Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0097.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/107


RÅDETS DIREKTIV 2006/97/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv rörande fri rörlighet för varor, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 92/13/EEG (2), 2004/17/EG (3) och 2004/18/EG (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 92/13/EEG, 2004/17/EG och 2004/18/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

OFFENTLIG UPPHANDLING

1.

31992 L 0013: Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT L 76, 23.3.1992, s. 14), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande läggas till:

”BULGARIEN

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

RUMÄNIEN

Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Nationella myndigheten för reglering och övervakning av offentlig upphandling)”.

2.

32004 L 0017: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1), ändrat genom

32004 R 1874: Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 av den 28.10.2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: Kommissionens direktiv 2005/51/EG av den 7.9.2005 (EUT L 257, 1.10.2005, s. 127),

32005 R 2083: Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 av den 19.12.2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

a)

Följande skall införas i bilaga I, ”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV GAS ELLER VÄRME”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for production or transport of heat pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

АEЦ Козлодуй — EАД.

Брикел — EАД.

Девен АД.

ТEЦ ’Марица 3’ — АД.

Топлофикация Бургас — EАД.

Топлофикация Варна — EАД.

Топлофикация Велико Търново — EАД.

Топлофикация Враца — EАД.

Топлофикация Габрово — EАД.

Топлофикация Казанлък — EАД.

Топлофикация Ловеч — EАД.

Топлофикация Перник — EАД.

Топлофикация Пловдив — Север EАД.

Топлофикация Плевен — EАД.

Топлофикация Правец — EАД.

Топлофикация Разград — EАД.

Топлофикация Русе — EАД.

Топлофикация Самоков — EАД.

Топлофикация Сливен — EАД.

Топлофикация София — EАД.

Топлофикация Шумен — EАД.

Топлофикация Ямбол EАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for transport, distribution, public delivery or public supply of gas pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

Булгаргаз — EАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас EАД.

Газоснабдяване Враца EАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе EАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ EООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз EАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

’Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaş’.

’Societatea Naţionala de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA Bucureşti’.

’Societatea Naţionala de Distribuţie a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA Bucureşti’.

’Societaţi de distribuţie locala (Empresas locales de distribución).’”;

b)

Följande skall införas i bilaga II, ”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV EL”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (Entities licensed for production, transport, distribution, public delivery or public supply of electricity pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)),

АEЦ Козлодуй — EАД.

Брикел — EАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

EЙ И EС — 3С Марица Изток 1.

Eлектроразпределение Варна — EАД.

Eлектроразпределение Горна Оряховица — EАД.

Eлектроразпределение Плевен — EАД.

Eлектроразпределение Пловдив — EАД.

Eлектроразпределение София Област — EАД.

Eлектроразпределение Стара Загора — EАД.

Eлектроразпределение Столично — EАД.

Eнергийна компания Марица Изток III — АД.

Eнерго-про България — АД.

EРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НEК EАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари EООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТEЦ — Бобов Дол EАД.

ТEЦ — Варна EАД.

ТEЦ ’Марица 3’ — АД.

ТEЦ Марица Изток 2 — EАД.

Топлофикация Габрово — EАД.

Топлофикация Казанлък — EАД.

Топлофикация Перник — EАД.

Топлофикация Плевен — EАД.

Топлофикация Пловдив — Север EАД.

Топлофикация Русе — EАД.

Топлофикация Сливен — EАД.

Топлофикация София — EАД.

Топлофикация Шумен — EАД.”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

’Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA Bucureşti’

’Societatea Naţionala Nuclearelectrica — SA’

’Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA’

’S.C. Electrocentrale Deva SA’

’S.C. Electrocentrale Bucureşti SA’

’S.C. Electrocentrale Galaţi SA’

’S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA’

’Societatea Comerciala Complexul Energetic Rovinari’

’Societatea Comerciala Complexul Energetic Turceni’

’Societatea Comerciala Complexul Energetic Craiova’

’Compania Naţionala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA Bucureşti’

’Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA Bucureşti’:

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica BANAT’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica DOBROGEA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MOLDOVA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MUNTENIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica MUNTENIA NORD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica OLTENIA’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica TRANSILVANIA SUD’ SA

S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice ’Electrica TRANSILVANIA NORD’’SA’”;

c)

Följande skall införas i bilaga III, ”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA FÖR PRODUKTION, TRANSPORT ELLER DISTRIBUTION AV DRICKSVATTEN”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

’В И К — Батак’ — EООД, Батак

’В и К — Белово’ — EООД, Белово

’Водоснабдяване и канализация Берковица’ — EООД, Берковица

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Благоевград

’В и К — Бебреш’ — EООД, Ботевград

’Инфрастрой’ — EООД, Брацигово

’Водоснабдяване’ — EООД, Брезник

’Водоснабдяване и канализация’ — EАД, Бургас

’Бързийска вода’ — EООД, Бързия

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Варна

’ВиК-Златни пясъци’ — ООД, Варна

’Водоснабдяване и канализация Йовковци’ — ООД, Велико Търново

’Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг’ — EООД, Велинград

’ВИК’ — EООД, Видин

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Враца

’В И К’ — ООД, Габрово

’В И К’ — ООД, Димитровград

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Добрич

’Водоснабдяване и канализация — Дупница’ — EООД, Дупница

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Исперих

’В И К — Кресна’ — EООД, Кресна

’Меден кладенец’ — EООД, Кубрат

’ВИК’ — ООД, Кърджали

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Кюстендил

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Ловеч

’В и К — Стримон’ — EООД, Микрево

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Монтана

’Водоснабдяване и канализация — П’ — EООД, Панагюрище

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Перник

’В И К’ — EООД, Петрич

’Водоснабдяване, канализация и строителство’ — EООД, Пещера

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Плевен

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Пловдив

’Водоснабдяване–Дунав’ — EООД, Разград

’ВКТВ’ — EООД, Ракитово

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Русе

’УВEКС’ — EООД, Сандански

’Водоснабдяване и канализация’ — EАД, Свищов

’Бяла’ — EООД, Севлиево

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Силистра

’В и К’ — ООД, Сливен

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Смолян

’Софийска вода’ — АД, София

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, София

’Стамболово’ — EООД, Стамболово

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Стара Загора

’Водоснабдяване и канализация-С’ — EООД, Стрелча

’Водоснабдяване и канализация — Тетевен’ — EООД, Тетевен

’В и К — Стенето’ — EООД, Троян

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Търговище

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Хасково

’Водоснабдяване и канализация’ — ООД, Шумен

’Водоснабдяване и канализация’ — EООД, Ямбол”

