Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0517.pdf

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013

av den 13 maj 2013

om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten för Kroatien fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas akter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i den anslutningsakten eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga akter, såvida inte den ursprungliga akten antagits av kommissionen.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget för Kroatien utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas akter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

De förordningar och beslut som anges i denna förordning bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande förordningar ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning:

a)

när det gäller fri rörlighet för varor:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (1),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (2),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter (3), och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter (4),

b)

när det gäller fri rörlighet för personer:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (5),

c)

när det gäller bolagsrätt:

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (6),

d)

när det gäller konkurrenspolitik:

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (7),

e)

när det gäller jordbruk:

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (8),

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (9),

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (10), och

Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (11),

f)

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (12),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (13),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (14),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (15),

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (16),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (17),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (18) och

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (19),

g)

när det gäller transportpolitik:

Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (20),

Rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar (21),

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (22),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik (23),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (24), och

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (25),

h)

när det gäller beskattning:

Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (26) och

Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (27),

i)

när det gäller statistik:

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (28),

Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (29),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (30),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post (31),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (32),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) (33),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars 2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner för den offentliga sektorn (34),

Rådets förordning (EG) nr 1222/2004 av den 28 juni 2004 om sammanställning och rapportering av uppgifter om den offentliga sektorns kvartalsvisa skuldsättning (35),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (36),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1921/2006 av den 18 december 2006 om rapportering av statistiska uppgifter om landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna (37),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007 av den 20 juni 2007 om gemenskapsstatistik över utländska dotterbolags struktur och verksamhet (38),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (39),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (40),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (41),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (42),

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor (43) och

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 70/2012 av den 18 januari 2012 om statistikrapportering om varutransporter på väg (44),

j)

när det gäller rättsväsende och grundläggande rättigheter:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (45),

k)

när det gäller rättvisa, frihet och säkerhet:

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (46),

Rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (47),

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (48),

Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (49),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (50),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (51),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (elgivning av handlingar ) (52), och

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (53),

l)

när det gäller miljö:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (54),

m)

när det gäller tullunion:

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (55), och

Rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (56),

n)

när det gäller yttre förbindelser:

Rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (57),

Rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (58),

Rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (59),

Rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (60), och

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (61),

o)

när det gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik:

Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (62),

Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (63),

Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (64),

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (65),

Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 av den 7 juli 2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak (66),

Rådets förordning (EG) nr 131/2004 av den 26 januari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan (67),

Rådets förordning (EG) nr 234/2004 av den 10 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia (68),

Rådets förordning (EG) nr 314/2004 av den 19 februari 2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (69),

Rådets förordning (EG) nr 872/2004 av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (70),

Rådets förordning (EG) nr 174/2005 av den 31 januari 2005 om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten (71),

Rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den 12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (72),

Rådets förordning (EG) nr 889/2005 av den 13 juni 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (73),

Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo (74),

Rådets förordning (EG) nr 1184/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfurområdet i Sudan (75),

Rådets förordning (EG) nr 305/2006 av den 21 februari 2006 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som misstänks för inblandning i mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri (76),

Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (77),

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon (78),

Rådets förordning (EG) nr 329/2007 av den 27 mars 2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (79),

Rådets förordning (EG) nr 194/2008 av den 25 februari 2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar (80),

Rådets förordning (EU) nr 1284/2009 av den 22 december 2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea (81),

Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia (82),

Rådets förordning (EU) nr 667/2010 av den 26 juli 2010 om vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea (83),

Rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (84),

Rådets förordning (EU) nr 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen (85),

Rådets förordning (EU) nr 270/2011 av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (86),

Rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (87),

Rådets förordning (EU) nr 753/2011 av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (88),

Rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (89),

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (90) och

Rådets förordning (EU) nr 377/2012 av den 3 maj 2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau (91),

p)

när det gäller institutioner:

Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (92)

Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen (93).

2.   Följande beslut ska ändras eller upphävas i enlighet med bilagan till denna förordning:

a)

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor:

Rådets beslut 2003/17/EG av den 16 december 2002 om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (94),

Rådets beslut 2005/834/EG av den 8 november 2005 om likvärdighet av kontroller i vissa tredjeländer av förfaranden för upprätthållande av sorter (95),

Rådets beslut 2006/545/EG av den 18 juli 2006 om likvärdighet hos den officiella sortundersökning som genomförts i Kroatien (96),

Rådets beslut 2008/971/EG av den 16 december 2008 om likvärdighet av skogsodlingsmaterial som producerats i tredjeland (97), och

Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (98),

b)

när det gäller transportpolitik:

Rådets beslut 2012/22/EU av den 12 december 2011 om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 (99), och

Rådets beslut 2012/23/EU av den 12 december 2011 om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 (100),

c)

när det gäller energi:

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG av den 6 september 2006 om riktlinjer för transeuropeiska energinät (101), och

Rådets beslut 2008/114/EG, Euratom av den 12 februari 2008 om stadgar för Euratoms försörjningsbyrå (102),

d)

när det gäller transeuropeiska nät:

Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (103),

e)

när det gäller rättsväsende och grundläggande rättigheter:

Beslut 96/409/GUSP fattat av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet av den 25 juni 1996 om införandet av provisorisk resehandling (104),

f)

när det gäller rättvisa, frihet och säkerhet:

Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om intyg enligt artikel 75 för transport av narkotika och psykotropa ämnen (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (105),

g)

när det gäller miljö:

Rådets beslut 97/602/EG av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 (106),

h)

när det gäller tullunion:

Rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (107),

i)

när det gäller utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik:

Rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (108).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 35, 4.2.2009, s. 1.

(4)  EUT L 272, 18.10.2011, s. 1.

(5)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(9)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(11)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 27.

(12)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(13)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(14)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(15)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.

(16)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  EGT L 156, 28.6.1969, s. 8.

(21)  EGT L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.

(24)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 72.

(25)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 88.

(26)  EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.

(27)  EUT L 121, 8.5.2012, s. 1.

(28)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(30)  EGT L 179, 9.7.2002, s. 1.

(31)  EUT L 66, 11.3.2003, s. 1.

(32)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

(33)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(34)  EUT L 81, 19.3.2004, s. 1.

(35)  EUT L 233, 2.7.2004, s. 1.

(36)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 22.

(37)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 1.

(38)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 17.

(39)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 13.

(40)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 1.

(41)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 42.

(42)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 70.

(43)  EUT L 347, 30.12.2011, s. 7.

(44)  EUT L 32, 3.2.2012, s. 1.

(45)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.

(46)  EGT L 164, 14.7.1995, s. 1.

(47)  EGT L 160, 30.6.2000, s. 1.

(48)  EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

(49)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(50)  EUT L 399, 30.12.2006, s. 1.

(51)  EUT L 199, 31.7.2007, s. 1.

(52)  EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.

(53)  EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

(54)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 1.

(55)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(56)  EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.

(57)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.

(58)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(59)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.

(60)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.

(61)  EUT L 328, 15.12.2009, s. 1.

(62)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 19.

(63)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.

(64)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(65)  EGT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(66)  EUT L 169, 8.7.2003, s. 6.

(67)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 1.

(68)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 1.

(69)  EUT L 55, 24.2.2004, s. 1.

(70)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 32.

(71)  EUT L 29, 2.2.2005, s. 5.

(72)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.

(73)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1.

(74)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 1.

(75)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 9.

(76)  EUT L 51, 22.2.2006, s. 1.

(77)  EUT L 134, 20.5.2006, s. 1.

(78)  EUT L 267, 27.9.2006, s. 2.

(79)  EUT L 88, 29.3.2007, s. 1.

(80)  EUT L 66, 10.3.2008, s. 1.

(81)  EUT L 346, 23.12.2009, s. 26.

(82)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 1.

(83)  EUT L 195, 27.7.2010, s. 16.

(84)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.

(85)  EUT L 58, 3.3.2011, s. 1.

(86)  EUT L 76, 22.3.2011, s. 4.

(87)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(88)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 1.

(89)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(90)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(91)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 1.

(92)  EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(93)  EGT 17, 6.10.1958, s. 401/58.

(94)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 10.

(95)  EUT L 312, 29.11.2005, s. 51.

(96)  EUT L 215, 5.8.2006, s. 28.

(97)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 83.

(98)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(99)  EUT L 8, 12.1.2012, s. 1.

(100)  EUT L 8, 12.1.2012, s. 13.

(101)  EUT L 262, 22.9.2006, s. 1.

(102)  EUT L 41, 15.2.2008, s. 15.

(103)  EUT L 204, 5.8.2010, s. 1.

(104)  EGT L 168, 6.7.1996, s. 4.

(105)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 463.

(106)  EGT L 242, 4.9.1997, s. 64.

(107)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(108)  EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.


BILAGA

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   MOTORFORDON

I bilaga IV till förordning (EG) nr 78/2009 ska följande läggas till i punkt 1.1:

”—

25 för Kroatien”.

B.   KLASSIFICERING, MÄRKNING OCH FÖRPACKNING – ÄMNEN OCH BLANDNINGAR

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga III ska del 1 ändras som följer:

a)

Tabell 1.1 ska ändras på följande sätt:

Kod H200: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nestabilni eksplozivi”

Kod H201: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

Kod H202: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

Kod H203: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

Kod H204: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

Kod H205: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U vatri moze izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

Kod H220: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

Kod H221: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zapaljivi plin.”

Kod H222: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

Kod H223: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zapaljivi aerosol.”

Kod H224: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

Kod H225: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

Kod H226: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zapaljiva tekućina i para.”

Kod H228: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zapaljiva krutina.”

Kod H240: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.”

Kod H241: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zagrijavanje moze uzrokovati pozar ili eksploziju.”

Kod H242: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zagrijavanje moze uzrokovati pozar.”

Kod H250: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

Kod H251: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Samozagrijavanje; moze se zapaliti.”

Kod H252: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Samozagrijavanje u velikim kolicinama; moze se zapaliti.”

Kod H260: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

Kod H261: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

Kod H270: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati ili pojacati pozar; oksidans.”

Kod H271: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati pozar ili eksploziju; jaki oksidans.”

Kod H272: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze pojacati pozar; oksidans.”

Kod H280: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.”

Kod H281: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi pothlađeni, ukapljeni plin; moze uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

Kod H290: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze nagrizati metale.”

b)

Tabell 1.2 ska ändras på följande sätt:

Kod H300: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta.”

Kod H301: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno ako se proguta.”

Kod H302: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno ako se proguta.”

Kod H304: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disni sustav.”

Kod H310: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno u dodiru s kozom.”

Kod H311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno u dodiru s kozom.”

Kod H312: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno u dodiru s kozom.”

Kod H314: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzrokuje teske opekline koze i ozljede oka.”

Kod H315: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nadrazuje kozu.”

Kod H317: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.”

Kod H318: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzrokuje teske ozljede oka.”

Kod H319: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzrokuje jako nadrazivanje oka.”

Kod H330: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno ako se udise.”

Kod H331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno ako se udise.”

Kod H332: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno ako se udise.”

