Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0100.pdf

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/141


RÅDETS DIREKTIV 2006/100/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv när det gäller fri rörlighet för personer, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

Av slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades framgår att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiven 92/51/EEG (2), 77/249/EEG (3), 98/5/EG (4), 93/16/EEG (5), 77/452/EEG (6), 78/686/EEG (7), 78/687/EEG (8), 78/1026/EEG (9), 80/154/EEG (10), 85/433/EEG (11), 85/384/EEG (12) och 2005/36/EG (13) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 92/51/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG, 93/16/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/433/EEG, 85/384/EEG och 2005/36/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.

(3)  EGT L 78, 26.3.1977, s. 17.

(4)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 36.

(5)  EGT L 165, 7.7.1993, s. 1.

(6)  EGT L 176, 15.7.1977, s. 1.

(7)  EGT L 233, 24.8.1978, s. 1.

(8)  EGT L 233, 24.8.1978 s. 10.

(9)  EGT L 362, 23.12.1978, s. 1.

(10)  EGT L 33, 11.2.1980, s. 1.

(11)  EGT L 253, 24.9.1985, s. 37.

(12)  EGT L 223, 21.8.1985, s. 15.

(13)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.


BILAGA

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV YRKESBEHÖRIGHET

I.   ALLMÄNT SYSTEM

31992 L 0051: Rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25), ändrat genom

31994 L 0038: Kommissionens direktiv 94/38/EG av den 26.7.1994 (EGT L 217, 23.8.1994, s. 8),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 L 0043: Kommissionens direktiv 95/43/EG av den 20.7.1995 (EGT L 184, 3.8.1995, s. 21),

31997 L 0038: Kommissionens direktiv 97/38/EG av den 20.6.1997 (EGT L 184, 12.7.1997, s. 31),

32000 L 0005: Kommissionens direktiv 2000/5/EG av den 25.2.2000 (EGT L 54, 26.2.2000, s. 42),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

32004 D 0108: Kommissionens beslut 2004/108/EG av den 28.1.2004 (EUT L 32, 5.2.2004, s. 15).

Följande skall läggas till i bilaga C ”FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSLINJER MED SÅDAN SÄRSKILD UPPLÄGGNING SOM AVSES I ARTIKEL 1 a FÖRSTA STYCKET ANDRA STRECKSATSEN ii”:

a)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande införas efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Utbildning till

rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’)”.

b)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande läggas till efter ”Detta motsvarar följande utbildning:” och efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

Rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’):

1.

Undre åldersgräns 18 år.

2.

a)

Innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola); minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros på havsgående fartyg, varav minst 12 månader under de senaste fem åren; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar),

b)

eller innehav av vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola) samt certifikat för behörighet som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna; minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros och som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna eller GMDSS-GOC-operatör; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar).”

II.   JURISTYRKEN

1.

31977 L 0249: Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 skall följande läggas till:

”Bulgarien

Aдвокат

Rumänien

Avocat”.

2.

31998 L 0005: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 1.2 a skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Aдвокат”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

Avocat”.

III.   MEDICINSK OCH PARAMEDICINSK VERKSAMHET

1.   Läkare

31993 L 0016: Rådets direktiv 93/16/EEG av den 5 april 1993 om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis (EGT L 165, 7.7.1993, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 L 0050: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/50/EG av den 6.10.1997 (EGT L 291, 24.10.1997, s. 35),

31998 L 0021: Kommissionens direktiv 98/21/EG av den 8.4.1998 (EGT L 119, 22.4.1998, s. 15),

31998 L 0063: Kommissionens direktiv 98/63/EG av den 3.9.1998 (EGT L 253, 15.9.1998, s. 24),

31999 L 0046: Kommissionens direktiv 1999/46/EG av den 21.5.1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 25),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

52002 XC 0316(02): Kommissionens meddelande av den 16.3.2002 (EGT C 67, 16.3.2002, s. 26),

52002 XC 1128(01): Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 28.11.2002 (EGT C 293, 28.11.2002, s. 2),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52003 XC 0924(03): Meddelande — Anmälan av yrkestitel för allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

52003 XC 0924(04): Meddelande — Anmälan av behörighetsbevis för specialister inom medicin av den 24.9.2003 (EUT C 228, 24.9.2003, s. 9),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

52003 XC 1121(02): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar (EUT C 280, 21.11.2003, s. 10),

52005 XC 0127(03): Meddelande — Anmälan av benämningar på specialistutbildningar av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 11),

52005 XC 0521(03): Anmälan om benämning på examensbevis som allmänpraktiserande läkare i enlighet med artikel 41 i direktiv 93/16/EEG av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 5).

