Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0885.pdf

1.5.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 885/2004

av den 26 april 2004

om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003, rådets förordningar (EG) nr 1334/2000, (EG) nr 2157/2001, (EG) nr 152/2002, (EG) nr 1499/2002, (EG) nr 1500/2003 och (EG) nr 1798/2003, Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/1999/EG, nr 1720/1999/EG, nr 253/2000/EG, nr 508/2000/EG, nr 1031/2000/EG, nr 163/2001/EG, nr 2235/2002/EG och nr 291/2003/EG och rådets beslut 1999/382/EG, 2000/821/EG, 2003/17/EG och 2003/893/EG angående fri rörlighet för varor, bolagsrätt, jordbruk, beskattning, utbildning, kultur och politik på det audiovisuella området samt yttre förbindelser, till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republikens Maltas, Republiken Polens, Repubiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (1) (nedan kallat ”anslutningsfördraget”), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (2) (nedan kallad ”anslutningsakten”), särskilt artikel 57 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

När det gäller vissa rättsakter som fortsätter att vara giltiga efter den 1 maj 2004 och som behöver anpassas inför anslutningen gjordes inte de nödvändiga anpassningarna i anslutningsakten, eller också krävs det ytterligare anpassning. Alla dessa anpassningar behöver antas före anslutningen så att de börjar att gälla från och med anslutningen.

(2)

Enligt artikel 57.2 i anslutningsakten skall sådana anpassningar antas av rådet i de fall då rådet ensamt eller tillsammans med Europaparlamentet antagit den ursprungliga rättsakten.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (3), rådets förordningar (EG) nr 1334/2000 (4), (EG) nr  2157/2001 (5), (EG) nr 152/2002 (6), (EG) nr 1499/2002 (7), (EG) nr 1500/2003 (8) och (EG) nr 1798/2003 (9), Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/1999/EG (10), nr 1720/1999/EG (11), nr 253/2000/EG (12), nr 508/2000/EG (13), nr 1031/2000/EG (14), nr 163/2001/EG (15), nr 2235/2002/EG (16) och nr 291/2003/EG (17) samt rådets beslut 1999/382/EG (18), 2000/821/EG (19), 2003/17/EG (20) och 2003/893/EG (21) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordningarna (EG) nr 1334/2000, (EG) nr 2157/2001, (EG) nr 152/2002, (EG) nr 1499/2002, (EG) nr 1500/2003, (EG) nr 1798/2003 och (EG) nr 2003/2003, och besluten nr 1719/1999/EG, nr 1720/1999/EG, nr 253/2000/EG, nr 508/2000/EG, nr 1031/2000/EG, nr 163/2001/EG, nr 2235/2002/EG, nr 291/2003/EG, 1999/382/EG, 2000/821/EG, 2003/17/EG och 2003/893/EG skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft endast under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2004.

På rådets vägnar

B. COWEN

Ordförande


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  EGT L 159, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 149/2003 (EGT L 30, 5.2.2003, s. 1).

(5)  EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

(6)  EGT L 25, 29.1.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EGT L 227, 23.8.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1445/2003 (EGT L 206, 15.8.2003, s. 1).

(8)  EUT L 216, 28.8.2003, s. 1.

(9)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 1.

(10)  EGT L 203, 3.8.1999, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2046/2002/EG (EGT L 316, 20.11.2002, s. 4).

(11)  EGT L 203, 3.8.1999, s. 9. Beslutet ändrat genom beslut 2045/2002/EG (EGT L 316, 20.11.2002, s. 1).

(12)  EGT L 28, 3.2.2000, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 451/2003/EG (EUT L 69, 13.3.2003, s. 6).

(13)  EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.

(14)  EGT L 117, 18.5.2000, s. 1.

(15)  EGT L 26, 27.1.2001, s. 1.

(16)  EGT L 341, 17.12.2002, s. 1.

(17)  EUT L 43, 18.2.2003, s. 1.

(18)  EGT L 146, 11.6.1999, s. 33. Beslutet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EGT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(19)  EGT L 336, 30.12.2000, s. 82.

(20)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10. Beslutet ändrat genom beslut 2003/403/EG (EGT L 141, 7.6.2003, s. 23).

(21)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 84.


