Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 386/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1889/2006

av den 20 december 2006

om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1 och artikel 181a.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

För att göra gemenskapens externa bistånd effektivare och öppnare har man utarbetat en ny ram med bestämmelser om hur biståndet skall planeras och tillhandahållas. Genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 (2) införs ett instrument för stöd inför anslutningen (nedan kallat ”föranslutningsinstrumentet”) för gemenskapens stöd till kandidatländer och potentiella kandidatländer. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 (3) av den 24 oktober 2006 upprättas ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument som direkt understöder EU:s grannskapspolitik. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 (4) upprättas ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (nedan kallat ”instrumentet för utvecklingssamarbete”). Genom rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 (4) upprättas ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och -territorier (nedan kallat ”instrumentet för höginkomstländer”). Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 (5) upprättas ett stabilitetsinstrument som tillhandahåller stöd i krissituationer och uppkommande krissituationer samt vid särskilda globala hot eller hot som berör flera regioner (nedan kallat ”stabilitetsinstrumentet”). Genom den här förordningen upprättas ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter) som gör det möjligt att bevilja bistånd utan att tredjeländers regeringar och andra offentliga myndigheter behöver ge sitt samtycke.

(2)

I artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna.

(3)

Att främja, utveckla och befästa demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är ett av de främsta målen för gemenskapens utvecklingspolitik och för dess ekonomiska, finansiella och tekniska samarbete med tredjeländer (6). Åtagandet att respektera, främja och skydda de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna utgör en väsentlig beståndsdel i gemenskapens avtalsförbindelser med tredjeländer (7).

(4)

Detta finansieringsinstrument bidrar till att målen uppnås för det europeiska samförstånd om utveckling som antogs gemensamt av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen den 20 december 2005 (8). I det europeiska samförståndet om utveckling understryks att ”framsteg med skydd av de mänskliga rättigheterna, god samhällsstyrning och demokratisering är grundläggande för fattigdomsminskning och hållbar utveckling” och utgör därmed en bidragande faktor när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen.

(5)

Denna förordning omfattar ett starkt jämställdhetsinslag mot bakgrund av att det europeiska samförståndet om utveckling på nytt bekräftat att främjandet av jämställdhetsperspektivet och kvinnors rättigheter är en grundläggande mänsklig rättighet och en fråga om social rättvisa liksom en bidragande faktor när det gäller att uppnå samtliga millennieutvecklingsmål samt genomföra handlingsprogrammet från Kairo och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

(6)

Detta finansieringsinstrument bidrar till att målen för Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik uppnås, så som de anges i artikel 11.1 i fördraget om Europeiska unionen och modifierats genom EU:s riktlinjer, när det gäller att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen och sörja för respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(7)

Gemenskapens bidrag till att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen och sörja för respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har sin grund i de allmänna principerna i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter (International Bill of Human Rights) och i alla andra instrument för de mänskliga rättigheterna som antagits inom ramen för Förenta nationerna, tillsammans med relevanta regionala människorättsinstrument.

(8)

Demokrati och mänskliga rättigheter hör oupplösligt samman. De grundläggande friheterna yttrandefrihet och föreningsfrihet är en förutsättning för politisk pluralism och den demokratiska processen, medan demokratisk kontroll och maktfördelning är av avgörande betydelse för att bevara ett oberoende rättsväsen och upprätthålla rättsstatsprincipen, vilka i sin tur är nödvändiga för ett effektivt skydd av de mänskliga rättigheterna.

(9)

De mänskliga rättigheterna ses mot bakgrund av allmänt accepterade internationella normer, medan demokrati också måste ses som en process, något som växer fram inifrån och som rör alla delar av samhället och en rad institutioner, särskilt nationella demokratiska parlament, som bör garantera deltagande, representation, lyhördhet och ansvarighet. Uppgiften att bygga upp och bevara en människorättskultur och att få demokratin att fungera för medborgarna – vilket är särskilt angeläget och svårt i framväxande demokratier – är en ständig utmaning som först och främst angår folket i det berörda landet, vilket dock inte betyder att det internationella samfundets åtagande minskar.

(10)

För att man skall kunna ta itu med frågorna ovan i god tid och på ett öppet, effektivt och flexibelt sätt även efter det att giltighetstiden löpt ut för rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (9) och rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land (10), som utgör rättslig grund för Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter och som upphör att gälla den 31 december 2006, krävs särskilda finansiella medel och ett särskilt finansieringsinstrument som kan fortsätta att arbeta på ett oberoende sätt och som samtidigt kompletterar och förstärker närbesläktade gemenskapsinstrument för externt bistånd, partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (11), och det humanitära biståndet.