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Departamente ale autoritaţilor locale şi companii care produc, transporta şi distribuie apa (departments of the local authorities and companies that produce, transport and distribute water)”.

d)

Följande skall införas i bilaga IV, ”UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET JÄRNVÄGSTJÄNSTER”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’

’Български държавни железници’ EАД

’Българска Железопътна Компания’ АД

’Булмаркет — ДМ’ ООД”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Societatea Naţionala Caile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Calatori ’CFR — Calatori’”;

e)

Följande skall införas i bilaga V, ”UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TJÄNSTER INOM JÄRNVÄGAR I STADSTRAFIK, SPÅRVAGNAR, TRÅDBUSSAR ELLER BUSSAR”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

’Метрополитен’ EАД София,

’Столичен електротранспорт’ EАД София,

’Столичен автотранспорт’ EАД, София,

’Бургасбус’ EООД, Бургас,

’Градски транспорт’ EАД, Варна,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Враца,

’Общински пътнически транспорт’ EООД, Габрово,

’Автобусен транспорт’ EООД, Добрич,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Добрич,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Пазарджик,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Перник,

’Автобусни превози’ EАД, Плевен,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Плевен,

’Градски транспорт Пловдив’ EАД, Пловдив,

’Градски транспорт’ EООД, Русе,

’Пътнически превози’ EАД, Сливен,

’Автобусни превози’ EООД, Стара Загора,

’Тролейбусен транспорт’ EООД, Хасково,”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

SC Transport cu Metroul Bucureşti ’METROREX’ SA,

Regii autonome locale de transport urban de calatori (local independent urban passenger transport operators)”.

f)

Följande skall införas i bilaga VI, ”UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET POSTTJÄNSTER”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

’Български пощи’ EАД”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Compania Naţionala ’Poşta Româna SA’”;

g)

Följande skall införas i bilaga VII, ”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING OCH UTVINNING AV OLJA ELLER GAS”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Entities exploring for or extracting oil or gas pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

’Аншуц България’ — EООД, София,

’Петреко-България’ — EООД, София,

’Проучване и добив на нефт и газ’ — АД, София,

’Мерлоуз Рисорсиз’ — ООД, Люксембург,

’Петреко САРЛ’, Люксембург,

’ОМВ (България) Извънтериториално проучване’ — ООД, Виена, Австрия,

’Джей Кей Eкс България Лимитид’ — Лондон, Англия,

’Рамко България Лимитид’ — Абърдийн, Шотландия,

’Болкан Eксплорърс (България) Лимитид’ — Дъблин, Ирландия,

ОАО ’Башкиргеология’, Уфа, Руска федерация,

Си Би Eм Eнерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

’Винтидж Петролеум България, Инк.’ — Кайманови острови.”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

’Societatea Naţionala a Petrolului Petrom SA Bucureşti’,

’Societatea Naţionala Romgaz SA Mediaş’.”;

h)

Följande skall införas i bilaga VIII, ”UPPHANDLANDE ENHETER INOM SEKTORERNA PROSPEKTERING OCH UTVINNING AV KOL OCH ANDRA FASTA BRÄNSLEN”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

’Балкан МК’ — EООД,

’Въглища Перник’ — ООД,

’Eлшица-99’ — АД,

’Карбон Инвест’ — ООД,

’Каусто-голд’ — АД,

’Мес Ко ММ5’ — EООД,

’Мина Балкан — 2000’ — АД,

’Мина Бели брег’ — АД,

’Мина Открит въгледобив’ — EАД,

’Мина Пирин’ — EАД,

’Мина Станянци’ — АД,

’Мина Черно море — Бургас’ — EАД,

’Мина Чукурово’ — АД,

’Мини Бобов дол’ — EАД,

’Мини Марица-изток’ — EАД,

’Рекоул’ — АД,

’Руен Холдинг’ — АД,

’Фундаментал’ — EООД”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Compania Naţionala a Huilei — SA Petroşani

Societatea Naţionala a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Naţionala a Carbunelui — SA Ploieşti

Societatea Comerciala Miniera ’Banat-Anina’ SA

Compania Naţionala a Uraniului SA Bucureşti

Societatea Comerciala Radioactiv Mineral Magurele”;

i)

Följande skall införas i bilaga IX, ”UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET TERMINALFACILITETER FÖR YTTRE ELLER INRE HAMNAR ELLER ANDRA TERMINALFACILITETER”, efter uppgifterna för Beligen:

”Bulgarien

ДП ’Пристанищна инфраструктура’

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter utnyttjar hamnar av nationell betydelse eller delar därav för allmänna transporter, förtecknade i bilaga 1 till artikel 103a i lagen om Republiken Bulgariens havsområde, inre vattenvägar och hamnar, offentliggjorda i Bulgariens officiella tidning nr 12/11.02.2000)

’Пристанище Варна’ EАД

’Порт Балчик’ АД

’БМ Порт’ АД

’Пристанище Бургас’ EАД

’Пристанищен комплекс — Русе’ EАД

’Пристанищен комплекс — Лом’ EАД

’Пристанище Видин’ EООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (Enheter som på grundval av särskilda eller exklusiva rättigheter utnyttjar hamnar av regional betydelse eller delar därav för allmänna transporter, förtecknade i bilaga 2 till artikel 103a i lagen om republiken Bulgariens havsområde, inre vattenvägar och hamnar, offentliggjorda i Bulgariens officiella tidning nr 12/11.02.2000)

