Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0453.pdf

52010PC0453

/* COM/2010/0453 final */ Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)SV

Bryssel den 2.9.2010

KOM(2010) 453 slutlig

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(ansökan EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

MOTIVERING

Punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [1] gör det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inom en årlig övre gräns på 500 miljoner euro utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

Anslagsbestämmelserna fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [2].

Den 29 januari 2010 lämnade Spanien in ansökan EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid 23 företag verksamma inom huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2 [3], i Katalonien (Nuts II-region ES51, Cataluña) i Spanien.

Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 uppfylls.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter: | |

Referensnummer | EGF/2010/002 |

Medlemsstat | Spanien |

Artikel 2 | b |

Berörda företag | 23 |

Nuts II-region | Cataluña (es51) |

Huvudgrupp enligt Nace rev. 2 | 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) |

Referensperiod | 23.2.2009–22.21.2009 |

startdatum för de individanpassade tjänsterna | 1.12.2009 |

Ansökningsdatum | 29.1.2010 |

Uppsägningar under referensperioden | 2 330 |

Uppsagda arbetstagare som omfattas av stödet | 1 429 |

Individanpassade tjänster: budget i euro | 4 066 420 |

Utgifter för genomförande av de åtgärder som stöds genom fonden [4]: budget i euro | 168 864 |

Procentandel av utgifterna | 3,98 |

Total budget i euro | 4 235 284 |

Bidrag från fonden i euro (65 %) | 2 752 935 |

1. Ansökan lämnades in till kommissionen den 29 januari 2010 och kompletterades med ytterligare information fram till den 26 april 2010.

2. Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den frist på 10 veckor som anges i artikel 5 i förordningen.

Samband mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen eller den globala finansiella och ekonomiska krisen

3. Enligt Spanien finns det ett samband mellan uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen, som har satt ett särskilt stort tryck på den globala bilindustrin. Kommissionen har redan konstaterat att finanskrisen och den allmänna konjunkturnedgång som följde av den slog hårt mot bilindustrin, eftersom 60–80 % (beroende på EU-land) av alla nyinköpta bilar i EU finansieras genom lån [5]. Tillverkningen av fordon i EU minskade kontinuerligt i 12 månaders tid, och var vid andra kvartalet 2009 hela 39,5 % längre än ett år tidigare. Konjunkturnedgången har påverkat alla stora biltillverkare på den europeiska marknaden [6].

4. Den globala finansiella och ekonomiska krisen har också starkt påverkat efterfrågan på fordon såväl i Spanien som på landets exportmarknader. Från 2007 till 2008 sjönk antalet nyregistrerade bilar med 28 % i Spanien, främst beroende på stramare kreditvillkor och bristen på förtroende och minskad köpkraft hos konsumenterna. Krisen ledde också till att exportförsäljningen av bilar tillverkade i Spanien sjönk med 9,6 %. Eftersom 85 % av den spanska bilindustrins totala produktion går på export, främst till andra EU-länder, har den sjunkande exportförsäljningen och minskade inhemska efterfrågan haft avsevärda negativa effekter på sysselsättningen inom bilindustrin.

5. Under de senaste fyra åren har antalet uppsägningar inom bilindustrin i Katalonien utvecklats på följande sätt (samtliga siffror är en jämförelse med året innan):

2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

-7,59 % | -5,49 % | 42,25 % | 157,21 % |

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 b

6. Spaniens ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom en Nace 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå i en medlemsstat.

7. Enligt ansökan har 2 330 arbetstagare sagts upp vid 23 företag inom samma huvudgrupp enligt Nace rev 2 från den 23 februari 2009 till den 22 november 2009. Samtliga företag ligger i Nuts II-regionen Cataluña (ES51). Antalet uppsägningar har beräknats enligt bestämmelserna i artikel 2 andra stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006. Av sammanlagt 2 330 arbetstagare omfattas 1 429 av stödet.

Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses

8. De spanska myndigheterna menar att bilindustrin i Katalonien var rätt stabil fram till början av 2008, trots att bilindustrin hade haft problem redan före krisen, främst på grund av utflyttningen av produktionen. I början av 2008 började industrin känna av effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen, då efterfrågan på fordon minskade markant såväl i Spanien som i hela världen. Varken företagen eller regeringarna kunde förutse den minskade efterfrågan, som skedde snabbare än någonsin tidigare.

Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet

9. Ansökan gäller 2 330 uppsagda arbetstagare vid de 23 företagen nedan:

Företag och antal uppsagda arbetstagare |

Ac dDe Mecaniques Joan, SL | 14 | Industrias del Molde Y Derivados, SA | 14 |

Castellón, SA | 59 | Manufactura Moderna de Metales, SA | 74 |

Catalana de Material Auxiliar de la Construccion SA(CAMAC) | 15 | Nissan Motor Ibérica, SA | 901 |

Construcciones Mecanicas Ceman, Sa | 8 | Peguform Module Div. Iberica Front Ends, Slu | 21 |

Decolletatge Farrés, SA | 10 | Poliester Nautic | 24 |

Esteban Ikeda, SA | 263 | Poliester So Ma, SL | 15 |

Fabricación Componen. Motocicletas, Sa | 17 | Prensas y Montajes Industriales, SA | 55 |

Febersa Industrial, SA | 38 | Solfer Componenti España, SL | 17 |

Federal Mogul Friction Products, Sau | 24 | Talleres Lape, SL | 10 |

Flexngate España. SA | 213 | Utymat, SA | 142 |

Frape Behr, SA | 234 | Y-Tec Europa, SA | 93 |

Industrial Carrocera Arbuciense SA (INDCAR) | 69 | | |

Antal företag totalt: 23 | Antal uppsagda arbetstagare totalt: 2 330 | |

10. Alla de uppsagda arbetstagarna, utom de 901 arbetstagare som varit anställda på Nissan, omfattas av stödet. Det rör det sig alltså om sammanlagt 1 429 av 2 330 uppsagda arbetstagare. De anställda vid Nissan kommer inte att delta i de stödåtgärder som finansieras genom fonden, eftersom de omfattas av en egen social plan med åtgärder.

11. Kategorier av arbetstagare som omfattas:

Kategori | Antal | Procentandel |

Män | 1 060 | 74,18 |

Kvinnor | 369 | 25,82 |

EU-medborgare | 1 394 | 97,55 |

Icke EU-medborgare | 35 | 2,45 |

15–24 år | 27 | 1,89 |

25–54 år | 1 050 | 73,48 |

55–64 år | 351 | 24,56 |

Över 65 år | 1 | 0,07 |

12. Fem av de arbetstagare som omfattas av stödet har en funktionsnedsättning.

13. Yrkeskategorier [7]:

Kategori | Antal | Procentandel |

Ledningsarbete | 22 | 1,54 |

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens | 41 | 2,87 |

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper | 180 | 12,60 |

Kontorsarbete | 130 | 9,10 |

Kundservicearbete | 1 | 0,07 |

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 135 | 9,45 |

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. | 463 | 32,40 |

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 457 | 31,98 |

14. Utbildning [8]:

Utbildningsnivå | Antal | Procentandel |

Utbildning på grundskolenivå | 591 | 41,36 |

Utbildning på gymnasienivå | 338 | 23,65 |

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå | 93 | 6,51 |

Utbildning på högskolenivå | 71 | 4,97 |

Ingen utbildning eller avbruten skolgång | 336 | 23,51 |

15. Spanien har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 927/2006, bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med detta under de olika etapperna av genomförandet av fonden och särskilt i samband med de åtgärder som finansieras genom denna.

Det berörda territoriet, myndigheter och övriga berörda parter

16. Uppsägningarna har skett i Nuts II-regionen Katalonien, främst i staden Barcelona och de kringliggande mellanstora städerna, som tillsammans bildar ett polycentriskt storstadsområde.