BILAGA

I.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   GÖDSELMEDEL

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel.

a)

I bilaga I A.2 nr 1 skall följande läggas till i kolumn 6 första stycket, efter ”Grekland” i texten inom parentes:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien”;

b)

I bilaga I B.1, B.2 och B.4 skall följande läggas till i kolumn 5 punkt 3 andra stycket första strecksatsen, efter ”Grekland” i texten inom parentes:

”Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien”

B.   ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

1.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/1999/EG av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA).

I artikel 10.1 och 10.3 skall följande utgå:

”, Cypern, Malta”

2.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA).

I artikel 14.1 och 14.3 skall följande utgå:

”, Cypern, Malta”.

II.   BOLAGSRÄTT

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag.

a)

I bilaga I skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

”TJECKIEN:

akciová spolecnost”

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”ESTLAND:

aktsiaselts”

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

”CYPERN:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

LETTLAND:

akciju sabiedrība

LITAUEN:

akcinės bendrovės”

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Nederländerna:

”UNGERN:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

”POLEN:

spółka akcyjna”

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”SLOVENIEN:

delniska druzba

SLOVAKIEN:

akciová spolocnost”

b)

I bilaga II skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

”TJECKIEN:

akciová spolecnost,

spolecnost s rucením omezeným”

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”ESTLAND:

aktsiaselts ja osaühing”

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

”CYPERN:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

LETTLAND:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobezotu atbildību

LITAUEN:

akcinės bendrovės,

uzdarosios akcinės bendrovės”

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Nederländerna:

”UNGERN:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

”POLEN:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”SLOVENIEN:

delniska druzba,

druzba z omejeno odgovornostjo

SLOVAKIEN:

akciová spolocnos',

spolocnost s rucením obmedzeným”.

III.   JORDBRUK

FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land.

I bilaga I skall följande led utgå: Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien och Slovakien.

IV.   BESKATTNING

1.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003–2007).

I artikel 4 skall b ersättas med följande:

”b)

Turkiet på grundval av bilaterala avtal i denna fråga som slutits med detta land.”

2.

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.

I artikel 2.1 skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

”—

i Tjeckien:

Ministerstvo financí.”

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”—

i Estland:

Maksuamet,”

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

”—

i Cypern:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

i Lettland:

Valsts ieņēmumu dienests,

i Litauen:

Valstybinė mokescių inspekcija prie Finansų ministerijos,”

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Nederländerna:

”—

i Ungern:

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája.

i Malta:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

”—

i Polen:

Minister Finansów,”

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”—

i Slovenien:

Ministrstvo za finance,

i Slovakien:

Ministerstvo financií”.

V.   UTBILDNING

1.

Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci”.

a)

Rubriken till artikel 10 skall ersättas med följande:

”Deltagande av Efta/EES länderna, de associerade länderna i Central och Östeuropa och Turkiet”

b)

I artikel 10 skall tredje strecksatsen utgå.

c)

I artikel 10 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

”Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.”

2.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates.

a)

Rubriken till artikel 12 skall ersättas med följande:

”Deltagande av Efta/EES länderna, de associerade länderna i Central och Östeuropa och Turkiet”

b)

I artikel 12 skall tredje strecksatsen utgå.

c)

I artikel 12 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

”Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.”

3.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG av den 13 april 2000 om att inrätta gemenskapens åtgärdsprogram ”Ungdom”.

a)

Rubriken till artikel 11 skall ersättas med följande:

”Deltagande av Efta/EES länderna, de associerade länderna i Central och Östeuropa och Turkiet”

b)

I artikel 11 skall tredje strecksatsen utgå.

c)

I artikel 11 skall sista strecksatsen ersättas med följande:

”Turkiet på grundval av tilläggsanslag i enlighet med fördragets bestämmelser.”

4.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG av den 6 februari 2003 om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004.

a)

I artikel 9 skall c utgå.

b)

I artikel 9 skall d ersättas med följande:

”c)

Turkiet, vars deltagande skall finansieras genom ytterligare anslag i enlighet med bestämmelserna i fördraget.”.

VI.   KULTUR OCH POLITIK PÅ DET AUDIOVISUELLA OMRÅDET

1.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000 programmet.