52005 XC 0521(05): Anmälan om benämningar på examensbevis på specialistutbildningar och på behörighetsbevis som medföljer examensbeviset av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 7).

a)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.1 efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien,”.

b)

Följande strecksats skall läggas till i artikel 9.2 första stycket efter femte strecksatsen:

”—

anslutningsdatum för Bulgarien och Rumänien.”.

c)

Följande artikel skall införas efter artikel 9a:

”Artikel 9b

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under det här direktivet.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater enligt det här direktivet.”

d)

Följande hänvisningar skall införas i det meddelande som offentliggörs i enlighet med artikel 41, med uppgift om benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmänpraktiserande läkare:

i)

Benämningar på utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Certificat de medic specialist medicina de familie”

ii)

Benämningar på yrkestitlar:

Följande skall införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien: Лекар-специалист по Обща медицина”.

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien: Medic specialist medicina de familie”.

e)

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diploma de licenţa de doctor medic

Universitaţi»

 

f)

I bilaga B skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sanataţii Publici»

 

g)

Bilaga C skall ersättas med följande:

”BILAGA C

Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ANESTESI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

България

Анестезиология и интензивно лечение

 

Ceská republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

România

Anestezie şi terapie intensiva

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/Heelkunde

 

България

Хирургия

 

Ceská republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Ķirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

România

Chirurgie generala

 

Slovenija

Splosna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

България

Неврохирургия

 

Ceská republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

România

Neurochirurgie

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

 

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 

Ceská republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akuserija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

România

Obstetrica-ginecologie

 

Slovenija

Ginekologija in porodnistvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INTERNMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

България

Вътрешни болести

 

Ceská republika

Vnitrní lékarství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

România

Medicina interna

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖGONSJUKDOMAR (OFTALMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

България

Очни болести

 

Ceská republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Opthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

România

Oftalmologie

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR (OTO-RHINO-LARYNGOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

 

България

Ушно-носно-гърлени болести

 

Ceská republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

România

Otorinolaringologie

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/Pediatrie

 

България

Детски болести

 

Ceská republika

Detské lékarství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

România

Pediatrie

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

LUNGSJUKDOMAR (PNEUMOLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

България

Пневмология и фтизиатрия

 

Ceská republika

Tuberkulóza a respiracní nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

România

Pneumologie

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

UROLOGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

България

Урология

 

Ceská republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

România

Urologie

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ORTOPEDI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

България

Ортопедия и травматология

 

Ceská republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Cirugía ortopédica y traumatología

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

România

Ortopedie şi traumatologie

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK PATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

България

Обща и клинична патология

 

Ceská republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

România

Anatomie patologica

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

България

Нервни болести

 

Ceská republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

România

Neurologie

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

България

Психиатрия

 

Ceská republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

România

Psihiatrie

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSK RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

 

България

Образна диагностика

 

Ceská republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

România

Radiologie-imagistica medicala

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLMÄN ONKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

България

Лъчелечение

 

Ceská republika

Radiacní onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

România

Radioterapie

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiacná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

 

България

Клинична лаборатория

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

România

Medicina de laborator

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Laboratórna medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BIOLOGISK HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична хематология

 

Ceská republika

 

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MIKROBIOLOGI — BAKTERIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

 

Ceská republika

Lékarská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinicna mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK BIOKEMI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Биохимия

 

Ceská republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK IMMUNOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична имунология

Имунология

 

Ceská republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Inmunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Immunologie

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

PLASTIKKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

България

Пластично-възстановителна хирургия

 

Ceská republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

România

Chirurgie plastica — microchirurgie reconstructiva

 

Slovenija

Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

THORAXKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

 

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

 

Ceská republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Thoraxchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

România

Chirurgie toracica

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Детска хирургия

 

Ceská republika

Detská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

România

Chirurgie pediatrica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KÄRLKIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

 

България

Съдова хирургия

 

Ceská republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

Gefäβchirurgie

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

România

Chirurgie vasculara

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KARDIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

България

Кардиология

 

Ceská republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

România

Cardiologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GASTROENTEROLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

България

Гастроентерология

 

Ceská republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

România

Gastroenterologie

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REUMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

 

Ceská republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

România

Reumatologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HEMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Трансфузионна хематология

 

Ceská republika

Hematologie a transfúzní lékarství

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

Eesti

Hematoloogia

 

Ελλάς

Αιματoλoγία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

 

Italia

Ematologia

 

Κύπρος

Αιματολογία

 

Latvija

Hematoloģija

 

Lietuva

Hematologija

 

Luxembourg

Hématologie

 

Magyarország

Haematológia

 

Malta

Ematoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Hematologia

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

România

Hematologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

Haematology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ENDOKRINOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Eндокринология и болести на обмяната

 

Ceská republika

Endokrinologie

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

Eesti

Endokrinoloogia

 

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

 

Latvija

Endokrinoloģija

 

Lietuva

Endokrinologija

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Magyarország

Endokrinológia

 

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Endokrynologia

 

Portugal

Endocrinologia

 

România

Endocrinologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Endokrinológia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

REHABILITERINGSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

 

България

Физикална и рехабилитационна медицина

 

Ceská republika

Rehabilitacní a fyzikální medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

 

España

Medicina física y rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

 

Latvija

Rehabilitoloģija

Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

 

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Magyarország

Fizioterápia

 

Malta

 

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Polska

Rehabilitacja medyczna

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

România

Recuperare, medicina fizica şi balneologie

 

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liecebná rehabilitácia

 

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

STOMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NEUROPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

България

Кожни и венерически болести

 

Ceská republika

Dermatovenerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

 

Eesti

Dermatoveneroloogia

 

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

 

Lietuva

Dermatovenerologija

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

Malta

Dermato-venerejoloġija

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Polska

Dermatologia i wenerologia

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

România

Dermatovenerologie

 

Slovenija

Dermatovenerologija

 

Slovensko

Dermatovenerológia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

DERMATOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Dermatoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

VENEREOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary-medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

RADIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Радиобиология

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

TROPIKMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Trópusi betegségek

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Polska

Medycyna transportu

 

Portugal

Medicina tropical

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Tropická medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie

 

България

Детска психиатрия

 

Ceská republika

Detská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

România

Psihiatrie pediatrica

 

Slovenija

Otroska in mladostniska psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GERIATRIK

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

 

Ceská republika

Geriatrie

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatric medicine

 

Italia

Geriatria

 

Κύπρος

Γηριατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

Geriatrija

 

Luxembourg

Gériatrie

 

Magyarország

Geriátria

 

Malta

Ġerjatrija

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

 

Portugal

 

 

România

Geriatrie şi gerontologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Geriatria

 

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

MEDICINSKA NJURSJUKDOMAR (NEFROLOGI)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Нефрология

 

Ceská republika

Nefrologie

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

Eesti

Nefroloogia

 

Ελλάς

Νεφρoλoγία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Κύπρος

Νεφρολογία

 

Latvija

Nefroloģija

 

Lietuva

Nefrologija

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Magyarország

Nefrológia

 

Malta

Nefroloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Nefrologia

 

Portugal

Nefrologia

 

România

Nefrologie

 

Slovenija

Nefrologija

 

Slovensko

Nefrológia

 

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

 

Ceská republika

Infekcní lékarství

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Infectious diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

 

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

 

Magyarország

Infektológia

 

Malta

Mard Infettiv

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Choroby zakaźne

 

Portugal

Infecciologia

 

România

Boli infecţioase

 

Slovenija

Infektologija

 

Slovensko

Infektológia

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

SOCIALMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

 

Ceská republika

Hygiena a epidemiologie

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Public health medicine

 

Italia

Igiene e medicina preventiva

 

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Santé publique

 

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

Malta

Saħħa Pubblika

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

Portugal

Saúde pública

 

România

Sanatate publica şi management

 

Slovenija

Javno zdravje

 

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK FARMAKOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

 

Ceská republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

Farmacologie clinica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

YRKES- OCH MILJÖMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

България

Трудова медицина

 

Ceská republika

Pracovní lékarství

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

Medicina del trabajo

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

 

Latvija

Arodslimības

 

Lietuva

Darbo medicina

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Polska

Medycyna pracy

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

România

Medicina muncii

 

Slovenija

Medicina dela, prometa in sporta

 

Slovensko

Pracovné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

ALLERGISJUKDOMAR

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична алергология

 

Ceská republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Κύπρος

Αλλεργιολογία

 

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Polska

Alergologia

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

România

Alergologie şi imunologie clinica

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

GASTROENTEROLOGISK KIRURGI

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

NUKLEÄRMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

България

Нуклеарна медицина

 

Ceská republika

Nukleární medicína

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklearmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Πυρηνική Iατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

 

Malta

Mediċina Nukleari

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Polska

Medycyna nuklearna

 

Portugal

Medicina nuclear

 

România

Medicina nucleara

 

Slovenija

Nuklearna medicina

 

Slovensko

Nukleárna medicína

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

Nukleärmedicin

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

OLYCKSFALLSMEDICIN

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Спешна медицина

 

Ceská republika

Traumatologie

Urgentní medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Emergency medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Traumatológia

 

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Medycyna ratunkowa

 

Portugal

 

 

România

Medicina de urgenţa

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Úrazová chirurgia/urgentná medicina

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KLINISK NEUROFYSIOLOGI

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Лицево-челюстна хирургия

 

Ceská republika

Maxilofaciální chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

Mutes, sejas un zokļu ķirurģija

 

Lietuva

Veido ir zandikaulių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Magyarország

Szájsebészet

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

 

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

 

România

 

 

Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

 

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdat examensbeviset

TAND-, MUN-, KÄK- OCH ANSIKTSKIRURGI (GRUNDUTBILDNING FÖR LÄKARE OCH TANDLÄKARE)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

 

Malta

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery”

 

2.   Sjuksköterskor

31977 L 0452: Rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 176, 15.7.1977, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31989 L 0595: Rådets direktiv 89/595/EEG av den 10.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 30),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(05): Meddelande — Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 18),

52005 XC 0521(04): Anmälan om yrkestitel för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 6).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1.2:

”I Bulgarien:

’Медицинска сестра’;

I Rumänien:

’asistent medical generalist’”;

b)

Följande artiklar skall införas efter artikel 4c:

”Artikel 4d

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under det här direktivet.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater enligt det här direktivet.

Artikel 4e

När det gäller rumänska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i, Rumänien före anslutningen, och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 1 i direktiv 77/453/EEG, skall medlemsstaterna erkänna följande utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för allmän hälso- och sjukvård som tillräckliga bevis om de åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen har utövat verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Rumänien under den period som anges nedan:

examensbevis för sjuksköterska (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) med postgymnasial utbildning från en şcoala postliceala — minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.

Denna verksamhet skall ha innefattat fullt ansvar för planering, organisering och genomförande av omvårdnaden av patienten.”;

c)

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”

Университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

1.

Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata

1.

Universitaţi

 

2.

Diploma de licenţa de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata

2.

Universitaţi»

3.   Tandläkare

a)

31978 L 0686: Rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 233, 24.8.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(04): Meddelande — Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 17),

52005 XC 0521(02): Anmälan om utbildningsbevis för tandläkare och tandläkare med specialistutbildning av den 21.5.2005 (EUT C 123, 21.5.2005, s. 4),

i)

Följande skall läggas till i artikel 1:

”—

I Bulgarien:

Лекар по дентална медицина,

I Rumänien:

medic dentist”.

ii)

I artikel 8.1 skall orden ”artiklarna 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artiklarna 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

iii)

I artikel 17 skall orden ”artikel 2, artikel 7.1 samt artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artikel 2, artikel 7.1 samt artiklarna 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

iv)

Följande artikel skall införas efter artikel 19d:

”Artikel 19e

1.   Från och med Rumäniens anslutning skall medlemsstaterna, för utövande av den verksamhet som avses i artikel 1 i direktivet, erkänna de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare som i Rumänien utfärdats för dem som påbörjat sin akademiska läkarutbildning före den 1 oktober 2003, tillsammans med ett intyg som utfärdas av de behöriga rumänska myndigheterna om att dessa personer faktiskt, lagligen och som huvudsaklig verksamhet i Rumänien har ägnat sig åt den verksamhet som anges i artikel 5 i direktiv 78/687/EEG i minst tre år i följd under de fem år som föregick utfärdandet av intyget och att dessa personer är behöriga att utöva nämnda verksamhet på samma villkor som de som innehar de utbildningsbevis som avses i bilaga A till det här direktivet.

2.   Det krav på tre års erfarenhet som avses i punkt 1 skall frångås när det gäller personer som med framgång har avslutat minst tre års studier som av de behöriga myndigheterna intygas motsvara den utbildning som avses i artikel 1 i direktiv 78/687/EEG.”

v)

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diploma de licenţa de medic dentist

Universitaţi»

 

vi)

I bilaga B, 1. Ortodonti, skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România»

 

 

 

vii)

I bilaga B, 2. Munkirurgi, skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România»

 

 

 

b)

31978 L 0687: Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (EGT L 233, 24.8.1978, s. 10), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 6 skall orden ”artiklarna 19, 19a, 19b, 19c och 19d” ersättas med ”artiklarna 19, 19a, 19b, 19c, 19d och 19e”.

4.   Veterinärmedicin

31978 L 1026: Rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 362, 23.12.1978, s. 1), ändrat genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 L 1057: Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14.12.1981 (EGT L 385, 31.12.1981, s. 25),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1.

Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

2.

Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diploma de licenţa de doctor medic veterinar

Universitaţi»

 

5.   Barnmorskor

31980 L 0154: Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 33, 11.2.1980, s. 1), ändrat genom

31980 L 1273: Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22.12.1980 (EGT L 375, 31.12.1980, s. 74),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31989 L 0594: Rådets direktiv 89/594/EEG av den 30.10.1989 (EGT L 341, 23.11.1989, s. 19),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

52005 XC 0127(05): Meddelande — Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor av den 27.1.2005 (EUT C 22, 27.1.2005, s. 18).

a)

Följande skall läggas till i artikel 1:

”I Bulgarien:

’Акушерка’,

I Rumänien:

’Moaşa’.”

b)

Följande artikel skall införas efter artikel 5c:

”Artikel 5d

När det gäller rumänska behörighetsbevis för barnmorskor skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstater vars utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för obstetrik- och gynekologisköterska (asistent medical obstetrica-ginecologie) utfärdades av Rumänien före anslutningen och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 1 i direktiv 80/155/EEG, skall varje medlemsstat erkänna dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande tillräckliga bevis, när dessa intyg åtföljs av ett intyg som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen i Rumänien har ägnat sig åt verksamhet som barnmorska under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.”

