Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/21


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2242/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 976/1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181 a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens åtgärder i syfte att främja mänskliga rättigheter och demokratiska principer, såsom de anges i meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 maj 2001, Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land, bör fortsätta efter år 2004. Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (2) och förordning (EG) nr 976/1999 (3) har visat sig vara ändamålsenliga rättsliga instrument för genomförande av det tekniska och finansiella stöd som gemenskapen ger till åtgärder för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i utvecklingsländerna och i andra tredjeländer när det gäller att uppnå de övergripande målen på detta område. Giltighetstiden för dessa förordningar löper emellertid ut den 31 december 2004. Det är därför nödvändigt att förlänga den perioden

(2)

På grundval av förhållandet mellan det finansiella referensbeloppet i förordning (EG) nr 976/1999 och de vägledande anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering fram till år 2006 har ett utvidgat finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (4) införts i den här förordningen för hela den tid som förlängningen av programmet varar, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

(3)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 976/1999 angående förfaranden för genomförande av stöd bör för genomförandet av EU:s valövervakningsinsatser anpassas till de rättsliga kraven i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(4)

Skydd av gemenskapens finansiella intressen och bekämpning av bedrägerier och oegentligheter utgör en integrerad del av förordning (EG) nr 976/1999. I synnerhet bör avtal och kontrakt som ingås enligt den förordningen innehålla ett bemyndigande för kommissionen att vidta de åtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (6).

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra förordning (EG) nr 976/1999 bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(6)

Förordning (EG) nr 976/1999 bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 976/1999 ändras härmed på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 skall följande punkt läggas till:

”h)

stödja strävanden att verka för inrättande av grupper med demokratiska länder i Förenta nationernas instanser, specialiserade organ och regionala organisationer.”

2.

I artikel 5.1 skall följande mening läggas till:

”Vid EU:s valövervakningsuppdrag och amicus curiæ-förfaranden kan fysiska personer erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning.”

3.

I artikel 6 skall den första meningen ersättas med följande:

”Stöd från gemenskapen kan beviljas de partner som avses i artikel 5.1 första meningen och som har sitt säte i ett tredjeland som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning eller i en av gemenskapens medlemsstater.”

4.

Artikel 8.3 skall ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning skall ha formen av gåvobistånd eller kontrakt. Inom ramen för de åtgärder som avses i artikel 2 skall medlemmar av EU:s valövervakningsgrupper som betalas med medel från anslagen för mänskliga rättigheter och demokratisering rekryteras i enlighet med de förfaranden som fastställts av kommissionen.”

5.

I artikel 11 skall det första stycket ersättas med följande:

”Referensbeloppet för genomförandet av denna förordning för perioden 2005–2006 fastställs härmed till 78 miljoner euro.”

6.

Artiklarna 12 och 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Kommissionen skall anta ramen för programplanering och fastställande av gemenskapsåtgärder.

Denna ram skall framför allt bestå av följande:

a)

Fleråriga vägledande program och årliga uppdateringar av dessa.

b)

Årliga arbetsprogram.

Under särskilda omständigheter kan specifika åtgärder som inte omfattas av ett årligt arbetsprogram godkännas.

2.   Kommissionen skall utarbeta en årsrapport med programplanering för det kommande året i varje region och sektor samt rapportera till Europaparlamentet om genomförandet.

Kommissionen skall vara ansvarig för att, i enlighet med denna förordning och kraven på flexibilitet, handha och anpassa de årliga arbetsprogram som fastställts inom ramen för det fleråriga programmet. Fattade beslut skall återspegla Europeiska unionens prioriteringar och mest angelägna frågor när det gäller konsolidering av demokrati, rättsstaten och respekt för mänskliga rättigheter samt styras av programmens unika karaktär. Kommissionen skall hålla Europaparlamentet fullständigt underrättat om förfarandena.

3.   Kommissionen skall genomföra gemenskapsåtgärder enligt denna förordning i enlighet med gällande budgetförfaranden och andra förfaranden, särskilt de förfaranden som föreskrivs i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 13

1.   De instrument som avses i artikel 12.1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.

I de fall där ändringarna av de årliga arbetsprogram som avses i artikel 12.1 b inte överstiger 20 % av det samlade belopp som tilldelats dem eller inte i avsevärd utsträckning förändrar de däri ingående projektens eller programmens karaktär skall dessa ändringar antas av kommissionen. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 14.1.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 skall finansieringsbeslut rörande projekt och program som inte omfattas av årliga arbetsprogram och som överstiger 1 miljon euro antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.2.”

7.

Artikel 14.2 skall ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7.1, 7.2 och 7.4 i rådets beslut 1999/468/EG (8) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 30 dagar.”

8.

I artikel 16 skall andra meningen utgå.

9.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

I alla avtal eller kontrakt som ingås enligt denna förordning skall det uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att kontrollera dokument och genomföra inspektioner på plats hos alla de leverantörer och underleverantörer som har tagit emot gemenskapsmedel. Förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (9) skall tillämpas.”

10.

I artikel 21 andra stycket skall datumet ”den 31 december 2004” ersättas med ”den 31 december 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet av den 16.12.2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 8. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(4)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Interinstitutionella avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.