17. Majoriteten av företagen (nio av tio) i Katalonien är mikroföretag med högst 10 anställda, men det finns även företag med över 250 anställda. Ungefär en tredjedel (30 %) av det totala antalet sysselsatta arbetar i de större företagen. I tjänstesektorn arbetar 69 % av det totala antalet sysselsatta, inom industrin 19 % och inom primärsektorn 12 %. Bilindustrin sysselsätter 3 % av samtliga industrianställda i Katalonien.

18. De viktigaste berörda parterna är Generalitat de Cataluña-Departament de Treball (ansvarig för arbetsmarknadsfrågor i den autonoma regionen Katalonien) och arbetsmarknadens parter, som ingår i styrelsen för den offentliga arbetsförmedlingen Servei de Ocupació de Catalunya, fackföreningarna Comisión Obrera Nacional de Cataluña och Unión General de Trabajadores, arbetsgivarorganisationerna Foment del Treball and PIMEC [9]. Dessutom berörs två föreningar som företräder de kommunala myndigheterna i Katalonien. Åtgärderna kommer att genomföras av Servei de Ocupació de Catalunya, som även kommer att se till att de korrekta förfarandena följs och övervaka utgifterna.

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen

19. Ungefär 90 % av de uppsagda arbetstagarna arbetade i storstadsregionen Barcelona. De stod dessutom för 5 % av andelen nya arbetslösa industriarbetare i Katalonien. I absoluta tal sades få arbetstagare upp utanför Barcelona. I Santa Oliva, Tarragona handlade det om 137 personer och i Arbuciés, Gerona om 71. På lokal nivå fick uppsägningarna ändå stora konsekvenser - de utgör 40 % respektive 20 % av det totala antalet arbetslösa i de två kommunerna.

20. För Kataloniens del har den ekonomiska och finansiella krisen lett till att trenden har vänt när det gäller de centrala indikatorerna i Lissabonstrategin. Från det andra kvartalet 2008 till det andra kvartalet 2009 sjönk andelen sysselsatta personer i åldern 16–64 år från 72,1 % till 64,9 %. För män var andelen 70,5 % och för kvinnor 59,1 %. Den totala andelen arbetslösa fördubblades under samma period, från 7,6 % till 15,9 %.

Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

21. Åtgärderna nedan utgör ett samordnat paket av individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa arbetstagarna att komma tillbaka in på arbetsmarknaden.

– Inledande möte, yrkesvägledning och profilering: Alla 1 429 deltagare kommer att ha möjlighet att delta i ett inledande möte där deras utbildning och arbetslivserfarenhet kartläggs och där de får information om tillgängliga jobb, krav på kompetens och utbildning, tillgängliga kurser, stöd man kan få vid lärlingsutbildning samt flyttbidrag och olika stimulansåtgärder som ska uppmuntra deltagande i åtgärderna och arbetsmarknadsintegration. För att man ska få tillgång till de individanpassade tjänsterna måste man delta i det inledande mötet. Ändå kommer uppskattningsvis bara 77 % av målgruppen att delta, främst på grund av att en så stor del av arbetstagarna är äldre.

– Hjälp till omställning: Arbetstagarna ska få hjälp till omställning genom två kompletterande insatser. För det första kommer man att planera en rad individanpassade stödåtgärder, som sedan genomförs och följs upp. Bland annat ska de arbetslösa få stöd av en mentor ända tills de hittar ett nytt arbete. Med tanke på den genomsnittliga profilen hos arbetstagarna (lågutbildade män över 45 år) är det möjligt att mentorn fortsätter att stödja arbetstagaren även efter detta. För det andra ska man aktivt hjälpa den arbetslösa att söka nytt arbete, till exempel att ta reda på olika sysselsättningsmöjligheter lokalt och regionalt. Uppskattningsvis 70 % av de arbetstagare som deltagit i intervjun där deras kompetens inventerades kommer att delta.

– Intensifierat stöd i arbetssökandet: Målet är att ge samtliga arbetstagare materiella resurser och antingen individuell handledning eller handledning i grupp när de söker arbete. Det kommer också att finnas en ”träffpunkt” där deltagarna kan träffa andra arbetssökande och prata om sina erfarenheter. Syftet är att motivera deltagarna att fortsätta att aktivt söka arbete.

