Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0596.pdf

18.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 596/2009

av den 18 juni 2009

om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll

Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del fyra

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 47.2, 55, 71.1, 80.2, 95, 152.4 a och b, 175.1 och 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4) har ändrats genom beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med en allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(2)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(3)

Eftersom de ändringar som görs av rättsakter i detta syfte är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De rättsakter som anges i bilagan ska i enlighet med den bilagan anpassas till beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG.

Artikel 2

Hänvisningar till bestämmelserna i de rättsakter som anges i bilagan ska anses som hänvisningar till dessa bestämmelser i den anpassade lydelse de får genom denna förordning

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

S. FÜLE

Ordförande


(1)  EUT C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUT C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 28 maj 2009.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


BILAGA

1.   NÄRINGSLIV

1.1   Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (1)

När det gäller direktiv 97/68/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa under vilka förhållanden ändringar som krävs för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen bör antas. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 97/68/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 97/68/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.2 ska sista meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska ändra bilaga VIII. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

2.

Artikel 7a.4 ska ersättas med följande:

”4.   Bilaga VII ska anpassas av kommissionen så att den kommer att omfatta de ytterligare och specifika upplysningar som kan behövas med tanke på typgodkännandeintygen för motorer avsedda att installeras i fartyg i inlandssjöfart. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

3.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Utom när det gäller avsnitt 1, punkterna 2.1-2.8 och avsnitt 4 i bilaga I ska de ändringar som måste göras för att anpassa detta direktiv till den tekniska utvecklingen antas av kommissionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

4.

Artikel 14a ska ersättas med följande:

”Artikel 14a

Kommissionen ska undersöka eventuella tekniska svårigheter med att uppfylla kraven för steg II vid viss användning av motorerna, särskilt mobila maskiner i vilka motorer av klasserna SH:2 och SH:3 är monterade. Om det vid kommissionens undersökningar konstateras att vissa mobila maskiner, särskilt handhållna motorer för yrkesmässig användning i flera olika positioner, av tekniska skäl inte kan uppfylla dessa krav senast vid de fastställda tidsfristerna ska kommissionen senast den 31 december 2003 lägga fram en rapport åtföljd av lämpliga förslag till förlängning av den tidsperiod som anges i artikel 9a.7 och/eller ytterligare undantag som ska gälla högst fem år, förutom under särskilda omständigheter, för sådana maskiner. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

5.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska utgå.

6.

I bilaga I punkt 4.1.2.7 ska sista meningen ersättas med följande:

”Kontrollområden för vilka procenttalen inte får överskridas och de driftförhållanden som undantas ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

7.

I bilaga III ska sista stycket i punkt 1.3.2 ersättas med följande:

”Innan den kombinerade kall/varmstartssekvensen införs ska symbolerna (bilaga I, avsnitt 2.18), provsekvensen (bilaga III) och beräkningsformlerna (bilaga III, tillägg 3) ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.2.”

1.2   Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (2)

När det gäller direktiv 98/79/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att vidta särskilda åtgärder för hälsoövervakning och att ändra bilaga II. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 98/79/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det föreligger tvingande, brådskande skäl och de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll inte kan iakttas bör kommissionen få tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta förbud, inskränkningar eller särskilda krav på vissa produkter.

Direktiv 98/79/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (3) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 10.5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstater ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de anmälningar som avses i punkterna 1 och 3 omedelbart registreras i den databas som beskrivs i artikel 12.

Beslut om sätten för att genomföra denna artikel, särskilt med avseende på anmälans utformning och begreppet väsentlig ändring, ska fattas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

3.

Artikel 11.5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska på begäran underrätta de övriga medlemsstaterna om de uppgifter som avses i punkterna 1 och 4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

4.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   Tillämpningsföreskrifter för denna artikel ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

5.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Om en medlemsstat anser att tillhandahållandet av en viss produkt eller produktgrupp ska förbjudas, begränsas eller underkastas särskilda krav för att skydda hälsa och säkerhet och/eller för att säkerställa att folkhälsokraven beaktas, i enlighet med artikel 36 i fördraget, får den vidta alla nödvändiga och berättigade tillfälliga åtgärder. Den ska i så fall underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta samt ange skälen för sitt beslut. Kommissionen ska samråda med de berörda parterna och medlemsstaterna samt, om de nationella åtgärderna är berättigade, vidta nödvändiga gemenskapsåtgärder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 7.4.”

6.

Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1.   Om en medlemsstat anser att

a)

förteckningen över produkter som avses i bilaga II bör ändras eller utökas,

b)

en produkts eller en produktkategoris överensstämmelse bör fastställas, med avvikelse från artikel 9, med tillämpning av ett eller flera angivna förfaranden som ska väljas bland dem som avses i artikel 9

ska den till kommissionen inkomma med en vederbörligen motiverad begäran och begära att kommissionen vidtar nödvändiga åtgärder.

När dessa åtgärder avser frågor som avses i led a och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 7.3.

När dessa åtgärder avser frågor som avses i led b ska de antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

1.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (4)

När det gäller direktiv 1999/5/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att i beslut ange vilka väsentliga krav som skall tillämpas på utrustning i vissa utrustningsklasser eller viss slags utrustning och från vilken dag kraven ska tillämpas, inbegripet om det är lämpligt med en övergångsperiod för vissa väsentliga krav på utrustning i vissa utrustningsklasser eller viss slags utrustning samt besluta om utformningen av identifieringsmärket för utrustningsklassen som ska fästas på viss radioutrustning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 1999/5/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 1999/5/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får besluta att utrustning i vissa utrustningsklasser eller viss slags utrustning ska vara så konstruerad att

a)

den samverkar via nät med annan utrustning samt att den kan anslutas till gränssnitt av lämplig typ i hela gemenskapen, och/eller att

b)

den inte skadar nätet eller dess funktion eller innebär att nätresurserna används på ett felaktigt sätt och därigenom orsakar en oacceptabel försämring av tjänsten, och/eller att

c)

den innehåller skyddsmekanismer för att säkerställa att användarens och abonnentens personuppgifter och privatliv skyddas, och/eller att

d)

den stöder vissa funktioner som säkerställer att bedrägeri undviks, och/eller att

e)

den stöder vissa funktioner som säkerställer tillgång till larmtjänster, och/eller att

f)

den stöder vissa funktioner för att underlätta användning för användare med funktionshinder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15a.”

2.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om harmoniserade standarder uppvisar brister med avseende på de väsentliga kraven får kommissionen, efter att ha samrått med kommittén och i enlighet med förfarandet i artikel 14, i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra rekommendationer för tolkningen av harmoniserade standarder eller enligt vilka villkor efterlevnad av dessa standarder utgör en presumtion för överensstämmelse. Efter att ha samrått med kommittén, och i enlighet med förfarandet i artikel 14, får kommissionen dra tillbaka de harmoniserade standarderna genom att offentliggöra ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.”

3.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   När kommissionen fattar beslut om tillämpningen av väsentliga krav enligt artikel 3.3 ska den fastställa datum för tillämpningen av kraven.

Om det bestäms att särskilda väsentliga krav enligt artikel 3.3 ska gälla för en utrustningsklass kan all utrustning av samma utrustningsklass som för första gången släpps ut på marknaden före det datum som kommissionen har bestämt för tillämpningen fortsatt släppas ut på marknaden under en rimlig tid, som ska fastställas av kommissionen.

De åtgärder som avses i första och andra styckena och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15a.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

Föreskrivande förfarande med kontroll

När det hänvisas till denna artikel ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.

Punkt 5 i bilaga VII ska ersättas med följande:

”5.

Identifieringsmärket för utrustningsklassen ska ha den form som bestäms av kommissionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15a.”

1.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (5)

När det gäller förordning (EG) nr 141/2000 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta definitioner av liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 141/2000, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 141/2000 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska anta de bestämmelser som krävs för att genomföra punkt 1 i denna artikel i form av en tillämpningsförordning i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10a.2.”

2.

Artikel 5.8 ska ersättas med följande:

”8.   Myndigheten ska omedelbart vidarebefordra kommitténs slutliga yttrande till kommissionen, som inom 30 dagar efter mottagandet av yttrandet ska fatta ett beslut. Om förslaget till beslut i undantagsfall avviker från kommitténs yttrande ska beslutet fattas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10a.2. Beslutet ska delges sponsorn och meddelas till myndigheten och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.”

3.

Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska anta definitioner av uttrycken liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet i form av en tillämpningsförordning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10a.3.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för humanläkemedel som avses i artikel 121.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (6).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (7) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

1.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (8)

När det gäller direktiv 2001/20/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att anta principer för god klinisk sed samt detaljerade bestämmelser i enlighet med dessa principer, fastställa särskilda krav och anpassa vissa bestämmelser. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2001/20/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/20/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska anta principerna för god klinisk sed samt detaljerade bestämmelser i enlighet med dessa principer, och vid behov ändra dessa principer och detaljerade bestämmelser för att ta hänsyn till vetenskaplig och teknisk utveckling. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.

Kommissionen ska offentliggöra dessa principer och detaljerade bestämmelser.”

2.

Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att tillverkningen och importen av prövningsläkemedel ska omfattas av krav på tillstånd.

För att erhålla ett sådant tillstånd bör den sökande och senare innehavaren uppfylla de krav som motsvarar de minsta krav som ska fastställas av kommissionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

3.

Artikel 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Kommissionen ska ändra detta direktiv för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 21.3.”

4.

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för humanläkemedel, som inrättats enligt artikel 121.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (9).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

1.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (10)

När det gäller direktiv 2001/82/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa vissa bestämmelser och bilagor och anta särskilda tillämpningskrav. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2001/82/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/82/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3.   Med avvikelse från artikel 11 ska kommissionen fastställa en förteckning över substanser som är oundgängliga vid behandling av hästdjur och för vilka karenstiden uppgår till minst sex månader enligt det kontrollsystem som föreskrivs i beslut 93/623/EEG och 2000/68/EG.

Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

2.

I artikel 11.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De särskilda karenstiderna får emellertid ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

3.

I artikel 13.1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Den period om tio år som anges i andra stycket ska förlängas till tretton år för veterinärmedicinska läkemedel avsedda för fisk eller bin eller andra arter som fastställts av kommissionen.

Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

4.

I artikel 17.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om nya vetenskapliga rön motiverar detta får kommissionen ändra bestämmelserna i första stycket b och c. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

5.

I artikel 39.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Förfarandena ska antas av kommissionen genom en tillämpningsförordning. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

6.

Artikel 50a.2 ska ersättas med följande:

”2.   Varje ändring som kan behövas för att anpassa bestämmelserna i denna artikel till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen ska antas av kommissionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

7.

I artikel 51 ska första stycket ersättas med följande:

”De principer om och riktlinjer för god tillverkningssed för veterinärmedicinska läkemedel som avses i artikel 50 f ska ges formen av ett direktiv som antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

8.

I artikel 67 ska led aa ersättas med följande:

”aa)

Veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för livsmedelsproducerande djur.

Medlemsstaterna får dock bevilja undantag från detta krav enligt de kriterier som fastställts av kommissionen. Fastställandet av sådana kriterier, som utgör en åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.

Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa nationella bestämmelser fram till

i)

tillämpningsdatum för det beslut som antagits i enlighet med första stycket, eller

ii)

den 1 januari 2007 om inget sådant beslut antagits senast den 31 december 2006.”

9.

Artikel 68.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska anta alla ändringar som behöver göras i den förteckning över substanser som avses i punkt 1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

10.

Artikel 75.6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får ändra punkt 5 mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under dess tillämpning.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

11.

Artikel 79 ska ersättas med följande:

”Artikel 79

Kommissionen ska anta alla ändringar som krävs för att uppdatera bestämmelserna i artiklarna 72–78 för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

12.

Artikel 88 ska ersättas med följande:

”Artikel 88

Kommissionen ska anta de ändringar som krävs för att anpassa bilaga I till tekniska framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 89.2a.”

13.

Artikel 89 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Ständiga kommitténs arbetsordning ska vara offentlig.”

1.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (11)

När det gäller direktiv 2006/42/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa villkoren för uppdatering av vägledande förteckning över säkerhetskomponenter och åtgärder för att begränsa utsläppandet på marknaden av potentiellt riskfyllda maskiner. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/42/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2006/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Särskilda åtgärder

1.   Kommissionen får vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra följande:

a)

Uppdatering av den vägledande förteckning över säkerhetskomponenter i bilaga V som det hänvisas till i artikel 2 c.

b)

Begränsning av utsläppande på marknaden av de maskiner som avses i artikel 9.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.

2.   Kommissionen får i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 22.2 vidta lämpliga åtgärder för att i praktiken tillämpa bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet nödvändiga åtgärder för att säkerställa medlemsstaternas samarbete med varandra och med kommissionen i enlighet med artikel 19.1.”

