Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R0519.pdf

10.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013

av den 21 februari 2013

om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor, fiske, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, socialpolitik och sysselsättning, miljö, tullunion, yttre förbindelser samt den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken med anledning av Kroatiens anslutning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i anslutningsakten eller dess bilagor, ska kommissionen, om den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter.

(2)

I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)

Följande kommissionsförordningar bör därför ändras i enlighet med detta

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 1474/2000 (1), (EG) nr 1488/2001 (2), (EG) nr 706/2007 (3), (EG) nr 692/2008 (4), (EU) nr 406/2010 (5), (EU) nr 578/2010 (6), (EU) nr 1008/2010 (7), (EU) nr 109/2011 (8), (EU) nr 286/2011 (9) och (EU) nr 582/2011 (10),

när det gäller konkurrenspolitik: förordningarna (EG) nr 773/2004 (11) och (EG) nr 802/2004 (12),

när det gäller jordbruk: förordningarna (EEG) nr 120/89 (13), (EG) nr 1439/95 (14), (EG) nr 2390/98 (15), (EG) nr 2298/2001 (16), (EG) nr 2535/2001 (17), (EG) nr 462/2003 (18), (EG) nr 1342/2003 (19), (EG) nr 1518/2003 (20), (EG) nr 793/2006 (21), (EG) nr 951/2006 (22), (EG) nr 972/2006 (23), (EG) nr 1850/2006 (24), (EG) nr 1898/2006 (25), (EG) nr 1301/2006 (26), (EG), nr 1964/2006 (27), (EG) nr 341/2007 (28), (EG) nr 533/2007 (29), (EG) nr 536/2007 (30), (EG) nr 539/2007 (31), (EG) nr 616/2007 (32), (EG) nr 1216/2007 (33), (EG) nr 1385/2007 (34), (EG) nr 376/2008 (35), (EG) nr 402/2008 (36), (EG) nr 491/2008 (37), (EG) nr 543/2008 (38), (EG) nr 555/2008 (39), (EG) 589/2008 (40), (EG) nr 617/2008 (41), (EG) nr 619/2008 (42), (EG) nr 720/2008 (43), (EG) nr 889/2008 (44), (EG) nr 1235/2008 (45), (EG) nr 1295/2008 (46), (EG) nr 1296/2008 (47), (EG) nr 147/2009 (48), (EG) nr 436/2009 (49), (EG) nr 442/2009 (50), (EG) nr 607/2009 (51), (EG) nr 612/2009 (52), (EG) nr 828/2009 (53), (EG) nr 891/2009 (54), (EG) nr 1187/2009 (55), (EU) nr 1272/2009 (56), (EU) nr 1274/2009 (57), (EU) nr 234/2010 (58), (EU) nr 817/2010 (59) och genomförandeförordningarna (EU) nr 543/2011 (60), (EU) nr 1273/2011 (61), (EU) nr 29/2012 (62) och (EU) nr 480/2012 (63),

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor: förordningarna (EG) nr 136/2004 (64), (EG) nr 911/2004 (65), (EG) nr 504/2008 (66), (EG) nr 798/2008 (67), (EG) nr 1251/2008 (68), (EG) nr 1291/2008 (69), (EG) nr 206/2009 (70), (EU) nr 206/2010 (71), (EU) nr 605/2010 (72) och (EU) nr 547/2011 (73),

när det gäller fiske: förordningarna (EG) nr 2065/2001 (74), (EG) nr 2306/2002 (75) och (EG) nr 248/2009 (76),

när det gäller transportpolitik: förordning (EU) nr 36/2010 (77),

när det gäller energi: förordningarna (Euratom) nr 302/2005 (78) och (EG) nr 1635/2006 (79),

när det gäller beskattning: förordningarna (EG) nr 684/2009 (80) och genomförandeförordning (EU) nr 79/2012 (81),

när det gäller statistik: förordningarna (EG) nr 1358/2003 (82), (EG) nr 772/2005 (83), (EG) nr 617/2008, (EG) nr 250/2009 (84), (EG) nr 251/2009 (85), (EU) nr 88/2011 (86) och (EU) nr 555/2012 (87),

när det gäller miljö: genomförandeförordning (EU) nr 757/2012 (88),

när det gäller tullunion: förordningarna (EEG) nr 2454/93 (89), (EG) nr 1891/2004 (90) och genomförandeförordningarna (EU) nr 1224/2011 (91) och (EU) nr 1225/2011 (92),

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3168/94 (93) och (EG) nr 1418/2007 (94).

(4)

Följande kommissionsbeslut bör därför ändras i enlighet med detta

när det gäller fri rörlighet för personer: beslut 2001/548/EG (95),

när det gäller etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster: beslut 2009/767/EG (96),

när det gäller bolagsrätt: beslut 2011/30/EU (97),

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor: besluten 92/260/EEG (98), 93/195/EEG (99), 93/196/EEG (100), 93/197/EEG (101), 97/4/EG (102), 97/252/EG (103), 97/467/EG (104), 97/468/EG (105), 97/569/EG (106), 98/179/EG (107), 98/536/EG (108), 1999/120/EG (109), 1999/710/EG (110), 2001/556/EG (111), 2004/211/EG (112), 2006/168/EG (113), 2006/766/EG (114), 2006/778/EG (115), 2007/25/EG (116), 2007/453/EG (117), 2007/777/EG (118), 2009/821/EG (119), 2010/472/EU (120), 2011/163/EU (121) och gen omförandebeslut 2011/630/EU (122),

när det gäller fiske: genomförandebeslut 2011/207/EU (123),

när det gäller transportpolitik: beslut 2007/756/EG (124),

när det gäller statistik: besluten 91/450/EEG, Euratom (125) och 2008/861/EG (126),

när det gäller socialpolitik och sysselsättning: besluten 98/500/EG (127) och 2008/590/EG (128),

när det gäller miljö: besluten 2000/657/EG (129), 2001/852/EG (130), 2003/508/EG (131), 2004/382/EG (132), 2005/416/EG (133), 2005/814/EG (134), 2009/875/EG (135), 2009/966/EG (136) och genomförandebeslut 2012/C 177/05 (137),

när det gäller den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken: beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom (138).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Följande förordningar ska ändras i enlighet med bilagan

när det gäller fri rörlighet för varor: förordningarna (EG) nr 1474/2000, (EG) nr 1488/2001, (EG) nr 706/2007, (EG) nr 692/2008, (EU) nr 406/2010, (EU) nr 578/2010, (EU) nr 1008/2010, (EU) nr 109/2011, (EU) nr 286/2011 och (EU) nr 582/2011,

när det gäller konkurrenspolitik: förordningarna (EG) nr 773/2004 och (EG) nr 802/2004,

när det gäller jordbruk: förordningarna (EEG) nr 120/89, (EG) nr 1439/95, (EG) nr 2390/98, (EG) nr 2298/2001, (EG) nr 2535/2001, (EG) nr 462/2003, (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 1518/2003, (EG) nr 793/2006, (EG) nr 951/2006, (EG) nr 972/2006, (EG) nr 1850/2006, (EG) nr 1898/2006, (EG) nr 1301/2006, (EG) nr 1964/2006, (EG) nr 341/2007, (EG) nr 533/2007, (EG) nr 536/2007, (EG) nr 539/2007, (EG) nr 616/2007, (EG) nr 1216/2007, (EG) nr 1385/2007, (EG) nr 376/2008, (EG) nr 402/2008, (EG) nr 491/2008, (EG) nr 543/2008, (EG) nr 555/2008, (EG) nr 589/2008, (EG) nr 617/2008, (EG) nr 619/2008, (EG) nr 720/2008, (EG) nr 889/2008, (EG) nr 1235/2008, (EG) nr 1295/2008, (EG) nr 1296/2008, (EG) nr 147/2009, (EG) nr 436/2009, (EG) nr 442/2009, (EG) nr 607/2009, (EG) nr 612/2009, (EG) nr 828/2009, (EG) nr 891/2009, (EG) nr 1187/2009, (EU) nr 1272/2009, (EU) nr 1274/2009, (EU) nr 234/2010, (EU) nr 817/2010 och genomförandeförordningarna (EU) nr 543/2011, (EU) nr 1273/2011, (EU) nr 29/2012 och (EU) nr 480/2012,

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor: förordningarna (EG) nr 136/2004, (EG) nr 911/2004, (EG) nr 504/2008, (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 1291/2008, (EG) nr 206/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010 och (EU) nr 547/2011,

när det gäller fiske: förordningarna (EG) nr 2065/2001, (EG) nr 2306/2002 och (EG) nr 248/2009,

när det gäller transportpolitik: förordning (EU) nr 36/2010,

när det gäller energi: förordningarna (Euratom) nr 302/2005 och (EG) nr 1635/2006,

när det gäller beskattning: förordning (EG) nr 684/2009 och genomförandeförordning (EU) nr 79/2012,

när det gäller statistik: förordningarna (EG) nr 1358/2003, (EG) nr 772/2005, (EG) nr 617/2008, (EG) nr 250/2009, (EG) nr 251/2009, (EU) nr 88/2011 och (EU) nr 555/2012,

när det gäller miljö: genomförandeförordning (EG) nr 757/2012,

när det gäller tullunion: förordningarna (EEG) nr 2454/93, (EG) nr 1891/2004 och genomförandeförordningarna (EU) nr 1224/2011 och (EU) nr 1225/2011,

när det gäller yttre förbindelser: förordningarna (EG) nr 3168/94 och (EG) nr 1418/2007.

2.   Följande beslut ska ändras i enlighet med bilagan

när det gäller fri rörlighet för personer: beslut 2001/548/EG,

när det gäller etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster: beslut 2009/767/EG,

när det gäller bolagsrätt: beslut 2011/30/EU,

när det gäller livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor: besluten 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG, 97/4/EG, 97/252/EG, 97/467/EG, 97/468/EG, 97/569/EG, 98/179/EG, 98/536/EG, 1999/120/EG, 1999/710/EG, 2001/556/EG, 2004/211/EG, 2006/168/EG, 2006/766/EG, 2006/778/EG, 2007/25/EG, 2007/453/EG, 2007/777/EG, 2009/821/EG, 2010/472/EU, 2011/163/EU och genomförandebeslut 2011/630/EU,

när det gäller fiske: genomförandebeslut 2011/207/EU,

när det gäller transportpolitik: beslut 2007/756/EG,

när det gäller statistik: besluten 91/450/EEG, Euratom och 2008/861/EG,

när det gäller socialpolitik och sysselsättning: besluten 98/500/EG och 2008/590/EG,

när det gäller miljö: besluten 2000/657/EG, 2001/852/EG, 2003/508/EG, 2004/382/EG, 2005/416/EG, 2005/814/EG, 2009/875/EG, 2009/966/EG och genomförandebeslut 2012/C 177/05,

när det gäller den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken: beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Republiken Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 171, 11.7.2000, s. 11.

(2)  EGT L 196, 20.7.2001, s. 9.

(3)  EUT L 161, 22.6.2007, s. 33.

(4)  EUT L 199, 28.7.2008, s. 1.

(5)  EUT L 122, 18.5.2010, s. 1

(6)  EUT L 171, 6.7.2010, s. 1.

(7)  EUT L 292, 10.11.2010, s. 2.

(8)  EUT L 34, 9.2.2011, s. 2.

(9)  EUT L 83, 30.3.2011, s. 1.

(10)  EUT L 167, 25.6.2011, s. 1.

(11)  EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.

(12)  EUT L 133, 30.4.2004, s. 1.

(13)  EGT L 16, 20.1.1989, s. 19.

(14)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.

(15)  EGT L 297, 6.11.1998, s. 7.

(16)  EGT L 308, 27.11.2008, s. 16.

(17)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.

(18)  EUT L 70, 14.3.2003, s. 8.

(19)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

(20)  EUT L 217, 29.8.2003, s. 35.

(21)  EUT L 145, 31.5.2006, s. 1.

(22)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(23)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 53.

(24)  EUT L 355, 15.12.2006, s. 72.

(25)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(26)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(27)  EUT L 408, 30.12.2006, s. 19.

(28)  EUT L 90, 30.3.2007, s. 12.

(29)  EUT L 125, 15.5.2007, s. 9.

(30)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 6.

(31)  EUT L 128, 16.5.2007, s. 19.

(32)  EUT L 142, 5.6.2007, s. 3.

(33)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 3.

(34)  EUT L 309, 27.11.2007, s. 47.

(35)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

(36)  EUT L 120, 7.5.2008, s. 3.

(37)  EUT L 144, 4.6.2008, s. 3.

(38)  EUT L 157, 17.6.2008, s. 46.

(39)  EUT L 170, 30.6.2008, s. 1.

(40)  EUT L 163, 24.6.2008, s. 6.

(41)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 5.

(42)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(43)  EUT L 198, 26.7.2008, s. 17.

(44)  EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.

(45)  EUT L 334, 12.12.2008, s. 25.

(46)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 45.

(47)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 57.

(48)  EUT L 50, 21.2.2009, s. 5.

(49)  EUT L 128, 27.5.2009, s. 15.

(50)  EUT L 129, 28.5.2009, s. 13.

(51)  EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.

(52)  EUT L 186, 17.7.2009, s. 1.

(53)  EUT L 240, 11.9.2009, s. 14.

(54)  EUT L 254, 26.9.2009, s. 82.

(55)  EUT L 318, 4.12.2009, s. 1.

(56)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(57)  EUT L 344, 23.12.2009, s. 3.

(58)  EUT L 72, 20.3.2010, s. 3.

(59)  EUT L 245, 17.9.2010, s. 16.

(60)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

(61)  EUT L 325, 8.12.2011, s. 6.

(62)  EUT L 12, 14.1.2012, s. 14.

(63)  EUT L 148, 8.6.2012, s. 1.

(64)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(65)  EUT L 163, 30.4.2004, s. 65.

(66)  EUT L 149, 7.6.2008, s. 3.

(67)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.

(68)  EUT L 337, 16.12.2008, s. 41.

(69)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 22.

(70)  EUT L 77, 24.3.2009, s. 1.

(71)  EUT L 73, 20.3.2010, s. 1.

(72)  EUT L 175, 10.7.2010, s. 1.

(73)  EUT L 155, 11.6.2011, s. 176.

(74)  EGT L 278, 23.10.2001, s. 6.

(75)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 94.

(76)  EUT L 79, 25.3.2009, s. 7.

(77)  EUT L 13, 19.1.2010, s. 1.

(78)  EUT L 54, 28.2.2005, s. 1.

(79)  EUT L 306, 7.11.2006, s. 3.

(80)  EUT L 197, 29.7.2009, s. 24.

(81)  EUT L 29, 1.2.2012, s. 13.

(82)  EUT L 194, 1.8.2003, s. 9.

(83)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 51.

(84)  EUT L 86, 31.3.2009, s. 1.

(85)  EUT L 86, 31.3.2009, s. 170.

(86)  EUT L 29, 3.2.2011, s. 5.

(87)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 22.

(88)  EUT L 223, 21.8.2012, s. 31.

(89)  EUT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(90)  EUT L 328, 30.10.2004, s. 16.

(91)  EUT L 314, 29.11.2011, s. 14.

(92)  EUT L 314, 29.11.2011, s. 20.

(93)  EGT L 335, 23.12.1994, s. 23.

(94)  EUT L 316, 4.12.2007, s. 6.

(95)  EGT L 196, 20.7.2001, s. 26.

(96)  EUT L 274, 20.10.2009, s. 36.

(97)  EUT L 15, 20.1.2011, s. 12.

(98)  EGT L 130, 15.5.1992, s. 67.

(99)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 1.

(100)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 7.

(101)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 16.

(102)  EGT L 2, 4.1.1997, s. 6.

(103)  EGT L 101, 18.4.1997, s. 46.

(104)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 57.

(105)  EGT L 199, 26.7.1997, s. 62.

(106)  EGT L 234, 26.8.1997, s. 16.

(107)  EGT L 65, 5.3.1998, s. 31.

(108)  EGT L 251, 11.9.1998, s. 39.

(109)  EGT L 36, 10.2.1999, s. 21.

(110)  EGT L 281, 4.11.1999, s. 82.

(111)  EGT L 200, 25.7.2001, s. 23.

(112)  EUT L 73, 11.3.2004, s. 1.

(113)  EUT L 57, 28.2.2006, s. 19.

(114)  EUT L 320, 18.11.2006, s. 53.

(115)  EUT L 314, 15.11.2006, s. 39.

(116)  EUT L 8, 13.1.2007, s. 29.

(117)  EUT L 172, 30.6.2007, s. 84.

(118)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 49.

(119)  EUT L 296, 21.11.2009, s. 1.

(120)  EUT L 228, 31.8.2010, s. 74.

(121)  EUT L 70, 17.3.2011, s. 40.

(122)  EUT L 247, 24.9.2011, s. 32.

(123)  EUT L 87, 2.4.2011, s. 9.

(124)  EUT L 305, 23.11.2007, s. 30.

(125)  EGT L 240, 29.8.1991, s. 36.

(126)  EUT L 306, 15.11.2008, s. 66.

(127)  EGT L 225, 12.8.1998, s. 27.

(128)  EUT L 190, 18.7.2008, s. 17.

(129)  EGT L 275, 27.10.2000, s. 44.

(130)  EGT L 318, 4.12.2001, s. 28.

(131)  EUT L 174, 12.7.2003, s. 10.

(132)  EUT L 144, 30.4.2004, s. 11.

(133)  EUT L 147, 10.6.2005, s. 1.

(134)  EUT L 304, 23.11.2005, s. 46.

(135)  EUT L 315, 2.12.2009, s. 25.

(136)  EUT L 341, 22.12.2009, s. 14.

(137)  EUT C 177, 20.6.2012, s. 22.

(138)  EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.


BILAGA

1.   FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

A.   MOTORFORDON

1.

32007 R 0706: Kommissionens förordning (EG) nr 706/2007 av den 21 juni 2007 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon och ett harmoniserat provningsförfarande för mätning av läckage från vissa luftkonditioneringssystem (EUT L 161, 22.6.2007, s. 33):

I bilaga I del 3 ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1.1:

”25 för Kroatien,”.

2.

32008 R 0692: Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1):

I bilaga XIII ska följande läggas till i punkt 3.2:

”25

för Kroatien,”.

3.

32010 R 0406: Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon (EUT L 122, 18.5.2010, s. 1):

I bilaga II del 3 ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

”25 för Kroatien,”.

4.

32010 R 1008: Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 292, 10.11.2010, s. 2):

I bilaga II del 3 ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

”25 för Kroatien,”.

5.

32011 R 0109: Kommissionens förordning (EU) nr 109/2011 av den 27 januari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon med avseende på stänkskyddsanordningar (EUT L 34, 9.2.2011, s. 2):

I bilaga II del 3 ska följande införas i förteckningen i punkt 1.1:

”25 för Kroatien,”.

6.

32011 R 0582: Kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 167, 25.6.2011, s. 1):

 

I bilaga I ska följande införas i förteckningen i punkt 3.2.1:

”25 för Kroatien,”.

 

I bilaga XI ska följande införas i förteckningen i punkt 3.2:

”25 för Kroatien,”.

B.   LIVSMEDEL

1.