(11)

Gemenskapens bistånd enligt denna förordning är avsett att komplettera de andra instrument som finns för att genomföra EU:s politik för demokrati och mänskliga rättigheter och som sträcker sig från politisk dialog och diplomati till olika instrument för finansiellt och tekniskt samarbete, inbegripet såväl geografiska som tematiska program. Det kommer också att komplettera de mer krisbetonade insatserna inom ramen för stabilitetsinstrumentet.

(12)

Framför allt tillhandahåller gemenskapen genom denna förordning bistånd som gör det möjligt att i partnerskap med det civila samhället ta itu med globala, regionala, nationella och lokala människorätts- och demokratiseringsfrågor och som fungerar både som tillägg och komplement till de åtgärder som gemenskapen och partnerländerna kommit överens om när det gäller samarbetet inom ramen för föranslutningsinstrumentet, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete, Cotonouavtalet med AVS-länderna, instrumentet för samarbete med höginkomstländer samt stabilitetsinstrumentet, varvid alla typer av sociala åtgärder omfattas som vidtas av enskilda personer eller grupper som är självständiga gentemot staten och aktiva på området för främjande av mänskliga rättigheter och demokrati.

(13)

Målen i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter måste vidare i allt högre grad införlivas i alla befintliga finansieringsinstrument för externt bistånd. Gemenskapsbiståndet inom ramen för denna förordning kommer emellertid att ha en särskild kompletterande och ny roll, eftersom det är övergripande till sin natur och inte är beroende av samtycke från tredjeländernas regeringar och andra offentliga myndigheter. Detta möjliggör samarbete med det civila samhället när det gäller känsliga människorätts- och demokratifrågor, inbegripet migranters åtnjutande av mänskliga rättigheter samt asylsökandes och internflyktingars rättigheter, och ger den flexibilitet som krävs för anpassning till föränderliga omständigheter eller stöd till nytänkande. Vidare skapas kapacitet inom gemenskapen att formulera och stödja särskilda mål och åtgärder på internationell nivå som inte är bundna till vare sig särskilda geografiska områden eller särskilda kriser, något som kan kräva samarbete över nationsgränserna eller inbegripa insatser såväl inom gemenskapen som i en rad tredjeländer. Förordningen tillhandahåller den nödvändiga ramen för insatser som kräver konsekvens i politiken, ett enhetligt förvaltningssystem och gemensamma verksamhetsnormer, t.ex. stöd till EU:s oberoende valövervakningsuppdrag.

(14)

Utveckling och förstärkning av demokrati inom ramen för denna förordning bör inbegripa demokratiska parlament och deras förmåga att stödja och bidra till demokratiska reformprocesser. Nationella parlament bör därför vara berättigade till stöd inom ramen för denna förordning när detta är nödvändigt för att uppnå förordningens syften, såvida inte den föreslagna åtgärden kan finansieras genom ett liknande gemenskapsinstrument för bistånd till tredje land.

(15)

I EU:s ”riktlinjer för en stärkt operativ samordning mellan gemenskapen, företrädd av kommissionen, och medlemsstaterna på området för externt stöd” av den 21 januari 2001 betonas behovet av bättre samordning av EU:s externa bistånd när det gäller stöd för demokratisering och främjande av respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i hela världen. Kommissionen och medlemsstaterna bör sörja för att deras biståndsåtgärder kompletterar varandra och är förenliga, och undvika överlappningar eller upprepningar. Kommissionen och medlemsstaterna bör eftersträva en bättre samordning med andra givare. Gemenskapens politik i fråga om utvecklingssamarbete bör komplettera medlemsstaternas politik.

(16)

Gemenskapens bistånd för att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna är av sådan relevans och räckvidd att kommissionen regelbundet och ofta bör utbyta information med Europaparlamentet.

(17)

Kommissionen måste rådgöra med företrädare för det civila samhället samt andra givare och aktörer så tidigt som möjligt i programplaneringen för att underlätta de olika aktörernas bidrag och sörja för att deras biståndsåtgärder kompletterar varandra i största möjliga utsträckning.

(18)

Gemenskapen måste snabbt kunna reagera på oförutsedda behov och vid särskilda omständigheter för att öka trovärdigheten och effektiviteten hos dess åtagande att främja demokrati och mänskliga rättigheter i länder där sådana situationer uppstår. Kommissionen måste därför ha möjlighet att besluta om särskilda åtgärder som inte omfattas av strategidokument. Detta instrument för förvaltning av bistånd motsvarar dem som ingår i de andra finansieringsinstrumenten för externt bistånd.

(19)

Gemenskapen bör också, på ett flexibelt sätt och i god tid, kunna bemöta människorättsförsvarares särskilda behov genom tillfälliga åtgärder som inte omfattas av ansökningsomgångar. Dessutom kan enheter som inte utgör rättssubjekt enligt tillämplig nationell lagstiftning vara berättigade till stöd enligt de villkor som fastställs i budgetförordningen.

(20)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2007–2013 som utgör det särskilda referensbeloppet för budgetmyndigheten enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (12).

