Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 16 juni 2010 — Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt

(Mål C-297/10)

()

2010/C 260/03

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sabine Hennigs

Motpart: Eisenbahn-Bundesamt

Tolkningsfrågor

1.

Utgör det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder (nu artikel 21.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna), såsom det kommer till uttryck i direktiv 2000/78/EG (1), hinder för att tillämpa en lönebestämmelse i kollektivavtal för anställda inom den offentliga sektorn, enligt vilken, såsom i 27 § i det federala kollektivavtalet för anställda inom den offentliga sektorn (Bundes-Angestelltentarifvertrag, nedan kallat BAT) jämförd med kollektivavtal nr 35 om löner (Vergütungstarifvertrag), grundlönerna i de olika lönegrupperna anges efter åldersgrupper, också med hänsyn till kollektivavtalsparternas i primärrätten garanterade förhandlingsrätt (nu artikel 28 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)?

2.

Om Europeiska unionens domstol besvarar den första frågan jakande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågan jakande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

a)

Ger förhandlingsrätten kollektivavtalsparterna handlingsutrymme för att undanröja sådan diskriminering genom att med bibehållande av rättigheterna i det gamla kollektiva lönesystemet låta de anställda omfattas av ett nytt kollektivt lönesystem i vilket hänsyn tas till arbetsuppgifter, prestationer och yrkeserfarenhet?

b)

Ska fråga 2 a besvaras jakande, om den slutgiltiga placeringen av de anställda på nivåerna inom en lönegrupp i det nya kollektiva lönesystemet inte enbart avgörs av vilken åldersgrupp som uppnåtts i det gamla kollektiva systemet, och om de anställda som kommit upp på en högre nivå i det nya systemet i normala fall har större yrkeserfarenhet än de anställda som har placerats på en lägre nivå?

3.

Om Europeiska unionens domstol besvarar frågorna 2 a och b nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågorna nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

a)

Är den direkta diskrimineringen på grund av ålder befogad, eftersom det rör sig om ett legitimt syfte att bevara sociala rättigheter och eftersom ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå detta syfte är att tillfälligt, inom ramen för en övergångsbestämmelse, alltjämt behandla äldre och yngre [orig. s. 3] anställda olika, om denna särbehandling successivt avskaffas och det enda alternativet faktiskt är att sänka äldre anställdas lön?

b)

Ska fråga 3 a, med hänsyn till förhandlingsrätten och den med denna förknippade friheten i samband med kollektiva förhandlingar, besvaras jakande, om kollektivavtalsparterna kommer överens om en sådan övergångsbestämmelse?

4.

Om Europeiska unionens domstol besvarar frågorna 3 a och b nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågorna nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

Kan det åsidosättande av det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder som kännetecknar ett kollektivt lönesystem och som totalt sett medför att det blir ogiltigt, också med hänsyn till de berörda arbetsgivarnas merkostnader med vilka detta är förknippat och med hänsyn till kollektivavtalsparternas förhandlingsrätt, bara undanröjas genom att, när de kollektiva lönebestämmelserna tillämpas, den högsta åldersgruppen läggs till grund tills en ny bestämmelse som är i överensstämmelse med unionsrätten börjar gälla?

5.

Om Europeiska unionens domstol besvarar den fjärde frågan nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågan nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

Är det, mot bakgrund av kollektivavtalsparternas förhandlingsrätt, förenligt med det unionsrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder och kravet på en verksam sanktion för den händelse att förbudet åsidosätts, att för kollektivavtalsparterna fastställa en överskådlig tidsfrist (till exempel sex månader) för att retroaktivt undanröja det avtalade lönesystemets ogiltighet, med anvisning om att alltid den högsta åldersgruppen ska läggas till grund när den kollektiva arbetsrätten tillämpas, om ingen ny bestämmelse som är i överensstämmelse med unionsrätten kommer till stånd inom tidsfristen, och vilka tidsramar kan i så fall anges för kollektivavtalsparterna för att ge den nya bestämmelsen som är i överensstämmelse med unionsrätten retroaktiv verkan?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).