Kod H334: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ako se udise moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteskoće s disanjem.”

Kod H335: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze nadraziti disni sustav.”

Kod H336: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

Kod H340: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze izazvati genetska ostećenja <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H341: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sumnja na moguća genetska ostećenja <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H350: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati rak <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H351: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H360: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze stetno djelovati na plodnost ili naskoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan ucinak ako je poznat > <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H361: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sumnja na moguće stetno djelovanje na plodnost ili mogućnost stetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan ucinak ako je poznat > <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H362: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze stetno djelovati na djecu koja se hrane majcinim mlijekom.”

Kod H370: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzrokuje ostećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H371: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati ostećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H372: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzrokuje ostećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H373: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati ostećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti <navesti nacin izlozenosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi nacin izlozenosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

De kombinerade koderna för fara H300+H310: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kozom.”

De kombinerade koderna för fara H300+H330: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H310+H330: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno u dodiru s kozom ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H300+H310+H330: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H301+H311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kozom.”

De kombinerade koderna för fara H301+H331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H311+H331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno u dodiru s kozom ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H301+H311+H331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H302+H312: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno ako se proguta ili u dodiru s kozom.”

De kombinerade koderna för fara H302+H332: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno ako se proguta ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H312+H332: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno u dodiru s kozom ili ako se udise.”

De kombinerade koderna för fara H302+H312+H332: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise.”

c)

Tabell 1.3 ska ändras på följande sätt:

Kod H400: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Vrlo otrovno za vodeni okolis.”

Kod H410: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.”

Kod H411: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.”

Kod H412: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.”

Kod H413: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze uzrokovati dugotrajne stetne ucinke na vodeni okolis.”

Kod H420: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Stetno za zdravlje ljudi i okolis zbog unistavanja ozona u visoj atmosferi.”

2.

Del 2 i bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 2.1 ska ändras på följande sätt:

Kod EUH001: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

Kod EUH006: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

Kod EUH014: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Burno reagira s vodom.”

Kod EUH018: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pri uporabi moze nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

Kod EUH019: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Moze stvarati eksplozivne perokside.”

Kod EUH044: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

Tabell 2.2 ska ändras på följande sätt:

Kod EUH029: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

Kod EUH031: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

Kod EUH032: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

Kod EUH066: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ponavljano izlaganje moze prouzrociti susenje ili pucanje koze.”

Kod EUH070: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Otrovno u dodiru s ocima.”

Kod EUH071: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nagrizajuće za disni sustav.”

3.

I del 3 till bilaga III ska tabellen ändras på följande sätt:

Kod EUH201/201A: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi olovo. Ne smije se koristiti na povrsinama koje mogu zvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrzi olovo.”

Kod EUH202: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kozu i oci. Cuvati izvan dohvata djece.”

Kod EUH203: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi krom (VI). Moze izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH 204: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi izocianate. Moze izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH205: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi epoksidne sastojke. Moze izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH206: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

Kod EUH207: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Upozorenje! Sadrzi kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođaca. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

Kod EUH208: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sadrzi <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Moze izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH209/209A: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pri uporabi moze postati lako zapaljivo.

Pri uporabi moze postati zapaljivo.”

Kod EUH210: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.”

Kod EUH401: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okolis, treba se pridrzavati uputa za uporabu.”

4.

Del 2 till bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Tabell 1.1 ska ändras på följande sätt:

Kod P101: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ako je potrebna lijecnicka pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

Kod P102: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati izvan dohvata djece.”

Kod P103: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Prije uporabe procitati naljepnicu.”

b)

Tabell 1.2 ska ändras på följande sätt:

Kod P201: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

Kod P202: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostroznosti.”

Kod P210: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih povrsina. – Ne pusiti.”

Kod P211: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

Kod P220: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati/skladistiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

Kod P221: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprjecavanje mijesanja sa zapaljivim.”

Kod P222: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sprijeciti dodir sa zrakom.”

Kod P223: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sprijeciti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

Kod P230: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati navlazeno s…”

Kod P231: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Rukovati u inertnom plinu.”

Kod P232: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zastititi od vlage.”

Kod P233: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Kod P234: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Cuvati samo u originalnom spremniku.”

Kod P235: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odrzavati hladnim.”

Kod P240: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uzemljiti/ucvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

Kod P241: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Rabiti elektricnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

Kod P242: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

Kod P243: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Poduzeti mjere protiv pojave statickog elektriciteta.”

Kod P244: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sprijeciti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

Kod P250: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

Kod P251: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Posuda je pod tlakom: ne busiti, niti paliti cak niti nakon uporabe.”

Kod P260: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ne udisati prasinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

Kod P261: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Izbjegavati udisanje prasine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

Kod P262: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sprijeciti dodir s ocima, kozom ili odjećom.”

Kod P263: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

Kod P264: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

Kod P270: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pusiti.”

Kod P271: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozracenom prostoru.”

Kod P272: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

Kod P273: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Izbjegavati ispustanje u okolis.”

Kod P280: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice.”

Kod P281: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nositi propisanu osobnu zastitnu opremu.”

Kod P282: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nositi zastitne rukavice za hladnoću/zastitu za lice/zastitu za oci.”

Kod P283: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

Kod P284: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nositi sredstva za zastitu disnog sustava.”

Kod P285: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju nedovoljnog prozracivanja nositi sredstva za zastitu disnog sustava.”

Kombinerade koder P231+P232: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Rukovati u inertnom plinu. Zastititi od vlage.”

Kombinerade koder P235+P410: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odrzavati hladnim. Zastititi od suncevog svjetla.”

c)

Tabell 1.3 ska ändras på följande sätt:

Kod P301: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA:”

Kod P302: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM:”

Kod P303: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom):”

Kod P304: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE UDISE:”

Kod P305: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S OCIMA:”

Kod P306: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

Kod P307: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti:”

Kod P308: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti ili sumnje na izlozenost:”

Kod P309: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti ili zdravstvenih tegoba:”

Kod P310: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kod P311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kod P312: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kod P313: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kod P314: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju zdravstvenih tegoba zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kod P315: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Hitno zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kod P320: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Hitno je potrebna posebna lijecnicka obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P321: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Potrebna je posebna lijecnicka obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P322: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P330: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Isprati usta.”

Kod P331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

NE izazivati povraćanje.”

Kod P332: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju nadrazaja koze:”

Kod P333: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju nadrazaja ili osipa na kozi:”

Kod P334: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlaznim zavojem.”

Kod P335: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Izmesti zaostale cestice s koze.”

Kod P336: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati ostećeno mjesto.”

Kod P337: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ako nadrazaj oka ne prestaje:”

Kod P338: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Kod P340: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Premjestiti unesrećenog na svjezi zrak, umiriti ga i postaviti u polozaj koji olaksava disanje.”

Kod P341: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju otezanog disanja premjestiti unesrećenog na svjezi zrak, umiriti ga i postaviti u polozaj koji olaksava disanje.”

Kod P342: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pri otezanom disanju:”

Kod P350: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Njezno oprati velikom kolicinom sapuna i vode.”

Kod P351: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

Kod P352: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Oprati velikom kolicinom sapuna i vode.”

Kod P353: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Isprati kozu vodom/tusiranjem.”

Kod P360: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kozu velikom kolicinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Kod P361: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

Kod P362: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

Kod P363: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

Kod P370: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju pozara:”

Kod P371: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju velikog pozara i velikih kolicina:”

Kod P372: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Opasnost od eksplozije u slucaju pozara.”

Kod P373: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

NE gasiti vatru kada plamen moze zahvatiti eksplozive.”

Kod P374: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

Kod P375: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Kod P376: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Kod P377: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pozar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnosću zaustaviti istjecanje.”

Kod P378: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Za gasenje rabiti …”

Kod P380: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Evakuirati podrucje.”

Kod P381: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno uciniti.”

Kod P390: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Apsorbirati proliveno kako bi se sprijecila materijalna steta.”

Kod P391: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

Kombinerade koder P301+310: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: ODMAH NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ILI LIJECNIKA.”

Kombinerade koder P301+P312: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: u slucaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kombinerade koder P301+P330+P331: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAĆANJE.”

Kombinerade koder P302+P334: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlaznim zavojem.”

Kombinerade koder P302+P350: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: njezno oprati velikom kolicinom sapuna i vode.”

Kombinerade koder P302+P352: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom kolicinom sapuna i vode.”

Kombinerade koder P303+P361+P353: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kozu vodom/tusiranjem.”

Kombinerade koder P304+P340: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE UDISE: premjestiti unesrećenog na svjezi zrak, umiriti ga i postaviti u polozaj koji olaksava disanje.”

Kombinerade koder P304+P341: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

AKO SE UDISE: u slucaju otezanog disanja premjestiti unesrećenog na svjezi zrak, umiriti ga i postaviti u polozaj koji olaksava disanje.”

Kombinerade koder P305+P351+P338: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: OPREZNO ISPIRATI VODOM NEKOLIKO MINUTA. UKLONITI KONTAKTNE LEĆE UKOLIKO IH NOSITE I AKO SE ONE LAKO UKLANJAJU. NASTAVITI ISPIRANJE.”

Kombinerade koder P306+P360: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kozu velikom kolicinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Kombinerade koder P307+P311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kombinerade koder P308+P313: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti ili sumnje na izlozenost: zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kombinerade koder P309+P311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U SLUCAJU izlozenosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kombinerade koder P332+P313: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju nadrazaja koze: zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kombinerade koder P333+P313: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju nadrazaja ili osipa na kozi: zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kombinerade koder P335+P334: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Izmesti zaostale cestice s koze. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlaznim zavojem.”

Kombinerade koder P337+P313: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ako nadrazaj oka ne prestaje: zatraziti savjet/pomoć lijecnika.”

Kombinerade koder P342+P311: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pri otezanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lijecnika.”

Kombinerade koder P370+P376: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju pozara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Kombinerade koder P370+P378: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju pozara: za gasenje rabiti …”

Kombinerade koder P370+P380: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju pozara: evakuirati podrucje.”

Kombinerade koder P370+P380+P375: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju pozara: evakuirati podrucje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Kombinerade koder P371+P380+P375: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

U slucaju velikog pozara i velikih kolicina: evakuirati podrucje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

Tabell 1.4 ska ändras på följande sätt:

Kod P401: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti …”

Kod P402: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na suhom mjestu.”

Kod P403: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na dobro prozracenom mjestu.”

Kod P404: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti u zatvorenom spremniku.”

Kod P405: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti pod kljucem.”

Kod P406: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

Kod P407: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

Kod P410: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zastititi od suncevog svjetla.”

Kod P411: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

Kod P412: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Ne izlagati temperaturi visoj od 50 °C/122 °F.”

Kod P413: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti kolicine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Kod P420: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti odvojeno od drugih materijala.”

Kod P422: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti uz ove uvjete: …”

Kombinerade koder P402+404: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na suhom mjestu. Skladistiti u zatvorenom spremniku.”

