Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förstainstansrättens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 maj 2008 – Kronberger mot parlamentet

(mål T‑18/07)

”Talan om ogiltigförklaring – Akten om val av företrädare i Europaparlamentet – Tidsfrist för väckande av talan – Förstainstansrätten saknar behörighet – Avvisning”

1.                     Parlamentet – Valprövning av parlamentsledamöter – Avslag på klander av valet av en ledamot i Europaparlamentet (Akt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, artikel 12) (se punkterna 43 och 44)

2.                     Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Grunder som avser de nationella bestämmelsernas oförenlighet med gemenskapsrätten (Artikel 230 EG) (se punkt 45)

3.                     Gemenskapsrätt – Direkt effekt – Individuella rättigheter – Skydd som ges av de nationella domstolarna (Artikel 10 EG) (se punkt 49)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 28 april 2005 om avslag på sökandens klander av valet av Andreas Mölzer som ledamot i Europaparlamentet, vilket har framställts i enlighet med artikel 12 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Hans Kronberger ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.