Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2006

av den 20 november 2006

om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk (även veterinär och fytosanitär lagstiftning), transportpolitik, beskattning, statistik, energi, miljö, samarbete i rättsliga och inrikes frågor, tullunion, yttre förbindelser, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och institutioner, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, särskilt artikel 4.3,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien (1), särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Om det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av institutionernas rättsakter som fortsätter att gälla efter den 1 januari 2007 och dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller i dess bilagor, skall i enlighet med artikel 56 i anslutningsakten nödvändiga rättsakter antas av rådet utom i de fall där den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Följande förordningar bör därför ändras i enlighet med detta:

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 2003/2003 (2) och (EG) nr 339/93 (3),

när det gäller fri rörlighet för personer: förordningarna (EEG) nr 1408/71 (4) och (EEG) nr 574/72 (5),

när det gäller bolagsrätt: förordning (EG) nr 2157/2001 (6),

när det gäller konkurrenspolitik: förordning (EG) nr 659/1999 (7),

när det gäller jordbruk (även veterinärlagstiftning): förordningarna: nr 79/65 (8), (EEG) nr 1784/77 (9), (EEG) nr 2092/91 (10), (EEG) nr 2137/92 (11), (EG) nr 1493/1999 (12), (EG) nr 1760/2000 (13), (EG) nr 999/2001 (14), (EG) nr 2160/2003 (15), (EG) nr 21/2004 (16), (EG) nr 853/2004 (17), (EG) nr 854/2004 (18), (EG) nr 882/2004 (19) och (EG) nr 510/06 (20),

när det gäller transportpolitik: förordningarna (EEG) nr 1108/70 (21), (EEG) nr 3821/85 (22), (EEG) nr 881/92 (23), (EEG) nr 684/92 (24), (EEG) nr 1192/69 (25) och (EEG) nr 2408/92 (26),

när det gäller beskattning: förordning (EG) nr 1798/2003 (27),

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 2782/75 (28), (EEG) nr 357/79 (29), (EEG) nr 837/90 (30), (EEG) nr 959/93 (31), (EG) nr 1172/98 (32), (EG) nr 437/2003 (33) och (EG) nr 1177/2003 (34),

när det gäller energi: förordning (EG) nr 1407/2002 (35),

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 761/2001 (36) och (EG) nr 2037/2000 (37),

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: förordningarna (EG) nr 1346/2000 (38), (EG) nr 44/2001 (39), (EG) nr 1683/95 (40) och (EG) nr 539/2001 (41),

när det gäller tullunion: förordning (EEG) nr 2913/92 (42),

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EEG) nr 3030/93 (43), (EG) nr 517/94 (44), (EG) nr 152/2002 (45), (EG) nr 2368/2002 (46) och (EG) nr 1236/2005 (47),

när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken: förordningarna (EG) nr 2488/2000 (48), (EG) nr 2580/2001 (49), (EG) nr 881/2002 (50), (EG) nr 1210/2003 (51), (EG) nr 131/2004 (52), (EG) nr 234/2004 (53), (EG) nr 314/2004 (54), (EG) nr 872/2004 (55), (EG) nr 1763/2004 (56), (EG) nr 174/2005 (57), (EG) nr 560/2005 (58), (EG) nr 889/2005 (59), (EG) nr 1183/2005 (60), (EG) nr 1184/2005 (61), (EG) nr 1859/2005 (62), (EG) nr 305/2006 (63), (EG) nr 765/2006 (64) och (EG) nr 817/2006 (65),

när det gäller institutioner: förordning (EEG) 1/58 (66),

(4)

Följande beslut bör därför ändras i enlighet med detta:

när det gäller fri rörlighet för personer: Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare – Besluten nr 117 av den 7 juli 1982 (67), nr 136 av den 1 juli 1987 (68), nr 150 av den 26 juni 1992 (69) och nr 192 av den 29 oktober 2003 (70),

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning): besluten 79/542/EEG (71), 82/735/EEG (72), 90/424/EEG (73), 2003/17/EG (74) och 2005/834/EG (75),

när det gäller transportpolitik: beslut (EEG) nr 1692/96 (76),

när det gäller energi: beslut 77/270/Euratom (77) och och stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå (78),

när det gäller miljö: besluten 97/602/EG (79) och 2002/813/EG (80),

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna (81) och verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen (82)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande förordningar skall ändras i enlighet med bilagan:

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 2003/2003 och (EG) nr 339/1993,

när det gäller fri rörlighet för personer: förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72,

när det gäller bolagsrätt: förordning (EG) nr 2157/2001,

när det gäller konkurrenspolitik: förordning (EG) nr 659/1999,

när det gäller jordbruk (även veterinärlagstiftning): förordningarna nr 79/65, (EEG) nr 1784/77, (EEG) nr 2092/91, (EEG) nr 2137/92, (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1760/2000, (EG) nr 999/2001, (EG) nr 2160/2003, (EG) nr 21/2004, (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 510/2006,

när det gäller transportpolitik: förordningarna (EEG) nr 1108/70, (EEG) nr 3821/85, (EEG) nr 881/92, (EEG) nr 684/92, (EEG) nr 1192/69 och (EEG) nr 2408/92,

när det gäller beskattning: förordning (EG) nr 1798/2003,

när det gäller statistik: förordningarna (EEG) nr 2782/75, (EEG) nr 357/79, (EEG) nr 837/1990, (EEG) nr 959/93, (EEG) nr 1172/98, (EG) nr 437/2003 och (EEG) nr 1177/2003,

när det gäller energi: förordning (EG) nr 1407/2002,

när det gäller miljö: förordningarna (EG) nr 761/2001 och (EG) nr 2037/2000,

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: förordningarna (EG) nr 1346/2000, (EG) nr 44/2001, (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001,

när det gäller tullunion: förordning (EG) nr 2913/92,

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3030/93, (EG) nr 517/94, (EG) nr 152/2002, (EG) nr 2368/2002 och (EG) nr 1236/2002,

när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken: förordningarna (EG) nr 2488/2000, (EG) nr 2580/2001, (EG) nr 881/2002, (EG) nr 1210/2003, (EG) nr 131/2004, (EG) nr 234/2004, (EG) nr 314/2004, (EG) nr 872/2004, (EG) nr 1763/2004, (EG) nr 174/2005, (EG) nr 560/2005, (EG) nr 889/2005, (EG) nr 1183/2005, (EG) nr 1184/2005, (EG) nr 1859/2005, (EG) nr 305/2006, (EG) nr 765/2006 och (EG) nr 817/2006,

när det gäller institutioner: förordning (EEG) nr 1/58.

2.   Följande beslut skall ändras enligt bilagan:

när det gäller fri rörlighet för personer: Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare – Beslut nr 117 av den 7 juli 1982, nr 136 av den 1 juli 1987, nr 150 av den 26 juni 1992 och nr 192 av den 29 oktober 2003,

när det gäller jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning): beslut 79/542/EEG, 82/735/EEG, 90/424/EEG, 2003/17/EG och 2005/834/EG,

när det gäller transportpolitik: beslut (EEG) nr 1692/96,

när det gäller energi: beslut 77/270/Euratom och stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå,

när det gäller miljö: beslut 97/602/EG och 2002/813/EG,

när det gäller samarbete i rättsliga och inrikes frågor: verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999 om de slutliga versionerna av den gemensamma handboken och de gemensamma konsulära anvisningarna och verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen,

Artikel 2

Denna förordning skall träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och samma dag som det fördraget.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 20 november 2006

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(3)  EGT L 40, 17.2.1993, s. 1.

(4)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

(5)  EGT L 74, 27.3.1972, s. 1.

(6)  EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  EGT 109, 23.6.1965, s. 1859.

(9)  EGT L 200, 8.8.1977, s. 1.

(10)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(11)  EGT L 214, 30.7.1992, s. 1.

(12)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(13)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(21)  EGT L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  EGT L 95, 9.4.1992, s. 1.

(24)  EGT L 74, 20.3.1992, s. 1.

(25)  EGT L 156, 28.6.1969, s. 8.

(26)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 8.

(27)  EUT L 264, 15.10.2003, s. 1.

(28)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 100.

(29)  EGT L 54, 5.3.1979, s. 124.

(30)  EGT L 88, 3.4.1990, s. 1.

(31)  EGT L 98, 24.4.1993, s. 1.

(32)  EGT L 163, 6.6.1998, s. 1.

(33)  EUT L 66, 11.3.2003, s. 1

(34)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(35)  EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

(36)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.

(37)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(38)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(39)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(40)  EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(41)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(42)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(43)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.

(44)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(45)  EGT L 25, 29.1.2002, s. 1.

(46)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.

(47)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.

(48)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 19.

(49)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(50)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(51)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(52)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 1.

(53)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 1.

(54)  EUT L 55, 24.2.2004, s. 1.

(55)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32.

(56)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 14.

(57)  EUT L 29, 2.2.2005, s. 5.

(58)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.

(59)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1.

(60)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 1.

(61)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 9.

(62)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 23.

(63)  EUT L 51, 22.2.2006, s. 1.

(64)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(65)  EUT L 148, 2.6.2006, s. 1.

(66)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385.

(67)  EGT C 238, 7.9.1983, s. 3.

(68)  EGT C 64, 9.3.1988, s. 7.

(69)  EGT C 229, 25.8.1993, s. 5.

(70)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 114.

(71)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.

(72)  EGT L 311, 8.11.1982, s. 16.

(73)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(74)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10.

(75)  EUT L 312, 29.11.2005, s. 51.

(76)  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.

(77)  EGT L 88, 6.4.1977, s. 9.

(78)  EGT 27, 6.12.1958, s. 534.

(79)  EGT L 242, 4.9.1997, s. 64.

(80)  EGT L 280, 18.10.2002, s. 62.

(81)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 317.

(82)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 463.


BILAGA

INNEHÅLL

1.

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.

GÖDSELMEDEL

B.

ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

2.

FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

3.

BOLAGSRÄTT

4.

KONKURRENSPOLITIK

5.

JORDBRUK

A.

JORDBRUKSLAGSTIFTNING

B.

VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.

VETERINÄRLAGSTIFTNING

II.

FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

6.

TRANSPORTPOLITIK

A.

INLANDSTRANSPORTER

B.

VÄGTRANSPORTER

C.

JÄRNVÄGSTRANSPORT

D.

TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTET

E.

LUFTFART

7.

BESKATTNING

8.

STATISTIK

9.

ENERGI

10.

MILJÖ

A.

NATURSKYDD

B.

FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

C.

KEMIKALIER

11.

SAMARBETE I RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

A.

RÄTTSLIGT SAMARBETE PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

B.

VISERINGSPOLITIK

C.

DIVERSE

12.

TULLUNIONEN

TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TULLKODEXEN

13.

YTTRE FÖRBINDELSER

14.

DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

15.

INSTITUTIONER

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   GÖDSELMEDEL

32003 R 2003: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (EUT L 304, 21.11.2003, s. 1). Förordningen senast ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1),

32004 R 2076: Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2004 av den 3.12.2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 25).

a)

I bilaga I A.2 nr 1 skall följande läggas till i kolumn 6 första stycket, efter ”Slovakien” i texten inom parentes:

”Bulgarien, Rumänien”.

b)

I bilaga I B.1, B.2 och B.4 skall följande läggas till i kolumn 5 punkt 3 andra stycket första strecksatsen, i texten inom parentes efter ”Slovakien”:

”Bulgarien, Rumänien”.

B.   ÖVERGRIPANDE OCH FÖRFARANDEMÄSSIGA BESTÄMMELSER

31993 R 0339: Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet (EGT L 40, 17.2.1993, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21).

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

a)

Följande skall läggas till i artikel 6.1:

”—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

b)

Följande skall läggas till i artikel 6.2:

”—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

1.

31971 R 1408: Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, 5.7.1971, s. 2), ändrad och senast uppdaterad genom

31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1), och senare ändrad genom

31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 R 0631: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 av den 31.3.2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0647: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13.4.2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0629: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 av den 5.4.2006 (EUT L 114, 27.4.2006, s. 1),

och upphävd med verkan från och med den dag då tillämpningsförordningen träder i kraft genom

32004 R 0883: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

a)

I artikel 82.1 skall ”150” ersättas med ”162”.

b)

Bilaga I del I ”Anställda eller egenföretagare (artikel 1 a ii och iii i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Varje person som arbetar utan ett anställningsavtal enligt artikel 4.3.5 och 4.3.6 i lagen om social trygghet skall betraktas som egenföretagare enligt artikel 1 a ii i förordningen.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Ej tillämplig.”

c)

Bilaga I del II ”Familjemedlemmar (artikel 1 f andra meningen i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Ej tillämplig.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Vid fastställande av rätten till vårdförmåner enligt bestämmelserna i avdelning III kapitel 1 i förordningen avses med” familjemedlem ”make/maka, försörjningsberoende föräldrar, barn under 18 år (eller under 26 år och försörjningsberoende).”

d)

Bilaga II del I ”Särskilda system för egenföretagare som inte omfattas av förordningen i enlighet med artikel 1 j fjärde stycket” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Ej tillämplig.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Ej tillämplig.”

e)

Bilaga II del II ”Särskilda förmåner vid barns födelse eller vid adoption som enligt artikel 1 u i inte omfattas av förordningen” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Engångsbidrag vid moderskap (lagen om familjeförmåner för barn).”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Bidrag vid barns födelse.”

f)

Bilaga II del III ”Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner enligt artikel 4.2b som inte faller inom förordningens tillämpningsområde” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inga.”

g)

Bilaga IIa ”Särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner (artikel 10a i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Social ålderspension (artikel 89 i lagen om social trygghet).”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Månatligt bidrag för personer med funktionshinder (provisorisk förordning nr 102/1999 om särskilt skydd och sysselsättning för personer med funktionshinder, godkänd genom lag nr 519/2002).”

h)

Bilaga III del A ”Bestämmelser i de konventioner om social trygghet som fortsätter vara tillämpliga trots vad som sägs i artikel 6 i denna förordning (artikel 7.2 c i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”1. BELGIEN - TYSKLAND” skall följande införas:

”2.   BULGARIEN – TYSKLAND

a)

Artikel 28.1 b i konventionen om social trygghet av den 17 december 1997.

b)

Punkt 10 i slutprotokollet till konventionen.

3.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Artikel 38.3 i konventionen om social trygghet av den 14 april 2005.

4.   BULGARIEN – SLOVENIEN

Artikel 32.2 i konventionen om social trygghet av den 18 december 1957.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN – TYSKLAND” skall ändras från ”2” till ”5”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”6.

TJECKIEN – CYPERN”

”7.

TJECKIEN – LUXEMBURG”

”8.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”9.

TJECKIEN – SLOVAKIEN”

”10.

DANMARK – FINLAND”

”11.

DANMARK – SVERIGE”

”12.

TYSKLAND – GREKLAND”

”13.

TYSKLAND – SPANIEN”

”14.

TYSKLAND – FRANKRIKE”

”15.

TYSKLAND – LUXEMBURG”

”16.

TYSKLAND – UNGERN”

”17.

TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”18.

TYSKLAND – ÖSTERRIKE”

”19.

TYSKLAND – POLEN”

iii)

Efter avsnitt ”19. TYSKLAND – POLEN” skall följande införas:

”20.   TYSKLAND – RUMÄNIEN

a)

Artikel 28.1 b i konventionen om social trygghet av den 8 APRIL 2005

b)

Punkt 13 i slutprotokollet till konventionen.”

iv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TYSKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”17” till ”21”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”22.

TYSKLAND – SLOVAKIEN”

”23.

TYSKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”24.

SPANIEN – PORTUGAL”

”25.

IRLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”26.

ITALIEN – SLOVENIEN”

”27.

LUXEMBURG – SLOVAKIEN”

”28.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”29.

UNGERN – SLOVENIEN”

”30.

NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL”

”31.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”32.

ÖSTERRIKE – SLOVENIEN”

”33.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

”34.

POLEN – FÖRENADE KUNAGRIKET”

”35.

FINLAND – SVERIGE”

i)

Bilaga III del B ”Bestämmelser i de konventioner som inte är tillämpliga på alla personer som omfattas av förordningen” skall ändras på följande sätt:

i)

Före avsnitt ”1. TJECKIEN – CYPERN” skall följande införas:

”1.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Artikel 38.3 i konventionen om social trygghet av den 14 april 2005.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - CYPERN” skall ändras från ”1” till ”2”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”3.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”4.

TYSKLAND – UNGERN”

”5.

TYSKLAND – SLOVENIEN”

”6.

ITALIEN – SLOVENIEN”

”7.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”8.

UNGERN – SLOVENIEN”

”9.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”10.

ÖSTERRIKE – SLOVENIEN”

”11.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

j)

Bilaga IV del A ”Lagstiftningar som behandlas i förordningens artikel 37.1 enligt vilka invaliditetsförmånernas storlek är oberoende av försäkringsperiodernas längd” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inga” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inga.”

k)

Bilaga IV del B ”Särskilda system för egenföretagare som avses i artiklarna 38.3 och 45.3 i förordning nr 1408/71” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

l)

Bilaga IV del C ”Fall som avses i förordningens artikel 46.1 b då beräkningen av förmåner kan ske med bortseende från förordningens artikel 46.2” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Alla ansökningar om pensioner som grundas på försäkringsperioder, ålderspensioner, invalidpensioner till följd av allmän sjukdom och efterlevandepensioner i samband med dessa pensioner.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

m)

Bilaga VI ”Särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inga.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Vid beräkningen av det teoretiska beloppet enligt artikel 46.2 a i denna förordning inom system i vilka pensioner beräknas på grundval av pensionspoäng, skall den behöriga institutionen, för alla försäkringsår som har fullgjorts enligt en annan medlemsstats lagstiftning, beakta det antal pensionspoäng som fås genom att dividera antalet pensionspoäng som har förvärvats enligt den lagstiftning som denna tillämpar med antalet år som motsvarar dessa poäng.”

n)

Bilaga VII skall ersättas med följande:

”BILAGA VII

TILLFÄLLEN VID VILKA EN PERSON SAMTIDIGT SKALL OMFATTAS AV LAGSTIFTNINGEN I TVÅ MEDLEMSSTATER

(Artikel 14c.1 b i förordningen)

1.

När en person är egenföretagare i Belgien och anställd i en annan medlemsstat.

2.

När en person är egenföretagare i Bulgarien och anställd i en annan medlemsstat.

3.

När en person är egenföretagare i Tjeckien och anställd i en annan medlemsstat.

4.

När en person som är bosatt i Danmark är egenföretagare i Danmark och anställd i en annan medlemsstat.

5.

Vad avser olycksfallsförsäkringen inom jordbruket och ålderspensionsförsäkringen för jordbrukare: när en person är egenföretagare inom jordbruket i Tyskland och anställd i en annan medlemsstat.

6.

När en person som är bosatt i Estland är egenföretagare i Estland och anställd i en annan medlemsstat.

7.

Vad avser pensionsförsäkringssystemet för egenföretagare: när en person är egenföretagare i Grekland och anställd i en annan medlemsstat.

8.

När en person som är bosatt i Spanien är egenföretagare i Spanien och anställd i en annan medlemsstat.

9.

När en person är egenföretagare i Frankrike och anställd i en annan medlemsstat än Luxemburg.

10.

När en person är egenföretagare inom jordbruket i Frankrike och anställd i Luxemburg.

11.

När en person är egenföretagare i Italien och anställd i en annan medlemsstat.

12.

När en person som är bosatt i Cypern är egenföretagare i Cypern och anställd i en annan medlemsstat.

13.

När en person är egenföretagare i Malta och anställd i en annan medlemsstat.

14.

När en person är egenföretagare i Portugal och anställd i en annan medlemsstat.

15.

När en person är egenföretagare i Rumänien och anställd i en annan medlemsstat.

16.

När en person som är bosatt i Finland är egenföretagare i Finland och anställd i en annan medlemsstat.

17.

När en person är egenföretagare i Slovakien och anställd i en annan medlemsstat.

18.

När en person som är bosatt i Sverige är egenföretagare i Sverige och anställd i en annan medlemsstat.”

o)

Bilaga VIII ”System avsedda enbart för familjebidrag eller tilläggsbidrag eller särskilda bidrag för barn som mist en av föräldrarna eller båda föräldrarna (artikel 78a i förordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

2.

31972 R 0574: Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 74, 27.3.1972, s. 1), ändrad och senast uppdaterad genom

31997 R 0118: Rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2.12.1996 (EGT L 28, 30.1.1997, s. 1),

och senare ändrad genom

31997 R 1290: Rådets förordning (EG) nr 1290/97 av den 27.6.1997 (EGT L 176, 4.7.1997, s. 1),

31998 R 1223: Rådets förordning (EG) nr 1223/98 av den 4.6.1998 (EGT L 168, 13.6.1998, s. 1),

31998 R 1606: Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29.6.1998 (EGT L 209, 25.7.1998, s. 1),

31999 R 0307: Rådets förordning (EG) nr 307/1999 av den 8.2.1999 (EGT L 38, 12.2.1999, s. 1),

31999 R 1399: Rådets förordning (EG) nr 1399/1999 av den 29.4.1999 (EGT L 164, 30.6.1999, s. 1),

32001 R 0089: Kommissionens förordning (EG) nr 89/2001 av den 17.1.2001 (EGT L 14, 18.1.2001, s. 16),

32001 R 1386: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5.6.2001 (EGT L 187, 10.7.2001, s. 1),

32002 R 0410: Kommissionens förordning (EG) nr 410/2002 av den 27.2.2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 17),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1851: Kommissionens förordning (EG) nr 1851/2003 av den 17.10.2003 (EUT L 271, 22.10.2003, s. 3),

32004 R 0631: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 631/2004 av den 31.3.2004 (EUT L 100, 6.4.2004, s. 1),

32005 R 0077: Kommissionens förordning (EG) nr 77/2005 av den 13.1.2005 (EUT L 16, 20.1.2005, s. 3),

32005 R 0647: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 647/2005 av den 13.4. 2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 1),

32006 R 0207: Kommissionens förordning (EG) nr 207/2006 av den 7.2.2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 3),

32006 R 0629: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 629/2006 av den 5.4.2006 (EUT L 114, 27.4.2006, s. 1).

a)

Bilaga 1 ”Behöriga myndigheter (artikel 1.1 i förordningen samt artikel 4.1 och artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

Министърът на труда и социалната политика (Arbetsmarknads- och socialministern), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Hälsovårdsministern), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Hälsovårdsministeriet), Bucureşti.”

b)

Bilaga 2 ”Behöriga institutioner (artikel 1 o i förordningen och artikel 4.2 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

4.

Dödsfallsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

Arbetslöshetsförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

6.

Familjeförmåner:

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Distriktskontoret för sjukförsäkring).

b)

Kontantförmåner:

i)

Allmänna fall:

Casa de asigurari de sanatate (Kontoret för sjukförsäkring);

ii)

Särskilda fall:

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

2.   Invaliditet:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

3.   Ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

4.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Kontantförmåner och pensioner:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

5.   Dödsfallsersättningar:

a)

Allmänna fall:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

b)

Särskilda fall:

i)

Yrkessoldater:

Specialiserad enhet inom Försvarsministeriet.

ii)

Polistjänstemän:

Specialiserad enhet inom Förvaltnings- och inrikesministeriet.

iii)

Advokater:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Försäkringsorganet för advokater).

6.

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Distriktsbyrån för sysselsättning).

7.

Familjeförmåner:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministeriet för utbildning och forskning), Bucureşti.”

c)

Bilaga 3 ”Institutioner på bosättningsorten och institutioner på vistelseorten (artikel 1 p i förordningen och artikel 4.3 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kontantförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets centrala huvudkontor.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

Агенция за хората с увреждания (Byrån för personer med funktionshinder), София.

b)

Kortvariga kontantförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

c)

Invalidpensioner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets centrala huvudkontor.

4.

Dödsfallsersättningar:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

5.

Arbetslöshetsförmåner:

Nationella socialförsäkringsinstitutets regionala kontor.

6.

Familjeförmåner:

Direktoraten för socialt bistånd vid byrån för socialt bistånd.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Vårdförmåner:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Distriktskontoret för sjukförsäkring).

2.   Kontantförmåner:

a)

Sjukdom och moderskap:

Casa de asigurări de sănătate (Kontoret för sjukförsäkring).

b)

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

c)

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Distriktskontoret för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter).

d)

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Distriktsbyrån för sysselsättning).

e)

Familjeförmåner:

Lokala myndigheter och skolmyndigheter.”

d)

Bilaga 4 ”Förbindelseorgan (artiklarna 3.1 och 4.4 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.   Sjukdom och moderskap:

a)

Vårdförmåner:

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

b)

Kontantförmåner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

2.

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.   Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

a)

Vårdförmåner:

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

b)

Kontantförmåner och pensioner:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

4.

Dödsfallsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

Arbetslöshetsersättningar:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

6.

Familjeförmåner:

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

Vårdförmåner:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

2.   Kontantförmåner:

a)

Sjukdom och moderskap:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

b)

Invalid-, ålders- och efterlevandepensioner samt dödsfallsersättningar:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

c)

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

d)

Arbetslöshetsförmåner:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationella byrån för sysselsättning), Bucureşti.

e)

Familjeförmåner:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.”

e)

Bilaga 5 ”Tillämpningsbestämmelser i bilaterala konventioner som fortfarande gäller (artiklarna 4.5, 5, 53.3, 104, 105.2, 116, 121 och 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Före avsnitt ”1. BELGIEN – TJECKIEN” skall följande införas:

”1.   BELGIEN – BULGARIEN

Ingen konvention.”

ii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”BELGIEN - TJECKIEN” skall ändras från ”1” till ”2”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”3.

BELGIEN – DANMARK”

”4.

BELGIEN – TYSKLAND”

”5.

BELGIEN – ESTLAND”

”6.

BELGIEN – GREKLAND”

”7.

BELGIEN – SPANIEN”

”8.

BELGIEN – FRANKRIKE”

”9.

BELGIEN – IRLAND”

”10.

BELGIEN – ITALIEN”

”11.

BELGIEN – CYPERN”

”12.

BELGIEN – LETTLAND”

”13.

BELGIEN – LITAUEN”

”14.

BELGIEN – LUXEMBURG”

”15.

BELGIEN – UNGERN”

”16.

BELGIEN – MALTA”

”17.

BELGIEN – NEDERLÄNDERNA”

”18.

BELGIEN – ÖSTERRIKE”

”19.

BELGIEN – POLEN”

”20.

BELGIEN – PORTUGAL”.

iii)

Efter avsnitt ”20. BELGIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”21.   BELGIEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

iv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”BELGIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”20” till ”22”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”23.

BELGIEN – SLOVAKIEN”

”24.

BELGIEN – FINLAND”

”25.

BELGIEN – SVERIGE”

”26.

BELGIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”.

v)

Efter den sista punkten i avsnitt ”26. BELGIEN – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”27.   BULGARIEN – TJECKIEN

Artikel 29.1 och 29.3 i överenskommelsen av den 25 november 1998 och artikel 5.4 i den administrativa överenskommelsen av den 30 november 1999 om avstående från återbetalning av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar.

28.   BULGARIEN – DANMARK

Ingen konvention.

29.   BULGARIEN – TYSKLAND

Artiklarna 8-9 i den administrativa överenskommelsen om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 17 december 1997 när det gäller pensioner.

30.   BULGARIEN – ESTLAND

Ingen konvention.

31.   BULGARIEN – GREKLAND

Ingen konvention.

32.   BULGARIEN – SPANIEN

Ingen.

33.   BULGARIEN – FRANKRIKE

Ingen konvention.

34.   BULGARIEN – IRLAND

Ingen konvention.

35.   BULGARIEN – ITALIEN

Ingen konvention.

36.   BULGARIEN – CYPERN

Ingen konvention.

37.   BULGARIEN – LETTLAND

Ingen konvention.

38.   BULGARIEN – LITAUEN

Ingen konvention.

39.   BULGARIEN – LUXEMBURG

Ingen.

40.   BULGARIEN – UNGERN

Ingen.

41.   BULGARIEN – MALTA

Ingen konvention.

42.   BULGARIEN – NEDERLÄNDERNA

Ingen.

43.   BULGARIEN – ÖSTERRIKE

Ingen.

44.   BULGARIEN – POLEN

Ingen.

45.   BULGARIEN – PORTUGAL

Ingen konvention.

46.   BULGARIEN – RUMÄNIEN

Ingen.

47.   BULGARIEN – SLOVENIEN

Ingen.

48.   BULGARIEN – SLOVAKIEN

Artikel 9.1 i den administrativa överenskommelsen om tillämpningen av konventionen om social trygghet av den 30 maj 2001.

49.   BULGARIEN – FINLAND

Ingen konvention.

50.   BULGARIEN – SVERIGE

Ingen konvention.

51.   BULGARIEN – FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.”

vi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - DANMARK” skall ändras från ”25” till ”52”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”53.

TJECKIEN – TYSKLAND”

”54.

TJECKIEN – ESTLAND”

”55.

TJECKIEN – GREKLAND”

”56.

TJECKIEN – SPANIEN”

”57.

TJECKIEN – FRANKRIKE”

”58.

TJECKIEN – IRLAND”

”59.

TJECKIEN – ITALIEN”

”60.

TJECKIEN – CYPERN”

”61.

TJECKIEN – LETTLAND”

”62.

TJECKIEN – LITAUEN”

”63.

TJECKIEN – LUXEMBURG”

”64.

TJECKIEN – UNGERN”

”65.

TJECKIEN – MALTA”

”66.

TJECKIEN – NEDERLÄNDERNA”

”67.

TJECKIEN – ÖSTERRIKE”

”68.

TJECKIEN – POLEN”

”69.

TJECKIEN – PORTUGAL”.

vii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”69. TJECKIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”70.   TJECKIEN – RUMÄNIEN

Ingen.”

viii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TJECKIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”43” till ”71”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”72.

TJECKIEN – SLOVAKIEN”

”73.

TJECKIEN – FINLAND”

”74.

TJECKIEN – SVERIGE”

”75.

TJECKIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”76.

DANMARK – TYSKLAND”

”77.

DANMARK – ESTLAND”

”78.

DANMARK – GREKLAND”

”79.

DANMARK – SPANIEN”

”80.

DANMARK – FRANKRIKE”

”81.

DANMARK – IRLAND”

”82.

DANMARK – ITALIEN”

”83.

DANMARK – CYPERN”

”84.

DANMARK – LETTLAND”

”85.

DANMARK – LITAUEN”

”86.

DANMARK – LUXEMBURG”

”87.

DANMARK – UNGERN”

”88.

DANMARK – MALTA”

”89.

DANMARK – NEDERLÄNDERNA”

”90.

DANMARK – ÖSTERRIKE”

”91.

DANMARK – POLEN”

”92.

DANMARK – PORTUGAL”.

ix)

Efter avsnitt ”92. DANMARK – PORTUGAL” skall följande införas:

”93.   DANMARK – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

x)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”DANMARK - SLOVENIEN” skall ändras från ”65” till ”94”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”95.

DANMARK – SLOVAKIEN”

”96.

DANMARK – FINLAND”

”97.

DANMARK – SVERIGE”

”98.

DANMARK – FÖRENADE KUNGARIKET”

”99.

TYSKLAND – ESTLAND”

”100.

TYSKLAND – GREKLAND”

”101.

TYSKLAND – SPANIEN”

”102.

TYSKLAND – FRANKRIKE”

”103.

TYSKLAND – IRLAND”

”104.

TYSKLAND – ITALIEN”

”105.

TYSKLAND – CYPERN”

”106.

TYSKLAND – LETTLAND”

”107.

TYSKLAND – LITAUEN”

”108.

TYSKLAND – LUXEMBURG”

”109.

TYSKLAND – UNGERN”

”110.

TYSKLAND – MALTA”

”111.

TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”112.

TYSKLAND – ÖSTERRIKE”

”113.

TYSKLAND – POLEN”

”114.

TYSKLAND – PORTUGAL”.

xi)

Efter avsnitt ”114. TYSKLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”115.   TYSKLAND – RUMÄNIEN

Ingen.”

xii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”TYSKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”86” till ”116”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”117.

TYSKLAND – SLOVAKIEN”

”118.

TYSKLAND – FINLAND”

”119.

TYSKLAND – SVERIGE”

”120.

TYSKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”121.

ESTLAND – GREKLAND”

”122.

ESTLAND – SPANIEN”

”123.

ESTLAND – FRANKRIKE”

”124.

ESTLAND – IRLAND”

”125.

ESTLAND – ITALIEN”

”126.

ESTLAND – CYPERN”

”127.

ESTLAND – LETTLAND”

”128.

ESTLAND – LITAUEN”

”129.

ESTLAND – LUXEMBURG”

”130.

ESTLAND – UNGERN”

”131.

ESTLAND – MALTA”

”132.

ESTLAND – NEDERLÄNDERNA”

”133.

ESTLAND – ÖSTERRIKE”

”134.

ESTLAND – POLEN”

”135.

ESTLAND – PORTUGAL”.

xiii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”135. ESTLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”136.   ESTLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ESTLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”106” till ”137”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”138.

ESTLAND – SLOVAKIEN”

”139.

ESTLAND – FINLAND”

”140.

ESTLAND – SVERIGE”

”141.

ESTLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”142.

GREKLAND – SPANIEN”

”143.

GREKLAND – FRANKRIKE”

”144.

GREKLAND – IRLAND”

”145.

GREKLAND – ITALIEN”

”146.

GREKLAND – CYPERN”

”147.

GREKLAND – LETTLAND”

”148.

GREKLAND – LITAUEN”

”149.

GREKLAND – LUXEMBURG”

”150.

GREKLAND – UNGERN”

”151.

GREKLAND – MALTA”

”152.

GREKLAND – NEDERLÄNDERNA”

”153.

GREKLAND – ÖSTERRIKE”

”154.

GREKLAND – POLEN”

”155.

GREKLAND – PORTUGAL”.

xv)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”155. GREKLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”156.   GREKLAND – RUMÄNIEN

Ingen.”

xvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”GREKLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”125” till ”157”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”158.

GREKLAND – SLOVAKIEN”

”159.

GREKLAND – FINLAND”

”160.

GREKLAND – SVERIGE”

”161.

GREKLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”162.

SPANIEN – FRANKRIKE”

”163.

SPANIEN – IRLAND”

”164.

SPANIEN – ITALIEN”

”165.

SPANIEN – CYPERN”

”166.

SPANIEN – LETTLAND”

”167.

SPANIEN – LITAUEN”

”168.

SPANIEN – LUXEMBURG”

”169.

SPANIEN – UNGERN”

”170.

SPANIEN – MALTA”

”171.

SPANIEN – NEDERLÄNDERNA”

”172.

SPANIEN – ÖSTERRIKE”

”173.

SPANIEN – POLEN”

”174.

SPANIEN – PORTUGAL”.

xvii)

Efter sista uppgiften i avsnitt ”174. SPANIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”175.   SPANIEN – RUMÄNIEN

Ingen.”

xviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”SPANIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”143” till ”176”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”177.

SPANIEN – SLOVAKIEN”

”178.

SPANIEN – FINLAND”

”179.

SPANIEN – SVERIGE”

”180.

SPANIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”181.

FRANKRIKE – IRLAND”

”182.

FRANKRIKE – ITALIEN”

”183.

FRANKRIKE – CYPERN”

”184.

FRANKRIKE – LETTLAND”

”185.

FRANKRIKE – LITAUEN”

”186.

FRANKRIKE – LUXEMBURG”

”187.

FRANKRIKE – UNGERN”

”188.

FRANKRIKE – MALTA”

”189.

FRANKRIKE – NEDERLÄNDERNA”

”190.

FRANKRIKE – ÖSTERRIKE”

”191.

FRANKRIKE – POLEN”

”192.

FRANKRIKE – PORTUGAL”.

xix)

Efter avsnitt ”192. FRANKRIKE – PORTUGAL” skall följande införas:

”193.   FRANKRIKE – RUMÄNIEN

Ingen.”

xx)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”FRANKRIKE - SLOVENIEN” skall ändras från ”160” till ”194”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”195.

FRANKRIKE – SLOVAKIEN”

”196.

FRANKRIKE – FINLAND”

”197.

FRANKRIKE – SVERIGE”

”198.

FRANKRIKE – FÖRENADE KUNGARIKET”

”199.

IRLAND – ITALIEN”

”200.

IRLAND – CYPERN”

”201.

IRLAND – LETTLAND”

”202.

IRLAND – LITAUEN”

”203.

IRLAND – LUXEMBURG”

”204.

IRLAND – UNGERN”

”205.

IRLAND – MALTA”

”206.

IRLAND – NEDERLÄNDERNA”

”207.

IRLAND – ÖSTERRIKE”

”208.

IRLAND – POLEN”

”209.

IRLAND – PORTUGAL”.

xxi)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”209. IRLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”210.   IRLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”IRLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”176” till ”211”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”212.

IRLAND – SLOVAKIEN”

”213.

IRLAND – FINLAND”

”214.

IRLAND – SVERIGE”

”215.

IRLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”216.

ITALIEN – CYPERN”

”217.

ITALIEN – LETTLAND”

”218.

ITALIEN – LITAUEN”

”219.

ITALIEN – LUXEMBURG”

”220.

ITALIEN – UNGERN”

”221.

ITALIEN – MALTA”

”222.

ITALIEN – NEDERLÄNDERNA”

”223.

ITALIEN – ÖSTERRIKE”

”224.

ITALIEN – POLEN”

”225.

ITALIEN – PORTUGAL”.

xxiii)

Efter orden ”Ej tillämplig” i avsnitt ”225. ITALIEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”226.   ITALIEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ITALIEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”191” till ”227”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”228.

ITALIEN – SLOVAKIEN”

”229.

ITALIEN – FINLAND”

”230.

ITALIEN – SVERIGE”

”231.

ITALIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”232.

CYPERN – LETTLAND”

”233.

CYPERN – LITAUEN”

”234.

CYPERN – LUXEMBURG”

”235.

CYPERN – UNGERN”

”236.

CYPERN – MALTA”

”237.

CYPERN – NEDERLÄNDERNA”

”238.

CYPERN – ÖSTERRIKE”

”239.

CYPERN – POLEN”

”240.

CYPERN – PORTUGAL”.

xxv)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”240. CYPERN – PORTUGAL” skall följande införas:

”241.   CYPERN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”CYPERN - SLOVENIEN” skall ändras från ”205” till ”242”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”243.

CYPERN – SLOVAKIEN”

”244.

CYPERN – FINLAND”

”245.

CYPERN – SVERIGE”

”246.

CYPERN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”247.

LETTLAND – LITAUEN”

”248.

LETTLAND – LUXEMBURG”

”249.

LETTLAND – UNGERN”

”250.

LETTLAND – MALTA”

”251.

LETTLAND – NEDERLÄNDERNA”

”252.

LETTLAND – ÖSTERRIKE”

”253.

LETTLAND – POLEN”

”254.

LETTLAND – PORTUGAL”.

xxvii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”254. LETTLAND – PORTUGAL” skall följande införas:

”255.   LETTLAND – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LETTLAND - SLOVENIEN” skall ändras från ”218” till ”256”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”257.

LETTLAND – SLOVAKIEN”

”258.

LETTLAND – FINLAND”

”259.

LETTLAND – SVERIGE”

”260.

LETTLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”261.

LITAUEN – LUXEMBURG”

”262.

LITAUEN – UNGERN”

”263.

LITAUEN – MALTA”

”264.

LITAUEN – NEDERLÄNDERNA”

”265.

LITAUEN – ÖSTERRIKE”

”266.

LITAUEN – POLEN”

”267.

LITAUEN – PORTUGAL”.

xxix)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”267. LITAUEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”268.   LITAUEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxx)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LITAUEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”230” till ”269”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”270.

LITAUEN – SLOVAKIEN”

”271.

LITAUEN – FINLAND”

”272.

LITAUEN – SVERIGE”

”273.

LITAUEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”274.

LUXEMBURG – UNGERN”

”275.

LUXEMBURG – MALTA”

”276.

LUXEMBURG – NEDERLÄNDERNA”

”277.

LUXEMBURG – ÖSTERRIKE”

”278.

LUXEMBURG – POLEN”

”279.

LUXEMBURG – PORTUGAL”.

xxxi)

Efter avsnitt ”279. LUXEMBURG – PORTUGAL” skall följande införas:

”280.   LUXEMBURG – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”LUXEMBURG - SLOVENIEN” skall ändras från ”241” till ”281”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”282.

LUXEMBURG – SLOVAKIEN”

”283.

LUXEMBURG – FINLAND”

”284.

LUXEMBURG – SVERIGE”

”285.

LUXEMBURG – FÖRENADE KUNGARIKET”

”286.

UNGERN – MALTA”

”287.

UNGERN – NEDERLÄNDERNA”

”288.

UNGERN – ÖSTERRIKE”

”289.

UNGERN – POLEN”

”290.

UNGERN – PORTUGAL”.

xxxiii)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”290. UNGERN– PORTUGAL” skall följande införas:

”291.   UNGERN – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxiv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”UNGERN - SLOVENIEN” skall ändras från ”251” till ”292”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”293.

UNGERN – SLOVAKIEN”

”294.

UNGERN – FINLAND”

”295.

UNGERN – SVERIGE”

”296.

UNGERN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”297.

MALTA – NEDERLÄNDERNA”

”298.

MALTA – ÖSTERRIKE”

”299.

MALTA – POLEN”

”300.

MALTA – PORTUGAL”.

xxxv)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”300. MALTA – PORTUGAL” skall följande införas:

”301.   MALTA – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xxxvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”MALTA - SLOVENIEN” skall ändras från ”260” till ”302”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”303.

MALTA – SLOVAKIEN”

”304.

MALTA – FINLAND”

”305.

MALTA – SVERIGE”

”306.

MALTA – FÖRENADE KUNGARIKET”

”307.

NEDERLÄNDERNA – ÖSTERRIKE”

”308.

NEDERLÄNDERNA – POLEN”

”309.

NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL”.

xxxvii)

Efter avsnitt ”309. NEDERLÄNDERNA – PORTUGAL” skall följande införas:

”310.   NEDERLÄNDERNA – RUMÄNIEN

Ingen.”

xxxviii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”NEDERLÄNDERNA - SLOVENIEN” skall ändras från ”268” till ”311”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”312.

NEDERLÄNDERNA – SLOVAKIEN”

”313.

NEDERLÄNDERNA – FINLAND”

”314.

NEDERLÄNDERNA – SVERIGE”

”315.

NEDERLÄNDERNA – FÖRENADE KUNGARIKET”

”316.

ÖSTERRIKE – POLEN”

”317.

ÖSTERRIKE – PORTUGAL”.

xxxix)

Efter avsnitt ”317. ÖSTERRIKE – PORTUGAL” skall följande införas:

”318.   ÖSTERRIKE – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xl)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”ÖSTERRIKE - SLOVENIEN” skall ändras från ”275” till ”319”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”320.

ÖSTERRIKE – SLOVAKIEN”

”321.

ÖSTERRIKE – FINLAND”

”322.

ÖSTERRIKE – SVERIGE”

”323.

ÖSTERRIKE – FÖRENADE KUNGARIKET”

”324.

POLEN – PORTUGAL”.

xli)

Efter orden ”Ingen konvention” i avsnitt ”324. POLEN – PORTUGAL” skall följande införas:

”325.   POLEN – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xlii)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”POLEN - SLOVENIEN” skall ändras från ”281” till ”326”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”327.

