Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011PC0258.pdf

52011PC0258

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber från Danmark) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber från Danmark) /* KOM/2011/0258 slutlig */MOTIVERING

Enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] får Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) utnyttjas genom en flexibilitetsmekanism inom en årlig gräns på 500 miljoner euro utöver berörda rubriker i budgetramen.

Bestämmelserna om bidrag från fonden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2].

Den 7 juli 2010 lämnade Danmark in ansökan EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar vid LM Glasfiber i Danmark.

Efter en grundlig granskning av ansökan finner kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006 att villkoren för stöd enligt förordningen är uppfyllda.

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

Nyckeluppgifter ||

Referensnummer || EGF/2010/022

Medlemsstat || Danmark

Artikel 2 || a

Berört företag || LM Glasfiber

Underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled || 0

Referensperiod || 1.1.2010 – 30.4.2010

Startdatum för individanpassade tjänster || 1.8.2010

Ansökningsdatum || 7.7.2010

Uppsägningar under referensperioden || 651

Uppsägningar före och efter referensperioden || 999

Uppsägningar totalt || 1 650

Uppsagda arbetstagare som omfattas av stödet || 825

Utgifter för individanpassade tjänster (i euro) || 9 191 946

Utgifter för genomförandet[3] (i euro) || 419 463

Utgifter för genomförandet (i %) || 4,36

Total budget (i euro) || 9 611 409

Stöd från fonden (65 %) (i euro) || 6 247 415

1. Ansökan lämnades in till kommissionen den 7 juli 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 3 februari 2011.

2. Ansökan uppfyller villkoren för utnyttjande av fonden enligt artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006 och lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 5 i förordningen.

Samband mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen eller den globala finansiella och ekonomiska krisen

3. Enligt Danmark finns det ett samband mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, som lett till att branschen för tillverkning av vindturbiner i EU, som omfattas av huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) i Nace rev. 2, har drabbats hårt av förändrade mönster inom världshandeln, i synnerhet en betydande minskning av EU:s marknadsandel. Danmark förklarar att den europeiska tillverkningen av vindturbiner har ökat de senaste åren, men att den globala marknaden för vindturbiner har utvecklats ännu snabbare, särskilt i Asien och Nordamerika.

4. Danmark citerar World Wind Energy Report 2009, som utarbetats av World Wind Energy Association och som visar att de mest dynamiska framstegen i vindkraftsbranschen har gjorts i Asien och Nordamerika och att den globala vindkraftssektorn har flyttat sitt fokus från Europa. Trots en dynamisk global tillväxt för sektorn, sjönk Europas andel av den totala kapaciteten från 65,5 % under 2006 till 47,9 % under 2009. Asien ökar snabbast och stod för 40,4 % av den nya vindkraftskapaciteten under 2009 (jämfört med 18,1 % under 2004) medan Europa föll tillbaka från 70,7 % av den nya kapaciteten under 2004 till endast 27,3 % under 2009.

(Källa: World Wind Energy Report 2009, World Wind Energy Association)

5. Utöver de mycket lägre arbetskostnaderna gör de höga kostnaderna för att transportera de stora delarna av vindturbinerna att de europeiska tillverkarna måste flytta sin tillverkning närmare de mest dynamiska slutanvändarmarknaderna för att säkerställa sin konkurrenskraft och marknadsposition. Till följd av detta har tillverkningen successivt flyttats från EU. LM Glasfiber har flyttat sin verksamhet till Kina, där utsikterna för vindkraftssektorn är bättre och tillväxten på marknaden god. Företaget har ökat sin tillverkningskapacitet i Kina genom att bygga fabriker och ingå partnerskap med viktiga aktörer på de asiatiska marknaderna. Under 2009 öppnades fabriker i den kinesiska provinsen Xinjiang och i kuststaden Qinhuangdao.

6. Dessutom fick den nya ekonomiska situationen till följd av den finansiella och ekonomiska krisen negativa konsekvenser för vindkraftsbranschen i EU under 2009. Sysselsättningen i den danska vindkraftsbranschen sjönk kraftigt det året, och även omsättningen minskade.