’Фиш Порт’ АД

Кораборемонтен завод ’Порт — Бургас’ АД

’Либърти металс груп’ АД

’Трансстрой — Бургас’ АД

’Одесос ПБМ’ АД

’Поддържане чистотата на морските води’ АД

’Поларис 8’ ООД

’Лесил’ АД

’Ромпетрол — България’ АД

’Булмаркет — ДМ’ ООД

’Свободна зона — Русе’ EАД

’Дунавски драгажен флот’ — АД

’Свилоза’ АД

’ТEЦ Свилоза’ АД

НEК EАД — клон ’АEЦ — Белене’

’Нафтекс Петрол’ EООД

’Фериботен комплекс’ АД

’Дунавски драгажен флот Дуним’ АД

’Eкопетролиум’ ООД

СО МАТ АД — клон Видин

’Свободна зона — Видин’ EАД

’Дунавски драгажен флот Видин’

’Дунав турс’ АД”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Compania Naţionala ’Administraţia Porturilor Maritime’ SA Constanţa

Compania Naţionala ’Administraţia Canalelor Navigabile SA’

Compania Naţionala de Radiocomunicaţii Navale ’RADIONAV’ SA

Regia Autonoma ’Administraţia Fluviala a Dunarii de Jos’

Compania Naţionala ’Administraţia Porturilor Dunarii Maritime’

Compania Naţionala ’Administraţia Porturilor Dunarii Fluviale’ SA

Agenţia Româna de Intervenţii şi Salvare Navala — ARISN

Porturile: Sulina, Braila, Zimnicea şi Turnul-Magurele”;

j)

Följande skall införas i bilaga X, ”UPPHANDLANDE ENHETER PÅ OMRÅDET FLYGPLATSFACILITETER”, efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Главна дирекция ’Гражданска въздухоплавателна администрация’ (General Directorate ’Civil Aviation Administration’)

ДП ’Ръководство на въздушното движение’

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (Flygplatsoperatörer för civila flygplatser för allmän trafik, beslutade av ministerrådet i enlighet med artikel 43.3 i lagen om civil luftfart, offentliggjord i Bulgariens officiella tidning nr 94/1.12.1972)

’Летище София’ EАД

’Летище Варна’ EАД

’Летище Бургас’ EАД

’Летище Пловдив’ EАД

’Летище Русе’ EООД

’Летище Горна Оряховица’ EАД”,

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien

Compania Naţionala ’Aeroportul Internaţional Henri Coanda Bucureşti’ — SA

Societatea Naţionala ’Aeroportul Internaţional Bucureşti — Baneasa’ — SA

Societatea Naţionala ’Aeroportul Internaţional Constanţa’ — SA

Societatea Naţionala ’Aeroportul Internaţional Timişoara — Traian Vuia’ — SA

Regia Autonoma ’Administraţia Româna a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA’

Regia Autonoma ’Autoritatea Aeronautica Civila Româna’

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonoma Aeroportul Arad

Regia Autonoma Aeroportul Bacau

Regia Autonoma Aeroportul Baia Mare

Regia Autonoma Aeroportul Caransebeş

Regia Autonoma Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonoma Aeroportul Craiova

Regia Autonoma Aeroportul Iaşi

Regia Autonoma Aeroportul Oradea

Regia Autonoma Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonoma Aeroportul Sibiu

Regia Autonoma Aeroportul Suceava

Regia Autonoma Aeroportul Târgu Mureş

Regia Autonoma Aeroportul Tulcea”.

3.

32004 L 0018: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114), ändrat genom

32004 R 1874: Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 av den 28.10.2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 17),

32005 L 0051: Kommissionens direktiv 2005/51/EG av den 7.9.2005 (EUT L 257, 1.10.2005, s. 127).

32005 L 0075: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/75/EG av den 16.11. 2005 (EUT L 323, 9.12.2005, s. 55),

32005 R 2083: Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 av den 19.12.2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

a)

Följande skall införas i bilaga III, ”FÖRTECKNING ÖVER OFFENTLIGRÄTTSLIGA ORGAN OCH KATEGORIER AV ORGAN ENLIGT ARTIKEL 1.9 ANDRA STYCKET”:

”XXVI – BULGARIEN

Organ

Икономически и социален съвет (Ekonomiska och sociala rådet)

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet)

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan)

Български червен кръст (Bulgariska Röda korset)

Българска академия на науките (Bulgariska vetenskapsakademin)

Национален център за аграрни науки (Nationella centret för jordbruksvetenskap)

Български институт за стандартизация (Bulgariska standardiseringsinstitutet)

Българско национално радио (Bulgariska riksradion)

Българско национално радио (Bulgariska televisionen)

Kategorier

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) (State undertakings within the meaning of Article 62(3) of the Commercial Law (published in State Gazette No 48/18.6.1991)).

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’

ДП ’Пристанищна инфраструктура’

ДП ’Ръководство на въздушното движение’

ДП ’Строителство и възстановяване’

ДП ’Транспортно строителство и възстановяване’

ДП ’Съобщително строителство и възстановяване’

ДП ’Радиоактивни отпадъци’

ДП ’Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда’

ДП ’Български спортен тотализатор’

ДП ’Държавна парично-предметна лотария’

ДП ’Кабиюк’, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (statliga viltstationer)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) (State Universities, established pursuant to Article 13 of the Law on the Higher Education (published in State Gazette No 112/27.12.1995)).

