1, artiklarna 179, 285 och artikel 300.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4) har ersatt beslut 87/373/EEG(5).

(2) Enligt rådets och kommissionens uttalande(6) till beslut 1999/468/EG bör bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter enligt beslut 87/373/EEG anpassas till artiklarna 3, 4 och 5 i beslut 1999/468/EG.

(3) I uttalandet anges hur anpassningen av kommittéförfarandena skall göras och att det sker automatiskt om anpassningen inte påverkar hur kommittéerna är beskaffade enligt den grundläggande rättsakten.

(4) Tidsfristerna i de bestämmelser som anpassas bör fortsätta att gälla. När ingen exakt tidsfrist har föreskrivits för antagande av genomförandeåtgärder, bör tidsfristen fastställas till tre månader.

(5) Följaktligen bör rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande i enligt beslut 87/373/EEG ersättas med bestämmelser som hänvisar till det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG.

(6) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande II a och II b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till förvaltningsförfarandet i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

(7) Rättsaktsbestämmelser som föreskriver kommittéförfarande III a och III b enligt beslut 87/373/EEG bör ersättas med bestämmelser som hänvisar till det föreskrivande förfarandet i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(8) Denna förordning avser uteslutande att justera kommittéförfarandena. Namnen på de kommittéer som omfattas av dessa förfaranden har i förekommande fall ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De rättsakter som anges i bilaga I och som omfattas av det rådgivande förfarandet skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 2

De rättsakter som anges i bilaga II och som omfattas av förvaltningsförfarandet skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 3

De rättsakter som anges i bilaga III och som omfattas av det föreskrivande förfarandet skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med den bilagan.

Artikel 4

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagorna I, II och III skall anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning.

Hänvisningar i denna förordning till äldre benämningar på kommittéer skall anses som hänvisningar till de nya benämningarna.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2003.

På Europaparlamentets vägar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 385.

(2) EGT C 241, 7.10.2002, s. 128.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 2 september 2003 och rådets beslut av den 14 april 2003 (EUT C 153 E, 1.7.2003, s. 1).

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.

(6) EGT C 203, 17.7.1999, s. 1.

BILAGA I

DET RÅDGIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det rådgivande förfarandet och som skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:1. Rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning(1).Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

2. Kommissionen skall biträdas av den ständiga kommitté som inrättats enligt artikel 6.2 i direktiv 98/37/EG(2), nedan kallad "kommittén".

Frågor som rör genomförandet och den praktiska tillämpningen av detta direktiv kan hänskjutas till kommittén i enlighet med förfarandet i den här punkten.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(3) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

2. Rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation(4).Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

2. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén".

Frågor som rör genomförandet och den praktiska tillämpningen av detta direktiv kan hänskjutas till kommittén i enlighet med förfarandet i denna punkt.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(5) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

3. Rådets direktiv 90/377/EEG av den 29 juni 1990 om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare(6).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Vid antagandet av sådana ändringar som avses i artikel 6 skall kommissionen biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(7) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

4. Rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del(8).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(9) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

5. Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen(10).Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. Kommittén skall ge kommissionen råd om tillämpningen av artiklarna 9 och 10.

3. Dessutom kan kommissionen inhämta kommitténs råd om alla andra frågor angående tillämpningen av denna förordning.

4. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(11) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

6. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter(12).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

Kommittén för standarder och tekniska föreskrifter

1. Kommissionen skall biträdas av den genom artikel 5 i direktiv 83/189/EEG inrättade kommittén, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(13) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

7. Rådets beslut 93/704/EG av den 30 november 1993 om upprättandet av en gemenskapsdatabas för trafikolyckor(14).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(15) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

8. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar(16).Artikel 6.3 skall ersättas med följande:

3. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén".

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(17) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar(18).Artikel 6.3 skall ersättas med följande:

3. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén".

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(19) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

10. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar(20).Artikel 6.3 skall ersättas med följande:

3. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén".

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(21) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

11. Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen(22).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

Rådgivande kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. Kommittén skall bistå kommissionen med råd om tillämpningen av artikel 9.

3. Dessutom kan kommittén rådfrågas av kommissionen om samtliga frågor som rör tillämpningen av detta direktiv.

4. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(23) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

12. Rådets direktiv 96/75/EG av den 19 november 1996 om system för befraktning och prissättning inom området nationella och internationella transporter av varor på inre vattenvägar inom gemenskapen(24).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom direktiv 91/672/EEG, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(25) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

13. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar(26).Artikel 7.2 och 7.3 skall ersättas med följande:

2. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté, nedan kallad "kommittén".