– Utbildning och omskolning: Deltagarna kommer att erbjudas olika möjligheter till utbildning. Skräddarsydd och individanpassad utbildning ska hjälpa de arbetslösa att utveckla sina färdigheter och förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om utbildning som hjälper dem klara ett uttagningsprov, att slutföra gymnasieutbildningen eller avlägga högskoleexamen. Deltagarna ska också erbjudas utbildning för sektorer där det finns eller kommer att finnas sysselsättningsmöjligheter, eller utbildning för yrken med anknytning till bilindustrin. Personer som har en affärsidé kommer att erbjudas företagarutbildning. Under utbildningen behandlas frågor som planering, genomförbarhetsstudier, hur man utarbetar affärsplaner och skaffar kapital. Den skräddarsydda utbildningen och utbildningen för olika sektorer ska om möjligt kompletteras med en praktik på 1–2 månader. Under praktiken kommer deltagarna att få ett bidrag på cirka 350 euro i månaden.

– Yrkesinriktad utbildning: Utbildningen kommer skräddarsys efter de faktiska behov som finns i lokala företag. Företagen åtar sig i sin tur att anställa minst 60 % av deltagarna i utbildningen. Ungefär 20 % av arbetstagarna kommer att delta i denna typ av utbildning.

– Workshoppar om företagande: Korta men intensiva workshoppar kommer att anordnas för att väcka intresset för företagande bland arbetstagare som inte tidigare tänkt på att starta eget. I workshopparna behandlas olika aspekter av företagande och etableringsprocessen, allt från grundläggande information och de första stegen till mer komplicerade frågor som hur man utformar en affärsidé och gör en analys av dess hållbarhet, osv.

– Arbetsplatsutbildning De mest utsatta arbetstagarna kommer att erbjudas en tremånaders utbildning som kombinerar både teori och praktik. Deltagarna kommer att få månadslön.

– Råd inför start av eget företag: Tidigare chefer, kvalificerade arbetstagare samt arbetstagare som inte nödvändigtvis har en hög utbildning men däremot gedigen yrkeserfarenhet och som är villiga att starta eget, gå med i ett kooperativ eller att utveckla ett spin-off-företag kommer att få hjälp med att starta eget.

Under hela etableringsfasen kommer deltagarna att få personlig handledning och hjälp med att utveckla affärsidén, göra genomförbarhetsanalyser, skaffa kapital och utarbeta en affärsplan. De ska också få hjälp med de administrativa förfaranden i samband med företagsetableringen. Ungefär 10 % av arbetstagarna kommer att delta i denna åtgärd.

– Kamratstöd: Kamratstödet ska komplettera det individanpassade stödet, och inriktas på både praktiska och psykologiska frågor under processen med att starta eget eller söka arbete. Deltagarna kommer att föras samman med tidigare arbetslösa arbetstagare som lyckats hitta nytt arbete och som kan fungera som förebilder. Träffarna kommer att ledas av en handledare. Ungefär hälften av de arbetstagare som får hjälp med arbetssökandet kommer också att delta i denna åtgärd.

– Incitament att delta: För att uppmuntra arbetstagarna att delta i åtgärderna får de en klumpsumma på 600 euro (100 euro per månad i högst sex månader). Villkoret är att de deltar i de åtgärder som stöds genom fonden.

– Incitament att söka arbete: En klumpsumma på 1 000 euro kommer att betalas ut till arbetstagare som hittar ett nytt arbete. Anställningen måste vara i minst sex på varandra följande månader. Bidraget ska uppmuntra en snabb återgång till arbetsmarknaden, och ska särskilt sporra äldre arbetstagare att fortsätta förvärvsarbeta.

– Incitament att starta eget: Alla arbetstagare som sysselsätter sig själva genom att starta eget kommer att få en klumpsumma på 1 200 euro när de har betalat socialförsäkringsavgifter eller drivit sitt företag i minst tre månader. Bidraget är tänkt att stödja nya företagare under de första månaderna efter etableringen.