c)

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Акушерка”

Университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diploma de licenţa de moaşa

Universitaţi»

 

6.   Farmaci

31985 L 0433: Rådets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet (EGT L 253, 24.9.1985, s. 37), ändrat genom

31985 L 0584: Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20.12.1985 (EGT L 372, 31.12.1985, s. 42),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”

Фармацевтичен факултет към Медицински университет»

 

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

«România

Diploma de licenţa de farmacist

Universitaţi»

 

IV.   ARKITEKTUR

31985 L 0384: Rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 223, 21.8.1985, s. 15), ändrat genom

31985 L 0614: Rådets direktiv 85/614/EEG av den 20.12.1985 (EGT L 376, 31.12.1985, s. 1),

31986 L 0017: Rådets direktiv 86/17/EEG av den 27.1.1986 (EGT L 27, 1.2.1986, s. 71),

31990 L 0658: Rådets direktiv 90/658/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 73),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 L 0019: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14.5.2001 (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall läggas till i artikel 11:

”y)   I Bulgarien:

De examensbevis som utfärdas av officiellt godkända högre utbildningsanstalter för behörighet som ’архитект’ (arkitekt), ’cтроителен инженер’ (civilingenjör) eller ’инженер’ (ingenjör) enligt följande:

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности ’Урбанизъм’ и ’Архитектура’ (Universitetet för arkitektur, civilingenjörsstudier och geodesi — Sofia: specialiseringarna ’urbanism’ och ’arkitektur’) och alla specialiseringar inom ingenjörsvetenskap på följande områden: ’конструкции на сгради и съоръжения’ (byggteknik), ’пътища’ (vägar), ’транспорт’ (transport), ’хидротехника и водно строителство’ (hydroteknik och hydrokonstruktion), ’мелиорации и др.’ (konstbevattning osv.).

De examensbevis som utfärdas av tekniska universitet och högre utbildningsanstalter för byggteknik på följande områden: ’електро- и топлотехника’ (elektro- och termoteknik), ’съобщителна и комуникационна техника’ (telekommunikationsteknik och -teknologi), ’строителни технологии’ (byggteknik), ’приложна геодезия’ (tillämpad geodesi) och ’ландшафт и др.’ (landskapsarkitektur osv. på området för byggteknik).

För utövande av projekteringsverksamhet på arkitektur- och byggområdet måste examensbevisen åtföljas av ett ’придружени от удостоверение за проектантска правоспособност’ (intyg om rätt till projektering), utfärdat av ’Камарата на архитектите’ (arkitektkammaren) och ’Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране’ (kammaren för ingenjörer inom investeringsprojektering), som berättigar till verksamhet inom investeringsprojektering.

z)   I Rumänien:

Universitatea de Arhitectura şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ i Bukarest):

1953—1966 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur’Ion Mincu’ i Bukarest), Arhitect (arkitekt),

1967—1974 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Diploma de Arhitect, Specialitatea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1975—1977 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1978—1991 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Sistematizare (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och systematisering), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura şi Sistematizare (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och systematisering),

1992—1993 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Arhitect, specializarea Arhitectura şi Urbanism (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och urbanism),

1994—1997 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea de Arhitectura şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ — Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca):

1990—1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytekniska institutet Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1993—1994 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994—1997 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi):

1993 Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994—1999 Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’ Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

2000—2003 Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2004 Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur.

Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytekniska universitetet i Timişoara):

1993—1995 Universitatea Tehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura şi urbanism, specializarea Arhitectura generala (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur och urbanism, specialisering allmän arkitektur),

1995—1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998—1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea din Oradea (Oradeas universitet):

2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradeas universitet, fakulteten för miljöskydd), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectura şi Construcţii (Oradeas universitet, fakulteten för arkitektur och civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret-universitetet i Bukarest):

från och med 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Spiru Haret-universitetet i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).”

V.   REGLERADE YRKEN I ALLMÄNHET

32005 L 0036: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

a)

Följande artikel skall införas efter artikel 23:

”Artikel 23a

Särskilda omständigheter

1.   Med avvikelse från det här direktivet får Bulgarien tillåta personer som har behörighetsbevis för ’фелдшер’ (fältskär) utfärdade i Bulgarien före den 31 december 1999 och som den 1 januari 2000 utövade detta yrke under Bulgariens nationella system för social trygghet att fortsätta att utöva sagda yrke även om delar av deras yrkesverksamhet faller under de bestämmelser i det här direktivet som rör läkare och sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård.