2.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   I de fall som avses i punkt 1 ska kommissionen samråda med medlemsstaterna och andra berörda parter och ange vilka åtgärder den har för avsikt att vidta för att, på gemenskapsnivå, säkerställa hög nivå på skyddet för personers hälsa och säkerhet.

Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till detta samråd och besluta om nödvändiga åtgärder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

3.

Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

2.   MILJÖ

2.1   Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (12)

När det gäller direktiv 96/59/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa referensmetoder för mätning av halten av PCB i kontaminerat materiel och tekniska krav för de andra metoder för bortskaffande av PCB, samt att vid behov, och endast för de ändamål som avses i artikel 9.1 b och c, fastställa ersättningar för PCB som är mindre farliga. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/59/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10a.2 ska kommissionen tillhandhålla en förteckning över tillverkningsbeteckningar på kondensatorer, motstånd eller induktionsspolar som innehåller PCB.

2.   Kommissionen ska göra följande:

a)

Fastställa referensmetoder för mätning av halten av PCB i kontaminerat materiel. Mätningar som utförts innan referensmetoderna fastställts ska förbli giltiga.

b)

Vid behov, och endast för de ändamål som avses i artikel 9.1 b och c, fastställa ersättningar för PCB som är mindre farliga.

Kommissionen får fastställa tekniska krav för de andra metoder för bortskaffande av PCB som avses i artikel 8.2 andra meningen.

De åtgärder som avses i första och andra stycket, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10a.3.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (13).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.2   Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (14)

När det gäller direktiv 98/83/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa bilagorna II och III till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och att anta närmare föreskrifter om kontroll enligt bilaga II. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 98/83/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 98/83/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.4 ska ersättas med följande:

”4.   Gemenskapsriktlinjer för den kontroll som föreskrivs i denna artikel får utarbetas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 12.2.”

2.

Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2.   Minst vart femte år ska kommissionen anpassa bilagorna II och III till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

3.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Utformningen av och det obligatoriska innehållet i de rapporter som avses i punkt 2 ska bestämmas med särskild hänsyn till de åtgärder som avses i artikel 3.2, artikel 5.2 och 5.3, artikel 7.2, artikel 8, artikel 9.6 och 9.7 och artikel 15.1, och om det är nödvändigt ändras i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 12.2.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Tillsammans med den första rapporten om detta direktiv enligt punkt 2 ska medlemsstaterna även utarbeta en rapport som ska överlämnas till kommissionen och som ska avse de åtgärder de har vidtagit eller planerar att vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 och bilaga I del B anmärkning 10. Kommissionen ska vid behov lägga fram ett förslag om utformningen av denna rapport i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 12.2.”

5.

Artikel 15.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska behandla begäran i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 12.2.”

6.

I bilaga I del C ska anmärkning 10 punkt 1 ersättas med följande:

”1.

De förslag som krävs enligt anmärkning 8 i fråga om kontrollfrekvenser och enligt anmärkning 9 i fråga om kontrollfrekvenser, kontrollmetoder och de lämpligaste platserna för kontrollpunkter i bilaga II ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

När den utarbetar de förslagen ska kommissionen bl.a. beakta tillämpliga bestämmelser inom befintlig lagstiftning eller lämpliga kontrollprogram inklusive kontrollresultaten från dessa.”

7.

I bilaga II tabell A ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Parametrar som ska analyseras

Syftet med en utvidgad kontroll är att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att avgöra om direktivets samtliga parametervärden iakttas eller ej. Alla parametrar som fastställs i enlighet med artikel 5.2 och 5.3 ska underkastas utvidgad kontroll om inte de behöriga myndigheterna, för en tidsperiod som de bestämmer, finner att en parameter sannolikt inte förekommer i en viss täkt i koncentrationer som skulle kunna innebära en risk för att det ifrågavarande parametervärdet inte klaras. Denna punkt är inte tillämplig på parametrarna för radioaktivitet, vilka enligt anmärkningarna 8, 9 och 10 i bilaga I del C kommer att kontrolleras i enlighet med de kontrollkrav som antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

8.

I bilaga III punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”Följande metodprinciper i fråga om mikrobiologiska parametrar ges antingen som referens när en CEN/ISO-metod finns eller som vägledning i väntan på att kommissionen eventuellt i framtiden antar ytterligare internationella CEN/ISO-metoder för de parametrarna. Medlemsstaterna får använda alternativa metoder under förutsättning att bestämmelserna i artikel 7.5 följs.

Dessa åtgärder avseende ytterligare internationella CEN/ISO-metoder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv bland annat genom att komplettera det ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.3   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (15)

När det gäller förordning (EG) nr 2037/2000 bör kommissionen särskilt få befogenhet att anpassa bilaga VI för att fastställa och sänka de beräknade nivåer av metylbromid som får släppas ut på marknaden eller användas av importörer eller producenter för egen räkning vid karantänsättning och före transport. Kommissionen bör vidare få besluta om en mekanism för att tilldela varje producent och importör en viss kvot av de beräknade nivåerna av metylbromid, att vid behov anta ändringar och när så är lämpligt tidsfrister för utfasning av användningsområden av avgörande betydelse när det gäller halon enligt förteckningen i bilaga VII. Kommissionen bör få besluta om anpassning av slutdatum för användningen av klorfluorkolväten, ändring av förteckningen och datum när det gäller kontrollen av klorfluorkolväten, ändring av kraven i samband med ansökan om importlicens, ändring av bilaga IV och ändring av förteckningen över produkter som innehåller kontrollerade ämnen och över KN-nummer som finns i bilaga V. Kommissionen bör även få tidigarelägga exportförbudet för återvunnet, återanvänt eller regenererat halon på användningsområden som är av avgörande betydelse och ändra rapporteringskraven. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2037/2000, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2037/2000 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska sextonde strecksatsen ersättas med följande:

”—   agens i tillverkningsprocessen: kontrollerade ämnen när dessa används som kemiska agens i tillverkningsprocessen i de tillämpningar som anges i bilaga VI, i befintliga anläggningar per den 1 september 1997 och där utsläppen är obetydliga. Kommissionen ska, mot bakgrund av dessa kriterier och i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 18.2, upprätta en förteckning över företag där det ska vara tillåtet att använda kontrollerade ämnen som agens i tillverkningsprocessen, en förteckning där de högsta utsläppsnivåerna ska anges för vart och ett av de berörda företagen.

Kommissionen får också mot bakgrund av ny kunskap eller teknisk utveckling, inbegripet den översyn som anges i beslut X/14 från mötet mellan parterna i protokollet

a)ändra den ovannämnda förteckningen över företag i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 18.2,b)ändra bilaga VI. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 iii tredje stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska vidta åtgärder för att sänka den beräknade nivå av metylbromid som producenter och importörer får släppa ut på marknaden eller använda för eget bruk vid karantänsättning och före transport, mot bakgrund av den tekniska och ekonomiska tillgången på alternativa ämnen eller tekniker och den relevanta internationella utvecklingen enligt protokollet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Punkt 3 ii ska ersättas med följande:

”ii)

Kommissionen får ändra mekanismen för att tilldela varje producent och importör en viss kvot av de beräknade nivåerna enligt leden d–f, en mekanism som tillämpas under perioden 1 januari–31 december 2003 och för varje därpå följande tolvmånadersperiod.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

Punkt 4 iv ska ersättas med följande:

”iv)

Punkt 1 c ska inte tillämpas på haloners utsläppande på marknaden eller användning (om de är återvunna, återanvända eller regenererade) i befintliga brandskyddssystem till och med den 31 december 2002 eller på haloners utsläppande på marknaden eller användning för ändamål som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska varje år underrätta kommissionen om vilka kvantiteter haloner som används för kritiska användningsområden, vilka åtgärder som vidtas för att minska utsläppen av dem och göra en uppskattning av storleken på utsläppen samt om pågående verksamhet för att identifiera och använda lämpliga alternativ.

Varje år ska kommissionen se över de användningsområden av avgörande betydelse som förtecknas i bilaga VII och vid behov besluta om ändringar och, om så är lämpligt, tidsfrister för avveckling med hänsyn till tillgängligheten av både tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ och tekniker, som är godtagbara med hänsyn till miljön och hälsa.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c led v femte stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska lägga fram resultatet av undersökningen för Europaparlamentet och rådet. Den ska i förekommande fall besluta om en eventuell anpassning av datumet den 1 januari 2015. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får, mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av denna förordning eller för att beakta den tekniska utvecklingen, ändra den förteckning och de tidpunkter som anges i punkt 1, men de frister som anges i denna förordning får under inga omständigheter förlängas, dock utan att detta påverkar undantagen i punkt 7.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

4.

Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får ändra den förteckning som anges i punkt 3 och i bilaga IV.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

5.

Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.   I bilaga V finns till ledning för medlemsstaternas tullmyndigheter en förteckning över produkter som innehåller kontrollerade ämnen och över KN-nummer. Kommissionen får lägga till eller ta bort produkter från denna förteckning eller ändra den mot bakgrund av förteckningar som parterna har upprättat.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

6.

Artikel 11.1 d ska ersättas med följande:

”d)

Återvunnet och regenererat halon som fram till den 31 december 2009 lagras för användningsområden av avgörande betydelse i anläggningar som den behöriga myndigheten har godkänt eller själv sköter, för att tillgodose de behov avseende användning som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII, samt produkter och utrustning som innehåller haloner, för att tillgodose de behov avseende användning som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII. Efter en översyn kring den 1 januari 2005 av den export av återvunnet, återanvänt eller regenererat halon för användningsområden av avgörande betydelse får kommissionen vid behov fatta beslut om att förbjuda sådan export tidigare än den 31 december 2009. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 18.3.”

7.

Artikel 18.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

8.

Artikel 19.6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får ändra de krav beträffande uppgiftslämnande som anges i punkterna 1–4 om det är nödvändigt för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att förbättra den praktiska tillämpningen av dessa krav.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

2.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (16)

När det gäller förordning (EG) nr 166/2006 bör kommissionen särskilt få befogenhet att vidta de åtgärder som avses i artikel 8.3, att anpassa bilagorna II och III till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och att anpassa bilagorna II och III med hänsyn till eventuella ändringar i bilagorna till FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar, vilka kan ha antagits av parterna i protokollet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 166/2006, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 166/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om kommissionen konstaterar att det inte finns några uppgifter om utsläpp från diffusa källor ska den se till att rapportering inleds om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor enligt internationellt godkända metoder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

2.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska anta alla de ändringar av bilagorna som behövs för att

a)

anpassa bilagorna II eller III till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

b)

anpassa bilagorna II och III som ett resultat av att eventuella ändringar av protokollets bilagor antagits då parterna i protokollet sammankommit.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

3.

I artikel 19 ska följande punkt läggas till:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.5   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten (17)

När det gäller direktiv 2006/7/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen anpassa analysmetoderna för parametrarna i bilaga I och provtagning i bilaga V, samt att specificera EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/7/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2006/7/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Tekniska anpassningar och genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 16.2 anta följande:

a)

Närmare bestämmelser om tillämpningen av artikel 8.1, artikel 12.1 a och artikel 12.4.

b)

riktlinjer för en gemensam metod för bedömning av enstaka prov.

2.   Kommissionen ska vidta följande åtgärder:

a)

Specifikationer för EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet enligt artikel 3.9.

b)

Ändringar som krävs för att anpassa analysmetoderna för parametrarna i bilaga I mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

c)

Ändringar som krävs för att anpassa bilaga V mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att bland annat komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 16.3.

3.   Kommissionen ska lägga fram ett utkast till de åtgärder som ska vidtas i enlighet med punkt 1 a med avseende på artikel 12.1 a senast den 24 mars 2010. Innan kommissionen gör detta ska den rådgöra med medlemsstaternas företrädare, regionala och lokala myndigheter, berörda turist- och konsumentorganisationer samt andra berörda parter. Efter att tillämpliga regler har antagits ska kommissionen offentliggöra dessa på Internet.”

2.

Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin (18)

När det gäller direktiv 2006/21/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta genomförandebestämmelser till artikel 13.6, komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i enlighet med bilaga II, tolka definitionen i artikel 3.3, fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III, fastställa harmoniserade provtagningsnormer och analysmetoder samt anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/21/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 2006/468/EG.

Direktiv 2006/21/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

1.   Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 23.2 anta bestämmelser som krävs för att

a)

harmonisera och regelbundet överföra den information som avses i artiklarna 7.5 och 12.6,

b)

upprätta tekniska riktlinjer för fastställande av den finansiella säkerheten enligt artikel 14.2,

c)

upprätta tekniska riktlinjer för inspektioner i enlighet med artikel 17.

