Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

74/325/EEG: Rådets beslut av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 09/07/1974 s. 0015 - 0017

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0175

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 2 s. 0029

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0175

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0027

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0027RÅDETS BESLUT av den 27 juni 1974 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågor (74/325/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 145 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Den djupgående förändringen av produktionsmetoder inom alla ekonomiska sektorer och spridningen av farliga tekniker och material har skapat nya problem med hänsyn till arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetet.

Förebyggandet av olyckor och sjukdomar i arbetet, liksom yrkeshygien hör till målsättningarna i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Rådets resolution av den 21 januari 1974(2) om ett socialt handlingsprogram förutser upprättandet av ett handlingsprogram för arbetstagare som bland annat tar sikte på en förbättring av säkerheten och hälsoskyddet i arbetet.

Ett permanent organ bör inrättas som skall bistå kommissionen med att förbereda och genomföra aktiviteter inom arbetarskyddsområdet och med att underlätta samarbetet mellan nationella förvaltningar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

Detta beslut strider inte mot artikel 118 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En rådgivande kommitté för arbetarskyddsfrågor, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed.

Artikel 2

1. Kommittén skall ha till uppgift att bistå kommissionen vid förberedelse och genomförande av aktiviteter inom arbetarskyddsområdet.

Denna uppgift skall omfatta näringslivet som helhet, med undantag av mineralutvinnande industrier inom verksamhetsområdet för kommissionen för säkerhet och hälsa inom gruvindustrin och med undantag av hälsoskydd för arbetstagare mot de risker som kommer av joniserande strålning som regleras av särskilda bestämmelser enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

2. Kommittén skall särskilt ha till uppgift att genomföra följande aktiviteter:

a) På grundval av tillgängliga upplysningar genomföra ett utbyte av synpunkter och erfarenheter som rör befintliga eller planerade bestämmelser.

b) Medverka till utarbetandet av en gemensam hållning till problem inom arbetarskyddsområdet och till prioriteringen av gemenskapens uppgifter liksom de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa.

c) Rikta kommissionens uppmärksamhet mot områden inom vilka det finns ett uppenbart behov av att förvärva nya kunskaper samt av lämpliga utbildnings- och forskningsprojekt.

d) Inom ramen för gemenskapens handlingsprogram och i samarbete med kommissionen för säkerhet och hälsa för gruvindustrin definiera

- kriterierna och målen med kampanjen mot olycks- och hälsorisker inom företaget,

- metoder som gör det möjligt för företagen och deras anställda att bedöma och förbättra skyddsnivån.

e) Bidra till att hålla nationella förvaltningar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer underrättade om gemenskapens åtgärder, för att underlätta deras medverkan och uppmuntra initiativ från deras sida till erfarenhetsutbyte och fastställande av uppförandekoder.

Artikel 3

1. Kommittén skall framställa en årlig rapport om sin verksamhet.

2. Kommissionen skall sända denna rapport till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté.

Artikel 4

1. Kommittén skall bestå av 54 ordinarie medlemmar, på så sätt att varje medlemsstat har två företrädare för regeringen, två företrädare för fackföreningar och två företrädare för arbetsgivarorganisationer.

2. En suppleant skall utses för varje ordinarie medlem.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 skall suppleanten endast delta i kommitténs möten när den ordinarie medlem som han ersätter är förhindrad att delta.

3. Ordinarie medlemmar eller suppleanter i kommittén skall utses av rådet som, när det gäller företrädare för fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, skall sträva efter att uppnå en rättvis balans i kommitténs sammansättning mellan de olika berörda branscherna.

4. Förteckningen över medlemmarna och suppleanterna skall offentliggöras av rådet i informationssyfte i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

1. De ordinarie medlemmarna och suppleanterna skall utses på tre år. Deras mandat skall kunna förnyas.

2. Efter utgången av de tre åren skall de ordinarie medlemmarna och suppleanterna sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

3. En medlems mandatperiod skall upphöra före utgången av treårsperioden om han säger upp sig eller efter ett meddelande från den berörda medlemsstaten som anger att mandatperioden är slut.

En medlem skall utses för resten av mandatperioden i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 4.

Artikel 6

1. Kommittén skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande eller, undantagsvis om denne har förhinder, en kommissionstjänsteman som skall nomineras av honom. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommittén skall mötas när den sammankallats av ordföranden, antingen på hans initiativ eller efter begäran av minst en tredjedel av dess medlemmar.

3. Ordföranden får på eget initiativ bjuda in högst två experter att delta i kommitténs möten.

Varje kommittémedlem får åtföljas av en expert, förutsatt att han informerar ordföranden minst tre dagar före kommitténs möte om detta.

4. Kommittén får inrätta arbetsgrupper med en kommittémedlem som ordförande.

De skall överlämna resultaten av sitt arbete i form av en rapport vid ett möte med kommittén.

5. Företrädare för den avdelning inom kommissionen som är berörd skall delta i kommitténs och arbetsgruppernas möten.

Kommittén och arbetsgrupperna skall förses med sekreterartjänster av kommissionen.

Artikel 7

1. Kommittén är beslutsmässig endast om två tredjedelar av dess medlemmar är närvarande.

2. Kommitténs yttranden skall vara försedda med motivering och skall antas med absolut majoritet av de giltiga röster som avgivits. Om minoriteten begär det, skall yttrandena åtföljas av en skriftlig redogörelse för dess synpunkter.

Artikel 8

Kommittén skall anta en arbetsordning vilken skall träda i kraft när rådet, efter att ha erhållit ett yttrande från kommissionen, har gett sitt godkännande.

Artikel 9

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 214 i fördraget, skall kommittémedlemmar vara förpliktade att inte lämna ut information som de har fått tillgång till genom kommitténs eller arbetsgruppernas arbete om kommissionens anställda informerar dem om att det begärda yttrandet eller frågan är av konfidentiell natur.

I sådana fall skall endast kommittémedlemmar och företrädare för kommissionens avdelningar delta i de berörda mötena.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft den femte dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 1974.

På rådets vägnar

K. GSCHEIDLE

Ordförande

(1) EGT nr C 40, 8.4.1974, s. 64.

(2) EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.