Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.8.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 234/6


Domstolens dom (första avdelningen) av den 1 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Emanuela Sbarigia mot Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

(Mål C-393/08) (1)

(Nationell lagstiftning om öppettider och perioder av semesterstängt för apotek - Undantag - De behöriga myndigheternas beslutsbefogenhet)

2010/C 234/08

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Emanuela Sbarigia

Svarande: Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia och Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Tolkning av artiklarna 49 EG, 81–86 EG, 152 EG och 153 EG — Nationell lagstiftning om öppettider och perioder av semesterstängt för apotek — Förbud mot att avstå från den årliga semesterstängningsperioden och att kunna överskrida de fastställda maximala öppettiderna

Domslut

Begäran om förhandsavgörande som ingetts av Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, genom beslut av den 21 maj 2008, kan inte upptas till sakprövning.


(1)  EUT C 285, 08.11.2008