Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 29 september 2010 – Al‑Faqih m.fl. mot rådet

(Förenade målen T‑135/06−T‑138/06)

”Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Terroristbekämpning – Restriktiva åtgärder mot personer och enheter som är associerade med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna – Frysning av penningmedel – Grundläggande rättigheter – Rätten till respekt för egendom, rätten att yttra sig och rätten till en verksam domstolsprövning”

1.                     Förfarande – Beslut som under förfarandet ersätter det överklagade beslutet – Ny omständighet – Utvidgning av de ursprungliga yrkandena och grunderna – Gränser – Yrkanden som rör eventuella framtida beslut – Avvisning (Tribunalens rättegångsregler, artikel 48.2) (se punkt 26)

2.                     Europeiska gemenskaperna – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Förordning om införande av restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter – Rätten till försvar – Rätten att yttra sig – Räckvidd – Nämnda personer och enheter har inte delgetts de uppgifter som anklagelserna grundas på och har inte fått yttra sig över desamma – Åsidosättande (Rådets förordning nr 881/2002, artikel 2 och bilaga I) (se punkt 34)

3.                     Europeiska gemenskaperna – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Förordning om införande av restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter – Rätten till ett effektivt domstolsskydd – Nämnda personer och enheter har inte delgetts de uppgifter som anklagelserna grundas på och har inte fått yttra sig över desamma – Åsidosättande (Rådets förordning nr 881/2002, artikel 2 och bilaga I) (se punkterna 35−39)

4.                     Europeiska gemenskaperna – Domstolsprövning av lagenligheten av institutionernas rättsakter – Förordning om införande av restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter – Generell och långvarig frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar för dessa personer och enheter, utan att de beretts tillfälle att yttra sig – Åsidosättande av rätten till egendom (Rådets förordning nr 881/2002, artikel 2 och bilaga I) (se punkterna 40−42)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av artikel 2 rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, s. 9), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 av den 10 februari 2006 om ändring för sextiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 (EUT L 40, s. 13), i vilken sökandenas namn förts in i bilaga I till förordning nr 881/2002.

Domslut

1)

Målen T‑135/06–T‑138/06 förenas vad gäller domen.

2)

Artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 av den 10 februari 2006 om ändring för sextiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002, ogiltigförklaras i den del som rör sökandena Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah och Sanabel Relief Agency Ltd.

3)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader samt de medel som genom tribunalens kassa har utgetts för rättshjälp.

4)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.