2.   Kommissionen ska med prioritering av leden b, c och d anta de bestämmelser som krävs för att

a)

genomföra artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,

b)

komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,

c)

tolka definitionen i artikel 3.3,

d)

fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

e)

fastställa harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av det här direktivet.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.

3.   Eventuella kommande ändringar som kan bli nödvändiga för att anpassa bilagorna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska antas av kommissionen. Dessa ändringar ska företas i syfte att uppnå en hög miljöskyddsnivå.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

2.

Artikel 23.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

3.   EUROSTAT

3.1   Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (19)

När det gäller förordning (EG) nr 2494/95 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa de bestämmelser som ska följas för att jämförbara index ska uppnås, samt för att bevara och förbättra deras tillförlitlighet och relevans. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2494/95, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2494/95 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska ”artikel 14” ersättas med ”artikel 14.2”.

2.

I artikel 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen (Eurostat) ska fastställa de bestämmelser som ska följas för att jämförbara index ska uppnås. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   De åtgärder för genomförande av denna förordning som är nödvändiga för att garantera HIKP:s jämförbarhet, liksom för att bevara och förstärka deras tillförlitlighet och relevans, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3. Kommissionen ska begära in ett yttrande från ECB om de åtgärder den föreslår ska läggas fram för kommittén.”

4.

I artikel 8.3 ska ”artikel 14” ersättas med ”artikel 14.2”.

5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Framställning av resultat

Medlemsstaterna ska bearbeta de data som samlas in för att utarbeta HIKP på grundval av ett index av Laspeyres-typ, som omfattar kategorierna i den internationella COICOP-klassifikationen (Classification of Individual Consumption by Purpose) (20), vilka ska anpassas av kommissionen för upprättande av jämförbara HIKP. De metoder, förfaranden och formler som ska trygga att villkoren för jämförbarhet iakttas ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

6.

I artikel 11 ska ”artikel 14” ersättas med ”artikel 14.2”.

7.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (21) nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (22) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

8.

I artikel 15 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska i dessa rapporter yttra sig över de förfaranden som avses i artikel 14, och vid behov föreslå de ändringar den anser lämpliga.”

3.2   Rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (23)

När det gäller förordning (EG) nr 577/98 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa ytterligare variabler, anpassa definitionerna, kontrollregler och kodifiering av variablerna samt fastställa förteckningen över strukturella variabler, minimiurvalsstorlek och undersökningsfrekvens. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 577/98, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 577/98 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 femte stycket tredje strecksatsen ska ”i artikel 8” ersättas med ”i artikel 8.2”.

2.

Artikel 4.2-4.4 ska ersättas med följande:

”2.   Uppgifterna som omnämns i punkt 1 får kompletteras med en rad ytterligare variabler, nedan kallade ad hoc-moduler.

Varje år ska ett flerårigt program med ad hoc-moduler utarbetas av kommissionen.

I det programmet ska för varje ad hoc-modul anges ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än vad som föreskrivs i artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

De medlemsstater och regioner som omfattas samt en detaljerad förteckning över de uppgifter som ska samlas in genom en ad hoc-modul ska utarbetas senast tolv månader innan referensperioden för den modulen börjar.

En ad hoc-modul ska begränsas till elva variabler.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3.

3.   Kommissionen ska utarbeta definitioner, kontrollregler, kodifiering av variabler, anpassning av förteckningen över undersökningsvariabler som gjorts nödvändiga av den tekniska utvecklingen och utvecklingen av koncept samt en förteckning över principerna för hur frågorna om arbetsmarknadsstatus ska formuleras. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3.

4.   På kommissionens förslag får en förteckning över variabler (nedan kallade strukturella variabler) fastställas bland de undersökningskarakteristika som anges i punkt 1 och som endast behöver insamlas som årsgenomsnitt för 52 veckor i stället för kvartalsgenomsnitt. Den förteckningen över strukturella variabler, minimiurvalsstorlek och undersökningsfrekvens ska upprättas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3. Spanien, Finland och Förenade kungariket får samla in de strukturella variablerna kvartalsvis under en övergångsperiod till och med utgången av 2007.”

3.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (24).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (25) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.3   Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 juni 1998 om konjunkturstatistik (26)

När det gäller förordning (EG) nr 1165/98 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att godkänna och tillämpa de europeiska stickprovsundersökningarna, anpassa bilagorna och vidta genomförandeåtgärder för förordningen, däribland åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen med avseende på insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt översändning av variabler. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1165/98, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1165/98 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.2 d ska ersättas med följande:

”d)

Deltagande i de europeiska stickprovsundersökningar som samordnas av Eurostat i syfte att utarbeta europeiska skattningar.

De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Bestämmelser om hur de ska godkännas och genomföras ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

Europeiska stickprovsundersökningar ska genomföras när nationella stickprovsundersökningar inte motsvarar EU:s krav. Medlemsstaterna får dessutom välja att delta i europeiska stickprovsundersökningar när sådana undersökningar ger möjligheter att avsevärt minska kostnaden för det statistiska systemet eller företagens arbetsbörda till följd av EU:s krav. Genom att delta i en europeisk stickprovsundersökning uppfyller en medlemsstat villkoren för tillhandahållande av den berörda variabeln i enlighet med en sådan undersöknings syfte. De europeiska stickprovsundersökningarna får ange villkoren, graden av noggrannhet och tidsfristerna för översändning av uppgifter.”

2.

I artikel 16.1 ska ”i artikel 18” ersättas med ”i artikel 18.2”.

3.

Artiklarna 17 och 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Tillämpningsföreskrifter

Kommissionen ska fastställa tillämpningsföreskrifter för den här förordningen, inbegripet åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen med avseende på insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt översändning av variabler. Härvid ska man beakta principen att åtgärdernas fördelar ska uppväga deras kostnader och principen att det inte krävs omfattande ytterligare resurser för varken medlemsstaterna eller företagen jämfört med de ursprungliga bestämmelserna i den här förordningen. Åtgärder för att genomföra denna förordning ska särskilt omfatta följande:

a)

Användningen av särskilda enheter (artikel 2).

b)

Uppdateringen av förteckningen över variabler (artikel 3).

c)

Definitionen av och de lämpliga formerna för de översända variablerna (artikel 3).

d)

Införande av europeiska stickprovsundersökningar (artikel 4).

e)

Frekvensen för sammanställning av statistiken (artikel 5).

f)

De nedbrytnings- och aggregeringsnivåer som ska tillämpas på variablerna (artikel 6).

g)

Tidsfristerna för översändning (artikel 8).

h)

Kriterierna för kvalitetsutvärdering (artikel 10).

i)

Övergångsperioder (artikel 13.1).

j)

Undantag som beviljas under övergångsperioderna (artikel 13.2).

k)

Inledande av pilotundersökningar (artikel 16).

l)

Det första basåret som ska tillämpas för tidsserien i Nace rev. 2.

m)

För tidsserier före 2009 som ska rapporteras i enlighet med Nace rev. 2, detaljnivån, formen, den första referensperioden samt referensperioden.

De åtgärder som avses i led j och k ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

De åtgärder som avses i led a–i samt l och m och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

Artikel 18

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (27).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (28) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.

Bilaga A (Industri) ska ändras på följande sätt:

a)

Led a (Räckvidd) ska ersättas med följande:

”a)   Räckvidd

Denna bilaga gäller alla näringsgrenar i avdelningarna B–E i Nace Rev. 2 respektive alla produkter i avdelningarna B–E i CPA. Några uppgifter krävs inte för 37, 38.1, 38.2 och 39 i Nace Rev. 2. Förteckningen över näringsgrenar och grupperingar av näringsgrenar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

I led b (Observationsenhet) ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Användningen av andra observationsenheter får beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

Led c (Förteckning över variabler) ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Kommissionen ska fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

ii)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.

Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om orderingång (130, 131, 132) uppskattas med hjälp av en alternativ huvudindikator, som får beräknas på grundval av uppgifter från konjukturbarometerundersökningar. Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.

Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

iii)

I punkt 8 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Förteckningen över näringsgrenar och grupperingar av näringsgrenar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

iv)

I punkt 10 ska den sista meningen ersättas med följande:

”Förteckningen över näringsgrenar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

d)

I led d (Form) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar.

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som ska utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

e)

I led f (Grad av noggrannhet) ska punkterna 8 och 9 ersättas med följande:

”8.

I fråga om variabeln importpriser (340) får kommissionen fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 först stycket d. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

9.

Variablerna för exportmarknader (122, 132 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace Rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace Rev. 2. Uppgifter om Nace Rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet får kommissionen fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt artikel 4.2 första stycket d. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 18.3. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 132, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

f)

I led j (Övergångsperiod) ska alla hänvisningar till artikel 18 ersättas av hänvisningar till artikel 18.2.

5.

Bilaga B (Byggnadsverksamhet) ska ändras på följande sätt:

a)

I led b (Observationsenhet) ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Användningen av andra observationsenheter får beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Led c (Förteckning över variabler) ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

ii)

I punkt 6 ska sista stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska senast den 11 augusti 2008 besluta om huruvida artikel 17 b ska åberopas för att ersätta variabeln byggnadskostnader med variabeln producentpriser med verkan från basåret 2010. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

I led d (Form) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Variablerna produktion (110, 115 och 116) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som ska utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

d)

I led j (Övergångsperiod) ska alla hänvisningar till artikel 18 ersättas av hänvisningar till artikel 18.2.

6.

Bilaga C (Detaljhandel och reparation) ska ändras på följande sätt:

a)

I led b (Observationsenhet) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Användningen av andra observationsenheter får beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Led c (Förteckning över variabler) ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

ii)

I punkt 4 ska sista stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska senast den 11 augusti 2008 besluta om huruvida artikel 17 b ska åberopas för att inkludera variablerna antal utförda timmar (220) och bruttolöner (230) med verkan från basåret 2010. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

I led d (Form) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som ska utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

d)

I led g (Tidsfrister för översändning av uppgifter) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 först stycket d. Villkoren för fördelningen ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

e)

I led j (Övergångsperiod) ska alla hänvisningar till artikel 18 ersättas av hänvisningar till artikel 18.2.

7.

Bilaga D (Andra tjänster) ska ändras på följande sätt:

a)

I led b (Observationsenhet) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Användningen av andra observationsenheter får beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Led c (Förteckning över variabler) ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Räknat från inledningen av den första referensperioden får uppgifter om antal sysselsatta (210) uppskattas med hjälp av antalet anställda (211). Denna uppskattning får göras för en period på fem år räknat från den dag då förordningen träder i kraft. Denna period ska förlängas med ytterligare högst fem år om inte annat beslutas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

ii)

I punkt 4 ska sista stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska senast den 11 augusti 2008 besluta om huruvida artikel 17 b ska åberopas för att inkludera variablerna antal utförda timmar (220) och bruttolöner (230) med verkan från basåret 2010. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

I led d (Form) ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Förteckningen över variabler som ska utarbetas korrigerade för antalet arbetsdagar får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

d)

I led e (Referensperiod) ska sista stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska senast den 11 augusti 2008 besluta om huruvida artikel 17 e ska åberopas i samband med en översyn av frekvensen för sammanställning av variabeln för omsättning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

e)

I led f (Grad av noggrannhet) ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.

Förteckningen över näringsgrenar och grupperingar av näringsgrenar får ändras av kommissionen senast den 11 augusti 2008. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

f)

I led i (Första referensperioden) och led j (Övergångsperiod) ska alla hänvisningar till artikel 18 ersättas av hänvisningar till artikel 18.2.

3.4   Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader (29)

När det gäller förordning (EG) nr 530/1999 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och fastställa utvärderingskriterier för kvaliteten. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 530/1999, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 530/1999 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 11 och 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Tillämpningsåtgärder

Följande åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning ska fastställas av kommissionen för varje referensperiod senast nio månader före referensperioden inbegripet åtgärder för beaktande av ekonomiska och tekniska förändringar:

i)

Definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas (artikel 6).

ii)

Lämpligt tekniskt format för överföringen av resultaten (artikel 9).

iii)

Utvärderingskriterier för kvaliteten (artikel 10).

iv)

Undantag, i vederbörligen motiverade fall, för 2004 respektive 2006 (artikel 13.2).

Åtgärderna i led ii och iv ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

Åtgärderna i led i och iii, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (30).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (31) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   För åren 2004 respektive 2006 får det beslutas om undantag från artiklarna 3 och 6 i den mån det nationella statistiska systemet kräver större justeringar, enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.”