POLEN – SLOVAKIEN”

”328.

POLEN – FINLAND”

”329.

POLEN – SVERIGE”

”330.

POLEN – FÖRENADE KUNGARIKET”.

xliii)

Efter ordet ”Ingen” i avsnitt ”330. POLEN – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”331.   PORTUGAL – RUMÄNIEN

Ingen konvention.”

xliv)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”PORTUGAL - SLOVENIEN” skall ändras från ”286” till ”332”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”333.

PORTUGAL – SLOVAKIEN”

”334.

PORTUGAL – FINLAND”

”335.

PORTUGAL – SVERIGE”

”336.

PORTUGAL – FÖRENADE KUNGARIKET”.

xlv)

Efter den sista punkten i avsnitt ”336. PORTUGAL – FÖRENADE KUNGARIKET” skall följande införas:

”337.   RUMÄNIEN – SLOVENIEN

Ingen.

338.   RUMÄNIEN – SLOVAKIEN

Ingen.

339.   RUMÄNIEN – FINLAND

Ingen konvention.

340.   RUMÄNIEN – SVERIGE

Ingen konvention.

341.   RUMÄNIEN – FÖRENADE KUNGARIKET

Ingen.”

xlvi)

Nummerbeteckningen för avsnittet ”SLOVENIEN - SLOVAKIEN” skall ändras från ”291” till ”342”, och de följande avsnitten skall numreras om på följande sätt:

”343.

SLOVENIEN – FINLAND”

”344.

SLOVENIEN – SVERIGE”

”345.

SLOVENIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”346.

SLOVAKIEN – FINLAND”

”347.

SLOVAKIEN – SVERIGE”

”348.

SLOVAKIEN – FÖRENADE KUNGARIKET”

”349.

FINLAND – SVERIGE”

”350.

FINLAND – FÖRENADE KUNGARIKET”

”351.

SVERIGE – FÖRENADE KUNGARIKET”.

f)

Bilaga 6 ”Förfarande vid betalning av förmåner (artiklarna 4.6 och 53.1 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

Gentemot Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket: Direkt utbetalning.

2.

Gentemot Tyskland, Cypern och Litauen: Utbetalning genom förbindelseorgan.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Avsnitt ”E. TYSKLAND” skall ändras på följande sätt:

a)

I punkterna 1 b och 2 b skall orden ”Bulgarien och” införas före ordet ”Nederländerna”.

b)

I punkt 4 b skall ordet ”Bulgarien,” införas efter ordet ”Belgien”.

iv)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Direkt utbetalning.”

g)

Bilaga 7 ”Banker (artiklarna 4.7 och 55.3 samt artikel 122 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter ordet ”Ingen” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Булбанк (Bulbank), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. Portugal” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Banca Naţională a României (Rumäniens nationalbank), Bucureşti.”

h)

Bilaga 8 skall ersättas med följande:

”BILAGA 8 B (12) (13)

UTGIVANDE AV FAMILJEFÖRMÅNER

(artikel 4.8, artikel 10a d och artikel 122 i tillämpningsförordningen)

Artikel 10a d i tillämpningsförordningen skall tillämpas på:

A.   Anställda och egenföretagare

a)

Med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

Belgien och Bulgarien

Belgien och Tjeckien

Belgien och Tyskland

Belgien och Grekland

Belgien och Spanien

Belgien och Frankrike

Belgien och Irland

Belgien och Litauen

Belgien och Luxemburg

Belgien och Österrike

Belgien och Polen

Belgien och Portugal

Belgien och Rumänien

Belgien och Slovakien

Belgien och Finland

Belgien och Sverige

Belgien och Förenade kungariket

Bulgarien och Tjeckien

Bulgarien och Tyskland

Bulgarien och Estland

Bulgarien och Grekland

Bulgarien och Spanien

Bulgarien och Frankrike

Bulgarien och Irland

Bulgarien och Cypern

Bulgarien och Lettland

Bulgarien och Litauen

Bulgarien och Luxemburg

Bulgarien och Ungern

Bulgarien och Malta

Bulgarien och Nederländerna

Bulgarien och Österrike

Bulgarien och Polen

Bulgarien och Portugal

Bulgarien och Rumänien

Bulgarien och Slovakien

Bulgarien och Finland

Bulgarien och Sverige

Bulgarien och Förenade kungariket

Tjeckien och Danmark

Tjeckien och Tyskland

Tjeckien och Grekland

Tjeckien och Spanien

Tjeckien och Frankrike

Tjeckien och Irland

Tjeckien och Lettland

Tjeckien och Litauen

Tjeckien och Luxemburg

Tjeckien och Ungern

Tjeckien och Malta

Tjeckien och Nederländerna

Tjeckien och Österrike

Tjeckien och Polen

Tjeckien och Portugal

Tjeckien och Rumänien

Tjeckien och Slovenien

Tjeckien och Slovakien

Tjeckien och Finland

Tjeckien och Sverige

Tjeckien och Förenade kungariket

Danmark och Litauen

Danmark och Polen

Danmark och Slovakien

Tyskland och Grekland

Tyskland och Spanien

Tyskland och Frankrike

Tyskland och Irland

Tyskland och Litauen

Tyskland och Luxemburg

Tyskland och Österrike

Tyskland och Polen

Tyskland och Rumänien

Tyskland och Slovakien

Tyskland och Finland

Tyskland och Sverige

Tyskland och Förenade kungariket

Estland och Rumänien

Grekland och Litauen

Grekland och Polen

Grekland och Rumänien

Grekland och Slovakien

Spanien och Litauen

Spanien och Österrike

Spanien och Polen

Spanien och Rumänien

Spanien och Slovenien

Spanien och Slovakien

Spanien och Finland

Spanien och Sverige

Frankrike och Litauen

Frankrike och Luxemburg

Frankrike och Österrike

Frankrike och Polen

Frankrike och Portugal

Frankrike och Rumänien

Frankrike och Slovenien

Frankrike och Slovakien

Frankrike och Finland

Frankrike och Sverige

Irland och Litauen

Irland och Österrike

Irland och Polen

Irland och Portugal

Irland och Rumänien

Irland och Slovakien

Irland och Sverige

Lettland och Litauen

Lettland och Luxemburg

Lettland och Ungern

Lettland och Polen

Lettland och Rumänien

Lettland och Slovenien

Lettland och Slovakien

Lettland och Finland

Litauen och Luxemburg

Litauen och Ungern

Litauen och Nederländerna

Litauen och Österrike

Litauen och Portugal

Litauen och Rumänien

Litauen och Slovenien

Litauen och Slovakien

Litauen och Finland

Litauen och Sverige

Litauen och Förenade kungariket

Luxemburg och Österrike

Luxemburg och Polen

Luxemburg och Portugal

Luxemburg och Rumänien

Luxemburg och Slovenien

Luxemburg och Slovakien

Luxemburg och Finland

Luxemburg och Sverige

Ungern och Österrike

Ungern och Polen

Ungern och Rumänien

Ungern och Slovenien

Ungern och Slovakien

Malta och Rumänien

Malta och Slovakien

Nederländerna och Österrike

Nederländerna och Polen

Nederländerna och Rumänien

Nederländerna och Slovakien

Nederländerna och Finland

Nederländerna och Sverige

Österrike och Polen

Österrike och Portugal

Österrike och Rumänien

Österrike och Slovenien

Österrike och Slovakien

Österrike och Finland

Österrike och Sverige

Österrike och Förenade kungariket

Polen och Portugal

Polen och Rumänien

Polen och Slovenien

Polen och Slovakien

Polen och Finland

Polen och Sverige

Polen och Förenade kungariket

Portugal och Rumänien

Portugal och Slovenien

Portugal och Slovakien

Portugal och Finland

Portugal och Sverige

Portugal och Förenade kungariket

Rumänien och Slovenien

Rumänien och Slovakien

Rumänien och Finland

Rumänien och Sverige

Rumänien och Förenade kungariket

Slovenien och Slovakien

Slovenien och Finland

Slovenien och Förenade kungariket

Slovakien och Finland

Slovakien och Sverige

Slovakien och Förenade kungariket

Finland och Sverige

Finland och Förenade kungariket

Sverige och Förenade kungariket.

b)

Med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

Danmark och Tyskland

Nederländerna och Danmark, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Portugal.

B.   Egenföretagare

Med en referensperiod på tre kalendermånader i förhållandet mellan

Belgien och Nederländerna.

C.   Anställda

Med en referensperiod på en kalendermånad i förhållandet mellan

Belgien och Nederländerna.”

i)

Bilaga 9 ”Beräkning av den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner (artikel 4.9 samt artiklarna 94.3 a och 95.3 a i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de vårdförmåner som betalas av den nationella sjukförsäkringskassan i enlighet med lagen om sjukförsäkring.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Den genomsnittliga årskostnaden för vårdförmåner skall beräknas med beaktande av de förmåner som utges enligt sjukförsäkringssystemet.”

j)

Bilaga 10 ”Institutioner och organ som har utsetts av de behöriga myndigheterna (artikel 4.10 i tillämpningsförordningen)” skall ändras på följande sätt:

i)

Efter den sista punkten i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

1.

För tillämpningen av artiklarna 14c, 14d.3 och 17 i förordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet),София.

2.

För tillämpningen av artikel 6.1 i tillämpningsförordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

3.

För tillämpningen av artiklarna 8, 10b, 11.1, 11а.1, 12а, 13.3, 14.1, 14.2 och 14.3 samt 38.1 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

4.

För tillämpningen av artiklarna 70.1, 80.2, 81, 82.2 och 91.2 i tillämpningsförordningen:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София.

5.

För tillämpningen av artiklarna 85.2, 86.2, 89.1, 102.2, 109 och 110 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.

6.

För tillämpningen av artikel 113.2 i tillämpningsförordningen:

Министерство на здравеопазването (Hälsovårdsministeriet), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nationella sjukförsäkringskassan), София.”

ii)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

iii)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.

För tillämpningen av artiklarna 14.1 b och 17 i förordningen samt artiklarna 10 b, 11.1, 11a.1, 12 a, 13.2 och 13.3, 14.1, 14.2 och 14.3, 80.2, 81 och 85.2 i tillämpningsförordningen:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

2.   För tillämpningen av artiklarna 38.1, 70.1, 82.2 och 86.2 i tillämpningsförordningen:

a)

Kontantförmåner:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.

b)

Vårdförmåner:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

3.

För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (återbetalning av utgifter för vårdförmåner i enlighet med artiklarna 36 och 63 i förordningen):

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nationella sjukförsäkringsorganet), Bucureşti.

4.

För tillämpningen av artikel 102.2 i tillämpningsförordningen (återbetalning av utgifter för arbetslöshetsförmåner i enlighet med artikel 70 i förordningen):

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nationella byrån för sysselsättning), Bucureşti.”

3.

31983 Y 0117: Beslut nr 117 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 7 juli 1982 om villkoren för tillämpningen av artikel 50.1 a i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 (EGT C 238, 7.9.1983, s. 3), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Punkt 2.2 skall ersättas med följande:

”I detta beslut avses med det utsedda organet de organ som här anges:

Belgien:

Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

Bulgarien:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), Sofia.

Tjeckien:

Česká správa sociálního zabezpečení (Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

Danmark:

Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Direktoratet för social trygghet och hjälp), Köpenhamn.

Tyskland:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

Estland:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

Grekland:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Αten.

Spanien:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

Frankrike:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Centralkassan för ålderdomsförsäkring - Datacentralen - migrerande arbetstagare SCOM), Tours.

Irland:

Department of Social Welfare (Socialdepartementet), Dublin.

Italien:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

Cypern:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

Lettland:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens socialförsäkringsbyrå), Riga.

Litauen:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

Luxemburg:

Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Datacentralen för registrering och avgiftsuppbörd för de sociala trygghetsinstitutionerna), Luxemburg.

Ungern:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

Malta:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

Nederländerna:

Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

Österrike:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

Polen:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

Portugal:

Centro Nacional de Pensões (Nationella pensionscentrumet), Lissabon.

Rumänien:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bukarest.

Slovenien:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

Slovakien:

Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

Finland:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

Sverige:

Riksförsäkringsverket, Stockholm.

Förenade kungariket:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Internationella pensionscentrumet, avdelningen för arbete och pensioner), Newcastle-upon-Tyne.”

4.

31988 Y 0309(02): Beslut nr 136 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 1 juli 1987 om tolkningen av artikel 45.1-45.3 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 avseende beaktande av försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i andra medlemsstater för att få, bibehålla eller återfå rätt till förmåner (EGT C 64, 9.3.1988, s. 7), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Inget.”

b)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

c)

Efter ordet ”Inget” i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

Inget.”

5.

31993 Y 0825(02): Beslut nr 150 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 26 juni 1992 om tillämpningen av artiklarna 77 och 78 och artikel 79.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 samt artikel 10.1 b ii i förordning (EEG) nr 574/72 (EGT C 229, 25.8.1993, s. 5), ändrat genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Bilagan skall ändras på följande sätt:

a)

Efter avsnitt ”A. BELGIEN” skall följande införas:

”B.   BULGARIEN

Агенция за социално подпомагане (Byrån för socialt bistånd), София.”

b)

Avsnitten ”B. TJECKIEN”, ”C. DANMARK”, ”D. TYSKLAND”, ”E. ESTLAND”, ”F. GREKLAND”, ”G. SPANIEN”, ”H. FRANKRIKE”, ”I. IRLAND”, ”J. ITALIEN”, ”K. CYPERN”, ”L. LETTLAND”, ”M. LITAUEN”, ”N. LUXEMBURG”, ”O. UNGERN”, ”P. MALTA”, ”Q. NEDERLÄNDERNA”, ”R. ÖSTERRIKE”, ”S. POLEN”, ”T. PORTUGAL”, ”U. SLOVENIEN”, ”V. SLOVAKIEN”, ”W. FINLAND”, ”X. SVERIGE”, ”Y. FÖRENADE KUNGARIKET” skall betecknas ”C. TJECKIEN”, ”D. DANMARK”, ”E. TYSKLAND”, ”F. ESTLAND”, ”G. GREKLAND”, ”H. SPANIEN”, ”I. FRANKRIKE”, ”J. IRLAND”, ”K. ITALIEN”, ”L. CYPERN”, ”M. LETTLAND”, ”N. LITAUEN”, ”O. LUXEMBURG”, ”P. UNGERN”, ”Q. MALTA”, ”R. NEDERLÄNDERNA”, ”S. ÖSTERRIKE”, ”T. POLEN”, ”U. PORTUGAL”, ”W. SLOVENIEN”, ”X. SLOVAKIEN”, ”Y. FINLAND”, ”Z. SVERIGE”, ”AA. FÖRENADE KUNGARIKET”.

c)

Efter den sista punkten i avsnitt ”U. PORTUGAL” skall följande införas:

”V.   RUMÄNIEN

1.   För familjeförmåner: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministeriet för arbetsmarknad, social solidaritet och familjefrågor), Bucureşti.

2.   För barnpensioner: Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bucureşti.”

6.

32003 D 0192(01): Beslut 2004/324/EG nr 192 av Europeiska gemenskapernas administrativa kommission för social trygghet för migrerande arbetare av den 29 oktober 2003 om föreskrifter för tillämpningen av artikel 50.1 b i rådets förordning (EEG) nr 574/72 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 114).

Punkt 2.4 skall ersättas med följande:

”Med utsett organ avses i detta beslut följande:

BELGIEN:

L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Pensionsverket), Bryssel.

BULGARIEN:

Национален осигурителен институт (Nationella socialförsäkringsinstitutet), Sofia.

TJECKIEN:

Česká správa sociálního zabezpečení

(Tjeckiska förvaltningen för social trygghet), Prag.

DANMARK:

Den Sociale Sikringsstyrelse (Socialförsäkringsstyrelsen), Köpenhamn.

TYSKLAND:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Tyska pensionsförsäkringsinstitutionernas förbund - Datacentralen), Würzburg.

ESTLAND:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialförsäkringsstyrelsen), Tallinn.

GREKLAND:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialförsäkringsinstitutet), Αten.

SPANIEN:

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Allmänna socialförsäkringskassan/Socialförsäkringsinstitutet), Madrid.

FRANKRIKE:

Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV), Paris.

IRLAND:

Department of Social and Family Affairs (Socialdepartementet), Dublin.

ITALIEN:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Statens institut för social omsorg), Rom.

CYPERN:

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, avdelningen för socialförsäkring), Λευκωσία.

LETTLAND:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Statens socialförsäkringsbyrå), Riga.

LITAUEN:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Styrelsen för statens socialförsäkringskassa), Vilnius.

LUXEMBURG:

Centre commun de la Sécurité Sociale (Gemensamt centrum för social trygghet), Luxemburg.

UNGERN:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Centralförvaltningen för den nationella pensionsförsäkringen), Budapest.

MALTA:

Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Avdelningen för social trygghet), Valletta.

NEDERLÄNDERNA:

Sociale Verzekeringsbank (Socialförsäkringsbanken), Amsterdam.

ÖSTERRIKE:

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (De österrikiska socialförsäkringsorganens huvudorganisation), Wien.

POLEN:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialförsäkringsinstitutet), Warszawa.

PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões (Institutet för solidaritet och social trygghet/Nationella pensionscentrumet), Lissabon.

RUMÄNIEN:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nationella organet för pensioner och andra socialförsäkringsrättigheter), Bukarest.

SLOVENIEN:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Sloveniens institut för pensions- och invaliditetsförsäkring), Ljubljana.

SLOVAKIEN:

Sociálna poisťovňa (Socialförsäkringsbyrån), Bratislava.

FINLAND:

Eläketurvakeskus (ETK)/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

SVERIGE:

Riksförsäkringsverket, Stockholm.

FÖRENADE KUNGARIKET:

Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Avdelningen för arbete och pensioner, centrumet för internationell pension), Newcastle-upon-Tyne.”

3.   BOLAGSRÄTT

32001 R 2157: Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 294, 10.11.2001, s. 1), ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

a)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN:

акционерно дружество”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN:

societate pe acţiuni”.

b)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност”

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată”.

4.   KONKURRENSPOLITIK

31999 R 0659: Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Artikel 1 b i skall ersättas med följande:

”i)

utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 144 och 172 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, av bilaga IV, punkt 3 och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien eller av bilaga V punkt 2 och punkt 3 b och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, allt stöd som fanns innan fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som infördes före och som fortfarande är tillämpliga efter fördragets ikraftträdande,”

5.   JORDBRUK

A.   JORDBRUKSLAGSTIFTNING

1.

31965 R 0079: Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 109, 23.6.1965, s. 1859), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 R 2835: Rådets förordning (EEG) nr 2835/72 av den 29.12.1972 (EGT L 298, 31.12.1972, s. 47),

31973 R 2910: Rådets förordning (EEG) nr 2910/73 av den 23.10.1973 (EGT L 299, 27.10.1973, s. 1),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31981 R 2143: Rådets förordning (EEG) nr 2143/81 av den 27.7.1981 (EGT L 210, 30.7.1981, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 R 3644: Rådets förordning (EEG) nr 3644/85 av den 19.12.1985 (EGT L 348, 24.12.1985, s. 4),

31985 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20.12.1985 (EGT L 362, 31.12.1985, s. 8),

31990 R 3577: Rådets förordning (EEG) nr 3577/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2801: Rådets förordning (EG) nr 2801/95 av den 29.11.1995 (EGT L 291, 6.12.1995, s. 3),

31997 R 1256: Rådets förordning (EG) nr 1256/97 av den 25.6.1997 (EGT L 174, 2.7.1997, s. 7),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 35),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 2059: Rådets förordning (EG) nr 2059/2003 av den 17.11.2003 (EUT L 308, 25.11.2003, s. 1),

32004 R 0660: Kommissionens förordning (EG) nr 660/2004 av den 7.4.2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 97).

a)

I artikel 5.1 skall följande läggas till:

”Bulgarien och Rumänien skall inrätta en nationell kommitté inom sex månader från anslutningen.”

b)

I bilagan skall följande läggas till:

”Bulgarien

1.

Северозападен

(Severozapaden)

2.

Северен централен

(Severen tsentralen)

3.

Североизточен

(Severoiztochen)

4.

Югозападен

(Yugozapaden)

5.

Южен централен

(Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен

(Yugoiztochen)

Bulgarien får dock utgöra ett område under de två första åren efter anslutningen.”

”Rumänien

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

Bucureşti-Ilfov”

2.

31977 R 1784: Rådets förordning (EEG) nr 1784/77 av den 19 juli 1977 om certifiering av humle (EGT L 200, 8.8.1977, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31979 R 2225: Rådets förordning (EEG) nr 2225/79 av den 9.10.1979 (EGT L 257, 12.10.1979, s. 1),

31985 R 2039: Rådets förordning (EEG) nr 2039/85 av den 23.7.1985 (EGT L 193, 25.7.1985, s. 1),

31991 R 1605: Rådets förordning (EEG) nr 1605/91 av den 10.6.1991 (EGT L 149, 14.6.1991, s. 14),

31993 R 1987: Rådets förordning (EEG) nr 1987/93 av den 19.7.1993 (EGT L 182, 24.7.1993, s. 1),

31996 R 1323: Rådets förordning (EG) nr 1323/96 av den 26.6.1996 (EGT L 171, 10.7.1996, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 9 skall följande läggas till:

”Bulgarien och Rumänien skall lämna dessa uppgifter inom fyra månader efter anslutningen.”

3.