Antalet uppsägningar och kriterierna i artikel 2 a

7. Danmarks ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1927/2006, enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en period av fyra månader från ett företag i en medlemsstat, inklusive från underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

8. Ansökan gäller 651 arbetstagare vid LM Glasfiber som sades upp under referensperioden på fyra månader, 1 januari 2010–30 april 2010, samt 976 arbetstagare som sades upp före referensperioden och 23 arbetstagare som sades upp efter den inom ramen för samma kollektiva uppsägningsförfarande. Samtliga uppsägningar har beräknats enligt artikel 2 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006.

Orsaker till att uppsägningarna inte kunde förutses

9. De danska myndigheterna menar att eftersom vindkraftssektorn ständigt har växt var de kollektiva uppsägningarna vid LM Glasfiber oväntade. De hävdar också att den plötsligt minskade efterfrågan på EU-marknaden samt den betydande och ständiga tillväxten på den asiatiska marknaden gjorde att företaget inte hade något annat val än att lägga ner produktionsanläggningar i Europa och flytta dem till de växande marknaderna i Kina. LM Glasfiber ingick därför ett strategiskt partnerskap med den kinesiska vindturbintillverkaren Goldwind Science and Technology Co och öppnade två fabriker i Kina, i provinsen Xinjiang och i Qinhuangdao.

Uppsägande företag samt arbetstagare som omfattas av stödet

10. Ansökan avser 1 650 uppsägningar vid LM Glasfiber, varav 651 gjordes under referensperioden. 976 uppsägningar gjordes före referensperioden och 23 efter den, men de kan omfattas av stödet i enlighet artikel 3a b i förordning (EG) nr 1927/2006. Danmark uppskattar att 50 % av de uppsagda arbetstagarna (825) kommer att välja att få stöd från fonden. Återstående 50 % förväntas hitta sysselsättning på eget initiativ utan att behöva stöd från fonden.

11. Kategorier av arbetstagare som omfattas:

Kategori || Antal || Procentandel

Män || 606 || 73,45

Kvinnor || 219 || 26,55

EU-medborgare || 825 || 100,00

Icke-EU-medborgare || 0 || 0

15–24 år || 84 || 10,18

25–54 år || 655 || 79,39

55–64 år || 79 || 9,58

Över 64 år || 7 || 0,85

12. Yrkeskategorier:

Kategori || Antal || Procentandel

Ledningsarbete || 1 || 0,12

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens || 2 || 0,24

Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper || 93 || 11,27

Kontorsarbete || 24 || 2,91

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning || 17 || 2,06

Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning || 688 || 83,40

13. I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1927/2006 har Danmark bekräftat att man har tillämpat, och kommer att fortsätta att tillämpa, en politik för jämställdhet och icke-diskriminering under de olika etapperna av genomförandet av fonden, särskilt med avseende på tillgången till fonden.

Berört område, berörda myndigheter och övriga parter

14. De fabriker som läggs ner ligger i Lunderskov och Hammelev i kommunerna Kolding och Haderslev och på gränsen till Vejen. Det område som påverkas av uppsägningarna är alltså dessa tre kommuner i Syddanmark. Området ligger också inom Trekantsområdet, som är ett ekonomiskt prioriterat område i Danmark.

15. Traditionellt har detta område varit inriktat på jordbruk, tillverkning och transport. Det har haft en betydande industriell tillväxt, men denna byggde på sektorer på tillbakagång såsom transport och tillverkning. Sysselsättningen inom livsmedelstillverkning har gradvis minskat i området, liksom därefter inom logistik och transport. I början av 1990-talet började man i området specialisera sig på avancerad energiproduktion, främst tillverkning av vindturbiner. Inriktningen på vindturbinsbranschen skapade en stor bransch för komponenter och allt fler anställda inom energisektorn.

16. Haderslev, Kolding och Vejen är tre självständiga kommuner med varsitt kommunfullmäktige i Syddanmark. Andra berörda parter är de regionala myndigheterna i det berörda området samt utbildningsorgan.

Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala och nationella sysselsättningen

17. Danmark uppger att till följd av globaliseringen har många företag i området minskat sin tillverkning, vilket har lett till ökad arbetslöshet. Enligt den danska statistiken ökade arbetslösheten i Trekantsområdet med 25 % mellan 2008 och 2009. Nedläggningen av LM Glasfibers två fabriker i Lunderskov och Hammelev bidrog i hög grad till den ökade arbetslösheten i området. Särskilt arbetstagare utan särskild yrkesutbildning har drabbats. Även i Danmark som helhet har sysselsättningsläget försämrats kraftigt på senare år: arbetslösheten ökade från 3,3 % under 2008 till 8,2 % under 2010.