(21)

Det är nödvändigt att säkerställa det ekonomiska stödet till Europeiska centret för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering, som erbjuder en europeisk magisterutbildning i mänskliga rättigheter och demokratisering och ett fortbildningsprogram mellan EU och FN, även efter det att giltighetstiden i slutet av 2006 löper ut för Europaparlamentets och rådets beslut 791/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja organ verksamma på europeisk nivå inom utbildningsområdet och för att stödja särskilda insatser på samma område (13), som utgjorde rättslig grund för finansieringen.

(22)

Europeiska unionens valövervakningsuppdrag bidrar i hög grad och med goda resultat till demokratiprocesserna i tredjeländer (14). Främjandet av demokrati måste emellertid fortgå långt utöver endast under valprocesserna. Utgifterna för EU:s valövervakningsuppdrag bör därför inte ta upp en oproportionerligt stor del av det totala anslag som finns tillgängligt inom ramen för denna förordning.

(23)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (15).

(24)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det, för att uppnå de grundläggande målen med förordningen, nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser om ett europeiskt instrument för demokrati och mänskliga rättigheter. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

MÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Mål

1.   Denna förordning upprättar ett europeiskt instrument för demokrati och mänskliga rättigheter genom vilket gemenskapen skall tillhandahålla bistånd – inom ramen för gemenskapens utvecklingssamarbete och ekonomiska, finansiella och tekniska samarbete med tredjeländer – som överensstämmer med Europeiska unionens övergripande utrikespolitik och som skall bidra till att utveckla och befästa demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2.   Detta bistånd skall framför allt syfta till att

a)

öka respekten för och iakttagandet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom de fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i andra internationella och regionala människorättsinstrument, främja och befästa demokratin och de demokratiska reformerna i tredjeländer, i huvudsak genom stöd till organisationer i det civila samhället, ge stöd till och visa solidaritet med människorättsförsvarare och offer för förtryck och våld, samt stärka de delar av det civila samhället som arbetar med mänskliga rättigheter och främjande av demokrati,

b)

stödja och stärka det internationella och regionala systemet för skydd, främjande och övervakning av de mänskliga rättigheterna, främja demokratin och rättsstatsprincipen, samt stärka det civila samhällets aktiva roll inom dessa system,

c)

öka förtroendet för och förbättra tillförlitligheten hos de demokratiska valprocesserna, särskilt genom valövervakningsuppdrag och stöd till lokala organisationer i det civila samhället, vilka är engagerade i dessa processer.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Med beaktande av artiklarna 1 och 3 skall gemenskapens bistånd ges på följande områden:

a)

Främjande och stärkande av deltagardemokrati och representativ demokrati, inbegripet parlamentarisk demokrati, och demokratiseringsprocesser, i huvudsak genom det civila samhällets organisationer, bland annat när det gäller att

i)

främja förenings- och mötesfriheterna, personers rätt att röra sig obehindrat, åsikts- och yttrandefriheten, inbegripet konstnärlig och kulturell frihet, mediernas oberoende, obehindrad tillgång till information samt åtgärder för att bekämpa administrativa hinder för utövandet av dessa friheter, inbegripet kampen mot censur,

ii)

stärka rättsstatsprincipen, främja rättsväsendets oberoende, stödja och utvärdera rättsliga och institutionella reformer och främja rätten till rättslig prövning,

iii)

främja och förstärka Internationella brottmålsdomstolen, de tillfälliga internationella brottmålsdomstolarna och de rättsliga övergångsförfarandena samt mekanismerna för sanning och försoning

iv)

stödja reformer som syftar till verklig och öppen demokratisk ansvarsskyldighet och tillsyn, inbegripet tillsyn av säkerhetssektorn och rättsväsendet, och uppmuntra åtgärder mot korruption,

v)

främja politisk pluralism och demokratisk politisk representation, och uppmuntra medborgarnas, särskilt marginaliserade gruppers, politiska delaktighet i demokratiska reformprocesser på lokal, regional och nationell nivå,

vi)

verka för att män och kvinnor deltar på lika villkor i det civila samhället, näringslivet och politiken och främja principen om lika möjligheter för kvinnor och män, samt kvinnors deltagande och kvinnlig representation i politiska sammanhang,

vii)

stödja åtgärder för att underlätta en fredlig förlikning mellan olika gruppers intressen, inbegripet stöd för förtroendefrämjande åtgärder i fråga om mänskliga rättigheter och demokratisering.

b)