Kombinerade koder P403+P233: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na dobro prozracenom mjestu. Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Kombinerade koder P403+P235: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na dobro prozracenom mjestu. Odrzavati hladnim.”

Kombinerade koder P410+P403: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zastititi od suncevog svjetla. Skladistiti na dobro prozracenom mjestu.”

Kombinerade koder P410+P412: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi visoj od 50 °C/122 °F.”

Kombinerade koder P411+P235: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Skladistiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Odrzavati hladnim.”

e)

Tabell 1.5 ska ändras på följande sätt:

Kod P501: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Odloziti sadrzaj/spremnik u/na …”

Kod P502: Följande ska införas efter uppgiften för GA:

 

”HR

Pogledajte proizvođaca / dobavljaca zatraziti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   TEXTILIER OCH SKODON

I bilaga III till förordning (EU) nr 1007/2011 ska följande strecksats införas efter uppgiften på franska:

”—

:

På kroatiska

:

runska vuna”.

D.   KEMIKALIER – REACH

I artikel 3.20 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska leden b och c ersättas med följande:

”b)

Det har tillverkats i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004, den 1 januari 2007 eller den 1 juli 2013, men inte släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, åtminstone en gång under de 15 år som föregår denna förordnings ikraftträdande, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.

c)

Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004, den 1 januari 2007 eller den 1 juli 2013, av tillverkaren eller importören innan denna förordning trädde i kraft, och ansågs ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 som är ett resultat av den ändring som genomfördes genom direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta, inbegripet att de kan styrka att ämnet släpptes ut på marknaden av en tillverkare eller en importör under perioden från och med den 18 september 1981 till och med den 31 oktober 1993.”.

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

Förordning (EG) nr 883/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

I del I i bilaga I ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Tillfälliga bidragsförskott som betalas av centraler för social välfärd på grundval av skyldigheten att tillhandahålla tillfälligt underhållsbidrag i enlighet med familjelagen (officiella tidningen 116/03, i ändrad lydelse)”.

b)

I del II i bilaga I ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Engångskontantförmån för ett nyfött barn enligt moderskaps- och föräldraskapsförmånslagen (officiella tidningen 85/08, i ändrad lydelse)

Engångskontantförmån för ett adopterat barn enligt moderskaps- och föräldraskapsförmånslagen (officiella tidningen 85/08, i ändrad lydelse)

Engångskontantförmån för ett nyfött barn eller ett adopterat barn som föreskrivs i regler om lokalt och regionalt självstyre i enlighet med artikel 59 i moderskaps- och föräldraskapsförmånslagen (officiella tidningen 85/08, i ändrad lydelse)”.

c)

I bilaga II ska följande uppgifter införas:

i)

efter uppgiften för BULGARIEN–TYSKLAND:

”BULGARIEN–KROATIEN

Artikel 35.3 i konventionen om social trygghet av den 14 juli 2003 (erkännande av försäkringsperioder som har fullgjorts fram till den 31 december 1957 på bekostnad av den avtalsslutande stat i vilken den försäkrade var bosatt den 31 december 1957).”.

ii)

efter uppgiften för TYSKLAND–FRANKRIKE:

”TYSKLAND–KROATIEN

Artikel 41 i konventionen om social trygghet av den 24 november 1997 (om reglering av rättigheter förvärvade före den 1 januari 1956 enligt den andra avtalsslutande statens system för social trygghet); tillämpningen av den bestämmelsen är fortfarande begränsad till de personer som omfattas av den.”.

iii)

efter uppgiften för SPANIEN–PORTUGAL:

”KROATIEN–ITALIEN

a)

Avtalet mellan Jugoslavien och Italien om reglering av ömsesidiga skyldigheter inom socialförsäkringen med hänvisning till punkt 7 i bilaga XIV till fredsfördraget, ingånget genom notväxling den 5 februari 1959 (beräkning av försäkringsperioder som fullgjorts före den 18 december 1954); tillämpningen är fortfarande begränsad till de personer som omfattas av den.

b)

Artikel 44.3 i konventionen om social trygghet mellan Republiken Kroatien och Republiken Italien av den 27 juni 1997, när det gäller f.d. zon B i Fria Territoriet Trieste (beräkning av försäkringsperioder som fullgjorts före den 5 oktober 1956); tillämpningen av den bestämmelsen är fortfarande begränsad till de personer som omfattas av den.

KROATIEN–UNGERN

Artikel 43.6 i konventionen om social trygghet av den 8 februari 2005 (erkännande av försäkringsperioder som har fullgjorts fram till den 29 maj 1956 på bekostnad av den avtalsslutande stat i vilken den försäkrade var bosatt den 29 maj 1956).

KROATIEN–ÖSTERRIKE

Artikel 35 i konventionen om social trygghet av den 16 januari 1997 (beräkning av försäkringsperioder som fullgjorts före den 1 januari 1956); tillämpningen av den bestämmelsen är fortfarande begränsad till de personer som omfattas av den.

KROATIEN–SLOVENIEN

a)

Artikel 35.3 i avtalet om social trygghet av den 28 april 1997 (erkännande av perioder med bonus enligt lagstiftningen i den tidigare gemensamma staten).

b)

Artiklarna 36 och 37 i avtalet om social trygghet av den 28 april 1997 (förmåner förvärvade före den 8 oktober 1991 förblir en skyldighet för den avtalsslutande stat som beviljade dem; pensioner som beviljats mellan den 8 oktober 1991 och den 1 februari 1998, det datum då nämnda avtal trädde i kraft, är avseende försäkringsperioder fullgjorda i den andra avtalsslutande staten fram till den 31 januari 1998 föremål för omräkning.”.

d)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften för SPANIEN:

”KROATIEN”

e)

I bilaga VI ska följande införas efter uppgiften för GREKLAND:

”KROATIEN

a)

Invaliditetspension på grund av arbetsskada eller sjukdom enligt artikel 52.5 i pensionsförsäkringslagen (officiella tidningen 102/98, i ändrad lydelse).

b)

Bidrag för fysisk skada enligt artikel 56 i pensionsförsäkringslagen (officiella tidningen 102/98, i ändrad lydelse).”.

f)

I del 2 i bilaga VIII ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Pensioner från det obligatoriska pensionssystemet på grundval av enskilt kapitaliserat sparande i enlighet med lagen om obligatoriska och frivilliga pensionsfonder (officiella tidningen 49/99, i ändrad lydelse) och lagen om pensionsförsäkringsföretag och betalning av pensioner på grundval av enskilt kapitaliserat sparande (officiella tidningen 106/99, i ändrad lydelse), utom i de fall som föreskrivs i artiklarna 47 och 48 i lagen om obligatoriska och frivilliga pensionsfonder (invaliditetspension på grundval av allmän arbetsoförmåga och efterlevandepension).”.

3.   BOLAGSRÄTT

Förordning (EG) nr 2157/2001 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN:

dionicko drustvo”.

b)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN:

dionicko drustvo,

drustvo s ogranicenom odgovornosću”.

4.   KONKURRENSPOLITIK

I artikel 1 b i förordning (EG) nr 659/1999 ska led i ersättas med följande:

”i)

utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 144 och 172 i anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, av bilaga IV punkt 3 och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, av bilaga V punkt 2 och punkt 3 b och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien eller av bilaga IV punkt 2 och punkt 3 b och tillägget till nämnda bilaga till anslutningsakten för Kroatien, allt stöd som fanns innan fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som infördes före och som fortfarande är tillämpliga efter fördragets ikraftträdande,”.

5.   JORDBRUK

1.

I bilagan till förordning (EG) nr 834/2007ska följande införas efter uppgiften för GA:

”HR

:

ekoloski.”.

2.

Bilaga XIa till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ändras på följande sätt:

a)

I tabellen i punkt III 2 (A) varubeteckningar för kött av nötkreatur i kategori V, dvs. nötkreatur som är åtta månader eller yngre, ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien teletina”.

b)

I tabellen i punkt III 2 (B) varubeteckningar för kött av nötkreatur i kategori Z, dvs. nötkreatur som är äldre än åtta månader men högst tolv månader, ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien mlada junetina”.

3.

I artikel 10a i förordning (EG) nr 73/2009 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte gälla direktstöd som beviljas jordbrukare i Bulgarien, Kroatien och Rumänien och i de franska utomeuropeiska departementen, på Azorerna och Madeira, på Kanarieöarna och på Egeiska öarna.

4.   Genom undantag från punkt 1 ska den minskning som avses i den punkten fastställas till 0 % i andra nya medlemsstater än Bulgarien, Kroatien och Rumänien.”.

4.

Förordning (EG) nr 1217/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 6.1 ska följande mening läggas till:

”Kroatien ska inrätta en nationell kommitté inom sex månader från anslutningen.”.

b)

I bilaga I ska följande läggas till efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Kroatien får dock utgöra ett område under de tre första åren efter anslutningen.”.

6.   LIVSMEDELSSÄKERHET, VETERINÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR

A.   LAGSTIFTNING OM LIVSMEDELSSÄKERHET

1.

Avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt B.6 andra stycket ska ersättas med följande:

”För medlemsstaterna är dessa koder emellertid BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE och UK.”.

b)

Punkt B.8 första stycket ska ersättas med följande:

”Om märket anbringas i en anläggning inom gemenskapen, ska det vara ovalt och innehålla någon av följande förkortningar: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ eller WE.”.

2.

Avsnitt I, kapitel III i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 a andra stycket ska ersättas med följande:

”För medlemsstaterna är dessa koder emellertid BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE och UK.”.

b)

Punkt 3 c första stycket ska ersättas med följande:

”Om märket anbringas i en anläggning inom gemenskapen, ska det vara ovalt och innehålla någon av följande förkortningar: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ eller WE.”.

3.

Bilaga I till förordning (EG) nr 882/2004 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

TERRITORIER SOM AVSES I ARTIKEL 2.15

1.

Konungariket Belgiens territorium

2.

Republiken Bulgariens territorium

3.

Republiken Tjeckiens territorium

4.

Konungariket Danmarks territorium utom Färöarna och Grönland

5.

Förbundsrepubliken Tysklands territorium

6.

Republiken Estlands territorium

7.

Irlands territorium

8.

Republiken Greklands territorium

9.

Konungariket Spaniens territorium utom Ceuta och Melilla

10.

Republiken Frankrikes territorium

11.

Republiken Kroatiens territorium

12.

Republiken Italiens territorium

13.

Republiken Cyperns territorium

14.

Republiken Lettlands territorium

15.

Republiken Litauens territorium

16.

Storhertigdömet Luxemburgs territorium

17.

Ungerns territorium

18.

Maltas territorium

19.

De regioner av Konungariket Nederländernas territorium som är belägna i Europa

20.

Republiken Österrikes territorium

21.

Republiken Polens territorium

22.

Republiken Portugals territorium

23.

Rumäniens territorium

24.

Republiken Sloveniens territorium

25.

Republiken Slovakiens territorium

26.

Republiken Finlands territorium

27.