2.   Innehavare av det bulgariska behörighetsbeviset för ’фелдшер’ (fältskär) enligt punkt 1 är inte berättigade att få sina yrkeskvalifikationer erkända i andra medlemsstater som läkare eller som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård enligt det här direktivet.”

b)

Följande artikel skall införas efter artikel 33:

”Artikel 33a

När det gäller rumänska behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstaterna vars behörighetsbevis för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård utfärdats av, eller vars utbildning inleddes i, Rumänien före anslutningen, och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 31, skall medlemsstaterna erkänna behörighetsbeviset för sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) med postgymnasial utbildning från en şcoala postliceala, som tillräckliga bevis om det åtföljs av ett intyg över att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen har utövat verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård i Rumänien under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.

Denna verksamhet skall ha innefattat fullt ansvar för planering, organisering och genomförande av omvårdnaden av patienten.”

c)

I artikel 37.1 första stycket skall orden ”… som utfärdats i Italien, Spanien, Österrike, Tjeckien och Slovakien …” ersättas med ”som utfärdats i Italien, Spanien, Österrike, Tjeckien, Slovakien och Rumänien”.

d)

Följande artikel skall införas efter artikel 43:

”Artikel 43a

När det gäller rumänska behörighetsbevis för barnmorskor skall endast följande bestämmelser om förvärvade rättigheter gälla:

När det gäller medborgare i medlemsstater vars behörighetsbevis för barnmorska (asistent medical obstetrica-ginecologie/obstetrik- och gynekologisköterska) utfärdades av Rumänien före anslutningen och inte uppfyller de minimikrav för utbildning som fastställs i artikel 40, skall varje medlemsstat erkänna dessa behörighetsbevis för barnmorskor såsom varande tillräckliga bevis, när dessa intyg åtföljs av ett intyg som styrker att dessa medborgare i medlemsstaterna faktiskt och lagligen i Rumänien har ägnat sig åt verksamhet som barnmorska under minst fem år i följd under de sju år som föregick utfärdandet av intyget.”

e)

Följande skall läggas till i bilaga II ”Förteckning över utbildningar med sådan särskild uppläggning som avses i artikel 11c ii”:

a)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande införas efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien:

rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’)”.

b)

Under rubriken ”3. Utbildning i sjömansyrken, a. Sjöfart” skall följande läggas till efter ”Detta motsvarar följande utbildningar:” och efter uppgifterna för Nederländerna:

”I Rumänien, rorgängare II/ 4 ST CW (’timonier maritim’):

1.

Undre åldersgräns 18 år.

2.

a)

Vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola); minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros på havsgående fartyg, varav minst 12 månader under de senaste fem åren; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar),

b)

eller vederbörligt certifikat för behörighet som matros (sjöfartsskola) samt certifikat för behörighet som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna; minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss som matros och som radiooperatör, teknisk operatör inom de mobila sjöfartstjänsterna eller GMDSS-GOC-operatör; deltagande i godkänd kurs för befordran till verkställande nivå (7 dagar).”

f)

I bilaga V.1 punkt 5.1.1 ”Benämningar på examensbevis för grundläggande läkarutbildning” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’магистър’ по ’Медицина’ и професионална квалификация ’Магистър-лекар’

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diploma de licenţa de doctor medic

Universitaţi

 

1 januari 2007”

g)

I bilaga V.1 punkt 5.1.2 ”Förteckning över benämningar på specialistutbildningar” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sanataţii Publici

1 januari 2007”

h)

I bilaga V.1. punkt 5.1.3. skall ”Förteckning över benämningar på specialistutbildningar” ersättas med följande:

”5.1.3.   Förteckning över benämningar på specialistutbildningar

Land

Anestesi och intensivvård

Utbildningens minimilängd: 3 år

Kirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Ceská republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

Cirugía general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie şi terapie intensiva

Chirurgie generala

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splosna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

Land

Neurokirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Obstetrik och gynekologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Ceská republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akuserija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrica-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodnistvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Land

Internmedicin

Utbildningens minimilängd: 5 år

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Ceská republika

Vnitrní lékarství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicina interna

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

Land

Öron-, näs- och halssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Barn- och ungdomsmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Ceská republika

Otorinolaryngologie

Detské lékarství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder — und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

Land

Lungsjukdomar (pneumologi)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Urologi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Ceská republika

Tuberkulóza a respiracní nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

Land

Ortopedi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Klinisk patologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Ceská republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologica

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Land

Neurologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Psykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Ceská republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

Land

Medicinsk radiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Onkologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Ceská republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiacní onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistica medicala

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiacná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

Land

Plastikkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Klinisk biologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна хирургия

Клинична лаборатория

Ceská republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastica — microchirurgie reconstructiva

Medicina de laborator

Slovenija

Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Cirugía plástica

 

Land

Klinisk bakteriologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Klinisk kemi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

Биохимия

Ceská republika

Lékarská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinicna mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

Land

Klinisk immunologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Thoraxkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология Имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Ceská republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

România

 

Chirurgie toracica

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

Land

Barn- och ungdomskirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Kärlkirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Ceská republika

Detská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrica

Chirurgie vasculara

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

Land

Kardiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология

Ceská republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology

Land

Reumatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Hematologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

