Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R0886.pdf

1.5.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 886/2004

av den 4 mars 2004

om anpassning av vissa förordningar och beslut rörande fri rörlighet för varor, konkurrenspolitik, jordbruk, miljö och yttre förbindelser till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (1), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2), särskilt artikel 57.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

När det gäller vissa rättsakter som fortsatt är giltiga efter den 1 maj 2004 och som behöver anpassas inför anslutningen gjordes inte de nödvändiga anpassningarna i 2003 års anslutningsakt, eller också krävs det ytterligare anpassningar. Dessa anpassningar behöver antas före anslutningen så att de kan tillämpas från och med anslutningen.

(2)

Enligt artikel 57.2 i anslutningsakten skall sådana anpassningar antas av kommissionen i de fall då kommissionen antagit rättsakten i dess ursprungliga lydelse.

(3)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1474/2000 (3), (EG) nr 1477/2000 (4), (EG) nr 1520/2000 (5), (EG) nr 1488/2001 (6), (EG) nr 76/2002 (7), (EG) nr 349/2003 (8) och (EG) nr 358/2003 (9) och kommissionens beslut 2000/657/EG (10), 2002/602/EKSG (11), 1469/2002/EKSG (12) och 2003/122/EG (13) bör därför ändras.

(4)

Kommissionens beslut 2003/450/EG av den 18 juni 2003 om erkännande av Republiken Tjeckiens bestämmelser för bekämpning av Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al. som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser (14) bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordningarna (EG) nr 1474/2000, (EG) nr 1477/2000, (EG) nr 1520/2000, (EG) nr 1488/2001, (EG) nr 76/2002, (EG) nr 349/2003 och (EG) nr 358/2003 och besluten 2000/657/EG, 2002/602/EKSG, 1469/2002/EKSG och 2003/122/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Beslut 2003/450/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  EGT L 171, 11.7.2000, s. 11.

(4)  EGT L 171, 11.7.2000, s. 44. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1446/2002 (EGT L 213, 9.8.2002, s. 3).

(5)  EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 740/2003 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 12).

(6)  EGT L 196, 20.7.2001, s. 9. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1914/2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 27).

(7)  EGT L 16, 18.1.2002, s. 3. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(8)  EUT L 51, 26.2.2003, s. 3.

(9)  EUT L 53, 28.2.2003, s. 8.

(10)  EGT L 275, 27.10.2000, s. 44. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/508/EG (EUT L 174, 12.7.2003, s. 10).

(11)  EGT L 195, 24.7.2002, s. 38. Beslutet senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 57/2004 (EUT L 9, 15.1.2004, s. 1).

(12)  EGT L 222, 19.8.2002, s. 1.

(13)  EUT L 49, 22.2.2003, s. 15.

(14)  EUT L 151, 19.6.2003, s. 42.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

Livsmedel

1.

Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av beloppen för de minskade jordbruksrelaterade delarna av avgiften samt de tilläggstullar som skall tillämpas från och med den 1 juli 2000 vid import till gemenskapen av vissa varor enligt rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för ett interimsavtal mellan Europeiska unionen och Israel.

a)

I bilaga I skall överskriften ersättas med följande:

.

b)

I bilaga I skall rubriken ersättas med följande:

.

c)

I bilagorna I och II skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande:

.

d)

I bilagorna I och II skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

e)

I bilagorna I och II skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(*)

Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

f)

I bilagorna I och II skall asterisken (**) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(**)

Véase la parte 3 — Viz cást 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — zr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri cast 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3”

.

g)

I bilaga I skall fotnot (1) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(1)

Por 100 kg de boniatoís, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg susených sladkých brambor apod., nebo kukurice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem zāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg dziovintų saldziųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov susených sladkých zemiakov, atd., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”

.

h)

I bilaga I skall fotnot (2) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Pripravená detská výziva obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výzivu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Zacetna mleka za dojencke ali Nadaljevalna mleka za dojencke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.”