3.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex (32)

När det gäller förordning (EG) nr 450/2003 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa definitionerna och ändra de tekniska specifikationerna, ta in nya avsnitt i undersökningarna, anpassa uppdelning av index i näringsgrenar, fastställa kvalitetskriterier, utföra genomförbarhetsstudier och anpassa besluten till dessa samt fastställa vilken metod som ska tillämpas för att uppnå kedjeindex. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 450/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 450/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

”4.   Tekniska specifikationer av indexet, inklusive revidering av vägningsstrukturen, får omdefinieras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

2.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Huruvida förordningens tillämpningsområde ska omfatta näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2 ska bestämmas av kommissionen med hänsyn till de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Uppdelning av variabler

1.   Uppgifterna ska delas upp efter de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2-delningar (med tvåsiffriga tal) eller grupperingar av delningar, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, som definieras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Arbetskostnadsindex ska tas fram separat för följande tre kategorier av arbetskraftskostnader:

a)

Totala arbetskraftskostnader.

b)

Egentlig lön definieras med hänvisning till punkt D.11 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

c)

Arbetsgivares kollektiva avgifter samt de skatter som betalas av arbetsgivaren med avdrag för subventioner som arbetsgivaren erhåller, definierat som summan av punkterna D.12 och D.4 minus D.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999.

2.   Ett index över de uppskattade totala arbetskostnaderna, exklusive bonus som definieras i D.11112 i bilaga II till förordning (EG) nr 1726/1999, ska anges uppdelade efter näringsgren som definieras av kommissionen och grunda sig på Nace Rev.2-indelningen med beaktande av de genomförbarhetsstudier som definieras i artikel 10. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

4.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Kvalitet

1.   De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla separata kvalitetskriterier som ska definieras av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

2.   Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Innehållet i dessa rapporter ska definieras av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

5.

Artiklarna 11 och 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Genomförandebestämmelser

Följande åtgärder för att genomföra denna förordning, inklusive åtgärder som tar hänsyn till ekonomiska och tekniska förändringar, ska antas av kommissionen:

a)

Definition av uppdelningarna, i överensstämmelse med artikel 4.1, som ska inkluderas i den fasta strukturen.

b)

Tekniska specifikationer av indexet (artikel 2).

c)

Inkluderingen av Nace Rev. 2-avdelningarna O–S (artikel 3).

d)

Uppdelning av index i näringsgrenar (artikel 4).

e)

Format för överföring av resultaten och tillvägagångssätt för att justera resultaten (artikel 6).

f)

Separata kvalitetskriterier för aktuella och historiska uppgifter som överförs och innehållet i kvalitetsrapporterna (artikel 8).

g)

Övergångsperiod (artikel 9).

h)

Inrättandet av genomförbarhetsstudier och beslut i enlighet med resultaten av dessa studier (artikel 10).

i)

Metoden som ska användas för att uppnå kedjeindex (bilaga).

Åtgärderna i led e, g och h ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.2.

Åtgärderna i led a, b, c, d, f och i, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom (33).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6.

I bilagan ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Metoden för att uppnå kedjeindex kommer att definieras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.3.”

3.6   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag (34)

När det gäller förordning (EG) nr 1552/2005 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa definitionerna och urvalsmetoderna, närmare precisera de uppgifter som ska samlas in samt uppställa kvalitetskrav på uppgifterna och deras överföring. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1552/2005, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1552/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får, med hänsyn till deras specifika nationella företagsstorleksfördelning och utvecklingen av politiska behov, utvidga definitionen av en statistisk enhet i sitt land. Kommissionen får också besluta att utvidga den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

Artikel 7.3 ska ersättas med följande:

”3.   Krav på urval och precision och de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas ska bestämmas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   De särskilda uppgifter som ska samlas in beroende på utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags utbildning ska bestämmas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

4.

Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överlämnas för gemenskapsstatistik över yrkesutbildning på företag, utformningen av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 samt alla åtgärder som krävs för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet ska bestämmas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

5.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska bestämma det första referensår för vilket uppgifterna ska samlas in. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

6.

Artiklarna 13 och 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Genomförandeåtgärder

De åtgärder som krävs för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen avseende insamling, överföring och behandling av uppgifterna, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

Andra åtgärder som krävs för genomförandet av denna förordning, inbegripet lämpligt tekniskt format och utbytesstandard för överföring av uppgifterna på elektronisk väg, ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.

Artikel 14

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom (35).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   INRE MARKNADEN

4.1   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) (36)

När det gäller förordning (EG) nr 2195/2002 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att uppdatera strukturen och koderna i den gemensamma terminologin för offentlig upphandling, göra tekniska anpassningar av samtliga bilagor till den förordningen för att ge användarna ett verktyg som är väl anpassat till deras behov och utvecklingen på marknaden. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2195/2002, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar som är rent tekniska till sin natur.

Artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 2195/2002 ska därför ersättas med följande:

”Artikel 2

De bestämmelser som är nödvändiga för revideringen av CPV ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 3.2. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen anta sådana bestämmelser i enlighet med det skyndsamma förfarande som avses i artikel 3.3.

Artikel 3

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets beslut 71/306/EEG (37).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.2   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (38)

När det gäller direktiv 2004/17/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att vidta tekniska justeringar av vissa bestämmelser i direktivet och dess bilagor, i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen eller till utvecklingen i medlemsstaterna och att se över gällande tröskelvärden i bestämmelserna. Dessa åtgärder, som har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/17/EG, måste antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl, och på grund av de tidsfrister som ska följas när det gäller beräkning och offentliggörande, bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för omarbetning av vissa gränsvärden.

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta ändringar av rent teknisk natur.

Direktiv 2004/17/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 68 ska ersättas med följande:

”Artikel 68

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets beslut 71/306/EEG (39).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som anges i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara fyra, två respektive sex veckor.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 69 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska vartannat år från och med 30 april 2004 kontrollera de tröskelvärden som fastställs i artikel 16 och vid behov med avseende på andra stycket revidera dem. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5.”

b)

Första stycket i punkt 2 ska ersättas med följande:

”Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 ska kommissionen anpassa tröskelvärdena i artikel 61 (projekttävlingar) till det reviderade tröskelvärdet för tjänstekontrakt. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5.”

3.

Artikel 70 ska ersättas med följande:

”Artikel 70

Ändringar

1.   Kommissionen får i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68.2 ändra följande:

a)

Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av uppgifter enligt bilaga XX av skäl som hänger samman med tekniska framsteg eller av administrativa skäl.

b)

Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 41, 42, 43 och 63 ska upprättas, överföras, mottas, översättas, insamlas och spridas.

c)

I syfte att i enlighet med artikel 67.3 förenkla formerna för tillämpning och upprättande, överföring, mottagande, översättning, insamling och spridning av statistiska rapporter som föreskrivs i artiklarna 67.1 och 67.2.

2.   Kommissionen får ändra följande:

a)

Förteckningarna över upphandlande enheter i bilagorna I-X så att de uppfyller kriterierna i artiklarna 2-7.

b)

Formerna för särskilda hänvisningar i meddelandena till särskilda positioner i CPV-nomenklaturen.

c)

Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XVII, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till särskilda positioner i den nomenklaturen inom de tjänstekategorier som anges i bilagan.

d)

Referensnumren i nomenklaturen i bilaga XII, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras, och formerna för hänvisning i meddelandena till de särskilda positionerna i den nomenklaturen.

e)

Bilaga XI.

f)

Bestämmelserna om och de tekniska kraven på utrustningen för elektronisk mottagning enligt a, f och g i bilaga XXIV.

g)

Den tekniska utformningen av de beräkningsmetoder som avses i artikel 69.1 andra stycket och artikel 69.2 andra stycket.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 68.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 68.5.”

4.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (40)

När det gäller direktiv 2004/18/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att vidta tekniska justeringar av vissa bestämmelser i direktivet och dess bilagor, i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen eller till utvecklingen i medlemsstaterna och att se över gällande tröskelvärden i bestämmelserna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/18/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl, och på grund av de tidsfrister som ska följas när det gäller beräkning och offentliggörande, bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för omarbetning av vissa gränsvärden.

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av rent teknisk natur.

Direktiv 2004/18/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 77 ska ersättas med följande:

”Artikel 77

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom rådets beslut 71/306/EEG (41).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den tid som anges i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara fyra, två respektive sex veckor.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2.

Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska vartannat år från och med 30 april 2004 kontrollera de tröskelvärden som fastställs i artikel 7 och vid behov revidera dem. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 77.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 77.5.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Samtidigt med revideringen enligt punkt 1 ska kommissionen anpassa följande:

a)

Tröskelvärdena i artikel 8 första stycket a, i artikel 56 och i artikel 63.1 första stycket ska anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga byggentreprenadkontrakt.

b)

Tröskelvärdet i artikel 67.1 a ska anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga tjänstekontrakt som tilldelas av de upphandlande myndigheter som anges i bilaga IV.

c)

Tröskelvärdena i artikel 8 första stycket b och i artikel 67.1 b och c ska anpassas till det reviderade tröskelvärdet för offentliga tjänstekontrakt som tilldelas av andra upphandlande myndigheter än de som anges i bilaga IV.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 77.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 77.5.”

3.

Artikel 79 ska ersättas med följande:

”Artikel 79

Ändringar

1.   Kommissionen får i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 77.2 ändra följande:

a)

Formerna för hur de meddelanden som avses i artiklarna 35, 58, 64 och 69 samt de statistikrapporter som föreskrivs i artikel 35.4 fjärde stycket och i artiklarna 75 och 76 ska upprättas, överföras, mottas, översättas, insamlas och spridas.

b)

Bestämmelserna om överföring och offentliggörande av de uppgifter som avses i bilaga VIII, av skäl som hänger samman med tekniska framsteg eller av administrativa skäl.

2.   Kommissionen får ändra följande:

a)

Den tekniska utformningen av de beräkningsmetoder som avses i artikel 78.1 andra stycket och artikel 78.3.

b)

De särskilda formerna för hänvisningar till särskilda positioner i CPV-nomenklaturen i meddelandena.

c)

Förteckningarna över offentligrättsliga organ och kategorier av organ enligt bilaga III, när en sådan ändring, grundade på anmälningar från medlemsstaterna, visar sig nödvändig.

d)

Förteckningarna över de centrala statliga myndigheter som avses i bilaga IV, efter de ändringar som är nödvändiga för att följa avtalet.

e)

Referensnumren till nomenklaturen i bilaga I, förutsatt att detta direktivs materiella tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisningar i meddelandena till särskilda nummer i den nomenklaturen.

f)

Referensnumren till nomenklaturen i bilaga II, förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras därigenom, och formerna för hänvisning i meddelandena till särskilda nummer i den nomenklaturen inom de tjänstekategorier som anges i den bilagan.

g)

Bestämmelserna om och de tekniska krav på utrustningen för elektronisk mottagning enligt punkterna a, f och g i bilaga X.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 77.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 77.5.”

5.   HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

5.1   Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (42)

När det gäller förordning (EEG) nr 315/93 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa högsta tillåtna gränsvärden för vissa främmande ämnen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EEG) nr 315/93 genom att komplettera det med icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Försenat fastställande av högsta tillåtna gränsvärden för vissa främmande ämnen kan medföra en hälsorisk för människor och djur. När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för fastställande av gränsvärden.

Förordning (EEG) nr 315/93 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.3 ska första stycket ersättas med följande:

”För att skydda folkhälsan och i enlighet med punkt 1 får, om så behövs, högsta tillåtna gränsvärden för vissa främmande ämnen fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 8.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 8.4.”

2.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska snarast möjligt inom Ständiga livsmedelskommittén, inrättad genom beslut 69/414/EEG (43), granska de skäl som har uppgetts av den medlemsstat som avses i punkt 1 samt genast avge sitt yttrande och vidta nödvändiga åtgärder för att bekräfta, ändra eller upphäva den nationella åtgärden i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 8.2.

3.

I artikel 5.3 fjärde stycket ska ”artikel 8” ersättas med ”artikel 8.2”.

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i rådets beslut 1999/468/EG (44) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.2   Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov (45)

När det gäller direktiv 93/74/EEG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta allmänna bestämmelser om tillämpningen av uppgifterna i förteckningen över användningsområden och att med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta ändringar av förteckningen över användningsområden och de allmänna bestämmelserna om tillämpningen av uppgifterna i den förteckningen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 93/74/EEG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Foder för särskilda näringsbehov är viktigt för utfodring av sällskapsdjur och för boskapsuppfödning. Sammansättningen och tillverkningen av sådant foder måste ske på ett speciellt sätt för att täcka specifika näringsbehov hos de sällskapsdjur eller djur för livsmedelsproduktion vars fodersmältning, upptagningsförmåga eller ämnesomsättning under en kort period skulle kunna resultera i störningar eller är tillfälligt eller kroniskt störd. Därför måste de som använder djurfoder för särskilda näringsbehov omedelbart förses med korrekt och meningsfull information om fodret för att kunna göra väl underbyggda val. När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagandet av allmänna bestämmelser om tillämpningen av uppgifterna i förteckningen över användningsområden och för att med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen anta ändringar av förteckningen över användningsområden och de allmänna bestämmelserna om tillämpningen av uppgifterna i den förteckningen.