32000 R 1474: Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av beloppen för de minskade jordbruksrelaterade delarna av avgiften samt de tilläggstullar som ska tillämpas från och med den 1 juli 2000 vid import till gemenskapen av vissa varor enligt rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för ett interimsavtal mellan Europeiska unionen och Israel (EGT L 171, 11.7.2000, s. 11):

a)

I bilaga I ska rubriken ersättas med följande:

b)

I bilaga I ska underrubriken ersättas med följande:

Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemedelské komponenty (za 100 kg cisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Zemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate neta)

Polnohospodárske zlozky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)”.

c)

I bilagorna I och II ska rubriken ovanför den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande:

d)

I bilagorna I och II ska hänvisningarna i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod”.

e)

I bilagorna I och II ska asterisken (*) i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”(*)

Виж Част 2 – Véase parte 2 –Viz cást 2 – Se del 2 – Siehe Teil 2 – Vaata 2. osa – Βλέπε μέρος 2 – See Part 2 – Voir partie 2 – Vidi dio 2 – Cfr. parte 2 – Skatīt 2.daļu – zr. 2 dalį – Lásd a 2. részt – Ara Parti 2 – Zie deel 2 – Zobacz Część 2 – Ver parte 2 – Vezi Partea 2 – Pozri cast 2 – Glej del 2 – Katso osa 2 – Se del 2”.

f)

I bilagorna I och II ska asterisken (**) i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”(**)

Виж Част 3 – Véase parte 3 – Viz cást 3 – Se del 3 – Siehe Teil 3 – Vaata 3. osa – Βλέπε μέρος 3 – See Part 3 – Voir partie 3 – Vidi dio 3 – Cfr. parte 3 – Skatīt 3. daļu – zr. 3 dalį – Lásd a 3. részt – Ara Parti 3 – Zie deel 3 – Zobacz Część 3 – Ver parte 3 – Vezi Partea 3 – Pozri cast 3 – Glej del 3 – Katso osa 3 – Se del 3”.

g)

I bilaga I ska fotnot 1 i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”(1)

За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. – Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. – Za 100 kg susených sladkých brambor apod., nebo kukurice. – Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. – Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. – 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. – Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. – Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. – Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. – Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd., ili kukuruza – Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. – Uz 100 kilogramiem zāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. – 100-ui kg dziovintų saldziųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. – Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.– Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. – Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. – Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. – Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. – La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. – Na 100 kilogramov susených sladkých zemiakov, atd., alebo kukurice. – Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. – 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. – Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.”.

h)

I bilaga I ska fotnot 2 i tabellen i DEL 1 ersättas med följande:

”(2)

Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. – Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. – Pripravená detská výziva obsahující mléko a výrobky z mléka. – Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. – Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. – Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. – Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. – Preparations for infant use, containing milk and products from milk. – Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. – Proizvodi za prehranu dojencadi, koji sadrze mlijeko i proizvode od mlijeka. – Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. – Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. – Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. – Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. – Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. – Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. – Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. – Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. – Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. – Prípravky na detskú výzivu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. – Zacetna mleka za dojencke ali ”Nadaljevalna mleka za dojencke. – Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. – Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.””.

i)

I bilagorna I och II ska rubriken ovanför den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande:

j)

I bilaga I ska hänvisningarna i tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Допълнителен код

Código adicional

Doplnkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészító kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod”.

k)

I bilagorna I och II ska rubriken ovanför den tredje tabellen (DEL 3) ersättas med följande:

l)

I bilaga II ska rubriken ersättas med följande:

m)

I bilaga II ska underrubriken ersättas med följande:

Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Cástky dodatecných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg cisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/ M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za sećer (AD S/Z) i brasno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta’ dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahar (AD S/Z) și la faina (AD F/M) (la 100 kilograme greutate neta)

Ciastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)”.

n)

I bilaga II ska hänvisningarna i den första tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog sećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u – jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoza, zahar invert și/sau izoglucoza

Hmotnost sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos”.

o)

I bilaga II ska hänvisningarna i den andra tabellen i DEL 2 och DEL 3 ersättas med följande:

”Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah skrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio skroba i/ili glukoze

Tenore dell’amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoza

Hmotnost skrobu alebo glukózy

Masa skroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos”.

2.

32001 R 1488: Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven (EGT L 196, 20.7.2001, s. 9):

a)

I artikel 9.4 första stycket ska femte meningen ersättas med följande:

”Numret ska föregås av någon av följande bokstavskombinationer, beroende på vilken medlemsstat som utfärdar dokumentet: ’BE’ för Belgien, ’BG’ för Bulgarien, ’CZ’ för Tjeckien, ’DK’ för Danmark, ’DE’ för Tyskland, ’EE’ för Estland, ’IE’ för Irland, ’GR’ för Grekland, ’ES’ för Spanien, ’FR’ för Frankrike, ’HR’ för Kroatien, ’IT’ för Italien, ’CY’ för Cypern, ’LV’ för Lettland, ’LT’ för Litauen, ’LU’ för Luxemburg, ’HU’ för Ungern, ’MT’ för Malta, ’NL’ för Nederländerna, ’AT’ för Österrike, ’PL’ för Polen, ’PT’ för Portugal, ’RO’ för Rumänien, ’SI’ för Slovenien, ’SK’ för Slovakien, ’FI’ för Finland, ’SE’ för Sverige, ’UK’ för Förenade kungariket.”.

b)

I artikel 14.1 ska den förteckning som börjar med ”Искане от” och slutar med ”förordning (EG) nr 1488/2001” ersättas med följande förteckning:

”—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (EО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Zádost o druhé povolení k prevozu zbozí (vlozte kód KN) podle clánku 1 odstavce 2 narízení (EK) c. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Zahtjev od … za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda … [umetnuti oznaku KN] u skladu s clankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l’iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemsanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievesanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiska isduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn … għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott … [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare facuta de catre … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Pouzitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vlozit KN kód] podla clánku 1 ods. 2 nariadenia (ES) c. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predlozil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s clenom 1(2) Uredbe (ES) st. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001”.

c)

I artikel 14.2 ska den förteckning som börjar med ”За … kg” och slutar med ”kvantitet på … kg” ersättas med följande förteckning:

”—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Za … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg”.

d)

I artikel 14.5 ska den förteckning som börjar med ”Нова крайна” och slutar med ”sista giltighetsdag …” ersättas med följande förteckning:

”—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Νέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Novi datum isteka vazenja: …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņs: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …”.

e)

I artikel 15.2 ska följande läggas till mellan uppgifterna på franska och italienska:

”—

Prava prenesena natrag na nositelja … (datum)”.

3.

32010 R 0578: Kommissionens förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1216/2009 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (EUT L 171, 6.7.2010, s. 1):

I bilaga VIII ska följande införas efter uppgiften på iriska:

”—

:

på kroatiska:

:

prava prenesena natrag na nositelja … (datum)”.

C.   KLASSIFICERING, MÄRKNING OCH FÖRPACKNING – ÄMNEN OCH BLANDNINGAR

32011 R 0286: Kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 av den 10 mars 2011 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 83, 30.3.2011, s. 1):

a)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H300 + H310” efter uppgiften på iriska:

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kozom”.

b)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H300 + H330” efter uppgiften på iriska:

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili udise”.

c)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H310 + H330” efter uppgiften på iriska:

”HR

Smrtonosno u dodiru s kozom ili ako se udise”.

d)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H300 + H310 + H330” efter uppgiften på iriska:

”HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise”.

e)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H301 + H311” efter uppgiften på iriska:

”HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kozom”.

f)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H301 + H331” efter uppgiften på iriska:

”HR

Otrovno ako se proguta ili udise”.

g)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H311 + H331” efter uppgiften på iriska:

”HR

Otrovno u dodiru s kozom ili ako se udise”.

h)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H301 + H311 + H331” efter uppgiften på iriska:

”HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise”.

i)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H302 + H312” efter uppgiften på iriska:

”HR

Stetno ako se proguta ili u dodiru s kozom”.

j)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H302 + H332” efter uppgiften på iriska:

”HR

Stetno ako se proguta ili udise”.

k)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H312 + H332” efter uppgiften på iriska:

”HR

Stetno u dodiru s kozom ili ako se udise”.

l)

I bilaga III 1 c iii ska följande införas i tabellen ”H302 + H312 + H332” efter uppgiften på iriska:

”HR

Stetno ako se proguta, u dodiru s kozom ili ako se udise”.

m)

I bilaga III 1 d i ska följande införas i tabellen ”H420” efter uppgiften på iriska:

”HR

Stetno za zdravlje ljudi i okolis zbog unistavanja ozona u visoj atmosferi”.

n)

I bilaga IV 1 c 2 ska följande införas i tabellen ”P502” efter uppgiften på iriska:

”HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođacu/dobavljacu”.

2.   FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER

SOCIAL TRYGGHET

32001 D 0548: Kommissionens beslut 2001/548/EG av den 9 juli 2001 om inrättande av en kommitté för kompletterande pensioner (EGT L 196, 20.7.2001, s. 26):

I artikel 3.1 ska ”57” ersättas med ”58”.

3.   ETABLERINGSRÄTT OCH FRIHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER

TILLTRÄDE TILL OCH UTÖVANDE AV TJÄNSTEVERKSAMHET

32009 D 0767: Kommissionens beslut 2009/767/EG av den 16 oktober 2009 om åtgärder som underlättar användningen av förfaranden på elektronisk väg genom gemensamma kontaktpunkter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (EUT L 274, 20.10.2009, s. 36):

I tabellen i KAPITEL II i bilagan ska följande läggas till efter den uppgift som avser Frankrike:

Kortnamn

(källspråk)

Kortnamn

(engelska)

Landskod

Språkkod

Anmärkning

Translitterering till latinska bokstäver

”Hrvatska

Croatia

HR

hr”

 

 

4.   BOLAGSRÄTT

REDOVISNINGSREGLER

32011 D 0030: Kommissionens beslut 2011/30/EU av den 19 januari 2011 om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen (EUT L 15, 20.1.2011, s. 12):

I artikel 1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

5.   KONKURRENSPOLITIK

1.

32004 R 0773: Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (EUT L 123, 27.4.2004, s. 18):

I artikel 10.3 ska ”30” ersättas med ”31”.

2.

32004 R 0802: Kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 av den 21 april 2004 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 133, 30.4.2004, s. 1):

a)

I artikel 3.2 ska ”37” ersättas med ”38”.

b)

I punkt 1.4 sjunde stycket i bilaga I ska ”37” ersättas med ”38”.

c)

I punkt 1.6 sjunde stycket i bilaga II ska ”37” ersättas med ”38”.

d)

I punkt D sjätte stycket i bilaga III ska ”37” ersättas med ”38”.

6.   JORDBRUK

A.   KVALITETSPOLITIK

1.

32006 R 1898: Kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 369, 23.12.2006, s. 1):

a)

I bilaga V punkt 6 ska följande strecksats införas efter uppgiften på franska:

”HR zastićena oznaka izvornosti ZOI”.

b)

I bilaga V punkt 7 ska följande strecksats införas efter uppgiften på franska:

”HR zastićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP”.

2.

32007 R 1216: Kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 275, 19.10.2007, s. 3):

I bilaga V punkt 6 ska följande strecksats införas efter uppgiften på iriska:

”HR

oznaka tradicionalnog ugleda

OTU”.

B.   ORGANISATIONEN AV DEN GEMENSAMMA MARKNADEN HORISONTELL DEL

1.

31989 R 0120: Kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 av den 19 januari 1989 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter (EGT L 16, 20.1.1989, s. 19):

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Primjena clanka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89”.

2.

32001 R 2298: Kommissionens förordning (EG) nr 2298/2001 av den 26 november 2001 om närmare bestämmelser för export av produkter som levereras som livsmedelsbistånd (EGT L 308, 27.11.2001, s. 16):

I bilagan ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Pomoć Zajednice u hrani – Akcija br. …/… ili nacionalna pomoć u hrani”.

3.

32006 R 1301: Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13):

a)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Clanak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje”.

b)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Carina … – Uredba (EZ) br. …/…”.

4.

32008 R 0376: Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3):

a)

I artikel 17.4 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike: ”HR för Kroatien”.

b)

I bilaga III del A ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…”.

c)

I bilaga III del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Dozvola u okviru Gatt-a– pomoć u hrani”.

d)

I bilaga III del C ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Upotrijebiti u svrhu otpustanja jamstva”.

e)

I bilaga III del D ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Izlaz iz carinskog podrucja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu zeljeznicom ili velikim kontejnerima”.

f)

I bilaga III del E ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …”.

g)

I bilaga III del F ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Dozvola izdana u skladu s clankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …”.

h)

I bilaga III del G ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde”.

i)

I bilaga III del H ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Ispunjeni uvjeti propisani clankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008”.

j)

I bilaga III del I ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za kolicine navedene u odjeljcima 17 i 18”.

5.

32008 R 0720: Kommissionens förordning (EG) nr 720/2008 av den 25 juli 2008 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller lagring och förflyttning av produkter som köpts in av ett utbetalande organ eller ett interventionsorgan (EUT L 198, 26.7.2008, s. 17):

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Intervencijski proizvodi koje drzi… (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladistenje u… (drzava i adresa predlozenog skladista). Primjena clanka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007”.

b)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Intervencijski proizvodi – postupak prijenosa”.

6.

32009 R 0612: Kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 av den 7 juli 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1):

a)

I bilaga I under ”Spannmål” ska uppgiften för Kroatien utgå.

b)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 612/2009”.

c)

I bilaga IV ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Subvencije manje od 1 000 EUR”.

d)

I bilaga V ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odrediste izvan carinskog podrucja Zajednice”.

e)

I bilaga VI ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Izlaz iz carinskog podrucja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu zeljeznicom ili velikim kontejnerima:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz zeljeznicom ili drugim oblikom prijevoza:”.

f)

I bilaga VII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Izlaz iz carinskog podrucja Zajednice zeljeznicom s kombiniranim cestovno-zeljeznickim prijevozom:

Prijevozna isprava:

vrsta:

broj:

Datum prihvaćanja robe za prijevoz zeljeznicom:”.

g)

I bilaga XIII ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju”.

h)

I bilaga XIV ska uppgiften för Kroatien utgå.

i)

I bilaga XVI ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Smjestaj u skladiste s obvezom isporuke za opskrbu - clanak 37. Uredbe (EZ) br. 612/2009”.

j)

I bilaga XVII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009”.

7.

32009 R 1272: Kommissionens förordning (EG) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (EUT L 349, 29.12.2009, s. 1):

a)

Artikel 41.5 ska utgå.

b)

I bilaga III del V ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HRVATSKA

Trupovi, polovice:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3”.

8.

32010 R 0817: Kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 av den 16 september 2010 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag (EUT L 245, 17.9.2010, s. 16):

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Rezultati kontrola u skladu s clankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući”.

C.   SPANNMÅL OCH RIS

1.

31998 R 2390: Kommissionens förordning (EG) nr 2390/98 av den 5 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1706/98 om den importordning för vissa ersättningsprodukter för spannmål och bearbetade produkter baserade på spannmål och ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) och om upphävande av förordning (EEG) nr 2245/90 (EGT L 297, 6.11.1998, s. 7):

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

AKP proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, clanak 1. stavak 3”.

b)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

AKP/PZT proizvod:

oslobođeno carine

Uredba (EZ) br. 2286/2002, clanak 3. stavak 4.

vrijedi iskljucivo u svrhu pustanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima”.

2.

32003 R 1342: Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 189, 29.7.2003, s. 12):

a)

I bilaga Ia ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, clanak 8. stavak 3”.

b)

I bilaga VII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natjecajem”.

c)

I bilaga VIII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natjecajem”.

d)

I bilaga IX ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje”.

e)

I bilaga X ska följande införas efter den uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

posebni rok valjanosti utvrđen clankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003”.

3.

32009 R 0147: Kommissionens förordning (EG) nr 147/2009 av den 20 februari 2009 om avgränsning av destinationszonerna för exportbidrag, exportavgifter och vissa exportlicenser för spannmål och ris (EUT L 50, 21.2.2009, s. 5):

I bilaga I, Zon III, ska den första uppgiften för Kroatien utgå.

D.   RIS

1.

32006 R 0972: Kommissionens förordning (EG) nr 972/2006 av den 29 juni 2006 om fastställande av särskilda regler för import av basmatiris och ett övergångssystem för fastställande av deras ursprung (EUT L 176, 30.6.2006, s. 53):

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

basmati riza iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadleznog tijela]”.

b)

I bilaga IV ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

basmati riza iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj … izdanom od strane [naziv nadleznog tijela]”.

2.

32006 R 1964: Kommissionens förordning (EG) nr 1964/2006 av den 22 december 2006 om närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av importtullen för ris med ursprung i Bangladesh i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 18):

a)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu rize”.

b)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Banglades”.

3.

32009 R 1274: Kommissionens förordning (EU) nr 1274/2009 av den 18 december 2009 om öppnande och förvaltning av importkvoter för ris med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (EUT L 344, 23.12.2009, s. 3):

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Oslobođeno carine do kolicine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)”.

4.

32011 R 1273: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011 av den 7 december 2011 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris (EUT L 325, 8.12.2011, s. 6):

a)

I bilaga V ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Oslobođeno carine do kolicine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

b)

I bilaga VI ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Carine ogranicene na 15 % ad valorem do kolicine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

c)

I bilaga VII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Stopa carine snizena za 30,77 % u odnosu na carinu navedenu u clanku u odnosu na carinu navedenu u clanku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do kolicine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)”.

d)

I bilaga VIII ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Oslobođeno carine do kolicine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, clanak 1. stavak 1. podstavak (d))”.

e)

I bilaga IX ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Oslobođeno carine do kolicine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, clanak 1. stavak 1. podstavak (e))”.

5.

32012 R 0480: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 av den 7 juni 2012 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00 (EUT L 148, 8.6.2012, s. 1):

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Lomljena riza iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00”.

b)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

v: Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)”.

c)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00”.

d)

I bilaga IV ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Clanak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012”.

E.   SPANNMÅL

1.

32008 R 0402: Kommissionens förordning (EG) nr 402/2008 av den 6 maj 2008 om närmare bestämmelser om import av råg från Turkiet (EUT L 120, 7.5.2008, s. 3):

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od …”.

2.

32008 R 0491: Kommissionens förordning (EG) nr 491/2008 av den 3 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller produktionsbidrag inom spannmålssektorn (EUT L 144, 4.6.2008, s. 3):

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Za preradu ili isporuku u skladu s clankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog podrucja Zajednice”.

3.

32008 R 1296: Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2008 av den 18 december 2008 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (EUT L 340, 19.12.2008, s. 57):

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Smanjenje carine: dozvola vazeća samo u Spanjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola vazeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)”.

4.

32010 R 0234: Kommissionens förordning (EU) nr 234/2010 av den 19 mars 2010 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som ska vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (EUT L 72, 20.3.2010, s. 3):

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Izvoz zitarica morem – clanak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010”.

F.   SOCKER

1.

32006 R 0951: Kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24):

a)

I bilagan del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’Uredba (EZ) br. … (SL …, …, str. …), rok za dostavu ponuda: …’”.

b)

I bilagan del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’visina primjenjive subvencije’”.

c)

I bilagan del C ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’Sećer koji se ne smatra da je ’izvan kvote’ za izvoz bez subvencije’”.

d)

I bilagan del D ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’Izvoz/uvoz, clanak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 – dozvola vrijedi u … (drzava clanica koja izdaje dozvolu)’”.

e)

I bilagan del E ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Sećer koristen u jednom ili vise proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006”.