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(27) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet..

14. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik(28).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

Kommittén för standarder och tekniska föreskrifter

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(29) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

15. Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/1999/EG av den 25 januari 1999 om inrättande av en allmän ram för gemenskapens verksamheter till förmån för konsumenterna(30).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

1. När kommissionen fastställer urvalskriterierna för de verksamheter och projekt som avses i artikel 2 b och c samt när den väljer ut dessa verksamheter och projekt, skall den biträdas av en kommitté.

2. Artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(31) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Därutöver skall kommissionen i början av varje år till kommittén lämna information om de verksamheter som finansieras enligt artikel 2 a.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

16. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(32).Artiklarna 13 och 14 skall ersättas med följande:

Artikel 13

Kommitténs sammansättning

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet (TCAM), nedan kallad "kommittén".

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

Förfarande med rådgivande kommitté

1. Kommittén skall rådfrågas i frågor som omfattas av artikel 5, artikel 6.2, artikel 7.4, artikel 9.4 och punkt 5 i bilaga VII.

2. Kommissionen skall regelbundet rådfråga kommittén om de övervakningsuppgifter som rör tillämpningen av detta direktiv och skall vid behov utfärda riktlinjer i denna fråga.

3. Artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(33) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4. Kommissionen skall regelbundet samråda med företrädare för konsumenterna, tillverkarna och dem som tillhandahåller telenät. Den skall regelbundet informera kommittén om resultatet av sådana samråd..

17. Rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar(34).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(35) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

18. Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci"(36).Artikel 7.5 och 7.6 skall ersättas med följande:

5. Kommissionens företrädare skall samråda med kommittén om andra lämpliga frågor när det gäller genomförandet av detta program. När så sker skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(37) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

19. Rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG(38).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

Rådgivande kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG(39) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

(1) EGT L 399, 30.12.1989, s. 18. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/58/EG (EGT L 236, 18.9.1996, s. 44).

(2) EGT L 207, 23.7.1998, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 98/79/EG (EGT L 331, 7.12.1998, s. 1).

(3) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(4) EGT L 189, 20.7.1990, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(5) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(6) EGT L 185, 17.7.1990, s. 16. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(7) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(8) EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1637/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 20).

(9) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(10) EGT L 240, 24.8.1992, s. 8. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(11) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(12) EGT L 169, 12.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/104/EG (EGT L 6, 10.1.2002, s. 50).

(13) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(14) EGT L 329, 30.12.1993, s. 63.

(15) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(16) EGT L 100, 19.4.1994, s. 1.

(17) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(18) EGT L 164, 30.6.1994, s. 15.

(19) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(20) EGT L 213, 7.9.1995, s. 1.

(21) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(22) EGT L 272, 25.10.1996, s. 36.

(23) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(24) EGT L 304, 27.11.1996, s. 12.

(25) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(26) EGT L 181, 9.7.1997, s. 1.

(27) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(28) EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(29) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(30) EGT L 34, 9.2.1999, s. 1. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2002/219/EG (EGT L 72, 14.3.2002, s. 27).

(31) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(32) EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(33) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(34) EGT L 85, 23.3.1999, s. 1.

(35) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(36) EGT L 146, 11.6.1999, s. 33.

(37) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(38) EGT L 121, 11.5.1999, s. 13.

(39) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

BILAGA II

FÖRVALTNINGSFÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av förvaltningsförfarandet och som skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:1. Rådets förordning (EEG) nr 571/88 av den 29 februari 1988 om uppläggningen av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket åren 1988-1997(1).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(2) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

2. Rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser(3).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(4) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

3. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(5).Artiklarna 13 och 14 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Härmed inrättas en kommitté för genomförande av bestämmelserna om spritdrycker, nedan kallad "kommittén".

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(6) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

4. Rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(7).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Härmed inrättas en kommitté för insynsskydd i statistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(8) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

5. Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(9).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(10) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

6. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning samt presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter(11).Artiklarna 12 och 13 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Härmed inrättas en genomförandekommitté för de drycker som omfattas av denna förordning, nedan kallad "kommittén".

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(12) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

7. Rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan(13).Artikel 30 skall ersättas med följande:

Artikel 30

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstater, nedan kallad "kommittén".

