Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1995.pdf

30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 390/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1995/2006

av den 13 december 2006

om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) (nedan kallad ”budgetförordningen”), innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för reformen av budgetförvaltningen. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Insynen, i all synnerhet, bör stärkas genom att information lämnas om mottagarna av gemenskapens medel. Dessutom bör de budgetprinciper som fastställs i budgetförordningen iakttas i alla rättsakter, och undantagen bör begränsas till ett minimum.

(2)

Utifrån praktisk erfarenhet bör vissa ändringar göras i budgetförordningen för att underlätta budgetgenomförandet och förverkligandet av de bakomliggande politiska målen liksom för att anpassa vissa procedurkrav och krav på dokumentation så att de står bättre i proportion till de faktiska riskerna och kostnaderna, i enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5 tredje stycket i EG-fördraget.

(3)

Alla ändringar bör bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer och bidra till att främja eller säkerställa en sund ekonomisk förvaltning, och således bidra till att ge rimliga garantier för att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.

(4)

Hänsyn bör tas till bestämmelser som genomför budgeten, både med avseende på inkomster och utgifter, och som ingår i de grundläggande rättsakter som antas för perioden 2007-2013, för att säkra enhetligheten mellan dessa rättsakter och budgetförordningen

(5)

Det bör klargöras att sund ekonomisk förvaltning förutsätter effektiv och ändamålsenlig intern kontroll, och det bör fastställas vad systemet för intern kontroll skall ha för huvuddrag och huvudsyften.

(6)

För att säkerställa insyn vid användningen av anslag ur budgeten måste information om mottagarna av dessa anslag göras tillgänglig, med vissa begränsningar som krävs för att skydda berättigade offentliga och privata intressen och med beaktande av det särskilda bokföringsåret för Europeiska garantifonden för jordbruket.

(7)

Vad gäller enhetsprincipen bör bestämmelsen om räntan på de medel som betalas ut i förfinansiering förenklas. De administrativa resurser som krävs för att uppbära dessa räntor står inte i proportion till ändamålet, och det vore därför bättre om räntebeloppen kunde räknas av mot slutbetalningen till samma mottagare.

(8)

Vid tillämpningen av ettårsprincipen bör bestämmelserna av praktiska skäl göras tydligare och mer flexibla. Överföringar av anslag mellan budgetår bör undantagsvis tillåtas när det gäller utgifter för direktstöd till jordbrukare inom ramen för den Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. (5)

(9)

Medlemsstaternas ansökningar om utbetalningar enligt de nya jordbruksförordningarna kommer till överväldigande del att koncentreras till början av år n. Den övre beloppsgränsen för de förhandsåtaganden som får ingås mot anslag i EGFJ (från och med den 15 november år n-1) för att täcka löpande förvaltningsutgifter (som skall belasta budgeten för år n) bör höjas till tre fjärdedelar av motsvarande anslag i den senast antagna jordbruksbudgeten . Vad gäller beloppsgränsen för förhandsåtaganden för administrativa utgifter bör bestämmelsen ändras på så sätt att den hänvisar till anslag som beslutats av budgetmyndigheten och således med undantag för anslagsöverföringar.

(10)

Det faktum att utgifterna för veterinära åtgärder, som faller inom EGFJ, måste täckas genom icke-differentierade anslag skapar ett onödigt hinder för genomförandet av dessa åtgärder, i synnerhet eftersom det gör det svårare att överföra anslag mellan budgetår. Det bör därför bli möjligt att använda differentierade anslag för sådana utgifter, då detta också skulle stämma bättre överens med åtgärdernas fleråriga karaktär.

(11)

Vad gäller universalitetsprincipen bör två punkter läggas till i uppräkningen av inkomster som får avsättas för särskilda ändamål. Det bör för det första bli tillåtet för medlemsstater att ge särskilda bidrag – som då skulle betraktas såsom avsatta för särskilda ändamål – för projekt inom gemenskapens program för yttre förbindelser, på samma sätt som redan är möjligt inom vissa forskningsprogram. För det andra skulle inkomster från avyttring av fordon, utrustning, installationer, material samt vetenskaplig och teknisk apparatur som ersätts eller utrangeras betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål; denna ändring syftar till att uppmuntra utanordnarna att få ut bästa möjliga pris vid avyttringen.

(12)

Enligt nuvarande regler måste kommissionen få ett förhandsgodkännande från budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör förhandsgodkännande krävas endast när det gäller donationer som överstiger ett visst värde och medför betydande kostnader.

(13)

Reglerna för överföring av anslag bör förenklas och förtydligas på vissa punkter där de visat sig vara svårtolkade eller besvärliga att tillämpa.

(14)

För att öka effektiviteten bör kommissionen ges befogenhet att efter eget beslut föra över medel från reserven i fall där ingen grundläggande rättsakt föreligger för den aktuella åtgärden i det skede då budgeten upprättas, men sedermera antas under årets lopp.

(15)

Reglerna för kommissionens administrativa överföringar bör anpassas till den nya strukturen i den verksamhetsbaserade budgeteringen (ABB). Följaktligen bör det fastställas en bestämmelse för ett undantag från ”anmälningsförfarandet”. Under budgetårets sista månad bör kommissionen tillåtas att själv besluta om överföringar av anslag som gäller personalutgifter, inom vissa gränser.

(16)

Flera artiklar i budgetförordningen bör ändras, eftersom den reserv som använts i samband med gemenskapens utlåning och lånegarantier till tredjeland har avskaffats och ersatts av en ny mekanism för hur medel tillförs Garantifonden för åtgärder avseende tredjeländer.

(17)

För att påskynda iordningsställandet av anslag i exceptionella fall av internationella humanitära katastrofer och kriser som inträffar i slutet av budgetåret bör kommissionen tillåtas att själv överföra oanvända budgetanslag som finns tillgängliga under den relevanta rubriken i den fleråriga budgetramen till de berörda budgetavdelningarna.

(18)

Vad beträffar budgetförfarandet har kravet i budgetförordningen om att budgeten skall offentliggöras inom två månader efter antagandet visat sig vara orealistiskt: tre månader skulle vara mer genomförbart. Begreppet ”verksamhetsförklaring” bör införas i budgetförordningen så att det med tanke på att det är ett av de centrala inslagen i den verksamhetsbaserade budgeteringen blir officiellt, och innehållet i dessa inslag bör fastställas närmare för att de skall fungera. Förfalloplanen bör ingå bland de arbetsdokument som skall åtfölja det preliminära budgetförslaget och som finns förtecknade i budgetförordningen, i stället för att ingå i själva budgeten, eftersom de inte är relevanta för budgetförfarandet och innebär en onödig börda i det sammanhanget.

(19)

När det gäller genomförandet av budgeten förefaller vissa korrigeringar vara nödvändiga för att bättre avspegla särdragen i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). För att främja den rättsliga klarheten bör de typer av grundläggande rättsakter som kan antas enligt EG-fördraget och enligt avdelning V och VI i EU-fördraget anges i budgetförordningen i stället för i genomförandebestämmelserna. Dessutom bör en särskild bestämmelse läggas till för att tydligt visa vilka typer av förberedande åtgärder som kan vidtas på Guspområdet.

(20)

När det gäller former för förvaltning bör den relevanta artikeln i budgetförordningen för tydlighetens skull omdisponeras. Det är också nödvändigt att ta bort begränsningen att delad förvaltning endast får tillämpas för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och strukturfonderna, eftersom ytterligare program nu får förvaltas i denna form. Kraven för gemensam förvaltning behöver förtydligas. Relevanta bestämmelser i budgetförordningen bör kompletteras för att speciellt också inkludera Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden bland de gemenskapsorgan som kommissionen får delegera uppgifter till. Kriterierna i budgetförordningen för användning av offentligrättsliga organ på nationell nivå bör förenklas för att underlätta tillämpningen av dem och för att de bättre skall passa de ökade operativa behoven, och bestämmelsens tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta offentliga organ på internationell nivå. Budgetförordningen bör också kompletteras med ett klargörande av den särskilda ställning som sådana särskilda rådgivare och beskickningschefer har som utses av rådet för att förvalta vissa åtgärder inom ramen för Gusp.

(21)

Medlemsstaternas ansvar vid delad förvaltning bör fastställas mer ingående för att ta hänsyn till den pågående diskussionen mellan institutionerna om förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet och de kontrollsystem som behöver inrättas, och så att medlemsstaternas och kommissionens inbördes ansvar kommer till uttryck. Till följd av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen, om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (6) bör medlemsstaterna vara skyldiga att lägga fram en årlig sammanfattning över tillgängliga revisioner och förklaringar som avser medel som omfattas av delad förvaltning.

(22)

Förbudet mot att delegera genomförandeuppgifter till privaträttsliga organ bör modifieras i budgetförordningen, eftersom förbudet har visat sig vara onödigt strängt. Kommissionen bör till exempel kunna anförtro åt en resebyrå eller en konferensarrangör att ansvara för att konferensdeltagare får sina kostnader återbetalda, så länge som det privata företaget inte gör skönsmässiga bedömningar.

(23)

Det bör bli möjligt för flera institutioner att inrätta gemensamma instanser för finansiella oegentligheter.

(24)

Man bör förtydliga räkenskapsförarens ansvar när det gäller att bestyrka räkenskaperna på grundval av de uppgifter som kommer in från utanordnarna. Räkenskapsföraren bör därför få befogenhet att kontrollera den information som mottagits från den delegerade utanordnaren och att införa reservationer, om så är nödvändigt.

(25)

Förhållandet mellan kommissionens internrevisor och de organ som bildats av gemenskaperna bör klargöras. Dessa organ bör ha sina egna funktioner för internrevision som rapporterar till deras styrelser, medan kommissionens internrevisor rapporterar till kommissionens kollegium om de förfaranden och system som används inom institutionen. Det bör räcka att kommissionens internrevisor bekräftar att dessa organs internrevisionsfunktion uppfyller internationella normer, och han bör därför kunna utvärdera internrevisionsverksamhetens kvalitet.

(26)

En preskriptionstid för fordringar bör införas. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en finansiell fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Ett införande av en sådan bestämmelse om preskriptionstid ligger i linje med sund ekonomisk förvaltning.

(27)

Budgetförordningen bör avspegla ramavtalens betydelse i hanteringen av offentlig upphandling. Den bör främja användningen av interinstitutionella upphandlingsförfaranden samt tillåta gemensamma upphandlingsförfaranden mellan en institution och en upphandlande myndighet från en medlemsstat.

(28)

Vissa tekniska justeringar bör göras för att se till att de termer som används i budgetförordningen stämmer helt överens med motsvarande termer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (7). Medlemsstaternas möjlighet enligt det direktivet att fastställa specifika förfaranden för kontrakt som förklaras vara sekretessbelagda, när fullgörandet av dem måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder eller när skyddet av medlemsstaten så påfordrar bör även omfatta gemenskapsinstitutionerna.

(29)

I linje med direktiv 2004/18/EG behöver reglerna för uteslutning från upphandlingsförfaranden förtydligas För att främja rättssäkerheten och proportionaliteten bör dessutom en maximal uteslutningsperiod fastställas i budgetförordningen. Mot bakgrund av direktiv 2004/18/EG bör ett undantag för uteslutning göras för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller andra förfaranden av liknande slag som finns i nationell lagstiftning.

(30)

Det bör bli obligatoriskt för anbudssökande eller anbudsgivare att enligt budgetförordningen på begäran lämna intyg om ägarskap eller ledning, kontroll och befogenhet att företräda den juridiska person som lämnar in ett anbud eller om att deras underleverantörer inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artikel 93 i budgetförordningen. Anbudsgivare bör inte åläggas att lämna intyg om att de inte befinner sig i en av de situationer som ger medför uteslutning när de deltar i upphandlingsförfaranden som avser tilldelning av kontrakt till mycket låga värden.

(31)

För att förbättra och effektivisera upphandlingsförfarandena bör databasen över kandidater eller anbudsgivare vid uteslutning vara gemensam för de institutioner, genomförandeorgan och andra organ som avses i budgetförordningen.

(32)

Av hänsyn till de icke utvalda anbudsgivarnas intressen bör det föreskrivas att ett kontrakt som omfattas av direktiv 2004/18/EG inte skall kunna undertecknas förrän en rimlig period har förflutit.

(33)

Kravet, enligt budgetförordningen, att institutionerna skall avbryta ett upphandlingsförfarande eller ett kontrakt om bedrägeri eller oegentligheter upptäcks bör förtydligas, så att de relevanta bestämmelserna i den förordningen blir lättare att tillämpa.

(34)

Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven på kontroller och säkerheter bör bringas i proportion till de faktiska ekonomiska riskerna. Definitionen av bidrag behöver klargöras, särskilt vad gäller finansiering avseende låneverksamhet eller aktieinnehav och utgifter för fiskemarknaderna. För att förbättra förvaltningen av bidrag och förenkla förfarandena bör det bli möjligt att bevilja bidrag antingen genom ett beslut av institutionen eller genom en skriftlig överenskommelse med bidragsmottagaren.

(35)

Av tydlighets- och insynsskäl bör användningen av enhetsbelopp och finansiering till schablonsats tillåtas parallellt med den mer traditionella metoden att ersätta faktiskt uppkomna kostnader.

(36)

För rättslig klarhet bör de undantag från regeln att bidrag inte får leda till vinst som anges i genomförandebestämmelserna införas i själva budgetförordningen. Det bör också anges uttryckligen att syftet med att bevilja bidrag till vissa åtgärder är att stärka den ekonomiska kapaciteten eller generera en inkomst.

(37)

Bestämmelsen att bidrag bör beviljas på grundval av ansökningsomgångar har visat sig väl motiverad. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att ett val mellan flera mottagare inte är möjligt, och som således bör undantas från denna regel.

(38)

Bestämmelsen att samma mottagare inte bör beviljas bidrag för samma åtgärd mer än en gång bör modifieras. Vissa grundläggande rättsakter tillåter att gemenskapsmedel från olika källor får kombineras, och antalet sådana fall kan komma att öka i framtiden för att se till att utgifterna blir verkningsfulla. Det bör dock klart anges i budgetförordningen att samma kostnad inte får täckas med gemenskapsmedel mer än en gång.

(39)

Bestämmelsen om att överenskommelser om bidrag för administrationskostnader inte får undertecknas efter det att mer än fyra månader av mottagarens räkenskapsår har förflutit har visat sig vara onödigt stelbent. Denna frist bör därför förlängas till sex månader.

(40)

Vid bidrag för administrationskostnader i form av enhetsbelopp eller betalningar till schablonsats bör man av förenklingsskäl ta bort regeln om att bidragen successivt skall trappas ned.

(41)

Vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag bör tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare. Av proportionalitetsprincipen följer att utanordnaren vid bidrag till mycket lågt värde får avstå från att kräva att de sökande skall lämna intyg på att de inte befinner sig i någon av de situationer som föranleder uteslutning enligt relevanta bestämmelser i budgetförordningen.

(42)

Även om bidrag också fortsättningsvis kommer att beviljas enligt urvals- och tilldelningskriterier är det inte nödvändigt att en särskilt inrättad kommitté i praktiken ansvarar för bedömningen av dessa kriterier, och detta krav bör därför utgå.

(43)

Den gällande bestämmelsen i budgetförordningen om upphandlingsnormer för bidragsmottagare är oklar och bör förenklas. Det bör vidare regleras uttryckligen i vilka fall genomförandet av en åtgärd gör det nödvändigt att betala ut ekonomiskt stöd till tredje man.

(44)

I fråga om bokföring och redovisning bör det genom en uttrycklig bestämmelse i budgetförordningen göras möjligt för kommissionens räkenskapsförare att i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder besluta vilka organ – förutom dem som tar emot gemenskapsbidrag – som skall omfattas av konsolideringen, förutsatt att konsolideringen av räkenskaperna varken medför överföring av anslag från självfinansierande organ till Europeiska unionens allmänna budget eller påverkar deras ekonomiska och operativa autonomi och förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet för bokföringen.

(45)

Eftersom EGFJ kommer att ersätta den Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) med avseende på finansieringen av marknadsåtgärder från den 1 januari 2007, bör viss terminologi i budgetförordningen anpassas. Det bör även klargöras att preliminära åtaganden får ske även efter den normala tidsfristen på två månader efter mottagandet av medlemsstaternas utgiftsberäkningar i de fall då ett beslut om överföring av anslag mellan budgetrubriker förväntas. De särskilda bestämmelserna i budgetförordningen om anslagsöverföringar bör förtydligas.

(46)

Terminologin bör också ändras på så sätt att det bara hänvisas till strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, fonden för fisket och fonden för landsbygdens utveckling. Hänvisningarna till strukturåtgärder (Ispa) och jordbruksåtgärder (Sapard) inför en EU-anslutning bör lyftas ut, eftersom dessa instrument förvaltas decentraliserat av myndigheter i tredjeland i enlighet med budgetförordningen, och i huvudsak kommer att fortsätta fungera som tidigare. Budgetförordningens bestämmelse om i vilka fall anslag som tidigare dragits tillbaka får göras tillgängliga på nytt bör bara bibehållas för de fall där uppenbara fel begåtts av kommissionen, eftersom fallet force majeure behandlas i de nya grundläggande rättsakterna för strukturåtgärder för perioden 2007–2013.

(47)

Det bör läggas till en bestämmelse i budgetförordningen för att täcka de inkomster avsatta för särskilda ändamål som uppstod i samband med att Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde, och för att ställa anslag motsvarande dessa inkomster till förfogande.

(48)

Det är nödvändigt att tillåta att anslag görs disponibla på nytt om de dragits tillbaka till följd av att de projekt som de var öronmärkta för inte genomförts alls eller bara delvis. Detta bör dock endast vara möjligt på strikta villkor och endast på forskningsområdet, eftersom forskningsprojekt medför en högre ekonomisk risk än projekt inom andra politikområden.

(49)

Vid förvaltningen av externa åtgärder behöver det förtydligas att de förfaranden för beviljande av bidrag som tillämpas av tredjeländer vid decentraliserad förvaltning i enlighet med rådande praxis skall anges uttryckligen i de finansieringsöverenskommelser som sluts med dessa länder. Det bör klargöras att ”n+3-regeln”, enligt vilken enskilda kontrakt och överenskommelser genom vilka sådana finansieringsöverenskommelser genomförs måste ingås senast tre år efter det datum finansieringsöverenskommelsen ingicks, bör gälla. Det bör finnas särskilda bestämmelser vid decentraliserad förvaltning av fleråriga program enligt rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (8) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (9).

(50)

Såsom ett led i strävan att förenkla förvaltningen bör institutionerna ges möjlighet att delegera utanordnarens befogenheter till direktörer för interinstitutionella europeiska byråer i fråga om förvaltningen av anslagen i deras respektive avsnitt i budgeten. Vissa omdisponeringar utan förändring av innehållet bör ske i relevanta artiklar i budgetförordningen, eftersom reglerna för hur byråernas direktörer får vidaredelegera befogenheten som utanordnare behöver förtydligas.

(51)

Det förfarande enligt vilket budgetmyndigheten får yttra sig om ett fastighetsprojekt bör klargöras.

(52)

De fleråriga ramprogrammen för forskning har genom förenklade regler för urvalet av externa experter för bedömning av förslag och bidragsansökningar samt tekniskt bistånd till uppföljning och utvärdering av finansierade projekt underlättat kommissionens arbete. Detta förfarande bör gälla även för alla övriga program.

(53)

Övergångsbestämmelser bör läggas till. För det första när det gäller att göra tillbakadragna anslag avseende åtaganden som gjorts under programmeringsperiod 2000-2006 för strukturfonderna tillgängliga igen, bör force majeure fortsätta att tillämpas i enlighet med nuvarande regler i Budgetförordningen tills stödet avslutas. Detta i syfte att undvika störningar i det nuvarande systemet eftersom force majeure behandlas annorlunda i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (10) av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. För det andra bör en övergångsbestämmelse läggas till i budgetförordningen i syfte att handha genomförandet av bestämmelserna om den centrala databasen för uteslutning från deltagande i upphandlingar och bidragsförfaranden. Slutligen bör en liknande bestämmelse läggas till i syfte att reglera utestående gemenskapsåtaganden så att det stöd som tillhandahålls enligt förordningarna om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för programmeringsperioden 2000-2006 kan avslutas. När det gäller de anslag som rör driftsutgifter måste möjligheten för kommissionen att överföra anslag mellan olika avdelningar bibehållas, förutsatt att det rör sig om anslag som är avdelade för samma ändamål. På liknande sätt bör kommissionen kunna fortsätta att göra överföringar mellan avdelningar när anslagen i fråga rör gemenskapsinitiativ eller tekniskt bistånd och nyskapande åtgärder, förutsatt att de överförs till åtgärder av samma natur. Detta innebär till exempel överföring av anslag som rör ett gemenskapsinitiativ till ett annat, i en annan avdelning.

(54)

Förordning (EG) nr 1605/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 skall ändras på följande sätt:

1)

I artikel 1 skall första stycket ersättas med följande:

”I denna förordning fastställs reglerna för upprättandet och genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget, nedan kallad ’budgeten’, samt för framläggande och revision av räkenskaperna.”

2)

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Budgeten skall upprättas och genomföras enligt principerna om enhet, riktighet i budgeten, ettårighet, jämvikt, en enda beräkningsenhet, universalitet, specificering, sund ekonomisk förvaltning, vilket förutsätter effektiv och ändamålsenlig intern kontroll samt öppenhet, på det sätt som avses i denna förordning.”

3)

Artikel 5.4 skall ersättas med följande:

”4.   Med förbehåll för artiklarna 5a, 18 och 74 skall de inkomsträntor som genereras av medel som ingår i gemenskapernas tillgångar föras in i budgeten som diverse inkomster.”

4)

I kapitel 1 i avdelning II i del I skall följande artikel 5a läggas till:

”Artikel 5a

1.   Räntor som genereras av belopp som betalats såsom förfinansiering skall avdelas för den åtgärd eller det program som avses, och räknas av från slutbetalningen till den berörda mottagaren.

Det skall i förordningen om fastställande av reglerna för genomförandet av denna förordning, nedan kallad ’genomförandebestämmelserna’, specificeras under vilka omständigheter den behörige utanordnaren undantagsvis skall inkräva dessa räntor på årsbasis. Räntorna skall föras in i budgeten under diverse inkomster.

2.   Gemenskaperna skall inte uppbära ränta om

a)

förfinansieringen inte utgör ett betydande belopp i enlighet med genomförandebestämmelserna,

b)

förfinansieringen betalas ut enligt ett avtal om offentlig upphandling i den mening som avses i artikel 88,

c)

förfinansieringen betalas ut till en medlemsstat,

d)

förfinansieringen utgör del av ett stöd inför anslutningen,

e)

det rör sig om förskott som betalas ut till institutionernas ledamöter eller anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, nedan kallade ’tjänsteföreskrifterna’,

f)

förfinansieringen betalas ut inom ramen för gemensam förvaltning enligt artikel 53.1 c.”

5)

Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 första meningen skall orden ”åtagandebemyndiganden i form av såväl differentierade som icke-differentierade anslag” ersättas med orden ”åtagandebemyndiganden och icke-differentierade anslag”.

b)

I punkt 3 första meningen skall orden ”Betalningsbemyndiganden i form av differentierade anslag” ersättas med orden ”Betalningsbemyndiganden”.

6)

I artikel 11 skall orden ”artikel 157” ersättas med orden ”artikel 157 och artikel 160a”.

7)

I artikel 16 skall andra stycket ersättas med följande:

”För behov som avser förvaltning av likvida medel som avses i artikel 61 får dock räkenskapsföraren genomföra transaktioner i nationella valutor enligt villkoren i genomförandebestämmelserna, vilket också skall gälla förskottsförvaltarna med avseende på förskottskonton och den ansvariga utanordnaren bär det gäller den administrativa driften av kommissionens yttre representation.”

