Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0096.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/81


RÅDETS DIREKTIV 2006/96/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för varor med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 69/493/EEC (2), 70/156/EEC (3), 70/157/EEC (4), 70/220/EEC (5), 70/221/EEC (6), 70/388/EEC (7), 71/127/EEC (8), 71/316/EEC (9), 71/320/EEC (10), 71/347/EEC (11), 72/245/EEC (12), 74/61/EEC (13), 74/408/EEC (14), 74/483/EEC (15), 75/322/EEC (16), 76/114/EEC (17), 76/757/EEC (18), 76/758/EEC (19), 76/759/EEC (20), 76/760/EEC (21), 76/761/EEC (22), 76/762/EEC (23), 76/767/EEC (24), 77/536/EEC (25), 77/538/EEC (26), 77/539/EEC (27), 77/540/EEC (28), 77/541/EEC (29), 78/318/EEC (30), 78/764/EEC (31), 78/932/EEC (32), 79/622/EEC (33), 86/298/EEC (34), 87/402/EEC (35), 89/173/EEC (36), 91/226/EEC (37), 94/11/EC (38), 94/20/EC (39), 95/28/EC (40), 96/74/EC (41), 98/34/EC (42), 1999/45/EC (43), 2000/25/EC (44), 2000/40/EC (45), 2001/56/EC (46), 2001/85/EC (47), 2002/24/EC (48), 2003/37/EC (49), 2003/97/EC (50), 2004/22/EC (51) och 2005/66/EC (52) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 69/493/EEC, 70/156/EEC, 70/157/EEC, 70/220/EEC, 70/221/EEC, 70/388/EEC, 71/127/EEC, 71/316/EEC, 71/320/EEC, 71/347/EEC, 72/245/EEC, 74/61/EEC, 74/408/EEC, 74/483/EEC, 75/322/EEC, 76/114/EEC, 76/757/EEC, 76/758/EEC, 76/759/EEC, 76/760/EEC, 76/761/EEC, 76/762/EEC, 76/767/EEC, 77/536/EEC, 77/538/EEC, 77/539/EEC, 77/540/EEC, 77/541/EEC, 78/318/EEC, 78/764/EEC, 78/932/EEC, 79/622/EEC, 86/298/EEC, 87/402/EEC, 89/173/EEC, 91/226/EEC, 94/11/EC, 94/20/EC, 95/28/EC, 96/74/EC, 98/34/EC, 1999/45/EC, 2000/25/EC, 2000/40/EC, 2001/56/EC, 2001/85/EC, 2002/24/EC, 2003/37/EC, 2003/97/EC, 2004/22/EC och 2005/66/EC skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 326, 29.12.1969, s. 36.

(3)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 16.

(5)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 1.

(6)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 23.

(7)  EGT L 176, 10.8.1970, s. 12.

(8)  EGT L 68, 22.3.1971, s. 1.

(9)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 1.

(10)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 37.

(11)  EGT L 239, 25.10.1971, s. 1.

(12)  EGT L 152, 6.7.1972, s. 15.

(13)  EGT L 38, 11.2.1974, s. 22.

(14)  EGT L 221, 12.8.1974, s. 1.

(15)  EGT L 266, 2.10.1974, s. 4.

(16)  EGT L 147, 9.6.1975, s. 28.

(17)  EGT L 24, 30.1.1976, s. 1.

(18)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 32.

(19)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 54.

(20)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 71.

(21)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 85.

(22)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 96.

(23)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 122.

(24)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 153.

(25)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 1.

(26)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 60.

(27)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 72.

(28)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 83.

(29)  EGT L 220, 29.8.1977, s. 95.

(30)  EGT L 81, 28.3.1978, s. 49.

(31)  EGT L 255, 18.9.1978, s. 1.

(32)  EGT L 325, 20.11.1978, s. 1.

(33)  EGT L 179, 17.7.1979, s. 1.

(34)  EGT L 186, 8.7.1986, s. 26.

(35)  EGT L 220, 8.8.1987, s. 1.

(36)  EGT L 67, 10.3.1989, s. 1.