Аграрен университет – Пловдив (Jordbruksuniversitet – Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Musik-, dans- och konstakademin – Plovdiv)

Великотърновски университет ’Св. св. Кирил и Методий’ (St. Kyrillos- och St. Methodiosuniversitetet i Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище ’Н. Й. Вапцаров’ – Варна (N. Y. Vaptsarov sjökrigsskola – Varna)

Висше строително училище ’Любен Каравелов’ – София (Högre utbildning för väg- och vattenbyggnad ’Lyuben Karavelov’ – Sofia)

Висше транспортно училище ’Тодор Каблешков’ – София (Transporthögskolan ’Todor Kableshkov’ – Sofia)

Военна академия ’Г. С. Раковски’ – София (Militärakademin ’G. S. Rakovski’ – Sofia)

Държавна музикална академия ’Проф. Панчо Владигеров’ – София (Statliga musikaliska akademin ’Prof. Pancho Vladigerov’ – Sofia)

Икономически университет – Варна (Universitet för ekonomi – Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи – София (Högskola för telekommunikationer och post – Sofia)

Лесотехнически университет – София (Universitet för skogsbruk – Sofia)

Медицински университет ’Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов’ – Варна (Medicinska universitetet ’Prof. D-r Paraskev Stoyanov’ – Varna)

Медицински университет – Плевен (Medicinskt universitet – Pleven)

Медицински университет – Пловдив (Medicinskt universitet – Plovdiv)

Медицински университет – София (Medicinskt universitet – Sofia)

Минно-геоложки университет ’Св. Иван Рилски’ – София (Universitet för gruvvetenskap och geologi ’St. Ivan Rilski’ – Sofia)

Национален военен университет ’Васил Левски’ – Велико Търново (Nationella militärhögskolan ’Vasil Levski’ – Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство ’Кръстьо Сарафов’ – София (Nationella teater- och filmakademin ’Krasyo Sarafov’ – Sofia)

Национална спортна академия ’Васил Левски’ – София (Nationella idrottsakademin ’Vasil Levski’ – Sofia)

Национална художествена академия – София (Nationella konstakademin – Sofia)

Пловдивски университет ’Паисий Хилендарски’ (’Paisiy Hilendarski’-universitetet – Plovdiv)

Русенски университет ’Ангел Кънчев’ (’Angel Kanchev’-universitetet – Ruse)

Софийски университет ’Св. Климент Охридски’ (’WSt. Kliment Ohridski’-universitetet – Sofia)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialiserad högskola för biblioteksvetenskap och informationsteknik – Sofia)

Стопанска академия ’Д. А. Ценов’ – Свищов (Handelshögskolan ’D. A. Tsenov’ – Svishtov)

Технически университет – Варна (Tekniskt universitet – Varna)

Технически университет – Габрово (Tekniskt universitet – Gabrovo)

Технически университет – София (Tekniskt universitet – Sofia)

Тракийски университет – Стара Загора (Trakia-universitetet – Stara Zagora)

Университет ’Проф. д-р Асен Златаров’ – Бургас (’Prof. D-r Asen Zlatarov’-universitetet – Burgas)

Университет за национално и световно стопанство – София (Universitet för nationalekonomi och internationell ekonomi – Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (Universitet för arkitektur, väg- och vattenbyggnad och geodesi– Sofia)

Университет по хранителни технологии – Пловдив (Universitet för livsmedelsteknik – Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет – София (Universitet för kemiteknik och metallurgi – Sofia)

Шуменски университет ’Eпископ Константин Преславски’ (’Konstantin Preslavski’-universitetet – Shumen)

Югозападен университет ’Неофит Рилски’ – Благоевград (Sydvästra universitetet ’Neofit Rilski’ – Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture Protection and Development (published in State Gazette No 50/1.6.1999)).

Народна библиотека ’Св. св. Кирил и Методий’ (Nationalbiblioteket ’St. Kyrillos- och St. Methodios’)

Българска национална фонотека (Bulgariska nationella ljudarkivet)

Българска национална филмотека (Bulgariska nationella filmarkivet)

Национален фонд ’Култура’ (Nationella kulturfonden)

Национален институт за паметниците на културата (Nationella institutet för kulturmonument)

Театри (Teatrar)

Опери, филхармонии и ансамбли (Operor, filharmoniorkestrar, ensembler)

Музеи и галерии (Museer och konstgallerier)

Училища по изкуствата и културата (Konst- och kulturskolor)

Български културни институти в чужбина (Bulgariska kulturinstitut utomlands)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (State or municipal medical institutions referred to in Article 3(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)).

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Medical institutions referred to in Article 5(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)).

Домове за медико-социални грижи за деца (Institutioner för hälso- och sjukvård och social omsorg för barn)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Institutioner för psykiatrisk vård)

Центрове за спешна медицинска помощ (Centrum för akutsjukvård)

Центрове за трансфузионна хематология (Centrum för blodtransfusioner)

Болница ’Лозенец’ (’Lozenets’-sjukhuset)

Военномедицинска академия (Militärmedicinska akademin)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Inrikesministeriets medicinska institut)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Justitieministeriets medicinska institutioner)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Transportministeriets medicinska institutioner)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004) (Legal persons of a non-commercial character established for the purpose of meeting needs of general interest pursuant to the Law on Legal Persons of a Non-commercial Character (published in State Gazette No 81/6.10.2000), and satisfying the conditions of §1, item 1 of the Public Procurement Law (published in State Gazette No 28/6.4.2004)).

XXVII — RUMÄNIEN

Organ

1.

Academia Româna (Rumänska akademin)

2.

Biblioteca Naţionala (Nationalbiblioteket)

3.

Institutul Cultural Român (Rumänska kulturinstitutet)

4.

Institutul European din România (Rumänska Europainstitutet)

5.

Institutul de Memorie Culturala (Kulturminnesinstitutet)

6.

Agenţia Naţionala ’Socrates’ (Nationella programkontoret för ’Socrates’)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învaţamântul Superior (CEPES) (UNESCO – Europeiskt center för högre ubildning)

8.

Comisia Naţionala a României pentru UNESCO (Rumäniens nationella UNESCO-kommission)

9.