18. De kollektiva uppsägningarna vid LM Glasfiber har gjort att det inte kan skapas tillräckligt med nya sysselsättningsmöjligheter i området. Danmark räknar med att sektorn inte kommer att återhämta sig ens när krisen är över, eftersom de flesta nya beställningarna går till Fjärran Östern, där kostnaderna är lägre. Utan omskolning och ytterligare stöd riskerar arbetstagarna att bli långtidsarbetslösa.

19. Enligt den danska branschens intresseorganisation Vindmølleindustrien sjönk sysselsättningen i vindkraftssektorn kraftigt under 2009, med 13 % (från sammanlagt i genomsnitt 28 400 anställda till 24 700 anställda), hos både tillverkare och leverantörer.

Individanpassade tjänster att finansiera, beräknade kostnader samt komplementaritet med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna

20. Danmark föreslår ett paket med åtgärder för de uppsagda arbetstagarna som, efter en grundläggande kurs och kartläggning, bygger på tre pelare: utbildning, sysselsättningsincitament och incitament för att starta företag. Paketet är utformat för att beakta arbetstagarnas utbildningsnivå, deras möjlighet att flytta och nuvarande eller förväntade arbetsmöjligheter i regionen. Även om alla arbetstagare som omfattas kommer att delta i den grundläggande kursen och kartläggningen kan andra åtgärder gälla ett mindre antal arbetstagare, varav vissa vid behov kan omfattas av fler än en åtgärd.

21. En inledande grundläggande kurs och kartläggning genomförs för att hitta de bästa lösningarna för varje enskild arbetstagare. Alla arbetstagare som omfattas erbjuds en grundläggande kurs i grupp och individuell handledning för att fastställa deras färdigheter och hitta den lösning som bäst överensstämmer med tillgängliga aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Den förväntade kostnaden är 1 610,74 euro per deltagare.

22. Pelaren ”utbildning” omfattar sex separata åtgärder. Åtgärderna kompletterar tillväxtplanen för kommunerna Kolding, Vejen och Haderslev. Nya företag kommer att grundas inom de områden där regionen redan har en stabil grund när det gäller affärsverksamhet, kunskaper och färdigheter:

1.      Kompletterande turismutbildning. Det förväntas att 100 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 4 026,85 euro per arbetstagare. Åtgärden syftar till att ge arbetstagarna färdigheter som passar den växande turistsektorn i regionen, inbegripet marknadsföring, varumärkesarbete, servicekoncept och företagsledning.

2.      Kompletterande utbildning i energiteknik. Det förväntas att 100 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 4 026,85 euro per arbetstagare. Danmarks inriktning på att utveckla alternativ hållbar energiproduktion gör att arbetstagare inom energisektorn måste fortbildas. Förslaget är att ge arbetstagarna relevanta färdigheter och att öka de befintliga kunskaperna hos arbetstagare med viss kompetens och erfarenhet inom området, i nära samarbete med befintliga arbetsgivare i regionen.

3.      Kompletterande designbildning. Det förväntas att 100 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 4 026,85 euro per arbetstagare. Förslaget är att utbilda arbetstagarna i design som kan användas inom tillverkning, främst i små och medelstora företag. Kursen kommer att ge deltagarna kunskaper om användning av design inom industrin, produktutveckling, varumärkesarbete och konsumenttrender.

4.      Kompletterande utbildning inom livsmedelsindustrin. Det förväntas att 100 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 4 026,85 euro per arbetstagare. Åtgärden syftar till att de deltagarna relevanta färdigheter och kunskaper så att de kan arbeta med hälsosam mat, bl.a. livsmedelsmärkning och kostråd. Antalet små och större livsmedelstillverkare samt cateringföretag i området gör att åtgärden kommer att inriktas på att förena mat och hälsa som en grund för att skapa nya arbetstillfällen.