– Flyttbidrag: Arbetstagare som flyttar på grund av att deras nya arbete ligger minst 70 km från den nuvarande bostaden kommer att få en klumpsumma på 3 500 euro för att täcka de kostnader som uppstår.

22. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och som ingår i ansökan omfattar förberedande åtgärder, förvaltning och kontroll samt information och marknadsföring, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

23. De individanpassade tjänster som de spanska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigade enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De spanska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna för tjänsterna till 4 235 284 euro och de administrativa utgifterna till 168 864 euro (= 3,98 % av det sammanlagda beloppet). Det sammanlagda stöd som begärs från fonden uppgår till 2 752 935 euro (65 % av de sammanlagda kostnaderna).

Åtgärder | Beräknat antal arbetstagare | Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) | Totala kostnader (fonden och nationell samfinansiering) (i euro) |

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (eg) nr 1927/2006) |

Inledande möte, yrkesvägledning och profilering Información inicial y entrevista en profundidad | 1 072 | 60 | 64 320 |

Hjälp till omställning Tutorización para la reinserción y la activación laboral | 750 | 1 400 | 1 050 000 |

Intensifierat stöd i arbetssökandet Apoyo intensivo en la búsqueda de trabajo | 525 | 500 | 262 500 |

Utbildning och omskolning Formación para la recolocación | 375 | 1 664 | 624 000 |

Yrkesinriktad utbildning Formación a medida de las necesidades de las empresas | 150 | 2 000 | 300 000 |

Workshoppar om företagande Talleres de fomento del espiritu empresarial | 225 | 250 | 56 250 |

Arbetsplatsutbildning Promoción del empleo | 113 | 3 500 | 395 500 |

Råd inför start av eget företag Tutorización para la creación de empresas | 75 | 2 000 | 150 000 |

Kamratstöd Mentoring y apoyo intergeneracional | 375 | 250 | 93 750 |

Incitament att delta Ayuda a la participación | 750 | 600 | 450 000 |

Incitament att söka arbete Ayudas a la recolocación | 263 | 1 000 | 263 000 |

Incitament att starta eget Ayudas para el autoempleo | 38 | 1 200 | 45 600 |

Praktikantbidrag Beca salario | 180 | 700 | 126 000 |

Flyttbidrag Ayudas a la mobilidad geográfica | 53 | 3 500 | 185 500 |

Delsumma individanpassade tjänster | | | 4 066 420 |

Kostnader för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (eg) nr 1927/2006. |

Förberedande åtgärder | | | 17 864 |

Förvaltning | | | 103 000 |

Information och marknadsföring | | | 18 000 |

Kontroller | | | 30 000 |

Procentandel av utgifterna | | | 168 864 |

Totala beräknade kostnader | | | 4 235 284 |

Stöd från fonden (65 % av de totala kostnaderna) | | | 2 752 935 |

24. Spanien bekräftar att de åtgärder som beskrivs ovan kompletterar de åtgärder som finansierats genom strukturfonderna. Spanien kommer dessutom att upprätta en tydlig verifikationskedja för de åtgärder som finansieras av fonden så att inte ytterligare EU-anslag söks eller används för dessa.

25. Målen för Europeiska socialfondens operativa program 2007–2013 i Katalonien är att uppmuntra företagande och livslångt lärande samt att minimera riskerna för att ungdomar hoppar av skolan. Fokus ligger på att hjälpa de mest utsatta människorna och människor som riskerar social utestängning, främst unga arbetstagare, arbetstagare över 45 år, kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Även om en del av de åtgärder som ska finansieras genom fonden, särskilt de som är avsedda att uppmuntra företagande, kanske påminner om de åtgärder som genomförs inom ramen för Europeiska socialfonden, så är de inte identiska. De åtgärder som finansieras genom fonden är unika genom att de riktar sig till en viss sektor och en viss grupp arbetstagare. De är även skräddarsydda och genomförs intensivt. För att hindra en överlappning av de åtgärder som stöds av Europeiska socialfonden och de som genomförs med stöd av fonden för justering för globaliseringseffekter samt av de arbetstagare som berörs kommer man att noggrant följa upp åtgärderna.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta

26. De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som Spanien vill att fonden ska finansiera började tillhandahållas den 1 december 2009. Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum.

