Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995Y0704(01).pdf

31995Y0704(01)

Rådets resolution av den 27 mars 1995 om genomförandet och tillämpningen av gemenskapens sociallagstiftningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 168 , 04/07/1995 s. 0001 - 0002RÅDETS RESOLUTION av den 27 mars 1995 om genomförandet och tillämpningen av gemenskapens sociallagstiftning (95/C 168/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen,

med beaktande av rådets slutsatser av den 21 december 1992 om ett effektivt genomförande och verkställande av gemenskapens lagstiftning på det sociala området (1), och

med beaktande av följande:

Det finns redan en stor mängd gemenskapsregler rörande sociala frågor, särskilt rörande arbetsskydd och arbetsmiljö.

Det är viktigt att varje medlemsstat fullt ut genomför den gemenskapslagstiftning som riktas till den på ett korrekt sätt och inom den tidsgräns som fastställts.

Det är också viktigt att medlemsstaterna vidtar åtgärder så att den nationella lagstiftning genom vilken gemenskapslagstiftningen genomförs tillämpas effektivt.

Unionens medborgare måste ha rätt att åberopa den gemenskapslagstiftning som berör dem. Europeiska gemenskapens domstol har fastslagit att nationella domstolar skall tolka nationell genomförandelagstiftning mot bakgrund av de direktiv som genomförs genom lagstiftningen.

Endast om direktiven omsätts till nationell rätt i varje medlemsstat får de åtaganden som dessa stater gjort på gemenskapsnivå någon mening. Om direktiven inte fullt ut genomförs på ett korrekt sätt hotas själva existensen av det europeiska sociala samarbetsområdet.

Ett korrekt genomförande och en effektiv tillämpning av gemenskapslagstiftningen underlättas av en väl formulerad gemenskapslagstiftning, för vilken rådet fastlade riktlinjer i sin resolution av den 8 juni 1993 (2), liksom av användningen av logiskt sammanhängande rättsregler och av lämpliga frister för genomförande.

Medlemsstaterna måste tillse att gemenskapens lagstiftning rörande sociala frågor tillämpas i sin helhet och verkställs effektivt.

Enligt kommissionens vitbok "Europeisk socialpolitik: en väg för Unionen", särskilt dess kapitel 10, är det väsentligt att gemenskapens sociallagstiftning tillämpas korrekt i varje medlemsstat så att situationen för enskilda individer i Europa verkligen påverkas.

I. BETONAR FÖLJANDE PRINCIPER:

1. Gemenskapens sociallagstiftning måste oundgängligen bli en påtaglig verklighet för medborgarna.

Denna målsättning kan endast nås om bestämmelserna i denna lagstiftning tillämpas på ett lika effektivt sätt i alla medlemsstater och, vad gäller direktiv, genomförs på ett korrekt sätt.

2. I enlighet med fördragets bestämmelser åligger det kommissionen att övervaka att medlemsstaterna genomför gemenskapslagstiftningen fullt ut och att de tillämpar denna lagstiftning på det sätt och med de medel som de väljer för att fullgöra sina förpliktelser.

Europeiska gemenskapernas domstol skall säkerställa att gemenskapslagstiftningen följs.

II. ANMODAR KOMMISSIONEN

3. Att underlätta medlemsstaternas genomförande och tillämpning av gemenskapens hela sociallagstiftning, särskilt genom att

a) redan på förslagsstadiet komplettera innehållet i tidigare konsekvensstudier, särskilt i möjligaste mån vad avser information om förefintliga nationella och gemenskapslagregler och bedömningen av följderna för sysselsättningen och för små och medelstora företag,

b) föreslå tillräckligt långa genomförandefrister.

4. Att upprätthålla och stärka sitt samrådssystem, särskilt vad beträffar arbetsmarknadens parter

a) samråd med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå ger en starkare grund för gemenskapens sociallagstiftning och bör därför intensifieras,

b) dessutom bör direktiven, så snart det är möjligt och i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, möjliggöra att arbetsmarknadens parter deltar i genomförandet av gemenskapens sociala lagstiftning, genom kollektivavtal eller överenskommelser som ingås på nationell nivå. Det åligger dock medlemsstaterna att vidta de åtgärder som krävs för att de resultat som det ifrågavarande direktivet fordrar alltid säkerställs,

c) de berörda kommittéerna skall i förekommande fall erbjudas att inom sina befogenheter bidra till upprättandet av dokument som utvärderar genomförandet av direktiven.

5. Att, för att värdera omfattningen av yrkesrisker, vilka utgör ett relevant sätt att mäta resultaten av de åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsskydd och arbetsmiljö, eftersträva:

- att fullfölja det pågående arbetet att harmonisera statistik om arbetsplatsolyckor, och

- att, i överenskommelse med medlemsstaterna, förbättra de uppgifter som finns om arbetsrelaterade sjukdomar.

6. Att förbättra informationen om genomförandet av existerande direktiv genom att regelbundet offentliggöra tabeller för varje direktiv över de genomförandeåtgärder som medlemsstaterna meddelat att de vidtagit i sin respektive lagstiftning.

III. UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA:

7. a) Att inom ramen för den insyn som garanterar unionens sammanhållning låta kommissionen få tillgång till relevant information om det effektiva genomförandet av gemenskapens sociallagstiftning på grundval av de tabeller och dokument som avses i punkterna 6 och 9.

Kommissionen kan på så vis, genom sedvanliga rapporter, vidarebefordra denna information till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén som på detta sätt kommer att hållas informerade om genomförandet av gemenskapens sociallagstiftning,

b) Att uppmuntra arbetsmarknadens parter att aktivt delta vid genomförandet av gemenskapens sociallagstiftning på nationell nivå, i enlighet med medlemsstatens egna förfaranden.

IV. UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN:

8. Att föreslå upprättandet av samarbetsformer för att främja sammanställningen och spridningen av information rörande de framsteg som görs och de svårigheter som man möter vid det effektiva genomförandet av gemenskapslagstiftningen i varje medlemsstat, bland annat genom kommittén för överordnade yrkesinspektörer inom ramen för dess befogenheter.

9. Att förbättra informationen om genomförandet av förefintliga direktiv genom utarbetande av ett dokument för varje direktiv, i förekommande fall med lämpliga mätmetoder.

Detta dokument, som kommer att visa erfarenheterna och/eller de tillämpningssvårigheter som medlemsstaterna mött, kommer att möjliggöra en uppskattning av direktivets inverkan och/eller dess eventuella tillämpningssvårigheter.

V. FÖRBINDER sig

10. Att regelbundet diskutera genomförandet av direktiv, särskilt på grundval av de tabeller och dokument som avses i punkterna 6 och 9, utan att det påverkar kommissionens övervakningsbefogenheter.

11. Att uppmuntra samråd med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå vid den nödvändiga analysen av den lärdom som kan dras av genomförandet av gemenskapens sociallagstiftning.

(1) EGT nr C 49, 19.2.1993, s. 6.

(2) EGT nr C 166, 17.6.1993, s. 1.