Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/352


RÅDETS DIREKTIV 2006/104/EG

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv rörande jordbruk (veterinär och fytosanitär lagstiftning), med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Direktiv 64/432/EEG (2), 90/426/EEG (3), 90/539/EEG (4), 91/68/EEG (5), 91/496/EEG (6), 91/414/EEG (7), 92/35/EEG (8), 92/40/EEG (9), 92/66/EEG, (10)92/119/EEG (11), 93/53/EEG (12), 95/70/EG (13), 96/23/EG (14), 97/78/EG (15), 2000/75/EG (16), 2001/89/EG (17), 2002/60/EG (18), 2003/85/EG (19) och 2003/99/EG (20) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 64/432/EEG, 90/426/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 91/414/EEG, 92/35/EEG, 92/40/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 93/53/EEG, 95/70/EG, 96/23/EG, 97/78/EG, 2000/75/EG, 2001/89/EG, 2002/60/EG, 2003/85/EG och 2003/99/EG skall ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast dagen för Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EGT L 121, 29.7.1964, s. 1977.

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(4)  EGT L 303, 31.10.1990, s. 6.

(5)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(6)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(7)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(8)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 19.

(9)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1.

(10)  EGT L 260, 5.9.1992, s. 1.

(11)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(12)  EGT L 175, 19.7.1993, s. 23.

(13)  EGT L 332, 30.12.1995, s. 33.

(14)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(15)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(16)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(17)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.

(18)  EGT L 192, 20.7.2002, s. 27.

(19)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(20)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.


BILAGA

JORDBRUK

VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.   VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

31964 L 0432: Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT P 121, 29.7.1964, s. 1977), senast ändrat och uppdaterat genom

31997 L 0012: Rådets direktiv 97/12/EG av den 17.3.1997 (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1),

och senare ändrat genom

31998 L 0046: Rådets direktiv 98/46/EG av den 24.6.1998 (EGT L 198, 15.7.1998, s. 22),

32000 D 0504: Kommissionens beslut 2000/504/EG av den 25.7.2000 (EGT L 201, 9.8.2000, s. 6),

32000 L 0015: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/15/EG av den 10.4.2000 (EGT L 105, 3.5.2000, s. 34),

32000 L 0020: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/20/EG av den 16.5.2000 (EGT L 163, 4.7.2000, s. 35),

32001 D 0298: Kommissionens beslut 2001/298/EG av den 30.3.2001 (EGT L 102, 12.4.2001, s. 63),

32002 R 0535: Kommissionens förordning (EG) nr 535/2002 av den 21.3.2002 (EGT L 80, 23.3.2002, s. 22),

32002 R 1226: Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2002 av den 8.7.2002 (EGT L 179, 9.7.2002, s. 13),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0021: Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17.12.2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8),

32005 R 0001: Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22.12.2004 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

a)

I artikel 2 p skall följande läggas till:

”—

:

Bulgarien

:

област

:

Rumänien

:

judeţ”.

b)

I bilaga B.4.2 skall följande läggas till:

”26.   Bulgarien

Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти, ул. ’Шосе Банкя’ № 7, София 1331

(Institute for Control of Veterinary Medicinal Products, 7, Shousse Bankia Str., 1331 Sofia);

27.   Rumänien

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, Strada Dudului nr. 37, sector 6, codul 060603, Bucureşti.”;

c)

I bilaga C 4.2 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Бруцелоза по животните’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Brucellosis, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”

d)

I bilaga D skall följande läggas till i kapitel II A.2:

”z)

:

Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, ’Проф. д-р Георги Павлов’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia);

aa)

:

Rumänien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

2.

31990 L 0426: Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (EGT L 224, 18.8.1990, s. 42), ändrat genom

31990 L 0425: Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26.6.1990 (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29),

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15.7.1991 (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56),

31992 D 0130: Kommissionens beslut 92/130/EEG av den 13.2.1992 (EGT L 47, 22.2.1992, s. 26),

31992 L 0036: Rådets direktiv 92/36/EEG av den 29.4.1992 (EGT L 157, 10.6.1992, s. 28),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32001 D 0298: Kommissionens beslut 2001/298/EG av den 30.3.2001 (EGT L 102, 12.4.2001, s. 63),

32002 D 0160: Kommissionens beslut 2002/160/EG av den 21.2.2002 (EGT L 53, 23.2.2002, s. 37),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 L 0068: Rådets direktiv 2004/68/EG av den 26.4.2004 (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320).