Societatea Româna de Radiodifuziune (Rumänska radion)

10.

Societatea Româna de Televiziune (Rumänska televisionen)

11.

Societatea Naţionala pentru Radiocomunicaţii (Nationella bolaget för radiokommunikation)

12.

Oficiul Naţional al Cinematografiei (Nationella filminstitutet)

13.

Studioul de Creaţie Cinematografica (Filminspelningsstudion)

14.

Arhiva Naţionala de Filme (Nationella filmarkivet)

15.

Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Arta (Nationella byrån för dokumentation och konstutställningar)

16.

Corul Naţional de Camera ’Madrigal’ (Nationella kammarkören ’Madrigal’)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Institutet för militärmusik)

18.

Palatul Naţional al Copiilor (Nationella barnpalatset)

19.

Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Strainatate (Nationella kontoret för stipendier utomlands)

20.

Agenţia Sociala a Studenţilor (Studenternas socialkontor)

21.

Comitetul Olimpic Român (Rumänska olympiska kommittén)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperarii Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Rumänskt organ för europeiska samarbete i ungdomsfrågor)

23.

Centrul de Informare şi Consultanţa pentru Tineret (INFOTIN) (Informations- och rådgivningscenter för ungdomar)

24.

Centrul de Studii şi Cercetari pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Centrum för ungdomsforskning)

25.

Centrul de Cercetari pentru Probleme de Sport (CCPS) (Centrum för idrottsforkning)

26.

Societatea Naţionala de Cruce Roşie (Rumänska röda korset)

27.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii (Nationella rådet för bekämpning av diskriminering)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (Statssekretariat för problem för deltagarna i revolutionen i december 1989)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (Statssekretariat för religiösa samfund)

30.

Agenţia Naţionala pentru Locuinţe (Nationella organet för bostadsfrågor)

31.

Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale (Nationella pensions- och socialförsäkringskassan)

32.

Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate (Nationella sjukförsäkringskassan)

33.

Inspecţia Muncii (Yrkesinspektionen)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Statens centralbyrå för särskilda problem)

35.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţa (Generalinspektoratet för nödsituationer)

36.

Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricola (Nationella organet för rådgivning inom jordbruket)

37.

Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (Nationella organet för förbättringar och reproduktion inom det zootekniska området)

38.

Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara (Centrallaboratoriet för fytosanitär karantän)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calitaţii Seminţelor (Centrallaboratoriet för kvalitetskontroll av utsäde)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institutet för kontroll av biologiska produkter och läkemedel för veterinärt bruk)

41.

Institutul de Igiena şi Sanatate Publica şi Veterinara (Institutet för hygien, människo- och djurhälsa)

42.

Institutul de Diagnostic şi Sanatate Animala (Institut för diagnostisering och djurhälsa)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (Statliga institutet för testning och registrering av växtsorter)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genbank för växtgenetiska resurser)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Rumänska diplomatiska institutet)

46.

Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat (Statliga förvaltningen av beredskapsförråd)

47.

Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Nationella organet för utveckling och genomförande av program för återuppbyggnad av gruvregioner)

48.

Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (Nationella organet för farliga kemiska ämnen)

49.

Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (Nationella organet för kontroll av strategisk eport och förbud mot kemiska vapen)

50.

Agenţia Naţionala pentru Supravegherea Radioactivitaţii Mediului (Nationella organet för övervakning av radioaktivitet)

51.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei ’Delta Dunarii’ Tulcea (Förvaltningen för biosfärreservatet -’Donaudeltat’-Tulcea)

52.

Regia Naţionala a Padurilor (ROMSILVA) (Nationella skogsförvaltningen)

53.

Administraţia Naţionala Apele Române (Rumäniens nationella vattenförvaltning)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (Nationella meteorologiinstitutet)

55.

Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor (Nationella kommissionen för återvinning)

56.

Comisia Naţionala pentru Controlul Activitaţilor Nucleare (Nationella kommissionen för kontroll av nukleär aktivitet)

57.

Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare (Nationella organet för vetenskap, teknik och innovation)

58.

Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica (Nationella organet för kommunikation och informatik)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (Generalinspektoratet för kommunikation och informationsteknik)

60.

Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (Byrån för förvaltning och drift av infrastrukturen för datakommunikation)

61.

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (Statliga inspektionen för kontroll av pannor, tryckkärl och lyftanordningar)

62.

Centrul Român pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV (Rumänska centret för utbildning av personal inom sjötransporter)

63.

Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspektoratet för civil sjöfart)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Företaget för förvaltningstjänster inom järnvägssektorn)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Företaget för förvaltning av tillgångar inom järnvägssektorn)

66.

Regia Autonoma Registrul Auto Român (Rumänska bilregistret, ett oberoende offentligt företag)

67.

Agenţia Spaţiala Româna (Rumänska rymdbyrån)

68.

Şcoala Superioara de Aviaţie Civila (Civilflyghögskolan)

69.

Aeroclubul României (Rumänska luftfartsföreningen)

70.

Centrul de pregatire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Utbildningscentret för anställda inom industrin i Busteni)

71.

Centrul Român de Comerţ Exterior (Rumänska centrumet för utrikeshandel)

72.

Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (Handelsadministrations- och fortbildningscentrumet i Bukarest)

73.

Agenţia de Cercetare pentru Tehnica şi Tehnologii Militare (Forskningscentrumet för militär teknik)

74.

Asociaţia Româna de Standardizare (ASRO) (Rumänska standardiseringsorganisationen)

75.

Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Rumänska ackrediteringsorganisationen)

76.

Comisia Naţionala de Prognoza (CNP) (Statliga prognoskommissionen)

77.

Institutul Naţional de Statistica (INS) (Statliga statististiska institutet)

78.

Consiliul Concurenţei (CC) (Konkurrensrådet)

79.

Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (CNVM) (Statliga värdepapperskommissionen)

80.