2. De bestämmelser som är nödvändiga för att denna förordning skall kunna genomföras skall antas i enlighet med förfarandet i punkt 3.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(14) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

8. Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen(15).Artiklarna 9 och 10 skall ersättas med följande:

Artikel 9

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. Regler för genomförande av denna förordning, däribland åtgärder för att anpassa uppgiftsinsamling och resultatbearbetning till den tekniska utvecklingen, skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Förfarande

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(16) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader..

9. Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön(17).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(18) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

10. Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG(19).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

1. Förteckningarna över utbildningslinjer i bilagorna C och D kan ändras om en berörd medlemsstat lämnar en väl underbyggd begäran om det till kommissionen. Alla behövliga upplysningar och särskilt texten till de bestämmelser i den nationella lagstiftning som berörs skall åtfölja en sådan begäran. Den medlemsstat som framför begäran skall också underrätta övriga medlemsstater.

2. Kommissionen skall granska den ifrågavarande utbildningen och den motsvarande utbildning som krävs i andra medlemsstater. Den skall i synnerhet undersöka om utbildningslinjen ger

- en yrkesutbildningsnivå som är jämförlig med den postgymnasiala utbildning som avses i artikel 1 a första stycket andra strecksatsen led i, och

- en liknande nivå av ansvar och verksamhet.

3. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(20) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

5. Kommissionen skall meddela den berörda medlemsstaten beslutet och skall i förekommande fall offentliggöra den ändrade förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning.

6. Ändringar i förteckningarna över utbildning och praktik i bilagorna C och D som görs enligt ovanstående skall vara omedelbart tillämpliga från och med det datum som kommissionen fastställer..

11. Rådets direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen(21).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 10 i förordning (EEG) nr 3677/90, nedan kallad "kommittén".

Kommittén skall granska alla ärenden som rör tillämpningen av detta direktiv.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(22) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Det förfarande som anges i punkt 2 skall särskilt följas vid

a) fastställande, vid behov, av villkor som gäller dokumentationen och märkningen av blandningar och beredningar av ämnen av kategori 2 i bilaga I enligt bestämmelserna i artikel 2,

b) ändring av bilagorna till detta direktiv i de fall då listorna i bilagan till FN-konventionen ändras,

c) ändring av de gränsvärden som anges i bilaga II..

12. Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen(23).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(24) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

13. Rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april 1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk(25).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Kommittén skall granska alla frågor om tillämpningen av detta direktiv.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(26) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Det förfarande som föreskrivs i punkt 2 skall särskilt följas för att ta hänsyn till framtida ändringar av Förenta nationernas rekommendationer..

14. Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis(27).Artikel 44a.3 skall ersättas med följande:

3. Artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(28) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

15. Rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli 1993 om samordning inom gemenskapen vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål(29).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(30) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

16. Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen(31).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(32) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

17. Rådets förordning (EG) nr 1172/95 av den 22 maj 1995 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater(33).Artikel 21 skall ersättas med följande:

Artikel 21

1. De nödvändiga åtgärderna för genomförandet av denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i punkt 2.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(34) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

18. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(35).Artikel 31 skall ersättas med följande:

Artikel 31

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(36) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

19. Rådets direktiv 95/57/EG av den 23 november 1995 om insamling av statistisk information rörande turism(37).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(38) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

20. Rådets direktiv 95/64/EG av den 8 december 1995 om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss(39).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(40) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

21. Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre vattenvägar(41). Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 7 i direktiv 91/672/EEG, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(42) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

22. Rådets förordning (EG) nr 788/96 av den 22 april 1996 om medlemsstaternas inlämning av statistik över vattenbruksproduktion(43).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(44) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

23. Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(45).Artikel 17.3 skall ersättas med följande:

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(46) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

24. Rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen(47).Artikel 27 skall ersättas med följande:

Artikel 27

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(48) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader..

25. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(49).Artikel 20.2 och 20.3 skall ersättas med följande:

2. Artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(50) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

26. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden(51).Artikel 28.1 och 28.2 skall ersättas med följande:

1. Kommissionen skall biträdas av en ständig kommitté för biocidprodukter, nedan kallad "den ständiga kommittén".

Den ständiga kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

2. När det gäller frågor som hänskjuts till den ständiga kommittén enligt artiklarna 4, 11.3, 15, 17, 18, 19, 27.1 b, 29 och 33 samt för utarbetandet av de särskilda uppgifter för varje produkttyp som avses i bilaga V och som skall hämtas från bilagorna III A och III B samt, i förekommande fall, från bilagorna IV A och IV B, skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(52) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader..

27. Rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg(53).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(54) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

28. Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna(55).a) Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(56) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

b) Artiklarna 9 och 10 skall utgå, och hänvisningarna till dessa artiklar skall anses som hänvisningar till artikel 8.

29. Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten(57).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(58) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

30. Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet(59). Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(60) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

31. Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci"(61).Artikel 7.1 och 7.3 skall ersättas med följande:

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det gäller frågorna i punkt 2 skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

32. Rådets beslut 1999/297/EG av den 26 april 1999 om att upprätta en gemensam infrastruktur för statistisk information om industri och marknader inom audiovisuella och närliggande sektorer(62).Artikel 4 skall ersättas med följande:

Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG(63) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

(1) EGT L 56, 2.3.1988, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 143/2002 (EGT L 24, 26.1.2002, s. 16).

(2) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(3) EGT L 49, 21.2.1989, s. 26.

(4) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(5) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12.1994, s. 1).

(6) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 322/97 (EGT L 52, 22.2.1997, s. 1).

(8) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(9) EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 (EGT L 6, 10.1.2002, s. 3).

(10) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(11) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277, 30.10.1996, s. 1).

(12) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(13) EGT L 316, 16.11.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1624/2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 1).

(14) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(15) EGT L 374, 31.12.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(16) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(17) EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.

(18) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(19) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1).

(20) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(21) EGT L 370, 19.12.1992, s. 76. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/8/EG (EGT L 39, 9.2.2001, s. 31).

(22) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(23) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(24) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(25) EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(26) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(27) EGT L 165, 7.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/19/EG.

(28) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(29) EGT L 196, 5.8.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(30) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(31) EGT L 342, 31.12.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 204/2002 (EGT L 36, 6.2.2002, s. 1).

(32) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(33) EGT L 118, 25.5.1995, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 374/98 (EGT L 48, 19.2.1998, s. 6).

(34) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(35) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(36) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(37) EGT L 291, 6.12.1995, s. 32.

(38) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(39) EGT L 320, 30.12.1995, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2000/363/EG (EGT L 132, 5.6.2000, s. 1).

(40) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(41) EGT L 235, 17.9.1996, s. 31.

(42) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(43) EGT L 108, 1.5.1996, s. 1.

(44) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(45) EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(46) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(47) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2001 (EGT L 234, 1.9.2001, s. 10).

(48) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(49) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(50) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(51) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(52) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(53) EGT L 163, 6.6.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2691/1999 (EGT L 326, 18.12.1999, s. 39).

(54) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(55) EGT L 213, 30.7.1998, s. 1.

(56) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(57) EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

(58) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(59) EGT L 354, 30.12.1998, s. 5.

(60) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(61) EGT L 146, 11.6.1999, s. 33.

(62) EGT L 117, 5.5.1999, s. 39.

(63) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

BILAGA III

DET FÖRESKRIVANDE FÖRFARANDET

Förteckning över rättsakter som omfattas av det föreskrivande förfarandet och som skall anpassas till motsvarande bestämmelser i beslut 1999/468/EG i enlighet med ändringarna nedan:1. Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(1).Artikel 18 skall ersättas med följande:

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(2) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

2. Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse(3).Artikel 32b.6 skall ersättas med följande:

6. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(4) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

3. Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden(5).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(6) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

4. Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten(7).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(8).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(9) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

5. Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder(10).Artiklarna 13 och 14 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(11).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(12) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 14

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara femton dagar..

6. Rådets direktiv 85/591/EEG av den 20 december 1985 om införande av provtagnings- och analysmetoder vid kontroll av livsmedel inom gemenskapen(13).Artikel 4 skall ersättas med följande:

Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(14).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(15) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

7. Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter(16).Artikel 18 skall ersättas med följande:

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(17) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

8. Rådets direktiv 88/320/EEG av den 9 juni 1988 om tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP)(18).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(19) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

9. Rådets direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser(20).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(21).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(22) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

10. Rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(23).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(24).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(25) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

11. Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter(26).Artikel 20.3 och 20.4 skall ersättas med följande:

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(27) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

12. Rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel(28). Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(29).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(30) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

13. Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel(31).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(32).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(33) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

14. Rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel(34).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(35).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(36) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

15. Rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel(37).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(38).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(39) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

16. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(40).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

17. Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(41).Artikel 17 skall ersättas med följande:

Artikel 17

1. När rent tekniska justeringar av de särdirektiv som avses i artikel 16.1 görs för att ta hänsyn till

- antagandet av direktiv om teknisk harmonisering och standardisering, och/eller

- den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön,

skall kommissionen biträdas av en kommitté.

2. Artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(42) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

18. Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion(43).Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(44) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

19. Rådets direktiv 90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer(45).Artikel 21 skall ersättas med följande:

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(46) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

20. Rådets direktiv 90/496/EEG av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel(47).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(48).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(49) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

21. Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse(50).Artikel 18 skall ersättas med följande:

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(51) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

22. Rådets förordning (EEG) nr 1382/91 av den 21 maj 1991 om rapportering av landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna(52).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(53) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

23. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter(54).Artikel 14 skall ersättas med följande:

Artikel 14

När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(55) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader..

24. Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort(56).Artikel 7b skall ersättas med följande:

Artikel 7b

1. Kommissionen skall biträdas av en körkortskommitté, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(57) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

25. Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket(58).Artikel 9 skall ersättas med följande:

Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(59) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

26. Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar(60).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(61) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

27. Rådets direktiv 91/675/EEG av den 19 december 1991 om inrättande av en försäkringskommitté(62).Artiklarna 1 och 2 skall ersättas med följande:

Artikel 1

Kommissionen skall biträdas av Försäkringskommittén, nedan kallad "kommittén".

Artikel 2

1. Om rådet, i de rättsakter som det antar inom området direkt skadeförsäkring och direkt livförsäkring, ger kommissionen befogenhet att genomföra de bestämmelser som rådet beslutar, skall förfarandet i punkt 2 tillämpas.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(63) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

28. Rådets förordning (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen(64).a) Artikel 6.2 skall utgå.

b) Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. De bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i punkt 2.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(65) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

29. Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg(66).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté med beaktande av den rent tekniska anpassningen av bilagorna till detta direktiv med hänsyn till teknisk utveckling eller ändringar i internationella regelverk och nya rön inom detta område.

2. Artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(67) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

30. Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(68).Artiklarna 20 och 21 skall ersättas med följande:

Artikel 20

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Artikel 21

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(69) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

31. Rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet(70).Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(71) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara femton dagar.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

3. En åtgärd som antas enligt detta förfarande skall gälla under högst tre månader. Giltighetstiden får förlängas enligt samma förfarande.

4. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra beslut som fattats enligt detta förfarande inom tio dagar.

5. De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av åtgärder som beslutats enligt förfarandet i punkt 1 skall inom en månad ge de berörda parterna möjlighet att inkomma med synpunkter och underrätta kommissionen om dessa..

32. Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(72).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(73) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

33. Rådets beslut 92/578/EEG av den 30 november 1992 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om godstransport på väg och järnväg(74).Artikel 4 skall ersättas med följande:

Artikel 4

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(75) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara fyra veckor.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

34. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel(76).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(77).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(78) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

35. Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor(79).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(80).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(81) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

36. Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen(82).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(83) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

37. Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål(84).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(85) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

38. Rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen(86).Artikel 17 skall ersättas med följande:

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(87) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

39. Rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur(88).Artikel 17 skall ersättas med följande:

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(89) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

40. Rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar(90).Artikel 20 skall ersättas med följande:

Artikel 20

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(91) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

41. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter(92).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(93) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Kommittén får behandla varje fråga som gäller genomförandet av detta direktiv..

42. Rådets direktiv 93/43/EEG av den 14 juni 1993 om livsmedelshygien(94).Artikel 14 skall ersättas med följande:

Artikel 14

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(95).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(96) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

43. Rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993 om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen(97).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(98) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

44. Rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del(99).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(100) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

45. Rådets direktiv 93/65/EEG av den 19 juli 1993 om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandling av utrustning och system för ledning av lufttrafiken(101).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(102) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

46. Rådets direktiv 93/77/EEG av den 21 september 1993 om fruktsaft och vissa liknande produkter(103).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(104).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(105) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

47. Rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel(106).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(107).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(108) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

48. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel(109).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(110).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(111) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

49. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG av den 30 juni 1994 om färgämnen för användning i livsmedel(112).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(113).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(114) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

50. Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza(115).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av den MED-kommitté som inrättats genom artikel 11 i förordning (EG) nr 1488/96(116).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(117) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

