Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0530.pdf

52010PC0530

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 från Nederländerna) /* KOM/2010/0530 slutlig */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 1.10.2010

KOM(2010) 530 slutlig

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 från Nederländerna)

MOTIVERING

Punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] gör det möjligt att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden ) inom en årlig övre gräns på 500 miljoner euro utöver de relevanta rubrikerna i budgetramen.

Anslagsbestämmelserna fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2].

Den 30 december 2009 lämnade Nederländerna in ansökan EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid 79 företag verksamma inom huvudgrupp 18 (Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar) enligt Nace rev 2[3], i de angränsande Nuts II-regionerna Noord Holland (NL32) och Utrecht (NL31) i Nederländerna.

Ansökan ingår i ett paket med sammanlagt sex ansökningar som alla gäller uppsägningar vid företag inom den grafiska sektorn. Företagen ligger i åtta olika Nuts II-regioner i Nederländerna och de är verksamma inom två olika huvudgrupper i Nace rev. 2, nämligen huvudgrupp 18 (Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar) och huvudgrupp 58 (Förlagsverksamhet).

Efter att grundligt ha granskat ansökan har kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 dragit slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd uppfylls.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter

Referensnummer EGF/2009/026

Medlemsstat Nederländerna

Artikel 2 b

Berörda företag 79

Nuts II-regioner Noord Holland (NL32) och Utrecht (NL31)

Huvudgrupp enligt Nace rev. 2 18 (Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar)

Referensperiod 1.4.2009–29.12.2009

Startdatum för individanpassade tjänster 1.4.2009

Ansökningsdatum 30.12.2009

Uppsägningar under referensperioden 720

Uppsagda arbetstagare som omfattas av stödet 720

Individanpassade tjänster: budget i euro 3 347 631

Utgifter för åtgärder som får stöd genom fonden[4]: budget i euro 139 485

Procentandel av utgifterna 4,2 %

Total budget i euro 3 487 116

Stöd från fonden i euro (65 %) 2 266 625

1. Ansökan lämnades in till kommissionen den 30 december 2009 och kompletterades med ytterligare information fram till den 6 maj 2010.

2. Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den frist på tio veckor som anges i artikel 5 i förordningen.

Sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen eller den globala finansiella och ekonomiska krisen

3. Enligt Nederländerna finns det ett samband mellan uppsägningarna och den globala finansiella och ekonomiska krisen, som lett till att efterfrågan minskat avsevärt inom förlags- och tryckeribranschen. Övriga branschers beställningar av tryckt reklammaterial minskade med 5,6 % från 2008 till 2009 på grund av att många företag skar ner sin budget för medie- och reklamkampanjer till följd av den ekonomiska krisen. Normalt står beställningarna på reklammaterial för 35 % av den totala omsättningen i förlags- och tryckeribranschen. I ansökan ges flera konkreta exempel. I bygg- och anläggningssektorn har budgeten för PR och reklam krympt med 36,8 % sedan krisen, i finanssektorn har den krympt med 33,3 % och i sektorn för hemelektronik med 30,6 %. Dessutom har den ekonomiska krisen lett till att efterfrågan på tryckta medier har minskat. Under första halvåret 2009 minskade efterfrågan på vecko- och månadstidningar med 18,2 % och på dagstidningar med 7,5 % jämfört med samma tidsperiod 2008. Dessutom har efterfrågan på gratistidningar sjunkit med 16,4 %, och efterfrågan på facktidskrifter med 16,5 %.

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 b

4. Nederländernas ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom samma huvudgrupp enligt Nace rev. 2 i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå i en medlemsstat.

5. Enligt ansökan har 720 arbetstagare sagts upp vid 79 företag verksamma inom samma huvudgrupp enligt Nace rev. 2 från den 1 april 2009 till den 29 december 2009. Samtliga företag ligger i Nuts II-regionerna Noord Holland (NL32) och Utrecht (NL31), som gränsar till varandra. Av dessa uppsägningar har 62 beräknats enligt artikel 2 andra stycket första strecksatsen och 658 enligt artikel 2 andra stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006.

