Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52012XR2204.pdf

19.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 17/1


Regionkommitténs resolution ”Regionkommitténs prioriteringar 2013 mot bakgrund av Europeiska kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram”

2013/C 17/01

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Med beaktande av

ReK:s resolution av den 19 juli 2012 om kommitténs prioriteringar med hänsyn till Europeiska kommissionens arbetsprogram (1) och sin resolution i anslutning till slutsatserna från Europeiska rådets vårtoppmöte 2012 (2),

meddelandet om Europeiska kommissionens arbetsprogram 2013 (3) och samarbetsprotokollet med Europeiska kommissionen som undertecknades den 16 februari 2012,

Europaparlamentets resolution av den 11 september 2012 om kommissionens arbetsprogram för 2013 (4), har Regionkommittén antagit följande resolution.

Huvudprioriteringar för 2013

1.

Regionkommittén anser att den viktigaste utmaningen för Europeiska unionen är att lösa den rådande ekonomiska, sociala och finansiella krisen. Vi stöder därför med kraft satsningar på att öka och bibehålla EU:s fokus på

Europa 2020-strategin,

Inre marknaden,

riktade investeringar, särskilt inom forskning och innovation, där (europeiska) utbildningsanstalter och forskningsinstitut, näringslivet och myndigheter (”Triple Helix”) samarbetar med varandra för att genomföra Europa 2020-strategin på ett smart sätt

och resultatinriktning, i samarbete med de lokala och regionala myndigheterna.

2.

ReK efterlyser en ambitiös flerårig budgetram och verkliga egna medel för EU.

3.

Vi välkomnar den tonvikt som läggs på ungdomsarbetslösheten och ser fram emot att bidra till utformningen av det kommande ungdomssysselsättningspaketet.

4.

Vi vill erinra om att ReK genom Lissabonfördraget gavs ett utvidgat ansvar när det gäller subsidiaritetsprincipen och framhåller att kommittén åtar sig att fungera som referenspunkt när det gäller den korrekta tillämpningen av principen. I detta sammanhang vill vi framhålla att vi fäster stor vikt vid kommitténs övervakning av de EU-initiativ som ingår i kommissionens arbetsprogram för 2013. Vi vill också rikta uppmärksamheten på kommitténs särskilda arbetsprogram för övervakning av subsidiaritetsprincipen under 2013, som ska antas i januari.

5.

Vi stöder tanken om en grundlig diskussion om EU:s framtid vad gäller demokratisk legitimitet, ansvar och effektiv integration och anser att det är mycket viktigt att man fastställer unionens ståndpunkt när det gäller den roll som den regionala och lokala nivån ska spela i framtiden, vilket även omfattar eventuella förändringar av EU:s institutionella struktur. ReK kommer därför att bidra till alla diskussioner om fördragsreformer under 2013 genom att anordna politiska debatter och genom att i större utsträckning lyfta fram subsidiaritetsprincipen och begreppet flernivåstyre som viktiga redskap för att uppnå dessa mål.

6.

Regionkommittén ställer sig bakom Europaparlamentet, som i sin resolution av den 20 november 2012 uppmanar medlemsstaterna att överväga att underteckna en ”social investeringspakt”. Denna sociala investeringspakt, som bygger på europluspakten, skulle ange investeringsmål för de sociala investeringar som medlemsstaterna ska göra inom en viss tidsram för att uppnå målen på det sociala området samt sysselsättnings- och utbildningsområdet inom Europa 2020-strategin, i linje med den årliga tillväxtöversikten och de nationella reformprogrammen.

7.

Vi kommer att fortsätta granskningen av de territoriella konsekvenserna av Europeiska kommissionens lagstiftningsprogram.

Ekonomiska och monetära unionen

8.

Regionkommittén begär att bli rådfrågad om Europeiska kommissionens plan för en heltäckande och verklig europeisk monetär union, med tanke på att var och en av de fyra pelarna har en territoriell dimension.

9.

Vi efterlyser bättre samordning av den ekonomiska och sociala politiken mellan europeisk och nationell nivå i anslutning till den europeiska planeringsterminen och yrkar på att de lokala och regionala myndigheterna involveras i stor utsträckning i denna samordningsprocess. ReK kommer även fortsättningsvis att övervaka framstegen i denna riktning och sträva efter ett nära samarbete med Europaparlamentet.

10.