Främjande och skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna såsom de fastställs i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheterna och i andra internationella instrument som rör medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i huvudsak genom det civila samhällets organisationer, bland annat när det gäller

i)

avskaffande av dödsstraffet, förhindrande av tortyr och misshandel och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt rehabilitering av offer för tortyr,

ii)

stöd, skydd och hjälp för människorättsförsvarare, i enlighet med artikel 1 i FN:s förklaring om de rättigheter och skyldigheter som samhällets medborgare, grupper och organisationer har när det gäller att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter,

iii)

kampen mot rasism och främlingsfientlighet samt alla former av diskriminering, inbegripet diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,

iv)

rättigheter för ursprungsbefolkningar och rättigheter för personer som tillhör minoriteter eller etniska grupper,

v)

kvinnors rättigheter i enlighet med konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och dess frivilliga protokoll, inbegripet åtgärder för att bekämpa könsstympning av kvinnor, tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott, människohandel samt alla andra former av våld mot kvinnor,

vi)

barnets rättigheter i enlighet med FN-konventionen om barnets rättigheter och dess frivilliga protokoll, inbegripet kampen mot barnarbete, handel med barn och barnprostitution samt rekrytering och användning av barnsoldater,

vii)

funktionshindrade personers rättigheter,

viii)

främjande av grundläggande arbetsnormer och företagens sociala ansvar,

ix)

utbildning, färdighetsträning och övervakning på områdena mänskliga rättigheter och demokrati, och på de områden som omfattas av punkt 1 a vii),

x)

stöd för det civila samhällets lokala, regionala, nationella eller internationella organisationer, vilka arbetar med att skydda, främja eller skydda de mänskliga rättigheterna och med sådana åtgärder som avses i punkt 1 a vii).

c)

Stärkande av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstatsprincipen samt främjande av demokrati, särskilt genom att

i)

stödja internationella och regionala instrument som rör mänskliga rättigheter, rättvisa, rättsstatsprincipen och demokrati,

ii)

främja det civila samhällets samarbete med internationella och regionala mellanstatliga organisationer och stödja det civila samhällets aktiviteter för att skydda och kontrollera genomförandet av internationella och regionala instrument rörande mänskliga rättigheter, rättvisa, rättsstatsprincipen och demokrati,

iii)

främja iakttagandet av internationell humanitär rätt.

d)

Uppbyggnad av förtroendet för och stärkandet av tillförlitligheten hos och insynen i demokratiska valprocesser, särskilt genom att

i)

sända ut valövervakningsuppdrag från Europeiska unionen,

ii)

vidta andra åtgärder för att övervaka valprocesser,

iii)

bidra till att utveckla valövervakningskapaciteten bland det civila samhällets organisationer på regional och lokal nivå och stödja deras initiativ för att öka valdeltagandet för och förbättra uppföljningen av valprocessen,

iv)

stödja åtgärder för att genomföra rekommendationer från Europeiska unionens valövervakningsuppdrag, särskilt genom det civila samhällets organisationer.

2.   Alla biståndsåtgärder som avses i denna förordning skall närhelst det är befogat främja, och syfta till att skydda, jämställdhet, barnets rättigheter, ursprungsbefolkningars rättigheter, funktionshindrades rättigheter och principer såsom individens självbestämmande, deltagande i samhällslivet, icke-diskriminering av utsatta grupper samt ansvarsutkrävande.

3.   Biståndsåtgärderna enligt denna förordning skall genomföras på tredjeländers territorium eller vara direkt knutna till situationer som uppstår i tredjeländer eller ha ett direkt samband med globala eller regionala åtgärder.

Artikel 3

Komplementaritet och konsekvens i gemenskapsbiståndet

1.   Gemenskapsbistånd inom ramen för denna förordning skall vara i överensstämmelse med gemenskapens politik för utvecklingssamarbete och med EU:s utrikespolitik som helhet samt komplettera det bistånd som ges inom ramen för relevanta gemenskapsinstrument för externt bistånd och partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan. Ytterligare gemenskapsbistånd inom ramen för denna förordning skall ges för att stödja åtgärder inom ramen för närbesläktade instrument för externt bistånd.

2.   Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som antas inom ramen för denna förordning överensstämmer med gemenskapens övergripande strategiska ram och särskilt med målen för de ovannämnda instrumenten, samt med andra relevanta gemenskapsåtgärder.

3.   För att öka effektiviteten och konsekvensen i gemenskapens och medlemsstaternas biståndsåtgärder skall kommissionen sörja för nära samordning mellan sin egen verksamhet och medlemsstaternas verksamhet såväl på beslutsnivå som ute på fältet. Samordningen skall innefatta täta samråd och ett regelbundet utbyte av relevant information, inbegripet med andra givare, under de olika faserna av biståndet, i synnerhet på fältet.

4.   Kommissionen skall regelbundet informera och utbyta synpunkter med Europaparlamentet.

5.   Kommissionen skall regelbundet utbyta information med det civila samhället på alla nivåer, inbegripet i tredjeland.

AVDELNING II

GENOMFÖRANDE

Artikel 4

Allmän ram för genomförandet

Gemenskapsbiståndet inom ramen för denna förordning skall genomföras genom följande åtgärder:

a)

Strategidokument och eventuella ändringar av dessa

b)

Årliga handlingsprogram

c)

Särskilda åtgärder

d)

Ad hoc-åtgärder.