.

i)

I bilagorna I och II skall överskriften till den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande:

j)

I bilaga I skall referenserna i tabellen under DEL 2 och tabellen under DEL 3 ersättas med följande:

”Código adicional

Doplnkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

.

k)

I bilagorna I och II skall överskriften till den tredje tabellen (DEL 3) ersättas med följande:

.

l)

I bilaga II skall överskriften ersättas med följande:

.

m)

I bilaga II skall rubriken ersättas med följande:

.

n)

I bilaga II skall referenserna i den första tabellen under DEL 2 och den första tabellen under DEL 3 ersättas med följande:

”Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnost sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

.

o)

I bilaga II skall referenserna i den andra tabellen under DEL 2 och den andra tabellen under DEL 3 ersättas med följande:

”Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah skrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnost skrobu alebo glukózy

Masa skroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

2.

Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av de minskade jordbruksbeståndsdelarnas storlek och de tilläggstullar som är tillämpliga från och med den 1 juli 2000 på import till gemenskapen av varor som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för Europaavtalen.

a)

I bilaga IX skall överskriften ersättas med följande:

.

b)

I bilaga IX skall rubriken ersättas med följande:

.

c)

I bilaga IX skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande:

.

d)

I bilaga IX skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

e)

I bilaga IX skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(*)

Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

f)

I bilaga IX skall fotnot (1) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nizsí nez 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mazesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy mensí ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po tezi. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.”

.

g)

I bilaga IX skall överskriften till den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande:

h)

I bilaga IX skall referenserna i tabellen under DEL 2 ersättas med följande:

”Código adicional

Doplnkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”

.

i)

I bilaga X skall överskriften ersättas med följande:

.

j)

I bilaga X skall rubriken ersättas med följande:

.

k)

I bilaga X skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande:

.

l)

I bilaga X skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”

.

m)

I bilaga X skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande:

”(*)

Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2”

.

n)

I bilaga X skall referenserna i den första tabellen under DEL 2 ersättas med följande:

”Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnost sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”

.

o)

I bilaga X skall referenserna i den andra tabellen under DEL 2 ersättas med följande:

”Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah skrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnost skrobu alebo glukózy

Masa skroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”

.

3.

Kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen.

I artikel 6a.2 skall följande införas mellan ledet för Spanien och ledet för Danmark:

”—

práva prevedena zpet na majitele …”.

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”—

… omanikule tagastatud õigused”.

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Nederländerna:

”—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpasniekam …

teisės grązintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …”.

Följande skall införas mellan ledet för Nederländerna och ledet för Portugal:

”—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …”.

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”—

práva prenesené spät na drzitela …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …”

.

4.

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven.

a)

I artikel 9.4 skall sista meningen i första stycket ersättas med följande:

”The number shall be preceded by the following letters according to the Member State issuing the document: ’BE’ for Belgium, ’CZ’ for the Czech Republic, ’DK’ for Denmark, ’DE’ for Germany, ’EE’ for Estonia, ’GR’ for Greece, ’ES’ for Spain, ’FR’ for France, ’IE’ for Ireland, ’IT’ for Italy, ’CY’ for Cyprus, ’LV’ for Latvia, ’LT’ for Lithuania, ’LU’ for Luxembourg, ’HU’ for Hungary, ’MT’ for Malta, ’NL’ for the Netherlands, ’AT’ for Austria, ’PL’ for Poland, ’PT’ for Portugal, ’SI’ for Slovenia, ’SK’ for Slovakia, ’FI’ for Finland, ’SE’ for Sweden, ’UK’ for the United Kingdom.”

b)

I artikel 14.1 skall den förteckning som inleds med ”Solicitud de” och avslutas med ”förordning (EG) nr 1488/2001.” ersättas med följande förteckning:

”—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Zádost o druhé povolení k prevozu zbozí (vlozte kód KN) podle clánku 1 odstavce 2 narízení (EK) c. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemsanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievesanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiska isduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Pouzitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vlozit KN kód] podla clánku 1 ods. 2 nariadenia (ES) c. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predlozil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako …(vpisati oznako KN) v skladu s clenom 1(2) Uredbe (ES) st. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.”