(37)  EGT L 103, 23.4.1991, s. 5.

(38)  EGT L 100, 19.4.1994, s. 37.

(39)  EGT L 195, 29.7.1994, s. 1.

(40)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 1.

(41)  EGT L 32, 3.2.1997, s. 38.

(42)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(43)  EGT L 6, 10.1.2002, s. 70.

(44)  EGT L 173, 12.7.2000, s. 1.

(45)  EGT L 203, 10.8.2000, s. 9.

(46)  EGT L 292, 9.11.2001, s. 21.

(47)  EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.

(48)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.

(49)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.

(50)  EUT L 25, 29.01.2004, s. 1.

(51)  EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

(52)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 37.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   MOTORFORDON

1.

31970 L 0156: Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31978 L 0315: Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21.12.1977 (EGT L 81, 28.3.1978, s. 1),

31978 L 0547: Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12.6.1978 (EGT L 168, 26.6.1978, s. 39),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31980 L 1267: Rådets direktiv 80/1267/EEG av den 16.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 34),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0358: Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 51),

31987 L 0403: Rådets direktiv 87/403/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 220, 8.8.1987, s. 44),

31992 L 0053: Rådets direktiv 92/53/EEG av den 18.6.1992 (EGT L 225, 10.8.1992, s. 1),

31993 L 0081: Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29.9.1993 (EGT L 264, 23.10.1993, s. 49),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1),

31996 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG av den 20.5.1996 (EGT L 169, 8.7.1996, s. 1),

31996 L 0079: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG av den 16.12.1996 (EGT L 18, 21.1.1997, s. 7),

31997 L 0027: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG av den 22.7.1997 (EGT L 233, 25.8.1997, s. 1),

31998 L 0014: Kommissionens direktiv 98/14/EG av den 6.2.1998 (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1),

31998 L 0091: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14.12.1998 (EGT L 11, 16.1.1999, s. 25),

32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26.6.2000 (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9),

32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27.9.2001 (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21),

32001 L 0085: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20.11.2001 (EGT L 42, 13.2.2002, s. 1),

32001 L 0092: Kommissionens direktiv 2001/92/EG av den 30.10.2001 (EGT L 291, 8.11.2001, s. 24),

32001 L 0116: Kommissionens direktiv 2001/116/EG av den 20.12.2001 (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10.11.2003 (EUT L 25, 29.1.2004, s. 1),

32003 L 0102: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17.11.2003 (EUT L 321, 6.12.2003, s. 15),

32003 R 0807: Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36),

32004 L 0003: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11.2.2004 (EUT L 49, 19.2.2004, s. 36),

32004 L 0078: Kommissionens direktiv 2004/78/EG av den 29.4.2004 (EUT L 153, 30.4.2004, s. 103),

32004 L 0104: Kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 14.10.2004 (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13),

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 25.7.2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 12),

32005 L 0064: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26.10.2005 (EUT L 310, 25.11.2005, s. 10),

32005 L 0066: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG av den 26.10.2005 (EUT L 309, 25.11.2005, s. 37),

32006 L 0028: Kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 6.3.2006 (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27),

32006 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17.5.2006 (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12).

a)

I bilaga VII skall följande införas i förteckningen i avsnitt 1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

b)

I bilaga IX skall punkt 47 i både del I sidan 2 och del II sidan 2 ersättas med följande:

”47.

Skattekoder eller nationella kodnummer, i förekommande fall:

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

2.

31970 L 0157: Rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 16), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0350: Kommissionens direktiv 73/350/EEG av den 7.11.1973 (EGT L 321, 22.11.1973, s. 33),

31977 L 0212: Rådets direktiv 77/212/EEG av den 8.3.1977 (EGT L 66, 12.3.1977, s. 33),

31981 L 0334: Kommissionens direktiv 81/334/EEG av den 13.4.1981 (EGT L 131, 18.5.1981, s. 6),

31984 L 0372: Kommissionens direktiv 84/372/EEG av den 3.7.1984 (EGT L 196, 26.7.1984, s. 47),

31984 L 0424: Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3.9.1984 (EGT L 238, 6.9.1984, s. 31),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

31992 L 0097: Rådets direktiv 92/97/EEG av den 10.11.1992 (EGT L 371, 19.12.1992, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0020: Kommissionens direktiv 96/20/EG av den 27.3.1996 (EGT L 92, 13.4.1996, s. 23),

31999 L 0101: Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 41),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga II skall följande läggas till i punkt 4.2:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

3.