Konungariket Sveriges territorium

28.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium”.

B.   VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

Förordning (EG) nr 1760/2000 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 4.1 första stycket ska följande mening läggas till efter tredje meningen:

”Alla djur i en anläggning i Kroatien som är födda senast vid anslutningen eller är avsedda för handel inom gemenskapen efter detta datum ska identifieras med hjälp av ett öronmärke som är godkänt av den behöriga myndigheten och som sätts fast i vardera örat.”.

b)

I artikel 4.2 ska följande stycke läggas till efter femte stycket:

”Djur som är födda i Kroatien efter anslutningen får inte flyttas från en anläggning utan att vara identifierade i enlighet med denna artikel.”.

c)

I artikel 6.1 ska följande stycke läggas till efter tredje stycket:

”Från och med anslutningen ska den behöriga myndigheten i Kroatien inom 14 dagar efter det att den har underrättats om ett djurs födelse utfärda ett pass för varje djur som ska identifieras i enlighet med artikel 4 eller, när det gäller djur som importerats från tredjeland, inom 14 dagar efter underrättelsen om att den berörda medlemsstaten har identifierat djuret i enlighet med artikel 4.3.”.

d)

I artikel 20 ska följande mening läggas till:

”Kroatien ska göra detta senast tre månader efter anslutningen.”.

2.

I kapitel A, punkt 3 i bilaga X till förordning (EG) nr 999/2001 ska följande införas i förteckningen, efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

I del B, avsnitt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003 ska följande uppgift utgå:

”HR

Kroatien”.

4.

I artikel 5.7 i förordning (EG) nr 2160/2003 ska följande stycke läggas till:

”För Kroatien ska, när fristen för att lämna in de nationella kontrollprogrammen redan har löpt ut för de övriga medlemsstaterna, inlämningsfristen löpa ut på anslutningsdagen.”.

5.

Förordning (EG) nr 21/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

I artiklarna 4.1, 4.4, 6.1, 7.3 och 8.1 ska orden”eller anslutningen när det gäller Bulgarien och Rumänien” ersättas med orden ”eller anslutningen när det gäller Bulgarien, Rumänien och Kroatien”.

b)

I artikel 8.5 ska följande läggas till efter ”1 januari 2008”:

”eller, när det gäller Kroatien, anslutningen”.

c)

I artikel 9.3 ska följande läggas till efter ”31 december 2009”:

”eller, när det gäller Kroatien, anslutningen”.

d)

Bilagan ska ändras på följande sätt:

i)

I del A och del B ska följande införas i fotnot (1) , efter uppgiften för Bulgarien:

”Kroatien

HR

191”.

ii)

I del B punkt 1 ska följande läggas till efter ”9 juli 2005”:

”eller, när det gäller Kroatien, anslutningen”.

iii)

I del C punkt 2 ska följande läggas till efter ”1 januari 2011”:

”eller, när det gäller Kroatien, anslutningen”.

6.

I artikel 27 i beslut 2009/470/EG ska följande punkt läggas till:

”12.   När det gäller de program som Kroatien ska genomföra under 2013 är följande datum inte tillämpliga: 30 april i punkt 2, 15 september i punkt 4 och 30 november i punkt 5.”.

C.   FYTOSANITÄR LAGSTIFTNING

1.

I bilaga I till beslut 2003/17/EG ska uppgifterna för Kroatien utgå.

2.

Bilagan till beslut 2005/834/EG ska ändras på följande sätt

a)

uppgiften för Kroatien (HR) ska utgå.

b)

I fotnoten (*) ska följande ord utgå:

”HR – Kroatien,”.

3.

Beslut 2006/545/EG ska upphöra att gälla.

4.

Bilaga I till beslut 2008/971/EG ska ändras på följande sätt:

a)

uppgiften för Kroatien (HR) ska utgå.

b)

I fotnoten (*) ska följande ord utgå:

”HR – Kroatien,”.

7.   TRANSPORTPOLITIK

A.   INLANDSTRANSPORTER

Bilaga II till förordning (EEG) nr 1108/70 ska ändras på följande sätt:

a)

I avsnitt ”A.1 JÄRNVÄG – Huvudnät” ska följande läggas till:

”Kroatien

HZ Infrastruktura d.o.o.”.

b)

I avsnitt ”B. VÄGAR” ska följande läggas till:

”Kroatien

1.

Autoceste

2.

Drzavne ceste

3.

Zupanijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   VÄGTRANSPORTER

1.

Förordning (EEG) nr 3821/85 ska ändras på följande sätt:

a)

Del IV.1 i bilaga I B ska ändras på följande sätt:

i)

tredje stycket ska ersättas med följande:

”Samma ord på gemenskapens övriga officiella språk ska tryckas så att de bildar bakgrund på kortet enligt följande:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРEВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA RIDICE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

HR

KARTICA VOZACA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCATORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODICA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUSEVALISCA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”.

ii)

femte stycket ska ersättas med följande:

”Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor. Nationalitetsbeteckningarna ska vara följande:

B

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

HR

:

Kroatien

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket”.

b)

I bilaga II avsnitt I punkt 1 ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

25”.

2.

I bilaga III till förordning (EG) nr 1071/2009 ska fotnot (1) ersättas med följande:

”(1)

Följande är medlemsstaternas landsbeteckningar: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjeckien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (HR) Kroatien, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungern, (M) Malta, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakien, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.”.

3.

Förordning (EG) nr 1072/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga II ska fotnot (1) ersättas med följande:

”(1)

Följande är medlemsstaternas landsbeteckningar: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjeckien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (HR) Kroatien, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungern, (M) Malta, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakien, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.”.

b)

I bilaga III ska fotnot (1) ersättas med följande:

”(1)

Följande är medlemsstaternas landsbeteckningar: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjeckien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (HR) Kroatien, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungern, (M) Malta, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakien, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.”.

4.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1073/2009 ska fotnot (1) ersättas med följande:

”(1)

Följande är medlemsstaternas landsbeteckningar: (B) Belgien, (BG) Bulgarien, (CZ) Tjeckien, (DK) Danmark, (D) Tyskland, (EST) Estland, (IRL) Irland, (GR) Grekland, (E) Spanien, (F) Frankrike, (HR) Kroatien, (I) Italien, (CY) Cypern, (LV) Lettland, (LT) Litauen, (L) Luxemburg, (H) Ungern, (M) Malta, (NL) Nederländerna, (A) Österrike, (PL) Polen, (P) Portugal, (RO) Rumänien, (SLO) Slovenien, (SK) Slovakien, (FIN) Finland, (S) Sverige, (UK) Förenade kungariket.”.

C.   Järnvägstransport

I artikel 3.1 till förordning (EEG) nr 1192/69 ska följande strecksats läggas till:

”—

HZ Infrastruktura d.o.o.,

HZ Putnicki prijevoz d.o.o.,

HZ Cargo d.o.o.”.

D.   SJÖTRANSPORT

1.

I artikel 2.2 i beslut 2012/22/EU ska punkt 2 i ersättas med följande:

”2.   Europeiska unionens nuvarande medlemmar är Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.”.

2.

I artikel 2.3 i beslut 2012/23/EU ska punkt 1 i ersättas med följande:

”1.   Domar i frågor som omfattas av 2002 års Atenprotokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods ska, när de fastställs av en domstol i Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige eller Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, erkännas och verkställas i en medlemsstat i Europeiska unionen i enlighet med Europeiska unionens relevanta regler på området.”.

8.   ENERGI

1.

Beslut nr 1364/2006/EG ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga II avsnitt ”Elnät” ska ändras på följande sätt:

i)

i underavsnitt 2 ”Utbyggnad av de elförbindelser mellan medlemsstaterna som krävs för att den inre marknaden skall fungera och för att skapa tillförlitliga och driftsäkra elnät:” ska följande införas efter ”Ungern–Österrike”:

”Ungern–Kroatien”.

ii)

I underavsnitt 4 ”Utbyggnad av elförbindelser med icke-medlemsstater, särskilt kandidatländerna, för att på så sätt bidra till driftskompatibla, tillförlitliga och driftsäkra kraftledningsnät eller till elförsörjningen inom Europeiska gemenskapen:” ska ”Ungern–Kroatien” utgå.

b)

Bilaga III avsnitt ”Elnät” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska införas efter ”3.85 Nya vindkraftsförbindelser i Malta (MT)”:

”3.86

Pécs (HU)–Ernestinovo (HR)”.

ii)

uppgiften ”4.7 Transformatorstation och anslutningsledningar i Ernestinovo (Kroatien)” och ”4.31 Pécs (HU)–Ernestinovo (HR)” utgår.

2.

Bilagan till beslut 2008/114/EG, Euratom ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Byråns kapital ska vara 5 856 000 EUR.”.

b)

följande ska införas i tabellen i artikel 9.2, efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

EUR

32 000”

c)

Följande ska införas i tabellen i artikel 11.1, efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

2 ledamöter”

9.   BESKATTNING

1.

I artikel 3 i förordning (EU) nr 904/2010 ska följande stycke införas efter andra stycket:

”Kroatien ska senast den 1 juli 2013 underrätta kommissionen om sin behöriga myndighet enligt denna förordning och ska därefter underrätta kommissionen om ändringar i enlighet med andra stycket.”.

2.

I artikel 3.1 i förordning (EU) nr 389/2012 ska följande mening läggas till:

”Kroatien ska senast den 1 juli 2013 underrätta kommissionen om sin behöriga myndighet.”.

10.   STATISTIK

1.

I bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 i tabellen i kapitel 98 ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Drzavni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2.

Bilaga B till förordning (EG) nr 2223/96 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 a i avsnitt ”Inrapportering av uppgifter ska följande strecksats läggas till:

”–

2000 (första kvartalet 2000 för uppgifter per kvartal) för Kroatien.”.

b)

I avsnitt ”Undantag för enskilda medlemsstater” ska följande införas efter uppgiften för Frankrike.

