Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 januari 2009

om ändring av tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien

[delgivet med nr K(2008) 9000]

(Text av betydelse för EES)

(2009/27/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, särskilt kapitel 4 avsnitt B led f första stycket i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Bulgarien har genom anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien beviljats övergångsperioder när det gäller vissa mjölkbearbetningsanläggningars efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1).

(2)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten har ändrats genom kommissionens beslut 2007/26/EG (2), 2007/689/EG (3), 2008/209/EG (4), 2008/331/EG (5), 2008/547/EG (6), 2008/672/EG (7) och 2008/827/EG (8).

(3)

Bulgarien har lämnat garantier för att fyra mjölkbearbetningsanläggningar har avslutat sin uppgradering och nu uppfyller de krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Tre av dem får ta emot och utan separata produktionslinjer bearbeta både obehandlad mjölk som uppfyller kraven och obehandlad mjölk som inte gör det. Dessa anläggningar bör därför läggas till i förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI. En anläggning får ta emot och i två helt separata produktionslinjer bearbeta obehandlad mjölk som uppfyller kraven och obehandlad mjölk som inte gör det. Denna anläggning bör därför läggas till i förteckningen i kapitel II i tillägget till bilaga VI.

(4)

En mjölkbearbetningsanläggning som förtecknas i kapitel I kommer att bearbeta endast obehandlad mjölk som uppfyller kraven och kommer därför att godkännas som EU-mjölkbearbetningsanläggning. Denna anläggning bör därför utgå ur förteckningen i kapitel I i tillägget till bilaga VI.

(5)

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(2)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  EUT L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 11.

(7)  EUT L 220, 15.8.2008, s. 27.

(8)  EUT L 294, 1.11.2008, s. 9.


BILAGA

I kapitel I i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska följande uppgifter läggas till:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”13

BG 1512033

ET ’Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

14

BG 1612020

ET ’Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

15

BG 1612013

’Polidey-2’ OOD

s. Domlyan”

I kapitel I i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska följande uppgifter utgå:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”2

BG 2012022

’Bratya Zafirovi’ OOD

gr. Sliven

ul. ’Treti mart’ 7

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad”

I kapitel II i tillägget till bilaga VI till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien ska följande uppgifter läggas till:

Nr

Veterinärnummer

Anläggningens namn

Stad/gata eller ort/region

”15

BG 2812003

’Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska”