Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/14


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Nürnberg — Tyskland) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08) mot Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Förenade målen C-22/08 och C-23/08) (1)

(Unionsmedborgarskap - Fri rörlighet för personer - Artiklarna 12 EG och 39 EG - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 24.2 - Bedömning av giltigheten - Medborgare i en medlemsstat - Yrkesverksamhet i en annan medlemsstat - Ersättningsnivån och verksamhetens varaktighet - Bibehållande av ställningen som arbetstagare - Rätt att uppbära förmåner för arbetssökande)

2009/C 180/22

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Sozialgericht Nürnberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08)

Motpart: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Sozialgericht Nürnberg — Giltigheten av artikel 24.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77) — Tolkning av artiklarna 12 och 39 EG — Rätt till socialt bistånd för en medborgare från en annan medlemsstat som är arbetslös och som tidigare har förvärvsarbetat i mindre omfattning i den berörda medlemsstaten — Nationella bestämmelser enligt vilka medborgare från andra medlemsstater saknar rätt till socialt bistånd när den längsta tillåtna tiden för uppehållsrätt enligt artikel 6 i direktiv 2004/38 har överskridits och uppehållsrätt inte heller föreligger enligt andra bestämmelser

Domslut

1)

Vad avser de rättigheter som tillkommer medborgare i en medlemsstat som söker arbete i en annan medlemsstat har det vid prövning av den första frågan inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av artikel 24.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG.

2)

Artikel 12 EG utgör inte hinder för nationella bestämmelser enligt vilka medborgare i medlemsstaterna saknar rätt till socialt bistånd som beviljas medborgare från tredjeland.


(1)  EUT C 107, 26.4.2008.