”9a.   KROATIEN

9a.1   Undantag avseende tabeller

Tabell nr

Variabel/post

Undantag

Period som omfattas av undantaget

Första sändningen

1

Samtliga variabler/poster

Retroaktiva data före 1995

Före 1995

Ska inte sändas in

2

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

2

Samtliga variabler/poster utom K.2

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

3

Samtliga variabler/poster

Retroaktiva data före 1999

1995–1999

Ska inte sändas in

3

Samtliga variabler utom P.1, P.2, B.1g och D.1

Åren 2000–2012

2000–2012

2014

6

Samtliga variabler

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

7

Samtliga variabler

Åren 1995–2000

1995–2000

Ska inte sändas in

8

Samtliga variabler/poster – årlig

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

8

Samtliga variabler/poster (med undantag för uppdelning av S.2) utom K.2

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

9

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

10

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–1999

1995–1999

Ska inte sändas in

11

Samtliga variabler

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

11

Samtliga variabler utom K.2

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

12

Samtliga variabler

Åren 1995–1999

1995–1999

Ska inte sändas in

13

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2009

1995–2009

Ska inte sändas in

Åren 2010–2011

2010–2011

2015

15

Samtliga variabler/poster, löpande priser

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2015

15

Samtliga variabler/poster, fasta priser

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2015

16

Samtliga variabler/poster, löpande priser

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2014

16

Samtliga variabler/poster, fasta priser

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2015

17

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2016

18

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2016

19

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2016

22

Samtliga variabler/poster

Åren 1995–2004

1995–2004

Ska inte sändas in

Åren 2005–2009

2005–2009

2016

26

Samtliga variabler/poster

Åren 2000–2012

2000–2012

2017

Åren 1995–1999

1995–1999

Ska inte sändas in

9a.2   Undantag för enskilda variabler/poster i tabellerna

Tabell nr

Variabel/post

Undantag

Period som omfattas av undantaget

Första sändningen

1

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar (K.2) – årlig

Åren 1995–2010

1995–2010

2012

1

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål – årlig

Åren 1995–2009

1995–2009

Ska inte sändas in

Åren 2010–2014

2010–2014

2015

1

Justering för förändring i hushållens nettofordran på pensionsreserver (D.8) – årlig

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

1

Kapitaltransfereringar från/till utlandet (D.9) – årlig

Åren 2002–2009

2002–2009

2012

1

Export och import: geografisk uppdelning – årlig

Åren 2010–2011

2010–2011

2012

1

Fast bruttoinvestering: uppdelning av fasta tillgångar – årlig

Åren 1995–2012

1995–2012

2014

1

Hushållens konsumtionsutgift: uppdelning efter varaktighet – årlig

Åren 1995–2014

1995–2014

2015

1

Finansiellt sparande (nettoutlåning eller nettoupplåning) (B.9) – årlig

Åren 1995–2009

1995–2009

2012

1

Nationellt sparande, netto (B.8n) – årlig

Åren 1995–2009

1995–2009

2012

1

Uppdelning på produktskatter (D.21) och produktsubventioner (D.31) – årlig

Åren 1995–2008

1995–2008

2012

1

Löner och kollektiva avgifter (D.1): uppdelning efter bransch – årlig

Åren 1995–2008

1995–2008

2012

1

Egentliga löner (D.11): uppdelning efter bransch – årlig

Åren 1995–2008

1995–2008

2012

1

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar (K.2) – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

1

Anskaffning minus avyttring av värdeföremål – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

Åren 2012–2014

2012–2014

2015

1

Faktisk individuell konsumtion – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

Åren 2012–2014

2012–2014

2015

1

Justering för förändring i hushållens nettofordran på pensionsreserver (D.8) – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

1

Kapitaltransfereringar från/till utlandet (D.9) – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

1

Export av varor – kvartalsvis

Åren 2000–2012

2000–2012

2013

1

Export av tjänster – kvartalsvis

Åren 2000–2012

2000–2012

2013

1

Offentliga sektorn: individuell och kollektiv konsumtionsutgift – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

Åren 2012–2014

2012–2014

2015

1

Fast bruttoinvestering: uppdelning av fasta tillgångar – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

Åren 2012–2014

2012–2014

2015

1

Hushållens konsumtionsutgift: uppdelning efter varaktighet – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

Åren 2012–2014

2012–2014

2015

1

Import av varor – kvartalsvis

Åren 2000–2012

2000–2012

2013

1

Import av tjänster – kvartalsvis

Åren 2000–2012

2000–2012

2013

1

Finansiellt sparande (nettoutlåning eller nettoupplåning) (B.9) – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

1

Nationellt sparande, netto (B.8n) – kvartalsvis

Åren 2000–2011

2000–2011

Ska inte sändas in

1

Löner och kollektiva avgifter (D.1): uppdelning efter bransch – kvartalsvis

Åren 2000–2008

2000–2008

2012

1

Egentliga löner (D.11): uppdelning efter bransch – kvartalsvis

Åren 2000–2008

2000–2008

2012

2

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar (K.2)

Åren 2002–2013

2002–2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g och D.1

Åren 2000–2008

2000–2008

2012

3

Fast bruttoinvestering efter bransch – årlig

Åren 1995–1999

1995–1999

Ska inte sändas in

Åren 2000–2012

2000–2012

2014

3

Uppdelning på kontorsmaskiner (AN.111321) och teleprodukter (AN.111322)

Åren 1995–2012

1995–2012

Ska inte sändas in

6

Andra volymförändringar, konsoliderat och icke-konsoliderat, samtliga poster

Åren 2002–2009

2002–2009

Ska inte sändas in

År 2010

T + 21 månader

År 2011

T + 18 månader

År 2012

T + 9 månader

6

Omvärdering av finansiella instrument, konsoliderat och icke-konsoliderat, samtliga poster

Åren 2002–2009

2002–2009

Ska inte sändas in

År 2010

T + 21 månader

År 2011

T + 18 månader

År 2012

T + 9 månader

8

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar (K.2) – årlig

Åren 2002–2013

2002–2013

2015

10

Löner och kollektiva avgifter

Åren 2000–2008

2000–2008

2014

10

Anställda

Åren 2000–2012

2000–2012

2014

10

Sysselsättning i tusental arbetade timmar

Åren 2000–2012

2000–2012

2014

10

Totalt

Åren 2000–2012

2000–2012

2014

11

Anskaffning minus avyttring av icke-finansiella icke-producerade tillgångar (K.2)

Åren 1995–2001

1995–2001

Ska inte sändas in

Åren 2002–2013

2002–2013

2015

20

Fasta tillgångar: uppdelning AN_F6+

Åren 1995–1999

1995–1999

Ska inte sändas in

Åren 2000–2012

2000–2012

2015

20

Uppdelning på kontorsmaskiner (AN.111321) och teleprodukter (AN.111322)

Åren 2001–2012

2001–2012

Ska inte sändas in”

3.

Förordning (EG) nr 1221/2002 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 5.2 ska följande mening läggas till i första stycket:

”För Republiken Kroatien ska den första rapporteringen av kvartalsuppgifterna avse uppgifter från och med det första kvartalet 2012. Kroatien ska lämna dessa uppgifter senast i slutet av det första kvartalet efter anslutningen.”.

b)

I artikel 6.1 ska följande mening läggas till i första stycket:

”Republiken Kroatien ska till kommissionen (Eurostat) rapportera kvartalsvisa retroaktiva uppgifter för de kategorier som avses i artikel 3 med början det första kvartalet 2002.”.

c)

I artikel 6.2 ska följande mening läggas till i första stycket:

”Kroatien ska senast i slutet av december 2015 till kommissionen (Eurostat) rapportera kvartalsuppgifter som avser första kvartalet 2002 till och med fjärde kvartalet 2011.”.

4.

I bilaga I till förordning (EG) nr 437/2003 avsnitt ”Koder” punkt 1 (Rapporterande land) ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien LD”.

5.

Förordning (EG) nr 1059/2003 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”HRVATSKA

Kod

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska zupanija

HR032

 

 

Licko-senjska zupanija

HR033

 

 

Zadarska zupanija

HR034

 

 

Sibensko-kninska zupanija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska zupanija

HR036

 

 

Istarska zupanija

HR037

 

 

Dubrovacko-neretvanska zupanija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebacka zupanija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska zupanija

HR044

 

 

Varazdinska zupanija

HR045

 

 

Koprivnicko-krizevacka zupanija

HR046

 

 

Međimurska zupanija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska zupanija

HR048

 

 

Viroviticko-podravska zupanija

HR049

 

 

Pozesko-slavonska zupanija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska zupanija

HR04B

 

 

Osjecko-baranjska zupanija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska zupanija

HR04D

 

 

Karlovacka zupanija

HR04E

 

 

Sisacko-moslavacka zupanija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

b)

I bilaga II ska följande införas i förteckningen över befintliga administrativa enheter på NUTS 3-nivå, efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien: Zupanije;”.

c)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien: Gradovi i općine;”.

6.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1177/2003 ska tabellen ändras på följande sätt:

a)

Följande ska införas efter raden för Frankrike:

”Kroatien

4 250

3 250

9 250

7 000”.

b)

Raden ”EU-medlemsstater totalt” ska ersättas med följande:

”EU-medlemsstater totalt

135 000

101 500

282 150

210 850”.

c)

Raden ”Totalt inklusive Island och Norge” ska ersättas med följande:

”Totalt inklusive Island och Norge

141 000

105 950

292 150

218 300”.

7.

Förordning (EG) nr 501/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”5.   För Republiken Kroatien ska den första rapporteringen av de kvartalsuppgifter som avses i artiklarna 3, 4 och 5 avse uppgifter från och med det första kvartalet 2012. Kroatien ska lämna dessa uppgifter senast i slutet av det första kvartalet efter anslutningen.”.

b)

I artikel 7.1 ska följande stycke läggas till:

”Republiken Kroatien ska senast i slutet av december 2015 till kommissionen (Eurostat) rapportera retroaktiva uppgifter som avser alla kvartalsvisa variabler och poster enligt artikel 6 för åren 2002–2011.”.

8.

Förordning (EG) nr 1222/2004 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 2.2 ska följande stycke läggas till:

”För Republiken Kroatien ska den första rapporteringen av uppgifter om den offentliga sektorns kvartalsvisa skuldsättning avse uppgifter från och med det första kvartalet 2012 och äga rum senast i slutet av det första kvartalet efter anslutningen.”.

b)

I artikel 3 ska följande stycke läggas till:

”Republiken Kroatien ska rapportera retroaktiva uppgifter som avser första kvartalet 2002 till och med fjärde kvartalet 2011 senast i slutet av december 2015.”.

9.

I artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1161/2005 ska följande stycke läggas till:

”För Republiken Kroatien ska den första överföringen av kvartalsvisa uppgifter gälla uppgifter för tredje kvartalet 2014. Kroatien ska lämna dessa uppgifter senast den 29 december 2015. Denna första överföring ska inkludera retroaktiva uppgifter för perioderna från och med första kvartalet 2012.”.

10.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1921/2006 ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

HRV”.

11.

Bilaga III till förordning (EG) nr 716/2007 ska ändras på följande sätt:

a)

I ”Nivå 2-OUT” ska följande utgå ur tabellen:

”HR

Kroatien”.

b)

I ”Nivå 2-IN” ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”HR

Kroatien”.

c)

I”Nivå 3” ska följande införas efter ”Kroatien”:

”(*)”.

12.

I artikel 8.3 i förordning (EG) nr 295/2008 ska led c ersättas med följande:

”c)

Bulgarien, Tjeckien, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Rumänien, Slovenien och Slovakien: Cetomärkta uppgifter får överföras för grupp- och undergruppsnivå i Nace Rev. 2 och delas upp efter storleksklasser på Nace Rev. 2 gruppnivå. Högst 25 % av cellerna på gruppnivå får märkas.”.

13.

I bilaga VI avsnitt A led c i förordning (EG) nr 216/2009 ska följande införas efter uppgiften för Grekland:

”Kroatien

:

HRV”.

14.