.

c)

I artikel 14.2 skall den förteckning som inleds med ”Por una cantidad” och avslutas med ”kvantitet på … kg” ersättas med följande förteckning:

”—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”

.

d)

I artikel 14.5 skall den förteckning som inleds med ”Nueva fecha” och avslutas med ”sista giltighetsdag …” ersättas med följande förteckning:

”—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņs: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”

.

e)

I artikel 15.2 skall följande införas mellan ledet för Spanien och ledet för Danmark:

”—

Práva prevedena zpet na majitele …”;

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

”—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused”;

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Nederländerna:

”—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpasniekam

Teisės grązinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]”;

Följande skall införas mellan ledet för Nederländerna och ledet för Portugal:

”—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)”;

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

”—

Práva prenesené na drzitela … [dna]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …”

.

KONKURRENSPOLITIK

Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn.

Följande artikel skall läggas till efter artikel 11:

”Artikel 11a

Förbudet i artikel 81.1 i fördraget skall inte gälla avtal som var i kraft dagen för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning och som till följd av anslutningen omfattas av artikel 81.1, om de inom sex månader räknat från anslutningsdagen ändras så, att de uppfyller villkoren i den här förordningen.”

JORDBRUK

Fytosanitär lagstiftning

Kommissionens beslut 2003/122/EG av den 21 februari 2003 om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt direktiv 1999/105/EG angående skogsodlingsmaterial producerat i tredje länder.

I bilagan skall följande led utgå:

”Republiken Tjeckien

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estland

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Ungern

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Lettland

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litauen

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Polen

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovakien

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovenien

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St”

MILJÖ

1.

Kommissionens beslut 2000/657/EG av den 16 oktober 2000 om antagande av gemenskapens importbeslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om import och export av vissa farliga kemikalier.

I bilaga I skall texten i rutan ovanför tabellerna ersättas med följande:

(Medlemsstaterna Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)”

2.

Kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen.

a)

I bilagan skall, i tabellen ”Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen”, följande land utgå i kolumnen ”Ursprungsländer”:

”—

Litauen”.

b)

I bilagan skall, i tabellen ”Arter upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen”, följande led under underrubriken ”FLORA, Orchidaceae” utgå:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,”

Följande länder skall utgå i kolumnen ”Ursprungsländer” med avseende på de arter som anges:

Flora, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

”Tjeckiska republiken”

Flora, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

”Estland”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Barlia robertiana:

”Malta”

Flora, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

”Lettland”, ”Litauen”, ”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

”Litauen”, ”Polen”

Flora, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

”Polen”

Flora, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

”Tjeckiska republiken”, ”Ungern”

Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

”Tjeckiska republiken”, ”Ungern”, ”Lettland”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

”Ungern”

Flora, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

”Malta”

Flora, Orchidaceae, Orchis coriophora:

”Polen”

Flora, Orchidaceae, Orchis italica:

”Malta”

Flora, Orchidaceae, Orchis morio:

”Estland”, ”Litauen”, ”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Orchis pallens:

”Ungern”, ”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

”Slovenien”

Flora, Orchidaceae, Orchis purpurea:

”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Orchis simia:

”Slovenien”

Flora, Orchidaceae, Orchis tridentata:

”Tjeckiska republiken”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Orchis ustulata:

”Estland”, ”Lettland”, ”Litauen”, ”Polen”, ”Slovakien”

Flora, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

”Malta”

Flora, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

”Tjeckiska republiken”, ”Polen”

Ledet ”FLORA, Orchidaceae, Orchis mascula” skall ersättas med följande:

Orchis mascula

Vildfångade/Odlade

Alla

Albanien

b”

YTTRE FÖRBINDELSER

1.