Artikel 5

Strategidokument och eventuella ändringar av dessa

1.   Strategidokumenten skall innehålla en framställning av gemenskapens strategi för gemenskapsbiståndet inom ramen för denna förordning, gemenskapens prioriteringar, den internationella situationen och de viktigaste partnernas verksamhet. De skall stå i överensstämmelse med det övergripande syfte, de målsättningar, det tillämpningsområde och de principer som fastställs i denna förordning.

2.   I strategidokumenten skall anges de prioriterade områden som gemenskapen valt ut för finansiering, särskilda mål, förväntade resultat och resultatindikatorer. Även det finansiella referensbeloppet, såväl sammantaget som för varje prioriterat område och vid behov i form av ett intervall, skall anges.

3.   Strategidokumenten och eventuella ändringar eller förlängningar av dessa skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2. De får inte omfatta en längre tidsperiod än denna förordnings giltighetstid. Strategidokumenten skall ses över efter halva tiden eller vid behov.

4.   Kommissionen och medlemsstaterna skall utbyta information och rådgöra med varandra och med andra givare och aktörer, inbegripet företrädare för det civila samhället, i ett tidigt skede av programplaneringen så att deras respektive åtgärder kan komplettera varandra.

Artikel 6

Årliga handlingsprogram

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 skall kommissionen anta årliga handlingsprogram på grundval av de strategidokument och eventuella ändringar av dessa som avses i artikel 5.

2.   De årliga handlingsprogrammen skall ange eftersträvade mål, åtgärdsområden, förväntade resultat, förvaltningsmetod samt beräknat totalt finansieringsbelopp. I handlingsprogrammen skall man beakta erfarenheterna från genomförandet av tidigare gemenskapsstöd. De skall innehålla en beskrivning av de åtgärder som skall finansieras, uppgift om finansieringsbelopp för varje åtgärd och en vägledande tidsplan för dess genomförande. Målen skall vara mätbara och uppfyllas inom en viss tidsfrist.

3.   De årliga handlingsprogrammen och eventuella ändringar eller förlängningar av dessa skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2. Om en ändring av ett årligt handlingsprogrammen inte överstiger 20 % av det totala belopp som anslagits för det skall ändringen antas av kommissionen. Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 17.1 om detta.

4.   Om ett årligt handlingsprogram ännu inte har antagits får kommissionen i undantagsfall på grundval av de strategidokument som avses i artikel 5 anta åtgärder som inte föreskrivits i ett årligt handlingsprogram enligt samma regler och förfaranden som gäller för de årliga handlingsprogrammen.

Artikel 7

Särskilda åtgärder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 får kommissionen vid oförutsedda och vederbörligt motiverade behov eller i särskilda situationer anta särskilda åtgärder som inte omfattas av strategidokumenten.

2.   Eftersträvade mål, åtgärdsområden, förväntade resultat, förvaltningsförfaranden samt totalt finansieringsbelopp skall anges för de särskilda åtgärderna. Det skall lämnas en beskrivning av de åtgärder som skall finansieras, uppgift om finansieringsbelopp för varje åtgärd och den vägledande tidsplanen för deras genomförande. De skall innehålla en definition på de resultatindikatorer som skall bevakas då de särskilda åtgärderna skall genomföras.

3.   Om utgifterna för de särskilda åtgärderna är lika med eller överstiger 3 000 000 EUR skall de antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 17.2.

4.   Om utgifterna för de särskilda åtgärderna understiger 3 000 000 EUR skall kommissionen underrätta Europaparlamentet och medlemsstaterna om åtgärderna inom tio arbetsdagar efter antagandet av dess beslut.

Artikel 8

Stödåtgärder

1.   Gemenskapsfinansieringen inom ramen för denna förordning får täcka utgifter för berednings-, uppföljnings-, kontroll-, revisions- och utvärderingsåtgärder som är direkt nödvändiga för att genomföra denna förordning och förverkliga dess mål, t.ex. undersökningar, möten, informationsåtgärder, medvetandegörande, utbildningsåtgärder och publiceringsåtgärder, inbegripet utbildningsåtgärder för partner från det civila samhället, utgifter med anknytning till datornät som används för informationsutbyte samt varje annan utgift för administrativt eller tekniskt stöd som kommissionen kan vara nödvändigt för programmens förvaltning. Den får vid behov även omfatta utgifter för åtgärder som syftar till att framhäva stödåtgärdernas gemenskapskaraktär samt för verksamhet som syftar till att förklara stödåtgärdernas mål och resultat för allmänheten i de berörda länderna.

2.   Gemenskapsfinansieringen skall också täcka utgifter vid kommissionens delegationer för administrativt stöd som krävs för att förvalta åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning.

3.   Stödåtgärder som inte omfattas av strategidokument enligt artikel 5 skall antas av kommissionen i enlighet med artikel 7.3 och 7.4.