Трансфузионна хематология

Ceská republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékarství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology

Land

Endokrinologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Rehabiliteringsmedicin

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Eндокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Ceská republika

Endokrinologie

Rehabilitacní a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Recuperare, medicina fizica şi balneologie

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liecebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Land

Neuropsykiatri

Utbildningens minimilängd: 5 år

Hud- och könssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (3)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

България

 

Кожни и венерически болести

Ceská republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (4)

Dermatologie et vénéréologie

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (5)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (6)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (7)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

România

 

Dermatovenerologie

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 

 

Land

Radiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Barnpsykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

България

Радиобиология

Детска психиатрия

Ceská republika

 

Detská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología

 

France

Electro-radiologie (8)

Pédo-psychiatrie

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (9)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (10)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

 

 

Nederland

Radiologie (11)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

România

 

Psihiatrie pediatrica

Slovenija

 

Otroska in mladostniska psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry

Land

Geriatrik

Utbildningens minimilängd: 4 år

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Ceská republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

România

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine

Land

Infektionssjukdomar

Utbildningens minimilängd: 4 år

Samhällsmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт

комунална хигиена

Ceská republika

Infekcní lékarství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Ιατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

România

Boli infecţioase

Sanatate publica şi management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

Land

Klinisk farmakologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Yrkes- och miljömedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Трудова медицина

Ceská republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékarství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

 

Iατρική thς Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinica

Medicina muncii

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in sporta

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Land

Allergisjukdomar

Utbildningens minimilängd: 3 år

Nukleärmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Ceská republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie şi imunologie clinica

Medicina nucleara

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicine

Land

Käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare)

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

България

Лицево-челюстна хирургия

Ceská republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un zokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir zandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

 

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 

Land

Biologisk hematologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

България

Клинична хематология

Ceská republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (12)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

România

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 

Land

Stomatologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Dermatologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (13)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Dermatology

Land

Veneriska sjukdomar

Utbildningens minimilängd: 4 år

Tropikmedicin

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

Tropická medicína

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Land

Gastroenterologisk kirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Olycksfallsmedicin

Utbildningens minimilängd: 5 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14)

 

България

 

Спешна медицина

Ceská republika

 

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

Traumatológia

Malta

 

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

 

 

România

 

Medicina de urgenţa

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Accident and emergency medicine

Land

Klinisk neurofysiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) (15)

Utbildningens minimilängd: 4 år

Benämning

Benämning

Belgique/België/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

 

 

Ceská republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiologia clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

 

 

Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

i)

I bilaga V.1 punkt 5.1.4 ”Förteckning över benämningar på utbildningar för allmänpraktik” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Certificat de medic specialist medicina de familie

Medic specialist medicina de familie

1 januari 2007”

j)

I bilaga V.2 punkt 5.2.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Бакалавър’ с професионална квалификация ’Медицинска сестра’

Университет

Медицинска сестра

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

1.

Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata

1.

Universitaţi

asistent medical generalist

1 januari 2007”

2.

Diploma de licenţa de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata

2.

Universitaţi

k)

I bilaga V.3 punkt 5.3.2 ”Examensbevis över grundutbildning för tandläkare” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Магистър’ по ’Дентална медицина’ с професионална квалификация ’Магистър-лекар по дентална медицина’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

 

Лекар по дентална медицина

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diploma de licenţa de medic dentist

Universitaţi

 

medic dentist

1 oktober 2003”

l)

I bilaga V.3 punkt 5.3.3 ”Examensbevis för specialisttandläkare” skall följande införas under ”Ortodonti” mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по ’Ортодонтия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007”

m)

I bilaga V.3 punkt 5.3.3 ”Examensbevis för specialisttandläkare” skall följande införas under ”Munkirurgi” mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Свидетелство за призната специалност по ’Орална хирургия’

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1 januari 2007”

n)

I bilaga V.4 punkt 5.4.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för veterinärer” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина

 

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diploma de licenţa de doctor medic veterinar

Universitaţi

 

1 januari 2007”

o)

I bilaga V.5 punkt 5.5.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för barnmorskor” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Бакалавър’ с професионална квалификация ’Акушерка’

Университет

Акушеркa

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diploma de licenţa de moaşa

Universitaţi

Moaşa

1 januari 2007”

p)

I bilaga V.6 punkt 5.6.2 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för farmaceuter” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ’Магистър’ по ’Фармация’ с професионална квалификация ’Магистър-фармацевт’

Фармацевтичен факултет към Медицински университет

1 januari 2007”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Diploma de licenţa de farmacist

Universitaţi

1 januari 2007”

q)

I bilaga VI punkt 6.1 ”Förteckning över benämningar på examensbevis för arkitekter som omfattas av de förvärvade rättigheter som avses i artikel 49.1” skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