Direktiv 93/74/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommissionen ska anta följande:

a)

En förteckning över användningsområden i överensstämmelse med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2 senast den 30 juni 1994. Denna förteckning ska innehålla

de uppgifter som avses i artikel 5.1 b, c, d och e, och

i tillämpliga fall, de uppgifter som avses i artikel 5.2 och 5.4 andra stycket.

b)

Allmänna bestämmelser om tillämpningen av uppgifterna i led a, inklusive användningstolerans.

c)

Ändringar av de bestämmelser som antas i enlighet med leden a och b med hänsyn till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Åtgärderna i led b och c, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 9.4.”

2.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska snarast möjligast inleda det föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2 i syfte att vidta lämpliga åtgärder som avser att bekräfta, ändra eller upphäva den nationella åtgärden.”

3.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.3   Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (46)

När det gäller direktiv 96/23/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att ändra bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/23/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/23/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Planen måste överensstämma med provtagningsnivåer och provtagningsfrekvenser som föreskrivs i bilaga IV. På begäran av en medlemsstat får dock kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2, för de berörda medlemsstaterna anpassa de krav på en lägsta kontrollnivå som fastställs i bilaga IV, under förutsättning att det har klarlagts att anpassningen ökar planens allmänna effektivitet i den berörda medlemsstaten och inte på något sätt minskar dess möjligheter att identifiera restsubstanser eller fall av illegal behandling med ämnen som anges i bilaga I.

2.   Ny kontroll av grupper av restsubstanser som ska undersökas enligt bilaga II, och fastställande av de provtagningsnivåer och provtagningsfrekvenser för djur och produkter som avses i artikel 3, och som ännu inte fastställts i bilaga IV, ska göras av kommissionen, första gången inom arton månader från antagandet av detta direktiv. Härvid ska kommissionen ta hänsyn till den erfarenhet som vunnits i fråga om befintliga nationella åtgärder och den information som lämnas till kommissionen enligt befintliga gemenskapskrav om undersökning av restsubstanser inom dessa särskilda sektorer. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.4.”

2.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 andra och tredje stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska lägga fram de planer som den anser överensstämma för godkännande i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.3.

Kommissionen får med användning av det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2 på begäran av den berörda medlemsstaten eller på eget initiativ besluta att godkänna en ändring eller komplettering av en tidigare i enlighet med punkt 2 godkänd plan, för att ta hänsyn till utvecklingen av situationen i en viss medlemsstat eller i någon av dess regioner, till resultaten av nationell översyn eller till konstateranden som gjorts inom ramen för artiklarna 16 och 17.”

b)

Punkt 2 femte stycket ska ersättas med följande:

”Om medlemsstaterna har kommentarer eller om kommissionen anser att uppdateringen inte är överensstämmande eller att den är otillräcklig ska den hänskjuta den uppdaterade planen till ständiga veterinärkommittén, som ska besluta i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.3.”

3.

I artikel 14.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”En förteckning över de utsedda laboratorierna ska upprättas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.3.”

4.

I artikel 15.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Närmare bestämmelser för de officiella provtagningarna samt rutin- och referensmetoderna för analys av officiella prover ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.4.”

5.

I artikel 20.2 ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Lämpliga åtgärder får vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2 med beaktande av experternas utlåtande.”

6.

Artikel 21.1 andra stycket och 21.2 ska ersättas med följande:

”Den berörda medlemsstaten ska vidta de åtgärder som krävs för att beakta resultaten av den kontrollen och ska till kommissionen meddela vidtagna åtgärder. Om kommissionen anser åtgärderna vara otillräckliga, ska kommissionen efter att ha rådgjort med medlemsstaten i fråga och med beaktande av åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan, vidta lämpliga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.

2.   Allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad avser frekvensen av och formerna för genomförandet av de kontroller som avses i punkt 1 första stycket (inbegripet formerna för samarbete med de behöriga myndigheterna) ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.3.”

7.

Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska godkänna den ifrågavarande planen i enlighet med det föreskrivande förfarandet som avses i artikel 33.3. Andra garantier än de som följer av tillämpningen av detta direktiv, får antas i enlighet med samma förfarande.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Om kraven i punkt 1 inte uppfylls, får ett tredjeland tills vidare strykas från listorna över tredjeländer enligt gemenskapslagstiftningen och därmed från förmånen av ’för-listning’, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.3, på begäran av en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ.”

8.

I artikel 30.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Om kommissionen, i fall då tredjeländer har ingått likvärdighetsavtal med gemenskapen, efter förfrågningar hos de behöriga myndigheterna i de ifrågavarande tredjeländerna kommer fram till att dessa inte har fullgjort sina förpliktelser och garantier som anges i planerna enligt artikel 29.1, ska kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2, besluta att det berörda landet inte får dra nytta av avtalen i fråga om berörda djur och produkter tills tredjelandet har vidtagit rättelse. Beslutet ska upphävas i enlighet med samma förfarande.”

9.

Artikel 32 ska utgå.

10.

Artikel 33, 34 och 35 ska ersättas med följande:

”Artikel 33

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, som inrättats genom artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (47).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (48) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara 15 dagar.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 34

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2, får bilagorna I, III, IV och V ändras eller kompletteras av kommissionen. Dessa bilagor får särskilt ändras, med hänsyn till en bedömning av risker beträffande följande aspekter:

Eventuell toxicitet hos restsubstanser i livsmedel med animaliskt ursprung,

Möjlig förekomst av restsubstanser i livsmedel med animaliskt ursprung.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv bland annat genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.4.

Artikel 35

Kommissionen får anta nödvändiga övergångsåtgärder för genomförandet av de förfaranden som anges i detta direktiv.

Övergångsbestämmelser med en allmän räckvidd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specifikationer om de krav som fastställs i bestämmelserna i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.4.

Andra övergångsbestämmelser får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.

5.4   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (49)

När det gäller förordning (EG) nr 258/97 bör kommissionen särskilt få befogenhet att anpassa bestämmelserna om skydd av uppgifter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att komplettera förordning (EG) nr 258/97 med nya icke väsentliga delar måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 258/97 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.3 ska ”artikel 13” ersättas av ”artikel 13.2”.

2.

I artikel 3.4 andra stycket ska ”artikel 13” ersättas med ”artikel 13.2”.

3.

I artikel 4.5 ska ”artikel 13” ersättas av ”artikel 13.2”.

4.

I artikel 7.1 ska ”artikel 13” ersättas av ”artikel 13.2”.

5.

I artikel 8.3 ska ”artikel 13” ersättas av ”artikel 13.2”.

6.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Närmare bestämmelser om skydd av uppgifter som tillhandahålls av sökanden ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”

7.

Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska så snart som möjligt, med hjälp av ständiga livsmedelskommittén, undersöka de skäl som avses i punkt 1 och vidta lämpliga åtgärder för att bekräfta, ändra eller upphäva den nationella åtgärden i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 13.2. Den medlemsstat som har fattat ett sådant beslut som avses i punkt 1 kan upprätthålla det till dess att dessa åtgärder träder i kraft.”

8.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.5   Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (50)

När det gäller beslut nr 2119/98/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa förteckningen över smittsamma sjukdomar och kriterierna för vilka av sjukdomarna som ska omfattas av gemenskapsnätverket, samt de metoder för epidemiologisk och mikrobiologisk övervakning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av beslut nr 2119/98/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Om det uppstår nödsituationer med anledning av utbrott eller ny utveckling av allvarliga smittsamma sjukdomar bör systemet för epidemiologisk övervakning kopplas på så snart som möjligt för att skydda befolkningen och folkhälsan. När det föreligger tvingande, brådskande skäl och de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll inte kan iakttas bör kommissionen få tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta beslut om dessa smittsamma sjukdomar, urvalskriterierna för de sjukdomarna, epidemiologiska och mikrobiologiska övervakningsmetoder samt ändringar av bilagan till beslut nr 2119/98/EG som innehåller förteckningen över smittsamma sjukdomar.

Beslut nr 2119/98/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”För att gemenskapsnätverket för epidemiologisk övervakning ska fungera effektivt och för att få enhetliga upplysningar inom detta, ska följande bestämmas av kommissionen:”

b)

Följande andra och tredje stycken ska läggas till:

”De åtgärder som avses i led a, b och e, och som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 7.4.

De åtgärder som avses i led c, d, f, g och h ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

2.

Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

”5.   Förfarandena för de upplysningar och det samråd som avses i punkterna 1, 2 och 3 och förfarandena för den samordning som avses i punkterna 1 och 4 ska bestämmas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 7.2.”

3.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

4.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Bilagan får ändras eller kompletteras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta beslut, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 7.4.”

5.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (51)

När det gäller direktiv 2000/13/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktivet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2000/13/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll, bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar av förteckningarna över vissa ingredienser.

Direktiv 2000/13/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   De gemenskapsbestämmelser som avses i punkterna 1 och 2 ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3a, andra stycket, ska led d ersättas med följande:

”d)

Vad gäller övriga produkter, eftersom de är åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

b)

Punkt 6 andra stycket ska ändras på följande:

i)

Första strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

Ingredienser som tillhör någon av de i bilaga 1 uppräknade kategorierna och som är beståndsdelar av ett annat livsmedel, behöver anges endast med namnet på denna kategori.

Förteckningen över kategorier i bilaga I får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.

Beteckningen stärkelse i bilaga I måste dock alltid kompletteras med en angivelse av vilken specifik växt den framställts ur, när denna ingrediens kan innehålla gluten.”

ii)

Andra strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

Ingredienser som tillhör någon av de i bilaga II uppräknade kategorierna ska alltid anges med namnet på denna kategori åtföljt av deras särskilda beteckning eller E-nummer. Om en ingrediens tillhör mer än en av kategorierna ska den kategori anges som är lämpligast med hänsyn till ingrediensens huvudsakliga funktion i det aktuella livsmedlet.

Ändringar av bilaga II som grundas på framsteg när det gäller vetenskapligt eller tekniskt kunnande, eftersom de är åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 20.4.

Beteckningen modifierad stärkelse i bilaga II måste dock alltid kompletteras med en angivelse av vilken specifik växt den framställs ur, när denna ingrediens kan innehålla gluten.”

c)

I punkt 7 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De gemenskapsbestämmelser som avses i denna punkt ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

d)

I punkt 11 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av det andra stycket får bilaga IIIa ändras av kommissionen, efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har yttrat sig på grundval av artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (52). Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 20.4.

3.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d)

i de fall som fastställs av kommissionen; detta fastställande, eftersom det är en åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska göras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

b)

Punkt 3 d ska ersättas med följande:

”d)

i de fall som fastställs av kommissionen; detta fastställande, eftersom det är en åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska göras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

c)

I punkt 4 ska tredje meningen ersättas med följande:

”Sådana bestämmelser ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

4.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Denna uppräkning kan kompletteras av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   De gemenskapsbestämmelser som avses i punkterna 1 andra stycket, 2 b, 2 d och 5 andra stycket ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

5.

I artikel 11.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De gemenskapsbestämmelser som avses i denna punkt ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

6.

I artikel 12 ska andra stycket ersättas med följande:

”För andra drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol ska dessa bestämmelser fastställas av kommissionen.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

7.

Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att det inom deras territorier är förbjudet att saluföra livsmedel för vilka uppgifterna enligt artikel 3 och artikel 4.2 inte ges på ett språk som med lätthet förstås av konsumenten, såvida inte konsumenten faktiskt informeras genom andra åtgärder som fastställs beträffande en eller flera uppgifter i märkningen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.”

8.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

9.

Artikel 21 ska ersättas med följande:

”Artikel 21

Kommissionen ska anta tillfälliga åtgärder om det visar sig nödvändigt för att underlätta tillämpningen av detta direktiv.

Övergångsbestämmelser med en allmän räckvidd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specifikationer om de krav som anges i bestämmelserna i detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 20.3.

Andra övergångsbestämmelser får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 20.2.”