8)

Artikel 18.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Första meningen skall ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 160.1a och artikel 161.2, skall följande inkomstposter användas för att finansiera specifika utgiftsposter:”.

b)

följande led skall införas:

”aa)

Finansiella bidrag från medlemsstater och andra givarländer, i båda fallen inklusive deras offentliga och halvstatliga organ, eller från internationella organisationer till vissa biståndsprojekt i tredjeland eller program som finansieras av gemenskapen och förvaltas av kommissionen för tredje lands räkning, i enlighet med den berörda grundläggande rättsakten.”

c)

Följande led skall införas:

”ea)

Förtjänster från avyttring av fordon, utrustning och installationer samt vetenskaplig och teknisk apparatur som ersätts eller utrangeras när det bokförda värdet är helt och hållet avskrivet.”

9)

I artikel 19.2 skall första meningen ersättas med följande:

”Kommissionen får ta emot donationer till ett värde av 50 000 EUR eller mer, som medför kostnader, inklusive uppföljningskostnader, och överstiger 10 % av värdet på den gjorda donationen, endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.”

10)

Artikel 22 skall ersättas med följande:

”Artikel 22

1.   Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag

a)

mellan olika avdelningar upp till högst 10 % av anslagen för det år som anges på den post från vilken överföringen görs.

b)

från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan utan begränsning.

2.   Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan den genomför en sådan anslagsöverföring som avses i punkt 1. Om det finns vederbörligen bestyrkta skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.

3.   Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten sådana överföringar från en avdelning till en annan som överstiger 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Överföringarna skall ske i enlighet med förfarandet i artikel 24.

4.   Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten överföra anslag inom en och samma artikel utan att först ha underrättat budgetmyndigheten.”

11)

Artikel 23 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Led b skall ersättas med följande:

”b)

när det gäller personalutgifter och driftsutgifter överföra anslag mellan olika avdelningar upp till högst 10 % av anslagen för det år som anges på den post från vilken överföringen görs, och upp till högst 30 % av anslagen för det år som anges på den post till vilken överföringen görs,”.

ii)

Följande led skall läggas till:

”d)

överföra anslag, så snart som den grundläggande rättsakten har antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, från de ’preliminära anslag’ som avses i artikel 43 i fall när det inte fanns någon grundläggande rättsakt för den berörda åtgärden då budgeten upprättades.”

iii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten om sitt beslut minst tre veckor innan den genomför en sådan anslagsöverföring som avses i led b eller c i första stycket. Om det finns vederbörligen bestyrkta skäl som tagits upp inom denna treveckorsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.”

iv)

Följande stycken skall läggas till:

”Under budgetårets sista två månader får kommissionen dock på egen hand överföra anslag som avser utgifter för personal, extern personal och andra anställda från en avdelning till en annan inom en övre gräns på 3 % av budgetårets anslag. Kommissionen skall informera budgetmyndigheten inom två veckor efter sitt beslut om dessa överföringar.

Kommissionen skall informera budgetmyndigheten inom två veckor efter sitt beslut om sådana överföringar som avses i led d i första stycket.”

b)

i punkt 2 skall orden ”punkt 1 c” ersättas med orden ”punkt 1”.

12)

Artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Överföringar inom de avdelningar i budgeten som behandlar anslagen till Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt till forskning skall omfattas av särskilda bestämmelser enligt del II avdelning I, II och III.”

b)

Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

”Budgetmyndigheten skall på kommissionens förslag fatta beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofhjälp. Ett separat förslag skall läggas fram för varje enskild transaktion.”

c)

Följande punkt skall läggas till:

”3.   I vederbörligen motiverade exceptionella fall av internationella humanitära katastrofer och kriser som inträffar efter den 15 december under budgetåret får kommissionen överföra oanvända budgetanslag för det innevarande budgetåret som fortfarande finns tillgängliga i budgetavdelningarna under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen till budgetavdelningarna för insatser i krissituationer och humanitära insatser. Kommissionen skall underrätta budgetmyndighetens båda parter omedelbart när den genomfört sådan anslagsöverföring.”

13)

Artikel 28 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Alla förslag eller initiativ som av kommissionen eller av en medlemsstat lämnas till den lagstiftande myndigheten i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fördraget om Europeiska unionen och som kan få konsekvenser för budgeten, inklusive ändringar av antalet tjänster, måste åtföljas av en finansieringsöversikt och den utvärdering som föreskrivs i artikel 27.4 i denna förordning.

Alla ändringar av ett förslag eller initiativ som lagts fram inför den lagstiftande myndigheten och som kan förutsättas få väsentliga konsekvenser för budgeten, t.ex. för antalet anställda, skall åtföljas av en finansieringsöversikt som utarbetats av den institution som föreslår ändringen”.

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   För att förebygga risken för bedrägerier och oegentligheter skall den finansieringsöversikt som avses i punkt 1 innehålla all eventuell information om befintliga och planerade bedrägeriförebyggande åtgärder och skyddsinsatser.”

14)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 28a

1.   Budgeten skall genomföras med en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll i enlighet med vad som är lämpligt för var och en av förvaltningsmetoderna och i överensstämmelse med de relevanta sektorsspecifika bestämmelserna.

2.   När det gäller genomförandet av budgeten avses med intern kontroll en process som tillämpas på alla förvaltningsnivåer och som är utformad för att ge rimliga garantier för att följande mål har uppnåtts:

a)

Att verksamheten präglas av effektivitet, ändamålsenlighet och sparsamhet.

b)

Att redovisningen är tillförlitlig.

c)

Att tillgångar och information skyddas.

d)

Att bedrägerier och oegentligheter förebyggs och upptäcks.

e)

Att det finns adekvat riskhantering med avseende på riskerna för oegentligheter eller olagligheter i de underliggande transaktionerna, med beaktande av programmens fleråriga karaktär samt de berörda utbetalningarnas typ.”

15)

Artikel 29.2 skall ersättas med följande:

”2.   Europaparlamentets ordförande skall låta offentliggöra budgeten och ändringsbudgetarna i deras slutligt antagna lydelse i Europeiska unionens officiella tidning.

Budgeten skall offentliggöras inom tre månader efter dagen för sitt slutliga antagande.

De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

16)

I artikel 30 skall följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   Kommissionen skall på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt och direkt av dess enheter, samt informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som tillhandahålls av organ till vilka budgetgenomförandeuppgifter delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder.

Informationen skall tillhandahållas med vederbörligt iakttagande av sekretesskraven, särskilt kraven på skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (11)och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (12), och säkerhetskraven, med beaktande av de närmare förutsättningarna för varje sådan förvaltningsmetod som avses i artikel 53 och, i förekommande fall, i enlighet med relevanta sektorspecifika bestämmelser.

17)

Artikel 33.2 skall ändras på följande sätt:

a)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

verksamhetsförklaringar med

uppgifter om förverkligandet av alla tidigare fastställda, specifika, mätbara, uppfyllbara, relevanta och till tidpunkten fastställda mål för de olika verksamheterna samt nya mål som mätts genom indikatorer,

fullständig motivering och kostnads–nyttoperspektiv i fråga om föreslagna ändringar av anslagsnivån,

tydliga skäl för intervention på EU-nivå utan att åsidosätta bland annat subsidiaritetsprincipen,

uppgifter om genomförandenivåerna för det föregående årets verksamhet och genomförandenivåerna för innevarande år;

resultaten av utvärderingarna skall granskas och användas för att påvisa de sannolika fördelarna med de föreslagna ändringarna av budgeten,”.

b)

Följande led skall läggas till:

”e)

en sammanfattande förfalloplan över de betalningar som skall utföras under de följande budgetåren med anledning av budgetmässiga åtaganden som ingåtts under de föregående budgetåren.”

18)

I artikel 37.1 skall följande stycke läggas till:

”Innan kommissionen och andra institutioner än kommissionen lägger fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget skall de undersöka utrymmet för omfördelning av de berörda anslagen och då ta hänsyn eventuellt förväntat undergenomförande av anslag.”

19)

I artikel 40 skall led a ersättas med följande:

”a)

en allmän beräkning av inkomster och utgifter,”.

20)

I artikel 43.1 skall andra stycket ersättas med följande:

”Anslagen i denna avdelning får bara användas efter överföring enligt förfarandet i artikel 23.1 d i de fall där antagandet av den grundläggande rättsakten omfattas av förfarandet i artikel 251 i fördraget, och enligt det förfarande som anges i artikel 24 i övriga fall.”

21)

I artikel 44 andra stycket skall orden ”artiklarna 22, 23 och 25” ersättas med orden ”artiklarna 23 och 25”.

22)

Artikel 45 skall ersättas med följande:

”Artikel 45

1.   Kommissionens avsnitt i budgeten skall innehålla en reserv för katastrofhjälp i tredje land.

2.   Den reserv som avses i punkt 1 skall utnyttjas före budgetårets slut genom överföring enligt förfarandet i artiklarna 24 och 26.”

23)

Artikel 46.1 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Första meningen skall ersättas med följande:

”I den allmänna beräkningen av inkomster och utgifter:”.

ii)

Led f skall utgå.

iii)

Led g skall ersättas med följande:

”g)

Lämpliga anmärkningar till varje underindelning i enlighet med artikel 41.1.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”(2)

I de separata avsnitten för varje institution skall inkomsterna och utgifterna struktureras på samma sätt som anges i punkt 1.”

c)

I punkt 3 skall led c ersättas med följande:

”c)

Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.”

d)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”(5)

Budgetrubriker under inkomster och utgifter som är nödvändiga för att ta i anspråk Garantifonden för åtgärder avseende tredje land.”.

24)

I artikel 47.1 andra stycket skall orden ”A1-, A2- och A3-tjänster” ersättas med orden ”tjänster i lönegraderna AD 16, AD 15 och AD 14.”

25)

Artikel 49 skall ersättas med följande:

”Artikel 49

1.   Innan anslag som förts upp i budgeten får användas för åtgärder som vidtas av gemenskaperna eller av Europeiska unionen skall först en grundläggande rättsakt antas.

En grundläggande rättsakt är en rättsakt som ger en rättslig grund till åtgärden och till verkställandet av de motsvarande utgifter som förs upp i budgeten.

2.   I enlighet med EG-fördraget och Euratomfördraget är en grundläggande rättsakt en rättsakt som antagits av den lagstiftande myndigheten och kan ha formen av en förordning, ett direktiv, ett beslut i den mening som avses i artikel 249 i EG-fördraget eller ett sui generis-beslut.

3.   I enlighet med avdelning V i fördraget om Europeiska unionen (som avser den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, Gusp) får en grundläggande rättsakt ha någon av de former som anges i artikel 13.2 och 13.3, artikel 14, artiklarna 18.5, 23.1 och 23.2 samt artikel 24 i fördraget om Europeiska unionen.

4.   I enlighet med avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (som avser polissamarbete och straffrättsligt samarbete) får en grundläggande rättsakt ha någon av de former som anges i artikel 34.2 i fördraget om Europeiska unionen.

5.   Rekommendationer och yttranden utgör i likhet med resolutioner, slutsatser, uttalanden och andra handlingar som saknar rättslig verkan inte grundläggande rättsakter enligt denna artikel.

6.   Som ett undantag från punkterna 1–4 får dock följande anslag användas utan någon grundläggande rättsakt, förutsatt att de åtgärder som skall finansieras faller under gemenskapernas eller unionens behörighet:

a)

Anslag till pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig. Därtill hörande åtagandebemyndiganden får tas upp i budgeten för högst två på varandra följande budgetår.

b)

Anslag till förberedande åtgärder inom tillämpningsområdet för EG-fördraget och Euratomfördraget och avdelning VI i EU-fördraget, avsedda att förbereda förslag till framtida åtgärder. De förberedande åtgärderna skall följa en enhetlig strategi och får vara utformade på olika sätt. Därtill hörande åtagandebemyndiganden får tas upp i budgeten för högst tre på varandra följande budgetår. Lagstiftningsförfarandet skall vara slutfört före utgången av det tredje budgetåret.

Under lagstiftningsförfarandet skall användningen av de anslag som reserverats respektera den förberedande åtgärdens särdrag med avseende på de planerade åtgärderna, de eftersträvade målen samt mottagarna. Följaktligen kan de medel som används inte i volym motsvara de medel som avsatts för finansieringen av själva de slutliga åtgärderna. I samband med att det preliminära budgetförslaget läggs fram skall kommissionen till budgetmyndigheten överlämna en rapport om åtgärderna enligt a och b som skall innehålla en utvärdering av resultaten samt en redogörelse för hur de är tänkta att följas upp.

c)

Anslag till förberedande åtgärder som omfattas av avdelning V i EU-fördraget (om Gusp). Dessa åtgärder skall vara begränsade till en kort tidsperiod och utformas för att skapa förutsättningar för insatser av Europeiska unionen för att uppfylla målen med Gusp och för att anta nödvändiga rättsliga instrument.

