Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010D0338.pdf

19.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 154/25


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 16 juni 2010

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(2010/338/EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge ytterligare stöd till personer som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret, i synnerhet för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)

Fondens användningsområde utvidgades när det gäller ansökningar som lämnades in från den 1 maj 2009 till att omfatta stöd för arbetstagare som sagts upp till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)

Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom den årliga gränsen på 500 miljoner euro.

(4)

Spanien lämnade den 9 oktober 2009 in en ansökan om att utnyttja fonden mot bakgrund av uppsägningarna vid 36 företag som är verksamma i Nace rev.2-huvudgrupp 16 (Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler) i en enda Nuts II-region, Castilla-La Mancha (ES42). Ansökan kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 22 februari 2010. Denna ansökan uppfyller kraven för ekonomiska bidrag enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att en summa på 1 950 000 EUR ska anslås.

(5)

Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla ett ekonomiskt bidrag för den ansökan som Spanien lämnat in.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla beloppet 1 950 000 EUR för åtagande- och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 16 juni 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

D. LÓPEZ GARRIDO

Ordförande


(1)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.