51. Rådets förordning (EG) nr 2978/94 av den 21 november 1994 om genomförande av IMO-resolution A.747(18) om tillämpningen av mätning av dräktighet av barlastutrymmen i oljetankfartyg med segregerade barlasttankar(118).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Kommittén skall sammankallas av kommissionen när tillämpningen av denna förordning kräver det.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(119) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

52. Rådets direktiv 94/67/EG av den 16 december 1994 om förbränning av farligt avfall(120).Artikel 16 skall ersättas med följande:

Artikel 16

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(121) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

53. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall(122).Artikel 21 skall ersättas med följande:

Artikel 21

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(123) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

54. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer(124).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(125) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

55. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel(126).Artikel 6 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(127).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(128) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

56. Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex(129).Artikel 14 skall ersättas med följande:

Artikel 14

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(130) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

57. Rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten(131).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(132) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

58. Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter(133). Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(134) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

59. Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd(135).Artikel 17.1 och 17.2 skall ersättas med följande:

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad..

60. Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg(136).Artikel 21 skall ersättas med följande:

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(137) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Kommittén kan behandla alla frågor som rör driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

5. Kommittén kan vid behov tillsätta arbetsgrupper som skall bistå kommittén med att fullgöra dess uppgifter, särskilt för att säkerställa samordningen mellan de anmälda organen.

6. Kommittén skall tillsättas när detta direktiv träder i kraft..

61. Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar(138).Artikel 19 skall ersättas med följande:

Artikel 19

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(139) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

62. Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten(140).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

Kommittén och dess uppgifter

1. Ändringar som är nödvändiga för att anpassa de kriterier och metoder som avses i artikel 4.2 till framsteg som görs på det vetenskapliga och tekniska området, regler för överlämnandet av information i enlighet med artikel 11 och andra åligganden som anges närmare i de bestämmelser som avses i artikel 4.3 skall fastställas enligt förfarandet i punkt 2 i denna artikel. Anpassningarna skall inte leda till att gränsvärdena eller tröskelvärdena direkt eller indirekt ändras.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(141) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

63. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel(142).a) Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(143).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(144) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

b) Artikel 8 skall upphöra att gälla.

64. Rådets förordning (EG) nr 2258/96 av den 22 november 1996 om återanpassnings- och återuppbyggnadsprojekt till förmån för utvecklingsländer(145).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den behöriga geografiska kommittén, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(146) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

65. Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår(147).Artikel 22 skall ersättas med följande:

Artikel 22

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(148) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

66. Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(149). Artikel 18 skall ersättas med följande:

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(150) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

67. Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar(151).Artiklarna 5 och 6 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för direktiv om benämningen och märkningen av textilier, nedan kallad "kommittén".

2. Anpassning av metoderna för kvantitativ analys till den tekniska utvecklingen enligt bestämmelserna i bilaga II skall ske i enlighet med förfarandet i artikel 6.

Artikel 6

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(152) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

68. Rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet(153).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(154) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

69. Rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer(155).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(156) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

70. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser(157).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(158).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(159) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

71. Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik(160).Artikel 19 skall ersättas med följande:

Artikel 19

1. I det fall som avses i artikel 3.2 b skall kommissionen biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. I så fall skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(161) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

72. Rådets förordning (EG) nr 550/97 av den 24 mars 1997 om åtgärder mot hiv/aids i utvecklingsländerna(162).Artikel 8 skall ersättas med följande:

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(163) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

73. Rådets förordning (EG) nr 1484/97 av den 22 juli 1997 om stöd till befolkningspolitik och befolkningsprogram i utvecklingsländer.Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(164) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. En gång om året skall en diskussion hållas på grundval av en framställning från kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under det kommande året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i punkt 1..

74. Rådets förordning (EG) nr 2046/97 av den 13 oktober 1997 om samarbete mellan nordliga och sydliga länder i kampen mot narkotika och narkotikamissbruk(165).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(166) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. En gång om året skall en diskussion hållas på grundval av en framställning från kommissionens företrädare om de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall vidtas under det kommande året, inom ramen för ett gemensamt möte mellan de kommittéer som avses i punkt 1..

75. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna(167).Artikel 21 skall ersättas med följande:

Artikel 21

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(168) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

76. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden(169).Artikel 28.3 skall ersättas med följande:

3. När det gäller frågor som hänskjuts till den ständiga kommittén enligt artiklarna 10, 11.4, 16, 27.1 a, 27.2 och 32 skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

77. Rådets förordning (EG) nr 448/98 av den 16 februari 1998 om komplettering och ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om fördelning av indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) inom ramen för det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS)(170).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(171) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

78. Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik(172).Artikel 18 skall ersättas med följande:

Artikel 18

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(173) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

79. Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen(174).Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Vid genomförandet av detta beslut skall kommissionen biträdas av en kommitté.

2. Artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(175) skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

80. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG(176).Artikel 11 skall ersättas med följande:

Artikel 11

Kommittéförfarande

1. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(177) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

81. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik(178). Artikel 7 skall ersättas med följande:

Artikel 7

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(179) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Den kommitté som anges i punkt 1 får behandla alla frågor som gäller genomförandet av detta direktiv..

82. Europaparlamentets och rådets beslut nr 276/1999/EG av den 25 januari 1999 om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät(180).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(181) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

83. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning(182).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(183).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(184) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

84. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG av den 22 februari 1999 om kaffe- och cikoriaextrakt(185).Artikel 5 skall ersättas med följande:

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad "kommittén", inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002(186).

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(187) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

85. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse(188).Artikel 15 skall ersättas med följande:

Artikel 15

Förfarande med föreskrivande kommitté

1. Förfarandet i punkt 2 skall tillämpas på frågor som omfattas av artikel 3.3 och artikel 4.1.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(189) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

86. Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader(190).Artikel 12 skall ersättas med följande:

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av Kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(191) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

87. Rådets förordning (EG) nr 856/1999 av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer(192).Artiklarna 6 och 8 skall ersättas med följande:

Artikel 6

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(193) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som för det aktuella geografiska området är behörig i utvecklingsfrågor.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

88. Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall(194).Artikel 17 skall ersättas med följande:

Artikel 17

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(195) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

89. Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(196).Artikel 13 skall ersättas med följande:

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för mänskliga rättigheter och demokrati, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(197) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

90. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat(198).Artikel 20 skall ersättas med följande:

Artikel 20

1. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa detta direktivs bilagor till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 29.4 a i direktiv 67/548/EEG.

2. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

3. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(199) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

91. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar(200).Artikel 10 skall ersättas med följande:

Artikel 10

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG(201) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning..

(1) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 96/350/EG (EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).

(2) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(3) EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 11).

(4) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(5) EGT L 54, 5.3.1979, s. 124. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2329/98 (EGT L 291, 30.10.1998, s. 2).

(6) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7) EGT L 229, 30.8.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/70/EG (EGT L 299, 23.11. 1996, s. 26).

(8) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(10) EGT L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 1999/20/EG (EGT L 80, 25.3.1999, s. 20).

(11) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(12) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(13) EGT L 372, 31.12.1985, s. 50.

(14) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(15) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(16) EGT L 370, 31.12.1985, s. 8. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1360/2002 (EGT L 207, 5.8.2001, s. 1).

(17) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(18) EGT L 145, 11.6.1988, s. 35. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/12/EG (EGT L 77, 23.3.1999, s. 22).

(19) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(20) EGT L 157, 24.6.1988, s. 28. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/60/EG (EGT L 331, 3.12.1997, s. 7).

(21) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(22) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(23) EGT L 184, 15.7.1988, s. 61. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/71/EEG (EGT L 42, 15.2.1991, s. 25).

(24) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(25) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(26) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

(27) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(28) EGT L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG (EGT L 237, 10.9.1994, s. 1).

(29) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(30) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(31) EGT L 40, 11.2.1989, s. 34. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(32) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(33) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(34) EGT L 40, 11.2.1989, s. 38.

(35) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(36) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(37) EGT L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/41/EG (EGT L 172, 8.7.1999, s. 38).

(38) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(39) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(40) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12.1994, s. 1).

(41) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(42) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(43) EGT L 88, 3.4.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2197/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 2).

(44) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(45) EGT L 117, 8.5.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut 2001/204/EG (EGT L 73, 15.3.2001, s. 32).

(46) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(47) EGT L 276, 6.10.1990, s. 40.

(48) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(49) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(50) EGT L 135, 30.5.1991, s. 40. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG (EGT L 67, 7.3.1998, s. 29).

(51) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(52) EGT L 133, 28.5.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 2104/93 (EGT L 191, 31.7.1993, s. 1).

(53) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(54) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277, 30.10.1996, s. 1).

(55) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(56) EGT L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/56/EG (EGT L 237, 21.9.2000, s. 45).