När det gäller EU:s insatser i krissituationer skall de förberedande åtgärderna utformas för att bland annat bedöma de operativa kraven, säkerställa en snabb inledande insats av resurser eller skapa förutsättningar ute på fältet för operationens igångsättande.

Förberedande åtgärder skall godkännas av rådet i fullt samförstånd med kommissionen. Därför skall ordförandeskapet, biträdd av rådets generalsekreterare/den höge representanten för Gusp, så tidigt som möjligt underrätta kommissionen om rådets avsikt att inleda en förberedande åtgärd och framför allt om vilka resurser som uppskattningsvis krävs för detta ändamål. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning skall kommissionen vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att medlen utbetalas snabbt.

d)

Anslag till sådana punktåtgärder eller åtgärder av obestämd längd som kommissionen genomför i enlighet med de uppgifter som följer av dess befogenheter på det institutionella planet i enlighet med EG-fördraget och Euratomfördraget, utöver den initiativrätt som kommissionen har enligt led b när det gäller lagstiftning, och enligt de särskilda behörigheter som kommissionen har tilldelas direkt genom fördragen och som finns förtecknade i genomförandebestämmelserna.

e)

Anslag till varje institutions drift med avseende på dess administrativa självständighet.”

26)

I artikel 50 skall följande stycke läggas till:

”Varje institution skall utöva dessa befogenheter i enlighet med denna förordning och inom gränserna för de godkända anslagen.”

27)

Artikel 52 skall ersättas med följande:

”Artikel 52

1.   Det skall vara förbjudet för varje aktör i budgetförvaltningen och för varje annan person som medverkar vid genomförande, förvaltning, revision eller kontroll av budgetmedel att utföra handlingar som kan leda till en konflikt mellan ett egenintresse och gemenskapernas intresse. Om en sådan situation uppstår, skall den berörda personen alltid avstå från att utföra handlingen och underrätta den behöriga myndigheten.

2.   Det föreligger intressekonflikt om en aktör i budgetförvaltningen eller annan person, i enlighet med vad som avses i punkt 1, av familjeskäl, känslomässiga skäl, politisk eller nationell koppling, ekonomiskt intresse eller varje annat gemensamt intresse med mottagaren sätter en opartisk och objektiv tjänsteutövning på spel.”

28)

Artikel 53 skall ersättas med följande:

”Artikel 53

Kommissionen skall genomföra budgeten i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 53a-53d på något av följande sätt:

a)

centralt,

b)

genom delad eller decentraliserad förvaltning,

c)

gemensam förvaltning tillsammans med internationella organisationer.”

29)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 53a

Om kommissionen genomför budgeten centralt skall genomförandeuppgifterna vidtas av kommissionens avdelningar direkt, eller indirekt i enlighet med artiklarna 54–57.

Artikel 53b

1.   När kommissionen genomför budgeten tillsammans med medlemsstaterna (’delad förvaltning’) skall uppgifterna att genomföra budgeten delegeras till medlemsstaterna. Denna metod skall särskilt tillämpas när det gäller de åtgärder som avses i del II avdelningarna I och II.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av kompletterande bestämmelser i relevanta sektorspecifika bestämmelser, och för att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt tillämpliga bestämmelser och principer, skall medlemsstaterna vidta alla lagstiftningsrelaterade, administrativa och övriga åtgärder som är nödvändiga för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen. De skall i detta syfte särskilt

a)

försäkra sig om att de åtgärder som finansieras genom budgeten faktiskt vidtas och sörja för att de genomförs korrekt,

b)

förebygga och följa upp oegentligheter och bedrägerier,

c)

återkräva medel som använts felaktigt eller gått förlorade på grund av oegentligheter eller misstag,

d)

genom relevanta sektorspecifika bestämmelser och i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är.

Medlemstaterna skall därför utföra regelbundna kontroller och införa effektiva och ändamålsenliga system för intern kontroll, i enlighet med bestämmelser som fastställts i artikel 28a. De skall inleda de rättsliga förfaranden som är nödvändiga och lämpliga.

3.   Medlemsstaterna skall lägga fram en årlig sammanfattning på lämplig nationell nivå över tillgängliga revisioner och förklaringar.

4.   För att kunna garantera att medlen används enligt gällande lagstiftning skall kommissionen inrätta de förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för finansiella korrigeringar, som gör att den kan ta på sig det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten.

Artikel 53c

1.   När kommissionen genomför budgeten i decentraliserad form skall uppgifterna att genomföra budgeten delegeras till berörda tredje länder i enlighet med artikel 56 och avdelning IV i del II, utan att det påverkar delegeringen av resterande uppgifter till de organ som avses i artikel 54.2.

2.   För att kunna garantera att medlen används enligt gällande lagstiftning skall kommissionen inrätta de förfaranden för avslutning av räkenskaper eller mekanismer för finansiella korrigeringar som gör att den kan ta på sig det slutliga ansvaret för att genomföra budgeten.

3.   Tredje länder till vilka genomförandeuppgifter delegerats skall i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är.

Artikel 53d

1.   Om kommissionen genomför en del av budgeten gemensamt med en internationell organisation skall vissa genomförandeuppgifter i följande fall delegeras till denna organisation enligt genomförandebestämmelserna:

a)

Om kommissionen och den internationella organisationen slutit en långvarig ramöverenskommelse om de administrativa och finansiella formerna för samarbetet.

b)

Om kommissionen och den internationella organisationen utarbetar ett gemensamt projekt eller program.

c)

Om medel från flera bidragsgivare sammanförs utan att enskilda bidrag har avsatts för specifika budgetposter eller kategorier av utgifter, dvs. om det rör sig om en åtgärd med flera bidragsgivare.

De berörda organisationerna skall tillämpa regler för räkenskaper, revision, intern kontroll och upphandling som är likvärdiga med de internationellt vedertagna normerna.

2.   Enskilda överenskommelser om finansiering som ingås med internationella organisationer skall innehålla detaljerade bestämmelser om hur de uppgifter dessa organisationer har anförtrotts skall genomföras.

3.   Internationella organisationer till vilka genomförandeuppgifter delegerats skall i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är.”

30)

Artikel 54 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Kommissionen får inte till tredje man delegera sådana genomförandebefogenheter som den har tilldelats genom fördragen om befogenheterna medför ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och kan användas som ett verktyg för politiska överväganden. De genomförandeuppgifter som delegeras skall vara klart avgränsade och underkastade noggrann kontroll beträffande hur de utförs.

Delegeringen av budgetgenomförandeuppgifter skall stämma överens med principen om sund ekonomisk förvaltning, vilken förutsätter effektiv och ändamålsenlig intern kontroll, och därvid skall överensstämmelsen med principen om icke-diskriminering och med gemenskapsinsatsens synlighet säkerställas. De genomförandeuppgifter som på detta sätt delegeras får inte ge upphov till intressekonflikter.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Första meningen skall ersättas med följande:

”Inom de gränser som anges i punkt 1 får kommissionen, när den genomför budgeten centralt i indirekt form eller decentraliserat enligt artikel 53a eller artikel 53c även delegera uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt budgetgenomförandeuppgifter, till [...]”

ii)

Led b skall ersättas med följande:

”b)

sådana av gemenskaperna inrättade organ som avses i artikel 185 samt övriga specialiserade gemenskapsorgan, till exempel Europeiska investeringsbanken eller Europeiska investeringsfonden, under förutsättning att detta är förenligt med de uppgifter som bestäms i den grundläggande rättsakten för vart och ett av organen.”

iii)

Led c skall ersättas med följande:

c)

”offentligrättsliga organ på nationell eller internationell nivå eller privaträttsliga organ som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter och som lämnar tillräckliga ekonomiska garantier samt iakttar de villkor som anges i genomförandebestämmelserna,”

iv)

Följande led skall läggas till:

”d)

personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som fastställs i den grundläggande rättsakten i den mening som avses i artikel 49 i denna förordning.”

c)

I punkt 3 skall andra stycket ersättas med följande:

”Dessa organ eller personer skall vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall inleda rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.”

31)

Artiklarna 55 och 56 skall ersättas med följande:

”Artikel 55

1.   Genomförandeorganen skall vara gemenskapsrättsliga juridiska personer som skall inrättas genom ett beslut av kommissionen och till vilka befogenheter får delegeras att genomföra hela eller delar av ett gemenskapsprogram eller gemenskapsprojekt för kommissionens räkning och på dennas ansvar i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (13).

2.   Användningen av motsvarande driftsanslag skall delegeras till genomförandeorganets direktör.

Artikel 56

1.   Om kommissionen genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall den först försäkra sig om förekomsten av följande korrekt fungerande rutiner vid de organ till vilka den anförtror genomförandet:

a)

Förfaranden för tilldelning av kontrakt och beviljande av bidrag som är tydliga, icke-diskriminerande, som förhindrar varje form av intressekonflikt och som uppfyller bestämmelserna i avdelning V respektive avdelning VI.

b)

Ett effektivt och ändamålsenligt system för intern kontroll av de berörda transaktionerna, med en faktisk åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner eller motsvarande.

c)

En bokföring som gör det möjligt att kontrollera att gemenskapens medel använts på korrekt sätt och att förbrukningen av medlen avspeglas i gemenskapens räkenskaper.

d)

En oberoende extern revision.

e)

Allmänhetens tillgång till information i den utsträckning som anges i gemenskapslagstiftningen.

f)

Årligt offentliggörande i efterhand och i tillräcklig omfattning av vilka mottagarna av medel ur budgeten är, i enlighet med artikel 30.3.

Kommissionen får godta att revisions-, bokförings- och upphandlingssystem för de organ som avses i punkterna 1 och 2 är likvärdiga med de egna, med vederbörligt beaktande av internationellt vedertagna normer.

2.   Vid decentraliserad förvaltning skall, med undantag för det kriterium som anges i led e, kriterierna i punkt 1 vara fullt ut eller delvis tillämpliga, beroende på vilken grad av decentralisering som överenskommits mellan kommissionen och det berörda tredje landet eller de berörda offentligrättsliga organen på nationell eller internationell nivå. Trots punkt 1 a och artikel 169a får kommissionen

när medel sammanförs och

i enlighet med de villkor som fastställts i den grundläggande rättsakten

besluta att använda upphandlings- eller bidragsförfarandena i det mottagande partnerlandet eller i enlighet med vad som överenskommits bland givarna.

Innan kommissionen fattar ett sådant beslut skall den först i varje enskilt fall ha inhämtat belägg för att förfarandena i fråga uppfyller principerna om insyn, lika behandling och icke-diskriminering samt att de förhindrar intressekonflikter,

erbjuder garantier som är likvärdiga med de internationellt vedertagna normerna och säkerställer överensstämmelsen med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning, vilket kräver effektiv och ändamålsenlig intern kontroll.

Det berörda tredje landet eller de berörda offentligrättsliga organen på nationell eller internationell nivå skall åta sig att fullgöra följande skyldigheter:

a)

Att, om inte annat följer av första stycket i denna punkt, uppfylla kriterierna i punkt 1.

b)

Att se till att den revision som avses i punkt 1 d utförs av en nationell institution för oberoende extern revision.

c)

Att regelbundet kontrollera att de åtgärder som finansieras genom budgeten genomförts korrekt.

d)

Att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga oegentligheter och bedrägerier och i förekommande fall inleda rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder.

3.   Kommissionen skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När den gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.

32)

I artikel 57 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Kommissionen får inte överlåta genomförandeåtgärder som rör förvaltning av medel från gemenskapsbudgeten – inklusive betalningar eller inkassering – åt externa privaträttsliga enheter eller organ, annat än i de fall som avses i artikel 54.2 c eller i specifika fall där utbetalningarna skall göras till betalningsmottagare som fastställts av kommissionen, är underställda villkor och belopp som bestämts av kommissionen och inte innebär att den utbetalande enheten eller det utbetalande organet gör skönsmässiga bedömningar.”

33)

Artikel 59 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”1a.   I denna avdelning avses med anställda de personer som omfattas av tjänsteföreskrifterna.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Varje institution skall i sina interna administrativa regler fastställa till vilken nivå i organisationen den delegerar ansvaret som utanordnare med iakttagande av villkoren i arbetsordningen, hur omfattande befogenheterna skall vara för de anställda som tilldelas dem samt på vilka villkor befogenheterna får delegeras vidare.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Utanordnarens befogenheter får bara delegeras eller vidaredelegeras till anställda.”

34)

Artikel 60.7 skall ersättas med följande:

”7.   Den som genom delegering tilldelats utanordnarens befogenheter skall till sin institution rapportera hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport med uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen som bekräftar att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild, såvida inte annat anges i reservationer avseende fastställda inkomst- och utgiftsområden.

Av rapporten skall det framgå vilka resultat som uppnåtts genom åtgärderna i förhållande till de mål som ställts upp, vilka risker som är förenade med åtgärderna, vilka resurser som utnyttjas och effektiviteten och ändamålsenligheten hos systemet för intern kontroll. Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten liksom av andra uppgifter som fastställts. Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år.”

35)

Artikel 61 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 e skall följande mening läggas till:

”räkenskapsföraren skall ha befogenhet att kontrollera efterlevnaden av kontrollkriterierna,”.

b)

Följande punkter skall införas:

”2a.   Innan institutionen antar räkenskaperna skall räkenskapsföraren godkänna dem och därigenom intyga att det finns rimliga garantier för att de utgör en rättvisande bild av institutionens ekonomiska situation.

Räkenskapsföraren skall därför förvissa sig om att räkenskaperna har utarbetats i överensstämmelse med de regler, metoder och system för redovisningen som fastställts under hans ansvar i enlighet med denna förordning avseende räkenskaperna för hans institution, och att alla inkomster och utgifter förts in i räkenskaperna.

Delegerade utanordnare skall vidarebefordra all information som räkenskapsföraren behöver för att slutföra sina arbetsuppgifter.

Utanordnarna skall fortsatt vara helt ansvariga för att de medel som de förvaltar används på avsett sätt och även för lagligheten och korrektheten avseende utgifter som de kontrollerar.

2b.   Räkenskapsföraren skall ha befogenhet att kontrollera inkommen information samt att utföra de ytterligare kontroller som han anser vara av nöden för att kunna godkänna räkenskaperna.

Räkenskapsföraren skall, om så är nödvändigt, meddela reservationer och exakt förklara karaktären och omfattningen på dessa reservationer.

2c.   Räkenskapsförarna vid de övriga institutionerna och organen skall godkänna sin årsredovisning och sända dem till kommissionens räkenskapsförare.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Om inget annat följer av denna förordning skall endast räkenskapsföraren ha befogenhet att praktiskt handlägga likvida medel och motsvarigheter till likvida medel. Han skall vidare ansvara för förvaringen av medlen och tillgångarna.”

36)

I artikel 62 skall första stycket ersättas med följande:

”Räkenskapsföraren får delegera vissa av sina uppgifter till anställda för vilka han eller hon är formellt överordnad i organisationsstrukturen.”

37)

Artikel 63 skall ersättas med följande:

”Artikel 63

1.   Förskottskonton får upprättas för inkassering av andra inkomster än egna medel samt för betalning av mindre utgifter i den mening som avses i genomförandebestämmelserna.

Vad gäller insatser i krissituationer och humanitära insatser enligt artikel 110 får emellertid förskottskonton användas även utan beloppsbegränsningar samtidigt som den anslagsnivå som budgetmyndigheten beslutat om under motsvarande budgetrubrik för det innevarande budgetåret skall respekteras.

2.   Förskottskontona skall krediteras med nödvändiga medel av institutionens räkenskapsförare och skötas av en förskottsförvaltare som utses av institutionens räkenskapsförare.”

38)

Artikel 65.1 skall ersättas med följande:

”1.   Bestämmelserna i detta kapitel skall inte påverka möjligheten att ställa de aktörer som medverkar i budgetförvaltningen, som avses i artikel 64, till straffrättsligt ansvar enligt tillämplig nationell lag och enligt gällande bestämmelser om skydd av gemenskapernas finansiella intressen och om kamp mot korruption som tjänstemän i gemenskaperna eller medlemsstaterna är delaktiga i.”

39)

Artikel 66 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.”

b)

Följande punkt skall införas:

”1a)   Ersättningsskyldigheten skall särskilt vara tillämplig

a)

om utanordnaren, vare sig det sker avsiktligen eller på grund av grov vårdslöshet, fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftsåtagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna förordning och dess genomförandebestämmelser.

b)

om utanordnaren, vare sig det sker avsiktligen eller på grund av grov vårdslöshet, försummar att upprätta ett dokument som fastställer en fordran, underlåter eller dröjer med att utfärda ett betalningskrav, eller dröjer med att utfärda en betalningsorder och detta leder till att kommissionen ådrar sig en civilrättslig skyldighet gentemot tredje man.”

c)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Om utanordnarens befogenhet delegeras vidare inom samma avdelning skall den utanordnare som tilldelats befogenheten i första ledet fortfarande ansvara för att förvaltnings- och internkontrollsystemen är ändamålsenliga och effektiva, samt för sitt val av vidaredelegerad utanordnare.”

d)

Punkt 4 första stycket skall ersättas med följande:

”4.   Varje institution skall inrätta en specialiserad instans för finansiella oegentligheter eller delta i en gemensam instans som inrättas av flera institutioner. Instanserna skall fungera oberoende och avgöra huruvida en finansiell oegentlighet förekommit och vilka konsekvenserna, om sådana är aktuella, bör bli.”

40)

Artikel 73.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om den delegerade behöriga utanordnaren överväger att avstå helt eller delvis från att kräva in en fastställd fordran skall han/hon först försäkra sig om att detta beslut är formellt korrekt, i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet enligt förfarandena och i överensstämmelse med kriterierna i genomförandebestämmelserna. Beslutet att avstå från att kräva in en fordran skall vara motiverat. Utanordnaren får inte delegera detta beslut annat än enligt villkoren i genomförandebestämmelserna.

Den ansvarige utanordnaren får också annullera eller justera en fastställd fordran enligt villkoren i genomförandebestämmelserna.”

41)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 73a

Gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna skall preskriberas efter fem år; detta skall dock inte påverka tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel.

Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall fastställas genom genomförandebestämmelserna.”

42)

I artikel 75.2 skall orden ”artikel 49.2” ersättas med orden ”artikel 49.6 e”.

43)

I artikel 77.3 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Om inga betalningar i den mening som avses i artikel 81 har skett för ett givet rättsligt åtagande på tre år efter det att det undertecknats skall det motsvarande budgetmässiga åtagandet dras tillbaka.”

44)

I artikel 80 skall följande stycke läggas till:

”Om periodiska utbetalningar görs för tjänster, inklusive hyrestjänster eller varuleveranser får utanordnare på grundval av sin riskanalys besluta om betalning med autogirering.”

45)

Artikel 86.1 b skall ersättas med följande:

”b)

bedöma om de system för intern kontroll och internrevision som används vid varje transaktion för budgetens genomförande är ändamålsenliga och effektiva.”

46)

I artikel 87 skall andra stycket ersättas med följande:

”Om internrevisorn är en anställd skall han eller hon åläggas ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och genomförandebestämmelserna.”

47)

Artikel 88 skall ersättas med följande:

”Artikel 88

1.   Med avtal om offentlig upphandling avses avtal mot ersättning som ingås skriftligen av en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter i den mening som avses i artiklarna 104 och 167, och som gäller tillhandahållande mot betalning av lös eller fast egendom eller tjänster, eller utförande av bygg- och anläggningsarbeten, där betalningen helt eller delvis belastar budgeten.

Avtalen kan avse:

a)

inköp eller hyra av en fastighet,

b)

leverans av varor,

c)

bygg- och anläggningsarbeten, eller

d)

tillhandahållande av tjänster.

2.   Ramavtal är avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en viss tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet. De skall regleras av bestämmelserna i denna avdelning gällande tilldelningsförfarande, inklusive offentliggörande.

3.   ’Denna avdelning avser inte bidrag; detta skall dock inte påverka tillämpningen av artiklarna 93 och 96.’”

48)

I artikel 89 skall följande stycke läggas till:

’Upphandlande myndigheter får inte använda ramavtal felaktigt eller på ett sätt som har till syfte eller effekt att konkurrensen förhindras, inskränks eller snedvrids.’

49)

Artikel 90 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Första stycket skall ersättas med följande:

’1.

Alla upphandlingsförfaranden där värdet på kontraktet överstiger tröskelvärdena i artikel 105 eller 167 skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.’

ii)

Andra stycket skall ersättas med följande:

’Meddelanden om upphandling skall offentliggöras i förväg, utom i de fall som anges i artikel 91.2 i denna förordning, i enlighet med vad som närmare anges i genomförandebestämmelserna, samt i fråga om de kontrakt om upphandling av tjänster som omfattas av bilaga IIB i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster’ (14)

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

’2.   Upphandlingsförfaranden där värdet på kontraktet understiger tröskelvärdena i artikel 105 eller artikel 167 och de tjänsteupphandlingar som anges i bilaga IIB till direktiv 2004/18/EG skall publiceras på lämpligt sätt, i enlighet med vad som närmare anges i genomförandebestämmelserna.’

50)

Artikel 91 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

’1.   Förfaranden för tilldelning av kontrakt får ske i någon av följande former:

a)

Öppen anbudsinfordran.

b)

Selektiv anbudsinfordran.

c)

Formgivningstävling.

d)

Förhandlat förfarande.

e)

Konkurrenspräglad dialog.

Om ett offentligt kontrakt eller ramavtal är av intresse för två eller fler institutioner, genomförandeorgan eller organ som avses i artikel 185, och alltid när det går att göra effektivitetsvinster, skall de berörda upphandlande myndigheterna försöka genomföra upphandlingsförfarandet på interinstitutionell grundval.

Om ett offentligt kontrakt eller ramavtal behövs för en gemensam åtgärd som genomförs av en institution och en upphandlande myndighet från en medlemsstat får upphandlingsförfarandet genomföras gemensamt av institutionen och denna upphandlande myndighet, i enlighet med vad som närmare anges i genomförandebestämmelserna’.

b)

I punkt 2 skall andra stycket utgå.

c)

Följande punkt skall läggas till som punkt 4:

”4.   Genomförandebestämmelserna skall definiera det upphandlingsförfarande, som avses i punkt 1, som skall tillämpas på tjänstekontrakt som omfattas av bilaga IIB i direktiv 2004/18/EG och på kontrakt som förklaras sekretessbelagda och var fullgörande måste åtföljas av särskilda säkerhetsåtgärder eller när skyddet av gemenskapernas eller Europeiska unionens vitala intressen så påfordrar.”

51)

Artikel 92 skall ersättas med följande:

”Artikel 92

Dokument som avser anbudsförfarandet skall innehålla en fullständig, tydlig och precis beskrivning av kontraktsföremålet och specificera vilka uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterier som tillämpas på kontraktet.”

52)

Artikel 93 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ändras på följande sätt:

i)

Inledningsfrasen skall ersättas med följande:

”Anbudssökande och anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandlingsförfaranden om de”

ii)

Led f skall ersättas med följande:

”f)

för närvarande är föremål för administrativa sanktioner som avses i artikel 96.1.”

iii)

Följande stycke skall läggas till:

”Led a–d i första stycket skall inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Anbudssökande eller anbudsgivare skall lämna intyg på att de inte befinner sig i någon av de situationer som förtecknas i punkt 1. Den upphandlande myndigheten får dock avstå att begära sådana intyg vid kontrakt till mycket lågt värde, såsom närmare anges i genomförandebestämmelserna.

För att främja en korrekt tillämpning av punkt 1 skall den anbudssökande eller anbudsgivaren, närhelst den upphandlande myndigheten så begär

a)

om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en juridisk person – lämna information om ägarskap eller ledning, kontroll och befogenhet att företräda den juridiska personen lämnas,

b)

om underentreprenad planeras – lämna intyg på att underleverantören inte befinner sig i någon av de situationer som avses i punkt 1.”

c)

Följande punkt skall läggas till:

”3.   Det skall fastställas i genomförandebestämmelserna under hur lång tid en anbudssökande eller anbudsgivare skall vara utesluten från deltagande i upphandling på grund av någon av de situationer som anges i punkt 1. Denna period får inte överstiga tio år.”

53)

Artiklarna 94, 95 och 96 skall ersättas med följande:

”Artikel 94

Kontrakt får inte tilldelas anbudssökande och anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet för detta kontrakt

a)

befinner sig i intressekonflikt,

b)

lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs.

c)

befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning, enligt vad som anges i artikel 93.1, från deltagande i upphandling,

Artikel 95

1.   En central databas skall inrättas och skötas av kommissionen i enlighet med gemenskapens bestämmelser om skydd av personuppgifter. Databasen skall innehålla närmare uppgifter om anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som anges i artiklarna 93, 94, 96.1 b och 96.2 a. Den skall vara gemensam för institutionerna, genomförandeorgan och de organ som avses i artikel 185.

2.   Myndigheter i medlemsstater, tredjeländer samt andra organ än de som anges i punkt 1, som deltar i genomförandet av budgeten i enlighet med artiklarna 53 och 54, skall till behörig utanordnare meddela information om anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som anges i artikel 93.1 e, där den berörda aktörens beteende skadat gemenskapens finansiella intressen. Utanordnaren skall godkänna denna information och anmoda räkenskapsföraren att föra in den i databasen.

De myndigheter och organ som avses i första stycket skall ha tillgång till den information som ingår i databasen och ta hänsyn till den, när så är lämpligt och på eget ansvar, vid tilldelningen av kontrakt som är kopplade till genomförandet av budgeten.

3.   Tydliga och sammanhängande kriterier som skall säkra en proportionell tillämpning av uteslutningskriterierna skall fastställas i genomförandebestämmelserna. Kommissionen skall ange standardiserade förfaranden och tekniska specifikationer för driften av databasen.

Artikel 96

1.   Den upphandlande myndigheten får besluta om administrativa eller ekonomiska påföljder i följande fall:

a)

Anbudssökande eller anbudsgivare i de fall som avses i artikel 94 led b.

b)

Kontraktsparter som på ett allvarligt sätt har konstaterats bryta mot sina skyldigheter som täcks av budgeten.

Under alla omständigheter måste dock den upphandlande myndigheten först ge den berörda personen tillfälle att lägga fram sina synpunkter.

2.   De påföljder som avses i punkt 1 skall stå i proportion till kontraktets betydelse och hur allvarlig förseelsen är, och får bestå i

a)

att den anbudssökande, anbudsgivaren eller kontraktsparten utesluts från deltagande i upphandlingar och inte får beviljas bidrag som finansieras genom gemenskapsbudgeten under en period på upp till tio år, och/eller

b)

att den anbudssökande eller anbudsgivaren eller kontraktsparten blir föremål för ekonomiska påföljder upp till värdet på det aktuella kontraktet.”

54)

Artikel 97 skall ersättas med följande:

”Artikel 97

1.   Kontrakt skall tilldelas med utgångspunkt i de tilldelningskriterier som är tillämpliga på anbudets innehåll sedan kapacitet hos de ekonomiska aktörerna, som ej uteslutits med anledning av artiklarna 93, 94 och 96.2 a, har kontrollerats i enlighet med urvalskriterierna enligt upphandlingsdokumenten.”

2.   Kontrakt får tilldelas den som erbjuder det lägsta priset eller den vars bud ekonomiskt sett är mest fördelaktigt.

55)

Artikel 98 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.   Förfarandena för inlämning och mottagande av anbud skall vara utformade så att det kan garanteras att verklig konkurrens råder och att anbudens innehåll förblir hemligt till dess att de öppnas samtliga på en och samma gång.

2.   Om det bedöms vara lämpligt och rimligt får den upphandlande myndigheten, i enlighet med villkoren i genomförandebestämmelserna, kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Alla anbudsansökningar eller anbud som den kommitté som ansvarar för öppnandet förklarar vara formellt korrekta skall därefter bedömas utifrån kriterierna i upphandlingsdokumenten; i syfte att lämna förslag till den upphandlande myndigheten om kontraktstilldelningen eller om att inleda en elektronisk auktion.”

56)

Artiklarna 102 och 103 skall ersättas med följande:

”Artikel 102

1.   Den upphandlande myndigheten skall ålägga kontraktsparter att ställa säkerhet i förväg i de fall som anges i genomförandebestämmelserna.

2.   Den upphandlande myndigheten får, om så kan anses vara lämpligt och rimligt, kräva att kontraktsparterna ställer en sådan säkerhet för att

a)

garantera att kontraktet genomförs helt och hållet,

b)

begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansieringen.

Artikel 103

Om visar sig att det förekommit väsentliga fel, oegentligheter eller bedrägerier i samband med tilldelningen av kontrakt skall institutionerna avbryta förfarandet och vidta de åtgärder de finner nödvändiga, inklusive ogiltigförklarande av förfarandet.

Om det efter kontraktstilldelningen visar sig att det förekommit väsentliga fel, oegentligheter eller bedrägerier i samband med tilldelningen av kontraktet kan institutionerna, beroende på i vilket skede förfarandet befinner sig, avstå från att ingå kontraktet eller avbryta dess genomförande eller när så är lämpligt, häva kontraktet.

Om dessa fel, oegentligheter eller bedrägerier kan tillskrivas kontraktsparten, får institutionen dessutom hålla inne planerade betalningar, återkräva redan utbetalade belopp eller säga upp samtliga kontrakt som slutits med samma kontraktspart, i proportion till omfattningen av felen, oegentligheterna eller bedrägerierna.”

57)

I artikel 104 skall följande mening läggas till:

”Dessa skall delegera den upphandlande myndighetens befogenheter i enlighet med artikel 59.”

58)

Artikel 105 skall ersättas med följande:

”Artikel 105

1.   Om inte annat följer av avdelning IV i del II i denna förordning skall de tröskelvärden som fastställs i direktiv 2004/18/EG vara avgörande för

a)

hur ett upphandlingsförfarande skall offentliggöras enligt artikel 90,

b)

valet av förfarande enligt artikel 91.1, och

c)

vilka tidsfrister som skall gälla.

2.   Om inte annat följer av de undantag och villkor som anges i genomförandebestämmelserna skall den upphandlande myndigheten, vid kontrakt som omfattas av direktiv 2004/18/EG, inte underteckna kontrakt eller ramavtal med den utvalda anbudsgivaren förrän en period har förflutit.”

59)

I del I avdelning VI kapitel 1 skall rubriken ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Tillämpningsområde och form av bidrag”

60)

Artikel 108 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall andra stycket ersättas med följande:

”De skall regleras antingen genom en skriftlig överenskommelse eller genom ett beslut av kommissionen som delges den utvalde sökanden.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Som bidrag i den mening som avses i denna avdelning skall inte räknas

a)

institutionernas utgifter för ledamöter eller anställda och bidrag till Europaskolorna,

b)

gemenskapens lån, riskbärande instrument eller gemenskapens ekonomiska bidrag till sådana instrument, offentliga upphandlingskontrakt som avses i artikel 88 samt medel som betalas ut i form av makroekonomiskt stöd eller stöd till ett lands budget,

c)

kapitalinvesteringar som sker enligt principen om en rationell privat investerare, quasi-equity-finansiering samt aktieinnehav och kapitalandelar i internationella finansiella institut såsom Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) eller specialiserade gemenskapsorgan som Europeiska investeringsfonden (EIF),

d)

bidrag som gemenskaperna betalar i form av medlemsavgifter och motsvarande till organisationer där de är medlemmar,

e)

utgifter som effektueras tillsammans med medlemsstaterna, i decentraliserad form eller i gemensam förvaltning enligt artiklarna 53-53 d,

f)

utbetalningar till organ som delegerats uppgifter för genomförandet av budgeten i enlighet med artikel 54.2 och bidrag till organ som inrättats av den lagstiftande myndigheten, där utbetalningarna gjorts i kraft av den grundläggande rättsakt genom vilken de konstituerades,

g)

utgifter som avser marknaderna för fiske som aves i artikel 3.2 f i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (15),

h)

återbetalningar av utgifter för resor och uppehälle som uppstått för, eller i tillämpliga fall eventuella andra ersättningar som utbetalats till personer som inbjudits av eller tagit emot uppdrag av institutionerna.

c)

Följande punkt skall läggas till:

”3.   Följande skall likställas med bidrag och därför omfattas av bestämmelserna i denna avdelning:

a)

Räntesubventioner på vissa lån.

b)

Andra kapitalinvesteringar än dem som anges i punkt 2 c.

4.   Alla institutioner får bevilja bidrag för kommunikationsinsatser när det av vederbörligen motiverade skäl inte är lämpligt att använda förfaranden för offentlig upphandling.”

61)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 108a

1.   Bidrag kan vara utformade på ett av följande sätt:

a)

Återbetalning av en bestämd andel av de faktiska bidragsberättigande kostnaderna.

b)

Enhetsbelopp.

c)

Finansiering till en schablonsats.

d)

En kombination av de former som anges i a, b och c.

2.   Bidragen får inte överstiga ett visst tak, som skall fastställas såsom ett absolut belopp.”

62)

I del I avdelning VI kapitel 2 skall rubriken ersättas med följande:

”KAPITEL 2

Principer”

63)

Artikel 109 skall ersättas med följande:

”Artikel 109

1.   Bidrag skall beviljas i enlighet med principerna om öppenhet och likabehandling.

De skall inte kunna kumuleras eller beviljas retroaktivt och får bara beviljas om samfinansiering föreligger.

Bidragen får i intet fall överskrida de totala bidragsberättigande kostnaderna, såsom närmare anges i genomförandebestämmelserna.

2.   Bidrag får inte syfta eller leda till att det uppkommer en vinst för bidragsmottagaren.

3.   Punkt 2 skall inte tillämpas på följande:

a)

stipendier som betalas ut till fysiska personer för studier, forskning eller yrkesutbildning,

b)

priser i tävlingar,

c)

åtgärder vars syfte är att stärka mottagarens ekonomiska kapacitet eller att generera en inkomst inom ramen för externa åtgärder.”

64)

Artikel 110.1 skall ersättas med följande:

”1.   Bidrag skall omfattas av ett årligt arbetsprogram som skall offentliggöras i början av året.

Detta årliga arbetsprogram skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd, eller när mottagaren anges i en grundläggande rättsakt såsom den som skall ta emot ett bidrag.

Det första stycket skall inte vara tillämpligt på insatser i krissituationer och humanitära insatser.”

65)

Artiklarna 111 och 112 skall ersättas med följande:

”Artikel 111

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de relevanta grundrättsakterna.

Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader.

Den sökande skall omedelbart informera utanordnarna om eventuella parallella ansökningar och bidrag från olika källor som avser samma åtgärd eller samma arbetsprogram.

En och samma kostnad får aldrig två gånger täckas genom budgeten.”

Artikel 112

1.   Bidrag får inte beviljas för redan inledda åtgärder, om inte mottagaren kan visa att det var nödvändigt att inleda åtgärden innan bidraget beviljats.

I dessa fall får inga kostnader som berättigar till stöd ha ådragits före bidragsansökans datum, utom i vederbörligen motiverade undantagsfall som har stöd i den grundläggande rättsakten för åtgärden eller om det rör sig om utgifter som är nödvändiga för att insatser i krissituationer eller humanitära insatser skall kunna genomföras på ett effektivt sätt, på de villkor som anges i genomförandebestämmelserna.

Bidrag får aldrig beviljas för åtgärder som redan fullbordats.

2.   ”Ett bidrag för administrationskostnader skall beviljas inom sex månader efter det att mottagarens räkenskapsår inletts. Kostnader som berättigar till finansiering får inte täcka utgifter som ådragits före bidragsansökan lämnades in eller innan bidragsmottagarens budgetår inleddes.”

66)

Artikel 113.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om inte något annat anges i den grundläggande rättsakten för organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse, skall administrationsbidrag, om de förnyas, trappas ned successivt. Denna bestämmelse skall inte tillämpas på bidrag som utgår i en av de former som avses i led b och c i artikel 108a.1.”

67)

Artikel 114 skall ersättas med följande:

”Artikel 114

1.   Ansökningar om bidrag skall läggas fram skriftligen.

2.   Ansökningar om bidrag får läggas fram av

a)

juridiska personer; bidragsansökningar får lämnas in av enheter som inte har någon rättskapacitet enligt tillämplig nationell lagstiftning, under förutsättning att deras företrädare har förmåga att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att ta på sig ekonomiskt ansvar.

b)

fysiska personer, om detta är nödvändigt på grund av åtgärdens natur eller karaktär eller det mål som sökanden vill uppnå.

3.   Bidrag får inte beviljas sökande som vid tiden för tilldelningsförfarandet befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 93.1, 94 eller 96.2 a.

De sökande skall intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket. Utanordnaren får dock avstå från att begära sådana intyg för bidrag av mycket lågt värde, i enlighet med vad som närmare anges i genomförandebestämmelserna.

4.   Utanordnaren får ålägga bidragsmottagarna administrativa och ekonomiska påföljder som skall vara effektiva, proportionella och avskräckande, i enlighet med artikel 96.

Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som när ansökan inlämnas eller under det att bidraget utnyttjas, lämnat felaktiga uppgifter när utanordnaren begärt information eller underlåtit att lämna de begärda uppgifterna.”

68)

Artikel 116.1 skall ersättas med följande:

”1.   I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.”

69)

Artikel 118 skall ersättas med följande:

”Artikel 118

1.   Den ansvarige utanordnaren får om så anses lämpligt och proportionellt ålägga mottagaren att ställa säkerhet i förväg för att begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering.

2.   Utanordnaren skall ålägga mottagaren att ställa säkerhet i förväg i de fall som specificeras i genomförandebestämmelserna.”

70)

Artikel 119.2 skall ersättas med följande:

”2.   Om mottagaren skulle underlåta att fullfölja sina skyldigheter skall bidragsutbetalningen avbrytas, bidraget minskas eller avslutas i de fall som anges i genomförandebestämmelserna sedan mottagaren fått tillfälle att ge sina synpunkter.”

71)

Artikel 120 skall ersättas med följande:

”Artikel 120

1.   Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs, skall förfarandena vara de som fastställts i genomförandebestämmelserna.

2.   Om det krävs att mottagaren av ett gemenskapsbidrag betalar ut ett bidrag till tredje man i samband med att åtgärden genomförs är detta tillåtet, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Det ekonomiska stödet är inte det primära syftet med insatsen.

b)

Villkoren för att lämna stödet finns noggrant definierade i bidragsbeslutet eller bidragsöverenskommelsen mellan bidragsmottagaren och kommissionen, utan att det lämnas utrymme för skönsmässiga bedömningar.

c)

De aktuella beloppen skall vara små.

Vid tillämpningen av led c skall det högsta ekonomiska stöd som kan utbetalas till tredje part av en mottagare fastställas i genomförandebestämmelserna.

3.   Det skall uttryckligen anges i alla bidragsbeslut eller bidragsöverenskommelser att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och kontroller på plats hos alla kontraktsparter samt hos deras underleverantörer som har tagit emot gemenskapsmedel.”

72)

Artikel 121 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a skall ersättas med följande:

”a)

institutionernas redovisningar enligt definitionerna i artikel 126 och redovisningarna för de organ som avses i artikel 185 samt för andra organ vars räkenskaper behöver konsolideras enligt gemenskapens redovisningsregler,”

b)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

sammanställda rapporter om budgetens genomförande, i vilka uppgifterna i de rapporter som avses i c sammanförs och redovisas.”

73)

Artikel 122 skall ersättas med följande:

”Artikel 122

1.   Institutionernas räkenskaper och räkenskaperna för de organ som avses i artikel 121 skall åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen samt om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret.

2.   Den rapport som avses i punkt 1 skall bland annat redogöra för i vilken utsträckning anslagen genomförts, tillsammans med sammanfattande information om överföringar av anslag mellan olika budgetposter.”

74)

Artikel 128 skall ersättas med följande:

”Artikel 128

Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och vid de organ som avses i artikel 121 skall senast den 1 mars efter det budgetår som löpt ut överlämna sina preliminära redovisningar samt rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till kommissionens räkenskapsförare och revisionsrätten.

Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera dessa preliminära redovisningar med kommissionens egna preliminära redovisningar och, senast den 31 mars året efter det budgetår som löpt ut, till revisionsrätten överlämna kommissionens preliminära redovisningar åtföljda av kommissionens rapport för det året om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen samt de preliminära konsoliderade redovisningarna.

Räkenskapsföraren för varje institution och varje organ som avses i artikel 121 skall senast samma dag skicka sina rapporter över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen till Europaparlamentet och rådet senast det datum som anges i andra stycket.”

75)

Artikel 129 skall ändras på följande sätt:

a)

i punkt 1 skall orden ”artikel 185” ersättas med orden ”artikel 121”,

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Andra institutioner än kommissionen skall liksom vart och ett av de organ som avses i artikel 121 upprätta sina slutliga redovisningar i enlighet med artikel 61 och överlämna dem till kommissionens räkenskapsförare samt till revisionsrätten senast den 1 juli påföljande år, så att de slutliga konsoliderade redovisningarna kan sammanställas.”

c)

Följande punkt skall införas:

”2a.   Kommissionens utanordnare skall förbereda de slutliga redovisningarna på grundval av den information som lagts fram av övriga institutioner enligt punkt 2. De slutliga konsoliderade redovisningarna skall åtföljas av en not där kommissionens räkenskapsförare försäkrar att redovisningarna upprättats i enlighet med avdelning VI och enligt de principer, regler och metoder för redovisning som är bilagda redovisningarna.”

d)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Kommissionen skall godkänna de slutliga konsoliderade redovisningarna och sina egna slutliga redovisningar och före den 31 juli året efter utgången av det berörda budgetåret överlämna dem till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten.”

e)

I punkt 4 skall datumet ”31 oktober” ersättas med datumet ”15 november”.

76)

Artikel 131 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall ordet ”kommissionen” ersättas med orden ”kommissionens räkenskapsförare”.

b)

I punkt 2 skall ordet ”kommissionen” ersättas med orden ”kommissionens räkenskapsförare”.

77)

I artikel 133.1 skall orden ”artikel 185” ersättas med orden ”artikel 121”.

78)

I artikel 134 skall orden ”artikel 185” ersättas med orden ”artikel 121”.

79)

I artikel 138.1 skall orden ”artikel 185” ersättas med orden ”artikel 121”.

80)

Artikel 139.2 skall ersättas med följande:

”2.   Varje institution skall informera revisionsrätten och budgetmyndigheten om eventuella interna bestämmelser som den antar inom det finansiella området.”

81)

Artikel 143 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall datumet ”15 juni” ersättas med ”30 juni” och datumet ”30 september” ersättas med ”15 oktober”.

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Revisionsrätten skall senast den 15 november översända sin årsrapport tillsammans med institutionernas svar till de myndigheter som är behöriga att bevilja ansvarsfrihet och till övriga institutioner, och se till att rapporten och institutionernas svar offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.”

c)

I punkt 6 skall datumet ”15 februari” ersättas med datumet ”28 februari”.

82)

Artikel 144 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 femte stycket skall ersättas med följande:

”Om revisionsrätten beslutar att offentliggöra en särskild rapport i Europeiska unionens officiella tidning skall också de berörda institutionernas svar bifogas.”

b)

Första meningen i punkt 2 skall ersättas med följande:

”Om de yttranden som avses i artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i Euratomfördraget inte berör lagförslag eller utkast som revisionsrätten har rådfrågats om inom ramen för lagstiftningsförfarandet, får revisionsrätten offentliggöra dem i Europeiska unionens officiella tidning.”

83)

I artikel 145.1 skall datumet ”30 april” ersättas med datumet ”15 maj”.

84)

Rubriken på del II avdelning I skall ersättas med följande:

”AVDELNING I

EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET”

85)

Artikel 148.1 skall ersättas med följande:

”1.   Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i de regler som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), samt på denna fonds inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.”

86)

Artikel 149 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   EGFJ skall för varje budgetår bestå av icke-differentierade anslag, utom när det gäller de utgifter som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, vilka kommer att finansieras via differentierade anslag.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Anslag för åtgärder som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 och som inte blivit föremål för några åtaganden får endast överföras till det närmast följande budgetåret.

Sådana överföringar får inte överstiga 2 % av de ursprungliga anslag som avses i första stycket, och får inte heller överstiga beloppet för den minskning av direktstödet som avses i artikel 11 i rådets förordning nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (16) och som tillämpades det närmast föregående budgetåret.

De anslag som överförs mellan budgetår får bara användas under de budgetrubriker som täcker de åtgärder som avses i artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005.

Överföringen får bara användas för att finansiera en tilläggsbetalning till de slutmottagare vars direktstöd minskat föregående budgetår i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Kommissionen skall besluta om överföringen senast den 15 februari det budgetår till vilket anslagen skall överföras och underrätta budgetmyndigheten om beslutet.

87)

I artikel 150 skall punkterna 2 och 3 skall ersättas med följande:

”2.   Kommissionens beslut som fastställer beloppen för dessa återbetalningar skall utgöra övergripande preliminära åtaganden, inom ramarna för de totala anslag som tagits upp för EGFJ.

3.   I fråga om de löpande förvaltningsutgifterna för EGFJ får, från och med den 15 november, förhandsåtaganden göras som belastar anslagen för det närmast följande budgetåret. Sådana åtaganden får emellertid inte uppgå till mer än tre fjärdedelar av av de totala motsvarande anslagen för det innevarande budgetåret. De får endast gälla utgifter för vilka denna princip är fastställd i en befintlig grundläggande rättsakt.”

88)

I artikel 151.1 skall första stycket ersättas med följande:

”Utgifter som effektueras av de myndigheter och organ som avses i de regler som gäller EGFJ skall, inom två månader efter mottagandet av de redovisningar som medlemsstaten i fråga översänt, bli föremål för åtaganden per kapitel, artikel och punkt. Efter det att denna tidsfrist på två månader löpt ut får sådana åtaganden ske så snart som ett förfarande för överföring av anslag är nödvändigt i anknytning till budgetrubrikerna i fråga. Betalningen skall bokföras inom samma tvåmånadersfrist, utom i de fall då medlemsstaten ännu inte effektuerat sin betalning eller om det råder osäkerhet om huruvida utgiften är bidragsberättigande.”

89)

Artikel 152 skall ersättas med följande:

”Artikel 152

I budgeträkenskaperna skall utgifter bokföringsmässigt hänföras till ett budgetår på grundval av de återbetalningar från kommissionen till medlemsstaterna som gjorts senast den 31 december detta budgetår, förutsatt att betalningsordern är räkenskapsföraren tillhanda senast den 31 januari påföljande budgetår.”

90)

Artikel 153.1 skall ersättas med följande:

”1.   Om kommissionen kan överföra anslag med tillämpning av artikel 23.1 skall den fatta sitt beslut senast den 31 januari det närmast följande budgetåret, och därvid underrätta budgetmyndigheten i enlighet med artikel 23.1.”

91)

Artikel 154 skall ersättas med följande:

”Artikel 154

1.   Inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt denna avdelning skall avsättas på grundval av det ursprung som anges i artikel 18.2.

2.   Resultatet av besluten om avslutande av räkenskaperna som avses i artikel 30 i förordning nr 1290/2005 skall införas i en enda artikel i budgeten.”

92)

Rubriken på avdelning II i del II skall ersättas med följande:

”AVDELNING II

STRUKTURFONDERNA, SAMMANHÅLLNINGSFONDEN, EUROPEISKA FISKERIFONDEN OCH EUROPEISKA JORDBRUKSFONDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING”

93)

Artikel 155 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Bestämmelserna i del I och III skall tillämpas på utgifter som effektueras genom de myndigheter och organ som avses i förordningarna om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (17), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) (18), Europeiska socialfonden (ESF) (19), Sammanhållningsfonden (20), Europeiska fiskerifonden (EFF) (21) (nedan kallade ’fonderna’), samt på deras inkomster, med förbehåll för de undantag som anges i denna avdelning.

b)

Punkt 3 skall utgå.

