Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 68/360/EEG av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 257 , 19/10/1968 s. 0013 - 0016

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0044

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0477

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0044

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0485

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 1 s. 0043

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 1 s. 0088

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 1 s. 0088RÅDETS DIREKTIV av den 15 oktober 1968 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medlemsstaternas arbetstagare och deras familjer (68/360/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968(3) fastställde bestämmelserna för arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Åtgärder bör följaktligen vidtas för att avskaffa de restriktioner som fortfarande finns i fråga om flyttning och bosättning inom gemenskapen, i överensstämmelse med de rättigheter och förmåner som denna förordning ger en medlemsstats medborgare som flyttar för att ta anställning och deras familjemedlemmar.

Bestämmelserna för bosättning bör så långt det är möjligt ge arbetstagare från andra medlemsstater och deras familjer en ställning likvärdig med den egna statens medborgares.

Samordningen av speciella åtgärder i fråga om utländska medborgares flyttning och bosättning, som är motiverad med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa, behandlas i rådets direktiv av den 25 februari 1964(4), som antogs som tillämpning av artikel 56.2 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i enlighet med detta direktiv avskaffa restriktioner för flyttning och bosättning för medborgare i medlemsstaterna och deras familjemedlemmar, för vilka förordning (EEG) nr 1612/68 är tillämplig.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall ge de medborgare som avses i artikel 1 rätt att lämna territoriet för att ta anställning och arbeta inom en annan medlemsstats territorium. För att utnyttja denna rätt skall endast ett uppvisande av giltigt identitetskort eller pass behövas. Familjemedlemmarna skall ha samma rätt som den medborgare de är beroende av.

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med sina lagar för dessa medborgare utfärda eller förnya ett identitetskort eller pass som särskilt skall ange innehavarens nationalitet.

3. Passet måste vara giltigt för samtliga medlemsstater och för de länder innehavaren måste passera vid resa mellan medlemsstater. När ett pass är det enda dokument som gäller vid utresa ur landet, skall dess giltighetstid vara minst fem år.

4. Medlemsstaterna får inte kräva utresevisum eller något motsvarande dokument av de medborgare som avses i artikel 1.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall tillåta de personer som avses i artikel 1 att resa in i territoriet mot uppvisande av enbart giltigt identitetskort eller pass.

2. Inresevisum eller motsvarande dokument får inte krävas utom för de familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat. Medlemsstaterna skall i största möjliga mån underlätta för dessa personer att få de visa de behöver.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall bevilja uppehållstillstånd inom sitt territorium för de personer som avses i artikel 1 som kan uppvisa de handlingar som nämns i punkt 3.

2. Som bevis på rätten till bosättning skall ett dokument utfärdas, kallat "Uppehållstillstånd för medborgare i en medlemsstat i EEG". Detta dokument måste innehålla förklaringen att det har utfärdats i enlighet med förordning (EEG) nr 1612/68 och med de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för genomförande av detta direktiv. Texten till förklaringen finns i bilagan till detta direktiv.

3. För att utfärda uppehållstillstånd för en medborgare i en av EEG:s medlemsstater får medlemsstaterna endast kräva att följande handlingar uppvisas:

- Av arbetstagaren

a) det dokument med vilket han eller hon reste in i territoriet,

b) en bekräftelse om anställning från arbetsgivaren eller ett anställningsintyg.

- Av arbetstagarens familjemedlemmar

c) det dokument med vilket de reste in i territoriet,

d) ett dokument utfärdat av behörig myndighet i ursprungslandet eller det land de kom ifrån, som intygar släktskapen,

e) i de fall som avses i artikel 10.1 och 2 i förordning (EEG) nr 1612/68 ett dokument utfärdat av behörig myndighet i ursprungslandet eller det land de kom ifrån, som intygar att de för sin försörjning är beroende av arbetstagaren, eller att de ingår i hans eller hennes hushåll i landet i fråga.

4. För en familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat skall utfärdas ett uppehållstillstånd som skall ha samma giltighet som tillståndet för den arbetstagare han eller hon är beroende av.

Artikel 5

Att formaliteterna för att få uppehållstillstånd inte är klara, skall inte hindra en sökande från att omedelbart påbörja en anställning enligt ingånget avtal.

Artikel 6

1. Uppehållstillståndet

a) måste vara giltigt inom hela den utfärdande medlemsstatens territorium,

b) måste vara giltigt minst fem år från dagen för utfärdandet och kunna förnyas automatiskt.

2. Avbrott i bosättningen vilket inte överstiger sex månader i följd och frånvaro för militärtjänst skall inte påverka giltigheten av ett uppehållstillstånd.

3. När en arbetstagare är anställd för en tid av mer än tre månader men mindre än ett år hos en arbetsgivare i värdstaten eller hos någon som tillhandahåller tjänster, skall värdstaten förse honom med ett tillfälligt uppehållstillstånd, vars giltighet kan begränsas till den förväntade anställningstiden.

