Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 160/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Republiken Estland) den 25 mars 2011 — AS Pimix (i likvidation) mot Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; jordbruksministeriet (Põllumajandusministeerium)

(Mål C-146/11)

2011/C 160/15

Rättegångsspråk: estniska

Hänskjutande domstol

Riigikohus

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: AS Pimix (i likvidation)

Motpart: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; jordbruksministeriet (Põllumajandusministeerium)

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 288 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt jämförd med artikel 58 i anslutningsakten, med hänsyn till domstolens praxis (dom av den 11 december 2007 i mål C-161/06, Skoma-Lux, REG 2007, s. I-10841, av den 4 juni 2009 i mål C-560/07, Balbiino, REG 2009, s. I-4447, och av den 29 oktober 2009 i mål C 140/08, Rakvere Lihakombinaat, REG 2009, s. I 10533), tolkas så, att det kan krävas av en enskild att denne uppfyller en skyldighet som följer av kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003 av den 10 november 2003 (1)

a)

trots att denna förordning per den 1 maj 2004 inte hade offentliggjorts på estniska i Europeiska unionens officiella tidning,

b)

och lagstiftaren i denna medlemsstat i en inhemsk rättsakt inte har återgett definitionen av jordbruksprodukter i denna förordning, utan nöjt sig med att hänvisa till artikel 4.5 i nämnda förordning, som inte offentliggjorts i vederbörlig ordning,

c)

när den enskilde emellertid uppfyllt en skyldighet som följer av denna förordning (han har deklarerat sitt lager i enlighet med det nummer som gäller för varan) och inte motsatt sig denna skyldighet,

d)

och den behöriga myndigheten i denna medlemsstat har påfört honom en avgift när förordning nr 1972/2003 redan hade offentliggjorts på estniska i Europeiska unionens officiella tidning?

2.

Följer det av artikel 58 i anslutningsakten jämförd med artikel 297.1 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt skäl 3 och artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003 av den 10 november 2003 att en medlemsstat kan kräva en avgift för överskottslager av en enskild, trots att förordning nr 1972/2003 per den 1 maj 2004 inte hade offentliggjorts på estniska i Europeiska unionens officiella tidning, men denna förordning dock offentliggjorts på estniska i Europeiska unionens officiella tidning när den behöriga myndigheten senare fastställde denna avgift?


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1972/2003 av den 10 november 2003 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 293, s. 3).