I bilaga C skall följande läggas till i fotnot c:

”i Bulgarien

:

’ветеринарен инспектор’,

i Rumänien

:

’medic veterinar autorizat’.”

3.

31990 L 0539: Rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (EGT L 303, 31.10.1990, s. 6), ändrat genom

31991 L 0494: Rådets direktiv 91/494/EEG av den 26.6.1991 (EGT L 268, 24.9.1991, s. 35),

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EEG av den 15.7.1991 (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56),

31992 D 0369: Kommissionens beslut 92/369/EEG av den 24.6.1992 (EGT L 195, 14.7.1992, s. 25),

31992 L 0065: Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13.7.1992 (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54),

31993 L 0120: Rådets direktiv 93/120/EG av den 22.12.1993 (EGT L 340, 31.12.1993, s. 35),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31999 L 0090: Rådets direktiv 1999/90/EG av den 15.11.1999 (EGT L 300, 23.11.1999, s. 19),

32000 D 0505: Kommissionens beslut 2000/505/EG av den 25.7.2000 (EGT L 201, 9.8.2000, s. 8),

32001 D 0867: Kommissionens beslut 2001/867/EG av den 3.12.2001 (EGT L 323, 7.12.2001, s. 29),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I.1 skall följande läggas till:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

4.

31991 L 0068: Rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991 s. 19), ändrat genom:

31994 D 0164: Kommissionens beslut 94/164/EG av den 18.2.1994 (EGT L 74, 17.3.1994, s. 42),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0953: Kommissionens beslut 94/953/EG av den 20.12.1994, (EGT L 371, 31.12.1994, s. 14),

32001 D 0298: Kommissionens beslut 2001/298/EG av den 30.3.2001, (EGT L 102,12.4.2001, s. 63),

32001 L 0010: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/10/EG av den 22.5.2001, (EGT L 147, 31.5.2001, s. 41),

32002 D 0261: Kommissionens beslut 2002/261/EG av den 25.3.2002, (EGT L 91, 6.4.2002, s. 31),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14 april 2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

32003 L 0050: Rådets direktiv 2003/50/EG av den 11.6.2003, (EUT L 169, 8.7.2003, s. 51),

32003 D 0708: Kommissionens beslut 2003/708/EG av den 7.10.2003, (EUT L 258, 10.10.2003, s. 11),

32004 D 0554: Kommissionens beslut 2004/554/EG av den 9.7.2004, (EUT L 248, 22.7.2004, s. 1),

32005 D 0932: Kommissionens beslut 2005/932/EG av den 21.12.2005, (EUT L 340, 23.12.2005, s. 68).

I artikel 2 b skall följande läggas till i punkt 14:

”—

:

Bulgarien

:

област

:

Rumänien

:

judeţ”.

5.

31991 L 0496: Rådets direktiv 91/496/EG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (EGT L 268, 24.9.1991, s. 56), ändrat genom

31991 L 0628: Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19.11.1991 (EGT L 340, 11.12.1991, s. 17),

31992 D 0438: Rådets direktiv 92/438/EEG av den 13.7.1992 (EGT L 243, 25.8.1992, s. 27),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0957: Kommissionens beslut 94/957/EG av den 28.12.1994 (EGT L 371, 31.12.1994, s. 19),

31994 D 0970: Kommissionens beslut 94/970/EG av den 28.12.1994 (EGT L 371, 31.12.1994, s. 41),

31995 D 0157: Kommissionens beslut 95/157/EG av den 21.4.1995 (EGT L 103, 6.5.1995, s. 40),

31996 L 0043: Rådets direktiv 96/43/EG av den 26.6.1996 (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Artikel 17b skall utgå.

6.

31992 L 0035: Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT L 157, 10.6.1992, s. 19), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga IA skall följande läggas till:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Африканска чума по конете’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for African Horse Sickness, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

7.

31992 L 0040: Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (EGT L 167, 22.6.1992, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga IV skall följande läggas till:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15 Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

8.

31992 L 0066: Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga IV skall följande läggas till:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория за нюкясълска болест по птиците и инфлуенца А по птиците, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

9.