Förordning (EG) nr 217/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga V i anmärkningen under B e ska följande införas efter uppgiften för Grekland:

”Kroatien

HRV”.

b)

I bilaga VI avsnitt A punkt b ska följande införas efter uppgiften för Grekland:

”Kroatien

HRV”.

15.

I bilaga V avsnitt A led c till förordning (EG) nr 218/2009 ska följande införas efter uppgiften för Grekland:

”Kroatien

HRV”.

16.

Bilaga II till förordning nr 1337/2011 ska ändras på följande sätt:

a)

fotnot a i tabell 1 ska ersättas med följande:

”(a)

Medlemsstater som berörs av regional uppdelning: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI och SK.”.

b)

fotnot a i tabell 4 ska ersättas med följande:

”(a)

Medlemsstater som berörs av regional uppdelning: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI och SK.”.

17.

Bilaga VII till förordning (EU) nr 70/2012 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 TABELL ÖVER LANDSKODER led a) Medlemsstater (i överensstämmelse med tvåbokstavskoden i NUTS) ska följande införas efter uppgiften ”Frankrike FR”:

”Kroatien

HR”.

b)

I punkt 2 TABELL ÖVER LANDSKODER led b) Övriga länder (ISO 3166 tvåbokstavskod) ska uppgiften ”Kroatien HR” utgå.

11.   TRANSEUROPEISKA NÄT

DET TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTET

Bilaga I till beslut nr 661/2010/EU ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnitt 2 ”Vägnätet” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska läggas till: ”Kroatien”,

ii)

karta 2.0 ska ersättas med följande:

iii)

följande karta ska läggas till:

b)

Avsnitt 3 ”Järnvägsnätet” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska läggas till: ”Kroatien”,

ii)

kartan ”3.0” ska ersättas med följande:

iii)

följande karta ska läggas till:

c)

Avsnitt 4 ” Nätet för inre vattenvägar och inlandshamnar” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska läggas till: ”Kroatien”.

ii)

kartan ”4.0” ska ersättas med följande:

iii)

följande karta ska läggas till:

d)

Avsnitt 5 ”Kusthamnarna” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska läggas till: ”Kroatien”,

ii)

kartan ”5.0” ska ersättas med följande:

iii)

följande karta ska läggas till:

e)

Avsnitt 6 ”Flygplatserna” ska ändras på följande sätt:

i)

följande ska läggas till: ”Kroatien”,

ii)

kartan ”6.0” ska ersättas med följande:

iii)

följande karta ska läggas till:

f)

I avsnitt 7 ”Nätet för kombinerade transporter” ska kartan”7.1-A” ersättas med följande:

12.   RÄTTSVÄSENDE OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER

EU-MEDBORGARES RÄTTIGHETER

1.

Beslut 96/409/GUSP ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

i)

Följande ska läggas till efter orden ”ANEXA I”:

”— PRILOG I”.

ii)

Följande ska läggas till efter orden ”UNIUNEA EUROPEANA”:

”EUROPSKA UNIJA”.

iii)

Följande ska läggas till efter orden ”DOCUMENT DE CALATORIE PROVIZORIU”:

”, ZURNA PUTNA ISPRAVA”.

iv)

Följande ska läggas till efter orden ”GLOSAR”:

”/KAZALO”.

v)

Följande ska läggas till efter orden ”(13) Ștampila autoritații emitente”:

”(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Drzavljanstvo (7) Vlastorucni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis sluzbene osobe (13) Pecat nadleznog tijela”.

b)

I bilaga III punkt 3 ska förteckningen efter ”enligt följande:” ersättas med följande:

”Belgien

=

B

[OOOOO]

Bulgarien

=

BG

[OOOOO]

Tjeckien

=

CZ

[OOOOO]

Danmark

=

DK

[OOOOO]

Tyskland

=

D

[OOOOO]

Estland

=

EE

[OOOOO]

Grekland

=

GR

[OOOOO]

Spanien

=

E

[OOOOO]

Frankrike

=

F

[OOOOO]

Kroatien

=

HR

[OOOOO]

Irland

=

IRL

[OOOOO]

Italien

=

I

[OOOOO]

Cypern

=

CY

[OOOOO]

Lettland

=

LV

[OOOOO]

Litauen

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Ungern

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nederländerna

=

NL

[OOOOO]

Österrike

=

A

[OOOOO]

Polen

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumänien

=

RO

[OOOOO]

Slovenien

=

SI

[OOOOO]

Slovakien

=

SK

[OOOOO]

Finland

=

FIN

[OOOOO]

Sverige

=

S

[OOOOO]

Förenade kungariket

=

UK

[OOOOO]”

2.

Förordning (EU) nr 211/2011 ska ändras på följande sätt:

a)

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

MINSTA ANTAL UNDERTECKNARE PER MEDLEMSSTAT

Belgien

16 500

Bulgarien

13 500

Tjeckien

16 500

Danmark

9 750

Tyskland

74 250

Estland

4 500

Irland

9 000

Grekland

16 500

Spanien

40 500

Frankrike

55 500

Kroatien

9 000

Italien

54 750

Cypern

4 500

Lettland

6 750

Litauen

9 000

Luxemburg

4 500

Ungern

16 500

Malta

4 500

Nederländerna

19 500

Österrike

14 250

Polen

38 250

Portugal

16 500

Rumänien

24 750

Slovenien

6 000

Slovakien

9 750

Finland

9 750

Sverige

15 000

Förenade kungariket

54 750”

b)

I bilaga III ska del B ersättas med följande:

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – DEL B

(för de medlemsstater som kräver ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling)

c)

I bilaga III del C punkt 2 (Förteckning över de medlemsstater som kräver tillhandahållande av antingen ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling enligt nedan [stödförklaringsformuläret, del B]) ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”KROATIEN

Osobni identifikacijski broj (personligt id-nummer)”.

d)

Bilaga VII ska ersättas med följande:

”BILAGA VII

FORMULÄR FÖR INGIVANDE AV ETT MEDBORGARINITIATIV TILL KOMMISSIONEN

1.

Titel på medborgarinitiativet:

2.

Kommissionens registreringsnummer:

3.

Registreringsdatum:

4.

Antalet mottagna giltiga stödförklaringar (måste vara minst en miljon):

5.

Antal undertecknare som bestyrkts av medlemsstaterna:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTALT

Antal undertecknare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (1):

7.

Alla källor till stöd och finansiering för detta initiativ, inbegripet beloppet på det finansiella stödet vid tidpunkten för initiativets ingivande (1):

8.

Vi intygar härmed att de upplysningar som lämnats i detta formulär är riktiga.

Datum och kontaktpersonernas underskrift:

9.

Bilagor:

(Vänligen bifoga alla intyg)

13.   RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET

A.   RÄTTSLIGT SAMARBETE PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

1.

Förordning (EG) nr 1346/2000 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga A ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”HRVATSKA

Stecajni postupak”.

b)

I bilaga B ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”HRVATSKA

Stecajni postupak”.

c)

I bilaga C ska följande införas efter uppgiften förFrankrike:

”HRVATSKA

Stecajni upravitelj

Privremeni stecajni upravitelj

Stecajni povjerenik

Povjerenik”.

2.

Förordning (EG) nr 44/2001 ska ändras på följande sätt:

a)

Förteckningen över konventioner, fördrag och avtal i artikel 69 ska ersättas med följande:

”—

Konventionen mellan Belgien och Frankrike om domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, undertecknad i Paris den 8 juli 1899.

Konventionen mellan Belgien och Nederländerna om domstols behörighet, om konkurs samt om erkännande och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, undertecknad i Bryssel den 28 mars 1925.

Konventionen mellan Frankrike och Italien om verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 3 juni 1930.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Frankrike om ömsesidig verkställighet av domar på privaträttens område, med protokoll, undertecknad i Paris den 18 januari 1934.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Konungariket Belgien om ömsesidig verkställighet av domar på privaträttens område, med protokoll, undertecknad i Bryssel den 2 maj 1934.

Konventionen mellan Tyskland och Italien om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 9 mars 1936.

Konventionen mellan Belgien och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar angående underhållsskyldighet, undertecknad i Wien den 25 oktober 1957.

Konventionen mellan Tyskland och Belgien om ömsesidigt erkännande och verkställighet på privaträttens område av domar, skiljedomar och officiella handlingar, undertecknad i Bonn den 30 juni 1958.

Konventionen mellan Nederländerna och Italien om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 17 april 1959.

Konventionen mellan Tyskland och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Wien den 6 juni 1959.

Konventionen mellan Belgien och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Wien den 16 juni 1959.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Bonn den 14 juli 1960.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Österrike med bestämmelser om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Wien den 14 juli 1961, med ändringsprotokoll undertecknat i London den 6 mars 1970.

Konventionen mellan Grekland och Tyskland om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Aten den 4 november 1961.

Konventionen mellan Belgien och Italien om erkännande och verkställighet av domar och andra exekutionstitlar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 6 april 1962.

Konventionen mellan Nederländerna och Tyskland om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar och andra exekutionstitlar på privaträttens område, undertecknad i Haag den 30 augusti 1962.

Konventionen mellan Nederländerna och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Haag den 6 februari 1963.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Republiken Italien om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 7 februari 1964, med tilläggsprotokoll undertecknat i Rom den 14 juli 1970.

Konventionen mellan Frankrike och Österrike om erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Wien den 15 juli 1966.

Konventionen mellan Förenade kungariket och Konungariket Nederländerna om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Haag den 17 november 1967.

Konventionen mellan Spanien och Frankrike om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar på privaträttens område, undertecknad i Paris den 28 maj 1969.

Konventionen mellan Luxemburg och Österrike om erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Luxemburg den 29 juli 1971.

Konventionen mellan Italien och Österrike om erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Rom den 16 november 1971.

Konventionen mellan Spanien och Italien om rättshjälp och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Madrid den 22 maj 1973.

Konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Köpenhamn den 11 oktober 1977.

Konventionen mellan Österrike och Sverige om erkännande och verkställighet av civildomar, undertecknad i Stockholm den 16 september 1982.

Konventionen mellan Spanien och Tyskland om erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och verkställbara officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Bonn den 14 november 1983.

Konventionen mellan Österrike och Spanien om erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och verkställbara officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Wien den 17 februari 1984.

Konventionen mellan Finland och Österrike om erkännande och verkställighet av civildomar, undertecknad i Wien den 17 november 1986.

Fördraget mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg om domstols behörighet, om konkurs och om giltighet och verkställighet av domar, skiljedomar och officiella handlingar, undertecknat i Bryssel den 24 november 1961, i den utsträckning det är i kraft.

Konventionen mellan Tjeckoslovakien och Portugal om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden, undertecknad i Lissabon den 23 november 1927, fortfarande i kraft mellan Tjeckien och Portugal.

Konventionen mellan Jugoslavien och Österrike om ömsesidigt rättsligt samarbete, undertecknad i Wien den 16 december 1954.

Konventionen mellan Polen och Ungern om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknad i Budapest den 6 mars 1959.