5.7   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (53)

När det gäller direktiv 2001/37/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa reglerna om användning av färgfotografier eller andra illustrationer på tobaksvaror och att till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen anpassa bestämmelserna om mätmetoder samt varningstexter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2001/37/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2001/37/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Regler för användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att skildra eller förklara rökningens följder för hälsan ska antas av kommissionen för att säkerställa att bestämmelserna för den inre marknaden inte åsidosätts. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

2.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Anpassningsåtgärder

1.   Åtgärder för att anpassa de mätmetoder som avses i artikel 4 och de därmed sammanhängande definitionerna till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

2.   Åtgärder för att anpassa de varningstexter som ska finnas på styckförpackningar med tobaksvaror enligt bilaga I till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt åtgärder avseende hur ofta hälsovarningstexterna ska bytas ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

3.   Märkningen för identifiering och spårning av tobaksvaror ska anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10.2.”

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.8   Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (54)

När det gäller direktiv 2001/95/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa och anpassa grundregler och rutiner för underrättelser om allvarliga risker för produktsäkerheten. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2001/95/EG, bland annat genom att komplettera det med icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas, i synnerhet som systemet för snabb varning inte kan fungera väl utan lämpliga regler och rutiner för underrättelse om allvarliga risker för produktsäkerheten.

Direktiv 2001/95/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 a ska ersättas med följande:

”a)

De krav som är avsedda att säkerställa att de produkter som överensstämmer med standarderna uppfyller det allmänna säkerhetskravet ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.4.”

2.

I artikel 5.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska anpassa de specifika krav angående informationsplikten som anges i bilaga I. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.5.”

3.

Artikel 12.3 ska ersättas med följande:

”3.   Detaljerade förfaranden för RAPEX anges i bilaga II. Kommissionen ska anpassa dem. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.5.”

4.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara 15 dagar.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.”

5.9   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (55)

När det gäller förordning (EG) nr 178/2002 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta bestämmelser om antalet vetenskapliga paneler och deras namn, rutiner för att begära yttrande från myndigheten och kriterier för att föra upp en organisation på förteckningen över de organ som utsetts av medlemsstaterna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 178/2002, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 178/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.

I artikel 28.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Antalet vetenskapliga paneler och deras namn får på begäran av myndigheten anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.”

2.

Artikel 29.6 ska ersättas med följande:

”6.   Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel ska fastställas av kommissionen efter samråd med myndigheten. Dessa regler ska särskilt avse

a)

det förfarande som myndigheten tillämpar då en begäran inkommer,

b)

riktlinjerna för vetenskaplig utvärdering av sådana ämnen, produkter eller processer som enligt gemenskapslagstiftningen kräver förhandsgodkännande eller som måste vara upptagna på en positivlista, särskilt då gemenskapslagstiftningen föreskriver eller tillåter att ansökan om detta lämnas in.

Den åtgärd som avses i led a som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.

De riktlinjer som avses i led b ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 58.2.”

3.

Artikel 36.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska, efter samråd med myndigheten, fastställa föreskrifter för kriterier för att ta med ett institut i den förteckning över kompetenta organisationer som utsetts av medlemsstaterna, regler för harmoniserade kvalitetskrav samt regler för ekonomiskt stöd. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 58.3.

Andra tillämpningsföreskrifter för tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska fastställas av kommissionen efter samråd med myndigheten, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 58.2.”

4.

Artikel 58.2–58.3 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.10   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (56)

När det gäller förordning (EG) nr 1774/2002 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa bestämmelser såväl om bortskaffande, bearbetning, import, export och omvandling av animaliska biprodukter i kategori 1, 2 och 3, som bestämmelser om utsläppande på marknaden av animaliska biprodukter från områden som är föremål för djurhälsorestriktioner och av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel samt att fastställa villkoren för import från tredjeländer av foder till sällskapsdjur och råvaror för produktion av foder till sällskapsdjur och särskilda eller alternativa hygienkrav som fastställs i bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1774/2002, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

När det föreligger tvingande, brådskande skäl och de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll inte kan iakttas bör kommissionen få tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta bestämmelser om utsläppande på marknaden av animaliska biprodukter, eller därav framställda produkter som kommer från områden som är föremål för djurhälsorestriktioner, för att anta alternativa bestämmelser i särskilda fall när det gäller utsläppande på marknaden av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter från områden som är föremål för djurhälsorestriktioner, samt för att ändra bilagorna.

Förordning (EG) nr 1774/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får dock reglera import och utsläppande på marknaden av produkter som inte anges i bilagorna VII och VIII i sin nationella lagstiftning i väntan på att ett beslut ska fattas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 33.3. Medlemsstaterna ska omedelbart informera kommissionen om de använder sig av den möjligheten.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led e ersättas med följande:

”e)

mot bakgrund av nya vetenskapliga rön bortskaffas med någon annan metod som godkänts av kommissionen, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Denna metod kan antingen komplettera eller ersätta de metoder som föreskrivs i led a–d i denna punkt.”

b)

I punkt 4 ska den första meningen ersättas med följande:

”Kategori 1-material får endast importeras eller exporteras i enlighet med denna förordning eller regler som fastställts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

3.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led c i ska ersättas med följande:

”i)

när det gäller uppkommet proteinhaltigt material, användas som organiskt gödningsmedel eller jordförbättringsmedel i enlighet med eventuella krav som har fastställts av kommissionen, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén; dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3,”.

ii)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

när det gäller material som kommer från fisk, ensileras eller komposteras i enlighet med bestämmelser som har antagits av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

iii)

Led e iii ska ersättas med följande:

”iii)

omvandlas i en biogasanläggning eller komposteras i enlighet med bestämmelser som har fastställts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3,”.

iv)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

bortskaffas med någon annan metod, eller användas på något annat sätt, i enlighet med bestämmelser som har antagits av kommissionen, efter samråd med berörd vetenskaplig kommitté. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Den här metoden eller det här sättet får antingen komplettera eller ersätta dem som föreskrivs i led a–f i denna punkt.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kategori 2-material får endast släppas ut på marknaden eller exporteras i enlighet med denna förordning eller regler som fastställts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

4.

I artikel 6.2 ska led g, h och i ersättas med följande:

”g)

när det gäller matavfall enligt punkt 1 led l, omvandlas i en biogasanläggning eller komposteras i enlighet med bestämmelser som har fastställts av kommissionen, eller i väntan på att sådana bestämmelser ska antas, i enlighet med nationell lagstiftning. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3,

h)

när det gäller material som kommer från fisk, ensileras eller komposteras i enlighet med bestämmelser som har antagits av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3, eller

i)

bortskaffas med någon annan metod, eller användas på något annat sätt, i enlighet med bestämmelser som har antagits av kommissionen, efter samråd med berörd vetenskaplig kommitté; dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Den här metoden eller det här sättet får komplettera eller ersätta dem som föreskrivs i led a–h.”

5.

Artikel 12.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kraven i punkterna 2 och 3 får ändras av kommissionen med beaktande av nya vetenskapliga rön, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

6.

Artikel 16.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

uppfyller de särskilda krav som anges i bilagorna VII och VIII, eller de närmare bestämmelser som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 33.4.”

b)

I andra stycket ska den första meningen ersättas med följande:

”Andra villkor än de som anges i första stycket får fastställas i särskilda situationer genom beslut som antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 33.4.”

7.

Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska se till att organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel som är framställda av bearbetade produkter, såvida de inte framställts av naturgödsel och mag- och tarminnehåll, släpps ut på marknaden eller exporteras endast om de uppfyller eventuella krav som fastställts av kommissionen, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

8.

Artikel 22.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska fastställa bestämmelser som rör kontrollåtgärder. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.

Andra genomförandebestämmelser till denna artikel ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.

Undantag från punkt 1 a får beviljas för fisk och pälsdjur, efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

9.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led d ersättas med följande:

”d)

Medlemsstaterna får dessutom, under de behöriga myndigheternas tillsyn, tillåta användning av sådant kategori 1-material som avses i artikel 4.1 b ii för utfodring av utrotningshotade eller skyddade arter av asätande fåglar enligt regler som har fastställts av kommissionen, efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Närmare bestämmelser om kontrollåtgärder får antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

10.

Artikel 25.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får fastställa regler om hur ofta kontroller ska ske och om referensmetoder för mikrobiologiska analyser. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.

Andra närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel får fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.”

11.

Artikel 26.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får fastställa regler om hur ofta kontroller ska ske och om referensmetoder för mikrobiologiska analyser. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.

Andra närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel får fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.”

12.

I artikel 28 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska dock vara tillåtet att importera sällskapsdjursfoder och råvaror för produktion av sådant foder från tredjeland även om detta foder och dessa råvaror kommer från djur som har behandlats med vissa ämnen som är förbjudna enligt direktiv 96/22/EG, under förutsättning att dessa råvaror är permanent märkta och i enlighet med vissa särskilda villkor, som fastställts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

13.

Artikel 32.1 ska ersättas med följande:

”1.   Efter samråd med berörd vetenskaplig kommitté i frågor som kan ha betydelse för djurs och människors hälsa får bilagorna ändras eller kompletteras och lämpliga övergångsbestämmelser antas av kommissionen.

Övergångsbestämmelser och åtgärder som ändrar eller kompletterar bilagorna, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, särskilt ytterligare specifikationer om de krav som anges i bestämmelserna i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 33.4.

Andra övergångsbestämmelser får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 33.2.”

14.

Artikel 33 ska ersättas med följande:

”Artikel 33

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara 15 dagar.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

15.

I bilaga III kapitel II del B ska punkt 11 ersättas med följande:

”11.

Avloppsvatten ska behandlas så att det, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställs att det inte återstår några patogener. Särskilda krav på behandling av avloppsvatten från mellananläggningar för kategori 1- eller kategori 2-material får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

16.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel II ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

Avloppsvatten från den orena sektorn ska behandlas så att det, så långt det är praktiskt möjligt, säkerställs att det inte återstår några patogener. Särskilda krav på behandling av avloppsvatten från bearbetningsanläggningar får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

b)

I kapitel V ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

Valideringsförfaranden som baseras på testmetoder får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

17.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel I del C ska punkt 8 ersättas med följande:

”8.

Bearbetade produkter som härrör från kategori 1- eller 2-material, med undantag av flytande produkter som är avsedda för biogas- eller komposteringsanläggningar, ska märkas permanent, med lukt om detta är tekniskt möjligt, med hjälp av ett system som godkänts av den behöriga myndigheten. Närmare regler för sådan märkning får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

b)

I kapitel III punkt 2 ska led b ersättas med följande:

”b)

genom en kontinuerlig process vid 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) i 8 minuter, eller under motsvarande förhållanden som fastställts av kommissionen; dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

18.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel II del C punkt 13 ska led b ersättas med följande:

”b)

bearbetas på nytt i en bearbetningsanläggning som godkänts enligt denna förordning eller dekontamineras genom en behandling som godkänts av den behöriga myndigheten. En förteckning över tillåtna behandlingar får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3. Sändningen får inte släppas innan den har behandlats och undersökts avseende salmonella av den behöriga myndigheten med negativt resultat i enlighet med kapitel I punkt 10.”

b)

Kapitel V ska ändras på följande sätt:

i)

I del A ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

Obehandlad mjölk och råmjölk ska framställas under förhållanden som ger tillräckliga garantier för skyddet av djurhälsan. Bestämmelser om dessa förhållanden får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

ii)

I del B ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Om det finns risk för införande av en exotisk sjukdom, eller om det föreligger andra djurhälsorisker, kan ytterligare krav för skydd av djurhälsan införas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

c)

I kapitel VI del B punkt 3 ska led c ersättas med följande:

”c)

en likvärdig framställningsprocess, vilken godkänts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

d)

I kapitel VII del A ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Dikalciumfosfat ska framställas i en process som innebär

a)

att det säkerställs att allt benmaterial i kategori 3 finfördelas och sedan avfettas med varmt vatten samt behandlas med utspädd saltsyra (lägsta koncentration 4 % och ett pH som ska vara lägre än 1,5) i minst två dagar,

b)

att den erhållna fosforhaltiga vätskan efter den process som anges i led a behandlas med kalk, vilket leder till en utfällning av dikalciumfosfat vid pH 4-7, och

c)

att denna utfällning av dikalciumfosfat slutligen lufttorkas med en ingångstemperatur på 65-325 °C och en sluttemperatur på 30-65 °C, eller

behandling med en likvärdig process som godkänts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

e)

I kapitel VIII del A ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Trikalciumfosfat ska framställas i en process som säkerställer

a)

att allt benmaterial i kategori 3 finfördelas och avfettas i motflöde med varmt vatten (inga benbitar får vara större än 14 mm),

b)

att benbitarna kokas kontinuerligt med ånga vid 145 °C under 30 minuter vid ett tryck på 4 bar,

c)

att proteinlösningen åtskiljs från hydroxyfosfatet (trikalciumfosfaten) genom centrifugering, och

d)

att trikalciumfosfaten granuleras efter att ha lufttorkats i svävbädd vid 200 °C, eller

behandling med en likvärdig framställningsprocess som godkänts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

19.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I kapitel VI del A punkt 2 ska led e ersättas med följande:

”e)

konserverats genom någon annan metod än garvning, som anges av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

b)

I kapitel VII del A punkt 4 a ska led iii ersättas med följande:

”iii)

konserveras genom någon annan metod än garvning, som godkänts av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 33.3.”