2.

32009 R 0828: Kommissionens förordning (EG) nr 828/2009 av den 10 september 2009 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2009/10 till 2014/15 för import och raffinering av produkter från sockersektorn med HS-nummer 1701 inom ramen för förmånsavtal (EUT L 240, 11.9.2009, s. 14):

a)

I bilaga V del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)”.

b)

I bilaga V del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Carina ”0” – Uredba (EZ) br. 828/2009”.

3.

32009 R 0891: Kommissionens förordning (EG) nr 891/2009 av den 25 september 2009 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter inom sockersektorn (EUT L 254, 26.9.2009, s. 82):

a)

Artikel 1 d ska utgå.

b)

I artikel 2 b ska orden ”eller Kroatien” utgå.

c)

I bilaga I del II: Balkansocker ska den rad som avser Kroatien utgå.

d)

I bilaga III del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Sećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)”.

e)

I bilaga III del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski sećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)”.

f)

I bilaga III del C ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz sećera. Redni broj 09.4380”.

g)

I bilaga III del D ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz sećera. Redni broj 09.4390”.

G.   GRISKÖTT

1.

32003 R 0462: Kommissionens förordning (EG) nr 462/2003 av den 13 mars 2003 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för vissa grisköttsprodukter med ursprung i AVS-staterna samt om upphävande av förordning (EG) nr 2562/98 (EUT L 70, 14.3.2003, s. 8):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

AKP proizvod – Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Snizenie carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003.”.

2.

32003 R 1518: Kommissionens förordning (EG) nr 1518/2003 av den 28 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn (EUT L 217, 29.8.2003, s. 35):

a)

I artikel 2.4 ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

Uredba (EZ) br. 1518/2003”.

b)

I artikel 6.2 ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

Subvencija vrijedi za … tona (kolicina za koju je izdana dozvola)”.

c)

I bilaga Ia ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana”.

3.

32009 R 0442: Kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 av den 27 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för griskött (EUT L 129, 28.5.2009, s. 13):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 442/2009.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

snizenje stope zajednicke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.”.

H.   FÅR- OCH GETKÖTT

31995 R 1439: Kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött (EGT L 143, 27.6.1995, s. 7):

a)

I artikel 14.3 ska följande införas efter uppgiften på franska:

”—

Carina ogranicena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godisnjim carinskim kvotama)”.

b)

I artikel 14.4 ska följande införas efter uppgiften på franska:

”—

Carina ogranicena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godisnjim carinskim kvotama)”.

c)

I artikel 17.4 ska följande införas efter uppgiften på franska:

”—

Carina ogranicena na 10 % (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godisnjim carinskim kvotama)”.

d)

I artikel 17.5 ska följande införas efter uppgiften på franska:

”—

Carina ogranicena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godisnjim carinskim kvotama)”.

I.   ÄGG OCH FJÄDERFÄKÖTT

1.

32007 R 0533: Kommissionens förordning (EG) nr 533/2007 av den 14 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (EUT L 125, 15.5.2007, s. 9):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 533/2007.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

snizenje Zajednicke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007.”.

2.

32007 R 0536: Kommissionens förordning (EG) nr 536/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater (EUT L 128, 16.5.2007, s. 6):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 536/2007.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

snizenje zajednicke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007.”.

3.

32007 R 0539: Kommissionens förordning (EG) nr 539/2007 av den 15 maj 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (EUT L 128, 16.5.2007, s. 19):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 539/2007.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

snizenje Zajednicke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007.”.

4.

32007 R 0616: Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (EUT L 142, 5.6.2007, s. 3):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 616/2007.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

Snizenje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od. …”.

c)

I bilaga II del C ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/200.”.

d)

I bilaga II del D ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”— på kroatiska

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007.”.

5.

32007 R 1385: Kommissionens förordning (EG) nr 1385/2007 av den 26 november 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 774/94 beträffande öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött (EUT L 309, 27.11.2007, s. 47):

a)

I bilaga II del A ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007.”.

b)

I bilaga II del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

c)

I bilaga II del C ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

d)

I bilaga II del D ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”— På kroatiska

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007.”.

6.

32008 R 0543: Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött (EUT L 157, 17.6.2008, s. 46):

a)

I bilaga I ska följande införas efter uppgiften på franska:

i artikel 1.1 – Namn på fjäderfäslaktkroppar

”hr

1

Tovljeno pile, brojler

2

Pijetao, kokos, kokos za pecenje ili kuhanje

3

Kopun

4

Mlado pile i mladi pijetao

5

Mladi pijetao

1

(Mladi) puran

2

Puran

1

(Mlada) patka, (mlada) mosusna patka, (mlada) patka mulard

2

Patka, mosusna patka, patka mulard

1

(Mlada) guska

2

Guska

1

(Mlada) biserka

2

Biserka”

i artikel 1.2 – Namn på styckningsdelar

”hr

a)

Polovica

b)

Cetvrt

c)

Neodvojene straznje cetvrti

d)

Prsa

e)

Batak sa zabatkom

f)

Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa

g)

Zabatak

h)

Batak

i)

Krilo

j)

Neodvojena krila

k)

File od prsa

l)

File od prsa s prsnom kosti

m)

Magret

n)

Meso purećih bataka i zabataka bez kosti”

b)

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften på franska:

”hr

1

Hlađenje strujanjem zraka

2

Hlađenje rasprsivanjem zraka

3

Hlađenje uranjanjem u vodu”

c)

I bilaga IV (och i överensstämmelse med översättningen i artikel 11) ska följande införas efter uppgiften på franska:

”hr

a)

Hranjeno s … % …

Guska hranjena zobi

b)

Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima

c)

Slobodan uzgoj

d)

Tradicionalni slobodan uzgoj

e)

Slobodan uzgoj – neograniceni ispust”

d)

I bilaga X ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Sadrzaj vode prelazi ogranicenje EZ”.

7.

32008 R 0589: Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg (EUT L 163, 24.6.2008, s. 6):

a)

I bilaga I del A ska följande införas efter uppgiften på franska:

”HR

’jaja iz slobodnog uzgoja’

’jaja iz stalskog (podnog) uzgoja’

’jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja’”.

b)

I bilaga I del B ska följande införas efter uppgiften på franska:

”HR

’Obogaćeni kavezi’”.

8.

32008 R 0617: Kommissionens förordning (EG) nr 617/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormer för kläckägg och gårdsuppfödda kycklingar (EUT L 168, 28.6.2008, s. 5):

a)

I artikel 3.8 ska följande införas efter uppgiften på franska:

”valenje”.

b)

I bilaga I ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR

för Kroatien”.

c)

I bilaga II ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

jaja za valenje”.

d)

I bilaga IV ska följande införas i fotnot 1 efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

:

en region”.

J.   MJÖLKPRODUKTER

1.

32001 R 2535: Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (EUT L 341, 22.12.2001, s. 29):

a)

I bilaga XV ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Clanak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,”.

b)

I bilaga XVI ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Clanak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,”.

c)

I bilaga XVII ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. …. izdanom dana …,”.

d)

I bilaga XVIII ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Uvozna dozvola sa snizenom carinom za proizvod pod brojem narudzbe … promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini …/100 kg obracunata i plaćena; dozvola je već dodijeljena,”.

e)

I bilaga XIX ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Izvrsena fizicka kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),”.

f)

I bilaga XX ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]”.

2.

32008 R 0619: Kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (EUT L 168, 28.6.2008, s. 20):

I bilaga II ska den behöriga myndigheten för HR införas efter uppgiften på franska:

”HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10 000 Zagreb

Croatia

Telefon: +385 1 6002 700

Telefaks: +385 1 6002 851”.

3.

32009 R 1187: Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 av 27 november 2009 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 318, 4.12.2009, s. 1):

— I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—   På kroatiska: Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7…- 30.6…., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između drzava CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih drzava clanica, s druge strane, cije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ.”.

K.   VIN

1.

32008 R 0555: Kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram, handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn (EUT L 170, 30.6.2008, s. 1):

a)

I artikel 2.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Beträffande räkenskapsåren 2014–2018 ska medlemsstaterna lämna in sina förslag till stödprogram till kommissionen senast den 1 mars 2013. Med avvikelse från detta ska Kroatien lämna in sitt förslag till stödprogram senast den 1 juli 2013. Om de nationella anslag som fastställts för räkenskapsåret 2014 och framåt ändras efter det datumet ska medlemsstaterna anpassa stödprogrammen i enlighet därmed.”.

b)

I bilaga XVII ska följande rad införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”—

30 prover i Kroatien.”.

2.

32009 R 0436: Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15):

a)

I bilaga IX ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Izvezeno: PII br. …. [datum]”.

b)

I bilaga IXa del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

—   På kroatiska:

a)

za vina sa ZOI: ’Ovaj dokument potvrđuje zastićenu oznaku izvornosti’, ’br. […, …] u registru E-Bacchus’;

b)

za vina sa ZOZP: ’Ovaj dokument potvrđuje zastićenu oznaku zemljopisnog podrijetla’, ’br. […, …] u registru E-Bacchus’;

c)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: ’Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno clanku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007’;

d)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): ’Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (’sortna vina’), sukladno clanku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007’;

e)

za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): ’Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe i sortu(-e) vinove loze (’sortna vina’), sukladno clanku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007’”.

3.

32009 R 0607: Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60):

I bilaga X del A ska följande införas efter uppgiften ”på franska” i kolumnen ”Språk”:

Språk

Uppgifter beträffande sulfiter

Uppgifter beträffande ägg och produkter därav

Uppgifter beträffande mjölk och produkter därav

”på kroatiska

’sulfiti’ ili ’sumporov dioksid’

’jaje’, ’bjelancevine iz jaja’, ’proizvodi od jaja’, ’lizozim iz jaja’ ili ’albumin iz jaja’

’mlijeko’, ’mlijecni proizvodi’, ’kazein iz mlijeka’ ili ’mlijecne bjelancevine’”

L.   FRUKT OCH GRÖNSAKER

1.

32007 R 0341: Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer (EUT L 90, 30.3.2007, s. 12):

I bilaga III ska följande införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina].”.

2.

32011 R 0543: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1):

a)

I bilaga XIII del B ska följande införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)”.

b)

I bilaga XVII ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

Zagreb”.

M.   OLIVOLJA

32012 R 0029: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 av den 13 januari 2012 om saluföringsnormer för olivolja (EGT L 12, 14.1.2012, s. 14):

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna förordning följs, också vad gäller systemet för påföljder.

Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2002 underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits och ska därefter före utgången av den månad som följer på den månad då beslut om ändringar fattas underrätta kommissionen om de ändringar som görs.

Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien ska senast den 31 december 2004 underrätta kommissionen om de åtgärder som avses i första stycket och ska därefter, före utgången av den månad som följer på den månad då beslut om ändringar fattas, underrätta kommissionen om de ändringar som görs.

Bulgarien och Rumänien ska senast den 31 december 2010 underrätta kommissionen om de åtgärder som avses i första stycket och ska därefter, före utgången av den månad som följer på den månad då beslut om ändringar fattas, underrätta kommissionen om de ändringar som görs.

Kroatien ska senast den 31 december 2013 underrätta kommissionen om de åtgärder som avses i första stycket och ska därefter, före utgången av den månad som följer på den månad då beslut om ändringar fattas, underrätta kommissionen om de ändringar som görs.”

N.   HUMLE

1.

32006 R 1850: Kommissionens förordning (EG) nr 1850/2006 av den 14 december 2006 om närmare bestämmelser om certifiering av humle och humleprodukter (EUT L 355, 15.12.2006, s. 72):

a)

I bilaga V ska följande strecksats införas före uppgiften på italienska:

”—

:

På kroatiska

:

Certificirani proizvod – Uredba (EZ) br. 1850/2006,”.

b)

I bilaga VI ska följande införas före uppgiften för IE:

”HR för Kroatien”.

2.

32008 R 1295: Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland (EUT L 340, 19.12.2008, s. 45):

I bilaga I ska raden med uppgiften ”(HR) Kroatien” i första kolumnen utgå.

O.   DE YTTERSTA RANDOMRÅDENA

32006 R 0793: Kommissionens förordning (EG) nr 793/2006 av den 12 april 2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (EUT L 145, 31.5.2006, s. 1):

a)

I bilaga I del A ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—   på kroatiska: en av följande uppgifter:

’proizvodi za izravnu potrosnju’

’proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje’

’proizvodi namijenjeni za koristenje kao poljoprivredne sirovine’

’goveda uvezena za tov’”.

b)

I bilaga I del B ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’oslobođeno uvoznih carina’ i ’potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]’”.

c)

I bilaga I del C ska följande införas strecksats efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’potvrda o oslobođenju’”.

d)

I bilaga I del D ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—   på kroatiska: en av följande uppgifter:

’proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje’

’proizvodi za izravnu potrosnju’

’proizvodi namijenjeni za koristenje kao poljoprivredne sirovine’”.

e)

I bilaga I del E ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’potvrda o pomoći’”.

f)

I bilaga I del F ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—   på kroatiska: en av följande uppgifter:

’proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje’

’proizvodi za izravnu potrosnju’

’proizvodi namijenjeni za koristenje kao poljoprivredne sirovine’ (*)

’zive zivotinje za tov’

’C sećer: bez pomoći’”.

g)

I bilaga I del G ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]’”.

h)

I bilaga I del H ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’roba koja se izvozi sukladno clanku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 247/2006’”.

i)

I bilaga I del I ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’roba koja se izvozi sukladno clanku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 247/2006’”.

j)

I bilaga I del J ska följande strecksats införas efter uppgiften ”på franska”:

”—

:

på kroatiska

:

’proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda’”.

P.   EKOLOGISKT JORDBRUK

1.

32008 R 0889: Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008.s. 1):

I bilaga XIIb ska följande strecksats införas efter uppgiften ”På franska”:

”—

:

På kroatiska

:

Proizvodi zivotinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika”.

2.

32008 R 1235: Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25):

I bilaga IV,

a)

under ”Austria Bio Garantie GmbH”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”,

b)

under ”BCS Oko-Garantie GmbH”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”,

c)

under ”CCPB SrL”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”,

d)

under ”Ecocert SA”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”,

e)

under ”Institute for Marketecology (IMO)”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”,

f)

under ”Lacon GmbH”, ska följande rad i tabellen ”Berörda tredjeländer, kodnummer och produktkategorier” i punkt 3 utgå:

”Kroatien”.

7.   LIVSMEDELSSÄKERHET, VETERINÄRA OCH FYTOSANITÄRA FRÅGOR

VETERINÄRLAGSTIFTNING

1.

31992 D 0260: Kommissionens beslut 92/260/EEG av den 10 april 1992 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar (EGT L 130, 15.5.1992, s. 67):

a)

I bilaga I i förteckningen under Sanitär grupp B ska uppgiften ”Kroatien (HR)” utgå.

b)

I bilaga II del A punkt III d ska uppgiften för Kroatien utgå.

c)

I bilaga II del B punkt III d tredje strecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

d)

I bilaga II del C punkt III d tredje strecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

e)

I bilaga II del D punkt III d tredje strecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

f)

I bilaga II del E punkt III d tredje strecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

2.

31993 D 0195: Kommissionens beslut 93/195/EEG av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (EGT L 86, 6.4.1993, s. 1):

a)

I bilaga I i förteckningen under Sanitär grupp B ska uppgiften ”Kroatien (HR)” utgå.

b)

I bilaga II i förteckningen under Grupp B ska uppgiften ”Kroatien” utgå.

3.

31993 D 0196: Kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (EGT L 86, 6.4.1993, s. 7):

I bilaga 2 (punkt III), i förteckningen under Grupp B i fotnot 3, ska uppgiften för Kroatien utgå.

4.

31993 D 0197: Kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (EGT L 86, 6.4.1993, s. 16):

I bilaga I i förteckningen under Sanitär grupp B ska uppgiften ”Kroatien (HR)” utgå.

5.

31997 D 0004: Kommissionens beslut 97/4/EG av den 12 december 1996 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött (EGT L 2, 4.1.1997, s. 6):

a)

I bilagan ska rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ – LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS – SEZNAM ZARÍZENÍ – LISTE OVER VIRKSOMHEDER – VERZEICHNIS DER BETRIEBE – ETTEVÕTETE LOETELU – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – LIST OF ESTABLISHMENTS – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS – POPIS OBJEKATA – ELENCO DEGLI STABILIMENTI – UZŅĒMUMU SARAKSTS – ĮMONIŲ SĄRASAS – LÉTESÍTMÉNYLISTA – LISTA TA’ L-ISTABILIMENTI – LIJST VAN BEDRIJVEN – WYKAZ ZAKŁADÓW – LISTA DOS ESTABELECIMENTOS – LISTA UNITAȚILOR – ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ – SEZNAM OBRATOV – LUETTELO LAITOKSISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо – Producto: carne fresca de ave – Produkt: cerstvé drůbezí maso – Produkt: fersk fjerkrækød – Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch – Toode: värske linnuliha – Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών v Product: fresh poultry meat – Produit: viandes fraîches de volaille – Proizvod: svjeze meso peradi – Prodotto: carne fresca di pollame – Produkts: svaiga putnu gaļa – Produktas: sviezia paukstiena – Termék: friss baromfihús – Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ – Product: vers vlees van gevogelte – Produkt: świeże mięso drobiowe – Produto: carne fresca de aves – Produs: carne proaspata de pasare – Produkt: Cerstvé hydinové mäso – Proizvod: sveze meso perutnine – Tuote: tuore siipikarjanliha – Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код – Referencia nacional – Národní kód – National reference – Nationaler Code – Rahvuslik viide – Εθνικός αριθμός έγκρισης – National reference – Référence nationale – Nacionalna referenca – Riferimento nazionale – Nacionālā norāde – Nacionalinė nuoroda – Nemzeti referenciaszám – Referenza nazzjonali – Nationale code – Kod krajowy – Referência nacional – Referința naționala – Národný odkaz – Nacionalna referenca – Kansallinen referenssi – Nationell referens

2

=

Наименование – Nombre – Název – Navn – Name – Nimi – Όνομα εγκατάστασης – Name – Nom – Naziv – Nome – Nosaukums – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – Nazwa – Nome – Nume – Názov – Ime – Nimi – Namn

3

=

Град – Ciudad – Mesto – By – Stadt – Linn – Πόλη – Town – Ville – Grad – Città – Pilsēta – Miestas – Város – Belt – Stad – Miasto – Cidade – Oraș – Mesto – Kraj – Kaupunki – Stad

4

=

Област – Región – Oblast – Region – Region – Piirkond – Περιοχή – Region – Région – Regija – Regione – Reģions – Regionas – Régió – Reġjun – Regio – Region – Região – Județ – Kraj – Regija – Alue – Region

5

=

Дейност – Actividad – Cinnost – Aktivitet – Tätigkeit – Tegevusvaldkond – Είδος εγκατάστασης – Activity – Activité – Djelatnost – Attività – Darbība – Veikla – Tevékenység – Attivita' – Activiteit – Rodzaj działalności – Actividade – Activitate – Cinnost – Dejavnost – Toimintamuoto – Verksamhet

SH

=

Кланица – Matadero – Jatky – Slagteri – Schlachthof – Tapamaja – Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση – Slaughterhouse – Abattoir – Klaonica – Macello – Kautuve – Skerdykla – Vágóhíd – Biċċerija – Slachthuis – Rzeźnia – Matadouro – Abator – Bitúnok – Klavnica – Teurastamo – Slakteri

CP

=

Транжорна – Sala de despiece – Bourárna – Opskæringsvirksomheder – Zerlegungsbetrieb – Lihalõikusettevõte – Εργαστήριο Τεμαχισμού – Cutting plant – Découpe – Rasjekavaonica – Sala di sezionamento – Gaļas sadalīsanas uzņēmums – Ispjaustymo įmonė – Daraboló üzem – Stabiliment tal-qtiegħ – Uitsnijderij – Zakład rozbioru – Sala de corte – Unitate de tranșare – Rozrábkaren – Razsekovalnica – Leikkaamo – Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад – Almacén frigorífico – Chladírna (mrazírna) – Frysehus – Kühlhaus – Külmladu – Ψυκτική εγκατάσταση – Cold store – Entreposage – Hladnjaca – Deposito frigorifero – Saldētava – Saltieji sandėliai – Hűtőház – Kamra tal-friża – Koelhuis – Chłodnia składowa – Armazém – Frigorífico – Depozit frigorific – Chladiaren (mraziaren) – Hladilnica – Kylmävarasto – Kyl- och fryshus”.

b)

I bilagan ska den tabellrubrik

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ersättas med följande:

ii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ersättas med följande:

iii)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ersättas med följande:

iv)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ersättas med följande:

v)

som inleds med ”Страна: ИЗРАEЛ –” ersättas med följande:

vi)

som inleds med ”Страна: ТАЙЛАНД –” ersättas med följande:

vii)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ –” ersättas med följande:

c)

I bilagan ska uppgiften för Kroatien utgå.

6.

31997 D 0252: Kommissionens beslut 97/252/EG av den 25 mars 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av mjölk och mjölkbaserade produkter avsedda för konsumtion (EUT L 101, 18.4.1997, s. 46):

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”BILAGA” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

I andra avsnittet ”Varuslag: mjölk och mjölkprodukter” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: mlijeko i mlijecni proizvodi –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter införas efter respektive uppgift på franska:

i)

:

I punkt 1

:

”Nacionalna referenca /”

ii)

:

I punkt 2

:

”Naziv /”

iii)

:

I punkt 3

:

”Grad /”

iv)

:

I punkt 4

:

”Regija /”

v)

:

I punkt 5

:

”Posebne napomene /”

vi)

:

I punkt 6

:

”*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz clanka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.”

b)

I respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: НИДEРЛАНДСКИ АНТИЛИ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI /”.

ii)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ARGENTINA /”.

iii)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRALIJA /”.

iv)

som inleds med ”Страна: КАНАДА /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KANADA /”.

v)

som inleds med ”Страна: ШВEЙЦАРИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVICARSKA /”.

vi)

som inleds med ”Страна: ИЗРАEЛ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IZRAEL /”.

vii)

som inleds med ”Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РEПУБЛИКА МАКEДОНИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BIVSA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA /”.

viii)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NOVI ZELAND /”.

ix)

som inleds med ”País: Rusia /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: Rusija /”.

x)

som inleds med ”Страна: СИНГАПУР /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SINGAPUR /”.

xi)

som inleds med ”Страна: ИСЛАНДИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ISLAND /”.

xii)

som inleds med ”Страна: ТУРЦИЯ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TURSKA /”.

xiii)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE /”.

xiv)

som inleds med ”Страна: УРУГВАЙ /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: URUGVAJ /”.

xv)

som inleds med ”Страна: ЮЖНА АФРИКА /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: JUZNA AFRIKA /”.

c)

I bilagan, i noten till den uppgift som avser f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, ska följande införas mellan uppgifterna på franska och italienska:

”—

Napomena: privremeni kod, koji ni na koji nacin ne utjece na konacni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zakljucenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima.”

d)

I bilagan ska uppgiften för Kroatien utgå.

7.

31997 D 0467: Kommissionens beslut 97/467/EG av den 7 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av kanin och hägnat vilt (EGT L 199, 26.7.1997, s. 57):

a)

I bilaga I ska rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ, ОДОБРEНИ ЗА ВНОС НА МEСО ОТ ЗАЙЦИ И МEСО ОТ ДИВEЧ (БEЗ МEСО ОТ ЩРАУСИ) – LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) – SEZNAM ZARÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLICÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVERE (KROME MASA PTÁKŮ NADRÁDU BEZCI) – LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) – LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE – ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) – LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L’IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) – POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJACI (OSIM BEZGREBENKI) – ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) – UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUSU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU – ĮMONIŲ, IS KURIŲ LEIDZIAMA IMPORTUOTI TRIUSIENĄ IR ZVĖRIENĄ (ISSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRASAS – NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA – LISTA TA’ L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA’ LAĦAM TALFENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA – LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN – LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY – LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) – LISTA DE UNITAȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) – ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLICIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEZCOV) – I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY – SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) – LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA – FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми – Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (1) – Produkt: Králicí maso a maso zvere z farmového chovu (1) – Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (1) – Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (1) – Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (1) – Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (1) – Product: Rabbit meat and farmed game meat (1) – Produit: Viande de lapin et viande de gibier d’élevage (1) – Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljaci (1) – Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d’allevamento (1) – Produkts: trusu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (1) – Produktas: Triusiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (1) – Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (1) – Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (1) – Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (1) – Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (1) – Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (1) – Produs: carne de iepure și carne de vânat de ferma – Produkt: králicie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (1) Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (1) – Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (1) – Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (1)

1

=

Национален код – Referencia nacional – Národní kód – National reference – Nationaler Code – Rahvuslik viide – Εθνικός αριθμός έγκρισης – National reference – Référence nationale – Nacionalna referenca – Riferimento nazionale – Nacionālā norāde – Nacionalinė nuoroda – Nemzeti referenciaszám – Referenza nazzjonali – Nationale code – Kod krajowy – Referência nacional – Referința naționala – Národný odkaz – Nacionalna referenca – Kansallinen referenssi – Nationell referens

2

=

Наименование – Nombre – Název – Navn – Name – Nimi – Όνομα εγκατάστασης – Name – Nom – Naziv – Nome – Nosaukums – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – Nazwa – Nome – Nume – Názov – Ime – Nimi – Namn

3

=

Град – Ciudad – Mesto – By – Stadt – Linn – Πόλη – Town – Ville – Grad – Città – Pilsēta – Miestas – Város – Belt – Stad – Miasto – Cidade – Oraș – Mesto – Kraj – Kaupunki – Stad

4

=

Област – Región – Oblast – Region – Region – Piirkond – Περιοχή – Region – Région – Regija – Regione – Reģions – Regionas – Régió – Reġjun – Regio – Region – Região – Județ – Kraj – Regija – Alue – Region

5

=

Дейност – Actividad – Cinnost – Aktivitet – Tätigkeit – Tegevusvaldkond – Είδος εγκατάστασης – Activity – Activité – Djelatnost – Attività – Darbība – Veikla – Tevékenység – Attivita' – Activiteit – Rodzaj działalności – Actividade – Activitate – Cinnost – Dejavnost – Toimintamuoto – Verksamhet

SH

=

Кланица – Matadero – Jatky – Slagteri – Schlachthof – Tapamaja – Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση – Slaughterhouse – Abattoir – Klaonica – Macello – Kautuve – Skerdykla – Vágóhíd – Biċċerija – Slachthuis – Rzeźnia – Matadouro – Abator – Bitúnok – Klavnica – Teurastamo – Slakteri

CP

=

Транжорна – Sala de despiece – Bourárna – Opskæringsvirksomheder – Zerlegungsbetrieb – Lihalõikusettevõte – Εργαστήριο Τεμαχισμού – Cutting plant – Découpe – Rasjekavaonica – Sala di sezionamento – Gaļas sadalīsanas uzņēmums – Ispjaustymo įmonė – Daraboló üzem – Stabiliment tal-qtiegħ – Uitsnijderij – Zakład rozbioru – Sala de corte – Unitate de tranșare – Rozrábkaren – Razsekovalnica – Leikkaamo – Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад – Almacén frigorífico – Chladírna (mrazírna) – Frysehus – Kühlhaus – Külmladu – Ψυκτική εγκατάσταση – Cold store – Entreposage – Hladnjaca – Deposito frigorifero – Saldētava – Saltieji sandėliai – Hűtőház – Kamra tal-friża – Koelhuis – Chłodnia składowa – Armazém frigorífico – Depozit frigorific – Chladiaren (mraziaren) – Hladilnica – Kylmävarasto – Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки – Menciones especiales – Zvlástní poznámky – Særlige bemærkninger – Besondere Bemerkungen – Erimärkused – Ειδικές παρατηρήσεις – Special remarks – Mentions spéciales – Posebne napomene – Note particolari – Īpasas atzīmes – Specialios pastabos – Különleges megjegyzések – Rimarki speċjali – Bijzondere opmerkingen – Uwagi szczególne – Menções especiais – Mențiuni speciale – Osobitné poznámky – Posebne opombe – Erikoismainintoja – Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/EО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Zeme a zarízení, které splnují vsechny pozadavky cl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz clanka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Salys ir įmonės atitinkancios visus Tarybos sprendimo 95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țari și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺnajúce vsetky poziadavky clánku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Drzave in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz clena 2(1) Odlocbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек – Conejo – Králík – Kanin – Kaninchen – Küülik – Κουνέλι, κουνέλια – Rabbit – Lapin – Kunić – Coniglio – Trusis – Triusis – Nyúl – Fenek – Konijn – Królik – Coelho – Iepure – Králik – Kunci – Kanit – Kanin

b

=

Двукопитни – Biungulados – Sudokopytníci – Klovbærende dyr – Paarhufer – Sõralised – Δίχηλα – Bi-ungulates – Biongulés – Papkari – Biungulati – Pārnadzi – Porakanopiai – Párosujjú patások – Annimali tal-fratt – Tweehoevigen – Parzystokopytne – Biungulados – Biongulate – Párnokopytníky – Parkljarji – Sorkkaeläimet – Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми – Aves de caza silvestres – Pernatá zver z farmového chovu – Opdrættet fjervildt – Zuchtfederwild – Farmis peetavad metslinnud – Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα – Farmed game birds – Gibier d’élevage à plumes – Uzgojena pernata divljac – Selvaggina da penna di allevamento – Saimniecībās audzēti medījamie putni – Ūkiuose auginami laukiniai pauksciai – Tenyésztett szárnyasvad – Tajr tal-kaċċa imrobbi – Gekweekt vederwild – Dzikie ptactwo hodowlane – Aves de caça de criação – Pasari vânat de ferma – Pernatá zver z farmových chovov – Gojena pernata divjad – Tarhatut riistalinnut – Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници – Otros mamíferos – Jiní suchozemstí savci – Andre landlevende dyr – Andere Landsäugetiere – Teised maismaa imetajad – Άλλα χερσαία θηλαστικά – Other land mammals – Autres mammifères terrestres – Ostali kopneni sisavci – Altri mammiferi terrestri – Citi sauszemes zīdītāji – Kiti sausumos zinduoliai – Egyéb szárazföldi emlősök – Mammiferi oħra ta’ l-art – Andere landzoogdieren – Inne ssaki lądowe – Outros mamíferos terrestres – Alte mamifere terestre – Ostatné suchozemské cicavce – Drugi kopenski sesalci – Muut maalla elävät nisäkkäät – Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси – Estrucioniformes – Ptáci nadrádu bezci – Strudse – Zuchtflachbrustvögel – Silerinnalised – Στρουθιονίδες – Ratites – Ratites – Bezgrebenke – Ratiti – Strausu dzimta – Strutiniai – Futómadarak – Tajr li ma jtirx – Loopvogels – Bezgrzebieniowe – Ratites – Ratite – Bezce – Ratiti – Sileälastaiset linnut – Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите – Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. – Zarízení nebudou v rámci Spolecenství schválena, dokud nebudou prijata osvedcení. – Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. – Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. – Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. – Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. – Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. – Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l’adoption des certificats. – Na razini Zajednice objekti neće biti odobreni dok se ne odobre certifikati. – Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. – Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. – Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. – A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra – L-istabilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. – Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. – Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. – Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. – Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunitații pâna ce nu vor fi adoptate certificatele – Závody nebudú schválené Spolocenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. – Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spriceval. – Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. – Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.”.

b)

I bilaga I ska den tabellrubrik

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ersättas med följande:

ii)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ersättas med följande:

iii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ersättas med följande:

iv)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ersättas med följande:

v)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ersättas med följande:

vi)

som inleds med ”Страна: КИТАЙ –” ersättas med följande:

vii)

som inleds med ”Страна: ГРEНЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

viii)

som inleds med ”Страна: ИСЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

ix)

som inleds med ”Територия: НОВА КАЛEДОНИЯ –” ersättas med följande:

x)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

xi)

som inleds med ”Страна: РУСИЯ –” ersättas med följande:

xii)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ –” ersättas med följande:

c)

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

d)

I bilaga II ska rubriken ersättas med följande:

СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ, ОДОБРEНИ ЗА ВНОС НА МEСО ОТ ЩРАУСИ – LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES – SEZNAM ZARÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADRÁDU BEZCI – LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD – LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE – ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ – LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES – POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA BEZGREBENKI – ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI – UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU – ĮMONIŲ, IS KURIŲ LEIDZIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRASAS – FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA – LISTA TA’ L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA’ LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX – LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN – WYKAZ ZAKŁADÓW Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY/ LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES – LISTA UNITAȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE – ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEZCOV – SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV – LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA – FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS”.

e)

I bilaga II ska den tabellrubrik

i)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ersättas med följande:

ii)

som inleds med ”Страна: БОТСУАНА –” ersättas med följande:

iii)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ersättas med följande:

iv)

som inleds med ”Страна: ИЗРАEЛ –” ersättas med följande:

v)

som inleds med ”Страна: НАМИБИЯ /” ersättas med följande:

vi)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

vii)

som inleds med ”Страна: ЮЖНА АФРИКА –” ersättas med följande:

viii)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ –” ersättas med följande:

ix)

som inleds med ”País: URUGUAY –” ersättas med följande:

x)

som inleds med ”Страна: ЗИМБАБВE –” ersättas med följande:

f)

I bilaga II ska uppgiften för Kroatien utgå.

8.

31997 D 0468: Kommissionens beslut 97/468/EG av den 7 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av kött av vilt (EGT L 199, 26.7.1997, s. 62):

a)

I bilagan ska rubriken och hänvisningarna ersättas med följande:

СПИСЪК НА ПРEДПРИЯТИЯ – LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS – SEZNAM ZARÍZENÍ – LISTE OVER VIRKSOMHEDER – VERZEICHNIS DER BETRIEBE – ETTEVÕTETE LOETELU – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – LIST OF ESTABLISHMENTS – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS – POPIS OBJEKATA – ELENCO DEGLI STABILIMENTI – UZŅĒMUMU SARAKSTS – ĮMONIŲ SĄRASAS – LÉTESÍTMÉNYLISTA – LISTA TA’ L-ISTABILIMENTI – LIJST VAN BEDRIJVEN – WYKAZ ZAKŁADÓW – LISTA DOS ESTABELECIMENTOS – LISTA UNITAȚILOR – ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ – SEZNAM OBRATOV – LUETTELO LAITOKSISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч – Producto: Carne de caza salvaje – Produkt: Maso volne zijící zvere – Produkt: Kød af vildtlevende vildt – Erzeugnis: Wildfleisch – Toode: ulukiliha – Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων – Product: Wild game meat – Produit: Viande de gibier sauvage – Proizvod: Meso divljaci – Prodotto: Carni di selvaggina – Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa – Produktas: Zvėriena – Termék: vadhús – Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ – Product: Vlees van vrij wild – Produkt: mięso zwierząt łownych – Produto: Carne de caça selvagem – Produs: carne de vânat salbatic – Produkt: zverina z divo zijúcej zveri – Proizvod: Meso divjadi – Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha – Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код – Referencia nacional – Národní kód – National reference – Nationaler Code – Rahvuslik viide – Εθνικός αριθμός έγκρισης – National reference – Référence nationale – Nacionalna referenca – Riferimento nazionale – Nacionālā norāde – Nacionalinė nuoroda – Nemzeti referenciaszám – Referenza nazzjonali – Nationale code – Kod krajowy – Referência nacional – Referința naționala – Národný odkaz – Nacionalna referenca – Kansallinen referenssi – Nationell referens

2

=

Наименование – Nombre – Název – Navn – Name – Nimi – Όνομα εγκατάστασης – Name – Nom – Naziv – Nome – Nosaukums – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – Nazwa – Nome – Nume – Názov – Ime – Nimi – Namn

3

=

Град – Ciudad – Mesto – By – Stadt – Linn – Πόλη – Town – Ville – Grad – Città – Pilsēta – Miestas – Város – Belt – Stad – Miasto – Cidade – Oraș – Mesto – Kraj – Kaupunki – Stad

4

=

Област – Región – Oblast – Region – Region – Piirkond – Περιοχή – Region – Région – Regija – Regione – Reģions – Regionas – Régió – Reġjun – Regio – Region – Região – Județ – Kraj – Regija – Alue – Region

5

=

Дейност – Actividad – Cinnost – Aktivitet – Tätigkeit – Tegevusvaldkond – Είδος εγκατάστασης – Activity – Activité – Djelatnost – Attività – Darbība – Veikla – Tevékenység – Attivita' – Activiteit – Rodzaj działalności – Actividade – Activitate – Cinnost – Dejavnost – Toimintamuoto – Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч – Sala de tratamiento de la caza – Zarízení na zpracování masa volne zijící zvere – Vildtbehandlingsvirksomhed – Wildbearbeitungsbetrieb – Ulukiliha käitlemisettevõte – Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων – Wild game processing house – Atelier de traitement du gibier sauvage – Objekt za preradu mesa divljaci – Centro di lavorazione della selvaggina – Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums – Zvėrienos perdirbimo įmonė – Vadhúsfeldolgozó üzem – Stabiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa – Wildverwerkingseenheid – Zakład przetwórstwa dziczyzny – Estabelecimento de tratamento de caça selvagem – Unitate de procesare a carnii de vânat – Prevádzkaren na spracovanie zveriny z divo zijúcej zveri – Obrat za obdelavo mesa divjadi – Luonnonvaraisen riistan käsittelytila – Viltbearbetningsanläggning

CS

=

Хладилен склад – Almacén frigorífico – Chladírna (mrazírna) – Frysehus – Kühlhaus – Külmladu – Ψυκτική εγκατάσταση – Cold store – Entreposage – Hladnjaca – Deposito frigorifero – Saldētava – Saltieji sandėliai – Hűtőház – Kamra tal-friża – Koelhuis – Chłodnia składowa – Armazém frigorífico – Depozit frigorific – Chladiaren (mraziaren) – Hladilnica – Kylmävarasto – Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки – Menciones especiales – Zvlástní poznámky – Særlige bemærkninger – Besondere Bemerkungen – Erimärkused – Ειδικές παρατηρήσεις – Special remarks – Mentions spéciales – Posebne napomene – Note particolari – Īpasas atzīmes – Specialios pastabos – Különleges megjegyzések – Rimarki speċjali – Bijzondere opmerkingen – Uwagi szczególne – Menções especiais – Mențiuni speciale – Osobitné poznámky – Posebne opombe – Erikoismainintoja – Anmärkningar

a

=

Eдър дивеч – Caza mayor – Volne zijící velká zver – Vildtlevende storvildt – Großwild – Suured ulukid – Μεγάλα άγρια θηράματα – Large wild game – Gros gibier sauvage – Krupna divljac – Selvaggina grossa – Lielie medījamie dzīvnieki – Stambūs zvėrys – Nagyvad – Laħam ta’ annimali salvaġġi kbar – Grof vrij wild – Gruba zwierzyna łowna – Caça maior selvagem – Vânat salbatic mare – Velká divo zijúca zver – Velika divjad – Luonnonvarainen suurriista – Storvilt

b

=

Зайцевидни – Lepóridos – Zajícovití – Leporidae – Leporiden – Leporidae sugukonda kuuluvad loomad – λαγόμορφα – Leporidae – Léporidés – Zecevi – Leporidi – Zaķu dzimta – Kiskiniai – Nyúlfélék – Fniek salvaġġi – Haasachtigen (leporidae) – Zającowate – Leporídeos – Leporide – Zajacovité – Leporidi – Leporidae-suvun eläimet – Hardjur

c

=

Пернат дивеч – Aves de caza silvestres – Volne zijící pernatá zver – Vildtlevende Fjervildt – Federwild – Metslinnud – άγρια πτερωτά θηράματα – Wild game birds – Oiseaux sauvages de chasse – Pernata divljac – Selvaggina da penna selvatica – Medījamie putni – Laukiniai pauksciai – Szárnyasvad – Tajr salvaġġ – Vrij vederwild – Ptactwo łowne – Aves de caça selvagem – Pasari de vânat salbatice – Divo zijúca pernatá zver – Pernata divjad – Luonnonvaraiset riistalinnut – Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела – Prueba para la detección de triquinas – Vysetrení na trichinely – Undersøgelse for trikiner – Untersuchung auf Trichinen – Trihhinellade kontroll – Εξέταση παρουσίας τριχινών – Examination for trichinae – Examen pour le dépistage des trichines – Pregled na trihinelu – Esame per l’individuazione di trichine – Trihinelozes izmeklējumi – Trichineliozės tyrimas – Trichinellavizsgálat – L-eżami tat-trichanae – Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen – Badanie na włośnie – Exame para a detecção de triquinas – Examinare pentru trichina – Vysetrenie na trichinely – Pregled na trihine – Trikiinien tutkiminen – Trikinkontroll”.

b)

I bilagan ska den tabellrubrik

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ersättas med följande:

ii)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ersättas med följande:

iii)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ersättas med följande:

iv)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ersättas med följande:

v)

som inleds med ”Страна: ГРEНЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

vi)

som inleds med ”Страна: НАМИБИЯ –” ersättas med följande:

vii)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –” ersättas med följande:

viii)

som inleds med ”País: TÚNEZ –” ersättas med följande:

ix)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ –” ersättas med följande:

x)

som inleds med ”Страна: УРУГВАЙ –” ersättas med följande:

xi)

som inleds med ”Страна: ЮЖНА АФРИКА –” ersättas med följande:

9.

31997 D 0569: Kommissionens beslut 97/569/EG av den 16 juli 1997 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter (EGT L 234, 26.8.1997, s. 16):

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

I andra avsnittet ”Varuslag: köttvaror” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: mesni proizvodi –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter läggas till efter respektive uppgift på franska:

i)

:

I punkt 1

:

”Nacionalna referenca –”

ii)

:

I punkt 2

:

”Naziv –”

iii)

:

I punkt 3

:

”Grad –”

iv)

:

I punkt 4

:

”Regija –”

v)

:

I punkt 5

:

”Posebne napomene –”

vi)

:

I punkt 6

:

”*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz clanka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.”

b)

I respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ARGENTINA –”.

ii)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRALIJA —”.

iii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BRAZIL —”.

iv)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KANADA –”.

v)

som inleds med ”Страна: ШВEЙЦАРИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVICARSKA —”.

vi)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CILE —”.

vii)

som inleds med ”Страна: ХОНГ КОНГ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: HONG KONG —”.

viii)

som inleds med ”Страна: ИЗРАEЛ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IZRAEL —”.

ix)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –/” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NOVI ZELAND —”.

x)

som inleds med ”Страна: СИНГАПУР –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SINGAPUR —”.

xi)

som inleds med ”Страна: ТАЙЛАНД –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TAJLAND —”.

xii)

som inleds med ”Страна: ЮЖНА АФРИКА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: JUZNA AFRIKA —”.

c)

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

d)

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

 

I rubriken ”Bilaga II” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG II –”.

 

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

 

I andra avsnittet ”Varuslag: köttvaror” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: mesni proizvodi –”.

 

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter läggas till efter respektive uppgift på franska:

i)

:

I punkt 1

:

”Nacionalna referenca –”

ii)

:

I punkt 2

:

”Naziv –”

iii)

:

I punkt 3

:

”Grad –”

iv)

:

I punkt 4

:

”Regija –”

v)

:

I punkt 5

:

”Posebne napomene –”

vi)

:

I punkt 6

:

”*

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz clanka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.”

e)

I rubriken till den tabell som inleds med ”País: MAURICIO –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MAURICIJUS —”.

10.

31998 D 0179: Kommissionens beslut 98/179/EG av den 23 februari 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter (EGT L 65, 5.3.1998, s. 31):

I bilagan punkt 1.2 andra stycket ska följande mening läggas till:

”För Kroatien måste ackreditering ha erhållits senast vid anslutningen.”.

11.

31998 D 0536: Kommissionens beslut 98/536/EG av den 3 september 1998 om fastställande av förteckningen över nationella referenslaboratorier för restsubstansforskning (EGT L 251, 11.9.1998, s. 39):

I bilagan ska följande införas efter den uppgift som avser Bulgarien:

”Kroatien

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb

Alla grupper”

12.

31999 D 0120: Kommissionens beslut 1999/120/EG av den 27 januari 1999 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av djurtarmar, magar och urinblåsor (EGT L 36, 10.2.1999, s. 21):

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

I andra avsnittet ”Varuslag: Magar, blåsor och tarmar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: zeluci, mjehuri i crijeva zivotinja –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter läggas till efter respektive uppgift på franska:

i)

:

I punkt 1

:

”Nacionalna referenca –”

ii)

:

I punkt 2

:

”Naziv –”

iii)

:

I punkt 3

:

”Grad –”

iv)

:

I punkt 4

:

”Regija –”

v)

:

I punkt 5

:

”Posebne napomene –”.

b)

I respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: АФГАНИСТАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AFGANISTAN –”.

ii)

som inleds med ”País: ALBANIA –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ALBANIJA –”.

iii)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ARGENTINA –”.

iv)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRALIJA –”.

v)

som inleds med ”Страна: БАНГЛАДEШ – ”ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BANGLADES –”.

vi)

som inleds med ”Страна: БАХРEЙН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BAHREIN –”.

vii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BRAZIL –”.

viii)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KANADA –

ix)

som inleds med ”Страна: ШВEЙЦАРИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVICARSKA –”.

x)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CILE –”.

xi)

som inleds med ”Страна: КИТАЙ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KINA –”.

xii)

som inleds med ”Страна: КОСТА РИКА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KOSTARIKA –”.

xiii)

som inleds med ”Страна: EГИПEТ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: EGIPAT –”.

xiv)

som inleds med ”Страна: ХОНДУРАC –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: HONDURAS –”.

xv)

som inleds med ”Страна: ИНДИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: INDIJA –”.

xvi)

som inleds med ”Страна: ИРАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IRAN –”.

xvii)

som inleds med ”Страна: ЯПОНИЯv ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: JAPAN –”.

xviii)

som inleds med ”Страна: КУВEЙТ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KUVAJT –”.

xix)

som inleds med ”Страна: ЛИВАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LIBANON –”.

xx)

som inleds med ”Страна: МАРОКО –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MAROKO –”.

xxi)

som inleds med ”Страна: МОНГОЛИЯv ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MONGOLIJA –”.

xxii)

som inleds med ”Страна: МEКСИКО –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MEKSIKO –”.

xxiii)

som inleds med ”Страна: НИКАРАГУА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NIKARAGVA –”.

xxiv)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NOVI ZELAND –”.

xxv)

som inleds med ”Страна: ПАНАМА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PANAMA –”.

xxvi)

som inleds med ”Страна: ПEРУ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PERU –”.

xxvii)

som inleds med ”Страна: ПАКИСТАНv ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PAKISTAN –”.

xxviii)

som inleds med ”Страна: ПАРАГВАЙ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PARAGVAJ –”.

xxix)

som inleds med ”Страна: СИРИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SIRIJA –”.

xxx)

som inleds med ”Страна: ТУНИС –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TUNIS –”.

xxxi)

som inleds med ”Страна: ТУРКМEНИСТАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TURKMENISTAN –”.

xxxii)

som inleds med ”Страна: ТУРЦИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TURSKA –”.

xxxiii)

som inleds med ”Страна: УКРАЙНА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: UKRAJINA –”.

xxxiv)

som inleds med ”Страна: СЪEДИНEНИ АМEРИКАНСКИ ЩАТИ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE –”.

xxxv)

som inleds med ”Страна: УРУГВАЙ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: URUGVAJ –”.

xxxvi)

som inleds med ”Страна: УЗБEКИСТАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: UZBEKISTAN –”.

xxxvii)

som inleds med ”Страна: ФEДEРАТИВНА РEПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA –”.

xxxviii)

som inleds med ”País: SUDÁFRICA –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: JUZNA AFRIKA –”.

c)

I bilagan ska uppgiften för Kroatien utgå.

13.

31999 D 0710: Kommissionens beslut 1999/710/EG av den 15 oktober 1999 om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av malet kött och köttberedningar (EGT L 281, 4.11.1999, s. 82):

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

I andra avsnittet ”Varuslag: malet kött och köttberedningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: mljeveno meso i mesni pripravci –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter läggas till efter respektive uppgift på franska:

i)   I punkt 1: ”Nacionalna referenca –”

ii)   I punkt 2: ”Naziv –”

iii)   I punkt 3: ”Grad –”

iv)   I punkt 4: ”Regija –”

v)   I punkt 5: ”Djelatnost –”

vi)   I punkt MM: ”Mljeveno meso –”

vii)   I punkt MP: ”Mesni pripravci –”

viii)   I punkt 6: ”Posebne napomene –”

ix)   I punkt 7: ”Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz clanka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.”

b)

I respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ARGENTINA —”.

ii)

som inleds med ”Страна: АВСТРАЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRALIJA —”.

iii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BRAZIL —”.

iv)

som inleds med ”Страна: ЧИЛИ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CILE —”.

v)

som inleds med ”Страна: ИЗРАEЛ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IZRAEL —”.

vi)

som inleds med ”Страна: ИСЛАНДИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ISLAND —”.

vii)

som inleds med ”Страна: НОВА ЗEЛАНДИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NOVI ZELAND —”.

viii)

som inleds med ”Страна: ТАЙЛАНД –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TAJLAND —”.

14.

32001 D 0556: Kommissionens beslut 2001/556/EG av den 11 juli 2001 om upprättande av tillfälliga förteckningar över anläggningar i tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av gelatin som ska användas i livsmedel (EGT L 200, 25.7.2001, s. 23):

Bilagan ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I hänvisningarna ska följande uppgifter införas efter respektive uppgifter på franska:

I första avsnittet ”Förteckning över anläggningar” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS OBJEKATA –”.

I andra avsnittet ”Varuslag: gelatin avsett som livsmedel” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

Proizvod: zelatina namijenjena prehrani ljudi –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter införas efter respektive uppgift på franska:

i)

:

I punkt 1

:

Nacionalna referenca —

ii)

:

I punkt 2

:

Naziv —

iii)

:

I punkt 3

:

Grad —

iv)

:

I punkt 4

:

Regija —”.

b)

I respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: АРЖEНТИНА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ARGENTINA —”.

ii)

som inleds med ”Страна: БРАЗИЛИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BRAZIL —”.

iii)

som inleds med ”Страна: БEЛАРУС –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BJELARUS —”.

iv)

som inleds med ”Страна: КАНАДА –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KANADA —”.

v)

som inleds med ”Страна: ШВEЙЦАРИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVICARSKA —”.

vi)

som inleds med ”Страна: КИТАЙ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KINA —”.

vii)

som inleds med ”Страна: КОЛУМБИЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: KOLUMBIJA —”.

viii)

som inleds med ”Страна: КОРEЯ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: REPUBLIKA KOREJA —”.

ix)

som inleds med ”Страна: ПАКИСТАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PAKISTAN —”.

x)

som inleds med ”Страна: ТАЙВАН –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: TAJVAN —”.

xi)

som inleds med ”Страна: som inleds med ”Страна: С А Щ –” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SJEDINJENE AMERICKE DRZAVE —”.

xii)

som inleds med ”País: India /” ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: INDIJA /”.

15.

32004 D 0211: Kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1):

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

16.

32004 R 0136: Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11):

I bilaga V del I ska följande uppgift utgå:

”Kroatien”.

17.

32004 R 0911: Kommissionens förordning (EG) nr 911/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 beträffande öronmärken, pass och register på anläggningarna (EUT L 163, 30.4.2004, s. 65):

a)

I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”6.   För Kroatien ska undantaget enligt punkt 3 tillämpas på nötkreatur som är födda mer än sex månader före Kroatiens anslutning.”

b)

I bilaga I ska följande införas efter den uppgift som avser Bulgarien:

”Kroatien

HR”

18.

32006 D 0168: Kommissionens beslut 2006/168/EG av den 4 januari 2006 om fastställande av djurhälsokrav och krav på veterinärintyg för import till gemenskapen av embryon från nötkreatur och om upphävande av beslut 2005/217/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 19):

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

19.

32006 D 0766: Kommissionens beslut 2006/766/EG av den 6 november 2006 om fastställande av en förteckning över de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import av musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter är tillåten (EUT L 320, 18.11.2006, s. 53):

I bilaga II ska följande uppgift utgå:

”HR KROATIEN”

20.

32007 D 0025: Kommissionens beslut 2007/25/EG av den 22 december 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2007, s. 29):

I artikel 3 ska ordet ”Kroatien” utgå.

21.

32006 D 0778: Kommissionens beslut 2006/778/EG av den 14 november 2006 om minimikrav på insamling av information från inspektioner vid produktionsanläggningar där vissa djur hålls för animalieproduktion (EUT L 314, 15.11.2006, s. 39):

I artikel 8.1 ska följande mening införas efter ”under föregående kalenderår.”:

”Kroatien ska lämna sin första rapport senast den 30 juni 2014.”

22.

32007 D 0453: Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84):

I bilagan del B ska uppgiften för Kroatien utgå.

23.

32007 D 0777: Kommissionens beslut 2007/777/EG av den 29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG (EUT L 312, 30.11.2007, s. 49):

I bilaga II del 2 ska uppgiften för Kroatien utgå.

24.

32008 R 0504: Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur (EUT L 149, 7.6.2008, s. 3):

I artikel 26 ska följande punkt läggas till:

”3.   Hästdjur som föds i Kroatien senast den 30 juni 2013 och som inte har identifierats i enlighet med denna förordning ska identifieras i enlighet med denna förordning senast den 31 december 2014.”

25.

32008 R 0798: Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1):

I bilaga I del 1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

26.

32008 R 1251: Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter (EUT L 337, 16.12.2008, s. 41):

I bilaga III ska uppgiften för Kroatien utgå.

27.

32008 R 1291: Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2008 av den 18 december 2008 om godkännande av kontrollprogram för salmonella i vissa tredjeländer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003, om förtecknande av program för övervakning av aviär influensa i vissa tredjeländer och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 (EUT L 340, 19.12.2008, s. 22):

a)

Artikel 1 ska utgå.

b)

I bilagan del 1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

28.

32009 R 0206: Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (EUT L 77, 24.3.2009, s. 1):

a)

I artikel 2.3 första stycket ska uppgiften för Kroatien utgå.

b)

I bilaga III i fotnoten (*) ska uppgiften för Kroatien utgå.

c)

I bilaga III i affischen ”Sjukdomar stannar inte vid gränserna” ska uppgiften för Kroatien utgå.

d)

I bilaga IV.1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

e)

I bilaga IV.2 första och andra huvudstrecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

f)

I bilaga IV.3 första och andra huvudstrecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

g)

I bilaga IV.5 första och andra huvudstrecksatsen ska uppgiften för Kroatien utgå.

29.

32009 D 0821: Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296, 12.11.2009, s. 1):

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

I rubriken ”FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER” ska följande införas i förteckningen över begrepp efter uppgiften på franska:

POPIS ODOBRENIH GRANICNIH INSPEKCIJSKIH POSTAJA –”.

I de efterföljande punkterna ska följande respektive uppgifter införas efter respektive uppgifter på franska:

i)   I punkt 1: ”Naziv –”.

ii)   I punkt 2: ”Kod TRACES –”.

iii)   I punkt 3: ”Tip –”.

I led A: ”Zracna luka –”.

I led F: ”Zeljeznica –”.

I led P: ”Luka –”.

I led R: ”Cesta –”.

iv)   I punkt 4: ”Inspekcijski centar –”.

v)   I punkt 5: ”Proizvodi –”.

I led HC: ”Svi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi –”.

I led NHC: ”Drugi proizvodi –”.

I led NT: ”bez temperaturnih zahtjeva –”.

I led T: ”Smrznuti/rashlađeni proizvodi –”

I led T(FR): ”Smrznuti proizvodi –”.

I led T(CH): ”Rashlađeni proizvodi –”.

vi)   I punkt 6: ”Zive zivotinje –”.

I led U: ”Papkari i kopitari: goveda, svinje, ovce, koze, domaći i divlji kopitari –”.

I led E: ”Registrirani kopitari, kako su definirani Direktivom Vijeća 90/426/EEZ –”.

I led O: ”Druge zivotinje (ukljucujući zivotinje za zooloski vrt) –”.

vii)   I punkterna 5 och 6: ”Posebne napomene –”.

I led *: ”Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem clanka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1, 4, 5 i 6”.

I led 1: ”Pregledi u skladu sa zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe clanka 19. stavka 3. Direktive Vijeća 97/78/EZ. –”.

I led 2: ”Samo pakirani proizvodi –”.

I led 3: ”Samo proizvodi ribarstva –”.

I led 4: ”Samo bjelancevine zivotinjskog podrijetla –”.

I led 5: ”Samo vuna, krzna i koze –”.

I led 6: ”Samo tekuće masti, ulja i riblja ulja –”.

I led 7: ”Islandski poniji (samo od travnja do listopada) –”.

I led 8: ”Samo kopitari –”.

I led 9: ”Samo tropske ribe –”.

I led 10: ”Samo macke, psi, glodavci, lagomorfi, zive ribe i gmazovi –”.

I led 11: ”Samo krmiva u rasutom stanju –”.

I led 12: ”Za (U) u slucaju kopitara namijenjenih samo za zooloski vrt; i za (O) u slucaju jednodnevnih pilića, riba, pasa, macaka, insekata ili drugih zivotinja namijenjenih samo za zooloski vrt. –”.

I led 13: ”Namijenjeno za provoz kroz Europsku zajednicu posiljaka određenih proizvoda zivotinjskog podrijetla za prehranu ljudi, koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predviđenima u relevantnom zakonodavstvu Zajednice. –”.

I led 14: ”Dozvoljen je ogranicen broj vrsta, kako je odredilo nadlezno nacionalno tijelo. –”.

I led 15: ”Ovo odobrenje vrijedi samo do 31. srpnja 2012. –”.

b)

I bilaga I, i respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: Белгия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BELGIJA —”.

ii)

som inleds med ”Страна: България –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BUGARSKA —”.

iii)

som inleds med ”Страна: Чешка Република –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CESKA REPUBLIKA —”.

iv)

som inleds med ”Страна: Дания –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: DANSKA —”.

v)

som inleds med ”Страна: Германия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NJEMACKA —”.

vi)

som inleds med ”Страна: Eстония –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ESTONIJA —”.

vii)

som inleds med ”Страна: Ирландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IRSKA —”.

viii)

som inleds med ”Страна: Гърция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: GRCKA —”.

ix)

som inleds med ”Страна: Испания –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SPANJOLSKA —”.

x)

som inleds med ”Страна: Франция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: FRANCUSKA —”.

xi)

som inleds med ”Страна: Италия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ITALIJA —”.

xii)

som inleds med ”Страна: Кипър –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CIPAR —”.

xiii)

som inleds med ”Страна: Латвия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LATVIJA —”.

xiv)

som inleds med ”Страна: Литва –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LITVA —”.

xv)

som inleds med ”Страна: Люксембург –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LUKSEMBURG —”.

xvi)

som inleds med ”Страна: Унгария –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MAĐARSKA —”.

xvii)

som inleds med ”Страна: Малта –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MALTA —”.

xviii)

som inleds med ”Страна: Нидерландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NIZOZEMSKA —”.

xix)

som inleds med ”Страна: Австрия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRIJA —”.

xx)

som inleds med ”Страна: Полша –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: POLJSKA —”.

xxi)

som inleds med ”Страна: Португалия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PORTUGAL —”.

xxii)

som inleds med ”Страна: Румъния –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: RUMUNJSKA —”.

xxiii)

som inleds med ”Страна: Словения –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SLOVENIJA —”.

xxiv)

som inleds med ”Страна: Словакия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SLOVACKA —”.

xxv)

som inleds med ”Страна: Финландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: FINSKA —”.

xxvi)

som inleds med ”Страна: Швеция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVEDSKA —”.

xxvii)

som inleds med ”Страна: Обединеното кралство –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA —”.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I rubriken ”Bilaga” ska följande införas efter uppgiften på franska:

PRILOG –”.

b)

I bilaga II, i respektive rubrik till den tabell

i)

som inleds med ”Страна: Белгия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BELGIJA —”.

ii)

som inleds med ”Страна: България –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: BUGARSKA —”.

iii)

som inleds med ”Страна: Чешка Република –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CESKA REPUBLIKA —”.

iv)

som inleds med ”Страна: Дания –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: DANSKA —”.

v)

som inleds med ”Страна: Германия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NJEMACKA —”.

vi)

som inleds med ”Страна: Eстония –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ESTONIJA —”.

vii)

som inleds med ”Страна: Ирландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: IRSKA —”.

viii)

som inleds med ”Страна: Гърция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: GRCKA —”.

ix)

som inleds med ”Страна: Испания –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SPANJOLSKA —”.

x)

som inleds med ”Страна: Франция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: FRANCUSKA —”.

xi)

som inleds med ”Страна: Италия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: ITALIJA —”.

xii)

som inleds med ”Страна: Кипър –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: CIPAR —”.

xiii)

som inleds med ”Страна: Латвия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LATVIJA —”.

xiv)

som inleds med ”Страна: Литва –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LITVA —”.

xv)

som inleds med ”Страна: Люксембург –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: LUKSEMBURG —”.

xvi)

som inleds med ”Страна: Унгария –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MAĐARSKA —”.

xvii)

som inleds med ”Страна: Малта –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: MALTA —”.

xviii)

som inleds med ”Страна: Нидерландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: NIZOZEMSKA —”.

xix)

som inleds med ”Страна: Австрия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: AUSTRIJA —”.

xx)

som inleds med ”Страна: Полша –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: POLJSKA —”.

xxi)

som inleds med ”Страна: Португалия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: PORTUGAL —”.

xxii)

som inleds med ”Страна: Румъния –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: RUMUNJSKA —”.

xxiii)

som inleds med ”Страна: Словения –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SLOVENIJA —”.

xxiv)

som inleds med ”Страна: Словакия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SLOVACKA —”.

xxv)

som inleds med ”Страна: Финландия –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: FINSKA —”.

xxvi)

som inleds med ”Страна: Швеция –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: SVEDSKA —”.

xxvii)

som inleds med ”Страна: Обединеното кралство –”, ska följande införas efter uppgiften på franska:

Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA —”.

c)

I bilaga II, i de förteckningar som inleds med ”ЦEНТРАЛНА EДИНИЦА”, ska följande införas efter uppgiften på franska, på alla ställen där den förekommer:

SREDISNJA JEDINICA –”.

d)

I bilaga II, i de förteckningar som inleds med ”РEГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ”, ska följande införas efter uppgiften på franska, på alla ställen där den förekommer:

REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE –”.

e)

I bilaga II, i de förteckningar som inleds med ”ЛОКАЛНA EДИНИЦА”, ska följande införas efter uppgiften på franska, på alla ställen där den förekommer:

LOKALNE JEDINICE –”.

30.

32010 R 0206: Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT L 73, 20.3.2010, s. 1):

a)

I bilaga I del 1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

b)

I bilaga II del 1 ska uppgiften för Kroatien utgå.

31.

32010 D 0472: Kommissionens beslut 2010/472/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från får och getter (EUT L 228, 31.8.2010, s. 74):

I bilagorna I och III ska uppgiften för Kroatien utgå.

32.

32010 R 0605: Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel (EUT L 175, 10.7.2010, s. 1):

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

33.

32011 D 0163: Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40):

I bilagan ska uppgiften för Kroatien utgå.

34.

32011 R 0547: Kommissionens förordning (EU) nr 547/2011 av den 8 juni 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets genomförandeförordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller märkningskrav för växtskyddsmedel (EUT L 155, 11.6.2011, s. 176):

a)

I bilaga II punkt 1.1 ska följande införas i förteckningen ”RSh 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Otrovno u dodiru s ocima.”

b)

I bilaga II punkt 1.1 ska följande införas i förteckningen ”RSh 2” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Moze uzrokovati fotosenzibilizaciju.”

c)

I bilaga II punkt 1.1 ska följande införas i förteckningen ”RSh 3” efter uppgiften på franska:

”HR

:

U dodiru s parama uzrokuje opekline koze i ociju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline.”

d)

I bilaga III punkt 1 ska följande införas i förteckningen ”SP 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Sprijeciti onecisćenje voda sredstvom ili njegovom ambalazom (Uređaje za primjenu sredstva ne cistiti u blizini povrsinskih voda/Sprijeciti onecisćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).”

e)

I bilaga III punkt 2.1 ska följande införas i förteckningen ”SPo 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

U slucaju dodira s kozom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kozu većom kolicinom vode.”

f)

I bilaga III punkt 2.1 ska följande införas i förteckningen ”SPo 2” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Nakon uporabe sredstva oprati zastitnu odjeću.”

g)

I bilaga III punkt 2.1 ska följande införas i förteckningen ”SPo 3” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Nakon rimjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano podrucje.”

h)

I bilaga III punkt 2.1 ska följande införas i förteckningen ”SPo 4” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Ambalazu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima.”

i)

I bilaga III punkt 2.1 ska följande införas i förteckningen ”SPo 5” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane povrsine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osusi.”

j)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrzi (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) vise od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena).”

k)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 2” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu.”

l)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 3” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih clankonozaca/kukaca treba postovati sigurnosno podrucje od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene povrsine.”

m)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 4” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim povrsinama kao sto su asfalt, beton, kamene kocke za poplocavanje, zeljeznicke pruge i druge povrsine na kojima postoji velika mogućnost povrsinskog ispiranja.”

n)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 5” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti inkorporirano u tlo, ukljucujući i krajnje redove.”

o)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 6” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog zastite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.”

p)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 7” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica.”

q)

I bilaga III punkt 2.2 ska följande införas i förteckningen ”SPe 8” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Opasno za pcele./Radi zastite pcela i drugih oprasivaca ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje./Ne primjenjivati u vrijeme ispase pcela./Skloniti ili pokriti kosnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti vrijeme) nakon primjene./Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova koji su prisutni./Odstraniti korove prije cvatnje./Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).”

r)

I bilaga III punkt 2.3 ska följande införas i förteckningen ”SPa 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Zbog sprecavanja pojave rezistentnosti ne primjenjivati ovo ili neko drugo sredstvo koje sadrzi (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) vise od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).”

s)

I bilaga III punkt 2.4 ska följande införas i förteckningen ”SPr 1” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Mamci trebaju biti postavljeni na nacin kojim se sprecava konzumiranje drugim zivotinjama. Mamce u obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi.”

t)

I bilaga III punkt 2.4 ska följande införas i förteckningen ”SPr 2” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Tretirano podrucje mora biti u vrijeme primjene oznaceno. Mora biti navedena opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, kao i odgovarajući protuotrov.”

u)

I bilaga III punkt 2.4 ska följande införas i förteckningen ”SPr 3” efter uppgiften på franska:

”HR

:

Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije ih se odlagati u kante za smeće ili odlagalista smeća.”

35.

32011 D 0630: Kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU av den 20 september 2011 om import till unionen av sperma från tamdjur av nötkreatur (EUT L 247, 24.9.2011, s. 32):

I bilaga I ska uppgiften för Kroatien utgå.

8.   FISKE

1.

32001 R 2065: Kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 av den 22 oktober 2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 278, 23.10.2001, s. 6):

I artikel 4.1 ska följande uppgift införas mellan uppgifterna på franska och italienska:

”På kroatiska:

’… ulovljeno u moru …’ eller ’… ulovljeno u kopnenim vodama …’ eller ’… uzgojeno …’,”.

2.

32002 R 2306: Kommissionens förordning (EG) nr 2306/2002 av den 20 december 2002 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 104/2000 beträffande anmälan av importpriser för fiskeriprodukter (EGT L 348, 21.12.2002, s. 94):

a)

I tabell 1 i bilagan ska följande uppgift införas efter uppgiften om Grekland:

Kod

Medlemsstat

”HRV

Kroatien”

b)

I tabell 2 i bilagan ska följande uppgift införas efter uppgiften om euro:

Kod

Valuta

”HRK

kroatiska kuna”

c)

I tabell 3 i bilagan ska följande uppgift införas efter uppgiften om Frankrike:

Medlemsstat

Kod

Hamn

”Kroatien

HR001

Rijeka

 

HR002

Ploce”

3.

32009 R 0248: Kommissionens förordning (EG) nr 248/2009 av den 19 mars 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande meddelanden om erkännande av producentorganisationer samt fastställande av priser och interventioner inom den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EUT L 79, 25.3.2009, s. 7):

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

I tabell 1 ska följande uppgift införas efter uppgiften om Frankrike:

Nuts-kod

”ISO-A3”

Land

Nuts-namn

”HR

HRVATSKA

 

HR01

Kontinentalna Hrvatska

HR02

Jadranska Hrvatska”

b)

I tabell 6 ska följande uppgift införas mellan uppgifterna om pund sterling och ungerska forint:

Kod

Valuta

”HRK

kroatiska kuna”

4.

32011 D 0207: Kommissionens genomförandebeslut 2011/207/EU av den 29 mars 2011 om införande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram i samband med återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (EUT L 87, 2.4.2011, s. 9), ändrat genom genomförandebeslut 2012/246/EU av den 2 maj 2012 (EUT L 121, 8.5.2012, s. 25):

I artikel 12.1 ska följande införas mellan ”Frankrike” och ”Italien”:

”Kroatien”.

9.   TRANSPORTPOLITIK

VÄGTRANSPORTER

1.

32007 D 0756: Kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (EUT L 305, 23.11.2007, s. 30):

I tillägg 2 ska ”FÄLT 1 – LANDSKOD (2 BOKSTÄVER)” ersättas med följande:

”Koderna publiceras offentligt och uppdateras på EU:s webbplats i Publikationshandboken (http://publications.eu.int/code/sv/sv-5000600.htm).

STAT

KOD

Österrike

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Kroatien

HR

Cypern

CY

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrike

FR

Tyskland

DE

Grekland

EL

Ungern

HU

Island

IS

Irland

IE

Italien

IT

Lettland

LV

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Norge

NO

Malta

MT

Nederländerna

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovakien

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

Schweiz

CH

Förenade kungariket

UK

Koden för multinationella säkerhetsmyndigheter bör se ut på samma sätt. För närvarande är säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen den enda befintliga myndigheten. Den ska använda följande kod:

MULTINATIONELL SÄKERHETSMYNDIGHET

KOD

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen

CT”

2.

32010 R 0036: Kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (EUT L 13, 19.1.2010, s. 1):

a)

I bilaga I punkt 3 c ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR

:

Kroatien”.

b)

I bilaga I punkt 9b ska följande införas efter uppgiften på franska:

Kroatiska

:

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE ZELJEZNICKIM VOZILIMA”.

10.   ENERGI

1.

32005 R 0302: Kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari 2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll (EUT L 54, 28.2.2005, s. 1):

I artikel 2.1 ska följande införas mellan uppgifterna för Irland och Italien:

”Kroatien”.

2.

32006 R 1635: Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EUT L 306, 7.11.2006, s. 3):

I bilaga II ska följande uppgift utgå:

”Kroatien”.

11.   BESKATTNING

1.

32009 R 0684: Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24):

I bilaga II kodförteckning 1 ska följande införas i förteckningen mellan de uppgifter som avser bulgariska och tjeckiska:

Kod

Beskrivning

”hr

Kroatiska”

2.

32012 R 0079: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 79/2012 av den 31 januari 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets förordning (EU) nr 904/2010 angående administrativt samarbete och bedrägeribekämpning i fråga om mervärdesskatt (EUT L 29, 1.2.2012, s. 13):

 

I artikel 4 ska följande mening införas efter första meningen:

”Kroatien ska senast den 1 juli 2013 till kommissionen anmäla sitt beslut enligt föregående mening om huruvida landet avstår från att delta i det automatiska utbytet av information.”

 

I bilaga IV del A ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR”.

12.   STATISTIK

1.

31991 D 0450: Kommissionens beslut 91/450/EEG, Euratom av den 26 juli 1991 om fastställande av medlemsstaternas territorier med avseende på genomförandet av artikel 1 i rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom om harmonisering av beräkning av bruttonationalinkomst till marknadspriser (EGT L 240, 29.8.1991, s. 36):

I bilagan ska följande införas mellan de texter som avser Frankrike och Irland:

”Republiken Kroatiens ekonomiska territorium ska omfatta följande:

Republiken Kroatiens territorium.

Det nationella luftrummet, territorialvattnet och kontinentalsockeln som ligger i internationella vatten över vilka landet har ensamrätt.

Territoriella enklaver (det vill säga geografiska områden som ligger i den övriga världen och som enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater används av landets statliga organ (ambassader, konsulat, militärbaser, forskningsbaser med mera)) i fråga om alla transaktioner utom de som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för förvärv.

Extraterritoriella enklaver (det vill säga delar av landets egna geografiska territorium som används av statliga organ från andra länder, av Europeiska gemenskapernas institutioner eller av internationella organisationer enligt internationella avtal eller fördrag mellan stater) endast i fråga om transaktioner som rör äganderätten till marken som utgör enklaven och till byggnaderna på sådan mark vid tidpunkten för försäljning.

Naturresurser av olja, naturgas med mera i internationella vatten utanför landets kontinentalsockel, vilka utvinns av enheter som hör hemma i det territorium som definieras i de föregående strecksatserna.”

2.

32003 R 1358: Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2003 av den 31 juli 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post, och om ändring av bilagorna I och II till den förordningen (EUT L 194, 1.8.2003, s. 9):

I bilaga I avsnitt III ”Förteckning över de gemenskapsflygplatser som omfattas samt undantag” ska följande läggas till efter den uppgift som avser Frankrike:

Kroatien:   Förteckning över gemenskapsflygplatser

Icao

flygplatskod

Flygplatsens

namn

Flygplatskategori

år 2011

LDZA

Zagreb/Pleso

3

LDSP

Split/Kastela

2

LDDU

Dubrovnik/Cilipi

2

LDPL

Pula/Pula

2

LDRI

Rijeka/Krk

1

LDZD

Zadar/Zemunik

2

LDOS

Osijek/Klisa

1”

3.

32005 R 0772: Kommissionens förordning (EG) nr 772/2005 av den 20 maj 2005 om specifikationer för variablernas omfattning och definition av det tekniska formatet för framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren 2003–2009 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 51).

I bilaga II punkt 3.2 ”Länder” ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

HR”.

4.

32008 D 0861: Kommissionens beslut 2008/861/EG av den 29 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 95/64/EG om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss (EUT L 306, 15.11.2008, s. 66):

I bilaga I, ”Eurostats förteckning över europeiska hamnar”, ska följande införas mellan de uppgifter som avser Frankrike [FR] och Italien [IT]:

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

”HR

HR00

X

Antenal

HRATL

HRNVG

 

102002

HR

HR00

X

Bakar

HRBAK

 

X

201063

HR

HR00

X

Baska

HRBAS

 

X

212066

HR

HR00

X

Blace

HRBLE

HRMET

 

601499

HR

HR00

X

Biograd na Moru

HRBNM

 

X

307203

HR

HR00

X

Bol

HRBOL

 

X

505372

HR

HR00

X

Brbinj/Lucina

HRBRB

HRBZA

 

305204

HR

HR00

X

Brijuni

HRBRI

HRPUY

 

100003

HR

HR00

X

Bozava

HRBZA

 

X

305211

HR

HR00

X

Crikvenica

HRCRA

 

X

205069

HR

HR00

X

Cres

HRCRS

 

X

216068

HR

HR00

X

Cavtat

HRCVT

 

X

701505

HR

HR00

X

Dubrovnik

HRDBV

 

X

700514

HR

HR00

X

Donje Celo

HRDNC

HRDBV

 

700508

HR

HR00

X

Drvenik

HRDRK

HRMAK

 

503363

HR

HR00

X

Fazana

HRFNA

HRPUY

 

100011

HR

HR00

X

Gazenica

HRGNA

HRZAD

 

300202

HR

HR00

X

Hvar

HRHVA

 

X

509364

HR

HR00

X

Ist

HRIST

 

X

301217

HR

HR00

X

Jablanac

HRJAB

 

X

802173

HR

HR00

X

Jadrija

HRJDR

HRSIB

 

400612

HR

HR00

X

Jelsa

HRJSA

 

X

511379

HR

HR00

X

Karlobag

HRKAB

 

X

803174

HR

HR00

X

Klek

HRKLK

HRMET

 

601518

HR

HR00

X

Klimno

HRKMN

HRSLO

 

207080

HR

HR00

X

Komiza

HRKMZ

 

X

514386

HR

HR00

X

Korcula

HRKOR

 

X

707521

HR

HR00

X

Kaprije

HRKPR

HRSIB

 

400309

HR

HR00

X

Krk

HRKRK

 

X

210082

HR

HR00

X

Koromacno

HRKRM

HRRAS

 

105042

HR

HR00

X

Lokrum

HRLKR

HRDBV

 

700525

HR

HR00

X

Lopud

HRLPD

HRDBV

 

700526

HR

HR00

X

Lopar

HRLPR

HRRAB

 

213083

HR

HR00

X

Mali Losinj

HRLSZ

 

X

214058

HR

HR00

X

Makarska

HRMAK

 

X

503388

HR

HR00

X

Malinska

HRMAL

 

X

209085

HR

HR00

X

Metković

HRMET

 

X

601493

HR

HR00

X

Milna

HRMIL

 

X

507391

HR

HR00

X

Misnjak

HRMNK

HRRAB

 

213060

HR

HR00

X

Merag

HRMRG

HRCRS

 

216059

HR

HR00

X

Muna na Zirju

HRMRJ

HRSIB

 

400311

HR

HR00

X

Martinsćica

HRMTA

HRCRS

 

216086

HR

HR00

X

Murter

HRMUR

 

X

401312

HR

HR00

X

Nerezine

HRNRZ

HRLSZ

 

214089

HR

HR00

X

Novi Vinodolski

HRNVD

 

X

206090

HR

HR00

X

Novigrad

HRNVG

 

X

1.0.2005

HR

HR00

X

Novalja

HRNVL

 

X

804175

HR

HR00

X

Omisalj

HROMI

 

X

208092

HR

HR00

X

Omis

HROMS

 

X

502395

HR

HR00

X

Obonjan

HRONJ

HRSIB

 

400613

HR

HR00

X

Opatija

HROPA

 

X

203093

HR

HR00

X

Orebić

HRORB

HRKOR

 

707495

HR

HR00

X

Pag

HRPAG

 

X

302242

HR

HR00

X

Pucisća

HRPCA

HRSUP

 

506400

HR

HR00

X

Polace

HRPLA

HRSBR

 

706542

HR

HR00

X

Ploce

HRPLE

 

X

600490

HR

HR00

X

Plomin

HRPLM

HRRBC

 

106019

HR

HR00

X

Punat

HRPNT

 

X

211097

HR

HR00

X

Porec

HRPOR

 

X

103006

HR

HR00

X

Preko

HRPRE

 

X

306205

HR

HR00

X

Primosten

HRPRI

 

X

402314

HR

HR00

X

Prizna

HRPRN

HRJAB

 

802176

HR

HR00

X

Prapratno

HRPRP

HRSTO

 

703544

HR

HR00

X

Prvić Sepurine

HRPRS

HRVDC

 

405316

HR

HR00

X

Prvić

HRPRV

HRVDC

 

405315

HR

HR00

X

Porozina

HRPRZ

HRCRS

 

216061

HR

HR00

X

Pula

HRPUY

 

X

100001

HR

HR00

X

Rab

HRRAB

 

X

213098

HR

HR00

X

Rasa

HRRAS

 

X

105057

HR

HR00

X

Rabac

HRRBC

 

X

106021

HR

HR00

X

Rogac

HRRGC

 

X

508401

HR

HR00

X

Rogoznica

HRRGN

 

X

403319

HR

HR00

X

Rijeka

HRRJK

 

X

200161

HR

HR00

X

Rovinj

HRROV

 

X

104007

HR

HR00

X

Sali

HRSAL

 

X

304257

HR

HR00

X

Sobra

HRSBR

 

X

706553

HR

HR00

X

Suđurađ

HRSDR

HRSLA

 

702558

HR

HR00

X

Senj

HRSEN

 

X

800171

HR

HR00

X

Stari Grad

HRSGD

 

X

510365

HR

HR00

X

Starigrad

HRSGR

 

X

309616

HR

HR00

X

Sibenik

HRSIB

 

X

400305

HR

HR00

X

Silba

HRSIL

 

X

303206

HR

HR00

X

Slano

HRSLA

 

X

702552

HR

HR00

X

Selce

HRSLC

HRCRA

 

205100

HR

HR00

X

Silo

HRSLO

 

X

207106

HR

HR00

X

Slatine

HRSLT

HRSPU

 

500403

HR

HR00

X

Sumartin

HRSMN

 

X

504407

HR

HR00

X

Split

HRSPU

 

X

500362

HR

HR00

X

Skradin

HRSRD

HRSIB

 

400320

HR

HR00

X

Susak

HRSSK

 

X

215103

HR

HR00

X

Stomorska

HRSTM

HRRGC

 

508406

HR

HR00

X

Ston

HRSTO

 

X

703556

HR

HR00

X

Sustjepan

HRSTP

HRDBV

 

700559

HR

HR00

X

Sućuraj

HRSUC

 

X

512366

HR

HR00

X

Supetar

HRSUP

 

X

506367

HR

HR00

X

Sućurac

HRSUR

HRSPU

 

500384

HR

HR00

X

Tkon

HRTKN

HRBNM

 

307207

HR

HR00

X

Tisno

HRTNO

 

X

404321

HR

HR00

X

Tunarica

HRTNR

HRRAS

 

105025

HR

HR00

X

Trpanj

HRTRJ

 

X

705496

HR

HR00

X

Trstenik

HRTRK

 

X

704563

HR

HR00

X

Trogir

HRTRO

 

X

501409

HR

HR00

X

Ubli

HRUBL

 

X

709565

HR

HR00

X

Umag

HRUMG

 

X

101008

HR

HR00

X

Unije

HRUNJ

HRLSZ

 

214107

HR

HR00

X

Vodice

HRVDC

 

X

405323

HR

HR00

X

Viganj

HRVGN

HRKOR

 

707567

HR

HR00

X

Vis

HRVIS

 

X

513368

HR

HR00

X

Valbiska

HRVLB

HRKRK

 

210062

HR

HR00

X

Vela Luka

HRVLK

 

X

708497

HR

HR00

X

Veli Losinj

HRVLN

HRLSZ

 

214109

HR

HR00

X

Vrgada

HRVRG

HRBNM

 

307274

HR

HR00

X

Vrbnik

HRVRK

HRSLO

 

207112

HR

HR00

X

Vranjic

HRVRN

HRSPU

 

500413

HR

HR00

X

Vrsar

HRVRR

HRPOR

 

103026

HR

HR00

X

Vrboska

HRVRS

HRJSA

 

511414

HR

HR00

X

Zadar

HRZAD

 

X

300201

HR

HR00

X

Zigljen

HRZGL

HRNVL

 

804177

HR

HR00

X

Zlarin

HRZLR

HRSIB

 

400326”

HR

HR00

X

Annat – Kroatien

HR888

 

 

 

HR

HR00

X

HR – offshoreanläggningar

HR88P

 

 

 

HR

HR00

 

HR – område för utvinning av aggregat

HR 88Q

 

 

 

 

 

 

119

119

51

68

 

5.

32009 R 0250: Kommissionens förordning (EG) nr 250/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller variabeldefinitionerna, det tekniska formatet för dataöverföringen, kraven på dubbelrapportering för Nace rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt undantag som ska medges för statistiken över företagsstrukturer (EUT L 86, 31.3.2009, s. 1):

a)

I bilaga II.4 ska följande införas i tabell 4.2, ”Territoriell enhet”, efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

HR”.

b)

I bilaga II.4 ska följande införas i tabellen i punkt 4.13, ”Geografisk uppdelning”, efter den uppgift som avser Frankrike:

”Hrvatska/Kroatien

HRV”.

6.

32009 R 0251: Kommissionens förordning (EG) nr 251/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 i fråga om de dataserier som ska tas fram för statistiken över företagsstrukturer och nödvändiga anpassningar efter revideringen av den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) (EUT L 86, 31.3.2009, s. 170):

a)

I bilaga I ska den geografiska uppdelningen i tabellen för serie 5G ersättas med följande:

”Geografisk uppdelning

För variabel 11 41 0

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Ceská republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Ελλάδα

8.

España

9.

France

10.

Hrvatska

11.

Ireland

12.

Italia

13.

Κύπρος

14.

Latvija

15.

Lietuva

16.

Luxembourg (Grand-Duché)

17.

Magyarország

18.

Malta

19.

Nederland

20.

Österreich

21.

Polska

22.

Portugal

23.

România

24.

Slovenija

25.

Slovensko

26.

Suomi/Finland

27.

Sverige

28.

United Kingdom

29.

I annat EES-land

30.

Schweiz/Suisse/Svizzera

31.

Förenta staterna

32.

Japan

33.

I annat tredjeland (övriga världen)

Totalt

För variablerna 34 11 0, 34 12 0 och 34 13 0

1.

I den medlemsstat där huvudkontoret är beläget

2.

I annan medlemsstat

3.

I annat EES-land

4.

Schweiz/Suisse/Svizzera

5.

Förenta staterna

6.

Japan

7.

I annat tredjeland (övriga världen)

Totalt”

 

b)

I bilaga I ska den geografiska uppdelningen i tabellen för serie 5H ersättas med följande:

”Geografisk uppdelning

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Ceská republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Ελλάδα

8.

España

9.

France

10.

Hrvatska

11.

Ireland

12.

Italia

13.

Κύπρος

14.

Latvija

15.

Lietuva

16.

Luxembourg (Grand-Duché)

17.

Magyarország

18.

Malta

19.

Nederland

20.

Österreich

21.

Polska

22.

Portugal

23.

România

24.

Slovenija

25.

Slovensko

26.

Suomi/Finland

27.

Sverige

28.

United Kingdom

29.

Island

30.

Liechtenstein

31.

Norge

32.

EES-området (utom det uppgiftslämnande landet)

Totalt”

 

c)

I bilaga I ska den geografiska uppdelningen i tabellen för serie 6G ersättas med följande:

”Geografisk uppdelning

Geografisk uppdelning efter EES-land (2):

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Ceská republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Ελλάδα

8.

España

9.

France

10.

Hrvatska

11.

Ireland

12.

Italia

13.

Κύπρος

14.

Latvija

15.

Lietuva

16.

Luxembourg (Grand-Duché)

17.

Magyarország

18.

Malta

19.

Nederland

20.

Österreich

21.

Polska

22.

Portugal

23.

România

24.

Slovenija

25.

Slovensko

26.

Suomi/Finland

27.

Sverige

28.

United Kingdom

29.

Island

30.

Liechtenstein

31.

Norge

Totalt för EES-området (utom det uppgiftslämnande landet)

d)

I bilaga I ska den geografiska uppdelningen i tabellen för serie 6I ersättas med följande:

”Geografisk uppdelning

Geografisk uppdelning – enskilda EU-medlemsstater (3) och övriga världen:

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Ceská republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Ελλάδα

8.

España

9.

France

10.

Hrvatska

11.

Ireland

12.

Italia

13.

Κύπρος

14.

Latvija

15.

Lietuva

16.

Luxembourg (Grand-Duché)

17.

Magyarország

18.

Malta

19.

Nederland

20.

Österreich

21.

Polska

22.

Portugal

23.

România

24.

Slovenija

25.

Slovensko

26.

Suomi/Finland

27.

Sverige

28.

United Kingdom

29.

I annat EES-land

30.

Schweiz/Suisse/Svizzera

31.

Förenta staterna

32.

Japan

33.

I annat tredjeland (övriga världen)

34.

Totalt för hela världen (utom det uppgiftslämnande landet)

7.

32011 R 0088: kommissionens förordning (EU) nr 88/2011 av den 2 februari 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem (EUT L 29, 3.2.2011, s. 5):

I bilaga I i tabellen ”ENRLLNG1” ska förteckningen över moderna utländska språk ersättas med följande:

”Bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, iriska, kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska, svenska, arabiska, kinesiska, japanska, ryska, andra moderna språk”.

8.

32012 R 0555: Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (EUT L 166, 27.6.2012, s. 22):

I bilaga I ska tabell 6 ”Nivåer för geografisk fördelning” ersättas med följande:

Nivåer för geografisk fördelning

GEO 1

GEO 2

GEO 3

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

 

Inom euroområdet

INOM EU

 

Utom euroområdet

UTOM EU

 

 

Inom euroområdet

 

 

Utom euroområdet

GEO 4

GEO 5

GEO 6

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

ÖVRIGA VÄRLDEN

 

EUROPA

EUROPA

EU-medlemsstater som inte är med i euroområdet (4)

Belgien

Belgien

 

Bulgarien

Bulgarien

 

Tjeckien

Tjeckien

 

Danmark

Danmark

 

Tyskland

Tyskland

 

Estland

Estland

 

Irland

Irland

 

Grekland

Grekland

 

Spanien

Spanien

 

Frankrike

Frankrike

 

Kroatien

Kroatien

 

Italien

Italien

 

Cypern

Cypern

 

Lettland

Lettland

 

Litauen

Litauen

 

Luxemburg

Luxemburg

 

Ungern

Ungern

 

Malta

Malta

 

Nederländerna

Nederländerna

 

Österrike

Österrike

 

Polen

Polen

 

Portugal

Portugal

 

Rumänien

Rumänien

 

Slovenien

Slovenien

 

Slovakien

Slovakien

 

Finland

Finland

 

Sverige

Sverige

 

Förenade kungariket

Förenade kungariket

 

Island

Island

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norge

Norge

Schweiz

Schweiz

Schweiz

 

ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

ANDRA EUROPEISKA LÄNDER

 

 

Albanien

 

 

Andorra

 

 

Vitryssland

 

 

Bosnien och Hercegovina

 

 

Färöarna

 

 

Gibraltar

 

 

Guernsey

 

 

Heliga stolen (Vatikanstaten)

 

 

Isle of Man

 

 

Jersey

 

 

Makedonien, f.d. jugoslaviska republiken

 

 

Moldavien

 

 

Montenegro

Ryssland

Ryssland

Ryssland

 

 

Serbien

 

 

San Marino

 

Turkiet

Turkiet

 

 

Ukraina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

NORDAFRIKA

NORDAFRIKA

 

 

Algeriet

 

Egypten

Egypten

 

 

Libyen

 

Marocko

Marocko

 

 

Tunisien

 

ÖVRIGA AFRIKANSKA LÄNDER

ÖVRIGA AFRIKANSKA LÄNDER

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Brittiska territoriet i Indiska oceanen

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Kamerun

 

 

Kap Verde

 

 

Centralafrikanska republiken

 

 

Tchad

 

 

Komorerna

 

 

Kongo

 

 

Elfenbenskusten

 

 

Kongo, demokratiska republiken

 

 

Djibouti

 

 

Ekvatorialguinea

 

 

Eritrea

 

 

Etiopien

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghana

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagaskar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauretanien

 

 

Mauritius

 

 

Moçambique

 

 

Namibia

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Sydafrika

Sydafrika

 

 

Rwanda

 

 

Sankt Helena, Ascension och Tristan da Cunha

 

 

São Tomé och Príncipe

 

 

Senegal

 

 

Seychellerna

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalia

 

 

Sudan

 

 

Sydsudan

 

 

Swaziland

 

 

Tanzania

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

NORDAMERIKANSKA LÄNDER

NORDAMERIKANSKA LÄNDER

Kanada

Kanada

Kanada

 

 

Grönland

Förenta staterna

Förenta staterna

Förenta staterna

 

CENTRALAMERIKANSKA LÄNDER

CENTRALAMERIKANSKA LÄNDER

 

 

Anguilla

 

 

Antigua och Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamas

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermuda

 

 

Bonaire, St. Eustatius och Saba

 

 

Brittiska Jungfruöarna

 

 

Caymanöarna

 

 

Costa Rica

 

 

Kuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominica

 

 

Dominikanska republiken

 

 

El Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamaica

 

Mexiko

Mexiko

 

 

Montserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

St Kitts och Nevis

 

 

Saint Lucia

 

 

St. Maarten

 

 

Saint Vincent och Grenadinerna

 

 

Trinidad och Tobago

 

 

Turks och Caicosöarna

 

 

Amerikanska Jungfruöarna

 

SYDAMERIKANSKA LÄNDER

SYDAMERIKANSKA LÄNDER

 

Argentina

Argentina

 

 

Bolivia

Brasilien

Brasilien

Brasilien

 

Chile

Chile

 

 

Colombia

 

 

Ecuador

 

 

Falklandsöarna

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Peru

 

 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIEN

ASIEN

 

LÄNDER I MELLANÖSTERN

LÄNDER I MELLANÖSTERN

 

ARABLÄNDER VID PERSISKA VIKEN

ARABLÄNDER VID PERSISKA VIKEN

 

 

Bahrain

 

 

Irak

 

 

Kuwait

 

 

Oman

 

 

Qatar

 

 

Saudiarabien

 

 

Förenade Arabemiraten

 

 

Jemen

 

ANDRA LÄNDER I MELLANÖSTERN

ANDRA LÄNDER I MELLANÖSTERN

 

 

Armenien

 

 

Azerbajdzjan

 

 

Georgien

 

 

Israel

 

 

Jordanien

 

 

Libanon

 

 

Palestinska territoriet

 

 

Syrien

 

ANDRA ASIATISKA LÄNDER

ANDRA ASIATISKA LÄNDER

 

 

Afghanistan

 

 

Bangladesh

 

 

Bhutan

 

 

Brunei

 

 

Burma/Myanmar

 

 

Kambodja

Kina

Kina

Kina

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indien

Indien

Indien

 

Indonesien

Indonesien

 

 

Iran

Japan

Japan

Japan

 

 

Kazakstan

 

 

Kirgizistan

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malaysia

Malaysia

 

 

Maldiverna

 

 

Mongoliet

 

 

Nepal

 

 

Nordkorea

 

 

Pakistan

 

Filippinerna

Filippinerna

 

Singapore

Singapore

 

Sydkorea

Sydkorea

 

 

Sri Lanka

 

Taiwan

Taiwan

 

 

Tadzjikistan

 

Thailand

Thailand

 

 

Östtimor

 

 

Turkmenistan

 

 

Uzbekistan

 

 

Vietnam

 

OCEANIEN OCH POLARREGIONERNA

OCEANIEN OCH POLARREGIONERNA

 

 

Amerikanska Samoa

 

 

Guam

 

 

Förenta staternas mindre öar

 

Australien

Australien

 

 

Kokosöarna

 

 

Julön

 

 

Heardön och McDonaldöarna

 

 

Norfolkön

 

 

Fiji

 

 

Franska Polynesien

 

 

Kiribati

 

 

Marshallöarna

 

 

Mikronesien

 

 

Nauru

 

 

Nya Kaledonien

 

Nya Zeeland

Nya Zeeland

 

 

Cooköarna

 

 

Niue

 

 

Tokelauöarna

 

 

Nordmarianerna

 

 

Palau

 

 

Papua Nya Guinea

 

 

Pitcairn

 

 

Antarktis

 

 

Bouvetön

 

 

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna

 

 

Franska sydliga och antarktiska territorier

 

 

Salomonöarna

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis och Futuna

INOM EU

INOM EU

INOM EU

UTOM EU

UTOM EU

UTOM EU

Inom euroområdet

Inom euroområdet

Inom euroområdet

Utom euroområdet

Utom euroområdet

Utom euroområdet

EU-institutionerna (utom ECB)

EU-institutionerna (utom ECB)

EU-institutionerna (utom ECB)

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken

 

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB)

 

INOM EU, EJ TILLDELAT

INOM EU, EJ TILLDELAT

 

UTOM EU, EJ TILLDELAT

UTOM EU, EJ TILLDELAT

Offshore-finanscentrum

Offshore-finanscentrum

Offshore-finanscentrum

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella organisationer (undantaget EU:s institutioner)

Internationella valutafonden (IMF)

Internationella valutafonden (IMF)

Internationella valutafonden (IMF)

13.   SOCIALPOLITIK OCH SYSSELSÄTTNING

1.

31998 D 0500: Kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (EGT L 225, 12.8.1998, s. 27):

a)

I artikel 3 ska ”64” ersättas med ”66”.

b)

I artikel 5.3 ska ”54” ersättas med ”56”.

2.

32008 D 0590: Kommissionens beslut 2008/590/EG av den 16 juni 2008 om inrättande av en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män (EUT L 190, 18.7.2008, s. 17):

I artikel 3.1 ska ”68” ersättas med ”70”.

14.   MILJÖ

A.   NATURSKYDD

32012 R 0757: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 757/2012 av den 20 augusti 2012 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till unionen (EUT L 223, 21.8.2012, s. 31):

I bilagan [Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen] ska för arten Orhis simia hänvisningen till Kroatien utgå.

B.   KEMIKALIER

1.

32000 D 0657: Kommissionens beslut 2000/657/EG av den 16 oktober 2000 om antagande av gemenskapens importbeslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om import och export av vissa farliga kemikalier (EGT L 275, 27.10.2000, s. 44):

I bilagan ska textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

2.

32001 D 0852: Kommissionens beslut 2001/852/EG av den 19 november 2001 om antagande av gemenskapens importbeslut i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om import och export av vissa farliga kemikalier och om ändring av beslut 2000/657/EG (EGT L 318, 4.12.2001, s. 28):

I bilagorna I och II ska texten i textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

3.

32003 D 0508: Kommissionens beslut 2003/508/EG av den 7 juli 2003 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 och om ändring av besluten 2000/657/EG och 2001/852/EG (EUT L 174, 12.7.2003, s. 10):

I bilagorna I, II och III ska texten i textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

4.

32004 D 0382: Kommissionens beslut 2004/382/EG av den 26 april 2004 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 (EUT L 144, 30.4.2004, s. 11):

I bilagorna I, II och III ska texten i textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

5.

32005 D 0416: Kommissionens beslut 2005/416/EG av den 19 maj 2005 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 och om ändring av beslut 2000/657/EG, 2001/852/EG och 2003/508/EG (EUT L 147, 10.6.2005, s. 1):

I bilagorna I, II, III och IV ska texten i textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

6.

32005 D 0814: Kommissionens beslut 2005/814/EG av den 18 november 2005 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 och om ändring av beslut 2000/657/EG (EUT L 304, 23.11.2005, s. 46):

I bilagorna I, II och III ska texten i textrutan före tabellen ersättas med följande:

LAND: Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

7.

32009 D 0875: Kommissionens beslut 2009/875/EG av den 30 november 2009 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (EUT L 315, 2.12.2009, s. 25):

I bilagan ska texten i textrutan före avsnitt 1 ersättas med följande:

LAND Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

8.

32009 D 0966: Kommissionens beslut 2009/966/EG av den 30 november 2009 om antagande av gemenskapens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 och om ändring av kommissionens beslut 2000/657/EG, 2001/852/EG, 2003/508/EG, 2004/382/EG och 2005/416/EG (EUT L 341, 22.12.2009, s. 14):

I bilagorna I, II, III, IV, V och VI ska texten i textrutan före avsnitt 1 ersättas med följande:

LAND Europeiska gemenskapen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

I bilaga II i textrutan i avsnitt 5.3 ska tredje stycket under rubriken ”För biocidprodukter” ersättas med följande:

”Medlemsstater som tillåter import (med krav på skriftligt förhandsgodkännande): Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Nederländerna (endast produkttyp 2, desinfektionsmedel för privat användning och för användning inom den offentliga hälso- och sjukvården), Polen, Portugal och Österrike.”

9.

32012 D 620(01): Kommissionens genomförandebeslut av den 15 juni 2012 om antagande av unionens importbeslut för vissa kemikalier i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 (EUT C 177, 20.6.2012, s. 22):

I bilagan, i vart och ett av de tre formulären för importsvar, ska texten i textrutan efter ”Land:” ersättas med följande:

”Europeiska unionen

(Medlemsstater: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket)”.

15.   TULLUNION

A.   TEKNISKA ANPASSNINGAR AV TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA FÖR TULLKODEXEN

31993 R 2454: Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1):

1.

I artikel 62.3 ska följande läggas till:

”–

Izdano naknadno,”.

2.

I artikel 113.3 ska följande läggas till:

”–

’IZDANO NAKNADNO’”.

3.

I artikel 114.2 ska följande läggas till:

”–

’DUPLIKAT’”.

4.

Artikel 163.2 ska ersättas med följande:

”2.   Tullvärdet för varor som förs in i gemenskapens tullområde och som sedan förs vidare till någon annan del av området genom Rysslands, Schweiz, Vitrysslands, Bosnien och Hercegovinas, Förbundsrepubliken Jugoslaviens eller f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens territorier ska bestämmas med ledning av den plats inom tullområdet dit varorna först kom, under förutsättning att de förs direkt genom dessa länder via en vanlig transportväg till bestämmelseorten.”

5.

Artikel 163.4 ska ersättas med följande:

”4.   Punkterna 2 och 3 i denna artikel gäller också i fall då man av skäl som enbart hänför sig till själva transporten lastar av eller lastar om varorna eller tillfälligt avbryter transporten i Ryssland, Schweiz, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Förbundsrepubliken Jugoslavien eller f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.”

6.

I artikel 296.2 b åttonde strecksatsen ska följande läggas till:

”–

POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, CLANAK 296.)”.

7.

I artikel 297.3 ska följande läggas till:

”–

POSEBNA UPORABA”.

8.

I artikel 298.2 ska följande läggas till:

”–

CLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU – POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU”.

9.

I artikel 314c.2 ska följande läggas till:

”–

N pakiranje”.

10.

I artikel 314c.3 ska följande läggas till:

”–

Izdano naknadno”.

11.

I artikel 324c.2 ska följande läggas till:

”–

Ovlasteni posiljatelj”.

12.

I artikel 324d.2 ska följande läggas till:

”–

Oslobođeno potpisa”.

13.

I artikel 333.1 b ska följande läggas till:

”–

Izvod”.

14.

I artikel 423.3 ska följande läggas till:

”–

Ocarinjeno”.

15.

I artikel 438.3 ska följande läggas till:

”–

Ocarinjeno”.

16.

I artikel 549.1 ska följande läggas till:

”–

UP/O roba”.

17.

I artikel 549.2 ska följande läggas till:

”–

Trgovinska politika”.

18.

I artikel 550 ska följande läggas till:

”–

UP/P roba”.

19.

I artikel 583 ska följande läggas till:

”–

PU roba”.

20.

I artikel 849.2 ska följande läggas till:

”–

Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu”.

21.

I artikel 849.3 ska följande läggas till efter ”Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),”:

”–

Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (kolicina),”.

22.

I artikel 849.3 ska följande läggas till efter ”Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),”:

”–

Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu ponisteno za … (kolicina),”.

23.

I artikel 855 första stycket ska följande läggas till:

”–

DUPLIKAT’.

24.

I artikel 882.1 b ska följande läggas till:

”–

Roba se ponovno uvozi u skladu s clankom 185. stavkom 2. tockom (b) Kodeksa;”.

25.

I artikel 912b.2 andra stycket ska följande läggas till:

”–

Polozeno osiguranje u visini … EUR”.

26.

I artikel 912b.5 andra stycket ska följande läggas till:

”–

Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom”.

27.

I artikel 912e.2 andra stycket ska följande läggas till:

”–

Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja): …”.

28.

I artikel 912e.2 fjärde stycket ska följande läggas till:

”–

… (broj) izdanih izvadaka – preslike u prilogu”.

29.

I artikel 912f.1 andra stycket ska följande läggas till:

”–

Izdano naknadno”.

30.

I artikel 912f.2 ska följande läggas till:

”–

DUPLIKAT”.

31.

I artikel 912g.2 c ska följande läggas till:

”–

Oslobođeno potpisa – clanak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93”.

32.

I artikel 912g.3 ska följande läggas till:

”–

Pojednostavnjeni postupak – clanak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93”.

33.

I bilaga 1, i fält 13 ”Språk” i exemplaren 4 och 5 av blanketten ”Bindande klassificeringsbesked”, ska följande införas:

”HR”.

34.

I bilaga 1a, i fält 15 ”Språk” på blanketten ”Bindande ursprungsbesked”, ska följande införas:

”HR”.

35.

I bilaga 22 ska följande läggas till efter första stycket under rubriken ”Fakturadeklaration”:

Kroatisk version

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.”

36.

I bilaga 25 (FLYGTRANSPORTKOSTNADER SOM SKA INBEGRIPAS I TULLVÄRDET) ska ordet ”Kroatien” strykas i första kolumnen i avsnittet Zon Q i tabellen.

37.

I bilaga 38 ska följande läggas till i noten till AVDELNING III – TABELL ÖVER DE UPPGIFTER PÅ OLIKA SPRÅK SOM ANVÄNDS OCH DERAS KODER:

”—

HR Ogranicena valjanost

HR Oslobođeno

HR Alternativni dokaz

HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i … zemlja)

HR Izlaz iz podlijeze … ogranicenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

HR Oslobođeno od propisanog plana puta

HR Ovlasteni posiljatelj

HR Oslobođeno potpisa

HR ZABRANJENO ZAJEDNICKO JAMSTVO

HR NEOGRANICENA UPORABA

HR Razni

HR Rasuto

HR Posiljatelj”.

38.

I bilaga 48 ska punkt I.1 ersättas med följande:

”1.

Undertecknad (5) .…

med hemvist (6)

går härmed vid garantikontoret …

i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp av …

vilket utgör 100/50/30 % (7) av referensbeloppet, gentemot Europeiska unionen,

bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (8), för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter), som den huvudansvarige (9) … såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering.

39.

I bilaga 49 ska punkt I.1 ersättas med följande:

”1.

Undertecknad (10)

med hemvist (11)

går härmed vid garantikontoret …

i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp av …

gentemot Europeiska unionen,

bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (12), för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter), som den huvudansvarige (13)

såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för nedan beskrivna varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering från avgångskontoret …

till bestämmelsekontoret …

Varubeskrivning: …

40.

I bilaga 50 ska punkt I.1 ersättas med följande:

”1.

Undertecknad (14)

med hemvist (15)

går härmed vid garantikontoret …

i borgen såsom för egen skuld upp till ett belopp av …

gentemot Europeiska unionen,

bestående av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,

samt gentemot Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet, Republiken Turkiet, Furstendömet Andorra och Republiken San Marino (16), för allt, såväl huvudbeloppet som biförpliktelser, kostnader och tillägg (dock med undantag för straffavgifter), som den huvudansvarige såsom gäldenär är eller kan bli skyldig ovan angivna länder för skuld som utgörs av tullar och andra pålagor för nedan beskrivna varor som hänförs till förfarandet för gemenskapstransitering/gemensam transitering för vilken skuld undertecknad åtar sig att svara upp till ett belopp av högst 7 000 euro per kupong.

41.

I bilaga 51, fält 7, och i bilaga 51a, fält 6, ska ordet ”Kroatien” utgå mellan orden ”Europeiska gemenskapen” och ”Island”.

42.

I bilaga 60, under rubriken BESTÄMMELSER SOM REGLERAR DE UPPLYSNINGAR SOM SKA ANGES I AVGIFTSFORMULÄRET, underrubriken ”I. Allmänt”, ska följande införas:

a)

I kolumnen efter den mening som börjar med ”Avgiftsformuläret ska innehålla”:

”HR

=

Kroatien”.

b)

I kolumnen efter det stycke som börjar med ”Punkt 16”:

”HRK

=

kroatiska kuna”.

43.

I bilaga 63 (kontrollexemplar av T5-blanketten) ska följande läggas till i fält B i exemplar 1:

”Vratiti:”

44.

I bilaga 71 ska följande införas

a)

i anmärkning B.9 på baksidan av informationsbladet INF 1,

i anmärkning B.15 på baksidan av informationsbladet INF 9,

i anmärkning B.14 på baksidan av informationsbladet INF 5,

i anmärkning B.13 på baksidan av informationsbladet INF 6, och

i anmärkning B.15 på baksidan av informationsbladet INF 2:

”HRK för kroatiska kuna”.

b)

i punkt 2.1 f i tillägget:

”–

DUPLIKAT”.

45.

I bilaga 111 ska följande införas i anmärkning B.12 i anmärkningarna på baksidan av blanketten ”Ansökan om återbetalning/eftergift”:

”–

HRK: kroatiska kuna”.

B.   ANDRA TEKNISKA ANPASSNINGAR

1.

32004 R 1891: Kommissionens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (EUT L 328, 30.10.2004, s. 16):

I bilaga II ska följande införas:

 

I fält 6 efter den uppgift som avser Frankrike [FR]:

”□

HR”

 

I fält 11 efter den uppgift som avser Frankrike [FR]:

”□ HR

Namn:

Adress:

Tfn

Mobiltfn

Fax

E-post:

□ Se bifogad förteckning”.

 

I fält 12 efter den uppgift som avser Frankrike [FR]:

”□ HR

Namn:

Adress:

Tfn

Mobiltfn

Fax

E-post:

□ Se bifogad förteckning”

 

I det sista fältet, efter den uppgift som avser Frankrike [FR]:

”□ HR”.

2.

32011 R 1224: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EUT L 314, 29.11.2011, s. 14):

Texten i bilaga I ”Texter som avses i artikel 3.2” ska ersättas med följande:

”—

’Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (EО) № 1186/2009’,

’Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) n o 1186/2009’,

’Zbozí pro postizené osoby: zachování osvobození za predpokladu splnení podmínek cl. 72 odst. 2 druhého pododstavce narízení (ES) c. 1186/2009’,

’Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’,

’Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’,

’Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku’,

’Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’,

’Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’,

’Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009’,

’Predmet za osobe s invaliditetom: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz clanka 72. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009’,

’Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’,

’Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērosana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai’,

’Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų’,

’Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’,

’Oġġett għal nies b’xi diżabilita’: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’,

’Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009’,

’Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w article 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’,

’Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a fraquia desde que seja respeitatdo o n. o 2, segundo parágrafo do artigo 72. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009’,

’Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționata de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’,

’Tovar pre postihnuté osoby: nadalej oslobodený, ak spĺna podmienky ustanovené v clánku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) c. 1186/2009’,

’Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom clena 72(2) Uredbe (ES) st. 1186/2009’,

’Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan’,

’Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.”.

3.

32011 R 1225: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EUT L 314, 29.11.2011, s. 20):

Texten i bilaga I ”Texter som avses i artikel 3.2” ska ersättas med följande:

”—

’Стоки на ЮНEСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (EО) № 1186/2009’;

’Objeto Unesco: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’;

’Zbozí Unesco: zachování osvobození za predpokladu splnení podmínek cl. 48 odst. 2 prvního pododstavce narízení (ES) c. 1186/2009’;

’Unesco-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

’Unesco-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

’Unesco kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’;

’Αντικείμενο Unesco: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

’Unesco goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

’Objet Unesco: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009’;

’Unesco robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz clanka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009’;

’Oggetto Unesco: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

’Unesco preces: atbrīvojuma turpmāka piemērosana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

’Unesco prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų’;

’Unesco-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

’Oġġetti tal-Unesco: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

’Unesco-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

’Towary Unesco: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’;

’Objectos Unesco: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009’;

’Articole Unesco: menținerea scutirii este condiționata de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

’Tovar Unesco: nadalej oslobodený, pokial spĺna podmienky ustanovené v clánku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) c. 1186/2009’;

’Blago Unesco: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom clena 48(2) Uredbe (ES) st. 1186/2009’;

’Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

’Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.”.

16.   YTTRE FÖRBINDELSER

1.

31994 R 3168: Kommissionens förordning (EG) nr 3168/94 av den 21 december 1994 om fastställande av ett tillämpningsområde för rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (EGT L 335, 23.12.1994, s. 23):

a)

I tillägg 2 till bilagan ska rubriken ersättas med följande:

Списък на националните компетентни органи

Lista de las autoridades nacionales competentes

Seznam príslusných vnitrostátních orgánů

Liste over kompetente nationale myndigheder

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Riiklike pädevate asutuste nimekiri

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

List of the national competent authorities

Liste des autorités nationales compétentes

Lista nadleznih nacionalnih tijela

Elenco delle competenti autorità nazionali

Valstu kompetento iestāzu saraksts

Atsakingų nacionalinių institucijų sąrasas

Az illetékes nemzeti hatóságok listája

Lista ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

Lijst van bevoegde nationale instanties

Lista właściwych organów krajowych

Lista das autoridades nacionais competentes

Lista autoritaților naționale competente

Seznam pristojnih nacionalnih organov

Zoznam príslusných státnych orgánov

Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista

Förteckning över behöriga nationella myndigheter”.

b)

I tillägg 2 till bilagan ska följande läggas till:

”28.   Hrvatska

Drzavni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tfn + 385 1 6303 794

Fax + 385 1 6303 885”.

2.

32007 R 1418: Kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007 av den 29 november 2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall (EUT L 316, 4.12.2007, s. 6):

I bilagan ska uppgiften för Kroatien utgå.

17.   UTRIKES-, SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK

SÄKERHETSÅTGÄRDER

32001 D 0844: Kommissionens beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna (EGT L 317, 3.12.2001, s. 1):

I tillägg 1 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograniceno”


(1)  Прясно месо – Carne fresca – Cerstvé maso – Fersk kød – Frisches Fleisch – Värske liha – Νωπό κρέας – Fresh Meat – Viande fraîche – Svjeze meso – Carni fresche – Svaiga gaļa – Sviezia mėsa – Friss hús – Laħam frisk – Vers vlees – Świeże mięso – Carne fresca – Carne proaspata – Cerstvé mäso – Sveze meso – Tuore liha – Färskt kött

(2)  Inga uppgifter ska lämnas för det uppgiftslämnande landet.”

(3)  Inga uppgifter ska lämnas för det uppgiftslämnande landet.”

(4)  EU-medlemsstater som inte är med i euroområdet: individuell uppdelning efter land.”

(5)  För- och efternamn eller firmanamn.

(6)  Fullständig adress.

(7)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(8)  Stryk den eller de fördragsslutande parter eller stater (Andorra och San Marino) vars territorium inte berörs. Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

(9)  Den huvudansvariges för- och efternamn eller firma samt fullständiga adress.”

(10)  För- och efternamn eller firmanamn.

(11)  Fullständig adress.

(12)  Stryk den eller de fördragsslutande parter eller stater (Andorra och San Marino) vars territorium inte berörs. Hänvisningar till Furstendömet Andorra och till Republiken San Marino gäller endast för transiteringar enligt förfarandet för gemenskapstransitering.

(13)  Den huvudansvariges för- och efternamn eller firmanamn samt fullständiga adress.”

(14)  För- och efternamn eller firmanamn.

(15)  Fullständig adress.

(16)  Endast för transitering enligt förfarandet för gemenskapstransitering.”