Konventionen mellan Jugoslavien och Grekland om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar, undertecknad i Aten den 18 juni 1959.

Konventionen mellan Polen och Jugoslavien om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Warszawa den 6 februari 1960, fortfarande i kraft mellan Polen och Slovenien och mellan Polen och Kroatien.

Avtalet mellan Jugoslavien och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av skiljedomar och skiljedomsavgöranden i handelsärenden, undertecknat i Belgrad den 18 mars 1960.

Avtalet mellan Jugoslavien och Österrike om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar i underhållsärenden, undertecknat i Wien den 10 oktober 1961.

Konventionen mellan Polen och Österrike om ömsesidiga förbindelser i civilrättsliga ärenden och om handlingar, undertecknad i Wien den 11 december 1963.

Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Jugoslavien om avgörande av rättsliga förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Belgrad den 20 januari 1964, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Slovenien och mellan Tjeckien, Slovakien och Kroatien.

Konventionen mellan Polen och Frankrike om tillämplig lag, om domstols behörighet och om verkställighet av domar på person- och familjerättens område, som slöts i Warszawa den 5 april 1967.

Konventionen mellan Jugoslaviens och Frankrikes regeringar om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Paris 18 maj 1971.

Konventionen mellan Jugoslavien och Belgien om erkännande och verkställighet av domar i underhållsärenden, undertecknad i Belgrad den 12 december 1973.

Konventionen mellan Ungern och Grekland om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Budapest den 8 oktober 1979.

Konventionen mellan Polen och Grekland om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979.

Konventionen mellan Ungern och Frankrike om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden, om erkännande och verkställighet av avgöranden och om rättslig hjälp i brottmål samt om utlämning, undertecknad i Budapest den 31 juli 1980.

Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknat i Aten den 22 oktober 1980, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Grekland.

Konventionen mellan Cypern och Ungern om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Nicosia den 30 november 1981.

Traktaten mellan Tjeckoslovakien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Nicosia den 23 april 1982, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Cypern.

Avtalet mellan Cypern och Grekland om rättsligt samarbete i civil-, familje-, handels- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Nicosia den 5 mars 1984.

Traktaten mellan Tjeckoslovakiens regering och Frankrikes regering om rättshjälp samt erkännande och verkställighet av domar i civil-, familje- och handelsrättsliga ärenden, undertecknad i Paris den 10 maj 1984, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Frankrike.

Avtalet mellan Cypern och Jugoslavien om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknat i Nicosia den 19 september 1984, fortfarande i kraft mellan Cypern och Slovenien.

Traktaten mellan Tjeckoslovakien och Italien om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknad i Prag den 6 december 1985, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Italien.

Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Spanien om rättslig hjälp och erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i civilmål, undertecknat i Madrid den 4 maj 1987, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Spanien.

Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Polen om rättslig hjälp och avgörande av rättsliga förhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Warszawa den 21 december 1987, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Polen.

Fördraget mellan Tjeckoslovakien och Ungern om rättslig hjälp och avgörande av rättsliga förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Bratislava den 28 mars 1989, fortfarande i kraft mellan Tjeckien, Slovakien och Ungern.

Konventionen mellan Polen och Italien om rättslig hjälp och erkännande och verkställighet av domar i civilmål, undertecknad i Warszawa den 28 april 1989.

Fördraget mellan Tjeckien och Slovakien om rättslig hjälp från rättsliga organ och om avgöranden av vissa rättsliga förhållanden i civil- och brottmål, undertecknat i Prag den 29 oktober 1992.

Avtalet mellan Lettland, Estland och Litauen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden, undertecknat i Tallinn den 11 november 1992.

Avtalet mellan Polen och Litauen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga frågor, undertecknat i Warszawa den 26 januari 1993.

Avtalet mellan Lettland och Polen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Riga den 23 februari 1994.

Avtalet mellan Cypern och Polen om civil- och straffrättsligt samarbete, undertecknat i Nicosia den 14 november 1996.

Avtalet mellan Estland och Polen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, arbets- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Tallinn den 27 november 1998.

Konventionen mellan Bulgarien och Belgien om vissa rättsliga ärenden, undertecknad i Sofia den 2 juli 1930.

Avtalet mellan Bulgarien och Jugoslavien om ömsesidig rättslig hjälp, undertecknat i Sofia den 23 mars 1956, fortfarande i kraft mellan Bulgarien och Slovenien och mellan Bulgarien och Kroatien.

Fördraget mellan Rumänien och Ungern om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 7 oktober 1958.

Fördraget mellan Rumänien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Prag den 25 oktober 1958, fortfarande i kraft mellan Rumänien och Slovakien.

Avtalet mellan Bulgarien och Rumänien om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 3 december 1958.

Fördraget mellan Rumänien och Jugoslavien om rättslig hjälp, undertecknat i Belgrad den 18 oktober 1960, med protokoll, fortfarande i kraft mellan Rumänien och Slovenien och mellan Rumänien och Kroatien.

Avtalet mellan Bulgarien och Polen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Warszawa den 4 december 1961.

Konventionen mellan Rumänien och Österrike om rättslig hjälp i civil- och familjerättsliga ärenden och om giltighet och delgivning av handlingar, med protokoll, undertecknad i Wien den 17 november 1965.

Avtalet mellan Bulgarien och Ungern om rättslig hjälp i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 16 maj 1966.

Konventionen mellan Rumänien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, med protokoll, undertecknad i Bukarest den 19 oktober 1972.

Konventionen mellan Rumänien och Italien om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknad i Bukarest den 11 november 1972.

Konventionen mellan Rumänien och Frankrike om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Paris den 5 november 1974.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i Bukarest den 30 oktober 1975.

Avtalet mellan Bulgarien och Grekland om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Aten den 10 april 1976.

Avtalet mellan Bulgarien och Tjeckoslovakien om rättslig hjälp och fastställande av förhållanden i civil-, familje- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 25 november 1976.

Konventionen mellan Rumänien och Förenade kungariket om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknad i London den 15 juni 1978.

Tilläggsprotokollet till konventionen mellan Rumänien och Belgien om rättslig hjälp på privaträttens område, undertecknat i Bukarest den 30 oktober 1979.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet, undertecknad i Bukarest den 30 oktober 1979.

Konventionen mellan Rumänien och Belgien om erkännande och verkställighet av skilsmässodomar, undertecknad i Bukarest den 6 november 1980.

Avtalet mellan Bulgarien och Cypern om rättslig hjälp i civil- och straffrättsliga ärenden, undertecknat i Nicosia den 29 april 1983.

Avtalet mellan Bulgariens regering och Frankrikes regering om ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 18 januari 1989.

Avtalet mellan Bulgarien och Italien om rättslig hjälp och verkställighet av avgöranden i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Rom den 18 maj 1990.

Avtalet mellan Bulgarien och Spanien om ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Sofia den 23 maj 1993.

Fördraget mellan Rumänien och Tjeckien om rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, undertecknat i Bukarest den 11 juli 1994.

Konventionen mellan Rumänien och Spanien om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av avgöranden på privaträttens område, undertecknad i Bukarest den 17 november 1997.

Konventionen mellan Rumänien och Spanien, utgörande tillägg till Haagkonventionen angående vissa till civilprocessen hörande ämnen (Haag, den 1 mars 1954), undertecknad i Bukarest den 17 november 1997.

Fördraget mellan Rumänien och Polen om rättslig hjälp och rättsliga förhållanden i civilmål, undertecknat i Bukarest den 15 maj 1999.

Avtalet mellan Jugoslavien och Ungern om ömsesidig rättslig hjälp, undertecknat i Belgrad den 7 mars 1968, fortfarande i kraft mellan Kroatien och Ungern.

Avtalet mellan Kroatien och Slovenien om rättslig hjälp i civil- och brottmål, undertecknat i Zagreb den 7 februari 1994.”.

b)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”—

I Kroatien: Artikel 46.2 i lagen om lösning av lagkonflikter med andra länders förordningar i samband med vissa förbindelser (Zakon o rjesavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) jämförd med artikel 47.2 i civilprocesslagen (Zakon o parnicnom postupku) samt artikel 54.1 i lagen om lösning av lagkonflikter med andra länders förordningar i samband med vissa förbindelser (Zakon o rjesavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) jämförd med artikel 58.1 i civilprocesslagen (Zakon o parnicnom postupku).”.

c)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften förFrankrike:

”—

I Kroatien: općinski sud på det civilrättsliga området och trgovacki sud på det handelsrättsliga området.”.

d)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften förFrankrike:

”—

I Kroatien: općinski sud på det civilrättsliga området och trgovacki sud på det handelsrättsliga området.”.

e)

I bilaga IV ska följande införas efter uppgiften för Estland:

”—

I Kroatien genom överklagande hos Vrhovni sud Republike Hrvatske.”.

3.

Förordning (EG) nr 1896/2006 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I fält 4 ”Ärendets gränsöverskridande karaktär” ska koderna ersättas med följande:

”01 Belgien

02 Bulgarien

03 Tjeckien

04 Tyskland

05 Estland

06 Grekland

07 Spanien

08 Frankrike

09 Kroatien

10 Irland

11 Italien

12 Cypern

13 Lettland

14 Litauen

15 Luxemburg

16 Ungern

17 Malta

18 Nederländerna

19 Österrike

20 Polen

21 Portugal

22 Rumänien

23 Slovenien

24 Slovakien

25 Finland

26 Sverige

27 Förenade kungariket

28 Annat (var god specificera)”.

b)

I bilaga I rubrik 5.2 ”För svarandens betalning av beviljat belopp” ska följande införas efter ”GBP pund sterling”:

”HRK

kroatisk kuna”.

c)

I bilaga II fält 2 ska språkförteckningen efter ”Var god använd ett av följande språk:” ersättas med följande:

”01 Bulgariska

02 Tjeckiska

03 Tyska

04 Estniska

05 Spanska

06 Grekiska

07 Franska

08 Kroatiska

09 Italienska

10 Lettiska

11 Litauiska

12 Ungerska

13 Maltesiska

14 Nederländska

15 Polska

16 Portugisiska

17 Rumänska

18 Slovakiska

19 Slovenska

20 Finska

21 Svenska

22 Engelska

23 Annat (ange)”.

d)

I bilaga V ska följande införas efter ”GBP pund sterling”:

”HRK

kroatisk kuna”.

4.

Förordning (EG) nr 861/2007 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I fält 7 ska följande införas i 7.1 och 7.2, efter ”□ Brittiska pund (GBP)”:

”□ Kroatiska kuna (HRK)”.

b)

I bilaga II ska följande införas i andra rutan, efter uppgiften för iriska:

”□ kroatiska”.

5.

Förordning (EG) nr 1393/2007 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga I punkterna 6.3.1 och 6.3.2 ska följande införas efter uppgiften för iriska:

”HR,”.

b)

I bilaga II ska följande ruta införas efter uppgiften för iriska:

6.