31992 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32002 L 0060: Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27.6.2002 (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I punkt 5 i bilaga II skall följande läggas till:

”Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Шап и везикулозна болест по свинете’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

Rumänien:

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

10.

31993 L 0053: Rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (EGT L 175, 19.7.1993, s. 23), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32000 L 0027: Rådets direktiv 2000/27/EG av den 2.5.2000 (EGT L 114, 13.5.2000, s. 28),

32001 D 0288: Kommissionens beslut 2001/288/EG av den 3.4.2001 (EGT L 99, 10.4.2001, s. 11),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Болести по рибите и морските мекотели’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63

sector 5

codul 050557, Bucureşti”.

11.

31995 L 0070: Rådets direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995 om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av vissa sjukdomar hos musslor (EGT L 332, 30.12.1995, s. 33), ändrat genom

32001 D 0293: Kommissionens beslut 2001/293/EG av den 30.3.2001 (EGT L 100, 11.4.2001, s. 30),

32003 D 0083: Kommissionens beslut 2003/83/EG av den 5.2.2003 (EUT L 32, 7.2.2003, s. 13),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga C skall följande läggas till:

”Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Болести по рибите и морските мекотели’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Fish Diseases and Molluscs

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)

Rumänien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5,

codul 050557, Bucureşti”.

12.

31996 L 0023: Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10), ändrat genom

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 191, 30.4.2004, s. 1).

I artikel 8.3 skall följande stycke läggas till efter andra stycket:

”Bulgarien och Rumänien skall, första gången senast den 31 mars 2008, underrätta kommissionen om resultaten av sina planer för undersökning av förekomsten av restsubstanser och ämnen och om sina kontrollåtgärder.”

13.

31997 L 0078: Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 191, 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 21 skall punkt 4 utgå.

b)

Bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1.

Belgiens territorium.

2.

Bulgariens territorium.

3.

Tjeckiens territorium.

4.

Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland.

5.

Tysklands territorium.

6.

Estlands territorium.

7.

Greklands territorium.

8.

Spaniens territorium utom Ceuta och Melilla.

9.

Frankrikes territorium.

10.

Irlands territorium.

11.

Italiens territorium.

12.

Cyperns territorium.

13.

Lettlands territorium.

14.

Litauens territorium.

15.

Luxemburgs territorium.

16.

Ungerns territorium.

17.

Maltas territorium.

18.

Nederländernas territorium i Europa.

19.

Österrikes territorium.

20.

Polens territorium.

21.

Portugals territorium.

22.

Rumäniens territorium.

23.

Sloveniens territorium.

24.

Slovakiens territorium.

25.

Finlands territorium.

26.

Sveriges territorium.

27.

Förenade kungarikets territorium.”.

14.

32000 L 0075: Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EGT L 327, 22.12.2000, s. 74), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Rubriken på bilaga I A skall ersättas med följande:

b)

I bilaga I A skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Син език по преживните’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute

’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Blue Tongue

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

15.

32001 L 0089: Rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 316, 1.12.2001, s. 5), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga III skall följande införas i punkt 1, mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория’Класическа и африканска чума свине’, бул. ’Пенчо Славейков’ 15, София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)”,

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, codul 050557, Bucureşti”.

16.

32002 L 0060: Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga IV skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Класическа и африканска чума свине’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’

National Reference Laboratory for Classical Swine Fever and African Swine Fever

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Romania

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”

17.

32003 L 0085: Rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka, om upphävande av direktiv 85/511/EEG och besluten 89/531/EEG och 91/665/EEG samt om ändring av direktiv 92/46/EEG (EUT L 306, 22.11.2003, s. 1), ändrat genom

32005 D 0615: Kommissionens beslut 2005/615/EG av den 16.8.2005 (EUT L 213, 18.8.2005, s. 14).

I bilaga XI del A skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. д-р Георги Павлов’, Национална референтна лаборатория ’Шап и везикулозна болест по свинете’

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgarien”

Efter uppgifterna för Österrike:

”Rumänien

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Rumänien”

18.

32003 L 0099: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31).

Andra stycket i artikel 9.1 skall ersättas med följande:

”Varje medlemsstat skall varje år före slutet av maj, Bulgarien och Rumänien för första gången före slutet av maj 2008, översända en rapport till kommissionen om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens omfattande de data som insamlats under det föregående året enligt artiklarna 4, 7 och 8. Medlemsstaternas rapporter och sammanfattningar av dessa skall vara tillgängliga för allmänheten.”