Artikel 9

Ad hoc-åtgärder

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 får kommissionen anslå små gåvobistånd på ad hoc-basis till människorättsförsvarare för att möta brådskande skyddsbehov.

2.   Kommissionen skall regelbundet underrätta Europaparlamentet och medlemsstaterna om de ad hoc-åtgärder som vidtas.

Artikel 10

Stödberättigade organ och aktörer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 skall följande oberoende och redovisningsskyldiga organ och aktörer vara berättigade till stöd inom ramen för denna förordning i syfte att genomföra de biståndsåtgärder som avses i artiklarna 6, 7 och 9:

a)

Det civila samhällets organisationer, inbegripet icke-statliga ideella organisationer och oberoende politiska stiftelser, lokala organisationer och privaträttsliga ideella organ, institutioner och organisationer samt deras nätverk på lokal, nationell, regional och internationell nivå.

b)

Offentligrättsliga ideella organ, institutioner och organisationer samt nätverk på lokal, nationell, regional och internationell nivå.

c)

Nationella, regionala och internationella parlamentariska församlingar, när detta är nödvändigt för att förverkliga instrumentets målsättningar och under förutsättning att den föreslagna åtgärden inte kan finansieras genom ett relaterat gemenskapsinstrument för externt bistånd.

d)

Internationella och regionala mellanstatliga organisationer.

e)

Fysiska personer, om detta är nödvändigt för att målen med denna förordning skall uppnås.

2.   Andra organ eller aktörer som inte anges i punkt 1 kan få stöd i exceptionella och vederbörligen motiverade fall, under förutsättning att detta är nödvändigt för att målen med denna förordning skall uppnås.

Artikel 11

Förvaltningsförfaranden

1.   De biståndsåtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning skall i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (16) och eventuella ändringar av denna genomföras centralt eller gemensamt med internationella organisationer i enlighet med artikel 53.1 i den förordningen.

2.   Om medfinansiering förekommer samt i andra vederbörligt motiverade fall får kommissionen i enlighet med artikel 54 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter som avser budgetgenomförande, till sådana organ som anges i artikel 54.2 c i den förordningen.

Artikel 12

Budgetåtaganden

1.   Budgetåtaganden skall göras på grundval av beslut som fattats av kommissionen i enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 9.

2.   Finansiering från gemenskapen får juridiskt sett ske i bland annat följande former:

a)

Överenskommelser om gåvobistånd, beslut om gåvobistånd eller överenskommelser om bidrag.

b)

Överenskommelser enligt artikel 54 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

c)

Upphandlingskontrakt.

d)

Anställningskontrakt.

Artikel 13

Former av finansiering

1.   Finansieringen från gemenskapen får ske i följande former:

a)

Finansiering av projekt och program.

b)

Gåvobistånd för finansiering av program som lämnats in av sådana internationella och regionala mellanstatliga organisationer som anges i artikel 10.1 d.

c)

Små gåvobistånd till människorättsförsvarare enligt artikel 2.1 b ii för finansiering av brådskande skyddsåtgärder i enlighet med artikel 9.1.

d)

Gåvobistånd till stöd för verksamhetskostnaderna för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

e)

Gåvobistånd för driftskostnaderna för Europeiska centret för universitetssamarbete gällande de mänskliga rättigheterna och demokratisering, särskilt för det europeiska magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och demokratisering och fortbildningsprogrammet mellan EU och FN, till vilka tredjelandsmedborgare har full tillgång, liksom övrig utbildning, fortbildning och forskningsverksamhet som främjar mänskliga rättigheter och demokratisering.

f)

Bidrag till internationella fonder, särskilt sådana som förvaltas av internationella eller regionala organisationer.

g)

Finansiering av mänskliga och materiella resurser för att Europeiska unionens valövervakningsuppdrag skall kunna genomföras effektivt.

h)

Avtal om offentlig upphandling enligt artikel 88 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

2.   Åtgärder som finansieras med stöd av denna förordning får samfinansieras, särskilt med

a)

medlemsstaterna och deras lokala myndigheter, särskilt deras offentliga och halvoffentliga organ,

b)

andra givarländer, särskilt deras offentliga och halvoffentliga organ,

c)

internationella och regionala mellanstatliga organisationer,

d)

bolag, företag, andra privata organisationer eller aktörer, fackföreningar, fackförbund och andra icke-statliga aktörer.

3.   Vid parallell samfinansiering skall projektet eller programmet delas upp i flera tydligt identifierbara delprojekt som vart och ett finansieras av de olika parter som svarar för samfinansieringen, så att det alltid klart framgår för vilket ändamål medlen använts. Vid gemensam samfinansiering skall den totala kostnaden för projektet eller programmet fördelas mellan de parter som svarar för samfinansieringen och medlen läggas samman så att finansieringskällan för en viss verksamhet inom ramen för projektet eller programmet inte kan identifieras.