Vi stöder med kraft Europaparlamentets uppmaning till kommissionen att i sin kommande årliga tillväxtöversikt ”fullt ut beakta […] EU-budgetens roll i processen med den europeiska planeringsterminen genom att lägga fram faktagrundade och konkreta uppgifter om dess utlösningseffekter, katalysatoreffekter, synergieffekter och kompletterande effekter på de samlade offentliga utgifterna på lokal, regional och nationell nivå” (5).

11.

Vi välkomnar att effektiva mekanismer införs på EU-nivå för att säkerställa en hållbar budgetpolitik i medlemsstaterna, men vi vill också varna för de risker som en samordning av budgetpolitiken på EU-nivå skulle kunna innebära för de lokala och regionala myndigheterna och för tillhandahållandet av tillräckliga offentliga tjänster.

12.

Vi beklagar att kommitténs förslag om utarbetande av en grönbok om samordningsvinster mellan EU:s och de nationella, regionala och lokala budgetarna inte har tagits med i arbetsprogrammet. Vi vill särskilt erinra om vårt stöd till ett EU-meddelande om kvaliteten på de offentliga utgifterna, som bl.a. skulle behandla frågan om att separera löpande utgifter från investeringar i beräkningarna av budgetunderskott, så att investeringar med nettovinster på lång sikt inte längre räknas som en negativ post.

13.

Kommittén åtar sig att göra en ingående analys av bankunionens lokala och regionala dimension.

14.

Vi begär ett klargörande vad gäller det rättsliga instrument som planeras för bankkontoinitiativet.

Sammanhållningspolitiken

15.

Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen hävdar Regionkommittén med kraft att sammanhållningspolitiken är en investeringspolitik som behöver såväl effektiva utgifter som en kraftfull budget. Vi menar att denna inte får skäras ned, om vi vill stimulera tillväxten och sysselsättningen, öka konkurrenskraften och bekämpa de territoriella skillnaderna inom och mellan EU:s regioner, särskilt nu i kristider.

16.

Vi beklagar att den ”uppförandekod”, som Europeiska kommissionen föreslagit, inte har tagits upp av Cyperns ordförandeskap. Vi uppmanar kommissionen att främja och detaljgranska de lokala och regionala myndigheternas medverkan i utformningen av partnerskapsavtalen och de relevanta operativa programmen. Vi efterlyser också en rapport i denna fråga i slutet av 2013. I detta hänseende kommer vi att nära följa förhandlingarna som bygger på kommissionens landsspecifika förhandlingsmandat för GSR-fonderna för perioden 2014–2020, i synnerhet i ljuset av partnerskapsprincipen.

17.

Vi yrkar på att Europeiska kommissionen genomför ett formellt samråd om översynen av riktlinjerna för regionalstöd.

18.

Vi efterlyser en EU-strategi för landsbygdsutveckling i syfte att omfördela resurserna till landsbygdsområden vars utvecklingsnivå fortfarande ligger under EU-genomsnittet och ofta är mycket lägre än i utpräglade stadsområden.

19.

Vi yrkar också på att en reviderad förordning om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete antas åtskilt från lagstiftningspaketet om strukturfonderna.

Inre marknaden

20.

Regionkommittén beklagar det långsamma genomförandet av inremarknadsakten.

21.

Vi noterar kommissionens planer på att lägga fram ett förslag om obligatorisk användning av elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, men påpekar att en fullständig övergång till elektroniska system kommer att bli problematisk för vissa lokala och regionala myndigheter, som kan behöva stöd eller en längre övergångsperiod.

22.

Vi efterlyser inrättandet av partnerskap för småföretagsakten, för att i än högre grad genomföra småföretagsakten på nivån under den nationella. Vi anser också att utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER), som delas ut av ReK sedan 2010, skulle kunna utgöra en inspirationskälla när det gäller att i högre grad främja entreprenörskap, särskilt bland ungdomar.

23.

Vi önskar en förklaring från kommissionen om varför handlingsprogrammet för e-hälsovård, som Regionkommittén tidigare har efterlyst och som fanns med i arbetsprogrammet för 2012, fortfarande inte har presenterats, och inte finns med bland de ärenden som ska antas fram till slutet av 2012 eller i arbetsprogrammet för 2013.

24.

Vi menar att större rättslig säkerhet krävs för aktiviteter i den sociala ekonomin och efterlyser i detta sammanhang en stadga för ett europeiskt ömsesidigt bolag.

25.

Vi välkomnar Europeiska kommissionens avsikt att modernisera EU:s regler för statligt stöd och att minska de administrativa bördorna genom en anpassning av de allmänna gruppundantagen. Vi efterlyser därför en höjning av tröskelvärdet.

26.

