Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 294/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 oktober 2008

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 6042]

(Text av betydelse för EES)

(2008/827/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beviljats övergångsperioder när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

(2)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG (2), 2007/689/EG (3), 2008/209/EG (4), 2008/331/EG (5), 2008/547/EG (6) och 2008/672/EG (7).

(3)

Bulgarien har lämnat garantier för att sex mjölkbearbetningsanläggningar har avslutat sin uppgradering och nu uppfyller de krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar får utan separata produktionslinjer ta emot och bearbeta obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven. De bör därför läggas till i förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI.

(4)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 11.

(7)  EUT L 220, 15.8.2008, s. 27.


BILAGA

I kapitel I i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska följande uppgifter läggas till:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”7.

BG 1212029

SD ’Voynov i sie’

gr. Montana

ul. ’N.Yo.Vaptsarov’ 8

8.

0712001

’Ben Invest’ OOD

s. Kostenkovtsi, obsht. Gabrovo

9.

1512012

ET ’Ahmed Tatarla’

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

10.

2212027

’Ekobalkan’ OOD

gr. Sofia

bul ’Evropa’ 138

11.

2312030

ET ’Favorit- D. Grigorov’

s. Aldomirovtsi

12.

2312031

ET ’Belite kamani’

s. Dragotintsi”