5.11   Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter (57)

När det gäller direktiv 2002/98/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att anpassa de tekniska kraven i bilaga I-IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2002/98/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen tyder på att ytterligare uppgifter bör lämnas eller begäras av blodgivarna, till exempel för att utesluta givare som innebär en hälsorisk för andra, bör anpassningen göras snarast. Om den vetenskapliga utvecklingen tyder på att nya urvalskriterier bör tillämpas för att välja ut blod- och plasmadonatorer bör nya avstängningskriterier omedelbart läggas till. När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen anpassa de tekniska kraven på information som ska lämnas av eller till givare, samt lämplighetskraven för blod- och plasmagivare enligt bilaga I–IV.

Direktiv 2002/98/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.

Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Anpassningen av de tekniska kraven i bilagorna I–IV till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.3. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 28.4 avseende de tekniska kraven i bilagorna III och IV.”

b)

I andra stycket ska inledningen ersättas med följande:

”Följande tekniska krav ska fastställas och anpassas till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av kommissionen:”

c)

Följande stycken ska läggas till:

”De tekniska krav som avses i andra stycket led a–i är åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, och de ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 28.3.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 28.4 avseende de tekniska kraven i andra stycket led b, c, d, e, f och g.”

5.12   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (58)

När det gäller förordning (EG) nr 1831/2003 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen fastställa kategorier av fodertillsatser och ytterligare funktionella grupper, anta ändringar till bilaga III och de allmänna villkoren i bilaga IV med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt att ändra bilaga II. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1831/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 1831/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5.   Om det till följd av tekniska framsteg eller vetenskaplig utveckling föreligger behov får de allmänna användningsvillkoren i bilaga IV anpassas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

2.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.   Om det till följd av tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling föreligger behov får ytterligare kategorier av fodertillsatser och funktionella grupper införas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

3.

I artikel 7.5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Efter samråd med myndigheten ska ytterligare regler för genomförandet av denna artikel fastställas.

Genomförandebestämmelser som möjliggör förenklade förfaranden för att godkänna sådana tillsatser som har godkänts för användning i livsmedel ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.

Vid behov kan andra genomförandeåtgärder antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 22.2. I dessa regler bör i förekommande fall åtskillnad göras mellan kraven för fodertillsatser när det gäller livsmedelsproducerande djur och de krav som gäller för andra djur, särskilt sällskapsdjur.”

4.

Artikel 16.6 ska ersättas med följande:

”6.   Ändringar av bilaga III för anpassning till tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling får antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

5.

Tredje stycket i artikel 21 ska ersättas med följande:

”Tillämpningsföreskrifter för bilaga II ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 22.2.

Bilaga II får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 22.3.”

6.

Artikel 22.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.13   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (59)

När det gäller förordning (EG) nr 2065/2003 bör kommissionen särskilt få befogenhet att anta ändringar till bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2065/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2065/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3.   Vid behov ska kommissionen, efter inhämtande av vetenskapliga och tekniska råd från myndigheten, anta kvalitetskriterier för de validerade analysmetoder som föreslås i enlighet med punkt 4 i bilaga II, inklusive ämnen som ska analyseras.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

2.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Ändringar

1.   Ändringar av bilagorna ska antas av kommissionen, efter inhämtande av vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.

2.   Ändringar av den lista som avses i artikel 6.1 ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.2, efter inhämtande av vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten.”

3.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.14   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (60)

När det gäller förordning (EG) nr 2160/2003 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa gemenskapens mål för att minska prevalensen av zoonoser och zoonotiska smittämnen, särskilda kontrollmetoder och särskilda bestämmelser om kriterier för att bedöma resultaten av provtagningar och att fastställa referenslaboratoriernas ansvarsområden och uppgifter samt regler för genomförandet av gemenskapskontroller. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2160/2003, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2160/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Målen och eventuella ändringar av dessa ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

b)

Punkt 6 a ska ersättas med följande:

”a)

Bilaga I får ändras av kommissionen för de syften som anges i led b med särskilt beaktande av kriterierna i led c. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

c)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Bilaga III får ändras eller kompletteras av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

2.

Artikel 5.6 ska ersättas med följande:

”6.   De krav och minimikrav för provtagning som fastställs i bilaga II får ändras, anpassas eller utökas av kommissionen, efter det att särskilt kriterierna i artikel 4.6 c har beaktats. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

3.

Artikel 8.1 ska ändras enligt följande:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”På kommissionens initiativ eller på begäran från en medlemsstat:”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

4.

Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 får särskilda bestämmelser beträffande medlemsstaternas fastställande av de kriterier som avses i artikel 5.5 och i punkt 2 i den här artikeln, fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

5.

Artikel 10.5 ska ersättas med följande:

”5.   Den medlemsstat som är slutlig mottagare får bemyndigas att, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2, under en övergångsperiod kräva att resultaten från de test som avses i punkt 4 i den här artikeln uppfyller samma villkor som i enlighet med artikel 5.5 fastställs i den medlemsstatens nationella program. Bemyndigandet får återkallas och särskilda bestämmelser beträffande sådana villkor får fastställas av kommissionen, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 5.6. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

6.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med de nationella referenslaboratoriernas verksamhet, ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Vissa ansvarsområden och uppgifter för de nationella referenslaboratorierna, särskilt när det gäller samordningen av deras verksamhet med verksamheten vid medlemsstaternas laboratorier som utses i enlighet med artikel 12.1 a, får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

7.

I artikel 12.3 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Vid behov får andra testmetoder godkännas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.”

8.

Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Genomförande- och övergångsbestämmelser

Lämpliga övergångs- eller genomförandebestämmelser, inbegripet de nödvändiga ändringarna i hälsointygen, får antas av kommissionen. Övergångsbestämmelser med en allmän räckvidd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, särskilt ytterligare specifikationer om de krav som anges i bestämmelserna i denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.3.

Andra genomförande- och övergångsbestämmelser får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.”

9.

Artikel 14.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

10.

Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

”2.   Praktiska bestämmelser för genomförandet av denna artikel, särskilt de som gäller förfarandet för samarbete med de nationella behöriga myndigheterna, ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 14.2.”

5.15   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (61)

När det gäller direktiv 2004/23/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att fastställa krav på spårbarhet för vävnader och celler och därmed sammanhängande genomförandeåtgärder samt vissa tekniska krav på bland annat ett system för ackreditering av vävnadsinrättningar och donation samt krav i samband med tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/23/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av urvalskriterier och laboratoriekontroller vid donation tyder på att smittsamma sjukdomar kan överföras via donation bör gemenskapslagstiftningen snarast uppdateras. När det föreligger tvingande, brådskande skäl och det inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta urvalskriterier för donation av mänsklig vävnad och celler samt laboratoriekontroller av donation.

Direktiv 2004/23/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Kraven beträffande spårbarhet för vävnader och celler samt avseende produkter och material som kommer i kontakt med vävnader och celler och som påverkar deras kvalitet och säkerhet, ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.3.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Förfarandena för att garantera spårbarhet på gemenskapsnivå ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.3.”

2.

Artikel 9.4 ska ersättas med följande:

”4.   Förfarandena för kontroll av likvärdiga kvalitets- och säkerhetsnormer enligt punkt 1 ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.3.”

3.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”De tekniska kraven och anpassningen av dessa till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ska när det gäller följande punkter fastställas av kommissionen:”

b)

Följande stycken ska läggas till:

”De tekniska krav som avses i led a-i är åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, och de ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.3.

Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 29.4 avseende de tekniska kraven i led d och e i den här artikeln.”

4.

Artikel 29 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

5.16   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (62)

När det gäller förordning (EG) nr 882/2004 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta tillämpningsåtgärder för provtagning och analys, fastställa villkor för den särskilda behandlingen, uppdatera minsta belopp för eventuella avgifter, fastställa under vilka omständigheter officiell certifiering krävs, ändra och uppdatera förteckningarna över referenslaboratorier på gemenskapsnivå, samt fastställa kriterier för riskbedömningen av varor som exporteras till gemenskapen och särskilda importvillkor. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 882/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 882/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.4 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Tillämpningsåtgärder får vidtas av kommissionen för”.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

2.

Artikel 20.2 ska ersättas med följande:

”2.   Den behöriga myndigheten ska se till att den särskilda behandlingen utförs på anläggningar under myndighetens eller en annan medlemsstats kontroll och i enlighet med de villkor som fastställts av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4. Om kommissionen inte fastställt några villkor ska den särskilda behandlingen utföras i enlighet med nationella regler.”

3.

I artikel 27.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Beloppen i bilaga IV avsnitt B och i bilaga V avsnitt B ska uppdateras av kommissionen minst vartannat år, i synnerhet för att beakta inflationen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

4.

Artikel 30.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av krav på officiell certifiering som antagits av djurhälso- eller djurskyddsskäl får kommissionen anta krav avseende följande:”.

b)

Följande stycken ska läggas till:

”Åtgärderna i led a, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.

Åtgärderna i led b–g ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 62.3.”

5.

Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får besluta att i bilaga VII föra in andra referenslaboratorier på gemenskapsnivå, som är relevanta för de områden som anges i artikel 1. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4. Enligt samma förfarande får bilaga VII uppdateras.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

6.

Artikel 33.6 ska ersättas med följande:

”6.   Ytterligare ansvarsområden och uppgifter för nationella referenslaboratorier får fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

7.

I artikel 46.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kriterierna för att bestämma risken i enlighet med den riskvärdering som avses i led a ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

8.

Artikel 48.1 ska ersättas med följande:

”1.   I den mån som de villkor och närmare förfaranden som ska iakttas vid import av varor från tredjeländer eller regioner i dessa inte föreskrivs i gemenskapslagstiftningen, särskilt i förordning (EG) nr 854/2004, ska de vid behov fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

9.

Artikel 62.4 ska ersättas med följande:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

10.

Artikel 63 ska ändras på följande sätt:

”Artikel 63

Genomförandeåtgärder och övergångsbestämmelser

1.   Övergångsbestämmelser med en allmän räckvidd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, i synnerhet

all ändring av de standarder som avses i artikel 12.2,

fastställande av vilka foder som ska anses vara foder av animaliskt ursprung enligt denna förordning,

och ytterligare specifikationer av de krav som fastställs i bestämmelserna i denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.

Andra övergångs- och genomförandebestämmelser som krävs för att säkerställa att den här förordningen tillämpas på ett enhetligt sätt kan fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 62.3. Detta gäller särskilt

den delegering av kontrolluppgifter till de kontrollorgan som avses i artikel 5 när dessa kontrollorgan redan hade tagits i drift före denna förordnings ikraftträdande,

den bristande efterlevnad som anges i artikel 28 och som medför kostnader härrörande från ytterligare offentliga kontroller,

utgifter som följer av artikel 54,

regler för mikrobiologiska, fysikaliska och/eller kemiska analyser vid offentlig kontroll, i synnerhet vid misstanke om risk, inbegripet övervakning av säkerheten med avseende på produkter som importeras från tredjeländer.

2.   För att kunna ta hänsyn till den särskilda karaktären hos förordningarna (EEG) nr 2092/91, (EEG) nr 2081/92 och (EEG) nr 2082/92 får det i särskilda bestämmelser som ska antas av kommissionen föreskrivas om nödvändiga undantag från bestämmelserna i den här förordningen och om anpassning av dessa. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4.”

11.

Artikel 64 ska ersättas med följande:

”Artikel 64

Ändring av bilagor och referenser till europeiska standarder

Följande åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 62.4:

1.

Bilagorna till den här förordningen får uppdateras, utom bilagorna I, IV och V, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27.3, särskilt för att beakta administrativa förändringar och den vetenskapliga och/eller tekniska utvecklingen.

2.

Referenserna till de europeiska standarder som anges i den här förordningen får uppdateras om CEN ändrar dessa referenser.”