31991 R 2092: Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 198, 22.7.1991, s. 1), ändrad genom

31992 R 1535: Kommissionens förordning (EEG) nr 1535/92 av den 15.6.1992 (EGT L 162, 16.6.1992, s. 15),

31992 R 2083: Rådets förordning (EEG) nr 2083/92 av den 14.7.1992 (EGT L 208, 24.7.1992, s. 15),

31992 R 3713: Kommissionens förordning (EEG) nr 3713/92 av den 22.12.1992 (EGT L 378, 23.12.1992, s. 21),

31993 R 0207: Kommissionens förordning (EEG) nr 207/93 av den 29.1.1993 (EGT L 25, 2.2.1993, s. 5),

31993 R 2608: Kommissionens förordning (EEG) nr 2608/93 av den 23.9.1993 (EGT L 239, 24.9.1993, s. 10),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 R 0468: Kommissionens förordning (EG) nr 468/94 av den 2.3.1994 (EGT L 59, 3.3.1994, s. 1),

31994 R 1468: Rådets förordning (EG) nr 1468/94 av den 20.6.1994 (EGT L 159, 28.6.1994, s. 11),

31994 R 2381: Kommissionens förordning (EG) nr 2381/94 av den 30.9.1994 (EGT L 255, 1.10.1994, s. 84),

31995 R 0529: Kommissionens förordning (EG) nr 529/95 av den 9.3.1995 (EGT L 54, 10.3.1995, s. 10),

31995 R 1201: Kommissionens förordning (EG) nr 1201/95 av den 29.5.1995 (EGT L 119, 30.5.1995, s. 9),

31995 R 1202: Kommissionens förordning (EG) nr 1202/95 av den 29.5.1995 (EGT L 119, 30.5.1995, s. 11),

31995 R 1935: Rådets förordning (EG) nr 1935/95 av den 22.6.1995 (EGT L 186, 5.8.1995, s. 1),

31996 R 0418: Kommissionens förordning (EG) nr 418/96 av den 7.3.1996 (EGT L 59, 8.3.1996, s. 10),

31997 R 1488: Kommissionens förordning (EG) nr 1488/97 av den 29.7.1997 (EGT L 202, 30.7.1997, s. 12),

31998 R 1900: Kommissionens förordning (EG) nr 1900/98 av den 4.9.1998 (EGT L 247, 5.9.1998, s. 6),

31999 R 0330: Kommissionens förordning (EG) nr 330/1999 av den 12.2.1999 (EGT L 40, 13.2.1999, s. 23),

31999 R 1804: Rådets förordning (EG) nr 1804/1999 av den 19.7.1999 (EGT L 222, 24.8.1999, s. 1),

32000 R 0331: Kommissionens förordning (EG) nr 331/2000 av den 17.12.1999 (EGT L 48, 19.2.2000, s. 1),

32000 R 1073: Kommissionens förordning (EG) nr 1073/2000 av den 19.5.2000 (EGT L 119, 20.5.2000, s. 27),

32000 R 1437: Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2000 av den 30.6.2000 (EGT L 161, 1.7.2000, s. 62),

32000 R 2020: Kommissionens förordning (EG) nr 2020/2000 av den 25.9.2000 (EGT L 241, 26.9.2000, s. 39),

32001 R 0436: Kommissionens förordning (EG) nr 436/2001 av den 2.3.2001 (EGT L 63, 3.3.2001, s. 16),

32001 R 2491: Kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001 av den 19.12.2001 (EGT L 337, 20.12.2001, s. 9),

32002 R 0473: Kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 av den 15.3.2002 (EGT L 75, 16.3.2002, s. 21),

32003 R 0223: Kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 av den 5.2.2003 (EUT L 31, 6.2.2003, s. 3),

32003 R 0599: Kommissionens förordning (EG) nr 599/2003 av den 1.4.2003 (EUT L 85, 2.4.2003, s. 15),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 2277: Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 av den 22.12.2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 68),

32004 R 0392: Rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24.2.2004 (EUT L 65, 3.3.2004, s. 1),

32004 R 0746: Kommissionens förordning (EG) nr 746/2004 av den 22.4.2004 (EUT L 122, 26.4.2004, s. 10),

32004 R 1481: Kommissionens förordning (EG) nr 1481/2004 av den 19.8.2004 (EUT L 272, 20.8.2004, s. 11),

32004 R 2254: Kommissionens förordning (EG) nr 2254/2004 av den 27.12.2004 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 20),

32005 R 1294: Kommissionens förordning (EG) nr 1294/2005 av den 5.8.2005 (EUT L 205, 6.8.2005, s. 16),

32005 R 1318: Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2005 av den 11.8.2005 (EUT L 210, 12.8.2005, s. 11),

32005 R 1336: Kommissionens förordning (EG) nr 1336/2005 av den 12.8.2005 (EUT L 211, 13.8.2005, s. 11),

32005 R 1567: Rådets förordning (EG) nr 1567/2005 av den 20.9.2005 (EUT L 252, 28.9.2005, s. 1),

32005 R 1916: Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2005 av den 24.11.2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 10),

32006 R 0592: Kommissionens förordning (EG) nr 592/2006 av den 12.4.2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 13),

32006 R 0699: Kommissionens förordning (EG) nr 699/2006 av den 5.5.2006 (EUT L 121, 6.5.2006, s. 36),

32006 R 0780: Kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 av den 24.5.2006 (EUT L 137, 25.5.2006, s. 9).

a)

I artikel 2 skall följande strecksats införas före texten på spanska:

”—

på bulgariska: биологичен.биологичен,”,

Mellan texten på portugisiska och texten på slovakiska:

”—

på rumänska: ecologic.ecologic,”.

b)

I del A i bilaga V skall följande införas före texten på spanska:

”BG

:

Биологично земеделие — Система на контрол на ЕО”,

Mellan texten på portugisiska och texten på slovakiska:

”RO

:

Agricultură Ecologică — Sistem de control CE”.

c)

I del B.3.1 i bilaga V skall följande införas före texten på spanska:

”BG

:

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ”,

Mellan texten på portugisiska och texten på slovakiska:

”RO

:

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ”.

4.

31992 R 2137: Rådets förordning (EEG) nr 2137/92 av den 23 juli 1992 om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får och om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får och om förlängning av förordning (EEG) nr 338/91 (EGT L 214, 30.7.1992, s. 1), ändrad genom

31994 R 1278: Rådets förordning (EG) nr 1278/94 av den 30.5.1994 (EGT L 140, 3.6.1994, s. 5),

31997 R 2536: Rådets förordning (EG) nr 2536/97 av den 16.12.1997 (EGT L 347, 18.12.1997, s. 6),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I artikel 3.2 skall följande stycke läggas till:

”Om Bulgarien eller Rumänien avser att använda sig av detta bemyndigande skall landet senast ett år efter anslutningen informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.”

5.

31999 R 1493: Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999, s. 1), ändrad genom

32000 R 1622: Kommissionens förordning (EG) nr 1622/2000 av den 24.7.2000 (EGT L 194, 31.7.2000, s. 1),

32000 R 2826: Rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19.12.2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 2),

32001 R 2585: Rådets förordning (EG) nr 2585/2001 av den 19.12.2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

32003 R 1795: Kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 av den 13.10.2003 (EUT L 262, 4.10.2003, s. 13),

32005 R 2165: Rådets förordning (EG) nr 2165/2005 av den 20.12.2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

a)

Punkt A.2 b tredje strecksatsen i bilaga VII skall ersättas med följande:

”—

En av följande benämningar på villkor som skall fastställas: ’Landwein’, ’vin de pays’, ’indicazione geografica tipica’, ’ονομασία κατά παράδοση’, ’οίνος τοπικός’, ’vino de la tierra’, ’vinho regional’, ’regional wine’, ’landwijn’, ’geograafilise tähistusega lauavein’, ’tájbor’, ’inbid tradizzjonali tal-lokal’, ’zemské víno’’deželno vino PGO’, ’deželno vino s priznano geografsko oznako’, ’регионално вино’ or ’vin cu indicaţie geografică’. När en sådan benämning används bör ordet ’bordsvin’ inte vara obligatoriskt.”

b)

I punkt D.1 i bilaga VII skall följande läggas till i slutet av tredje stycket:

”eller Bulgarien.”

c)

I punkt D.3 i bilaga VIII skall strecksatserna ersättas med följande:

”—

’Brut nature’, ’naturherb’, ’bruto natural’, ’pas dosé’, ’dosage zéro’, ’natūralusis briutas’, ’īsts bruts’, ’přírodně tvrdé’, ’popolnoma suho’, ’dosaggio zero’, ’брют натюр’ eller ’brut natur’, om sockerhalten understiger 3 gram per liter. Dessa benämningar får endast användas för produkter till vilka inget socker har tillsatts efter den andra jäsningen.

’Extra brut’, ’extra herb’, ’ekstra briutas’, ’ekstra brut’, ’ekstra bruts’, ’zvláště tvrdé’, ’extra bruto’, ’izredno suho’, ’ekstra wytrawne’ eller ’екстра брют’, om sockerhalten ligger mellan 0 och 6 gram per liter.

’Brut’, ’herb’, ’briutas’, ’bruts’, ’tvrdé’, ’bruto’, ’zelo suho’, ’bardzo wytrawne’ eller ’брют’, om sockerhalten understiger 15 gram per liter.

’Extra dry’, ’extra trocken’, ’extra seco’, ’labai sausas’, ’ekstra kuiv’, ’ekstra sausais’, ’különlegesen száraz’, ’wytrawne’, ’suho’, ’zvláště suché’, ’extra suché’, ’екстра сухо’ eller ’extra sec’, om sockerhalten ligger mellan 12 och 20 gram per liter.

’Sec’, ’trocken’, ’secco’ eller ’asciutto’, ’dry’, ’tør’, ’ξηρός’, ’seco’, ’torr’, ’kuiva’, ’sausas’, ’kuiv’, ’sausais’, ’száraz’, ’półwytrawne’, ’polsuho’, ’suché’ eller ’сухо’, om sockerhalten ligger mellan 17 och 35 gram per liter.

’Demi-sec’, ’halbtrocken’, ’abboccato’, ’medium dry’, ’halvtør’, ’ημίξηρος’, ’semi seco’, ’meio seco’, ’halvtorr’, ’puolikuiva’, ’pusiau sausas’, ’poolkuiv’, ’pussausais’, ’félszáraz’, ’półsłodkie’, ’polsladko’ eller ’polosuché’, ’polosladké’ eller ’полусухо’, om sockerhalten ligger mellan 33 och 50 gram per liter.

’Doux’, ’mild’, ’dolce’, ’sweet’, ’sød’, ’γλυκύς’, ’dulce’, ’doce’, ’söt’, ’makea’, ’saldus’, ’magus’, ’pussaldais’, ’édes’, ’ħelu’, ’słodkie’, ’sladko’, ’sladké’, ’сладко’ eller ’dulce’, om sockerhalten överstiger 50 gram per liter.”

d)

I punkt F a i bilaga VIII skall orden ”eller Bulgarien” läggas till efter ”produkter som avses i första och andra strecksatserna och som har producerats i Grekland, Cypern”.

6.

32006 R 0510: Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, 31.3.2006, s. 12).

a)

Följande stycke skall läggas till i artikel 5.8:

”Bulgarien och Rumänien skall införa dessa bestämmelser i lagar eller andra författningar senast ett år efter anslutningen.”

b)

I artikel 5 skall följande läggas till:

”11.   För Bulgarien och Rumänien får nationellt skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som gäller vid anslutningen fortsätta under tolv månader efter anslutningen.

Om en ansökan om registrering enligt denna förordning överlämnas till kommissionen före utgången av den ovan nämnda perioden skall skyddet upphöra den dag då det fattas beslut om registrering enligt denna förordning.

Den berörda medlemsstaten skall bära hela ansvaret för följderna av ett sådant nationellt skydd för det fall beteckningen inte skulle vara registrerad i betydelsen enligt denna förordning.”

B.   VETERINÄR OCH FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

I.   VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

31979 D 0542: Rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (EGT L 146, 14.6.1979, s. 15), ändrat genom

31979 D 0560: Kommissionens beslut 79/560/EEG av den 4.5.1979 (EGT L 147, 15.6.1979, s. 49),

31984 D 0134: Kommissionens beslut 84/134/EEG av den 2.3.1984 (EGT L 70, 13.3.1984, s. 18),

31985 D 0473: Kommissionens beslut 85/473/EEG av den 2.10.1985 (EGT L 278, 18.10.1985, s. 35),

31985 D 0488: Kommissionens beslut 85/488/EEG av den 17.10.1985 (EGT L 293, 5.11.1985, s. 17),

31985 D 0575: Rådets beslut 85/575/EEG av den 19.12.1985 (EGT L 372, 31.12.1985, s. 28),

31986 D 0425: Kommissionens beslut 86/425/EEG av den 29.7.1986 (EGT L 243, 28.8.1986, s. 34),

31989 D 0008: Kommissionens beslut 89/8/EEG av den 14.12.1988 (EGT L 7, 10.1.1989, s. 27),

31990 D 0390: Kommissionens beslut 90/390/EEG av den 16.7.1990 (EGT L 193, 25.7.1990, s. 36),

31990 D 0485: Kommissionens beslut 90/485/EEG av den 27.9.1990 (EGT L 267, 29.9.1990, s. 46),

31991 D 0361: Kommissionens beslut 91/361/EEG av den 14.6.1991 (EGT L 195, 18.7.1991, s. 43),

31992 D 0014: Kommissionens beslut 92/14/EEG av den 17.12.1991 (EGT L 8, 14.1.1992, s. 12),

31992 D 0160: Kommissionens beslut 92/160/EEG av den 5.3.1992 (EGT L 71, 18.3.1992, s. 27),

31992 D 0162: Kommissionens beslut 92/162/EEG av den 9.3.1992 (EGT L 71, 18.3.1992, s. 30),

31992 D 0245: Kommissionens beslut 92/245/EEG av den 14.4.1992 (EGT L 124, 9.5.1992, s. 42),

31992 D 0376: Kommissionens beslut 92/376/EEG av den 2.7.1992 (EGT L 197, 16.7.1992, s. 70),

31993 D 0099: Kommissionens beslut 93/99/EEG av den 22.12.1992 (EGT L 40, 17.2.1993, s. 17),

31993 D 0100: Kommissionens beslut 93/100/EEG av den 19.1.1993 (EGT L 40, 17.2.1993, s. 23),

31993 D 0237: Kommissionens beslut 93/237/EEG av den 6.4.1993 (EGT L 108, 1.5.1993, s. 129),

31993 D 0344: Kommissionens beslut 93/344/EEG av den 17.5.1993 (EGT L 138, 9.6.1993, s. 11),

31993 D 0435: Kommissionens beslut 93/435/EEG av den 27.7.1993 (EGT L 201, 11.8.1993, s. 28),

31993 D 0507: Kommissionens beslut 93/507/EEG av den 21.9.1993 (EGT L 237, 22.9.1993, s. 36),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 D 0059: Kommissionens beslut 94/59/EG av den 26.1.1994 (EGT L 27, 1.2.1994, s. 53),

31994 D 0310: Kommissionens beslut 94/310/EG av den 18.5.1994 (EGT L 137, 1.6.1994, s. 72),

31994 D 0453: Kommissionens beslut 94/453/EG av den 29.6.1994 (EGT L 187, 22.7.1994, s. 11),

31994 D 0561: Kommissionens beslut 94/561/EG av den 27.7.1994 (EGT L 214, 19.8.1994, s. 17),

31995 D 0288: Kommissionens beslut 95/288/EG av den 18.7.1995 (EGT L 181, 1.8.1995, s. 42),

31995 D 0322: Kommissionens beslut 95/322/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 9),

31995 D 0323: Kommissionens beslut 95/323/EG av den 25.7.1995 (EGT L 190, 11.8.1995, s. 11),

31996 D 0132: Kommissionens beslut 96/132/EG av den 26.1.1996 (EGT L 30, 8.2.1996, s. 52),

31996 D 0279: Kommissionens beslut 96/279/EG av den 26.2.1996 (EGT L 107, 30.4.1996, s. 1),

31996 D 0605: Kommissionens beslut 96/605/EG av den 11.10.1996 (EGT L 267, 19.10.1996, p 29),

31996 D 0624: Kommissionens beslut 96/624/EG av den 17.10.1996 (EGT L 279, 31.10.1996, s. 33),

31997 D 0010: Kommissionens beslut 97/10/EG av den 12.12.1996 (EGT L 3, 7.1.1997, s. 9),

31997 D 0160: Kommissionens beslut 97/160/EG av den 14.2.1997 (EGT L 62, 4.3.1997, s. 39),

31997 D 0736: Kommissionens beslut 97/736/EG av den 14.10.1997 (EGT L 295, 29.10.1997, s. 37),

31998 D 0146: Kommissionens beslut 98/146/EG av den 6.2.1998 (EGT L 46, 17.2.1998, s. 8),

31998 D 0594: Kommissionens beslut 98/594/EG av den 6.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 53),

31998 D 0622: Kommissionens beslut 98/622/EG av den 27.10.1998 (EGT L 296, 5.11.1998, s. 16),

31999 D 0228: Kommissionens beslut 1999/228/EG av den 5.3.1999 (EGT L 83, 27.3.1999, s. 77),

31999 D 0236: Kommissionens beslut 1999/236/EG av den 17.3.1999 (EGT L 87, 31.3.1999, s. 13),

31999 D 0301: Kommissionens beslut 1999/301/EG av den 30.4.1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 52),

31999 D 0558: Kommissionens beslut 99/558/EG av den 26.7.1999 (EGT L 211, 11.8.1999, s. 53),

31999 D 0759: Kommissionens beslut 1999/759/EG av den 5.11.1999 (EGT L 300, 23.11.1999, s. 30),

32000 D 0002: Kommissionens beslut 2000/2/EG av den 17.12.1999 (EGT L 1, 4.1.2000, s. 17),

32000 D 0162: Kommissionens beslut 2000/162/EG av den 14.2.2000 (EGT L 51, 24.2.2000, s. 41),

32000 D 0209: Kommissionens beslut 2000/209/EG av den 24.2.2000 (EGT L 64, 11.3.2000, s. 22),

32000 D 0236: Kommissionens beslut 2000/236/EG av den 22.3.2000 (EGT L 74, 23.3.2000, s. 19),

32000 D 0623: Kommissionens beslut 2000/623/EG av den 29.9.2000 (EGT L 260, 14.10.2000, s. 52),

32001 D 0117: Kommissionens beslut 2001/117/EG av den 26.1.2001 (EGT L 43, 14.2.2001, s. 38),

32001 D 0731: Kommissionens beslut 2001/731/EG av den 16.10.2001 (EGT L 274, 17.10.2001, s. 22),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 D 0081: Kommissionens beslut 2004/81/EG av den 6.1.2004 (EUT L 17, 24.1.2004, s. 41),

32004 D 0212: Kommissionens beslut 2004/212/EG av den 6.1.2004 (EUT L 73, 11.3.2004, s. 11),

32004 D 0372: Kommissionens beslut 2004/372/EG av den 13.4.2004 (EUT L 118, 23.4.2004, s. 45),

32004 D 0410: Kommissionens beslut 2004/410/EG av den 28.4.2004 (EUT L 151, 30.4.2004, s. 31),

32004 D 0542: Kommissionens beslut 2004/542/EG av den 25.6.2004 (EUT L 240, 10.7.2004, s. 7),

32004 D 0554: Kommissionens beslut 2004/554/EG av den 9.7.2004 (EUT L 248, 22.7.2004, s. 1),

32004 D 0620: Kommissionens beslut 2004/620/EG av den 26.7.2004 (EUT L 279, 28.8.2004, s. 30),

32004 D 0882: Kommissionens beslut 2004/882/EG av den 3.12.2004 (EUT L 373, 21.12.2004, s. 52),

32005 D 0234: Kommissionens beslut 2005/234/EG av den 14.3.2005 (EUT L 72, 18.3.2005, s. 35),

32005 D 0620: Kommissionens beslut 2005/620/EG av den 18.8.2005 (EUT L 216, 20.8.2005, s. 11),

32005 D 0753: Kommissionens beslut 2005/753/EG av den 24.10.2005 (EUT L 282, 26.10.2005, s. 22),

32006 D 0009: Kommissionens beslut 2006/9/EG av den 6.1.2006 (EUT L 7, 12.1.2006, s. 23),

32006 D 0259: Kommissionens beslut 2006/259/EG av den 27.3.2006 (EUT L 93, 31.3.2006, s. 65),

32006 D 0296: Kommissionens beslut 2006/296/EG av den 18.4.2006 (EUT L 108, 21.4.2006, s. 28),

32006 D 0360: Kommissionens beslut 2006/360/EG av den 28.2.2006 (EUT L 134, 20.5.2006, s. 34).

a)

I del I i bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

Bulgarien

Rumänien

b)

I bilaga I del I under ”Särskilda villkor (se fotnoterna i de enskilda intygen)” skall följande utgå:

”’VI’:

Geografiska restriktioner

När det gäller Bulgarien, områdesbeteckning BG-1, får djur som är certifierade i enlighet med förlagorna till veterinärintyg BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X och OVI-Y importeras endast till de delar av en medlemsstats territorium som förtecknas i bilaga II till beslut 2001/138/EG av den 9 februari 2001, om medlemsstaten tillåter detta.”

c)

I del I i bilaga II skall uppgifterna för följande länder utgå:

Bulgarien

Rumänien

2.

31982 D 0735: Rådets beslut 82/735/EEG av den 18 oktober 1982 om förteckningen över de anläggningar i Bulgarien som är godkända för export av färskt kött till gemenskapen (EGT L 311, 8.11.1982, s. 16).

Beslut 82/735/EEG skall upphöra att gälla.

3.

31990 D 0424: Rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (EGT L 224, 18.8.1990, s.19), ändrat genom

31991 D 0133: Rådets beslut 91/133/EEG av den 4.3.1991 (EGT L 66/18, 13.3.1991, s. 18),

31991 R 3763: Rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16.12.1991 (EGT L 356, 24.12.1991, s.1),

31992 D 0337: Rådets beslut 92/337/EEG av den 16.6.1992 (EGT L 187, 7.7.1992, s. 45),

31992 D 0438: Rådets beslut 92/438/EEG av den 13.7.1992 (EGT L 243, 25.8.1992, s. 27),

31992 L 0117: Rådets direktiv 92/117/EEG av den 17.12.1992 (EGT L 62, 15.3.1993, s. 38),

31992 L 0119: Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17.12.1992 (EGT L 62, 15.3.1993, s. 69),

31993 D 0439: Kommissionens beslut 93/439/EEG av den 30.6.1993 (EGT L 203, 13.8.1993, s. 34),

31994 D 0077: Kommissionens beslut 94/77/EG av den 7.2.1994 (EGT L 36, 8.2.1994, s. 15),

31994 D 0370: Rådets beslut 94/370/EG av den 21.6.1994 (EGT L 168, 2.7.1994, s. 31),

31999 R 1258: Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17.5.1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 103),

32001 D 0012: Rådets beslut 2001/12/EG av den 19.12.2000 (EGT L 3, 6.1.2001, s. 27),

32001 D 0572: Rådets beslut 2001/572/EG av den 23.7.2001 (EGT L 203, 28.7.2001 s. 16),

32003 R 0806: Rådets förordning (EG) nr 806/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1),

32003 L 0099: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17.11.2003 (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31),

32006 D 0053: Rådets beslut 2006/53/EG av den 23.1.2006 (EUT L 29, 2.2.2006, s. 37).

I artikel 24 skall följande punkt läggas till:

”13.   När det gäller de program som Bulgarien och Rumänien skall genomföra under 2007 är följande datum inte tillämpliga: 1 juni i punkt 3, 15 juli och 1 september i punkt 4 samt 15 oktober i punkt 5.”

4.

32000 R 1760: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I artikel 4.1 första stycket skall följande mening läggas till efter andra meningen:

”Alla djur i en anläggning i Bulgarien eller Rumänien som är födda senast vid anslutningen eller är avsedda för handel inom gemenskapen efter detta datum skall identifieras med hjälp av ett öronmärke som är godkänt av den behöriga myndigheten och som sätts fast i vardera örat.”

b)

I artikel 4.2 skall följande stycke läggas till efter fjärde stycket:

”Djur som är födda i Bulgarien eller Rumänien efter anslutningen får inte flyttas från en anläggning utan att vara identifierade i enlighet med denna artikel.”

c)

Följande stycke skall läggas till i artikel 6.1 efter andra stycket:

”Från och med anslutningen skall den behöriga myndigheten i Bulgarien och Rumänien inom 14 dagar efter det att den har underrättats om ett djurs födelse utfärda ett pass för varje djur som skall identifieras i enlighet med artikel 4 eller, när det gäller djur som importerats från tredje land, inom 14 dagar efter underrättelsen om att den berörda medlemsstaten har identifierat djuret i enlighet med artikel 4.3.”

d)

I artikel 20 skall följande mening läggas till:

”Bulgarien och Rumänien skall göra detta senast tre månader efter anslutningen.”

5.

32001 R 0999: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1), ändrad genom

32001 R 1248: Kommissionens förordning (EG) nr 1248/2001 av den 22.6.2001 (EGT L 173, 27.6.2001, s. 12),

32001 R 1326: Kommissionens förordning (EG) nr 1326/2001 av den 29.6.2001 (EGT L 177, 30.6.2001, s. 60),

32002 R 0270: Kommissionens förordning (EG) nr 270/2002 av den 14.2.2002 (EGT L 45, 15.2.2002, s. 4),

32002 R 1494: Kommissionens förordning (EG) nr 1494/2002 av den 21.8.2002 (EGT L 225, 22.8.2002, s. 3),

32003 R 0260: Kommissionens förordning (EG) nr 260/2003 av den 12.2.2003 (EUT L 37, 13.2.2003, s. 7),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0650: Kommissionens förordning (EG) nr 650/2003 av den 10.4.2003 (EUT L 95, 11.4.2003, s. 15),

32003 R 1053: Kommissionens förordning (EG) nr 1053/2003 av den 19.6.2003 (EUT L 152, 20.6.2003, s. 8),

32003 R 1128: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1128/2003 av den 16.6.2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 1),

32003 R 1139: Kommissionens förordning (EG) nr 1139/2003 av den 27.6.2003 (EUT L 160, 28.6.2003, s. 22),

32003 R 1234: Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2003 av den 10.7.2003 (EUT L 173, 11.7.2003, s. 6),

32003 R 1809: Kommissionens förordning (EG) nr 1809/2003 av den 15.10.2003 (EUT L 265, 16.10.2003, s. 10),

32003 R 1915: Kommissionens förordning (EG) nr 1915/2003 av den 30.10.2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 29),

32003 R 2245: Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2003 av den 19.12.2003 (EUT L 333, 20.12.2003, s. 28),

32004 R 0876: Kommissionens förordning (EG) nr 876/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 52),

32004 R 1471: Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2004 av den 18.8.2004 (EUT L 271, 19.8.2004, s. 24),

32004 R 1492: Kommissionens förordning (EG) nr 1492/2004 av den 23.8.2004 (EUT L 274, 24.8.2004, s. 3),

32004 R 1993: Kommissionens förordning (EG) nr 1993/2004 av den 19.11.2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 12),

32005 R 0036: Kommissionens förordning (EG) nr 36/2005 av den 12.1.2005 (EUT L 10, 13.1.2005, s. 9),

32005 R 0214: Kommissionens förordning (EG) nr 214/2005 av den 9.2.2005 (EUT L 37, 10.2.2005, s. 9),

32005 R 0260: Kommissionens förordning (EG) nr 260/2005 av den 16.2.2005 (EUT L 46, 17.2.2005, s. 31),

32005 R 0932: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 932/2005 av den 8.6.2005 (EUT L 163, 23.6.2005, s. 1),

32005 R 1292: Kommissionens förordning (EG) nr 1292/2005 av den 5.8.2005 (EUT L 205, 6.8.2005, s. 3),

32005 R 1974: Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2005 av den 2.12.2005 (EUT L 317, 3.12.2005, s. 4),

32006 R 0253: Kommissionens förordning (EG) nr 253/2006 av den 14.2.2006 (EUT L 44, 15.2.2006, s. 9),

32006 R 0339: Kommissionens förordning (EG) nr 339/2006 av den 24.2.2006 (EUT L 55, 25.2.2006, s. 5),

32006 R 0657: Kommissionens förordning (EG) nr 657/2006 av den 10.4.2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 9),

32006 R 0688: Kommissionens förordning (EG) nr 688/2006 av den 4.5.2006 (EUT L 120, 5.5.2006, s. 10).

I bilaga X skall följande införas i förteckningen i kapitel A.3:

”Bulgarien

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ’Проф. Д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ’Tрансмисивни спонгиформни енцефалопатии’

бул. ’Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute ’Prof. Dr. Georgi Pavlov’ National Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)”,

”Rumänien:

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, Bucureşti”.

6.

32003 R 2160: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1), ändrad genom

32005 R 1003: Kommissionens förordning (EG) nr 1003/2005 av den 30.6.2005, (EUT L 170, 1.7.2005, s. 12).

Följande stycke skall läggas till i artikel 5.7:

”För Bulgarien och Rumänien skall, när fristen för att lämna in de nationella kontrollprogrammen redan har löpt ut för de övriga medlemsstaterna, inlämningsfristen löpa ut på anslutningsdagen.”

7.

32004 R 0021: Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

a)

I artikel 4.1 och 4.4, artikel 6.1, artikel 7.3, artikel 8.1 och i bilagan del B skall följande läggas till efter ”9 juli 2005”:

”eller anslutningen när det gäller Bulgarien och Rumänien”.

b)

I bilagan del A skall följande införas i fotnot 1, efter uppgifterna för Belgien:

”BulgarienBG 100”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RumänienRO 642”.

8.

32004 R 0853: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55), ändrad genom

32005 R 2074: Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 5.12.2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27),

32005 R 2076: Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5.12.2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

a)

I bilaga II avsnitt I skall följande införas i punkt B.6 andra stycket, efter koden för Belgien (BE):

”BG”.

Följande skall införas före koden för Sverige (SE):

”RO”.

b)

I bilaga II avsnitt I skall följande införas i punkt B.8, efter ”EK”:

”EO”.

9.

32004 R 0854: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206), ändrad genom

32004 R 0882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

32005 R 2074: Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 5.12.2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27),

32005 R 2076: Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5.12.2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

a)

I bilaga I avsnitt I kapitel III skall följande införas i sista meningen i punkt 3 a, efter uppgiften för Belgien (BE):

”BG”.

Följande skall införas före uppgiften för Slovenien (SI):

”RO”.

b)

I bilaga I avsnitt I kapitel III skall följande införas i punkt 3 c, efter ”EK”:

”EO”.

10.

32004 R 0882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1), ändrad genom

32006 R 0776: Kommissionens förordning (EG) nr 776/2006 av den 23.5.2006 (EUT L 136, 24.5.2006, s. 3).

Bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.15

1.

Belgiens territorium.

2.

Bulgariens territorium.

3.

Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland.

4.

Tysklands territorium.

5.

Greklands territorium.

6.

Spaniens territorium utom Ceuta och Melilla.

7.

Frankrikes territorium.

8.

Irlands territorium.

9.

Italiens territorium.

10.

Luxemburgs territorium.

11.

Nederländernas territorium i Europa.

12.

Österrikes territorium.

13.

Portugals territorium.

14.

Rumäniens territorium.

15.

Finlands territorium.

16.

Sveriges territorium.

17.

Förenade kungarikets territorium.”

II.   FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

1.

32003 D 0017: Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (EGT L 8, 14.1.2003, s. 10), ändrat genom:

32003 D 0403: Rådets beslut 2003/403/EG av den 26.5.2003 (EUT L 141, 7.6.2003, s. 23),

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1),

32005 D 0834: Rådets beslut 2005/834/EG av den 8.11.2005 (EUT L 312, 29.11.2005, s. 51).

I bilaga I skall uppgifterna för följande länder utgå:

Bulgarien,

Rumänien.

2.

32005 D 0834: Rådets beslut 2005/834/EG av den 8 november 2005 om likvärdighet av kontroller i vissa tredjeländer av förfaranden för upprätthållande av sorter och om ändring av beslut 2003/17/EG (EUT L 312, 29.11.2005, s. 51).

a)

I bilagan skall uppgifterna för följande länder utgå:

BG,

RO.

b)

I fotnoten i bilagan skall följande utgå:

”BG – Bulgarien”,

”RO – Rumänien”.

6.   TRANSPORTPOLITIK

A.   INLANDSTRANSPORTER

31970 R 1108: Rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 130, 15.6.1970, s. 4), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11979 R 1384: Rådets förordning (EEG) nr 1384/79 av den 25.6.1979 (EGT L 167, 5.7.1979, s. 1),

31981 R 3021: Rådets förordning (EEG) nr 3021/81 av den 19.10.1981 (EGT L 302, 23.10.1981, s. 8),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31990 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 12),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0013: Kommissionens förordning (EG) nr 13/2004 av den 8.12.2003 (EUT L 3, 7.1.2004, s. 3).

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt ”A.1 JÄRNVÄG – Huvudnät” skall följande införas:

”Bulgarien

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’ (НК ’ЖИ’)”,

”Rumänien

Compania Naţională de Căi Ferate ’C.F.R.’ — S.A. (CFR)”;

b)

I avsnitt ”A.2 JÄRNVÄG – Nät öppna för allmän trafik och anslutna till huvudnätet (med undantag för stadsnät)” skall följande införas:

”Rumänien

Compania Naţională de Căi Ferate ’C.F.R.’ — S.A. (CFR)”;

c)

I avsnitt ”B. VÄGAR” skall följande införas:

”Bulgarien

1.

Автомагистрали

2.

Републикански пътища

3.

Общински пътища”

”Rumänien

1.

Autostrăzi

2.

Drumuri naţionale

3.

Drumuri judeţene

4.

Drumuri comunale”.

B.   VÄGTRANSPORTER

1.

31985 R 3821: Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8), ändrad genom

31990 R 3314: Kommissionens förordning (EEG) nr 3314/90 av den 16.11.1990 (EGT L 318, 17.11.1990, s. 20),

31990 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 12),

31992 R 3688: Kommissionens förordning (EEG) nr 3688/92 av den 21.12.1992 (EGT L 374, 22.12.1992, s. 12),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2479: Kommissionens förordning (EG) nr 2479/95 av den 25.10.1995 (EGT L 256, 26.10.1995, s. 8),

31997 R 1056: Kommissionens förordning (EG) nr 1056/97 av den 11.6.1997 (EGT L 154, 12.6.1997, s. 21),

31998 R 2135: Rådets förordning (EG) nr 2135/98 av den 24.9.1998 (EGT L 274, 9.10.1998, s. 1),

32002 R 1360: Kommissionens förordning (EG) nr 1360/2002 av den 13.6.2002 (EGT L 207, 5.8.2002, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1),

32004 R 0432: Kommissionens förordning (EG) nr 432/2004 av den 5.3.2004 (EUT L 71, 10.3.2004, s. 3).

32006 R 0561: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15.3.2006 (EUT L 102, 11.4.2006, s. 1).

a)

I bilaga I B skall punkt 172 i del IV.1 ersättas med följande:

”Samma ord på gemenskapens övriga officiella språk skall tryckas så att de bildar bakgrund på kortet enligt följande:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТА ЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE D'ENTREPRISE

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL'OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT»

b)

I bilaga I B skall punkt 174 i del IV.1 ersättas med följande:

”Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor. Nationalitetsbeteckningarna skall vara följande:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket.”

c)

I bilaga II avsnitt I punkt 1 skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”Bulgarien34”.

Efter uppgifterna för Portugal:

”Rumänien19”.

2.

31992 R 0881: Rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier (EGT L 95, 9.4.1992, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

32002 R 0484: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1.3.2002 (EGT L 76, 19.3.2002, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga I, tillståndets första sida, fotnot 1, och bilaga III, tillståndets första sida, fotnot 1, skall följande införas:

”(BG) Bulgarien”,

”(RO) Rumänien”.

3.

31992 R 0684: Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss (EGT L 74, 20.3.1992, s. 1), ändrad genom

31998 R 0011: Rådets förordning (EG) nr 11/98 av den 11.12.1997 (EGT L 4, 8.1.1998, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I fotnot 1 i bilagan skall följande införas:

”(BG) Bulgarien”,

”(RO) Rumänien”.

C.   JÄRNVÄGSTRANSPORT

31969 R 1192: Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (EGT L 156, 28.6.1969, s. 8), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31990 R 3572: Rådets förordning (EEG) nr 3572/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 12),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall införas i artikel 3.1:

”—

Национална компания ’Железопътна инфраструктура’ (НК ’ЖИ’),

Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД)”;

”—

Compania Naţională de Căi Ferate ’C.F.R.’ — S.A. (CFR),

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ’C.F.R. Marfă’ — S.A. (CFR Marfa),

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ’C.F.R. Călători’ — S.A. (CFR Călători),

Societatea de Administrare Active Feroviare ’S.A.A.F.’ — S.A. (SAAF).”.

D.   TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTET

31996 D 1692: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EGT L 228, 9.9.1996, s. 1), ändrat genom

32001 D 1346: Europaparlamentets och rådets beslut nr 1346/2001/EG av den 22.5.2001 (EGT L 185, 6.7.2001, s. 1),

120003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 D 0884: Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29.4.2004 (EUT L 167, 30.4.2004, s. 1).

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

i)

Följande skall läggas till i innehållet i avsnitt 2: Vägnätet:

”Bulgarien

Rumänien”.

ii)

Följande skall läggas till i innehållet i avsnitt 3: Järnvägsnätet:

”Bulgarien

Rumänien”.

iii)

Följande skall läggas till i innehållet i avsnitt 4: Nätet för inre vattenvägar och inlandshamnar:

”Bulgarien

Rumänien”.

iv)

Följande skall läggas till i innehållet i avsnitt 5: Kusthamnar – Kategori A:

”Bulgarien/Rumänien”.

v)

Följande skall läggas till i innehållet i avsnitt 6: Flygplatser:

”Bulgarien

Rumänien”.

vi)

När det gäller kartorna:

I avsnitt 2 skall kartan ”2.0” ersättas med följande:

I avsnitt 2 skall följande kartor läggas till:

I avsnitt 3 skall kartan ”3.0” ersättas med följande:

I avsnitt 3 skall följande kartor läggas till:

I avsnitt 4 skall kartan ”4.0” ersättas med följande:

I avsnitt 4 skall följande kartor läggas till:

I avsnitt 5 skall kartan ”5.0” ersättas med följande:

I avsnitt 5 skall följande karta läggas till:

I avsnitt 6 skall kartan ”6.0” ersättas med följande:

I avsnitt 6 skall följande kartor läggas till:

I avsnitt 7 skall kartan ”7.1-A” ersättas med följande:

E.   LUFTFART

31992 R 2408: Rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (EGT L 240, 24.8.1992, s. 8), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

Följande skall införas i bilaga I:

”BULGARIENSofia”,”RUMÄNIENBukarests flygplatssystem”.

b)

Följande skall införas i bilaga II:

”RUMÄNIENBukarests flygplatssystem: Bukarests internationella flygplats Henri Coandă/Bukarests internationella flygplats Băneasa - Aurel Vlaicu”.

7.   BESKATTNING

32003 R 1798: Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 (EUT L 264, 15.10.2003, s. 1), ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

I artikel 2.1 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och för Tjeckien:

”—

i Bulgarien:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите,”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—

i Rumänien

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,”.

8.   STATISTIK

1.

31975 R 2782: Rådets förordning (EEG) nr 2782/75 av den 29 oktober 1975 om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar (EGT L 282, 1.11.1975, s. 100), ändrad genom

31980 R 3485: Rådets förordning (EEG) nr 3485/80 av den 22.12.1980 (EGT L 365, 31.12.1980, s. 1),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

31985 R 3791: Rådets förordning (EEG) nr 3791/85 av den 20.12.1985 (EGT L 367, 31.12.1985, s. 6),

31986 R 3494: Rådets förordning (EEG) nr 3494/86 av den 13.11.1986 (EGT L 323, 18.11.1986, s. 1),

31987 R 3987: Kommissionens förordning (EEG) nr 3987/87 av den 22.12.1987 (EGT L 376, 31.12.1987, s. 20),

31991 R 1057: Kommissionens förordning (EEG) nr 1057/91 av den 26.4.1991 (EGT L 107, 27.4.1991, s. 11),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2916: Kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 av den 18.12.1995 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Följande skall läggas till i artikel 5.2:

”, яйца за люпене, ouă puse la incubat”

b)

Följande skall läggas till i artikel 6 första meningen:

”, за люпене, incubare”.

2.

31979 R 0357: Rådets förordning (EEG) nr 357/79 av den 5 februari 1979 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden (EGT L 54, 5.3.1979, s. 124), ändrad genom

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

31980 R 1992: Rådets förordning (EEG) nr 1992/80 av den 22.7.1980 (EGT L 195, 29.7.1980, s. 10),

31981 R 3719: Rådets förordning (EEG) nr 3719/81 av den 21.12.1981 (EGT L 373, 29.12.1981, s. 5),

31985 R 3768: Rådets förordning (EEG) nr 3768/85 av den 20.12.1985 (EGT L 362, 31.12.1985, s. 8),

31986 R 0490: Rådets förordning (EEG) nr 490/86 av den 25.2.1986 (EGT L 54, 1.3.1986, s. 22),

31990 R 3570: Rådets förordning (EEG) nr 3570/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 8),

31993 R 3205: Rådets förordning (EEG) nr 3205/93 av den 16.11.1993 (EGT L 289, 24.11.1993, s. 4),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31998 R 2329: Rådets förordning (EEG) nr 2329/98 av den 22.10.1998 (EGT L 291, 30.10.1998, s. 2),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

I artikel 4.3 skall sjätte strecksatsen ersättas med följande:

”—

i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Malta, Rumänien, Slovenien, Slovakien: de områden som förtecknas i bilagan,”

b)

I bilagan skall följande läggas till:

”BULGARIEN

1.

Severozapaden

2.

Severen tsentralen

3.

Severoiztochen

4.

Yugozapaden

5.

Yuzhen tsentralen

6.

Yugoiztochen

RUMÄNIEN:

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

Bucureşti-Ilfov”.

3.

31990 R 0837: Rådets förordning (EEG) nr 837/90 av den 26 mars 1990 om medlemsstaternas statistiska rapportering om spannmålsproduktion (EGT L 88, 3.4.1990, s. 1), ändrad genom

31990 R 3570: Rådets förordning (EEG) nr 3570/90 av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 8),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2197: Kommissionens förordning (EG) nr 2197/95 av den 18.9.1995 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 2),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

I tabellen i bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

NUTS 2”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

NUTS 2”.

4.

31993 R 0959: Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål (EGT L 98, 24.4.1993, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 R 2197: Kommissionens förordning (EG) nr 2197/95 av den 18.9.1995 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 2),

32003 R 0296: Kommissionens förordning (EG) nr 296/2003 av den 17.2.2003 (EUT L 43, 18.2.2003, s. 18),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

I bilaga VI skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”България

NUTS 2”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”România

NUTS 2”

b)

I bilaga VIII skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

BG

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

•”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

RO

m

m

m

m

m

m

m

•”

5.

31998 R 1172: Rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg (EGT L 163, 6.6.1998, s. 1), ändrad genom

31999 R 2691: Kommissionens förordning (EG) nr 2691/1999 av den 17.12.1999 (EGT L 326, 18.12.1995, s. 39),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

a)

I bilaga G skall tabellen över landskoder i punkt a ersättas med följande:

”Land

Kod

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Tyskland

DE

Estland

EE

Grekland

GR

Spanien

ES

Frankrike

FR

Irland

IE

Italien

IT

Cypern

CY

Lettland

LV

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Ungern

HU

Malta

MT

Nederländerna

NL

Österrike

AT

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovenien

SI

Slovakien

SK

Finland

FI

Sverige

SE

Förenade kungariket

UK”

b)

I bilaga G skall följande poster utgå i tabellen över landskoder i punkt b:

”Bulgarien

BG”,

”Rumänien

RO”.

6.

32003 R 0437: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare gods och post (EUT L 66, 11.3.2003, s. 1), ändrad genom

32003 R 1358: Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 av den 31.7.2003 (EUT L 194, 1.8.2003, s. 9),

32005 R 0546: Kommissionens förordning (EG) nr 546/2005 av den 8.4.2005 (EUT L 91, 9.4.2005, s. 5).

I avsnittet ”KODER, 1. Rapporterande land” skall följande läggas till:

”Bulgarien

LB

Rumänien

LR”.

7.

32003 R 1177: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) (EUT L 165, 3.7.2003, s. 1), ändrad genom

32005 R 1553: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1553/2005 av den 7.9.2005 (EUT L 255, 30.9.2005, s. 6).

a)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”Bulgarien

4 500

3 500

10 000

7 500”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”Rumänien

5 250

4 000

12 750

9 500”

b)

Raden ”EU-medlemsstater totalt” skall ersättas med följande:

”EU-medlemsstater totalt

130 750

98 250

272 900

203 850”

c)

Raden ”Totalt inklusive Island och Norge” skall ersättas med följande:

”Totalt inklusive Island och Norge

136 750

102 700

282 900

211 300”

9.   ENERGI

1.

31958 Q 1101: Euratom-rådet: Stadga för Euratoms bränsleförsörjningsbyrå (EGT 27, 6.12.1958, s. 534), ändrad genom

31973 D 0045: Rådets beslut 73/45/Euratom av den 8.3.1973 om ändring av stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå som en följd av nya medlemsstaters anslutning till gemenskapen (EGT L 83, 30.3.1973, s. 20),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31995 D 0001: Europeiska unionens råds beslut 95/1/EG, Euratom, EKSG av den 1.1.1995 om anpassning av de dokument som har avseende på nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen (EGT L 1, 1.1.1995, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

Artikel V.1 och V.2 skall ersättas med följande:

”1.

Byråns kapital skall vara 5 824 000 euro.

2.

Kapitalet skall tecknas enligt följande:

Belgien

EUR

192 000

Bulgarien

EUR

96 000

Tjeckien

EUR

192 000

Danmark

EUR

96 000

Tyskland

EUR

672 000

Estland

EUR

32 000

Grekland

EUR

192 000

Spanien

EUR

416 000

Frankrike

EUR

672 000

Irland

EUR

32 000

Italien

EUR

672 000

Cypern

EUR

32 000

Lettland

EUR

32 000

Litauen

EUR

32 000

Luxemburg

EUR

Ungern

EUR

192 000

Malta

EUR

Nederländerna

EUR

192 000

Österrike

EUR

96 000

Polen

EUR

416 000

Portugal

EUR

192 000

Rumänien

EUR

288 000

Slovenien

EUR

32 000

Slovakien

EUR

96 000

Finland

EUR

96 000

Sverige

EUR

192 000

Förenade kungariket

EUR

672 000”

b)

Artikel X.1 och X.2 skall ersättas med följande:

”1.

En rådgivande kommitté med sjuttiofem ledamöter skall inrättas vid byrån.

2.

Platserna skall fördelas till medborgare i medlemsstaterna enligt följande:

Belgien

3

ledamöter

Bulgarien

2

ledamöter

Tjeckien

3

ledamöter

Danmark

2

ledamöter

Tyskland

6

ledamöter

Estland

1

ledamot

Grekland

3

ledamöter

Spanien

5

ledamöter

Frankrike

6

ledamöter

Irland

1

ledamot

Italien

6

ledamöter

Cypern

1

ledamot

Lettland

1

ledamot

Litauen

1

ledamot

Luxemburg

Ungern

3

ledamöter

Malta

Nederländerna

3

ledamöter

Österrike

2

ledamöter

Polen

5

ledamöter

Portugal

3

ledamöter

Rumänien

4

ledamöter

Slovenien

1

ledamot

Slovakien

2

ledamöter

Finland

2

ledamöter

Sverige

3

ledamöter

Förenade kungariket

6

ledamöter”

2.

31977 D 0270: Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 mars 1977 som ger kommissionen befogenhet att ta upp Euratom-lån i syfte att bidra till finansiering av kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9), ändrat genom

31994 D 0179: Rådets beslut 94/179/Euratom av den 21.3.1994 (EGT L 84, 29.3.1994, s. 41),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Följande skall utgå ur bilagan:

”—

Bulgarien”

”—

Rumänien”.

3.

32002 R 1407: Rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin (EGT L 205, 2.8.2002, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

I artikel 6.2 skall följande stycke läggas till:

”Med avvikelse från första stycket gäller för medlemsstater med anslutningsdag den 1 januari 2007 att totalbeloppet för det stöd till kolindustrin som beviljats enligt artiklarna 4 och 5 inte för något år efter 2007 får överstiga det stödbelopp som kommissionen tillåtit för år 2007 enligt artikel 10.”

b)

I artikel 9 skall följande punkt läggas till efter punkt 6a:

”6b.   Medlemsstater med anslutningsdag den 1 januari 2007 skall lägga fram de planer som avses i artikel 9.4, 9.5 och 9.6 så snart som möjligt efter anslutningen och allra senast den 30 april 2007.”

c)

I artikel 9.8 skall följande mening läggas till:

”Medlemsstater med anslutningsdag den 1 januari 2007 får lämna detta meddelande efter anslutningen men allra senast den 30 april 2007.”

10.   MILJÖ

A.   NATURSKYDD

1.

31997 D 0602: Rådets beslut av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 (EGT L 242, 4.9.1997, s. 64), ändrat genom

31998 D 0188: Kommissionens beslut 98/188/EG av den 2.3.1998 (EGT L 70, 10.3.1998, s. 28),

31998 D 0596: Kommissionens beslut 98/596/EG av den 14.10.1998 (EGT L 286, 23.10.1998, s. 56),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

Uppgifterna om berörda arter för följande länder skall, jämte landsnamnen, utgå ur bilagan:

Bulgarien,

Rumänien.

2.

32002 D 0813: Rådets beslut av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (EGT L 280, 18.10.2002, s. 62), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I del 1 avsnitt B i bilagan skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Organismens geografiska utbredning

B.   FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

32001 R 0761: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) (EGT L 114, 24.4.2001, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 R 0196: Kommissionens förordning (EG) nr 196/2006 av den 3.2.2006 (EUT L 32, 4.2.2006, s. 4).

a)

I bilaga I, under rubriken ”Förteckning över nationella standardiseringsorgan”, skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BG: BDS (Български институт по стандартизация)”,

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România)”.

b)

I bilaga IV skall texten under logotyperna ersättas med följande:

”Logotypen får användas av en EMAS-registrerad organisation på något av de 22 språken under förutsättning att följande ordalydelse används:

Version 1

Version 2

Bulgariska:

’Проверено управление по околна среда’

’валидирана информация’

Spanska:

’Gestión ambiental verificada’

’información validada’

Tjeckiska:

’ověřený systém environmentálního řízení’

’platná informace’

Danska:

’verificeret miljøledelse’

’bekræftede oplysninger’

Tyska:

’geprüftes Umweltmanagement’

’geprüfte Information’

Estniska:

’Tõendatud keskkonnajuhtimine’

’kinnitatud informatsioon’

Grekiska:

’επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση’

’επικυρωμένες πληροφορίες’

Franska:

’Management environnemental vérifié’

’nformation validée’

Italienska:

’Gestione ambientale verificata’

’informazione convalidata’

Lettiska:

’verificēta vides pārvaldība’

’apstiprināta informācija’

Litauiska:

’įvertinta aplinkosaugos vadyba’

’patvirtinta informacija’

Ungerska:

’hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer’

’hitelesített információ’

Maltesiska:

’Immaniġġjar Ambjentali Verifikat’

’Informazzjoni Konvalidata’

Nederländska:

’Geverifieerd milieuzorgsysteem’

’gevalideerde informatie’

Polska:

’zweryfikowany system zarządzania środowiskowego’

’informacja potwierdzona’

Portugisiska

’Gestão ambiental verificada’

’informação validada’

Rumänska:

’Management de mediu verificat’

’Informatii validate’

Slovakiska:

’overený systém environmentálneho riadenia’

’platná informácia’

Slovenska:

’Preverjen sistem ravnanja z okoljem’

’preverjene informacije’

Finska:

’todennettu ympäristöasioiden hallinta’

’vahvistettua tietoa’

Svenska:

’Kontrollerat miljöledningssystem’

’godkänd information’

Båda versionerna av logotypen skall alltid ange organisationens registreringsnummer.

Logotypen skall finnas antingen

i tre färger (Pantone Nr. 355 Green; Pantone Nr. 109 Yellow; Pantone Nr. 286 Blue)

i svart på vitt eller

i vitt på svart.”

C.   KEMIKALIER

32000 R 2037: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 244, 29.9.2000, s. 1), ändrad genom

32000 R 2038: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2038/2000 av den 28.9.2000 (EGT L 244, 29.9.2000, s. 25),

32000 R 2039: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2039/2000 av den 28.9.2000 (EGT L 244, 29.9.2000, s. 26),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0160: Kommissionens beslut 2003/160/EG av den 7.3.2003 (EUT L 65, 8.3.2003, s. 29),

32003 R 1804: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1804/2003 av den 22.9.2003 (EUT L 265, 16.10.2003, s. 1),

32004 D 0232: Kommissionens beslut 2004/232/EG av den 3.3.2004 (EUT L 71, 10.3.2004, s. 28),

32004 R 2077: Kommissionens förordning (EG) nr 2077/2004 av den 3.12.2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 28),

32006 R 0029: Kommissionens förordning (EG) nr 29/2006 av den 10.1.2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 27).

Tabellen i bilaga III skall ersättas med följande:

”BILAGA III

Totala kvantitativa begränsningar för producenters och importörers utsläppande på marknaden eller användning för eget bruk av kontrollerade ämnen i gemenskapen

(1999–2003 EU-15; 2004–2006 EU-25; 2007–2015 EU-27)

(beräknade nivåer uttryckta i ODP-viktade ton)

Ämne

Tolvmånaders-perioder 1 januari–31 december

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Grupp V

Grupp VI (1)

För andra användningar än karantän-sättning och före transport

Grupp VI (1)

För karantän-sättning och före transport

Grupp VII

Grupp VIII

1999 (EU-15)

0

0

0

0

0

8 665

0

8 079

2000 (EU-15)

8 665

8 079

2001 (EU-15)

4 621

607

6 678

2002 (EU-15)

4 621

607

5 676

2003 (EU15)

2 888

607

3 005

2004 (EU-25)

2 945

607

2 209

2005 (EU-25)

0

607

2 209

2006 (EU-25)

607

2 209

2007 (EU-27)

607

2 250

2008 (EU-27)

607

1 874

2009 (EU-27)

607

1 874

2010 (EU-27)

607

0

2011 (EU-27)

607

0

2012 (EU-27)

607

0

2013 (EU-27)

607

0

2014 (EU-27)

607

0

2015 (EU-27)

607

0

11.   SAMARBETE I RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

A.   RÄTTSLIGT SAMARBETE PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

1.

32000 R 1346: Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (EGT L 160, 30.6.2000, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32005 R 0603: Rådets förordning (EG) nr 603/2005 av den 12.4.2005 (EUT L 100, 20.4.2005, s. 1),

32006 R 0694: Rådets förordning (EG) nr 694/2006 av den 27.4.2006 (EUT L 121, 6.5.2006, s. 1).

a)

Följande skall läggas till i artikel 44.1:

”x)

Konventionen mellan Rumänien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, med protokoll, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972.

y)

Konventionen mellan Rumänien och Frankrike om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974.

z)

Avtalet mellan Bulgarien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Aten den 10 april 1976.

aa)

Avtalet mellan Bulgarien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Nicosia den 29 april 1983.

ab)

Avtalet mellan Bulgariens regering och Frankrikes regering om ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 18 januari 1989.

ac)

Fördraget mellan Rumänien och Tjeckien om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 11 juli 1994.

ad)

Fördraget mellan Rumänien och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 15 maj 1999.”

b)

I bilaga A skall följande införas mellan de texter som gäller Belgien och Tjeckien:

”БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”ROMÂNIA

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului”

c)

I bilaga B skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”ROMÂNIA

Faliment”

d)

I bilaga C skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”ROMÂNIA

Administrator (judiciar)

Lichidator (judiciar)”

2.

32001 R 0044: Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1), ändrad genom

32002 R 1496: Kommissionens förordning (EG) nr 1496/2002 av den 21.8.2002 (EGT L 225, 22.8.2002, s. 13),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32004 R 1937: Kommissionens förordning (EG) nr 1937/2004 av den 9.11.2004 (EUT L 334, 10.11.2004, s. 3),

32004 R 2245: Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2004 av den 27.12.2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 10).

a)

Följande skall läggas till i artikel 69:

”—

Konventionen mellan Bulgarien och Belgien om vissa rättsliga ärenden, undertecknad i Sofia den 2 juli 1930.

Avtalet mellan Bulgarien och Jugoslavien om ömsesidig rättslig hjälp, undertecknat i Sofia den 23 mars 1956, som fortfarande i kraft mellan Bulgarien och Slovenien.

Fördraget mellan Rumänien och Ungern om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 7 oktober 1958.

Fördraget mellan Rumänien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Prag den 25 oktober 1958, som fortfarande i kraft mellan Rumänien och Slovakien.

Avtalet mellan Bulgarien och Rumänien om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 3 december 1958.

Fördraget mellan Rumänien och Jugoslavien om rättslig hjälp, undertecknat i Belgrad den 18 oktober 1960, med protokoll, som fortfarande i kraft mellan Rumänien och Slovenien.

Avtalet mellan Bulgarien och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Warszawa den 4 december 1961.

Konventionen mellan Rumänien och Österrike om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden och om giltighet och delgivning av handlingar, med protokoll, undertecknad i Wien den 17 november 1965.

Avtalet mellan Bulgarien och Ungern om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 16 maj 1966.

Konventionen mellan Rumänien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, med protokoll, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972.

Konventionen mellan Rumänien och Italien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknad i Bukarest den 11 november 1972.

Konventionen mellan Rumänien och Frankrike om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Bukarest den 30 oktober 1975.

Avtalet mellan Bulgarien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Aten den 10 april 1976.

Avtalet mellan Bulgarien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp och fastställande av förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 25 november 1976.

Konventionen mellan Rumänien och Förenade kungariket om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i London den 15 juni 1978.

Tilläggsprotokollet till konventionen mellan Rumänien och Belgien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknat i Bukarest den 30 oktober 1979.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet, undertecknad i Bukarest den 30 oktober 1979.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om erkännande och verkställighet av skilsmässodomar, undertecknad i Bukarest den 6 november 1980.

Avtalet mellan Bulgarien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Nicosia den 29 april 1983.

Avtalet mellan Bulgariens regering och Frankrikes regering om ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 18 januari 1989.

Avtalet mellan Bulgarien och Italien om rättslig hjälp och verkställighet av avgöranden i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Rom den 18 maj 1990.

Avtalet mellan Bulgarien och Spanien om ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 23 maj 1993.

Fördraget mellan Rumänien och Tjeckien om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 11 juli 1994.

Konventionen mellan Rumänien och Spanien om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av avgöranden på privaträttens område, undertecknad i Bukarest den 17 november 1997.

Konventionen mellan Rumänien och Spanien, utgörande tillägg till Haagkonventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen (Haag, den 1 mars 1954), undertecknad i Bukarest den 17 november 1997.

Fördraget mellan Rumänien och Polen om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civilmål, undertecknat i Bukarest den 15 maj 1999.”

b)

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”—

I Bulgarien: artikel 4.1 i lagen om internationell privaträtt.”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—

I Rumänien: artiklarna 148-157 i lag nr 105/1992 om internationella privaträttsliga förhållanden.”

c)

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”—

I Bulgarien: Софийски градски съд.”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—

I Rumänien: Tribunal.”

d)

I bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”—

I Bulgarien: Апелативен съд - София.”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—

I Rumänien: Curte de Apel.”

e)

I bilaga IV skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”—

I Bulgarien genom обжалване пред Върховния касационен съд.”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”—

I Rumänien genom contestatie in anulare eller revizuire.”

B.   VISERINGSPOLITIK

1.

31995 R 1683: Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1), ändrad genom

32002 R 0334: Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18.2.2002 (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilagan skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.

På denna yta syns en logotyp bestående av en eller flera bokstäver i form av en latent bild som anger den utfärdande medlemsstaten (eller ’BNL’ för Beneluxländerna, dvs. Belgien, Luxemburg och Nederländerna). Denna logotyp framträder ljus när den ligger platt och mörk när den vrids 90 grader. Följande logotyper används: A för Österrike, BG för Bulgarien, BNL för Benelux, CY för Cypern, CZE för Tjeckien, D för Tyskland, DK för Danmark, E för Spanien, EST för Estland, F för Frankrike, FIN för Finland, GR för Grekland, H för Ungern, I för Italien, IRL för Irland, LT för Litauen, LVA för Lettland, M för Malta, P för Portugal, PL för Polen, ROU för Rumänien, S för Sverige, SK för Slovakien, SVN för Slovenien, UK för Förenade kungariket.”

2.

41999 D 0013: Den slutliga versionen av de gemensamma konsulära anvisningarna (SCH/Com-ex (99)) 13 (EGT L 239, 22.9.2000, s. 317), såsom de antagits genom verkställande kommitténs beslut av den 28 april 1999, har senare ändrats genom de rättsakter som anges nedan. En reviderad version av de gemensamma konsulära anvisningarna, vilken innehåller dessa ändringar och även andra ändringar som har gjorts till följd av rådets förordning (EG) nr 789/2001 av den 24 april 2001 (EGT L 116, 26.4.2001, s. 2), har offentliggjorts i EUT C 326, 22.12.2005, s. 1.

32001 D 0329: Rådets beslut 2001/329/EG av den 24.4.2001 (EGT L 116, 26.4.2001, s. 32),

32001 D 0420: Rådets beslut 2001/420/EG av den 28.5.2001 (EGT L 150, 6.6.2001, s. 47),

32001 R 0539: Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15.3.2001 (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1),

32001 R 1091: Rådets förordning (EG) nr 1091/2001 av den 28.5.2001 (EGT L 150, 6.6.2001, s. 4),

32001 R 2414: Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7.12.2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 1),

32002 D 0044: Rådets beslut 2002/44/EG av den 20.12.2001 (EGT L 20, 23.1.2002, s. 5),

32002 R 0334: Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18.2.2002 (EGT L 53, 23.2.2002, s. 7),

32002 D 0352: Rådets beslut 2002/352/EG av den 25.4.2002 (EGT L 123, 9.5.2002, s. 47),

32002 D 0354: Rådets beslut 2002/354/EG av den 25.4.2002 (EGT L 123, 9.5.2002, s. 50),

32002 D 0585: Rådets beslut 2002/585/EG av den 12.7.2002 (EGT L 187, 16.7.2002, s. 44),

32002 D 0586: Rådets beslut 2002/586/EG av den 12.7.2002 (EGT L 187, 16.7.2002, s. 48),

32002 D 0587: Rådets beslut 2002/587/EG av den 12.7.2002 (EGT L 187, 16.7.2002, s. 50),

32003 R 0693: Rådets förordning (EG) nr 693/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 99, 17.4.2003, s. 8),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 D 0454: Rådets beslut 2003/454/EG av den 13.6.2003 (EUT L 152, 20.6.2003, s. 82),

32003 D 0585: Rådets beslut 2003/585/EG av den 28.7.2003 (EUT L 198, 6.8.2003, s. 13),

32003 D 0586: Rådets beslut 2003/586/EG av den 28.7.2003 (EUT L 198, 6.8.2003, s. 15),

32004 D 0014: Rådets beslut 2004/14/EG av den 22.12.2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 74),

32004 D 0015: Rådets beslut 2004/15/EG av den 22.12.2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 76),

32004 D 0016: Rådets beslut 2004/16/EG av den 22.12.2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 78),

32004 D 0017: Rådets beslut 2004/17/EG av den 22.12.2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 79).

32006 D 0440: Rådets beslut 2006/440/EG av den 1.6.2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 77).

De gemensamma konsulära anvisningarna skall anpassas på följande sätt:

a)

I del II av bilaga 1 skall följande utgå:

”BULGARIEN”,

”RUMÄNIEN”.

b)

I förteckning A i bilaga 2 skall följande utgå:

”Rumänien”.

c)

I bilaga 2 skall följande uppgifter införas i förteckning A:

”BG

RO

Albanien

DS (2)

D

Algeriet

D

Angola

Antigua och Barbuda

Armenien

D

DS

Azerbajdzjan

DS

DS

Bahamas

Barbados

Vitryssland

DS

Benin

Bosnien och Hercegovina

DS

DS

Botswana

Burkina Faso

Kambodja

Kap Verde

Centralafrikanska republiken

DS

Tchad

Folkrepubliken Kina

DS (3)

DS

Colombia

DS

Kongo

DS

Elfenbenskusten

Kuba

Dominica

Dominikanska republiken

Ecuador

Egypten

Fiji

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

DS (3)

DS

Gabon

Gambia

Ghana

DS

Guinea

DS

Guyana

Georgien

D (2)

DS

Indien

Iran

DS (3)

D

Jamaica

Jordanien

D

Kazakstan

DS

Kenya

Kuwait

Kirgizistan

DS

Laos

Lesotho

Malawi

Maldiverna

Marocko

DS

DS

Mauretanien

DS

Moldavien

DS

DS

Mongoliet

DS

DS

Moçambique

Namibia

Niger

Nordkorea

DS (2)

Pakistan

DS

Peru

DS

DS

Filippinerna

DS

Ryssland

DS (2)

DS

Samoa

São Tomé och Príncipe

DS

Senegal

DS

Serbien och Montenegro

DS (3)

Seychellerna

Sierra Leone

DS

Sydafrika

DS

DS

Swaziland

Tadzjikistan

DS

Tanzania

DS

Thailand

DS

Togo

Trinidad och Tobago

Tunisien

DS

Turkiet

DS (2) (3)

DS

Turkmenistan

DS

Uganda

Ukraina

DS

DS

Uzbekistan

D

Vietnam

DS

DS

Jemen

Zambia

D

Zimbabwe

d)

I bilaga 2 skall följande uppgifter införas i förteckning B:

”BG

RO

Australien

X

Chile

Israel

Mexiko

Förenta staterna

X”

e)

I del I av bilaga 3 skall fotnoten om Iran ersättas med följande:

”För Bulgarien, Tyskland och Cypern:

Följande personer behöver ingen visering för flygplatstransitering:

Innehavare av diplomat- eller tjänstepass.