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 8.1 c skall ett tillfälligt uppehållstillstånd utfärdas också för en säsongarbetare som är anställd för en längre tid än tre månader. Anställningstiden måste framgå i de dokument som nämns i artikel 4.3 b.

Artikel 7

1. Ett giltigt uppehållstillstånd får inte återkallas enbart på grund av att arbetstagaren inte längre är anställd, vare sig orsaken är att han eller hon är tillfälligt oförmögen att arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, eller att han eller hon är ofrivilligt arbetslös och detta bekräftats av arbetsförmedlingen.

2. När uppehållstillståndet första gången förnyas får uppehållstiden begränsas, dock inte till kortare tid än tolv månader, om arbetstagaren varit ofrivilligt arbetslös i medlemsstaten längre än tolv månader i följd.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall, utan att utfärda uppehållstillstånd, tillerkänna följande personer rätt att vara bosatta inom sitt territorium:

a) En arbetstagare som har anställning som inte förväntas vara mer än tre månader. För vistelsen skall det dokument med vilket han eller hon reste in i landet och en uppgift från arbetsgivaren om hur lång anställningstiden väntas bli vara tillräckligt. Någon uppgift från arbetsgivaren skall emellertid inte krävas i fråga om arbetstagare som omfattas av rådets direktiv av den 25 februari 1964(5) om uppnåendet av fri etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster vid verksamhet som mellanhand i handel, industri och hantverk.

b) En arbetstagare som bor inom en medlemsstats territorium, dit han eller hon vanligtvis återvänder varje dag eller åtminstone en gång i veckan och som är anställd inom en annan medlemsstats territorium. Den behöriga myndigheten i den stat där han eller hon är anställd får för en sådan arbetstagare utfärda ett speciellt tillstånd som gäller fem år och automatiskt kan förnyas.

c) En säsongarbetare som har ett anställningsavtal stämplat av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon fått arbete.

2. I alla de i punkt 1 nämnda fallen får de behöriga myndigheterna i värdlandet kräva att arbetstagaren anmäler att han eller hon uppehåller sig inom territoriet.

Artikel 9

1. De uppehållstillstånd som beviljas de medborgare i en medlemsstat i EEG som avses i detta direktiv skall utfärdas och förnyas gratis eller mot betalning av ett belopp som inte är högre än de avgifter och skatter som tas ut vid utfärdandet av identitetskort till landets egna medborgare.

2. Det visum som nämns i artikel 3.2 och den stämpel som nämns i artikel 8.1c skall vara gratis.

3. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att så långt möjligt förenkla formaliteterna och tillvägagångssättet för att få de handlingar som nämns i punkt 1.

Artikel 10

Medlemsstaterna får inte avvika från detta direktivs bestämmelser utom med hänsyn till allmän ordning, säkerhet och hälsa.

Artikel 11

1. Detta direktiv skall inte påverka de bestämmelser i Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen för arbetstagare med erkända yrkeskunskaper i kolbrytning och ståltillverkning, eller på bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen som behandlar rätten att ta kvalificerad anställning på atomenergiområdet, och inte heller på andra åtgärder som vidtagits för att genomföra dessa fördrag.

2. Detta direktiv skall dock omfatta de arbetstagarkategorier som nämns i punkt 1 och deras familjer, i den mån deras ställning inte bestäms av de fördrag eller åtgärder som anges i punkt 1.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall inom nio månader efter dagen för anmälan av detta direktiv vidta nödvändiga åtgärder för att följa dess bestämmelser och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. De skall till kommissionen anmäla ändringar som gjorts i bestämmelser som införts genom lagar och andra författningar för att förenkla formaliteterna och tillvägagångssättet vid utfärdande av de handlingar som fortfarande behövs för arbetstagarnas och deras familjers inresa, utresa och uppehåll.

Artikel 13

1. Rådets direktiv av den 25 mars 1964(6) om avskaffandet av begränsningar av rörlighet och uppehåll inom gemenskapen för arbetstagare och deras familjer skall fortsätta att gälla, till dess detta direktiv är genomfört av medlemsländerna.

2. Uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med det direktiv som nämns i punkt 1 skall fortsätta att gälla till dess att giltighetstiden går ut.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 1968.

På rådets vägnar

G. SEDATI

Ordförande

(1) EGT nr 268, 6.11.1967, s. 10.

(2) EGT nr 298, 7.12.1967, s. 10.

(3) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 2.

(4) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64.

(5) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 869/64.

(6) EGT nr 62, 17.4.1964, s. 981/64.

BILAGA

Text till den uppgift som nämns i artikel 4.2:

"Detta tillstånd är utfärdat i enlighet med Europeiska gemenskapernas råds förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 och med de åtgärder som vidtagits för genomförande av rådets direktiv av den 15 oktober 1968.

I enlighet med bestämmelserna i ovanstående förordning har innehavaren av detta tillstånd rätt att påbörja och utöva anställning inom .................(1) territorium på samma villkor som .................(2) arbetstagare."

(1) Belgiens, Tysklands, Frankrikes, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas, beroende på vilket land som utfärdar tillståndet.