Consiliul Economic şi Social (CES) (Ekonomiska och sociala rådet)

81.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizarii în Industrie (Kontoret för statligt ägande och privatisering inom industrin)

82.

Agenţia Domeniilor Statului (Byrån för statliga jordegendomar)

83.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (Nationella handelsregistret)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Myndigheten för indrivning av statliga tillgångar)

85.

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) (Statliga kontoret för förebyggande och bekämpande av penningtvätt)

86.

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitaţii (Statliga rådet för studier av Securitates arkiv)

87.

Avocatul Poporului (Justitieombudsmannen)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (Permanenta valmyndigheten)

89.

Institutul Naţional de Administraţie (INA) (Statliga förvaltningsinstitutet)

90.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (Statliga inspektionsmyndigheten för personuppgifter)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marci (OSIM) (Statliga kontoret för uppfinningar och varumärken)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Rumänska upphovsrättsbyrån)

93.

Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (Statliga kontoret för skydd av kulturarvet)

94.

Agentia Nationala Antidrog (Statliga byrån för bekämpning av narkotika)

95.

Biroul Român de Metrologie Legala (Rumänska byrån för rättslig metrologi)

96.

Inspecţia de Stat în Construcţii (Statliga bygginspektionen)

97.

Compania Naţionala de Investiţii (Statliga investeringsbolaget)

98.

Compania Naţionala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale (Rumänska statliga bolaget för motorvägar och riksvägar)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Statliga byrån för fastighetsregister och annonsering rörande fast egendom)

100.

Direcţia topografica militara (Avdelningen för militär topografi)

101.

Administratia Nationala a Îmbunataţirilor Funciare (Statliga förvaltningen av jordförbättring)

102.

Garda Financiara (Finanspolisen)

103.

Garda Naţionala de Mediu (Statliga miljötillsynen)

104.

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (Statliga institutet för kriminologisk expertis)

105.

Institutul Naţional al Magistraturii (Statliga institutet för domarkåren)

106.

Institutul Naţional pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (Statliga institutet för utbildning av domare)

107.

Institutul Naţional de Criminologie (Statliga institutet för kriminologi)

108.

Centrul de Pregatire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Utbildningscentrumet för rättssekreterare och annan särskild biträdande personal)

109.

Direcţia Generala a Penitenciarelor (Generaldirektoratet för fängelser)

110.

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (Nationella registret för statshemligheter)

111.

Autoritatea Nationala a Vamilor (Nationella tullmyndigheten)

112.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud’ (Förvaltningen av frizonen Constanţa-Sud, ett oberoende offentligt företag)

113.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Braila’ (Förvaltningen av frizonen Braila, ett oberoende offentligt företag)

114.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Galaţi’ (Förvaltningen av frizonen Galaţi, ett oberoende offentligt företag)

115.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Sulina’ (Förvaltningen av frizonen Sulina, ett oberoende offentligt företag)

116.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Giurgiu’ (Förvaltningen av frizonen Giurgiu, ett oberoende offentligt företag)

117.

Regia Autonoma ’Administraţia Zonei Libere Curtici’ (Förvaltningen av frizonen Curtici, ett oberoende offentligt företag)

118.

Banca Naţionala a României (Rumänska nationalbanken)

119.

Regia Autonoma ’Monetaria Statului’ (Rumänska myntverket, ett oberoende offentligt företag)

120.

Regia Autonoma ’Imprimeria Bancii Naţionale’ (Nationalbankens sedeltryckeri, ett obereoende offentligt företag)

121.

Regia Autonoma ’Imprimeria Naţionala’ (Statliga tryckeriet, ett oberoende offentligt företag)

122.

Regia Autonoma ’Monitorul Oficial’ (Rumänska officiella tidningen, ett oberoende offentligt företag)

123.

Regia Autonoma ’Rasirom’ (Det oberoende offentliga företaget Rasirom)

124.

Regia Autonoma ’Unifarm’ Bucureşti (Det oberoende offentliga företaget Unifarm i Bukarest)

125.

Regia Autonoma ’România Film’ (Det oberoende offentliga företaget Romania Film)

126.

Compania Naţionala ’Loteria Româna’ (Statliga lotteribolaget)

127.

Compania Naţionala ’Romtehnica’ (Det statliga bolaget Romtehnica)

128.

Compania Naţionala ’Romarm’ (Det statliga bolaget Romarm)

129.

Regia Autonoma ’Romavia’ (Det oberoende offentliga företaget Romavia)

130.

Agenţia Naţionala de Presa ROMPRES (Den statliga nyhetsbyrån ROMPRES)

131.

Regia Autonoma ’Editura Didactica şi Pedagogica’ (Förlaget för didaktisk och pedagogisk litteratur, ett oberoende offentligt företag)

132.

Regia Autonoma ’Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat’ (Förvaltning av statliga byggnader)

Kategorier

1.

Institute şi centre de cercetare (forskningsinstitut och forskningscentrum)

2.

Instituţii de învaţamânt de stat (statliga läroinrättningar)

3.

Universitaţi de stat (statliga universitet)

4.

Muzee (muséer)

5.

Biblioteci de stat (statliga bibliotek)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultura (statliga teatrar, operor, filharmoniska orkestrar, kulturhus och kulturcentrum)

7.

Reviste (tidskrifter)

8.

Edituri (förlag)

9.

Inspectorate şcolare, de cultura, de culte (inspektionsmyndigheterna för skolor, kultur och religiösa samfund)

10.

Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (idrottsförbund och idrottsföreningar)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţa (sjukhus, sanatorier, kliniker, läkarcentraler, rättsmedicinska institut och ambulansstationer)

12.

Unitaţi de asistenţa sociala (socialhjälpsenheter)

13.

Tribunale (domstolar)

14.

Judecatorii (domstolar)

15.

Curţi de apel (appellationsdomstolar)

16.

Penitenciare (fängelser)

17.

Parchetele de pe lânga instanţele judecatoreşti (åklagarmyndigheter)

18.