5.      Åtgärder för att locka unga människor till och se till att de slutför vidareutbildning. Det förväntas att 100 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 6 711,41 euro per arbetstagare. Åtgärden syftar till att locka yngre uppsagda arbetstagare att utbilda sig, för vilket extra stöd behövs, bl.a. vägledning och materiellt och ekonomiskt stöd för att underlätta övergången från arbete till studier.

6.      Insatser för ökad läs- och skrivkunnighet. Det förväntas att 350 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 2 684,56 euro per arbetstagare. Arbetstagare med låg utbildningsnivå kommer att erbjudas stödundervisning i t.ex. läsning, stavning och matematik för att de ska kunna utnyttja andra utbildnings- och arbetsmöjligheter.

23. Pelaren ”sysselsättningsincitament” omfattar en åtgärd:

1.      Företagsbaserad utbildning. Det förväntas att 300 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 4 026,85 euro per arbetstagare. I syfte att underlätta återintegreringen av de arbetslösa på arbetsmarknaden erbjuder denna åtgärd utbildning på arbetsplatsen, framför allt vid små och medelstora företag, med särskild inriktning på färdigheter som dessa företag behöver.

24. Pelaren ”incitament för att starta företag” omfattar två separata åtgärder:

1.      Företagarkurs. Det förväntas att 40 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 5 637,58 euro per arbetstagare. Kursen är sex veckor lång, omfattar en introduktion till affärsplaner, företagsinriktning, ledning och redovisning och avslutas med att deltagarna förbereder ett företagsfall.

2.      Kontinuerlig rådgivning och mentorskap för företagare. Det förväntas att 10 arbetstagare kommer att utnyttja åtgärden, till en uppskattad kostnad på 1 342,30 euro per arbetstagare. För att hjälpa nya företagare att lyckas erbjuder denna åtgärd företagare kontinuerlig rådgivning och mentorskap. Varje nytt företag tilldelas en mentor med kunskap om branschen som regelbundet besöker och ger råd till företagaren. Mentorprogrammet beräknas pågå i ett år och samtidigt planeras nätverksgrupper inom nuvarande och potentiella tillväxtsektorer där nya företagare kan träffas, diskutera och samarbeta.

25. Alla arbetstagare som omfattas kommer att få ett dagtraktamente så att de kan delta i åtgärderna (en uppskattad kostnad på 3 872,28 euro per arbetstagare). Traktamentet kommer att beviljas under hela utbildningen och utgöra en integrerad del av de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna.

26. Utgifterna för att genomföra de åtgärder som stöds genom fonden och som ingår i ansökan omfattar förberedande åtgärder, förvaltning, information och marknadsföring samt kontroll, i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006.

27. De individanpassade tjänster som de danska myndigheterna har lagt fram är aktiva arbetsmarknadsåtgärder som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. De danska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna för dessa tjänster till 9 191 946 euro och genomförandekostnaderna till 419 463 euro (4,36 % av det sammanlagda beloppet). Danmark begär sammanlagt 6 247 415 euro i stöd från fonden (65 % av de sammanlagda kostnaderna).

Åtgärder || Beräknat antal arbetstagare || Beräknad kostnad per arbetstagare (i euro) || Sammanlagda kostnader* (fonden och nationell samfinansiering) (i euro)

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006)

Grundläggande kurs och kartläggning || 825 || 1 610,74 || 1 328 859

Utbildning || || ||

Kompletterande turismutbildning || 100 || 4 026,85 || 402 685

Kompletterande utbildning i energiteknik || 100 || 4 026,85 || 402 685

Kompletterande designbildning || 100 || 4 026,85 || 402 685

Kompletterande utbildning inom livsmedelsindustrin || 100 || 4 026,85 || 402 685

Åtgärder för att locka unga människor till och se till att de slutför vidareutbildning || 100 || 6 711,41 || 671 141

Insatser för ökad läs- och skrivkunnighet || 350 || 2 684,56 || 939 596

Sysselsättningsincitament || || ||

Företagsbaserad utbildning || 300 || 4 026,85 || 1 208 054

Incitament för att starta företag || || ||

Företagarkurs || 40 || 5 637,58 || 225 503

Kontinuerlig rådgivning och mentorskap för företagare || 10 || 1 342,30 || 13 423

Traktamente || 825 || 3 872,28 || 3 194 630

Delsumma individanpassade tjänster || || 9 191 946

Genomförandekostnader (artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006)

Förberedande åtgärder || || 62 919

Förvaltning || || 209 732

Information och marknadsföring || || 62 919

Kontroller || || 83 893

Delsumma genomförandekostnader || || 419 463

Summa beräknade kostnader || || 9 611 409

Stöd från fonden (65 % av de sammanlagda kostnaderna) || || 6 247 415

* Summorna stämmer inte helt på grund av omräkning från danska kronor och eftersom kostnaden per arbetstagare har avrundats.