II.   FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

31991 L 0414: Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1), ändrat genom

31993 L 0071: Kommissionens direktiv 93/71/EEG av den 27.7.1993 (EGT L 221, 31.8.1993, s. 27),

31194 L 0037: Kommissionens direktiv 94/37/EG av den 22.7.1994 (EGT L 194, 29.7.1994, s. 65),

31994 L 0043: Rådets direktiv 94/43/EG av den 27.7.1994 (EGT L 227, 1.9.1994, s. 31),

31994 L 0079: Kommissionens direktiv 94/79/EG av den 21.12.1994 (EGT L 354, 31.12.1994, s. 16),

31995 L 0035: Kommissionens direktiv 95/35/EG av den 14.7.1995 (EGT L 172, 22.7.1995, s. 6),

31995 L 0036: Kommissionens direktiv 95/36/EG av den 14.7.1995 (EGT L 172, 22.7.1995, s. 8),

31996 L 0012: Kommissionens direktiv 96/12/EG av den 8.3.1996 (EGT L 65, 15.3.1996, s. 20),

31996 L 0046: Kommissionens direktiv 96/46/EG av den 16.7.1996 (EGT L 214, 23.8.1996, s. 18),

31996 L 0068: Kommissionens direktiv 96/68/EG av den 21.10.1996 (EGT L 277, 30.10.1996, s. 25),

31997 L 0057: Rådets direktiv 97/57/EG av den 22.9.1997 (EGT L 265, 27.9.1997, s. 87),

31997 L 0073: Kommissionens direktiv 97/73/EG av den 15.12.1997 (EGT L 353, 24.12.1997, s. 26),

31998 L 0047: Kommissionens direktiv 98/47/EG av den 25.6.1998 (EGT L 191, 7.7.1998, s. 50),

31999 L 0001: Kommissionens direktiv 1999/1/EG av den 21.1.1999 (EGT L 21, 28.1.1999, s. 21),

31999 L 0073: Kommissionens direktiv 1999/73/EG av den 19.7.1999 (EGT L 206, 5.8.1999, s. 16),

31999 L 0080: Kommissionens direktiv 1999/80/EG av den 28.7.1999 (EGT L 210, 10.8.1999, s. 13),

32000 L 0010: Kommissionens direktiv 2000/10/EG av den 1.3.2000 (EGT L 57, 2.3.2000, s. 28),

32000 L 0049: Kommissionens direktiv 2000/49/EG av den 26.7.2000 (EGT L 197, 3.8.2000, s. 32),

32000 L 0050: Kommissionens direktiv 2000/50/EG av den 26.7.2000 (EGT L 198, 4.8.2000, s. 39),

32000 L 0066: Kommissionens direktiv 2000/66/EG av den 23.10.2000 (EGT L 276, 28.10.2000, s. 35),

32000 L 0067: Kommissionens direktiv 2000/67/EG av den 23.10.2000 (EGT L 276, 28.10.2000, s. 38),

32000 L 0068: Kommissionens direktiv 2000/68/EG av den 23.10.2000 (EGT L 276, 28.10.2000, s. 41),

32000 L 0080: Kommissionens direktiv 2000/80/EG av den 4.12.2000 (EGT L 309, 9.12.2000, s. 14),

32001 L 0021: Kommissionens direktiv 2001/21/EG av den 5.3.2001 (EGT L 69, 10.3.2001, s. 17),

32001 L 0028: Kommissionens direktiv 2001/28/EG av den 20.4.2001 (EGT L 113, 24.4.2001, s. 5),

32001 L 0036: Kommissionens direktiv 2001/36/EG av den 16.5.2001 (EGT L 164, 20.6.2001, s. 1),

32001 L 0047: Kommissionens direktiv 2001/47/EG av den 25.6.2001 (EGT L 175, 28.6.2001, s. 21),

32001 L 0049: Kommissionens direktiv 2001/49/EG av den 28.6.2001 (EGT L 176, 29.6.2001, s. 61),

32001 L 0087: Kommissionens direktiv 2001/87/EG av den 12.10.2001 (EGT L 276, 19.10.2001, s. 17),

32001 L 0099: Kommissionens direktiv 2001/99/EG av den 20.11.2001 (EGT L 304, 21.11.2001, s. 14),