För Polen:

Följande personer behöver ingen visering för flygplatstransitering:

Innehavare av diplomatpass.”

f)

I del II av bilaga 3 skall följande uppgifter införas i förteckningen:

”BG

RO

Albanien

Angola

X

Armenien

Azerbajdzjan

Burkina Faso

Kamerun

Kongo

Elfenbenskusten

Kuba

Egypten

Etiopien

X

Gambia

Guinea

Guinea Bissau

Haiti

Indien

X

Jordanien

Libanon

Liberia

X

Libyen

Mali

Nordkorea

Nordmarianerna

Filippinerna

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Sudan

X

Syrien

Togo

Turkiet

Vietnam”

g)

I bilaga 7 skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Enligt utlänningslagen och tillämpningsföreskrifterna till denna skall en utlänning som vill resa in för en kort vistelse eller för transitresa genom Bulgarien styrka innehav av

tillräckliga medel för det dagliga uppehället i Bulgarien - minst 50 BGN per dag eller motsvarande belopp i annan valuta,

tillräckliga medel för utresa från Bulgarien,

i kontanter, andra betalningsmedel än kontanter (t.ex. kreditkort, check), turistvoucher eller annat tillförlitligt bevis.”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Regeringsförordning nr 194/2002 om utlänningars ställning i Rumänien innehåller följande tillämpliga bestämmelser:

Artikel 6

’Utlänningar kan beviljas inresa till rumänskt territorium om de uppfyller följande villkor:

[…]

c)

De skall, enligt förbehållen i förordningen, uppvisa handlingar som anger syftet med och villkoren för vistelsen och som styrker att de förfogar över tillräckliga medel både för uppehället under vistelsen och för återresan till ursprungsstaten eller för transitresan till en annan stat där de med säkerhet kommer att beviljas inresa.

[…].’

Artikel 29.2

’Kontanter i konvertibel valuta, resecheckar, checkar som är utställda på ett valutakonto, kreditkort tillsammans med ett kontoutdrag som är daterat högst två dagar före viseringsansökan eller någon annan metod som styrker att sökanden förfogar över tillräckliga medel kan godtas som bevis för tillräckliga medel.’

Artikel 35

’För att vid rumänska diplomatiska beskickningar och konsulat erhålla visering för kortare vistelse skall utlänningar, utöver andra villkor som fastställs i lagen, styrka att de förfogar över medel till ett belopp av 100 euro per dag eller motsvarande värde i konvertibel valuta för hela vistelsen.

Detta villkor skall vara uppfyllt för följande typer av visering för kortare vistelse:

Turism.

Besök.

Affärsangelägenheter.

Kulturell, vetenskaplig eller humanitär verksamhet, medicinsk korttidsbehandling eller annan verksamhet som inte strider mot rumänsk lagstiftning.’”

h)

I bilagan till bilaga 8 skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.

På denna yta syns en logotyp bestående av en eller flera bokstäver i form av en latent bild som anger den utfärdande medlemsstaten (eller ’BNL’ för Beneluxländerna, dvs. Belgien, Luxemburg och Nederländerna). Denna logotyp framträder ljus när den ligger platt och mörk när den vrids 90 grader. Följande logotyper används: A för Österrike, BG för Bulgarien, BNL för Benelux, CY för Cypern, CZE för Tjeckien, D för Tyskland, DK för Danmark, E för Spanien, EST för Estland, F för Frankrike, FIN för Finland, GR för Grekland, H för Ungern, I för Italien, IRL för Irland, LT för Litauen, LVA för Lettland, M för Malta, P för Portugal, PL för Polen, ROU för Rumänien, S för Sverige, SK för Slovakien, SVN för Slovenien, UK för Förenade kungariket.”

3.

32001 R 0539: Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (EGT L 81, 21.3.2001, s. 1), ändrad genom

32001 R 2414: Rådets förordning (EG) nr 2414/2001 av den 7.12.2001 (EGT L 327, 12.12.2001, s. 1),

32003 R 0453: Rådets förordning (EG) nr 453/2003 av den 6.3.2003 (EUT L 69, 13.3.2003, s. 10),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

32005 R 0851: Rådets förordning (EG) nr 851/2005 av den 2.6.2005 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 (EUT L 141, 4.6.2005, s. 3).

I bilaga II.1 skall följande utgå:

”Bulgarien”,

”Rumänien”.

C.   DIVERSE

41994 D 0028: Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (EGT L 239, 22.9.2000, s. 463), ändrat genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33).

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN:

Ministry of Health

5, Sveta Nedelia Square

Sofia 1000

Tel.: + 359 2 930 11 52

Fax: + 359 2 981 18 33”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

General Pharmaceutical Directorate

Ministry of Health

Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3

Bucharest Sector 3

Tel.: +40 21 307 25 49

Fax: +40 21 307 25 48”.

12.   TULLUNIONEN

TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TULLKODEXEN

31992 R 2913: Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1), ändrad genom

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31997 R 0082: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97 av den 19.12.1996 (EGT L 17, 21.1.1997, s. 1),

31999 R 0955: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/1999 av den 13.4.1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1),

32000 R 2700: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 av den 16.11.2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0060: Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14.1.2004 (EUT L 9, 15.1.2004, s. 8),

32005 R 0648: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13.4.2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

Följande skall läggas till i artikel 3.1:

”—

Bulgariens territorium.

Rumäniens territorium”.

13.   YTTRE FÖRBINDELSER

1.

31993 R 3030: Rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (EGT L 275, 8.11.1993, s. 1), ändrad genom

31993 R 3617: Kommissionens förordning (EG) nr 3617/93 av den 22.12.1993 (EGT L 328, 29.12.1993, s. 22),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

31994 R 0195: Kommissionens förordning (EG) nr 195/94 av den 12.1.1994 (EGT L 29, 2.2.1994, s. 1),

31994 R 3169: Kommissionens förordning (EG) nr 3169/94 av den 21.12.1994 (EGT L 335, 23.12.1994, s. 33),

31994 R 3289: Rådets förordning (EG) nr 3289/94 av den 22.12.1994 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 85),

31995 R 1616: Kommissionens förordning (EG) nr 1616/95 av den 4.7.1995 (EGT L 154, 5.7.1995, s. 3),

31995 R 3053: Kommissionens förordning (EG) nr 3053/95 av den 20.12.1995 (EGT L 323, 30.12.1995, s. 1),

31996 R 0941: Kommissionens förordning (EG) nr 941/96 av den 28.5.1996 (EGT L 128, 29.5.1996, s. 15),

31996 R 1410: Kommissionens förordning (EG) nr 1410/96 av den 19.7.1996 (EGT L 181, 20.7.1996, s. 15),

31996 R 2231: Kommissionens förordning (EG) nr 2231/96 av den 22.11.1996 (EGT L 307, 28.11.1996, s. 1),

31996 R 2315: Rådets förordning (EG) nr 2315/96 av den 25.11.1996 (EGT L 314, 4.12.1996, s. 1),

31997 R 0152: Kommissionens förordning (EG) nr 152/97 av den 28.1.1997 (EGT L 26, 29.1.1997, s. 8),

31997 R 0447: Kommissionens förordning (EG) nr 447/97 av den 7.3.1997 (EGT L 68, 8.3.1997, s. 16),

31997 R 0824: Rådets förordning (EG) nr 824/97 av den 29.4.1997 (EGT L 119, 8.5.1997, s. 1),

31997 R 1445: Kommissionens förordning (EG) nr 1445/97 av den 24.7.1997 (EGT L 198, 25.7.1997, s. 1),

31998 R 0339: Kommissionens förordning (EG) nr 339/98 av den 11.2.1998 (EGT L 45, 16.2.1998, s. 1),

31998 R 0856: Kommissionens förordning (EG) nr 856/98 av den 23.4.1998 (EGT L 122, 24.4.1998, s. 11),

31998 R 1053: Kommissionens förordning (EG) nr 1053/98 av den 20.5.1998 (EGT L 151, 21.5.1998, s. 10),

31998 R 2798: Kommissionens förordning (EG) nr 2798/98 av den 22.12.1998 (EGT L 353, 29.12.1998, s. 1),

31999 R 1072: Kommissionens förordning (EG) nr 1072/1999 av den 10.5.1999 (EGT L 134, 28.5.1999, s. 1),

32000 R 1591: Kommissionens förordning (EG) nr 1591/2000 av den 10.7.2000 (EGT L 186, 25.7.2000, s. 1),

32000 R 1987: Kommissionens förordning (EG) nr 1987/2000 av den 20.9.2000 (EGT L 237, 21.9.2000, s. 24),

32000 R 2474: Rådets förordning (EG) nr 2474/2000 av den 9.11.2000 (EGT L 286, 11.11.2000, s. 1),

32001 R 0391: Rådets förordning (EG) nr 391/2001 av den 26.2.2001 (EGT L 58, 28.2.2001, s. 3),

32001 R 1809: Kommissionens förordning (EG) nr 1809/2001 av den 9.8.2001 (EGT L 252, 20.9.2001, s. 1),

32002 R 0027: Kommissionens förordning (EG) nr 27/2002 av den 28.12.2001 (EGT L 9, 11.1.2002, s. 1),

32002 R 0797: Kommissionens förordning (EG) nr 797/2002 av den 14.5.2002 (EGT L 128, 15.5.2002, s. 29),

32002 R 2344: Kommissionens förordning (EG) nr 2344/2002 av den 18.12.2002 (EGT L 357, 31.12.2002, s. 91),

32003 R 0138: Rådets förordning (EG) nr 138/2003 av den 21.1.2003 (EGT L 23, 28.1.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0260: Kommissionens förordning (EG) nr 260/2004 av den 6.2.2004 (EUT L 51, 20.2.2004, s. 1),

32004 R 0487: Rådets förordning (EG) nr 487/2004 av den 11.3.2004 (EUT L 79, 17.3.2004, s. 1),

32004 R 1627: Rådets förordning (EG) nr 1627/2004 av den 13.9.2004 (EUT L 295, 18.9.2004, s. 1),

32004 R 2200: Rådets förordning (EG) nr 2200/2004 av den 13.12.2004 (EUT L 374, 22.12.2004, s. 1),

32005 R 0930: Kommissionens förordning (EG) nr 930/2005 av den 6.6.2005 (EUT L 162, 23.6.2005, s. 1),

32005 R 1084: Kommissionens förordning (EG) nr 1084/2005 av den 8.7.2005 (EUT L 177, 9.7.2005, s. 19),

32005 R 1478: Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2005 av den 12.9.2005 (EUT L 236, 13.9.2005, s. 3),

32006 R 0035: Kommissionens förordning (EG) nr 35/2006 av den 11.1.2006 (EUT L 7, 12.1.2006, s. 8).

a)

I artikel 2 skall följande punkt läggas till:

”10.   För övergång till fri omsättning i en av de två nya medlemsstater som ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007, dvs. Bulgarien och Rumänien, av textilprodukter som omfattas av kvantitativa begränsningar eller övervakning i gemenskapen, och som har avsänts före den 1 januari 2007 och införs i de två nya medlemsstaterna den 1 januari 2007 eller senare, skall det krävas att ett importtillstånd uppvisas. Ett sådant importtillstånd skall utfärdas automatiskt och utan kvantitativa begränsningar av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten mot uppvisande av lämplig bevisning, t.ex. fraktsedel, som visar att produkterna har avsänts före den 1 januari 2007.

Sådana tillstånd skall meddelas till kommissionen.”

b)

I artikel 5 skall följande stycke läggas till:

”För övergång till fri omsättning av textilprodukter som avsänds från en av de två nya medlemsstater som ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007 till en bestämmelseort utanför gemenskapen i syfte att bearbetas före den 1 januari 2007, och som återimporteras till samma medlemsstat den 1 januari 2007 eller senare, skall det om lämplig bevisning uppvisas, t.ex. en exportdeklaration, inte gälla några kvantitativa begränsningar eller krävas något importtillstånd. De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om sådan import.”

c)

I bilaga III artikel 28.6 andra strecksatsen skall följande införas mellan uppgifterna för Österrike och Benelux:

”—

=

BG

=

Bulgarien”.

Följande skall införas mellan uppgifterna för Portugal och Sverige:

”—

=

RO

=

Rumänien”.

2.

31994 R 0517: Rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EGT L 67, 10.3.1994, s. 1), ändrad genom

31994 R 1470: Kommissionens förordning (EG) nr 1470/94 av den 27.6.1994 (EGT L 159, 28.6.1994, s. 14),

31994 R 1756: Kommissionens förordning (EG) nr 1756/94 av den 18.7.1994 (EGT L 183, 19.7.1994, s. 9),

31994 R 2612: Kommissionens förordning (EG) nr 2612/94 av den 27.10.1994 (EGT L 279, 28.10.1994, s. 7),

31994 R 2798: Rådets förordning (EG) nr 2798/94 av den 14.11.1994 (EGT L 297, 18.11.1994, s. 6),

31994 R 2980: Kommissionens förordning (EG) nr 2980/94 av den 7.12.1994 (EGT L 315, 8.12.1994, s. 2),

31995 R 1325: Rådets förordning (EG) nr 1325/95 av den 6.6.1995 (EGT L 128, 13.6.1995, s. 1),

31996 R 0538: Rådets förordning (EG) nr 538/96 av den 25.3.1996 (EGT L 79, 29.3.1996, s. 1),

31996 R 1476: Kommissionens förordning (EG) nr 1476/96 av den 26.7.1996 (EGT L 188, 27.7.1996, s. 4),

31996 R 1937: Kommissionens förordning (EG) nr 1937/96 av den 8.10.1996 (EGT L 255, 9.10.1996, s. 4),

31997 R 1457: Kommissionens förordning (EG) nr 1457/97 av den 25.7.1997 (EGT L 199, 26.7.1997, s. 6),

31999 R 2542: Kommissionens förordning (EG) nr 2542/1999 av den 25.11.1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 14),

32000 R 0007: Rådets förordning (EG) nr 7/2000 av den 21.12.1999 (EGT L 2, 5.1.2000, s. 51),

32000 R 2878: Kommissionens förordning (EG) nr 2878/2000 av den 28.12.2000 (EGT L 333, 29.12.2000, s. 60),

32001 R 2245: Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2001 av den 19.11.2001 (EGT L 303, 20.11.2001, s. 17),

32002 R 0888: Kommissionens förordning (EG) nr 888/2002 av den 24.5.2002 (EGT L 146, 4.6.2002, s. 1),

32002 R 1309: Rådets förordning (EG) nr 1309/2002 av den 12.7.2002 (EGT L 192, 20.7.2002, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1437: Kommissionens förordning (EG) nr 1437/2003 av den 12.8.2003 (EUT L 204, 13.8.2003, s. 3),

32003 R 1484: Kommissionens förordning (EG) nr 1484/2003 av den 21.8.2003 (EUT L 212, 22.8.2003, s. 46),

32003 R 2309: Kommissionens förordning (EG) nr 2309/2003 av den 29.12.2003 (EUT L 342, 30.12.2003, s. 21),

32004 R 1877: Kommissionens förordning (EG) nr 1877/2004 av den 28.10.2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 25),

32005 R 0931: Kommissionens förordning (EG) nr 931/2005 av den 6.6.2005 (EUT L 162, 23.6.2005, s. 37).

a)

I bilaga III A skall följande utgå under rubriken ”Frankrike, MFA-länder och liknande länder, GATT-medlemmar”:

”Rumänien”

b)

I bilaga III A skall följande utgå under rubriken ”Icke GATT-medlemmar”:

”Bulgarien”

c)

I bilaga III A skall tredje stycket under rubriken ”Förenade kungariket ’Residual Textile’-området” ersättas med följande:

”’Cefta-området’ omfattar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.”

d)

I bilaga III A skall sjunde stycket under rubriken ”Förenade” kungariket ”Residual Textile-området” ersättas med följande:

”’Statshandelsländer’ omfattar Albanien, Kambodja, Kina, Laos, Mongoliet, Nordkorea, f.d. Sovjetunionen och Vietnam.”

3.

32002 R 0152: Rådets förordning (EG) nr 152/2002 av den 21 januari 2002 om export av vissa EKSG- och EG-stålprodukter från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien till Europeiska gemenskapen (systemet för dubbelkontroll) och om upphörande av förordning (EG) nr 190/98 (EGT L 25, 29.1.2002, s. 1), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) No 885/2004 av den 26.4.2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1).

a)

Följande artikel skall läggas till efter artikel 4a:

”Artikel 4b

För övergång till fri omsättning i Bulgarien och Rumänien från och med den 1 januari 2007 av stålprodukter som omfattas av denna förordning och som sänts före den 1 januari 2007 skall inte något importdokument krävas, förutsatt att varorna sändes före den 1 januari 2007 och att konossementet eller något annat transportdokument som av gemenskapsmyndigheterna anses vara likvärdigt och av vilket sändningsdagen framgår har uppvisats.”

b)

I bilaga III skall rubriken ersättas med följande:

c)

I bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ekonomi- och energiministeriet)

ул.’Славянска’ № 8

гр. София, 1052

Tfn (359-2) 94 071

Fax (359-2) 98 72 190”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Departamentul de Comerţ Exterior

Strada Ion Câmpineanu nr. 16

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 40 10 507

Fax (40-21) 31 59 698”.

4.

32002 R 2368: Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (EGT L 358, 31.12.2002, s. 28), ändrad genom

32003 R 0254: Rådets förordning (EG) nr 254/2003 av den 11.2.2003 (EUT L 36, 12.2.2003, s. 7),

32003 R 0257: Kommissionens förordning (EG) nr 257/2003 av den 11.2.2003 (EUT L 36, 12.2.2003, s. 11),

32003 R 0418: Kommissionens förordning (EG) nr 418/2003 av den 6.3.2003 (EUT L 64, 7.3.2003, s. 13),

32003 R 0762: Kommissionens förordning (EG) nr 762/2003 av den 30.4.2003 (EUT L 109, 1.5.2003, s. 10),

32003 R 0803: Kommissionens förordning (EG) nr 803/2003 av den 8.4.2003 (EUT L 115, 9.5.2003, s. 53),

32003 R 1214: Kommissionens förordning (EG) nr 1214/2003 av den 7.7.2003 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 30),

32003 R 1536: Kommissionens förordning (EG) nr 1536/2003 av den 29.8.2003 (EUT L 218, 30.8.2003, s. 31),

32003 R 1768: Kommissionens förordning (EG) nr 1768/2003 av den 8.10.2003 (EUT L 256, 9.10.2003, s. 9),

32003 R 1880: Kommissionens förordning (EG) nr 1880/2003 av den 24.10.2003 (EUT L 275, 25.10.2003, s. 26),

32003 R 2062: Kommissionens förordning (EG) nr 2062/2003 av den 24.11.2003 (EUT L 308, 25.11.2003, s. 7),

32004 R 0101: Kommissionens förordning (EG) nr 101/2004 av den 21.1.2004 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 20),

32004 R 0657: Kommissionens förordning (EG) nr 657/2004 av den 7.4.2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 62),

32004 R 0913: Kommissionens förordning (EG) nr 913/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 73),

32004 R 1459: Kommissionens förordning (EG) nr 1459/2004 av den 16.8.2004 (EUT L 269, 17.8.2004, s. 26),

32004 R 1474: Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2004 av den 18.8.2004 (EUT L 271, 19.8.2004, s. 29),

32005 R 0522: Kommissionens förordning (EG) nr 522/2005 av den 1.4.2005 (EUT L 84, 2.4.2005, s. 8),

32005 R 0718: Kommissionens förordning (EG) nr 718/2005 av den 12.5.2005 (EUT L 121, 13.5.2005, s. 64),

32005 R 1285: Kommissionens förordning (EG) nr 1285/2005 av den 3.8.2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 12),

32005 R 1574: Kommissionens förordning (EG) nr 1574/2005 av den 28.9.2005 (EUT L 253, 29.9.2005, s. 11).

a)

I bilaga II skall följande utgå:

”BULGARIEN

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria”

”RUMÄNIEN

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucarest

Romania”

b)

I bilaga III skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102” G.S. Rakovsky ”street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Mellan uppgifterna för Tyskland och Förenade kungariket:

”RUMÄNIEN

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Direcţia Metale Preţioase şi Pietre Preţioase

Str. Splaiul Unirii nr. 8, bl B4, sc 1, et 2, ap 6

Sector 4, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 84 635

Fax (40-21) 31 84 635”

5.

32005 R 1236: Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200, 30.7.2005, s. 1).

I bilaga I skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”БЪЛГАРИЯ

BULGARIA

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ekonomi- och energiministeriet)

ул.”Славянска ”№ 8

гр. София, 1052

Tfn (359-2) 94 071

Fax (359-2) 98 72 190”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Ministerul Economiei şi Comerţului

Departamentul pentru Comerţ Exterior

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 40 10 502

(40-21) 40 10 503

Fax (40-21) 31 50 773”

14.   GEMENSAM UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

1.