Vi beklagar att kommissionen inte formellt hörde ReK vid utarbetandet av de nya riktlinjer som styr tillämpningen av EU:s regler för statligt stöd till offentlig finansiering av bredbandsnät.

27.

Vi välkomnar att man i bilaga II till arbetsprogrammet sätter fokus på konkreta initiativ för förenkling och minskad administrativ börda, och vår avsikt är att bidra till genomförandet av dessa initiativ.

Att bygga morgondagens nätverk

28.

Regionkommittén ber Europeiska kommissionen att vidta åtgärder för att lösa problemen med sammankoppling mellan medlemsstaterna och mellan regionerna. Vi uppmanar kommissionen att i detta sammanhang öka sina ansträngningar för att minska enskilda medlemsstaters energimässiga isolering och bygga upp en fullt fungerande inre marknad för energi senast 2014.

29.

Vi beklagar att Europeiska kommissionen inte tydligt åtar sig att förstärka sina strategier för utveckling av en modern nätinfrastruktur, och särskilt utbyggnad av smarta nät och smarta mätare, som utgör viktiga inslag i energieffektiviteten och försörjningstryggheten. Vi ber kommissionen att främja åtgärder som underlättar spridningen av mikroproduktion av energi och integrering av denna i distributionsnäten.

30.

Vi beklagar att kommissionens arbetsprogram inte innehåller ytterligare initiativ om rörlighet i städerna. Vi vill här på nytt framhålla att elektroniska och smarta – t.ex. mobila – biljettsystem som omfattar alla transportsätt är en viktig förutsättning för hållbar rörlighet i städerna, och vi hoppas att denna fråga också kan behandlas i den planerade uppföljningen till grönboken om ”en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar”.

31.

Vi förväntar oss att kommissionen kommer att utnyttja alla möjligheter för att uppnå ett konsekvent genomförande av de mål som fastställs vid översynen av det transeuropeiska transportnätet.

32.

Vi välkomnar det kommande förslaget om EU:s framtida hamnpolitik och erinrar om att förslaget bör bli föremål för en territoriell konsekvensanalys.

Sysselsättning, tillväxt och inkludering

33.

Regionkommittén anser att arbetskraftens rörlighet inom och mellan medlemsstaterna är en viktig faktor i kampen mot arbetslösheten, och därför stöder vi planerna på en modernisering av den offentliga arbetsförmedlingen, med särskilda satsningar på en reform av Eures, som i nuläget inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Vi vill dock även erinra om att de offentliga arbetsförmedlingarna ofta sköts av lokala och regionala myndigheter och att reformerna därför måste ske helt och fullt i samråd med dessa myndigheter.

34.

Vi beklagar att kommissionen inte har hörsammat ReK:s upprepade uppmaning att anta en europeisk agenda för subventionerat boende, som skulle förtydliga vilka konkurrensregler som ska tillämpas på subventionerat boende och ge lokala och regionala myndigheter möjlighet att tillhandahålla anständiga subventionerade bostäder till ett överkomligt pris för att främja social mångfald och bekämpa diskriminering.

35.

Vi framhåller pensionernas betydelse för de lokala och regionala myndigheterna, som är stora arbetsgivare, och vi förväntar oss att kommissionens förslag i denna fråga innehåller förslag om förbättrad överförbarhet för tjänstepensioner över gränserna.

36.

Vi anser att inrättandet av en plattform för att bekämpa svartarbete är ett lägligt initiativ och att det är viktigt att regionala kontrollorgan och yrkesinspektioner ingår i denna plattform. Vi ser dessutom en möjlighet till stora samordningsvinster mellan denna plattform och förslagen att utöka kontrollen av reglerna för utstationering av arbetstagare.

37.

Vi uppmanar kommissionen att se till att principen om territoriella utgiftsåtaganden, som beskrivs i filmmeddelandet från 2001, bibehålls i kommissionens nya riktlinjer om statligt stöd till filmer och andra audiovisuella verk i enlighet med artikel 107.3 d i EUF-fördraget.

38.

Vi beklagar den låga ambitionsnivån i arbetsprogrammet när det gäller kulturen, med tanke på dess stora betydelse dels för den europeiska identiteten, dels som drivkraft för tillväxt.

Använda EU:s resurser bättre

39.

Vi välkomnar offentliggörandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som är ett viktigt verktyg för att omsätta målen i Europa 2020-strategin i miljöåtgärder, och som bör fokusera på att förbättra genomförandet av EU:s miljöpolitik i nära samarbete med alla förvaltningsnivåer, på integration av miljöfrågor i alla politikområden och på miljöfrågornas internationella dimension.