(57) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(58) EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.

(59) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(60) EGT L 373, 31.12.1991, s. 29. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(61) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(62) EGT L 374, 31.12.1991, s. 32.

(63) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(64) EGT L 374, 31.12.1991, s. 4.

(65) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(66) EGT L 113, 30.4.1992, s. 19.

(67) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(68) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42).

(69) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(70) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24.

(71) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(72) EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.

(73) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(74) EGT L 373, 21.12.1992, s. 26.

(75) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(76) EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(77) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(78) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(79) EGT L 52, 4.3.1993, s. 18.

(80) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(81) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(82) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(83) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(84) EGT L 98, 24.4.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2197/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 2).

(85) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(86) EGT L 149, 21.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/77/EG (EGT L 10, 16.1.1998, s. 28).

(87) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(88) EGT L 149, 21.6.1993, s. 5. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/77/EG.

(89) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(90) EGT L 149, 21.6.1993, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/77/EG.

(91) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(92) EGT L 169, 12.7.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/104/EG (EGT L 6, 10.1.2002, s. 50).

(93) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(94) EGT L 175, 19.7.1993, s. 1.

(95) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(96) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(97) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31. Beslutet ändrat genom beslut 1999/246/EG (EGT L 117, 5.5.1999, s. 35).

(98) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(99) EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1636/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 1).

(100) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(101) EGT L 187, 29.7.1993, s. 52. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/15/EG (EGT L 95, 10.4.1997, s. 16).

(102) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(103) EGT L 244, 30.9.1993, s. 23. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(104) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(105) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(106) EGT L 290, 24.11.1993, s. 14.

(107) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(108) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(109) EGT L 237, 10.9.1994, s. 3. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/83/EG (EGT L 48, 19.2.1997, s. 16).

(110) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(111) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(112) EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.

(113) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(114) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(115) EGT L 182, 16.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2840/98 (EGT L 354, 30.12.1998, s. 14).

(116) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1.

(117) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(118) EGT L 319, 12.12.1994, s. 1.

(119) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(120) EGT L 365, 31.12.1994, s. 34.

(121) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(122) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(123) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(124) EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.

(125) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(126) EGT L 61, 18.3.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/5/EG (EGT L 55, 24.2.2001, s. 59).

(127) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(128) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(129) EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.

(130) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(131) EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1638/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 29).

(132) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(133) EGT L 78, 28.3.1996, s. 27.

(134) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(135) EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

(136) EGT L 235, 17.7.1996, s. 6.

(137) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(138) EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

(139) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(140) EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

(141) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(142) EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.

(143) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(144) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(145) EGT L 306, 28.11.1996, s. 1.

(146) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(147) EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.

(148) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(149) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001 (EGT L 334, 18.12.2001, s. 3).

(150) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(151) EGT L 32, 3.2.1977, s. 1.

(152) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(153) EGT L 46, 17.2.1997, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/11/EG (EGT L 48, 17.2.2001, s. 20).

(154) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(155) EGT L 14, 17.1.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1614/2002 (EGT L 244, 12.9.2002, s. 7).

(156) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(157) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(158) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(159) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(160) EGT L 52, 22.2.1997, s. 1.

(161) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(162) EGT L 85, 27.3.1997, s. 1.

(163) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(164) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(165) EGT L 287, 21.10.1997, s. 1.

(166) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(167) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktivet ändrat genom direktiv 2002/39/EG (EGT L 176, 5.7.2002, s. 21).

(168) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(169) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(170) EGT L 58, 27.2.1998, s. 1.

(171) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(172) EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.

(173) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(174) EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.

(175) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(176) EGT L 350, 28.12.1998, s. 58. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2000/71/EG (EGT L 287, 14.11.2000, s. 46).

(177) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(178) EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(179) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(180) EGT L 33, 6.2.1999, s. 1.

(181) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(182) EGT L 66, 13.3.1999, s. 16.

(183) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(184) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(185) EGT L 66, 13.3.1996, s. 26.

(186) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(187) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(188) EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(189) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(190) EGT L 63, 12.3.1999, s. 6.

(191) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(192) EGT L 108, 27.4.1999, s. 2.

(193) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(194) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.

(195) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(196) EGT L 120, 8.5.1999, s. 1.

(197) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(198) EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/60/EG (EGT L 226, 22.8.2001, s. 5).

(199) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(200) EGT L 12, 18.1.2000, s. 16.

(201) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).