Orsakerna till att uppsägningarna inte kunde förutses

6. Enligt de nederländska myndigheterna var det omöjligt att förutse den finansiella och ekonomiska krisen och vilka följder den skulle få för förlags- och tryckeribranschen. Före krisen genomgick dessutom den nederländska förlags- och tryckeribranschen en kostsam omstrukturering för att förbli tekniskt konkurrenskraftig i förhållande till företag från länder utanför EU, särskilt Turkiet, Kina och Indien. Branschen har gått från att vara efterfrågestyrd till att bli utbudsstyrd. Risken är att den på grund av krisen inte kan dra nytta av de stora investeringar och satsningar som gjorts.

Företag som sagt upp personal samt arbetstagare som omfattas av stödet

7. Ansökan gäller 720 arbetstagare som sagts upp, och som alla omfattas av stödet, vid följande 79 företag:

Företag och antal uppsagda arbetstagare |

Boom & Van Ketel Grafimedia BV, Haarlem | 7 | Van Tongeren BV, Haarlem | 5 |

Cards & Cards, Haarlem | 2 | Avd Internet Services BV, Heemskerk | 1 |

Crown Specilaity Packaging BV, Hoorn | 10 | Beijlsmit Prepress BV, Purmerend | 3 |

Drij Keizer en Van Straten, Edam | 1 | Beijlsmit Prepress BV, Purmerend | 2 |

Drukkerij Brummelkamp BV, Hoofddorp | 3 | Boekbinderij Meeuwis & Zn BV, Amsterdam Zuidoost | 1 |

Drukkerij Dijkman BV, Diemen | 14 | Drukgoed BV, Amsterdam | 2 |

Drukkerij Excelsior Haarlem BV, Haarlem | 6 | Drukkerij Kwak & Vandaalen & Ronda, Zaandam | 1 |

Drukkerij Mart SpruijtBV, Amsterdam | 5 | Jurriaans Lindebaum Grafimedia BV, Amsterdam Zuidoost | 7 |

Drukkerij Stuba, Wormerveer | 2 | Megaset design BV, Aalsmeer | 9 |

Grafinoord BV, Krommenie | 6 | Multicopy H. Ambachtsheer BV, Hilversum | 2 |

Grafisch Centrum Cornegge BV, Velserbroek | 3 | Noordhoek Offset BV, Aalsmeer | 1 |

Offsetkopie BV, Hoofddorp | 1 | Pantheon Drukkers, Velsen-Noord | 1 |

P. Vlaar & Zonen BV, Krommenie | 8 | Point Seven BV, Nieuw-Vennep | 12 |

Projectcolor BV, Hoofddorp | 2 | Printshop De Koog BV, Purmerend | 1 |

Safe Print BV, Heerhugowaard | 1 | Rosier Grafimedia BV,Grootebroek | 1 |

Speciaal Etserij Schuts BV, Amsterdam | 4 | Central Station BV Thieme Groep, Amersfoort | 6 |

Stadsdrukkerij Amsterdam, Amsterdam | 11 | Drukkerij & Uitg. G. van Dijk BV, Breukelen | 6 |

Drukkerij Uitg. Idema BV, Medemblik, | 4 | Drukkerij De Bunschoter BV, Bunschoten | 1 |

Renro Brinckman BV, Uithoorn | 1 | Drukkerij Grammé, Amersforrt | 1 |

Drukkerij Moria BV, Hilversum | 2 | Drukkeij Wilco BV, Amersfoort | 10 |

Thieme Amsterdam, Amsterdam | 1 | Leeuw Industrie + Diensten BV, Ijsselstein | 7 |

Thieme Print 4U Amsterdam, Amsterdam | 9 | PC Ijsselstein BV Thieme Groep, Ijsselstein | 4 |

Area 48 B.V.I.O, Amsterdam | 1 | Pfaff grafische Bindwerken, Woerden | 4 |

Drukkerij De Beste V.O.F, Amsterdam | 3 | Roto Smeets groep, Utrecht | 234 |

Drukkerij Koenders & Van Steyn BV, Badhoevedorp | 10 | Zeefdruk-Reclame Kunder, Twello | 1 |

Drukkeij Over de Linden/Posthuma BV, Enkhuizen | 24 | Drukkerij Cunera BV, Rhenen | 2 |

Drukkerij Van Den Bogaard Uitgeest BV, Uitgeest | 7 | Verweij Communicasa Groep BV, Mijdrecht | 21 |