4.   Vid gemensam samfinansiering får kommissionen ta emot och för de organs räkning som avses i punkt 2 a, b och c förvalta medel som är avsedda för genomförande av gemensamma åtgärder. Sådana medel skall hanteras som inkomster som avsatts för särskilda utgifter enligt artikel 18 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

5.   Kommissionen får vid samfinansiering och i andra vederbörligen motiverade fall besluta att överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt uppgifter som avser budgetgenomförande, till de organ som avses i artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

6.   Gemenskapsstöd skall inte användas för att betala skatt-, tull- eller andra avgifter i mottagarländerna.

Artikel 14

Deltagande i förfaranden samt regler om ursprung

1.   Deltagande i tilldelningen av upphandlings- eller bidragskontrakt skall inom ramen för denna förordning vara öppet för varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i ett av gemenskapens medlemsländer, i ett av Europeiska gemenskapen erkänt officiellt anslutnings- eller kandidatland eller land eller i en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Deltagande i tilldelningen av upphandlings- eller bidragskontrakt som finansieras inom ramen för denna förordning skall också vara öppet för varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i ett land som enligt kommittén för utvecklingsbistånd vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD/DAC) definieras som utvecklingsland, utöver de fysiska och juridiska personer som är stödberättigade enligt denna förordning. Kommissionen skall offentliggöra den förteckning över utvecklingsländer som upprättats av OECD/DAC och uppdatera den på grundval av regelbundna översyner samt underrätta rådet om detta.

2.   Deltagandet i tilldelningen av upphandlings- eller bidragskontrakt som finansieras inom ramen för denna förordning skall också vara öppet för varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i ett annat land än de som avses i punkt 1, i de fall där det finns en överenskommelse om ömsesidig tillgång till det berörda landets externa bistånd. Ömsesidig tillgång skall beviljas när ett land erbjuder medlemsstaterna och det berörda mottagarlandet stödberättigande på lika villkor.

Ömsesidig tillgång skall fastställas genom ett särskilt beslut beträffande ett visst land eller en viss regional grupp av länder. Ett sådant beslut skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 och skall gälla under minst ett år.

3.   Deltagandet i tilldelning av upphandlings- eller bidragskontrakt som finansieras inom ramen för denna förordning skall vara öppet för internationella organisationer.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 skall inte hindra att vissa kategorier av stödberättigade organisationer kan delta på grund av sin karaktär eller sin belägenhet med avseende på målen för de åtgärder som skall genomföras.

5.   Experterna får vara av vilken nationalitet som helst. Detta påverkar inte tillämpningen av de kvalitetskrav och finansieringskrav som fastställs i gemenskapens regler om offentlig upphandling.

6.   Om åtgärder som finansieras inom ramen för denna förordning genomförs centralt i indirekt form genom att delegeras till specialiserade gemenskapsorgan, internationella eller nationella offentligrättsliga organ eller privaträttsliga organ i enlighet med artikel 54.2 c i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, skall deltagandet i tilldelningen av förvaltningsenhetens upphandlings- och bidragskontrakt vara öppet för fysiska personer som är medborgare i de länder som har tillgång till gemenskapens kontrakt och bidrag i enlighet med principerna i punkt 1 i denna artikel eller i något annat land som är stödberättigat enligt förvaltningsenhetens regler och förfaranden, samt för juridiska personer som är etablerade i dessa länder.

7.   Om gemenskapens bistånd omfattar en åtgärd som genomförs via en internationell organisation skall deltagandet i de berörda kontraktsförfarandena vara öppet för varje fysisk och juridisk person som är stödberättigad enligt denna artikel samt för varje fysisk och juridisk person som är stödberättigad enligt den organisationens regler, varvid hänsyn bör tas till att samma villkor skall gälla för samtliga givare. Samma regler skall gälla för varor, utrustning och experter.

8.   Om gemenskapens bistånd omfattar en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland enligt principen om ömsesidighet, med en regional organisation eller med en medlemsstat, skall deltagandet i de berörda kontraktsförfarandena vara öppet för varje fysisk och juridisk person som är stödberättigad enligt denna artikel samt för varje fysisk och juridisk person som är stödberättigad enligt de regler som gäller i tredjelandet, den regionala organisationen eller medlemsstaten i fråga. Samma regler skall gälla för varor, utrustning och experter.

9.   Varor och utrustning som köps in med stöd av ett kontrakt som finansieras inom ramen för denna förordning skall ha ursprung i gemenskapen eller i ett land som är stödberättigat enligt punkterna 1 och 2. Betydelsen av begreppet ”ursprung” i denna förordning definieras i den relevanta gemenskapslagstiftningen om ursprungsregler.