32001 L 0103: Kommissionens direktiv 2001/103/EG av den 28.11.2001 (EGT L 313, 30.11.2001, s. 37),

32002 L 0018: Kommissionens direktiv 2002/18/EG av den 22.2.2002 (EGT L 55, 26.2.2002, s. 29),

32002 L 0037: Kommissionens direktiv 2002/37/EG av den 3.5.2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 10),

32002 L 0048: Kommissionens direktiv 2002/48/EG av den 30.5.2002 (EGT L 148, 6.6.2002, s. 19),

32002 L 0064: Kommissionens direktiv 2002/64/EG av den 15.7.2002 (EGT L 189, 18.7.2002, s. 27),

32002 L 0081: Kommissionens direktiv 2002/81/EG av den 10.10.2002 (EGT L 276, 12.10.2002, s. 28),

32003 D 0565: Kommissionens beslut 2003/565/EG av den 25.7.2003 (EUT L 192, 31.7.2003, s. 40),

32003 L 0005: Kommissionens direktiv 2003/5/EG av den 10.1.2003 (EGT L 8, 14.1.2003, s. 7),

32003 L 0023: Kommissionens direktiv 2003/23/EG av den 25.3.2003 (EUT L 81, 28.3.2003, s. 39),

32003 L 0031: Kommissionens direktiv 2003/31/EG av den 11.4.2003 (EUT L 101, 23.4.2003, s. 3),

32003 L 0039: Kommissionens direktiv 2003/39/EG av den 15.5.2003 (EUT L 124, 20.5.2003, s. 30),

32003 L 0068: Kommissionens direktiv 2003/68/EG av den 11.7.2003 (EUT L 177, 16.7.2003, s. 12),

32003 L 0070: Kommissionens direktiv 2003/70/EG av den 17.7.2003 (EUT L 184, 23.7.2003, s. 9),

32003 L 0079: Kommissionens direktiv 2003/79/EG av den 13.8.2003 (EUT L 205, 14.8.2003, s. 16),

32003 L 0081: Kommissionens direktiv 2003/81/EG av den 5.9.2003 (EUT L 224, 6.9.2003, s. 29),

32003 L 0082: Kommissionens direktiv 2003/82/EG av den 11.9.2003 (EUT L 228, 12.9.2003, s. 11),

32003 L 0084: Kommissionens direktiv 2003/84/EG av den 25.9.2003 (EUT L 247, 30.9.2003, s. 20),

32003 L 0112: Kommissionens direktiv 2003/112/EG av den 1.12.2003 (EUT L 321, 6.12.2003, s. 32),

32003 L 0119: Kommissionens direktiv 2003/119/EG av den 5.12.2003 (EUT L 325, 12.12.2003, s. 41),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

32004 L 0020: Kommissionens direktiv 2004/20/EG av den 2.3.2004 (EGT L 70, 9.3.2004, s. 32),

32004 L 0030: Kommissionens direktiv 2004/30/EG av den 10.3.2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 50),

32004 L 0058: Kommissionens direktiv 2004/58/EG av den 23.4.2004 (EUT L 120, 24.4.2004, s. 26),

32004 L 0060: Kommissionens direktiv 2004/60/EG av den 23.4.2004 (EUT L 120, 24.4.2004, s. 39),

32004 L 0062: Kommissionens direktiv 2004/62/EG av den 26.4.2004 (EUT L 125, 28.4.2004, s. 38),

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0071: Kommissionens direktiv 2004/71/EG av den 28.4.2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 104),

32004 L 0099: Kommissionens direktiv 2004/99/EG av den 1.10.2004 (EUT L 309, 6.10.2004, s. 6),

32005 L 0002: Kommissionens direktiv 2005/2/EG av den 19.1.2005 (EUT L 20, 22.1.2005, s. 15),

32005 L 0003: Kommissionens direktiv 2005/3/EG av den 19.1.2005 (EUT L 20, 22.1.2005, s. 19),

32005 R 0396: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23.2.2005 (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1),