Drukkeij Fokker BV, Amsterdam | 4 | Wifac BV, Mijdrecht | 16 |

DSB Bank N.V, Wognum | 1 | Drukkerij USP BV, Utrecht | 7 |

Hollandia Media Groep BV, Heerhugowaard | 6 | Drukkerij Jansen & Van Driel, Groenekan | 6 |

Hollandia Media Productions BV, Heerhugowaard | 7 | Flexpoint BV H/O-Oosterbeek Sport & Prijzen, Bunschoten-Spakenburg | 1 |

Hollandia Print services BV, Heerhugowaard | 5 | Peha label BV, Houten | 24 |

Hollandia Printing BV, Heerhugowaard | 76 | Repro Lageweide BVIO, Utrecht | 5 |

Markus CTP BV, Amsterdam | 5 | Alrec Sign en Display BV, Mijdrecht | 10 |

Multiforms BV, Heerhugowaard | 1 | De Heer J H Riepe H/O De Eeemdal, Soest | 1 |

NB De Burght Zeefdrukkers BV, Zwanenburg | 5 | Handelsonderneming en Binderij De L, Utrecht | 1 |

Printing & Advertising Heerhugowaard BV, Heerhugowaard | 5 | Libertas grafische Communicatie BV, Bunnik | 3 |

Rotatiedrukkerij Voorburgwal BV, Amsterdam | 5 | Lsc Litho Service Combinatie BV, Amersfoort | 1 |

T & M Designgroup BV, Hilversum | 9 | Drukkerij Zaandam (Thiemegroep), Utrecht | 10 |

VOF Perspective, Grootebroek | 12 |

Företag totalt: 79 | Uppsagda arbetstagare totalt: 720 |

8. Kategorier av arbetstagare som omfattas:

Kategori Antal Procentandel

Män 468 65

Kvinnor 252 35

EU-medborgare 677 94

Icke EU-medborgare 43 6

15–24 år 130 18

25–54 år 396 55

55–64 år 180 25

Över 65 år 14 2

Sammanlagt 29 av arbetstagarna (4 %) lider av kroniska sjukdomar eller har funktionsnedsättningar.

9. Yrkeskategorier:

Kategori Antal Procentandel

Ledningsarbete 50 7

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 144 20

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 151 21

Kontors- och kundservicearbete 86 12

Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 86 12

Process- och maskinoperatörsarbete m.m. 202 28

10. Nederländerna har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006, bekräftat att man har tillämpat en politik för jämställdhet och icke-diskriminering och att man kommer att fortsätta med det under de olika etapperna av genomförandet av de åtgärder som finansieras genom fonden.

Det berörda territoriet, berörda myndigheter och övriga parter

11. Ansökan gäller provinserna Noord Holland och Utrecht. Båda hör till Randstad, som är det mest tättbefolkade området i Nederländerna. Noord Holland berörs även av de uppsägningar som avses i ansökan EGF/2009/024 NL/Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58, som gäller förlagsverksamhet inom den grafiska sektorn (huvudgrupp 58 enligt Nace rev 2).

12. De huvudansvariga myndigheterna är ministeriet för socialpolitik och sysselsättning och – på uppdrag av förhandlingskommittén inom den grafiska sektorn och mediesektorn – utbildningsorganisationen A&O Fonds Grafimedia, som verkar inom den grafiska sektorn och mediesektorn. Dessutom berörs den kreativa sektorns kunskaps- och utvecklingscentrum GOC, den offentliga arbetsförmedlingen UWV Werkbedrijft, som även betalar ut arbetslöshetsunderstöd, UWV:s stödcentrum i Amsterdam, Zaanstreek och Utrecht/Flevoland, de små och medelstora företagens branschorganisation MKB-Nederland, kommunerna Amsterdam och Utrecht, byrån Grafimedia, de fackliga organisationerna FNV Kiem och CNV Media samt arbetsgivarorganisationerna KVGO (i distriktet Amsterdam, Groot-Noord Holland) och NUV.