Kommissionens förordning (EG) nr 76/2002 av den 17 januari 2002 om införande av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter som omfattas av EKSG-fördraget och EG-fördraget och som har sitt ursprung i vissa tredjeländer.

Följande artikel skall införas mellan artikel 4 och artikel 5:

”Artikel 4a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av denna kommissionsförordning och som sänts före den 1 maj 2004 krävs inte någon importlicens, förutsatt att varorna har sänts före den 1 maj 2004. Konossementet eller något annat transportdokument som av gemenskapsmyndigheterna anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår skall uppvisas.”

2.

Kommissionens beslut 2002/602/EKSG av den 8 juli 2002 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen.

Följande artikel skall införas mellan artikel 7 och artikel 8:

”Artikel 7a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av detta kommissionsbeslut krävs importlicens, även om varorna har sänts före den dagen. Om stålprodukterna sänds till en ny medlemsstat före den 1 maj 2004 skall importlicensen beviljas automatiskt utan kvantitativa begränsningar mot uppvisande av konossementet eller något annat transportdokument som av de utfärdande myndigheterna i gemenskapen anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår samt efter godkännande av kommissionens organ för förvaltning av licenser (SIGL). Om stålprodukterna sänds till en ny medlemsstat den 1 maj 2004 eller därefter omfattas de av de särskilda reglerna för kvantitativa bestämmelser i enlighet med detta kommissionsbeslut.”.

3.

Kommissionens beslut nr 1469/2002/EKSG av den 8 juli 2002 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Republiken Kazakstan.

a)

Följande artikel skall införas mellan artikel 7 och artikel 8:

”Artikel 7a

För övergång till fri omsättning i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien från och med den 1 maj 2004 av stålprodukter som omfattas av detta kommissionsbeslut krävs importlicens, även om varorna har sänts före den dagen. Om stålprodukterna sänds till en ny medlemsstat före den 1 maj 2004 skall importlicensen beviljas automatiskt utan kvantitativa begränsningar mot uppvisande av konossementet eller något annat transportdokument som av de utfärdande myndigheterna i gemenskapen anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår samt efter godkännande av kommissionens organ för förvaltning av licenser (SIGL). Om stålprodukterna sänds till en ny medlemsstat den 1 maj 2004 eller därefter omfattas de av de särskilda reglerna för kvantitativa bestämmelser i enlighet med detta kommissionsbeslut.”

.

b)

Artikel 18.6 i bilaga II del III skall ersättas med följande:

”6.   Detta nummer skall vara sammansatt på följande sätt:

 

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande: KZ = Kazakstan.

 

Två bokstäver som anger avsedd bestämmelsemedlemsstat enligt följande:

BE

=

Belgien

CZ

=

Tjeckien

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

EL

=

Grekland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrike

IE

=

Irland

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Latvia

LT

=

Litauen

LU

=

Luxemburg

HU

=

Ungern

MT

=

Malta

NL

=

Nederländerna

AT

=

Österrike

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakien

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Förenade kungariket

.

 

Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret i fråga och som utgörs av sista siffran i årtalet, t.ex ’2’ för 2002.

 

Ett tvåsiffrigt nummer som anger det utfärdande kontoret i exportlandet.

 

Ett löpande femsiffrigt nummer från 00001 till 99999 tilldelas bestämmelsemedlemsstaten.”

c)

I bilaga II skall rubriken till förteckningen över behöriga nationella myndigheter ersättas med följande:

.

d)

I förteckningen över behöriga nationella myndigheter i bilaga II skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:

 

”CESKÁ REPUBLICA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Ceská republika

Fax + 420-22421 2133”

.

Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland:

 

”EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660”

.

Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Luxemburg:

 

”KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974”.

Följande skall införas mellan ledet för Luxemburg och ledet för Österrike:

 

”MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

.

Följande skall införas mellan ledet för Österrike och ledet för Portugal:

 

”POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”.

Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland:

 

”SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Podrocje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919”.