I artikel 7 skall första stycket ersättas med följande:

”Kultur 2000 programmet är öppet för deltagande av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet liksom för deltagande av de associerade länderna i Central och Östeuropa på de villkor som fastställs i associeringsavtalen eller i de tilläggsprotokoll till associeringsavtalen rörande deltagande i gemenskapsprogram som har ingåtts eller kommer att ingås med dessa länder.”.

2.

Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001 2005).

Artikel 11.2 skall ersättas med följande:

”2.   Programmet skall vara öppet för deltagande av Turkiet och de Efta länder som är anslutna till EES avtalet på grundval av tilläggsanslag, i enlighet med förfaranden som skall fastställas i samförstånd med de berörda länderna.”.

3.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media yrkesutbildning) (2001–2005).

Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

”2.   Programmet skall vara öppet för deltagande av Turkiet och de Eftaländer som är anslutna till EES avtalet, på grundval av tilläggsanslag, i enlighet med förfaranden som skall fastställas i samförstånd med de berörda länderna.”.

VII.   YTTRE FÖRBINDELSER

1.

Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

I bilaga II, del 3, skall förteckningen över länder ersättas med följande:

 

”Australien

 

Kanada

 

Japan

 

Nya Zeeland

 

Norge

 

Schweiz

 

Förenta staterna”.

2.

Rådets förordning (EG) nr 152/2002 av den 21 januari 2002 om export av vissa EKSG och EG stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska gemenskapen (systemet för dubbelkontroll) och om upphörande av förordning (EG) nr 190/98.

Följande artikel skall läggas till efter artikel 4:

”Artikel 4a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av denna förordning och som sänts före den 1 maj 2004 skall inte något importdokument krävas, förutsatt att varorna sändes före den 1 maj 2004 och att konossementet eller något annat transportdokument som av gemenskapsmyndigheterna anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår har uppvisats.”

3.

Rådets förordning (EG) nr 1499/2002 av den 20 juni 2002 om export av vissa stålprodukter från Rumänien till gemenskapen under perioden 1 juli–31 december 2002 (dubbelkontrollsystemet).

a)

Följande artikel skall läggas till efter artikel 4:

”Artikel 4a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av denna förordning och som sänts före den 1 maj 2004 skall inte något importdokument krävas, förutsatt att varorna sändes före den 1 maj 2004 och att konossementet eller något annat transportdokument som av gemenskapsmyndigheterna anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår har uppvisats.”

b)

I bilaga IV skall rubriken ersättas med följande:

c)

I bilaga IV skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

”CESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Ceská republika

Fax + 420-22422 2133”

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

”KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Nederländerna:

”MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

”POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Podrocje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”

4.

Rådets beslut 2003/893/EG av den 15 december 2003 om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina.

Följande artikel skall läggas till efter artikel 2:

”Artikel 2a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av detta beslut skall importtillstånd krävas, även om varorna sändes före den dagen. Om stålprodukterna sänds till en av dessa medlemsstater före den 1 maj 2004 skall importtillståndet beviljas automatiskt utan kvantitativa begränsningar mot uppvisande av konossementet eller något annat transportdokument som av de utfärdande myndigheterna i gemenskapen anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår samt efter godkännande av kommissionens organ för förvaltning av licenser (SIGL). Om stålprodukterna sänds till en av dessa medlemsstater den 1 maj 2004 eller därefter skall de omfattas av de särskilda reglerna för kvantitativa bestämmelser i enlighet med detta beslut.”

5.

Rådets förordning (EG) nr 1500/2003 av den 18 februari 2003 om förvaltning av dubbelkontrollsystemet utan kvantitativa begränsningar avseende export från Ryska federationen till Europeiska gemenskapen av vissa stålprodukter.

a)

Följande artikel skall läggas till efter artikel 4:

”Artikel 4a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av denna förordning och som sänts före den 1 maj 2004 skall inte något importdokument krävas, förutsatt att varorna sändes före den 1 maj 2004 och att konossementet eller något annat transportdokument som av gemenskapsmyndigheterna anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår har uppvisats.”

b)

I tillägg IV skall överskriften ersättas med följande:

c)

I tillägg IV skall rubriken ersättas med följande:

d)

I bilaga IV skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

”CESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Ceská republika

Fax + 420 22422 1561”

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

”KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Nederländerna:

”MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

”POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Podrocje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.