Unitaţi militare (militära enheter)

19.

Instanţe militare (militärdomstolar)

20.

Inspectorate de Politie (polisinspektionsmyndigheter)

21.

Centre de odihna (vilo- och hälsohem).”

b)

Följande skall införas i bilaga IV, ”CENTRALA STATLIGA MYNDIGHETER”, efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Администрация на Народното събрание (Nationalförsamlingsadministrationen)

Администрация на Президента (Presidentadministrationen)

Администрация на Министерския съвет (Regeringsadministrationen)

Конституционен съд (Författningsdomstolen)

Българска народна банка (Bulgariska nationalbanken)

Министерство на външните работи (Utrikesministeriet)

Министерство на вътрешните работи (Inrikesministeriet)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministeriet för statlig förvaltning och förvaltningsreform)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministeriet för statliga strategier rörande olyckor)

Министерство на земеделието и горите (Jord- och skogsbruksministeriet)

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministeriet för ekonomi och energi)

Министерство на културата (Kulturministeriet)

Министерство на образованието и науката (Ministeriet för utbildning och forskning)

Министерство на околната среда и водите (Ministeriet för miljö och vattenförvaltning)

Министерство на отбраната (Försvarsministeriet)

Министерство на правосъдието (Justitieministeriet)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministeriet för regional utveckling och offentliga arbeten)

Министерство на транспорта (Transportministeriet)

Министерство на труда и социалната политика (Ministeriet för arbetsmarknad och socialpolitik)

Министерство на финансите (Finansministeriet)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (statliga organ, statliga kommissioner, verkställande organ och andra statliga myndigheter som inrättats enligt lag eller genom ministerrådets dekret som har en funktion med avseende på utövandet av verkställande befogenheter)

Агенция за ядрено регулиране (Kärnkraftsinspektionen)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Statliga tillsynskommissionen för energi och vatten)

Държавна комисия по сигурността на информацията (Statliga kommisionen för informationssäkerhet)

Комисия за защита на конкуренцията (Kommissionen för konkurrensskydd)

Комисия за защита на личните данни (Kommissionen för skydd av personuppgifter)

Комисия за защита от дискриминация (Kommissionen för skydd mot diskriminering)

Комисия за регулиране на съобщенията (Tillsynskommissionen för kommunikation)

Комисия за финансов надзор (Finanstillsynskommissionen)

Патентно ведомство на Република България (Bulgariska patentverket)

Сметна палата на Република България (Bulgariska statliga revisionsverket)

Агенция за приватизация (Privatiseringsbyrån)

Агенция за следприватизационен контрол (Byrån för kontroll efter privatisering)

Български институт по метрология (Bulgariska institutet för metrologi)

Главно управление на архивите (Allmänna arkivavdelningen)

Държавна агенция ’Държавен резерв и военновременни запаси’ (Statliga byrån för reserver och beredskapslager)

Държавна агенция за бежанците (Statliga flyktingbyrån)

Държавна агенция за българите в чужбина (Statliga byrån för bulgarer i utlandet)

Държавна агенция за закрила на детето (Statliga byrån för barnskydd)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Statliga byrån för informationsteknik och kommunikation)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Statliga byrån för metrologisk och teknisk kontroll)

Държавна агенция за младежта и спорта (Statliga byrån för ungdom och idrott)

Държавна агенция по туризма (Statliga turistbyrån)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Statliga kommissionen för varubörser och marknader)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institutet för offentlig förvaltning och europeisk integration)

Национален статистически институт (Statliga statistiska institutet)

Агенция ’Митници’ (Tullverket)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Statliga finansinspektionen)

Агенция за държавни вземания (Statliga indrivningsverket)

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialhjälp)

Агенция за финансово разузнаване (Finansiella underrättelsebyrån)

Агенция за хората с увреждания (Byrån för funktionshindrade)

Агенция по вписванията (Registerbyrån)

Агенция по енергийна ефективност (Byrån för energieffektivitet)

Агенция по заетостта (Byrån för sysselsättning)

Агенция по кадастъра (Fastighetsregisterbyrån)

Агенция по обществени поръчки (Byrån för offentlig upphandling)

Българска агенция за инвестиции (Bulgariska investeringsbyrån)

Главна дирекция ’Гражданска въздухоплавателна администрация’ (Generaldirektoratet för förvaltning av civil luftfart)

Дирекция за национален строителен контрол (Statliga bygginspektionsdirektoratet)

Държавна комисия по хазарта (Statliga penningspelskommissionen)

Изпълнителна агенция ’Автомобилна администрация’ (Exekutiva byrån för förvaltning av biltrafik)

Изпълнителна агенция ’Борба с градушките’ (Exekutiva byrån för skydd av grödor mot hagel)

Изпълнителна агенция ’Българска служба за акредитация’ (Exekutiva byrån för ackrediteringstjänst)

Изпълнителна агенция ’Главна инспекция по труда’ (Exekutiva byrån för arbetsinspektion)

Изпълнителна агенция ’Железопътна администрация’ (Exekutiva byrån för järnvägsförvaltning)

Изпълнителна агенция ’Морска администрация’ (Exekutiva byrån för sjöförvaltning)

Изпълнителна агенция ’Национален филмов център’ (Exekutiva byrån för det nationella filmcentrumet)

Изпълнителна агенция ’Пристанищна администрация’ (Exekutiva byrån för hamnförvaltning)

Изпълнителна агенция ’Проучване и поддържане на река Дунав’ (Exekutiva byrån för övervakning och underhåll av Donaufloden)

Изпълнителна агенция ’Пътища’ (Exekutiva byrån för vägar)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Exekutiva byrån för ekonomisk analys och prognos)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Exekutiva byrån för främjande av små och medelstora företag)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Exekutiva byrån för läkemedel)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Exekutiva byrån för vin och vinodling)

