Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004D0585.pdf

3.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/17


RÅDETS BESLUT

av den 19 juli 2004

om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

(2004/585/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (3), särskilt artiklarna 31 och 32 i denna, föreskrivs att aktörernas deltagande i den gemensamma fiskeripolitiken skall ske i nya former genom inrättande av regionala rådgivande nämnder.

(2)

En konsekvent strategi för inrättandet av de regionala rådgivande nämnderna förutsätter att dessa motsvarar förvaltningsenheter som bygger på biologiska kriterier samt att antalet nämnder begränsas av praktiska skäl och så att de kan tillhandahålla meningsfull rådgivning.

(3)

De regionala rådgivande nämnderna leds av aktörerna, och deras struktur bör därför anpassas till de berörda regionernas och fiskevattnens särskilda förhållanden. En allmän ram krävs dock för inrättandet av nämnderna.

(4)

Med tanke på effektiviteten är det nödvändigt att begränsa de regionala rådgivande nämndernas storlek, samtidigt som man säkerställer att de inbegriper alla intressen som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken och erkänner fiskeintressenas företräde, på grund av den inverkan som förvaltningsbeslut och förvaltningsstrategier har på dem.

(5)

För att säkerställa konsekvens i frågor som är av gemensamt intresse för mer än en regional rådgivande nämnd är det mycket viktigt att upprätta förbindelser mellan de olika regionala rådgivande nämnderna.

(6)

Med tanke på de uppgifter som utförs av Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk, förnyad genom kommissionens beslut 1999/478/EG (4), vilken består av företrädare för ett brett spektrum av europeiska organisationer och intressen, bör de regionala rådgivande nämndernas verksamhet samordnas med arbetet i denna kommitté, till vilken den också bör sända sina rapporter.

(7)

En förutsättning för ett effektivt inrättande av de regionala rådgivande nämnderna är att offentliga medel under inledningsfasen anslås till kostnaderna för dessa och till kostnaderna för tolkning och översättning.

(8)

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (5) införs i detta beslut för hela den tid som bestämmelserna om finansiering gäller, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

berörd medlemsstat: en medlemsstat som har ett fiskeintresse inom det område eller de fiskevatten som omfattas av en regional rådgivande nämnd.

2.

fiskerisektorn: den fångstundersektor som omfattar redare, fiskare som bedriver småskaligt fiske, anställda fiskare, producentorganisationer samt bland annat förädlare och handelsidkare, andra marknadsorganisationer samt kvinnonätverk.

3.

andra intressegrupper: bland annat miljöorganisationer och miljögrupper, vattenbruksföretag, konsumenter samt fritids- eller sportfiskare.

Artikel 2

Inrättande av regionala rådgivande nämnder

1.   En regional rådgivande nämnd skall inrättas för var och en av följande regioner:

a)

Östersjön.

b)

Medelhavet.

c)

Nordsjön.

d)

Nordvästliga vatten.

e)

Sydvästliga vatten.

f)

Pelagiska bestånd.

g)

Fiske på öppet hav/fjärrfiske.

2.   De geografiska områden som omfattas av de olika regionala nämnderna anges i bilaga I. Varje regional rådgivande nämnd får inrätta underavdelningar för att hantera frågor som berör särskilda fiskerier och biologiska områden.

Artikel 3

Förfarande

1.   Företrädare för fiskerisektorn och andra intressegrupper med intressen i någon av de regionala rådgivande nämnderna skall inkomma med en ansökan till de berörda medlemsstaterna och kommissionen om denna nämnds verksamhet. Ansökan skall vara förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens mål, principer och riktlinjer enligt förordning (EG) nr 2371/2002 och skall omfatta

a)

mål,

b)

principer för verksamheten,

c)

en första arbetsordning,

d)

beräknad budget,

e)

en preliminär förteckning över organisationer.

2.   De berörda medlemsstaterna skall avgöra om ansökan är representativ och uppfyller kraven i detta beslut, vid behov efter diskussion med berörda intressenter, och i samförstånd överlämna en rekommendation till kommissionen om den berörda regionala rådgivande nämnden.

3.   Efter en bedömning av rekommendationen och eventuella ändringar av ansökan skall kommissionen anta ett beslut så snart som möjligt och i alla händelser sträva efter att anta detta senast inom tre månader, med angivande av det datum då den regionala rådgivande nämnden skall inleda sin verksamhet. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Struktur

1.   Varje regional rådgivande nämnd skall bestå av en generalförsamling och en verkställande kommitté.

2.   Generalförsamlingen skall sammanträda minst en gång per år för att godkänna årsrapporten och den årliga strategiska planen från den verkställande kommittén.