32005 L 0025: Rådets direktiv 2005/25/EG av den 14.3.2005 (EUT L 90, 8.4.2005, s. 1),

32005 L 0034: Kommissionens direktiv 2005/34/EG av den 17.5.2005 (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5),

32005 L 0053: Kommissionens direktiv 2005/53/EG av den 16.9.2005 (EUT L 241, 17.9.2005, s. 51),

32005 L 0054: Kommissionens direktiv 2005/54/EG av den 19.9.2005 (EUT L 244, 20.9.2005, s. 21),

32005 L 0057: Kommissionens direktiv 2005/57/EG av den 21.9.2005 (EUT L 246, 22.9.2005, s. 14),

32005 L 0058: Kommissionens direktiv 2005/58/EG av den 21.9.2005 (EUT L 246, 22.9.2005, s. 17),

32005 L 0072: Kommissionens direktiv 2005/72/EG av den 21.10.2005 (EUT L 279, 22.10.2005, s. 63),

32006 L 0005: Kommissionens direktiv 2006/5/EG av den 17.1.2006 (EUT L 12, 18.1.2006, s. 17),

32006 L 0006: Kommissionens direktiv 2006/6/EG av den 17.1.2006 (EUT L 12, 18.1.2006, s. 21),

32006 L 0010: Kommissionens direktiv 2006/10/EG av den 27.1.2006 (EUT L 25, 28.1.2006, s. 24),

32006 L 0016: Kommissionens direktiv 2006/16/EG av den 7.2.2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 37),

32006 L 0019: Kommissionens direktiv 2006/19/EG av den 14.2.2006 (EUT L 44, 15.2.2006, s. 15),

32006 L 0039: Kommissionens direktiv 2006/39/EG av den 12.4.2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 15),

32006 L 0045: Kommissionens direktiv 2006/45/EG av den 16.5.2006 (EUT L 130, 18.5.2006, s. 27).

a)

I punkt 1.1 i bilaga IV skall följande införas i förteckning ”RSh 1” före den spanska texten:

”BG

:

Токсичен при контакт с очите.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Toxic în contact cu ochii!”

b)

I punkt 1.1 i bilaga IV skall följande införas i förteckning ”RSh 2” före den spanska texten:

”BG

:

Може да причини фотосенсибилизация.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Poate cauza fotosensibilitate!”

c)

I punkt 1.1 i bilaga IV skall följande införas i förteckning ”RSh 3” före den spanska texten:

”BG

:

Контактът с парите причинява изгаряния на кожата и очите, контактът с течността причинява измръзвания.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Contactul cu vaporii cauzează arsuri ale pielii şi ochilor, iar contactul cu lichidul cauzează degerături!”

d)

I punkt 1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SP 1” före den spanska texten:

”BG

:

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

e)

I punkt 2.1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPo 1” före den spanska texten:

”BG

:

При контакт с кожата, първо да се отстрани продукта със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Dacă produsul vine în contact cu pielea, îndepărtaţi produsul cu un material uscat şi apoi spălaţi cu multă apă!”

f)

I punkt 2.1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPo 2” före den spanska texten:

”BG

:

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

A se spăla toate echipamentele de protecţie după utilizare!”

g)

I punkt 2.1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPo 3” före den spanska texten:

”BG

:

След запалване на продукта да не се вдишва дима и третираната зона да се напусне незабавно.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

După fumigarea produsului, nu inhalaţi fumul şi părăsiţi imediat zona tratată!”

h)

I punkt 2.1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPo 4” före den spanska texten:

”BG

:

Опаковката да се отвори на открито и при сухо време.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Ambalajul trebuie deschis în aer liber şi pe vreme uscată!”

i)

I punkt 2.1 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPo 5” före den spanska texten:

”BG

:

Да се проветрят основно/да се посочи време/третираните площи/оранжериите до изсъхване на разтвора, преди отново да се влезе в тях.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

A se ventila zonele/serele tratate, în întregime/(să se specifice timpul necesar)/până la uscarea produsului pulverizat, înainte de a reintra!”

j)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 1” före den spanska texten:

”BG

:

С цел опазване на подпочвените води/почвообитаващите организми, да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи срока или честотата).”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor din sol, nu aplicaţi acest produs sau alt produs care conţine (identificaţi substanţa activă sau clasa corespunzătoare, după caz) mai mult de (să se specifice perioada de timp sau frecvenţa tratamentelor)!”