10.   Kommissionen får i vederbörligen motiverade fall tillåta att fysiska och juridiska personer från länder som av tradition har ekonomiska band, handelsförbindelser eller geografiska band med grannländerna eller från andra tredjeländer deltar och att varor och utrustning av annat ursprung förvärvas och används.

11.   Undantag kan motiveras av att produkterna eller tjänsterna inte finns tillgängliga på marknaderna i de berörda länderna, att fallet är extremt brådskande fall eller att reglerna för stödberättigande skulle göra det omöjligt eller alltför svårt att genomföra ett projekt, ett program eller en åtgärd.

12.   Anbudsgivare som har tilldelats kontrakt skall respektera internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer, såsom Internationella arbetsorganisationens grundläggande arbetsnormer och konventionerna om föreningsfrihet och kollektivförhandlingar, avskaffande av tvångsarbete och annat påtvingat arbete, undanröjande av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning samt avskaffande av barnarbete.

Artikel 15

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.   Varje överenskommelse eller kontrakt som är följer av genomförandet av denna förordning skall innehålla bestämmelser om skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen, särskilt med avseende på bedrägeri, korruption och andra oegentligheter i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (17), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (18) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (19).

2.   Det skall i sådana överenskommelser och kontrakt uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten skall ha rätt att utföra granskningar av handlingar eller granskningar på platsen hos varje kontraktspart eller underentreprenör som mottagit gemenskapsmedel. Det skall i överenskommelsen eller kontraktet också uttryckligen anges att kommissionen skall ha rätt att genomföra kontroller och inspektioner på platsen i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

Artikel 16

Utvärdering

1.   Kommissionen skall regelbundet övervaka och se över sina program och utvärdera programplaneringens effektivitet, samstämmighet och enhetlighet, i lämpliga fall genom oberoende externa utvärderingar, för att kontrollera om målen har uppnåtts och för att kunna utforma rekommendationer i syfte att förbättra framtida åtgärder. Hänsyn skall tas till förslag om oberoende externa utvärderingar som framläggs av parlamentet eller rådet.

2.   Kommissionen skall för kännedom överlämna utvärderingsrapporterna till den kommitté som avses i artikel 17.1 och till Europaparlamentet. Medlemsstaterna får begära att vissa utvärderingar tas upp i den kommitté som avses i artikel 17.1. Resultaten skall användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.

3.   Kommissionen skall när så är lämpligt inbegripa alla aktörer i utvärderingen av det gemenskapsbistånd som ges inom ramen för denna förordning. Vidare skall gemensamma utvärderingar med medlemsstater, internationella organisationer eller andra organ uppmuntras.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté för demokrati och mänskliga rättigheter, nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den tidsperiod som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara 30 dagar.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 18

Årsrapport

1.   Kommissionen skall granska framstegen i genomförandet av de biståndsåtgärder som vidtas med stöd av denna förordning och varje år till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet och resultaten samt, i största möjliga utsträckning, de viktigaste effekterna av biståndet. Rapporten skall utgöra en integrerad del av årsrapporten om genomförandet av Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik och genomförandet av det externa biståndet samt av EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter.

2.   Årsrapporten skall innehålla information om de åtgärder som finansierats under det föregående året, resultaten av övervaknings- och utvärderingsverksamheten, de berörda partnernas deltagande samt om genomförandet av budgetåtaganden och betalningar, fördelade på globala, regionala och landsspecifika åtgärder och på stödområden. Den skall omfatta en bedömning, i möjligaste mån på grundval av specifika och mätbara indikatorer, av i vilken utsträckning biståndet har kunnat uppfylla målen med denna förordning.

Artikel 19

Finansiellt referensbelopp

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning skall för perioden 2007-2013 vara 1 104 000 000 EUR. De årliga bemyndigandena skall fastställas av budgetmyndigheten inom de gränser som anges i budgetplanen för 2007–2013.

Artikel 20

Översyn

Kommissionen skall senast den 31 december 2010 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av hur denna förordning har genomförts under de tre första åren, i lämpliga fall tillsammans med ett lagstiftningsförslag med nödvändiga ändringar av denna förordning.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december  2006

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

J. KORKEAOJA


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 december 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 december 2006.

(2)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(3)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(4)  EUT L 386, 29.12.2006, s. 1

(5)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.

(6)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 maj 2001 om Europeiska unionens roll i arbetet för att främja mänskliga rättigheter och demokratisering i tredje land.

(7)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 23 maj 1995 om införande av demokratiska principer och mänskliga rättigheter i avtal som ingås mellan gemenskapen och tredje land.

(8)  EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

(9)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 1).

(10)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).

(11)  EUT L 317, 15.12.2000, s. 3; EUT L 385, 29.12.2004, s. 88.

(12)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(13)  EUT L 138, 30.4.2004, s. 31.

(14)  Meddelande från kommissionen av den 11 april 2000 om EU:s stöd till och övervakning av val.

(15)  EGT C 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(16)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.

(18)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(19)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.