De examensbevis som utfärdas av officiellt godkända högre utbildningsanstalter för behörighet som ’архитект’ (arkitekt), ’cтроителен инженер’ (civilingenjör) eller ’инженер’ (ingenjör) enligt följande:

Университет за архитектура, строителство и геодезия – София: специалности ’Урбанизъм’ и ’Архитектура’ (Universitetet för arkitektur, civilingenjörsstudier och geodesi – Sofia: specialiseringarna ’urbanism’ och ’arkitektur’) och alla specialiseringar inom ingenjörsvetenskap på följande områden: ’конструкции на сгради и съоръжения’ (byggteknik), ’пътища’ (vägar), ’транспорт’ (transport), ’хидротехника и водно строителство’ (hydroteknik och hydrokonstruktion), ’мелиорации и др.’ (konstbevattning osv.).

De examensbevis som utfärdas av tekniska universitet och högre utbildningsanstalter för byggteknik på följande områden: ’електро- и топлотехника’ (elektro- och termoteknik), ’съобщителна и комуникационна техника’ (telekommunikationsteknik och -teknologi), ’строителни технологии’ (byggteknik), ’приложна геодезия’ (tillämpad geodesi) och ’ландшафт и др.’ (landskapsarkitektur) osv. på området för byggteknik.

För utövande av projekteringsverksamhet på arkitektur- och byggområdet måste examensbevisen åtföljas av ett ’придружени от удостоверение за проектантска правоспособност’ (intyg om rätt till projektering), utfärdat av ’Камарата на архитектите’ (arkitektkammaren) och ’Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране’ (kammaren för ingenjörer inom investeringsprojektering), som berättigar till verksamhet inom investeringsprojektering.

2009/2010”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

Universitatea de Arhitectura şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ i Bukarest):

1953–1966: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Arhitect (arkitekt),

1967–1974: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest), Diploma de Arhitect, Specialitatea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1975–1977: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur),

1978–1991: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Sistematizare (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och systematisering), Diploma de Arhitect, Specializarea Arhitectura şi Sistematizare (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och systematisering),

1992–1993: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Arhitect, specializarea Arhitectura şi Urbanism (examensbevis för arkitekt, specialisering arkitektur och urbanism),

1994–1997: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Institutul de Arhitectura ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Institutet för arkitektur ’Ion Mincu’ i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea de Arhitectura şi Urbanism ’Ion Mincu’ Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Universitetet för arkitektur och urbanism ’Ion Mincu’ Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca):

1990–1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytekniska institutet Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1993–1994: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994–1997: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism (Tekniska universitetet i Cluj-Napoca, fakulteten för arkitektur och urbanism), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi):

1993: Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1994–1999: Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh.Asachi’ Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

2000–2003: Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2004 Universitatea Tehnica ’Gh. Asachi’ Iaşi, Facultatea de Arhitectura (Tekniska universitetet ’Gh. Asachi’ i Iaşi, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur.

Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytekniska universitetet i Timişoara):

1993–1995: Universitatea Tehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Tekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura şi urbanism, specializarea Arhitectura generala (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur och urbanism, specialisering allmän arkitektur),

1995–1998: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

1998–1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Licenţa, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för Licenţa, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectura (Polytekniska universitetet i Timişoara, fakulteten för civilingenjörsstudier och arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea din Oradea (Oradeas universitet):

2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Oradeas universitet, fakulteten för miljöskydd), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur),

från och med 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectura şi Construcţii (Oradeas universitet, fakulteten för arkitektur och civilingenjörsstudier), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Spiru Haret-universitetet i Bukarest):

från och med 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectura (Spiru Haret-universitetet i Bukarest, fakulteten för arkitektur), Diploma de Arhitect, profilul Arhitectura, specializarea Arhitectura (examensbevis för arkitekt, studieområde arkitektur, specialisering arkitektur).

2009/2010”


(1)  1 January 1983

(2)  1 January 1983

(3)  1 augusti 1987, utom för personer som påbörjade utbildningen före detta datum.

(4)  31 december 1971.

(5)  31 oktober 1999.

(6)  Detta examensbevis utfärdas inte längre för utbildningar som påbörjats efter den 5 mars 1982.

(7)  9 juli 1984.

(8)  3 december 1971.

(9)  31 oktober 1993.

(10)  Detta examensbevis utfärdas inte längre för utbildningar som påbörjats efter den 5 mars 1982.

(11)  8 juli 1984.

(12)  1 januari 1983, utom för personer som påbörjat en utbildning före detta datum och som avslutat den senast under 1988.

(13)  31 december 1994.

(14)  1 januari 1983.

(15)  Den utbildning som leder fram till examensbevis för specialister i tand-, mun-, käk- och ansiktskirurgi (grundutbildning för läkare och tandläkare) skall innebära avslutad och godkänd grundutbildning för läkare (artikel 24) och även avslutad och godkänd grundutbildning för tandläkare (artikel 34).”