Samråd med arbetsmarknadens parter

27. Arbetsmarknadens parter har hörts under planeringen av de tjänster som ingår i paketet. Förslaget till ansökan diskuterades den 17 december 2009 vid ett ordinarie möte i styrelsen för Servei de Ocupació de Catalunya. Styrelsen består av fackföreningarna Comisión Obrera Nacional de Cataluña och Unión General de Trabajadores, arbetsgivarorganisationerna Foment del Treball and PIMEC [10] , två föreningar som företräder de kommunala myndigheterna i Katalonien samt vissa andra berörda parter.

28. De spanska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen uppfylls.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

29. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de spanska myndigheterna i sin ansökan angett följande:

· Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

· Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer.

· Att de stödberättigade åtgärder som avses i punkterna 20–22 ovan inte får stöd från något annat EU-finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem

30. Spanien har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av de organ som förvaltar och kontrollerar Europeiska socialfonden. Förvaltningsmyndighetens förmedlande organ kommer att vara Servei d'Ocupació de Catalunya.

Finansiering

31. På grundval av Spaniens ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster med 2 752 935 euro, vilket utgör 65 % av de sammanlagda kostnaderna. Det belopp som kommissionen föreslår ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Spanien lämnat.

32. Med hänsyn till det största möjliga stödbeloppet från fonden enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1927/2006, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden och tilldelas enligt rubrik 1a i budgetramen.

33. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga beloppet som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

34. Genom detta förslag om att utnyttja fonden inleder kommissionen det förenklade trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, för att be budgetmyndighetens två parter godkänna behovet av att använda medel ur fonden och det begärda beloppet. Kommissionen uppmanar den av budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om förslaget om utnyttjande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen om sina avsikter. Om någondera av budgetmyndighetens två parter motsätter sig förslaget kommer ett formellt trepartsmöte att sammankallas.

35. Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget, enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Källa till betalningsbemyndiganden

36. För närvarande är det sannolikt att de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga 2010 inom budgetposten 01.0404 ”Ramprogram för konkurrenskraft och innovation ─ Programmet för entreprenörskap och innovation” inte kommer att utnyttjas till fullo.

37. Budgetposten är avsedd att täcka utgifter som uppkommer vid genomförandet av finansieringsinstrumentet inom ramprogrammet, vars huvudsyfte är att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. Stödet betalas ut med en viss fördröjning efter det att medlen har överförts till de konton som förvaltas av Europeiska investeringsfonden. Den finansiella krisen påverkar i hög grad utbetalningsprognoserna för 2010. För att undvika alltför höga saldon på förvaltningskontona har metoden för beräkning av betalningsbemyndiganden setts över mot bakgrund av de planerade utbetalningarna. Beloppet 2 752 935 euro är därför tillgängligt för överföring.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(ansökan EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning [11], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter [12], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag [13], och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktar sig till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner euro per år.

(4) Spanien lämnade den 29 januari 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid 23 företag som är verksamma inom huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) enligt Nace rev 2, i Nuts II-regionen Cataluña (ES51), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 26 april 2010. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 752 935 euro ska anslås.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Spanien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 752 935 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel/Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[1] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

[4] I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.

[5] Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin. KOM(2009) 104.

[6] GD Näringsliv: Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction industries. Uppdaterad version från juni 2009. (http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=3439)

[7] Kategorierna baseras på den ensiffriga internationella standarden för yrkesklassificering (ISCO-88).

[8] Kategorierna baseras på den internationella standarden för utbildningsklassificering (Isced-97)

[9] Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC).

[10] Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC).

[11] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[12] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

[13] EUT C […], […], s. […].

--------------------------------------------------