40.

Regionkommittén anser att EU:s strategi för anpassning till klimatförändringarna måste innehålla ett avsnitt om särskilda anpassningsåtgärder på lokal och regional nivå samt riktlinjer och stöd i form av finansierings- och styrningslösningar till lokala och regionala beslutsfattare, i linje med borgmästarförsamlingens förslag.

41.

Kommittén åtar sig att samarbeta med kommissionen för att på ett framgångsrikt sätt genomföra resultaten från FN:s klimatkonferens i Doha samt färdplanen för ett resurseffektivt Europa.

42.

Vi förväntar oss att översynen av EU:s luftpolitik kommer att innebära att direktivet om nationella utsläppstak stärks för att minska bakgrundskoncentrationerna. Vi stöder att normerna för fordon skärps och menar att man måste ta itu med utsläpp från fartygs- och flygtrafik samtidigt som indikatorerna och kriterierna för mätning förenklas. Kommittén uppmanar dessutom till en integrering av EU:s politik för luftkvalitet i andra politikområden, i synnerhet transport-, bostads-, industri-, energi- och klimatpolitik.

43.

Vi förnyar vårt engagemang för förstärkt samarbete med kommissionen om genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald 2020.

44.

Vi välkomnar Europeiska investeringsbankens inbjudan till Regionkommittén att bidra till bankens framtida politik vad gäller energilån, och vi skulle gärna se att små och medelstora företag och lokala och regionala myndigheter fick bättre möjligheter till lån för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Vi anser också att den ökande risken för energifattigdom bör beaktas i EU:s energipolitiska initiativ.

Ett Europa för medborgarna

45.

Regionkommittén skulle vilja bli involverad i utformningen av samtliga EU-åtgärder som rör Europaåret för medborgarna 2013 och som syftar till att öka invånarnas medvetenhet och kännedom om sina rättigheter, i syfte att undanröja återstående hinder för tillämpningen av rättigheterna och stärka EU-medborgarskapsbegreppet.

46.

Vi välkomnar Europeiska kommissionen avsikt att utarbeta en rapport om insatserna mot korruption och en rättslig resultattavla, som verktyg för att öka invånarnas tillit till den offentliga administrationen på alla nivåer, och vi erbjuder vårt stöd i utformningen av dessa verktyg.

47.

Vi ser fram emot att i samarbete med Europeiska kommissionen utveckla integrationsnätverket, i syfte att skapa enhet i mångfalden.

EU som aktör på den globala arenan

48.

Regionkommittén rekommenderar att kommissionen behandlar det lokala och regionala självstyret mer utförligt i framtida rapporter om utvidgningsstrategin och att man – om så krävs – framhåller behovet av decentralisering i sina kontakter med utvidgningsländerna.

49.

Regionkommittén anser att man bör förenkla tillgången till relevanta EU-anslag för de lokala och regionala aktörerna i utvidgningsländer och i länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken (ENP) och att man utökar möjligheterna för parter i grannskapsländer att delta i befintliga program, exempelvis Erasmus Mundus och EGTS.

50.

Vi vill än en gång framhålla att vi har för avsikt att fortsätta det fruktbara samarbetet med Europeiska kommissionen inom ramen för programmet för kommunal förvaltning i syfte att förbättra kompetensutvecklingen på lokal nivå och främja kunskaperna i kandidatländer och potentiella kandidatländer om EU och dess arbetsmetoder. Kommittén uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att utöka samarbetet till lokala myndigheter i länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken.

51.

Vi välkomnar att Europeiska kommissionen, genom att lägga fram separata meddelanden, skiljer på den roll som spelas av de lokala och regionala myndigheterna respektive det civila samhället i genomförandet av politiken för utvecklingssamarbete, och vi uppmanar Europaparlamentet att följa detta exempel.

52.

Vi förväntar oss att städerna och regionerna kommer att involveras i utformningen av EU:s ståndpunkter inför toppmötet om millennieutvecklingsmålen år 2015.

53.

Regionkommittén ger sin ordförande i uppdrag att överlämna denna resolution till Europeiska kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande, Europaparlamentets talman, Cyperns ordförandeskap och de kommande irländska och litauiska ordförandeskapen.

Bryssel den 30 november 2012

Regionkommitténs ordförande

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 1031/2012 fin.

(2)  CdR 42/2012 fin.

(3)  COM(2012) 629 final.

(4)  P7_TA(2012) 0319.

(5)  Europaparlamentets resolution om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 2012 års prioriteringar.