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen

13. De nederländska myndigheterna menar att uppsägningarna inom den grafiska sektorn kommer att förvärra arbetslösheten, som redan ökat på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. I provinsen Noord Holland, som även berörs av de uppsägningar som avses i ansökan EGF/2009/024 NL/Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58, ökade andelen arbetslösa från 5,7 % i oktober 2008 till 6,5 % i oktober 2009. I Utrecht skedde en ökning från 3,8 % till 4,7 % under samma period. Från februari 2009 till februari 2010 ökade antalet arbetssökande med 10,1 % i Noord Holland och med 16,3 % i Utrecht. Nederländerna konstaterar också att en relativt stor andel av arbetstagarna i den grafiska sektorn hör till de äldre åldersgrupperna, bland vilka arbetslösheten redan är mycket hög i de två provinserna.

Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

14. De åtgärder som föreslås nedan utgör ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som alla syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden. Åtgärderna kommer att sättas in genom stödcentrumet Centrum Creatieve Carrières (C3).

Förberedande åtgärder

- Anmälning och registrering: Den uppsagda arbetstagaren registreras och intervjuas, och de lämpligaste åtgärderna fastställs.

- Information och rådgivning: De uppsagda arbetstagarna ska delta i gemensamma möten där de får information om de stödåtgärder som erbjuds.

Handledning

- Hjälp att hitta nytt arbete Skräddarsydda program där man kartlägger arbetstagarnas utbildning och arbetslivserfarenhet, utarbetar handlingsplaner för karriärutveckling och yrkesutbildning samt ger mentorstöd under den första tiden på den nya arbetsplatsen.

- Hjälp till omställning: Aktivt stöd till arbetstagare som letar efter nya möjligheter på arbetsmarknaden.

- Arbetssökarkurs: Genomgång av lediga platser och hjälp att skriva meritförteckning och ansökan eller att förbereda sig inför en anställningsintervju.

- Hjälp att starta eget företag: Arbetstagare som vill starta ett eget företag ska få hjälp. De kan till exempel få råd i juridiska frågor, hjälp med att utarbeta sin affärsplan och med administrativa formaliteter.

Utbildning

- Utbildning och omskolning: Yrkesutbildning, kurser i ledarskap och kommunikation, specifik teknisk utbildning för arbetstagare vars tekniska kunnande behöver uppdateras.

- Erkännande av tidigare erfarenhet: Varje arbetstagares tidigare kunskaper och erfarenheter ska utvärderas så att man kan göra en bedömning av på vilka områden han eller hon behöver ytterligare utbildning.

15. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden och som ingår i ansökan omfattar förvaltning och kontroller samt information och marknadsföring, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

16. De individanpassade tjänster som de nederländska myndigheterna föreslår är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De nederländska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna för dessa tjänster till 3 347 631,49 euro och utgifterna för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden till 139 484,65 euro (4 % av det sammanlagda beloppet). Nederländerna begär sammanlagt 2 266 625 euro i stöd från fonden (65 % av de sammanlagda kostnaderna).

Åtgärder | Beräknat antal arbetstagare | Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) | Total kostnad (fonden och nationell samfinansiering) (i euro)* |

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) |

1. Förberedande åtgärder 1.1. Anmälning och registrering (intake en registratie) | 720 | 196,12 | 141 209,17 |

1.2. Information och rådgivning (voorlichting en helpdesk) | 720 | 87,17 | 62 759,63 |

2. Handledning 2.1. Hjälp att hitta nytt arbete (werk naar werk begeleiding) | 252 | 3 793,98 | 956 082,44 |

2.2. Hjälp till omställning | 203 | 4 538,20 | 921 254,39 |

2.3. Arbetssökarkurs (solicitatietraining) | 216 | 1 437,19 | 310 432,42 |

2.4. Hjälp att starta eget företag (begeleiding eigen onderneming) | 36 | 5 348,25 | 192 537,14 |

3. Utbildning 3.1. Utbildning och omskolning (opleiding en omscholing) | 225 | 2 527,81 | 568 756,28 |

3.2. Erkännande av tidigare erfarenhet (erkenning verworven competenties) | 69 | 2 820,29 | 194 600,02 |

Delsumma individanpassade tjänster | 3 347 631,49 |

Kostnader för att genomföra de åtgärder som får stöd genom fonden (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) |

Förvaltning | 34 871,16 |

Information och marknadsföring | 34 871,16 |

Kontroller | 69 742,32 |

Delsumma åtgärder som får stöd genom fonden | 139 484,65 |

Totala beräknade kostnader | 3 487 116,00 |

Stöd från fonden (65 % av de totala kostnaderna) | 2 266 625 |

* Totalsumman har avrundats och stämmer därför inte helt.

17. Nederländerna bekräftar att de åtgärder som beskrivs ovan kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, särskilt flera utbildningsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och som är avsedda för arbetstagare i den grafiska sektorn. Utbildningen sammanfaller tidsmässigt med de åtgärder som ska finansieras genom fonden. Den myndighet som förvaltar stödet från fonden är även förvaltningsmyndighet för Europeiska socialfonden. Myndigheten har infört nödvändiga rutiner för kontroll av att inga åtgärder finansieras med stöd från båda fonderna.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta

18. De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som Nederländerna vill att fonden ska samfinansiera började tillhandahållas den 1 april 2009. Eventuellt stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum.

Samråd med arbetsmarknadens parter

19. Samrådet med arbetsmarknadens parter har skett genom utbildningsorganisationen A&O Fonds Grafimedia, som mot bakgrund av krisen har lovat inrätta ett särskilt stödcentrum för sektorn, kallat C3 (Centrum Creatieve Carrières). Stödcentrumet ska tillsammans med arbetsmarknadens parter samordna de aktiva arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds.

20. De nederländska myndigheterna har bekräftat att kraven rörande kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen uppfylls.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

21. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de nederländska myndigheterna i sin ansökan angett följande:

- Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

- Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer.

- Att de stödberättigande åtgärderna inte beviljas stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem

22. Nederländerna har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stödet från Europeiska socialfonden i Nederländerna. Byrån för sociala frågor och sysselsättning (Agentschap SZW) kommer att vara förvaltningsmyndighetens förmedlande organ.

Finansiering

23. På grundval av Nederländernas ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet med individanpassade tjänster med 2 266 625 euro, vilket utgör 65 % av de sammanlagda kostnaderna. Kommissionens förslag till belopp som ska anslås ur fonden grundar sig på de uppgifter som Nederländerna lämnat.

24. Med hänsyn till det största möjliga stödbeloppet från fonden enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1927/2006, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden och tilldelas enligt rubrik 1a i budgetramen.

25. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga belopp som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

26. Genom detta förslag om att utnyttja fonden inleder kommissionen det förenklade trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Budgetmyndighetens två parter uppmanas godkänna såväl behovet av att använda medel ur fonden som det begärda beloppet. Kommissionen ber också den av budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om förslaget om utnyttjande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen om sina avsikter. Om någon av budgetmyndighetens två parter motsätter sig förslaget kommer ett formellt trepartsmöte att sammankallas.

27. Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget, enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Källa till betalningsbemyndiganden

28. För närvarande är det sannolikt att de betalningsbemyndiganden som är tillgängliga 2010 inom budgetposten 01.0404 ”Ramprogram för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation” inte kommer att utnyttjas till fullo i år.

29. Budgetposten är avsedd att täcka utgifter som uppkommer vid genomförandet av finansieringsinstrumentet inom ramprogrammet, vars huvudsyfte är att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. Stödet betalas ut med en viss fördröjning efter det att medlen har överförts till de konton som förvaltas av Europeiska investeringsfonden. Den finansiella krisen påverkar i hög grad utbetalningsprognoserna för 2010. För att undvika alltför höga saldon på förvaltningskontona har metoden för beräkning av betalningsbemyndiganden setts över mot bakgrund av de planerade utbetalningarna. Beloppet 2 266 625 euro kan därför göras tillgängligt för överföring.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 från Nederländerna)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[5], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[6], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[7], och

av följande skäl:

(1) Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden ) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2) Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3) Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.

(4) Nederländerna lämnade den 30 december 2009 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid 79 företag som är verksamma inom huvudgrupp 18 (Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar) enligt Nace rev 2, i de angränsande Nuts II-regionerna Noord Holland (NL32) och Utrecht (NL31), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 6 maj 2010. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 266 625 euro ska anslås.

(5) Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd som Nederländerna ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 266 625 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[1] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

[4] I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.

[5] EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[6] EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[7] EUT C […], […], s. […].