5.17   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (63)

När det gäller förordning (EG) nr 1935/2004 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta särskilda bestämmelser för olika grupper av material och produkter, gemenskapsgodkännande för ämnen, liksom att ändra samt tillfälligt eller permanent dra in godkännandet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd som avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 1935/2004, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

För att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och innovation bör material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel släppas ut på marknaden så snart man fastställt att de är säkra. Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för att kunna anta förteckningar över ämnen som har godkänts för användning vid tillverkning av material och produkter, förteckningar över godkända ämnen som har införlivats i aktiva eller intelligenta material och produkter och förteckningar över aktiva eller intelligenta material och produkter. Detsamma bör gälla för att vid behov kunna anta särskilda villkor för användningen av dessa ämnen och/eller de material och produkter som de har införlivats i, renhetsstandarder för dessa ämnen, speciella användningsvillkor för dessa ämnen och/eller de material och produkter som de används i, en generell gräns för överföring av beståndsdelar till eller på livsmedel. Vidare bör detta gälla för att kunna ändra befintliga särdirektiv om material och produkter, bevilja, ändra samt tillfälligt eller permanent dra in gemenskapsgodkännande.

När det föreligger tvingande, brådskande skäl och det inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för att anta särskilda bestämmelser om ändring, samt tillfälligt eller permanent indragande av gemenskapsgodkännande.

Förordning (EG) nr 1935/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”För de grupper av material och produkter som anges i bilaga I och, där så är tillämpligt, för kombinationer av dessa material och produkter eller återvunna material och produkter som används vid tillverkning av dessa material och produkter, får särskilda åtgärder vidtas eller ändras av kommissionen.”

b)

I punkt 1 ska följande stycken läggas till:

”De särskilda åtgärder som avses i led m ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 23.2.

De särskilda åtgärder som avses i leden f, g, h, i, j, k, l och n, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.

De särskilda åtgärder som avses i leden a–e, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.4.”

c)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Befintliga särdirektiv om material och produkter får ändras av kommissionen. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.4.”

2.

Artikel 11.3 ska ersättas med följande:

”3.   Gemenskapsgodkännande i form av en särskild åtgärd i enlighet med punkt 1 ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.4.”

3.

Artikel 12.6 ska ersättas med följande:

”6.   En slutlig särskild åtgärd avseende ändring eller tillfällig eller slutgiltig indragning av godkännandet ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.4. Om det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 23.5.”

4.

Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Ändringar i bilaga I och II ska antas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 23.3.”

5.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara två månader, en månad respektive två månader.

5.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4, 5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.   ENERGI OCH TRANSPORT

6.1   Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning (64)

När det gäller direktiv 96/98/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa provningsstandarderna när internationella organisationer inte kan enas om att anta dem eller vägrar anta dem inom rimlig tid, att överföra utrustning från bilaga A.2 till bilaga A.1 samt att i undantagsfall tillåta ombordtagning av tekniskt innovativ utrustning. Kommissionen bör även ges befogenhet att i det direktivet föra in de senaste ändringarna av internationella bestämmelser, uppdatera bilaga A, lägga till möjligheten att använda vissa moduler för den utrustning som anges i bilaga A.1, ändra kolumnerna för modulerna för bedömning av överensstämmelse samt att föra in nya standardiseringsorgan i den definition för provningsstandarder som ges i artikel 2. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 96/98/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 96/98/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.5 och 7.6 ska ersättas med följande:

”5.   Om de internationella organisationerna, inbegripet IMO, misslyckas med eller vägrar att, inom en rimlig tid, anta lämpliga provningsstandarder för en specifik utrustningsdetalj får standarder som grundar sig på de europeiska standardiseringsorganisationernas arbete antas. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

6.   När provningsstandarderna enligt punkt 1 eller 5 antas eller träder i kraft för en specifik utrustningsdetalj, får sådan utrustning överföras från bilaga A.2 till bilaga A.1. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

Bestämmelserna i artikel 5 ska gälla för den utrustningen från dagen för överföringen.”

2.

I artikel 13.2 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”—

åtgärderna är befogade, ska den genast underrätta den medlemsstat som tagit initiativet och de övriga medlemsstaterna; om beslutet i punkt 1 grundas på brister i provningsstandarderna, ska kommissionen efter samråd med de berörda parterna, inom två månader, om den medlemsstat som fattat beslutet avser att vidhålla det, lägga fram ärendet för den kommitté som anges i artikel 18.1 och inleda det föreskrivande förfarande som anges i artikel 18.2.”

3.

Artikel 14.5 ska ersättas med följande:

”5.   Utrustning som avses i punkt 1 ska tillfogas bilaga A.2. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

4.

I artikel 17 ska första stycket ersättas med följande:

”Detta direktiv får ändras för att

a)

komplettera detta direktiv med senare ändringar i internationella instrument,

b)

uppdatera bilaga A, både genom att införa ny utrustning och genom att överföra utrustning från bilaga A.2 till bilaga A.1 och omvänt,

c)

lägga till möjligheten att använda modulerna B + C och modul H för utrustning som förtecknas i bilaga A.1 liksom att ändra kolumnerna för modulerna för bedömning av överensstämmelse,

d)

inkludera andra standardiseringsorganisationer i definitionen av provningsstandarder i artikel 2.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

5.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss), inrättad genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (65).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG (66) tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6.2   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (67)

När det gäller förordning (EG) nr 2099/2002 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att ändra artikel 2.2 genom att föra in en hänvisning till sådana EG-rättsakter som ger Coss genomförandebefogenheter och som har trätt i kraft efter det att förordningen antogs. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2099/2002, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 2099/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Inrättande av en kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg, nedan kallad Coss.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

2.

Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Coss befogenheter

Coss ska utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning. Artikel 2.2 får ändras i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 3.3 i syfte att infoga en hänvisning till gemenskapsrättsakter som trätt i kraft efter antagandet av denna förordning och enligt vilka Coss tillerkänns genomförandebefogenheter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 3.3.”

6.3   Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (68)

Vad avser direktiv 2003/42/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att anpassa bilagorna för att utveckla eller ändra exemplen, underlätta informationsutbytet och vidta åtgärder för att sprida informationen till berörda parter. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2003/42/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2003/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen får besluta att ändra bilagorna för att utöka eller ändra exemplen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

2.

Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (69), ska kommissionen på eget initiativ besluta om åtgärder och därtill hörande villkor för att sprida den information som avses i punkt 1 till berörda parter. Dessa åtgärder, som får vara allmänna eller avse ett enskilt fall, ska grunda sig på behovet

att förse personer och organisationer med den information de behöver för att förbättra säkerheten inom civil luftfart,

att begränsa informationsspridningen till vad som är absolut nödvändigt för användarnas syften, för att säkerställa lämplig sekretess för informationen.

Särskilda åtgärder ska vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2.

De allmänna åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 8 ska beslutet att sprida information enligt denna punkt begränsas till vad som är absolut nödvändigt för användarens ändamål.

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (70).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6.4   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (71)

När det gäller direktiv 2004/36/EG bör kommissionen särskilt ges befogenhet att besluta om åtgärder för att till berörda parter sprida information som erhållits vid rampinspektioner som utförts enligt gemenskapsprogrammet för säkerhetskontroll av utländska flygplan (SAFA-förfarandet) samt att ändra bilagorna till direktivet som innehåller tekniska uppgifter för hur rampinspektioner enligt SAFA-förfarandet ska utföras och rapporteras. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/36/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/36/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till kommissionens handlingar enligt förordning (EG) nr 1049/2001 ska kommissionen på eget initiativ besluta om åtgärder och därtill hörande villkor för att sprida den information som avses i punkt 1 till berörda parter. Dessa åtgärder kan vara generella eller enskilda, och ska grunda sig på behovet att

ge personer och organisationer den information de behöver för att förbättra säkerheten inom civil luftfart,

begränsa informationsspridningen till vad som är absolut nödvändigt för användarnas syften, för att säkerställa lämplig sekretess för informationen.

De särskilda åtgärderna ska vidtas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 10.3.

De allmänna åtgärderna, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.4.”

2.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   På grundval av den information som samlas in enligt punkt 1 får kommissionen

a)

i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 10.2 vidta lämpliga åtgärder för att underlätta genomförandet av artiklarna 3, 4 och 5, t.ex. genom att

ange hur uppgifter ska bevaras och spridas,

inrätta eller stödja lämpliga organ för förvaltning och drift av nödvändiga redskap för insamling och utbyte av information,

b)

specificera villkor för genomförande av rampinspektioner, även systematiska, upprätta en förteckning över vilka uppgifter som ska samlas in. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.4.”

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5.   Kommissionen får rådgöra med kommittén i varje fråga som gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv.”

4.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Kommissionen får anta ändringar till detta direktiv.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.4.”

6.5   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag (72)

När det gäller förordning (EG) nr 868/2004 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att utarbeta en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Metoden ska bland annat avse hur normal konkurrensutsatt prissättning, faktiska kostnader och rimliga vinstmarginaler ska beräknas inom just luftfartssektorn. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd samt avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 868/2004 genom att komplettera den, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Förordning (EG) nr 868/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska utarbeta en detaljerad metod för att fastställa förekomst av illojal prissättning. Metoden ska bland annat avse hur normal konkurrensutsatt prissättning, faktiska kostnader och rimliga vinstmarginaler ska beräknas inom just luftfartssektorn. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.4.”

2.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen (73).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

6.6   Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet (74)

När det gäller direktiv 2004/54/EG bör kommissionen särskilt få befogenhet att införa de ändringar som krävs för att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2004/54/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Direktiv 2004/54/EG ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 13.3 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 30 april 2009 ska kommissionen utfärda en rapport om de metoder som används i medlemsstaterna. Vid behov ska kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 17.2 lägga fram förslag om antagande av en gemensam harmoniserad riskanalysmetod.”

2.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ska anpassa bilagorna till detta direktiv till den tekniska utvecklingen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 17.3.”

3.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

6.7   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning (75)

När det gäller förordning (EG) nr 2111/2005 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen ändra de gemensamma kriterierna för att belägga lufttrafikföretag med verksamhetsförbud. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2111/2005, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för att ändra bilagan med gemensamma kriterier för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud av säkerhetsskäl.

Förordning (EG) nr 2111/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2.   De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud, vilka ska baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, fastställs i bilagan (nedan kallade de gemensamma kriterierna). Kommissionen får ändra bilagorna, särskilt för att ta hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.4.”

2.

Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska vid behov anta genomförandeåtgärder i syfte att föreskriva detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 15.4.”

3.

Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91 (nedan kallad kommittén).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad respektive två månader.

5.   Kommissionen får rådgöra med kommittén i varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning.”


(1)  EGT L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2)  EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(4)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(5)  EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.

(6)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(8)  EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.

(9)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.”

(10)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.

(11)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

(12)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.

(13)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.”

(14)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

(15)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1.

(17)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 37.

(18)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 15.

(19)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.

(20)  Offentliggjord av Förenta nationerna, serie F nr 2, revidering 3, tabell 6.1, ändrad av OECD (DES/NI/86.9), Paris 1986.”

(21)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(22)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(23)  EGT L 77, 14.3.1998, s. 3.

(24)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(25)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(26)  EGT L 162, 5.6.1998, s. 1.

(27)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(28)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(29)  EGT L 63, 12.3.1999, s. 6.

(30)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(31)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(32)  EUT L 69, 13.3.2003, s. 1.

(33)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(34)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 1.

(35)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(36)  EGT L 340, 16.12.2002, s. 1.

(37)  EGT L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(38)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.

(39)  EGT L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(40)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(41)  EGT L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(42)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(43)  EGT L 291, 19.11.1969, s. 9.”

(44)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(45)  EGT L 237, 22.9.1993, s. 23.

(46)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(47)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(48)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(49)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(50)  EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.

(51)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(52)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(53)  EGT L 194, 18.7.2001, s. 26.

(54)  EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(55)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(56)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(57)  EUT L 33, 8.2.2003, s. 30.

(58)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(59)  EUT L 309, 26.11.2003, s. 1.

(60)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(61)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 48.

(62)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(63)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(64)  EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(65)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(66)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(67)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.

(68)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(69)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.”

(70)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4.”

(71)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.

(72)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 1.

(73)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 8.”

(74)  EUT L 167, 30.4.2004, s. 39.

(75)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

Förteckning enligt datum

1.

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

2.

Rådets direktiv 93/74/EEG av den 13 september 1993 om foder för särskilda näringsbehov.

3.

Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex.

4.

Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav.

5.

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT).

6.

Rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning.

7.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.

8.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg.

9.

Rådets förordning (EG) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen.

10.

Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 juni 1998 om konjunkturstatistik.

11.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen.

12.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

13.

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten.

14.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

15.

Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader.

16.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel.

17.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel.

18.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

19.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel.

20.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror.

21.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel.

22.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet.

23.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

24.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

25.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

26.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV).

27.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter.

28.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex.

29.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.

30.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser.

31.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel.

32.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen.

33.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet).

34.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

35.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler.

36.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen.

37.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen som skadar EG-lufttrafikföretag.

38.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

39.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

40.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

41.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag.

42.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning.

43.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar.

44.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten.

45.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin.

46.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner.