Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 5 maj 2008 – Hospital Consulting m.fl. mot Esaote m.fl. (mål C‑386/07)

”Rättegångsregler – Artiklarna 92.1 och 104.3 – Gemenskapens konkurrensregler – Nationella regler om taxa för advokatarvoden – Fastställande av minimiarvoden – Delvis avvisning – Frågor som kan härledas ur domstolens rättspraxis”

1.                     Konkurrens – Gemenskapsregler – Medlemsstaternas skyldigheter – Lagstiftning som är avsedd att stärka verkningarna av redan existerande konkurrensbegränsande samverkan – Begrepp (Artiklarna 10 EG, 81 EG och 82 EG) (se punkterna 18–27, samt slutet punkt 1)

2.                     Begäran om förhandsavgörande – Upptagande till sakprövning – Frågor som ställts utan tillräcklig precisering avseende de faktiska omständigheterna och lagstiftningen – Uppenbart att talan ska avvisas (Artikel 234 EG) (se punkterna 29–35 samt slutet punkt 2)

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Consiglio di Stato – Tolkning av artiklarna 10 EG och 81.1 EG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, s. 36) – Bindande taxor för advokattjänster som fastställs av en nationell yrkesorganisation och som ska godkännas av ministern – Nationella bestämmelser om förbud för domstolarna att, vid beslut om rättegångskostnader, avvika från de fastställda minimiarvodena.

Avgörande

1)

Artiklarna 10 EG och 81 EG utgör inte hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det i princip är förbjudet att avvika från de minimiarvoden som godkänts genom ministerdekret som grundats på förslag från en yrkesorganisation för advokater såsom Consiglio nazionale forense, och enligt vilken det även vid beslut om storleken på de rättegångskostnader för vilka den tappande parten ska ersätta motparten, är förbjudet för domstolarna att avvika från nämnda minimiarvoden.

2)

Den tredje frågan som ställts av Consiglio di Stato genom beslut av den 13 januari 2006 kan inte prövas i sak.