94)

I artikel 157 skall andra stycket ersättas med följande:

”De anslag som på så sätt dragits tillbaka får göras tillgängliga på nytt om kommissionen har begått ett uppenbart fel som den själv bär ansvaret för.”

95)

Artikel 158 skall ersättas med följande:

”Artikel 158

Kommissionen får – utom när det gäller EJFLU – överföra de driftsutgifter som anges i denna avdelning mellan olika avdelningar, förutsatt att det rör sig om anslag för samma ändamål i den mening som avses i förordningarna om fonderna, som nämns i artikel 155, eller som gäller utgifter för tekniskt bistånd.”

96)

I artikel 160 skall följande punkt införas:

”1a.   Inkomster från den kol- och stålforskningsfond som inrättas genom det till EG-fördraget bifogade protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden skall anses som inkomster avsatta för särskilda ändamål i den mening som avses i artikel 18. De åtagandebemyndiganden som härrör från dessa inkomster skall göras tillgängliga så snart som beloppen kunnat beräknas och betalningsbemyndigandena så snart som inkomsten har uppburits.”

97)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 160a

1.   De åtagandebemyndiganden som motsvarar de belopp i åtaganden som dragits tillbaka till följd av att de forskningsprojekt som anslagen var avsatta för inte genomförts eller bara delvis genomförts får, undantagsvis och i vederbörligen underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt när detta är av avgörande betydelse för genomförandet av det ursprungligen planerade programmet, och under förutsättning att det innevarande budgetårets anslag är otillräckliga för detta ändamål.

2.   För att kunna tillämpa punkt 1 skall kommissionen därför i början av varje budgetår gå igenom de fall där ett åtagande dragits tillbaka under föregående budgetår och utifrån gällande krav bedöma behoven av att på nytt göra anslag disponibla.

På grundval av denna bedömning får kommissionen sedan lägga fram de förslag den finner lämpliga till budgetmyndigheten senast den 15 februari, och för varje enskild post motivera varför anslag bör göras disponibla på nytt.

3.   Budgetmyndigheten skall fatta beslut om kommissionens förslag inom sex veckor. Om inget beslut har fattats inom denna tid skall förslagen anses vara godkända.

Beloppet för de åtagandebemyndiganden som görs disponibla på nytt år n får aldrig överstiga 25 % av det sammanlagda belopp i åtaganden som dragits tillbaka under samma budgetrubrik år n-2.

4.   Åtagandebemyndiganden som gjorts disponibla på nytt får inte överföras till påföljande budgetår.

De rättsliga åtaganden som motsvarar de åtagandebemyndiganden som gjorts disponibla på nytt skall ingås senast den 31 december år n.

I slutet av år n skall det ännu outnyttjade saldot av åtagandebemyndigandena definitivt dras tillbaka av den ansvarige utanordnaren.”

98)

I artikel 163 skall första meningen ersättas med följande:

”De åtgärder som omfattas av denna avdelning får antingen genomföras centralt av kommissionen, genom delad förvaltning med medlemsstaterna, i decentraliserad form av mottagande tredjeland, eller gemensamt med internationella organisationer i enlighet med relevanta bestämmelser i artiklarna 53 till 57.”

99)

Artikel 164 skall utgå.

100)

Artikel 166 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a och b i första meningen skall ersättas med följande:

”a)

en finansieringsöverenskommelse mellan å ena sidan kommissionen, som agerar i gemenskapernas namn, och å andra sidan mottagande tredje länder eller de organ som utsetts av dessa (mottagarna),

b)

ett kontrakt eller en överenskommelse mellan kommissionen och nationella eller internationella offentligrättsliga organ eller mellan kommissionen och fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att genomföra åtgärderna.”

b)

Andra stycket skall ersättas med följande:

”Villkoren för beviljande av bistånd till tredjeland skall fastställas i det instrument med vars hjälp de finansieringsöverenskommelser eller kontrakt eller bidrag som anges i led a och b skall förvaltas.”

c)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Finansieringsöverenskommelser med mottagande tredje länder enligt punkt 1 a skall slutas senast den 31 december år n + 1, där år n är det år då det budgetmässiga åtagandet ingås.

De enskilda kontrakt, bidragsbeslut och bidragsöverenskommelser genom vilka sådana finansieringsöverenskommelser genomförs skall ingås eller antas senast tre år efter det datum finansieringsöverenskommelsen ingicks.

Enskilda kontrakt och överenskommelser som gäller revision eller utvärdering får ingås även efter utgången av denna tidsfrist.”

d)

Följande punkt skall läggas till som punkt 3:

”3.   Bestämmelsen i punkt 2 skall inte tillämpas på fleråriga program i följande fall:

de delar som gäller gränsöverskridande samarbete, regional utveckling, utveckling av mänskliga resurser samt landsbygdsutveckling i rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA) (22),

den del som gäller gränsöverskridande samarbete i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (23).

I dessa fall skall följande regler vara tillämpliga:

a)

En andel av ett budgetåtagande för ett sådant flerårigt program skall automatiskt tas tillbaka om, per den 31 december tredje året efter det år n som budgetåtagandet gjordes, följande förhållanden föreligger:

i)

Den har inte utnyttjats för förfinansiering, eller

ii)

den har inte utnyttjats för att göra delbetalningar, eller

iii)

ingen utgiftsredovisning har framlagts för andelen i fråga.

b)

Den del av ett budgetmässigt åtagande som fortfarande inte har tagits i anspråk den 31 december 2017 och som det inte gjorts någon utgiftsredovisning för per den 31 december 2018 skall automatiskt dras tillbaka.

101)

Artikel 167 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c skall ersättas med följande:

”c)

Ett offentligrättsligt organ på nationell eller internationell nivå eller fysiska eller juridiska personer som är mottagare av ett bidrag för att genomföra en extern åtgärd.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Upphandlingsförfarandena måste fastställas i finansieringsöverenskommelserna eller i bidragsbeslutet eller bidragsöverenskommelsen som anges i artikel 166.”

102)

Rubriken på kapitel 4 i avdelning IV i del II skall ersättas med följande:

”KAPITEL 4

Bidrag”

103)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 169a

De förfaranden för beviljande av bidrag som skall tillämpas när medel förvaltas i decentraliserad form av mottagande tredjeland skall fastställas i de finansieringsöverenskommelser som avses i artikel 166. De skall grundas på de regler som anges i del I avdelning VI.”

104)

Artikel 170 skall ersättas med följande:

”Artikel 170

Det skall uttryckligen anges i alla finansieringsöverenskommelser eller bidragsöverenskommelser eller bidragsbeslut att kommissionen och revisionsrätten skall ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och på platsen hos alla de aktörer som tilldelats kontrakt samt hos de underentreprenörer som mottagit gemenskapsmedel.”

105)

I artikel 171 skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Bestämmelserna i denna avdelning skall också tillämpas på Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), med undantag för bestämmelserna i artiklarna 174, 174a och 175.2.”

106)

Artikel 173 skall ersättas med följande:

”Artikel 173

Kommissionen skall i fråga om de anslag som är upptagna i den bilaga som gäller de europeiska byråerna delegera utanordnarens befogenheter till varje berörd europeisk byrås direktör, i enlighet med artikel 59.”

107)

I artikel 174.1 skall andra meningen ersättas med följande:

”Direktören för berörd europeisk byrå skall efter godkännande från dess förvaltningskommitté fastställa kriterierna för denna bokföring.”

108)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 174a

1.   Varje institution får, för förvaltningen av anslag i dess avsnitt i budgeten, delegera utanordnarens befogenheter till en direktör för en interinstitutionell europeisk byrå enligt gränserna och villkoren för delegering av befogenheter.

2.   Kommissionens internrevisor skall utöva alla befogenheter som anges i del I avdelning IV kapitel 8.”

109)

Artikel 175 skall ersättas med följande:

”Artikel 175

I de fall då en europeisk byrå utför tjänster åt tredje man mot betalning skall dess direktör, efter godkännande från förvaltningskommittén, fastställa särskilda bestämmelser som reglerar hur dessa tjänster skall utföras samt om hur de motsvarande räkenskaperna skall föras.”

110)

Artikel 176 skall utgå.

111)

Artikel 178 skall ändras på följande sätt:

a)

Andra meningen i punkt 1 skall ersättas med följande:

”Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de motsvarande totala anslag som budgetmyndigheten beslutat om under motsvarande budgetrubrik för det innevarande budgetåret.”

b)

I punkt 2 skall följande mening läggas till:

”I dessa fall skall den gräns som anges i punkt 1 inte tillämpas.”

112)

I artikel 179.3 skall andra och tredje stycket ersättas med följande:

”Om en av budgetmyndighetens båda parter avser att avge ett yttrande skall den inom två veckor efter mottagande av informationen om fastighetsprojektet meddela den berörda institutionen om sin avsikt att avge ett sådant yttrande. I avsaknad av svar får den berörda institutionen fortsätta sin planerade transaktion i enlighet med sin administrativa självständighet, med förbehåll för artikel 282 i EG-fördraget och artikel 185 i Euratomfördraget beträffande gemenskapens rättskapacitet.

Detta yttrande skall överlämnas till den beröra institutionen inom två veckor efter ett sådant meddelande.”

113)

Följande avdelning skall införas som avdelning VII:

”AVDELNING VII

EXPERTER

Artikel 179a

Genomförandebestämmelserna skall innehålla ett särskilt förfarande för urvalet av experter, som skall arvoderas på grundval av fasta belopp, för att i synnerhet biträda institutionerna med att bedöma förslag och bidragsansökningar eller anbud vid upphandling, och ge tekniskt bistånd i uppföljningen och slututvärderingen av projekt som finansierats genom budgeten.”

114)

Artikel 180 skall utgå.

115)

Artikel 181 skall ändras på följande sätt:

”Artikel 181

1.   När det gäller de fonder som nämns i artikel 155.1 för vilka de grundläggande rättsakterna upphörde att gälla före dagen för tillämpningen av denna förordning får anslag som på så sätt dragits tillbaka i enlighet med artikel 157.1 göras tillgängliga på nytt om kommissionen har begått ett uppenbart fel som den själv bär ansvaret för eller till följd av force majeure med betydande konsekvenser för genomförandet av de strukturfondsfinansierade åtgärderna.

2.   Den centrala databas som nämns i artikel 95 skall upprättas senast den 1 januari 2009.

3.   För överföringar av anslag när det gäller driftsutgifter som anges i förordningarna som styr strukturfonderna och Sammanhållningsfonden för programmeringsperioden 2000–2006 och för vilka gemenskapsbetalningar fortfarande måste göras för att reglera utestående gemenskapens finansiella åtaganden fram till avslutningen av stödet, får kommissionen göra överföringar från en avdelning till en annan, under förutsättning att de berörda anslagen

är avdelade för samma ändamål, eller

hänvisar till gemenskapsinitiativ eller tekniskt bistånd och nyskapande åtgärder och överförs till åtgärder av samma natur.

4.   Artikel 30.3 skall tillämpas för den fond som anges i artikel 148.1 för första gången avseende de betalningar som skall belasta 2008 års budget.”

116)

Artikel 185 skall ändras på följande sätt:

a)

Första meningen i punkt 1 skall ersättas med följande:

”Kommissionen skall anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas av gemenskapen, som är juridiska personer och som faktiskt beviljas bidrag som belastar budgeten.”

b)

Punkt 4 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med dagen för tillämpning av kommissionens förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) om genomförandebestämmelser för budgetförordningen och senast från och med den 1 maj 2007.

Artikel 1.80 och artikel 1.84-1.94 i denna förordning skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 6 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 13, 18.1.2006, s. 1.

(3)  EUT C 28, 3.2.2006, s. 83.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(6)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

(8)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.

(9)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.

(10)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(11)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

(12)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.”

(13)  EGT L 11, 16.1.2003 s. 1.”.

(14)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

(15)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).”

(16)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).”

(17)  Förordning (EG) nr 1290/2005 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 1).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utredningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 12).

(20)  Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 79).

(21)  Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).”

(22)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 82

(23)  EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.”