3.   Generalförsamlingen skall utse en verkställande kommitté med upp till tjugofyra ledamöter. Den verkställande kommittén skall leda den regionala rådgivande nämndens arbete och anta dess rekommendationer.

Artikel 5

Medlemskap

1.   De regionala rådgivande nämnderna skall bestå av företrädare för fiskerisektorn och andra intressegrupper som påverkas av den gemensamma fiskeripolitiken.

2.   Europeiska och nationella organisationer som företräder fiskerisektorn och andra intressegrupper kan lämna förslag på ledamöter till de berörda medlemsstaterna. Dessa medlemsstater skall godkänna medlemmarna i generalförsamlingen.

3.   I generalförsamlingen och den verkställande kommittén skall två tredjedelar av platserna innehas av företrädare för fiskerisektorn och en tredjedel av företrädare för andra intressegrupper som påverkas av den gemensamma fiskeripolitiken.

4.   Minst en företrädare för fångstundersektorn från varje berörd medlemsstat skall ha en plats i den verkställande kommittén.

Artikel 6

Deltagande av icke-medlemmar

1.   Forskare från de berörda medlemsstaternas institutioner eller internationella organ skall inbjudas att delta som experter i de regionala rådgivande nämndernas arbete. Andra kvalificerade forskare får också inbjudas.

2.   Kommissionen och de berörda medlemsstaternas nationella och regionala förvaltningar skall ha rätt att närvara som aktiva observatörer vid alla sammanträden i en regional rådgivande nämnd.

3.   En företrädare för Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk skall ha rätt att delta i alla sammanträden i en regional rådgivande nämnd som aktiv observatör.

4.   Företrädare för fiskerisektorn och andra intressegrupper från tredjeland, inbegripet företrädare för regionala fiskeriorganisationer som har ett fiskeintresse inom det område eller de fiskerier som omfattas av en regional rådgivande nämnd, får inbjudas att delta som aktiva observatörer i denna nämnd då frågor som påverkar dem diskuteras.

5.   Generalförsamlingens och den verkställande kommitténs sammanträden skall vara öppna för allmänheten. Den verkställande kommitténs sammanträden skall vara öppna för allmänheten om inte annat i undantagsfall beslutas av en majoritet av den verkställande kommittén.

Artikel 7

Drift

1.   De regionala rådgivande nämnderna skall anta de bestämmelser som krävs för deras organisation, i förekommande fall inbegripet ett sekretariat och arbetsgrupper.

2.   Regionala rådgivande nämnder skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa insyn på alla nivåer i beslutsprocessen. Rekommendationer som antagits av den verkställande kommittén skall omedelbart göras tillgängliga för generalförsamlingen, kommissionen, berörda medlemsstater och, på begäran, allmänheten.

3.   Ledamöterna i den verkställande kommittén skall i möjligaste mån anta rekommendationer i samförstånd. Om samförstånd inte kan nås, skall de avvikande åsikter som uttrycks av ledamöter anges i de rekommendationer som antas av majoriteten av de ledamöter som är närvarande och deltar i omröstningen. Efter att ha mottagit skriftliga rekommendationer skall kommissionen och när så är påkallat den berörda medlemsstaten noggrant besvara dem inom rimlig tid och senast inom tre månader.

4.   Varje regional rådgivande nämnd skall i samförstånd utse en ordförande. Ordföranden skall agera opartiskt.

5.   Den berörda medlemsstaten skall tillhandahålla lämpligt stöd, även logistiskt, för att underlätta nämndens arbete.

Artikel 8

Samordning mellan regionala rådgivande nämnder

Om en fråga är av gemensamt intresse för två eller fler regionala rådgivande nämnder, skall dessa samordna sina ståndpunkter för att anta gemensamma rekommendationer om denna fråga.

Artikel 9

Finansiering

1.   En regional rådgivande nämnd som har fått ställning som juridisk person får ansöka om finansiellt stöd från gemenskapen.

2.   Gemenskapens startbidrag kan beviljas för en regional rådgivande nämnds driftsutgifter under de första fem åren i enlighet med de villkor som anges i bilaga II del 1.

3.   Gemenskapsstöd får beviljas för kostnaderna för tolkning och översättning i samband med de regionala rådgivande nämndernas sammanträden i enlighet med bilaga II del 2.

4.   Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna åtgärd under perioden 2004–2011 skall vara 7 596 000 EUR. För perioden efter den 31 december 2006 skall beloppet anses vara bekräftat, om det under detta skede är förenligt med den gällande budgetplanen för den period som inleds 2007. De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 10

Årsrapport och revision

1.   Varje regional rådgivande nämnd skall överlämna en årsrapport om sin verksamhet till kommissionen, de berörda medlemsstaterna och Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk före den 31 mars året efter det år som rapporten avser.

2.   Kommissionen eller revisionsrätten kan när som helst ordna så att en revision genomförs, antingen av ett externt organ som kommissionen väljer eller av kommissionens eller revisionsrättens egna avdelningar.

3.   Varje regional rådgivande nämnd skall utse en auktoriserad revisor för den period då gemenskapsbidrag erhålls.

Artikel 11

Översyn

Tre år efter det datum då den sista regionala rådgivande nämnden blir operativ eller senast den 30 juni 2007 skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta beslut och om hur de regionala rådgivande nämnderna fungerar.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 juli 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 26 februari 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1242/2004 (EUT L 236, 7.7.2004, s. 1).

(4)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 70.

(5)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).


BILAGA I

Regionala rådgivande nämnder som avses i artikel 2

Den regionala rådgivande nämndens beteckning

ICES-områden, CECAF-områden och Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (1)

Östersjön

III b, III c och III d

Medelhavet

Marina farvatten i Medelhavet öster om linjen 5o36’ väst

Nordsjön

IV, III a

Nordvästliga vatten

V (utom V a och endast EG-vatten i V b), VI, VII

Sydvästliga vatten

VIII, IX och X (vattnen runt Azorerna) och CECAF-områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0 (vattnen runt Madeira och Kanarieöarna)

Pelagiska bestånd (blåvitling, makrill, taggmakrill, sill)

Samtliga områden (med undantag för Östersjön och Medelhavet)

Fiske på öppet hav/fjärrfiske

Alla vatten utanför EU


(1)  ICES-områden definieras i detta beslut enligt förordning (EEG) nr 3880/91 (EGT L 365, 31.12.1991, s. 1). Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1) och CECAF-områdena enligt förordning (EG) nr 2597/95 (EGT L 270, 13.11.1995, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.


BILAGA II

Kostnader för de regionala rådgivande nämnderna

Del 1

Bidrag till kostnaderna för att sätta i gång de regionala rådgivande nämnderna

Kommissionen kommer att bidra till en del av kostnaderna för nämnderna i högst fem år från och med det år som de inrättas. Den summa som avsätts för en nämnds driftkostnader får uppgå till högst 90 % av driftbudgeten och inte överstiga 200 000 euro under det första året. För de fyra därpå följande åren minskas (1) det maximala finansiella bidraget beroende på tillgänglig budget. Kommissionen kommer varje år att underteckna ett avtal om driftstöd med varje nämnd, i vilket de exakta villkoren och bestämmelserna för beviljande av detta stöd fastställs. Gemenskapsbidrag kommer enbart att beviljas för faktiska utgifter, på villkor att de andra finansieringskällorna har anslagits.

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som är nödvändiga för att säkerställa nämndernas normala drift, så att de kan uppnå målen för sitt arbete.

Följande direkta kostnader är stödberättigande:

Utgifter för personal (personalkostnad per arbetsdag på projektet).

Utrustning (ny eller begagnad).

Kostnader för förbrukningsmaterial.

Kostnader för spridning av information till ledamöterna.

Rese- och traktamentskostnader för de experter som deltar i nämdernas sammanträden (enligt skalor eller regler som fastställs av kommissionens avdelningar).

Revisionskostnader.

Reserver på högst 5 % av de direkta stödberättigande kostnaderna.

Del 2

Tolknings- och översättningskostnader

Kommissionen skall varje år underteckna ett avtal om driftstöd på upp till 50 000 euro med varje nämnd, där de exakta villkoren och förfarandet för beviljande av detta stöd fastställs.


(1)  Första året: 200 000 euro (90 %), andra året: 165 000 euro (75 %), tredje året: 132 000 euro (60 %), fjärde året: 121 000 euro (55 %), femte året: 110 000 euro (50 %).