28. Danmark bekräftar att de ovan beskrivna åtgärderna kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade eller enligt planerna ska starta

29. De individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna i det samordnade paket som Danmark vill att fonden ska samfinansiera inleddes den 1 augusti 2010. Stöd från fonden kan därmed beviljas från och med detta datum.

Samråd med arbetsmarknadens parter

30. Regionen Syddanmark och kommunerna Vejen, Kolding och Haderslev utarbetade ansökan gemensamt, tillsammans med flera arbetsmarknadsparter, bl.a. branschorganisationer, fackliga organisationer och utbildningsinstitutioner. Gemensamma möten har hållits för att diskutera den detaljerade strategin för en övergångsplan.

31. De danska myndigheterna har bekräftat att kraven avseende kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen har uppfyllts.

Obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal

32. Vad gäller kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 har de danska myndigheterna i sin ansökan angett följande:

· Att det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal.

· Att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer.

· Att de stödberättigande åtgärderna inte får stöd från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

Förvaltnings- och kontrollsystem

33. Danmark har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas och kontrolleras av Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), dvs. samma organ som förvaltar och kontrollerar stöd från Europeiska socialfonden. En annan avdelning i samma organ kommer att fungera som attesterande myndighet. Erhvervs- og Byggestyrelsens controllerfunktion för EU-finansiering kommer att fungera som revisionsmyndighet.

Finansiering

34. På grundval av Danmarks ansökan föreslås fonden stödja det samordnade paketet av individanpassade tjänster med 6 247 415 euro, vilket utgör 65 % av de sammanlagda kostnaderna. Det belopp som kommissionen föreslår grundar sig på de uppgifter som Danmark lämnat.

35. Med hänsyn till det största tillåtna stödbeloppet från fonden enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1927/2006, liksom möjligheten att omfördela budgetanslag, föreslår kommissionen att det sammanlagda beloppet ovan anslås ur fonden och tilldelas enligt rubrik 1a i budgetramen.

36. Det föreslagna stödbeloppet innebär att över 25 % av det högsta tillåtna årliga belopp som öronmärkts för fonden är tillgängligt under årets sista fyra månader, enligt kraven i artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006.

37. Genom detta förslag om att utnyttja fonden inleder kommissionen det förenklade trepartsförfarandet enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Budgetmyndighetens två parter uppmanas godkänna såväl behovet av att använda medel ur fonden som det begärda beloppet. Kommissionen ber också den av budgetmyndighetens två parter som, på lämplig politisk nivå, först når enighet om förslaget om utnyttjande av fonden att underrätta den andra parten och kommissionen om sina avsikter. Om någon av budgetmyndighetens två parter motsätter sig förslaget kommer ett formellt trepartsmöte att sammankallas.

38. Kommissionen lägger separat fram en begäran om överföring för att kunna föra in särskilda åtagandebemyndiganden i 2011 års budget, enligt punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Källa till betalningsbemyndiganden

39. I 2011 års budget ingår betalningsbemyndiganden på 47 608 950 euro i budgetpost 04 05 01 ”Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter”, som kommer att användas för att täcka kostnaden på 6 247 415 euro för denna ansökan.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber från Danmark)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[4], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[5], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[6], och

av följande skäl:

(1)       Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)       Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)       Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.

(4)       Danmark lämnade den 7 juli 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget LM Glasfiber och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 3 februari 2011. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 6 247 415 euro ska anslås.

(5)       Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Danmarks ansökan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 6 247 415 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2011.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i [Bryssel/Strasbourg] den

På Europaparlamentets vägnar                    På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

[1]               EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[2]               EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3]               I enlighet med artikel 3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1927/2006.

[4]               EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

[5]               EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

[6]               EUT C […], […], s. […].