k)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 2” före den spanska texten:

”BG

:

Да не са прилага при (да се посочи типа почва или ситуацията) почви, с цел опазване на подпочвените води/водните организми.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia apei freatice/organismelor acvatice, nu aplicaţi pe sol (să se specifice tipul de sol sau situaţia în cauză)!”

l)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 3” före den spanska texten:

”BG

:

Да се осигури нетретирана буферна зона от (да се посочи разстоянието) до неземеделски земи/повърхностни води, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране/членестоногите, които не са обект на третиране/насекомите.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă/artropodelor/insectelor ne-ţintă respectaţi o zonă tampon netratată de (să se specifice distanţa) până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!”

m)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 4” före den spanska texten:

”BG

:

Да не се прилага върху непропускливи повърхности като асфалт, бетон, паваж, железопътни линии и други такива с висок риск за оттичане, с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor ne-ţintă nu aplicaţi pe suprafeţe impermeabile precum asfalt, ciment, pavaj, cale ferată sau în alte situaţii în care există risc mare de scurgere!”

n)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 5” före den spanska texten:

”BG

:

Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата, с цел опазване на птиците/дивите бозайници. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice, produsul trebuie încorporat în totalitate în sol! A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor!”

o)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 6” före den spanska texten:

”BG

:

Да се отстранят разлетите/разпилените количества, с цел опазване на птиците/дивите бозайници.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice îndepărtaţi urmele de produs!”

p)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 7” före den spanska texten:

”BG

:

Да не се прилага по време на размножителния период на птиците.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

A nu se aplica produsul în perioada de împerechere a păsărilor!”

q)

I punkt 2.2 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPe 8” före den spanska texten:

”BG

:

Опасен за пчелите/Да не се прилага при култури по време на цъфтеж, с цел опазване на пчелите и други насекоми-опрашители/Да не се използва на места, където има активна паша на пчели/Преместете или покрийте пчелните кошери по време на третирането и за (да се посочи срок) след третиране/Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност/Плевелите да се унищожат преди цъфтежа им/Да не се прилага преди (да се посочи срок).”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!/Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi (să se specifice perioada de timp) după tratament!/Nu aplicaţi produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeţi buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicaţi înainte de (să se specifice perioada de timp)!”

r)

I punkt 2.3 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”Spa 1” före den spanska texten:

”BG

:

Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ (да се посочи активното вещество или групата активни вещества според случая) повече от (да се посочи броя на приложенията или срока), за да се избегне развитието на резистентност.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Pentru a evita apariţia rezistenţei nu aplicaţi acest produs sau orice alt produs conţinând (să se specifice substanţa activă sau clasa de substanţe, după caz) mai mult de (să se specifice numărul de tratamente sau perioada de timp)!”

s)

I punkt 2.4 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPr 1” före den spanska texten:

”BG

:

Примамките да се поставят така, че да бъде сведен до минимум риска от консумация от други животни. Блоковите примамки да се поставят така, че да не могат да бъдат разнесени от гризачи.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Momeala trebuie depozitată în condiţii de securitate astfel încât să se micşoreze riscul de a fi consumată de către alte animale! A se asigura momeala astfel încât să nu poată fi mutată de către rozătoare!”

t)

I punkt 2.4 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPr 2” före den spanska texten:

”BG

:

Третираните площи трябва да бъдат обозначени в периода на третиране. Да се посочи опасността от отравяне (първично или вторично) с антикоагуланта и да се укаже неговата противоотрова.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Zona de tratament trebuie marcată în timpul perioadei de aplicare! A se menţiona riscul de otrăvire (principal şi secundar) cu anticoagulant şi antitodul specific!”

u)

I punkt 2.4 i bilaga V skall följande införas i förteckning ”SPr 3” före den spanska texten:

”BG

:

Мъртвите гризачи да се отстраняват от третираната площ всеки ден през целия период на третиране. Да не се изхвърлят в кофи за боклук или на сметища.”

Följande skall införas efter den portugisiska texten:

”RO

:

Rozătoarele moarte trebuie să fie îndepărate din zona tratată în fiecare zi în timpul tratamentului! A nu se arunca în recipientele pentru gunoi sau la gropile de gunoi!”