Förordning (EG) nr 4/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilagorna I och II ska punkt 2.2.3 ersättas med följande:

”□ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien □ Slovenen □ Slovakien □ Finland □ Sverige”.

b)

I bilagorna III och IV ska punkt 2.2.2.3 ersättas med följande:

”□ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien □ Slovenen □ Slovakien □ Finland □ Sverige”.

c)

I bilaga V ska punkterna 1.2.3 och 2.2.3 ersättas med följande:

”□ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien □ Slovenen □ Slovakien □ Finland □ Sverige”.

d)

I bilaga VI ska punkterna 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3 och 9.7.3 ersättas med följande:

”□ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien □ Slovenen □ Slovakien □ Finland □ Sverige”.

e)

I bilaga VII ska punkterna 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4 och 7.2.3 ersättas med följande:

”□ Belgien □ Bulgarien □ Tjeckien □ Tyskland □ Estland □ Irland □ Grekland □ Spanien □ Frankrike □ Kroatien □ Italien □ Cypern □ Lettland □ Litauen □ Luxemburg □ Ungern □ Malta □ Nederländerna □ Österrike □ Polen □ Portugal □ Rumänien □ Slovenen □ Slovakien □ Finland □ Sverige”.

f)

I bilagorna I, II, III och IV ska punkt 5.1 ersättas med följande:

”□ euro (EUR) □ lev (BGN) □ tjeckisk krona (CZK) □ kuna (HRK) □ forint (HUF) □ litas (LTL) □ lats (LVL) □ zloty (PLN) □ rumänsk leu (RON) □ svensk krona (SEK) □ annan (ange ISO-kod): …”.

g)

I bilaga VII ska punkt 11.1 ersättas med följande:

”□ euro (EUR) □ lev (BGN) □ tjeckisk krona (CZK) □ kuna (HRK) □ forint (HUF) □ litas (LTL) □ lats (LVL) □ zloty (PLN) □ rumänsk leu (RON) □ svensk krona (SEK) □ annan (ange ISO-kod): …”.

B.   VISERINGSPOLITIK

1.

I bilagan till förordning (EG) nr 1683/95 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

På denna yta syns en logotyp bestående av en eller flera bokstäver i form av en latent bild som anger den utfärdande medlemsstaten (eller ”BNL” för Beneluxländerna, dvs. Belgien, Luxemburg och Nederländerna). Denna logotyp framträder ljus när den ligger platt och mörk när den vrids 90 grader. Följande logotyper används: A för Österrike, BG för Bulgarien, BNL för Benelux, CY för Cypern, CZE för Tjeckien, D för Tyskland, DK för Danmark, E för Spanien, EST för Estland, F för Frankrike, FIN för Finland, GR för Grekland, H för Ungern, HR för Kroatien, I för Italien, IRL för Irland, LT för Litauen, LVA för Lettland, M för Malta, P för Portugal, PL för Polen, ROU för Rumänien, S för Sverige, SK för Slovakien, SVN för Slovenien, UK för Förenade kungariket.”.

2.

I bilaga II till förordning (EG) nr 539/2001 ska följande utgå ur punkt 1:

”Kroatien”.

C.   ÖVRIGT

I bilaga II till verkställande kommitténs beslut (SCH/Com-ex (94) 28 rev) ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministry of Health

Service for Medicinal Products and Medical Devices

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4607 541

Fax + 385 1 4677 085”.

14.   MILJÖ

A.   NATURSKYDD

I bilagan till beslut 97/602/EG ska följande uppgift utgå.

”Republiken Kroatien

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus”

B.   FÖRORENINGSKONTROLL OCH RISKHANTERING INOM INDUSTRIN

Förordning (EG) nr 1221/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I bilaga II del A ska förteckningen över nationella standardiseringsorgan ersättas med följande förteckning:

”BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: CNI (Ceský normalizacní institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski institut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).”

b)

I bilaga V ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Logotypen får användas på samtliga 24 språk förutsatt att följande lydelse används:

Bulgariska:

”Проверено управление по околна среда”

Tjeckiska:

”Overený systém environmentálního rízení”

Kroatiska:

”Verificirani sustav upravljanja okolisem”

Danska:

”Verificeret miljøledelse”

Nederländska:

”Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Engelska:

”Verified environmental management”

Estniska:

”Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finska:

”Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Franska:

”Management environnemental vérifié”

Tyska:

”Geprüftes Umweltmanagement”

Grekiska:

”επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Ungerska:

”Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Italienska:

”Gestione ambientale verificata”

Iriska:

”Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Lettiska:

”Verificēta vides pārvaldība”

Litauiska:

”Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Maltesiska:

”Immaniggjar Ambjentali Verifikat”

Polska:

”Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portugisiska:

”Gestão ambiental verificada”

Rumänska:

”Management de mediu verificat”

Slovakiska:

”Overené environmentálne manazérstvo”

Slovenska:

”Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Spanska:

”Gestión medioambiental verificada”

Svenska:

”Verifierat miljöledningssystem””.

15.   TULLUNION

A.   TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TULLKODEXEN

I artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 ska följande läggas till:

”–

Kroatiens territorium”.

B.   ANDRA RÅDSRÄTTSAKTER

1.

I bilaga 4 (Fakturadeklaration) till beslut 2001/822/EG ska följande införas efter den franskspråkiga versionen:

”Kroatiskspråkig version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.”.

2.

I tillägg 4 till förordning (EG) nr 1528/2007 ska följande införas efter den franska versionen:

”Kroatisk version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.”.

16.   YTTRE FÖRBINDELSER

1.

Förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

”11.   För övergång till fri omsättning i den nya medlemsstat som ansluter sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013, dvs. Kroatien, av textilprodukter som omfattas av kvantitativa begränsningar eller övervakning i gemenskapen, och som har avsänts före den 1 juli 2013 och införs i den nya medlemsstaten den 1 juli 2013 eller senare, ska det krävas att ett importtillstånd uppvisas. Ett sådant importtillstånd ska utfärdas automatiskt och utan kvantitativa begränsningar av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten mot uppvisande av lämplig bevisning, t.ex. fraktsedel, som visar att produkterna har avsänts före den 1 juli 2013.

Sådana tillstånd ska meddelas kommissionen.”.

b)

I artikel 5 ska följande stycke läggas till:

”För övergång till fri omsättning av textilprodukter som avsänds från den nya medlemsstat som ansluter sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013 till en bestämmelseort utanför gemenskapen i syfte att bearbetas före den 1 juli 2013, och som återimporteras till samma medlemsstat den 1 juli 2013 eller senare, ska det om lämplig bevisning uppvisas, t.ex. en exportdeklaration, inte gälla några kvantitativa begränsningar eller krävas något importtillstånd. De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sådan import.”.

c)

I bilaga III artikel 28.6 andra strecksatsen ska följande införas efter uppgiften för Förenade kungariket:

”—   HR= Kroatien”.

2.

I bilaga III A till förordning (EG) nr 517/94 ska tredje stycket under rubriken ”Förenade kungariket – ”Residual Textile”-området” ersättas med följande:

” ’Cefta-området’ omfattar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.”.

3.

I bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 ska följande uppgift utgå:

”KROATIEN

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia”.

4.

I bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Drzavni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tfn + 385 1 6303 794

Fax + 385 1 6303 885".

5.

Förordning (EG) nr 1215/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1.2 ska följande ord utgå:

”Kroatien,”.

b)

I bilaga I ska följande ord utgå ur texten vid löpnummer 09.1515:

”Kroatien,”.

c)

Följande fotnot ska utgå:

”(5)

Vin med ursprung i Kroatien ska enbart kunna omfattas av denna övergripande tullkvot om båda de individuella tullkvoter som fastställs i tilläggsprotokollet om vin för Kroatien har förbrukats. Dessa individuella tullkvoter öppnas under löpnummer 09.1588 och 09.1589.”.

17.   UTRIKES-, SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK

A.   RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

1.

I bilaga II till förordning (EG) nr 2488/2000 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

2.

I bilagan till förordning (EG) nr 2580/2001 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

3.

I bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Beträffande tekniskt bistånd och exportrestriktioner:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje trziste

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 6106 304

Fax + 385 1 6109 150

Beträffande frysning av penningmedel och ekonomiska resurser:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

4.

I bilagan till förordning (EG) nr 147/2003 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

5.

I bilaga V till förordning (EG) nr 1210/2003 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

6.

I bilagan till förordning (EG) nr 131/2004 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje trziste

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 6106 304

Fax + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

7.

I bilaga I till förordning (EG) nr 234/2004 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

8.

I bilaga II till förordning (EG) nr 314/2004 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

9.

I bilaga II till förordning (EG) nr 872/2004 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

10.

I bilaga II till förordning (EG) nr 174/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje trziste

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 6106 304

Fax + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

11.

I bilaga II till förordning (EG) nr 560/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

12.

I bilagan till förordning (EG) nr 889/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

13.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1183/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

14.

I bilaga II till förordning (EG) nr 1184/2005 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

15.

I bilaga II till förordning (EG) nr 305/2006 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. S. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tfn + 385 1 4569 952

Fax + 385 1 4597 416”.

16.

I bilaga II till förordning (EG) nr 765/2006 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

17.

I bilagan till förordning (EG) nr 1412/2006 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

18.

I bilaga II förordning (EG) nr 329/2007 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

19.

I bilaga IV till förordning (EG) nr 194/2008 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

20.

I bilaga III till förordning (EU) nr 1284/2009 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

21.

I bilaga II till förordning (EU) nr 356/2010 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

22.

I bilaga II till förordning (EU) nr 667/2010 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

23.

I bilaga II till förordning (EU) nr 101/2011 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

24.

I bilaga IV till förordning (EU) nr 204/2011 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

25.

I bilaga II till förordning (EU) nr 270/2011 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

26.

I bilaga II till förordning (EU) nr 359/2011 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

27.

I bilaga II till förordning (EU) nr 753/2011 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

28.

I bilaga III till förordning (EU) nr 36/2012 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

29.

I bilaga X till förordning (EU) nr 267/2012 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

30.

I bilaga II förordning (EU) nr 377/2012 ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije”.

B.   SÄKERHETSÅTGÄRDER

Beslut 2011/292/EU ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg B ska följande införas efter uppgiften för Frankrike:

”Kroatien

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograniceno”

b)

I tillägg C ska följande införas efter uppgiften för FRANKRIKE:

”KROATIEN

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tfn (385-1) 468 60 46

Fax (385-1) 468 60 49”.

18.   INSTITUTIONER

1.

Artikel 1 i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk ska vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”.

2.

Artikel 1 i förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som ska användas i Europeiska atomenergigemenskapen ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Följande språk ska vara officiella språk och arbetsspråk för unionens institutioner: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.”.


(1)  Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, ska de registrerade informeras om att dessa personuppgifter lagras av kommissionen i samband med förfarandet med avseende på medborgarinitiativet. I kommissionens onlineregister kommer endast organisatörernas fullständiga namn, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem; de har också rätt att när som helst begära att uppgifterna rättas och tas bort från kommissionens onlineregister efter utgången av den tvåårsperiod som löper från och med datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet.”