31970 L 0220: Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0290: Rådets direktiv 74/290/EEG av den 28.5.1974 (EGT L 159, 15.6.1974, s. 61),

31977 L 0102: Kommissionens direktiv 77/102/EEG av den 30.11.1976 (EGT L 32, 3.2.1977, s. 32),

31978 L 0665: Kommissionens direktiv 78/665/EEG av den 14.7.1978 (EGT L 223, 14.8.1978, s. 48),

31983 L 0351: Rådets direktiv 83/351/EEG av den 16.6.1983 (EGT L 197, 20.7.1983, s. 1),

31988 L 0076: Rådets direktiv 88/76/EEG av den 3.12.1987 (EGT L 36, 9.2.1988, s. 1),

31988 L 0436: Rådets direktiv 88/436/EEG av den 16.6.1988 (EGT L 214, 6.8.1988, s. 1),

31989 L 0458: Rådets direktiv 89/458/EEG av den 18.7.1989 (EGT L 226, 3.8.1989, s. 1),

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

31991 L 0441: Rådets direktiv 91/441/EEG av den 26.6.1991 (EGT L 242, 30.8.1991, s. 1),

31993 L 0059: Rådets direktiv 93/59/EEG av den 28.6.1993 (EGT L 186, 28.7.1993, s. 21),

31994 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG av den 23.3.1994 (EGT L 100, 19.4.1994, s. 42),

31996 L 0044: Kommissionens direktiv 96/44/EG av den 1.7.1996 (EGT L 210, 20.8.1996, s. 25),

31996 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/69/EG av den 8.10.1996 (EGT L 282, 1.11.1996, s. 64),

31998 L 0069: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13.10.1998 (EGT L 350, 28.12.1998, s. 1),

31998 L 0077: Kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 34),

31999 L 0102: Kommissionens direktiv 1999/102/EG av den 15.12.1999 (EGT L 334, 28.12.1999, s. 43),

32001 L 0001: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av den 22.1.2001 (EGT L 35, 6.2.2001, s. 34),

32001 L 0100: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG av den 7.12.2001 (EGT L 16, 18.1.2002, s. 32),

32002 L 0080: Kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3.10.2002 (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0076: Kommissionens direktiv 2003/76/EG av den 11.8.2003 (EUT L 206, 15.8.2003, s. 29).

I bilaga XIII skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

4.

31970 L 0221: Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 23), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0490: Kommissionens direktiv 79/490/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 22),

31981 L 0333: Kommissionens direktiv 81/333/EEG av den 13.4.1981 (EGT L 131, 18.5.1981, s. 4),

31997 L 0019: Kommissionens direktiv 97/19/EG av den 18.4.1997 (EGT L 125, 16.5.1997, s. 1),

32000 L 0008: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG av den 20.3.2000 (EGT L 106, 3.5.2000, s. 7),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0020: Kommissionens direktiv 2006/20/EG av den 17.2.2006 (EUT L 48, 18.2.2006, s. 16).

I bilaga II skall följande införas i tabellen i punkt 6.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

5.

31970 L 0388: Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (EGT L 176, 10.8.1970, s. 12), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i texten inom parentes i punkt 1.4.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

6.

31971 L 0127: Rådets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (EGT L 68, 22.3.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31979 L 0795: Kommissionens direktiv 79/795/EEG av den 20.7.1979 (EGT L 239, 22.9.1979, s. 1),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0205: Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18.2.1985 (EGT L 90, 29.3.1985, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0562: Kommissionens direktiv 86/562/EEG av den 6.11.1986 (EGT L 327, 22.11.1986, s. 49),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0321: Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16.5.1988 (EGT L 147, 14.6.1988, s. 77),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I tillägg 2 till bilaga II skall följande läggas till i uppräkningen av särskiljande nummer/bokstäver i punkt 4.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

7.

31971 L 0320: Rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 202, 6.9.1971, s. 37), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31974 L 0132: Kommissionens direktiv 74/132/EEG av den 11.2.1974 (EGT L 74, 19.3.1974, s. 7),

31975 L 0524: Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25.7.1975 (EGT L 236, 8.9.1975, s. 3),

31979 L 0489: Kommissionens direktiv 79/489/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 12),

31985 L 0647: Kommissionens direktiv 85/647/EEG av den 23.12.1985 (EGT L 380, 31.12.1985, s. 1),

31988 L 0194: Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24.3.1988 (EGT L 92, 9.4.1988, s. 47),

31991 L 0422: Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15.7.1991 (EGT L 233, 22.8.1991, s. 21),

31998 L 0012: Kommissionens direktiv 98/12/EG av den 27.1.1998 (EGT L 81, 18.3.1998, s. 1),

32002 L 0078: Kommissionens direktiv 2002/78/EG av den 1.10.2002 (EGT L 267, 4.10.2002, s. 23),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga XV skall följande införas i tabellen i punkt 4.4.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

8.

31972 L 0245: Rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (EGT L 152, 6.7.1972, s. 15), ändrat genom

31989 L 0491: Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17.7.1989 (EGT L 238, 15.8.1989, s. 43),

31995 L 0054: Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31.10.1995 (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0104: Kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 14.10.2004 (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13),

32005 L 0049: Kommissionens direktiv 2005/49/EG av den 25.7.2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 12),

32005 L 0083: Kommissionens direktiv 2005/83/EG av den 23.11.2005 (EUT L 305, 24.11.2005, s. 32),

32006 L 0028: Kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 6.3.2006 (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

9.

31974 L 0061: Rådets direktiv 74/61/EEG av den 17 december 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon (EGT L 38, 11.2.1974, s. 22), ändrat genom

31995 L 0056: Kommissionens direktiv 95/56/EG, Euratom av den 8.11.1995 (EGT L 286, 29.11.1995, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 5.1.1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

10.

31974 L 0408: Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (EGT L 221, 12.8.1974, s. 1), ändrat genom

31981 L 0577: Rådets direktiv 81/577/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 34),

31996 L 0037: Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17.6.1996 (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0039: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/39/EG av den 7.9.2005 (EGT L 255, 30.9.2005, s. 143).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 6.2.1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

11.

31974 L 0483: Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (EGT L 266, 2.10.1974, s. 4), ändrat genom

31979 L 0488: Kommissionens direktiv 79/488/EEG av den 18.4.1979 (EGT L 128, 26.5.1979, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i fotnoten till punkt 3.2.2.2:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

12.

31975 L 0322: Rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (EGT L 147, 9.6.1975, s. 28), ändrat genom

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0002: Kommissionens direktiv 2000/2/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 23),

32001 L 0003: Kommissionens direktiv 2001/3/EG av den 8.1.2001 (EGT L 28, 30.1.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande införas i punkt 5.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

13.

31976 L 0114: Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 24, 30.1.1976, s. 1), ändrat genom

31978 L 0507: Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19.5.1978 (EGT L 155, 13.6.1978, s. 31),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande läggas till i texten inom parentes i punkt 2.1.2:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

14.

31976 L 0757: Rådets direktiv 76/757/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 32), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0029: Kommissionens direktiv 97/29/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 11),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

15.

31976 L 0758: Rådets direktiv 76/758/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidomarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 54), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0516: Kommissionens direktiv 89/516/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0030: Kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 25),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 5.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

16.

31976 L 0759: Rådets direktiv 76/759/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 71), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0277: Kommissionens direktiv 89/277/EEG av den 28.3.1989 (EGT L 109, 20.4.1989, s. 25),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0015: Kommissionens direktiv 1999/15/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 14),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

17.

31976 L 0760: Rådets direktiv 76/760/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 85), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0031: Kommissionens direktiv 97/31/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

18.

31976 L 0761: Rådets direktiv 76/761/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 262, 27.9.1976, s. 96), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0517: Kommissionens direktiv 89/517/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 15),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0017: Kommissionens direktiv 1999/17/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 45),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i förteckningen i punkterna 5.2.1 och 6.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

19.

31976 L 0762: Rådets direktiv 76/762/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon och glödlampor för sådana strålkastare (EGT L 262, 27.9.1976, s. 122), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0018: Kommissionens direktiv 1999/18/EG av den 18.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 82),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

20.

31977 L 0536: Rådets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 29.8.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0680: Rådets direktiv 89/680/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 26),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0055: Kommissionens direktiv 1999/55/EG av den 1.6.1999 (EGT L 146, 11.6.1999, s. 28),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

21.

31977 L 0538: Rådets direktiv 77/538/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 60), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31989 L 0518: Kommissionens direktiv 89/518/EEG av den 1.8.1989 (EGT L 265, 12.9.1989, s. 24),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0014: Kommissionens direktiv 1999/14/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

22.

31977 L 0539: Rådets direktiv 77/539/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 72), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0032: Kommissionens direktiv 97/32/EG av den 11.6.1997 (EGT L 171, 30.6.1997, s. 63),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

23.

31977 L 0540: Rådets direktiv 77/540/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 83), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0016: Kommissionens direktiv 1999/16/EG av den 16.3.1999 (EGT L 97, 12.4.1999, s. 33),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 4.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

24.

31977 L 0541: Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L 220, 29.8.1977, s. 95), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 0576: Rådets direktiv 81/576/EEG av den 20.7.1981 (EGT L 209, 29.7.1981, s. 32),

31982 L 0319: Kommissionens direktiv 82/319/EEG av den 2.4.1982 (EGT L 139, 19.5.1982, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31990 L 0628: Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30.10.1990 (EGT L 341, 6.12.1990, s. 1),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31996 L 0036: Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17.6.1996 (EGT L 178, 17.7.1996, s. 15),

32000 L 0003: Kommissionens direktiv 2000/3/EG av den 22.2.2000 (EGT L 53, 25.2.2000, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/40/EG av den 7.9.2005 (EGT L 255, 30.9.2005, s. 146).

I bilaga III skall följande läggas till i punkt 1.1.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

25.

31978 L 0318: Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (EGT L 81, 28.3.1978, s. 49), ändrat genom

31994 L 0068: Kommissionens direktiv 94/68/EG av den 16.12.1994 (EGT L 354, 31.12.1994, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 7.2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

26.

31978 L 0764: Rådets direktiv 78/764/EEG av den 25 juli 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 255, 18.9.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31982 L 0890: Rådets direktiv 82/890/EEG av den 17.12.1982 (EGT L 378, 31.12.1982, s. 45),

31983 L 0190: Kommissionens direktiv 83/190/EEG av den 28.3.1983 (EGT L 109, 26.4.1983, s. 13),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0465: Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30.6.1988 (EGT L 228, 17.8.1988, s. 31),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

31999 L 0057: Kommissionens direktiv 1999/57/EG av den 7.6.1999 (EGT L 148, 15.6.1999, s. 35),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga II skall följande läggas till i punkt 3.5.2.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

27.

31978 L 0932: Rådets direktiv 78/932/EEG av den 16 oktober 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon (EGT L 325, 20.11.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga VI skall följande läggas till i punkt 1.1.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

28.

31979 L 0622: Rådets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (EGT L 179, 17.7.1979, s. 1), ändrat genom

31982 L 0953: Kommissionens direktiv 82/953/EEG av den 15.12.1982 (EGT L 386, 31.12.1982, s. 31),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0413: Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22.6.1988 (EGT L 200, 26.7.1988, s. 32),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0040: Kommissionens direktiv 1999/40/EG av den 6.5.1999 (EGT L 124, 18.5.1999, s. 11),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

29.

31986 L 0298: Rådets direktiv 86/298/EEG av den 26 maj 1986 om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 186, 8.7.1986, s. 26), ändrat genom

31989 L 0682: Rådets direktiv 89/682/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 29),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0019: Kommissionens direktiv 2000/19/EG av den 13.4.2000 (EGT L 94, 14.4.2000, s. 31),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18.10.2005 (EUT L 273, 19.10.2005, s. 17).

I bilaga VI skall följande läggas till:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

30.

31987 L 0402: Rådets direktiv 87/402/EEG av den 25 juni 1987 om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 220, 8.8.1987, s. 1), ändrat genom

31989 L 0681: Rådets direktiv 89/681/EEG av den 21.12.1989 (EGT L 398, 30.12.1989, s. 27),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0022: Kommissionens direktiv 2000/22/EG av den 28.4.2000 (EGT L 107, 4.5.2000, s. 26),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18.10.2005 (EUT L 273, 19.10.2005, s. 17).

I bilaga VII skall följande läggas till:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

31.

31989 L 0173: Rådets direktiv 89/173/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 67, 10.3.1989, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0054: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG av den 23.9.1997 (EGT L 277, 10.10.1997, s. 24),

32000 L 0001: Kommissionens direktiv 2000/1/EG av den 14.1.2000 (EGT L 21, 26.1.2000, s. 16),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 L 0026: Kommissionens direktiv 2006/26/EG av den 2.3.2006 (EUT L 65, 7.3.2006, s. 22).

a)

I bilaga III A skall följande läggas till i fotnot 1 till punkt 5.4.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

b)

I bilaga IV skall följande läggas till i första strecksatsen i tillägg 4:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

c)

I bilaga V skall följande läggas till i punkt 2.1.3 tredje stycket:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

32.

31991 L 0226: Rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 103, 23.4.1991, s. 5), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga II skall följande läggas till i punkt 3.4.1:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

33.

31994 L 0020: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG av den 30 maj 1994 om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon (EGT L 195, 29.7.1994, s. 1), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande läggas till i punkt 3.3.4:

”34 för Bulgarien, 19 för Rumänien”.

34.

31995 L 0028: Europaparlamentets och rådets direktiv 95/28/EG av den 24 oktober 1995 om brinnegenskaperna hos material som används i inredningen till vissa kategorier av motorfordon (EGT L 281, 23.11.1995, s. 1), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande införas i punkt 6.1.1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

35.

32000 L 0025: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG (EGT L 173, 12.7.2000, s. 1), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0013: Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21.2.2005 (EUT L 55, 1.3.2005, s. 35).

I bilaga I skall följande införas i punkt 1 grupp 1 i tillägg 4:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

36.

32000 L 0040: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I skall följande införas i tabellen i punkt 3,2:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

37.

32001 L 0056: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG av den 27 september 2001 om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och om upphävande av rådets direktiv 78/548/EEG (EGT L 292, 9.11.2001, s. 21), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0078: Kommissionens direktiv 2004/78/EG av den 29.4.2004 (EUT L 153, 30.4.2004, s. 103).

I bilaga I skall följande införas i punkt 1.1.1 i tillägg 5:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

38.

32001 L 0085: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG av den 20 november 2001 om särskilda bestämmelser för fordon som används för personbefordran med mer än åtta säten utöver förarsätet och om ändring av direktiv 70/156/EEG och 97/27/EG (EGT L 42, 13.2.2002, s. 1).

a)

I bilaga I skall följande läggas till i förteckningen i punkt 7.6.11.1 efter ”Nödutgång”:

”Авариен изход”

”Ieşire de siguranţa”;

b)

I bilaga I skall följande läggas till i förteckningen i punkt 7.7.9.1 efter ”stannar”:

”Спиране на автобуса”

”Oprire”.

39.

32002 L 0024: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (EGT L 124, 9.5.2002, s. 1), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0077: Kommissionens direktiv 2003/77/EG av den 11.8.2003 (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24),

32005 L 0030: Kommissionens direktiv 2005/30/EG av den 22.4.2005 (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17).

a)

I bilaga IV skall punkt 47 på sidan 2 i mallen i del A ersättas med följande:

”47.

Skattekoder eller nationella kodnummer, i förekommande fall:

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

b)

I bilaga V del A skall följande införas i förteckningen i punkt 1 avsnitt 1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

c)

I bilaga V del B skall följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

40.

32003 L 0037: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG (EUT L 171, 9.7.2003, s. 1), ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0013: Kommissionens direktiv 2005/13/EG av den 21.2.2005 (EUT L 55, 1.3.2005, s. 35),

32005 L 0067: Kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18.10.2005 (EUT L 273, 19.10.2005, s. 17).

a)

I bilaga II skall följande införas i kapitel C tillägg 1 punkt 1 avsnitt 1:

”34 för Bulgarien”, ”19 för Rumänien”.

b)

I bilaga III skall punkt 16 i del I ”A – Färdigbyggda/etappvis färdigbyggda traktorer” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

c)

I bilaga III skall punkt 16 i del I ”B – Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – färdigbyggda/etappvis färdigbyggda” ersättas med följande:

”16

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

d)

I bilaga III skall punkt 16 i del I ”C – Utbytbar dragen maskin – färdigbyggd/etappvis färdigbyggd” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

e)

I bilaga III skall punkt 16 i del II ”A – Släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk – icke färdigbyggda” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

f)

I bilaga III skall punkt 16 i del II ”B – Utbytbar dragen maskin – icke färdigbyggd” ersättas med följande:

”16.

Skatteeffekt/-klass (om tillämpligt)

Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:” .

41.

32003 L 0097: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG (EUT L 25, 29.1.2004, s. 1), ändrat genom

32005 L 0027: Kommissionens direktiv 2005/27/EG av den 29.3.2005 (EUT L 81, 30.3.2005, s. 44).

I bilaga I skall följande införas i punkt 1.1 i tillägg 5 mellan uppgifterna för Danmark och Polen:

”19 för Rumänien,”.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Lettland och Litauen:

”och 34 för Bulgarien”.

42.

32005 L 0066: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG av den 26 oktober 2005 om användningen av frontskydd på motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (EUT L 309, 25.11.2005, s. 37).

I bilaga II skall följande läggas till i punkt 3.2.1:

”34. Bulgarien, 19. Rumänien”.

B.   LEGAL METROLOGI OCH FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

1.

31971 L 0316: Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (EGT L 202, 6.9.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 L 0427: Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19.12.1972 (EGT L 291, 28.12.1972, s. 156),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31983 L 0575: Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26.10.1983 (EGT L 332, 28.11.1983, s. 43),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31987 L 0355: Rådets direktiv 87/355/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 46),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0807: Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

a)

I punkt 3.1 första strecksatsen i bilaga I och punkt 3.1.1.1 a första strecksatsen i bilaga II skall följande läggas till i texten inom parentes:

”BG för Bulgarien, RO för Rumänien”.

b)

De figurer som avses i punkt 3.2.1 i bilaga II skall kompletteras med följande figurer:

2.

31971 L 0347: Rådets direktiv 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hektolitervikt av säd (EGT L 239, 25.10.1971, s. 1), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1 a skall följande läggas till i texten inom parentes:

”хектолитрова маса EИО”

”masa hectolitrica CEE”.

3.

32004 L 0022: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EUT L 135, 30.4.2004, s. 1).

I artikel 23 skall följande stycke läggas till:

”För denna övergångsperiod skall myntvalörerna för Bulgarien och Rumänien enligt kapitel IV punkt 4.8.1 i bilagan till direktiv 71/348/EEG fastställas till

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 ny leu”.

C.   TRYCKKÄRL

31976 L 0767: Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem (EGT L 262, 27.9.1976, s. 153), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31987 L 0354: Rådets direktiv 87/354/EEG av den 25.6.1987 (EGT L 192, 11.7.1987, s. 43),

31988 L 0665: Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21.12.1988 (EGT L 382, 31.12.1988, s. 42),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0807: Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

I punkt 3.1 första strecksatsen i bilaga I och punkt 3.1.1.1.1 första strecksatsen i bilaga II skall följande läggas till i texten inom parentes:

”BG för Bulgarien, RO för Rumänien”.

D.   TEXTILIER OCH SKODON

1.

31994 L 0011: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet (EGT L 100, 19.4.1994, s. 37), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I punkt 1 a i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Vrch”:

”BG

лицева част

RO

faţa”;

b)

I punkt 1 b i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Podsívka a stielka”:

”BG

подплата и стелка

RO

captuşeala şi acoperiş de branţ”;

c)

I punkt 1 c i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Podosva”:

”BG

външно ходило

RO

talpa exterioara”;

d)

I punkt 2 a i i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Usen”:

”BG

кожа

RO

piei cu faţa naturala”;

e)

I punkt 2 a ii i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Povrstvená usen”:

”BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţa corectata”;

f)

I punkt 2 b i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Textil”:

”BG

текстил

RO

textile”;

g)

I punkt 2 c i bilaga I skall följande läggas till efter ”SK Iný materiál”:

”BG

всички други материали

RO

alte materiale”.

2.

31996 L 0074: Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (EGT L 32, 3.2.1997, s. 38), ändrat genom

31997 L 0037: Kommissionens direktiv 97/37/EG av den 19.6.1997 (EGT L 169, 27.6.1997, s. 74),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0034: Kommissionens direktiv 2004/34/EG av den 23.3.2004 (EUT L 89, 26.3.2004, s. 35),

32006 L 0003: Kommissionens direktiv 2006/3/EG av den 9.1.2006 (EUT L 5, 10.1.2006, s. 14).

I artikel 5.1 skall följande införas:

”—

’необработена вълна’,

’lâna virgina’.”

E.   GLAS

31969 L 0493: Rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (EGT L 326, 29.12.1969, s. 36), ändrat genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall införas i kolumn b punkt 1 i bilaga I:

”ТEЖЪК ОЛОВEН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %”;

b)

Följande skall införas i kolumn b punkt 2 i bilaga I:

”ОЛОВEН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %”;

c)

Följande skall införas i kolumn b punkt 3 i bilaga I:

”КРИСТАЛИН,

STICLA CRISTALINA”;

d)

Följande skall införas i kolumn b punkt 4 i bilaga I:

”КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLA SONORA.”

F.   ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

31998 L 0034: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37), ändrat genom

31998 L 0048: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20.7.1998 (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilaga II skall ersättas med följande:

”BILAGA II

NATIONELLA STANDARDISERINGSORGAN

1.   BELGIEN

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIEN

БИС

Български институт за стандартизация

3.   TJECKIEN

CSNI

Ceský normalizacní institut

4.   DANMARK

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   TYSKLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   GREKLAND

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   SPANIEN

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   FRANKRIKE

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   IRLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   ITALIEN

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   CYPERN

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   LETTLAND

LVS

Latvijas Standarts

14.   LITAUEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   UNGERN

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   NEDERLÄNDERNA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   ÖSTERRIKE

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   RUMÄNIEN

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SLOVENIEN

SIST

Slovenski institut za standardizacijo

24.   SLOVAKIEN

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   SVERIGE

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   FÖRENADE KUNGARIKET

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G.   KEMIKALIER

31999 L 0045: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat, (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1), ändrat genom

32001 L 0060: Kommissionens direktiv 2001/60/EG av den 7.8.2001 (EGT L 226, 22.8.2001, s. 5),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32006 L 0008: Kommissionens direktiv 2006/8/EG av den 23.1.2006 (EUT L 19, 24.1.2006, s. 12).

I bilaga VI del A skall förteckningen i punkt 5 ersättas med följande:

”Belgien:

Bulgarien:

Tjeckien:

Danmark:

Tyskland:

Estland:

Grekland:

Spanien:

Frankrike:

Irland:

Italien:

Cypern:

Lettland:

Litauen:

Luxemburg:

Ungern:

Malta:

Nederländerna:

Österrike:

Polen:

Portugal:

Rumänien:

Slovenien:

Slovakien:

Finland:

Sverige:

Förenade kungariket:”


(1)  UNI and CEI, in cooperation with the Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni and the ministero dell'Industria, have allocated the work within ETSI to CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione.”.