Изпълнителна агенция по околна среда (Exekutiva miljöbyrån)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Exekutiva byrån för markresurser)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Exekutiva byrån för fiske och vattenbruk)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Exekutiva byrån för urval och reproduktion inom djurhållning)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Exekutiva byrån för provning av växtsorter, fältbesiktning och utsädeskontroll)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Exekutiva byrån för transplantationer)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Exekutiva byrån för förbättring av vattenhantering (hydromelioration))

Комисията за защита на потребителите (Konsumentskyddskommissionen)

Контролно-техническата инспекция (Inspektionsmyndigheten för teknisk kontroll inom jordbrukssektorn)

Национална агенция за приходите (Byrån för statliga inkomster)

Национална ветеринарномедицинска служба (Statliga veterinärtjänsten)

Национална служба за растителна защита (Statliga växtskyddstjänsten)

Национална служба по зърното и фуражите (Statliga spannmåls- och fodertjänsten)

Национално управление по горите (Statliga skogsstyrelsen)”.

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

1.

Administraţia Prezidenţiala (Presidentadministrationen)

2.

Senatul României (Rumänska senaten)

3.

Camera Deputaţilor (Representanthuset)

4.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Högsta domstolen)

5.

Curtea Constituţionala (Författningsdomstolen)

6.

Consiliul Legislativ (Lagstiftande rådet)

7.

Curtea de Conturi (Revisionsrätten)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Högsta rättsrådet)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (Allmänna åklagarmyndigheten vid högsta domstolen)

10.

Secretariatul General al Guvernului (Regeringens generalsekretariat)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Premiärministerns kansli)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Utrikesministeriet)

13.

Ministerul Integrarii Europene (Ministeriet för europeisk integration)

14.

Ministerul Finanţelor Publice (Finansministeriet)

15.

Ministerul Justiţiei (Justitieministeriet)

16.

Ministerul Apararii Naţionale (Försvarsministeriet)

17.

Ministerul Administraţiei şi Internelor (Förvaltnings- och inrikesministeriet)

18.

Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbete, social solidaritet och familjeärenden)

19.

Ministerul Economiei şi Comerţului (Ekonomi- och handelsministeriet)

20.

Ministerul Agriculturii, Padurii şi Dezvoltarii Rurale (Ministeriet för jord- och skogsbruk och landsbygdsutveckling)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministeriet för transport, byggnadsverksamhet och turism)

22.

Ministerul Educaţiei şi Cercetarii (Ministeriet för utbildning och forskning)

23.

Ministerul Sanataţii (Hälsovårdsministeriet)

24.

Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministeriet för kultur och religiösa frågor)

25.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Ministeriet för kommunikation och informationsteknik)

26.

Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor (Ministeriet för miljö och vattenförvaltning)

27.

Ministerul Public (Allmänna åklagarämbetet)

28.

Serviciul Român de Informaţii (Rumänska underrrättelsetjänsten)

29.

Serviciul Român de Informaţii Externe (Rumänska underrättelsetjänsten i utlandet)

30.

Serviciul de Protecţie şi Paza (Skydds- och bevakningstjänsten)

31.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Särskilda telekommunikationstjänsten)

32.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (Statliga audiovisuella rådet)

33.

Direcţia Naţionala Anticorupţie (Statliga styrelsen för bekämpning av korruption)

34.

Inspectoratul General de Poliţie (Allmänna polisinspektionsmyndigheten)

35.

Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Statliga myndigheten för tillsyn och övervakning av offentlig upphandling)

36.

Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii (Statliga tillsynsmyndigheten för kommunikation)

37.

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (Statliga tillsynsmyndigheten för offentliga tjänster och landsbygdsförvaltning)

38.

Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor (Statliga myndigheten för veterinärhälsa och livsmedelssäkerhet)

39.

Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor (Statliga konsumentskyddsmyndigheten)

40.

Autoritatea Navala Româna (Rumänska sjöfartsmyndigheten)

41.

Autoritatea Feroviara Româna (AFER) (Rumänska järnvägsmyndigheten)

42.

Autoritatea Rutiera Româna (ARR) (Rumänska vägmyndigheten)

43.

Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (Statliga myndigheten för skydd av barn och adoption)

44.

Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap (Statliga myndigheten för funktionshindrade)

45.

Autoritatea Naţionala pentru Turism (Statliga turismmyndigheten)

46.

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Byrån för regeringsstrategier)

47.

Agenţia Naţionala a Medicamentului (Statliga läkemedelsverket)

48.

Agenţia Naţionala pentru Sport (Statliga idrottsbyrån)

49.

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Fortei de Munca (Statliga sysselsättningsbyrån)

50.

Agenţia Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (Statliga energitillsynsbyrån)

51.

Agenţia Româna pentru Conservarea Energiei (Rumänska byrån för energisparande)

52.

Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale (Statliga byrån för mineralresurser)

53.

Agenţia Româna pentru Investiţii Straine (Rumänska byrån för utländska investeringar)

54.

Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (Statliga byrån för små och medelstora företag och samarbete)

55.

Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici (Statliga byrån för offentliganställda tjänstemän)

56.

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala (Statliga byrån för skatteförvaltning).”

c)

Följande skall införas i bilaga IX A, ”FÖR BYGGENTREPRENADKONTRAKT”, efter uppgifterna för Belgien:

”—

Bulgarien: ’Търговски регистър’”

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”—

Rumänien: ’Registrul Comerţului’”

d)

Följande skall införas i bilaga IX B, ”FÖR VARUKONTRAKT”, efter uppgifterna för Belgien:

”—

Bulgarien: ’Търговски регистър’”

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”—

Rumänien: ’Registrul Comerţului’”

e)

Följande skall införas i bilaga IX C, ”FÖR TJÄNSTEKONTRAKT”, efter uppgifterna för Belgien:

”—

Bulgarien: ’Търговски регистър’”

Följande skall införas efter uppgifterna för Portugal:

”—

Rumänien: ’Registrul Comerţului’”.