32000 R 2488: Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000, s. 19), ändrad genom

32001 R 1205: Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19.6.2001 (EGT L 163, 20.6.2001, s. 14),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32006 R 0068: Kommissionens förordning (EG) nr 68/2006 av den 16.1.2006 (EUT L 11, 17.1.2006, s. 11).

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro”.

2.

32001 R 2580: Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 70), ändrad genom

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0745: Kommissionens förordning (EG) nr 745/2003 av den 28.4.2003 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 22),

32005 D 0221: Rådets beslut 2005/221/GUSP av den 14.3.2005 (EUT L 69, 16.3.2005, s. 64),

32005 D 0722: Rådets beslut 2005/722/EG av den 17.10.2005 (EUT L 272, 18.10.2005, s. 15),

32005 D 0848: Rådets beslut 2005/848/EG av den 29.11.2005 (EUT L 314, 30.11.2005, s. 46),

32005 R 1207: Kommissionens förordning (EG) nr 1207/2005 av den 27.7.2005 (EUT L 197, 28.7.2005, s. 16),

32005 R 1957: Kommissionens förordning (EG) nr 1957/2005 av den 29.11.2005 (EUT L 314, 30.11.2005, s. 16),

32006 D 0379: Rådets beslut 2006/379/EG av den 29.5.2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 21).

I bilagan skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

3.

32002 R 0881: Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9), ändrad genom

32002 R 0951: Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3.6.2002 (EGT L 145, 4.6.2002, s. 14),

32002 R 1580: Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2002 av den 4.9.2002 (EGT L 237, 5.9.2002, s. 3),

32002 R 1644: Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2002 av den 13.9.2002 (EGT L 247, 14.9.2002, s. 25),

32002 R 1754: Kommissionens förordning (EG) nr 1754/2002 av den 1.10.2002 (EGT L 264, 2.10.2002, s. 23),

32002 R 1823: Kommissionens förordning (EG) nr 1823/2002 av den 11.10.2002 (EGT L 276, 12.10.2002, s. 26),

32002 R 1893: Kommissionens förordning (EG) nr 1893/2002 av den 23.10.2002 (EGT L 286, 24.10.2002, s. 19),

32002 R 1935: Kommissionens förordning (EG) nr 1935/2002 av den 29.10.2002 (EGT L 295, 30.10.2002, s. 11),

32002 R 2083: Kommissionens förordning (EG) nr 2083/2002 av den 22.11.2002 (EGT L 319, 23.11.2002, s. 22),

32003 R 0145: Kommissionens förordning (EG) nr 145/2003 av den 27.1.2003 (EGT L 23, 28.1.2003, s. 22),

32003 R 0215: Kommissionens förordning (EG) nr 215/2003 av den 3.2.2003 (EUT L 28, 4.2.2003, s. 41),

32003 R 0244: Kommissionens förordning (EG) nr 244/2003 av den 7.2.2003 (EUT L 33, 8.2.2003, s. 28),

32003 R 0342: Kommissionens förordning (EG) nr 342/2003 av den 21.2.2003 (EUT L 49, 22.2.2003, s. 13),

32003 R 0350: Kommissionens förordning (EG) nr 350/2003 av den 25.2.2003 (EUT L 51, 26.2.2003, s. 19),

32003 R 0370: Kommissionens förordning (EG) nr 370/2003 av den 27.2.2003 (EUT L 53, 28.2.2003, s. 33),

32003 R 0414: Kommissionens förordning (EG) nr 414/2003 av den 5.3.2003 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 24),

32003 R 0561: Rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27.3.2003 (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 0742: Kommissionens förordning (EG) nr 742/2003 av den 28.4.2003 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 16),

32003 R 0866: Kommissionens förordning (EG) nr 866/2003 av den 19.5.2003 (EUT L 124, 20.5.2003, s. 19),

32003 R 1012: Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2003 av den 12.6.2003 (EUT L 146, 13.6.2003, s. 50),

32003 R 1184: Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2003 av den 2.7.2003 (EUT L 165, 3.7.2003, s. 21),

32003 R 1456: Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2003 av den 14.8.2003 (EUT L 206, 15.8.2003, s. 27),

32003 R 1607: Kommissionens förordning (EG) nr 1607/2003 av den 12.9.2003 (EUT L 229, 13.9.2003, s. 19),

32003 R 1724: Kommissionens förordning (EG) nr 1724/2003 av den 29.9.2003 (EUT L 247, 30.9.2003, s. 18),

32003 R 1991: Kommissionens förordning (EG) nr 1991/2003 av den 12.11.2003 (EUT L 295, 13.11.2003, s. 81),

32003 R 2049: Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 av den 20.11.2003 (EUT L 303, 21.11.2003, s. 20),

32003 R 2157: Kommissionens förordning (EG) nr 2157/2003 av den 10.12.2003 (EUT L 324, 11.12.2003, s. 17),

32004 R 0019: Kommissionens förordning (EG) nr 19/2004 av den 7.1.2004 (EUT L 4, 8.1.2004, s. 11),

32004 R 0100: Kommissionens förordning (EG) nr 100/2004 av den 21.1.2004 (EUT L 15, 22.1.2004, s. 18),

32004 R 0180: Kommissionens förordning (EG) nr 180/2004 av den 30.1.2004 (EUT L 28, 31.1.2004, s. 15),

32004 R 0391: Kommissionens förordning (EG) nr 391/2004 av den 1.3.2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 36),

32004 R 0524: Kommissionens förordning (EG) nr 524/2004 av den 19.3.2004 (EUT L 83, 20.3.2004, s. 10),

32004 R 0667: Kommissionens förordning (EG) nr 667/2004 av den 7.4.2004 (EUT L 104, 8.4.2004, s. 110),

32004 R 0950: Kommissionens förordning (EG) nr 950/2004 av den 6.5.2004 (EUT L 173, 7.5.2004, s. 6),

32004 R 0984: Kommissionens förordning (EG) nr 984/2004 av den 14.5.2004 (EUT L 180, 15.5.2004, s. 24),

32004 R 1187: Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2004 av den 25.6.2004 (EUT L 227, 26.6.2004, s. 19)

32004 R 1237: Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2004 av den 5.7.2004 (EUT L 235, 6.7.2004, s. 5),

32004 R 1277: Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2004 av den 12.7.2004 (EUT L 241, 13.7.2004, s. 12),

32004 R 1728: Kommissionens förordning (EG) nr 1728/2004 av den 1.10.2004 (EUT L 306, 2.10.2004, s. 13),

32004 R 1840: Kommissionens förordning (EG) nr 1840/2004 av den 21.10.2004 (EUT L 322, 23.10.2004, s. 5),

32004 R 2034: Kommissionens förordning (EG) nr 2034/2004 av den 26.11.2004 (EUT L 353, 27.11.2004, s. 11),

32004 R 2145: Kommissionens förordning (EG) nr 2145/2004 av den 15.12.2004 (EUT L 370, 17.12.2004, s. 6),

32005 R 0014: Kommissionens förordning (EG) nr 14/2005 av den 5.1.2005 (EUT L 5, 7.1.2005, s. 10),

32005 R 0187: Kommissionens förordning (EG) nr 187/2005 av den 2.2.2005 (EUT L 31, 4.2.2005, s. 4),

32005 R 0301: Kommissionens förordning (EG) nr 301/2005 av den 23.2.2005 (EUT L 51, 24.2.2005, s. 15),

32005 R 0717: Kommissionens förordning (EG) nr 717/2005 av den 11.5.2005 (EUT L 121, 13.5.2005, s. 62),

32005 R 0757: Kommissionens förordning (EG) nr 757/2005 av den 18.5.2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 38),

32005 R 0853: Kommissionens förordning (EG) nr 853/2005 av den 3.6.2005 (EUT L 141, 4.6.2005, s. 8),

32005 R 1190: Kommissionens förordning (EG) nr 1190/2005 av den 20.7.2005 (EUT L 193, 23.7.2005, s. 27),

32005 R 1264: Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2005 av den 28.7.2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 29),

32005 R 1278: Kommissionens förordning (EG) nr 1278/2005 av den 2.8.2005 (EUT L 202, 3.8.2005, s. 34),

32005 R 1347: Kommissionens förordning (EG) nr 1347/2005 av den 16.8.2005 (EUT L 212, 17.8.2005, s. 26),

32005 R 1378: Kommissionens förordning (EG) nr 1378/2005 av den 22.8.2005 (EUT L 219, 24.8.2005, s. 27),

32005 R 1551: Kommissionens förordning (EG) nr 1551/2005 av den 22.9.2005 (EUT L 247, 23.9.2005, s. 30),

32005 R 1629: Kommissionens förordning (EG) nr 1629/2005 av den 5.10.2005 (EUT L 260, 6.10.2005, s. 9),

32005 R 1690: Kommissionens förordning (EG) nr 1690/2005 av den 14.10.2005 (EUT L 271, 15.10.2005, s. 31),

32005 R 1797: Kommissionens förordning (EG) nr 1797/2005 av den 28.10.2005 (EUT L 288, 29.10.2005, s. 44),

32005 R 1825: Kommissionens förordning av den 9.11.2005 (EG) nr 1825/2005 (EUT L 294, 10.11.2005, s. 5),

32005 R 1956: Kommissionens förordning (EG) nr 1956/2005 av den 29.11.2005 (EUT L 314, 30.11.2005, s. 14),

32005 R 2018: Kommissionens förordning (EG) nr 2018/2005 av den 9.12.2005 (EUT L 324, 10.12.2005, s. 21),

32005 R 2100: Kommissionens förordning (EG) nr 2100/2005 av den 20.12.2005 (EUT L 335, 21.12.2005, s. 34),

32006 R 0076: Kommissionens förordning (EG) nr 76/2006 av den 17.1.2006 (EUT L 12, 18.1.2006, s. 7),

32006 R 0142: Kommissionens förordning (EG) nr 142/2006 av den 26.1.2006 (EUT L 23, 27.1.2006, s. 55),

32006 R 0246: Kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 av den 10.2.2006 (EUT L 40, 11.2.2006, s. 13),

32006 R 0357: Kommissionens förordning (EG) nr 357/2006 av den 28.2.2006 (EUT L 59, 1.3.2006, s. 35),

32006 R 0674: Kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 av den 28.4.2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 58).

I bilaga II skall följande införas mellan uppgifterna för Belgien och Tjeckien:

”BULGARIEN

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 80 379

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Mellan uppgifterna för Portugal och Slovenien:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tfn (40-21) 31 96 161

Fax (40-21) 31 20 772

E-post: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 231 0262

Fax (40-21) 312 0513”.

4.

32003 R 1210: Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/96 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 6), ändrad genom

32003 R 1799: Rådets förordning (EG) nr 1799/2003 av den 13.10.2003 (EUT L 264, 15.10.2003, s. 12),

32003 R 2119: Kommissionens förordning (EG) nr 2119/2003 av den 2.12.2003 (EUT L 318, 3.12.2003, s. 9),

32003 R 2204: Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2003 av den 17.12.2003 (EUT L 330, 18.12.2003, s. 7),

32004 R 0924: Kommissionens förordning (EG) nr 924/2004 av den 29.4.2004 (EUT L 163, 30.4.2004, s. 100),

32004 R 0979: Kommissionens förordning (EG) nr 979/2004 av den 15.5.2004 (EUT L 180, 15.5.2004, s. 9),

32004 R 1086: Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2004 av den 9.6.2004 (EUT L 207, 10.6.2004, s. 10),

32004 R 1412: Rådets förordning (EG) nr 1412/2004 av den 3.8.2004 (EUT L 257, 4.8.2004, s. 1),

32004 R 1566: Kommissionens förordning (EG) nr 1566/2004 av den 31.8.2004 (EUT L 285, 4.9.2004, s. 6),

32005 R 1087: Kommissionens förordning (EG) nr 1087/2005 av den 8.7.2005 (EUT L 177, 9.7.2005, s. 32),

32005 R 1286: Kommissionens förordning (EG) nr 1286/2005 av den 3.8.2005 (EUT L 203, 4.8.2005, s. 17),

32005 R 1450: Kommissionens förordning (EG) nr 1450/2005 av den 5.9.2005 (EUT L 230, 7.9.2005, s. 7),

32006 R 0785: Kommissionens förordning (EG) nr 785/2006 av den 23.5.2005 (EUT L 138, 25.5.2006, s. 7).

I bilaga V skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359 2) 987 9145

факс: (359 2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 98 79 145

Fax: (359-2) 98 80 379”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1A

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 21 245

Fax (40-21) 31 46 960

E-post: cabinet@mai.gov.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 231 0262

Fax (40-21) 312 0513”.

5.

32004 R 0131: Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (EUT L 21, 28.1.2004, s. 1), ändrad genom

32004 R 1353: Rådets förordning (EG) nr 1353/2004 av den 26.7.2004 (EUT L 251, 27.7.2004, s. 1),

32004 R 1516: Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2004 av den 25.8.2004 (EUT L 278, 27.8.2004, s. 15),

32005 R 0838: Rådets förordning (EG) nr 838/2005 av den 30.5.2005 (EUT L 139, 2.6.2005, s. 3),

32005 R 1354: Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2005 av den 17.8.2005 (EUT L 213, 18.8.2005, s. 11).

I bilagan skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”.

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13”.

6.

32004 R 0234: Rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia och om upphävande av förordning (EG) nr 1030/2003 (EUT L 40, 12.2.2004, s. 1), ändrad genom

32004 R 1489: Kommissionens förordning (EG) nr 1489/2004 av den 20.8.2004 (EUT L 273, 21.8.2004, s. 16),

32005 R 1452: Kommissionens förordning (EG) nr 1452/2005 av den 6.9.2005 (EUT L 230, 7.9.2005, s. 11).

I bilaga I skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 987 91 45

Fax (359-2) 98 80 379

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”.

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13”.

7.

32004 R 0314: Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EUT L 55, 24.2.2004, s. 1), ändrad genom

32004 R 1488. Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2004 av den 20.8.2004 (EUT L 273, 21.8.2004, s. 12),

32005 R 0898: Kommissionens förordning (EG) nr 898/2005 av den 15.6.2005 (EUT L 153, 16.6.2005, s. 9),

32005 R 1272: Kommissionens förordning (EG) nr 1272/2005 av den 1.8.2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 40),

32005 R 1367: Kommissionens förordning (EG) nr 1367/2005 av den 19.8.2005 (EUT L 216, 20.8.2005, s. 6).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”.

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13”.

8.

32004 R 0872: Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 162, 30.4.2004, s. 32), ändrad genom

32004 R 1149: Kommissionens förordning (EG) nr 1149/2004 av den 22.6.2004 (EUT L 222, 23.6.2004, s. 17),

32004 R 1478: Kommissionens förordning (EG) nr 1478/2004 av den 18.8.2004 (EUT L 271, 19.8.2004, s. 36),

32004 R 1580: Kommissionens förordning (EG) nr 1580/2004 av den 8.9.2004 (EUT L 289, 10.9.2004, s. 4),

32004 R 2136: Kommissionens förordning (EG) nr 2136/2004 av den 14.12.2004 (EUT L 369, 16.12.2004, s. 14),

32005 R 0874: Kommissionens förordning (EG) nr 874/2005 av den 9.6.2005 (EUT L 146, 10.6.2005, s. 5),

32005 R 1453: Kommissionens förordning (EG) nr 1453/2005 av den 6.9.2005 (EUT L 230, 7.9.2005, s. 14),

32005 R 2024: Kommissionens förordning (EG) nr 2024/2005 av den 12.12.2005 (EUT L 326, 13.12.2005, s. 10).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379”.

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax: (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10262

Fax (40-21) 31 20513”.

9.

32004 R 1763: Rådets förordning (EG) nr 1763/2004 av den 11 oktober 2004 om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift (EUT L 315, 14.10.2004, s. 14), ändrad genom

32004 R 1965: Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2004 av den 15.11.2004 (EUT L 339, 16.11.2004, s. 4),

32004 R 2233: Kommissionens förordning (EG) nr 2233/2004 av den 22.12.2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 75),

32005 R 0295: Kommissionens förordning (EG) nr 295/2005 av den 22.2.2005 (EUT L 50, 23.2.2005, s. 5),

32005 R 0607: Kommissionens förordning (EG) nr 607/2005 av den 18.4.2005 (EUT L 100, 20.4.2005, s. 17),

32005 R 0830: Kommissionens förordning (EG) nr 830/2005 av den 30.5.2005 (EUT L 137, 31.5.2005, s. 24),

32005 R 1208: Kommissionens förordning (EG) nr 1208/2005 av den 27.7.2005 (EUT L 197, 28.7.2005, s. 19),

32005 R 1636: Kommissionens förordning (EG) nr 1636/2005 av den 6.10.2005 (EUT L 261, 7.10.2005, s. 20),

32006 R 0023: Kommissionens förordning (EG) nr 23/2006 av den 9.1.2006 (EUT L 5, 10.1.2006, s. 8),

32006 R 0416: Kommissionens förordning (EG) nr 416/ 2006 av den 10.3.2006 (EUT L 72, 11.3.2006, s. 7).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax: (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 05 13”.

10.

32005 R 0174: Rådets förordning (EG) nr 174/2005 av den 31 januari 2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten (EUT L 29, 2.2.2005, s. 5), ändrad genom

32005 R 1209: Kommissionens förordning (EG) nr 1209/2005 av den 27.7.2005 (EUT L 197, 28.7.2005, s. 21).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13”.

11.

32005 R 0560: Rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den 12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (EUT L 95, 14.4.2005, s. 1), ändrad genom

32006 R 250: Kommissionens förordning (EG) nr 250/2006 av den 13.6.2006 (EUT L 42, 14.2.2006, s. 24),

32006 R 0869: Kommissionens förordning (EG) nr 869/2006 av den 14.6.2006 (EUT L 163, 15.6.2006, s. 8).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

12.

32005 R 0889: Rådets förordning (EG) nr 889/2005 av den 13 juni 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av förordning (EG) nr 1727/2003 (EUT L 152, 15.6.2005, s. 1).

I bilagan skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

13.

32005 R 1183: Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 193, 23.7.2005, s. 1), senast ändrad genom

32005 R 1824: Kommissionens förordning (EG) nr 1824/2005 av den 9.11.2005 (EUT L 294, 10.11.2005, s. 3),

32006 R 0084: Kommissionens förordning (EG) nr 84/2006 av den 18.1.2006 (EUT L 14, 19.1.2006, s. 14).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

14.

32005 R 1184: Rådets förordning (EG) nr 1184/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan (EUT L 193, 23.7.2005, s. 9), ändrad genom

32006 R 0760: Kommissionens förordning (EG) nr 760/2006 av den 18.5.2006 (EUT L 132, 19.5.2006, s. 28).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax: (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

15.

32005 R 1859: Rådets förordning (EG) nr 1859/2005 av den 14 november 2005 om vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan (EUT L 299, 16.11.2005, s. 23).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax: (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

16.

32006 R 0305: Rådets förordning (EG) nr 305/2006 av den 21 februari 2006 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som misstänks för inblandning i mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri (EUT L 51, 22.2.2006, s. 1).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel (40-21) 31 92 183

Fax: (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax: (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

17.

32006 R 0765: Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland (EUT L 134, 20.5.2006, s. 1).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

18.

32006 R 0817: Rådets förordning (EG) nr 817/2006 av den 29 maj 2006 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 798/2004 (EUT L 148, 2.6.2006, s. 1).

I bilaga II skall följande införas efter uppgifterna för Belgien:

”BULGARIEN

Beträffande frysning av tillgångar:

Министерство на финансите

ул. ’Г.С. Раковски’ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-post: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 ’G.S. Rakovsky’ street

Sofia 1000

Tfn (359-2) 98 591

Fax: (359-2) 98 81 207

E-post: feedback@minfin.bg

Beträffande tekniskt bistånd och import- eller exportrestriktioner:

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilization Preparedness of the Country

1 ’Dondukov’ Blvd.

1594 Sofia

Tfn (359-2) 98 79 145

Fax (359-2) 98 80 379

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. ’Дондуков’ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79”

Efter uppgifterna för Portugal:

”RUMÄNIEN

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 92 183

Fax: (40-21) 31 92 226

E-post: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tfn (40-21) 31 99 743

Fax (40-21) 31 21 630

E-post: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tfn (40-21) 23 10 262

Fax (40-21) 31 20 513”.

15.   INSTITUTIONER

1.

31958 R 0001: Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 R 0920: Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13.6.2005 (EUT L 156, 18.6.2005, s. 3).

a)

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”

b)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de officiella språken.”

c)

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Europeiska unionens officiella tidning skall ges ut på de officiella språken.”

2.

31958 R 0001: Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 401), ändrad genom

11972 B: Anslutningsakten för Danmark, Irland och Förenade kungariket (EGT L 73, 27.3.1972, s. 14),

11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17),

11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 R 0920: Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13.6.2005 (EUT L 156, 18.6.2005, s. 3).

a)

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk skall vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”

b)

Artikel 4 skall ersättas med följande:

”Artikel 4

Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall avfattas på de officiella språken.”

c)

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Europeiska unionens officiella tidning skall ges ut på de officiella språken.”


(1)  Beräkning där ODP (ozonnedbrytande potential) = 0.6”

(2)  Innehavare av diplomatpass och/eller tjänstepass som är ackrediterade medlemmar av den diplomatiska eller konsulära personalen på Bulgariens territorium skall vara viseringsskyldiga vid sin första inresa men inte under återstoden av sitt uppdrag.

(3)  Innehavare av diplomatpass och/eller tjänstepass som inte är ackrediterade medlemmar av den diplomatiska eller konsulära personalen på Bulgariens territorium skall undantas från viseringsskyldighet under högst trettio (30) dagar.”