Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974D0326.pdf

31974D0326

74/326/EEG: Rådets beslut av den 27 juni 1974 om en utvidgning av ansvarsområdet för Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor till alla mineralutvinnande industrierEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 09/07/1974 s. 0018 - 0019

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0178

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 2 s. 0032

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 1 s. 0178

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0030

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0030RÅDETS BESLUT av den 27 juni 1974 om en utvidgning av ansvarsområdet för Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor till alla mineralutvinnande industrier (74/326/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 145 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i det särskilda ministerrådet, inrättade genom beslut av den 9 och 10 maj 1957, en ständig kommitté för driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor som enligt direktiven i beslut den 9 juli 1957(2) av de i ministerrådet församlade företrädarna för medlemsstaternas regeringar, ändrat genom beslut av den 11 mars 1965(3), skall följa utvecklingen vad avser driftsäkerheten i och förebyggandet av yrkesrelaterade hälsorisker i stenkolsgruvor och utarbeta lämpliga förslag för förbättring av driftsäkerhet och hälsoskydd i stenkolsgruvor.

Detta organ har visat sig vara ett effektivt och lämpligt medel för att skydda arbetstagares hälsa och säkerhet i stenkolsgruvor.

Säkerhetsproblem som liknar de i stenkolsgruvor förekommer även i övriga mineralutvinnande industrier.

Såväl arbetarskydd som arbetshygien är mål som överensstämmer med Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Rådets resolution av den 21 januari 1974(4) om ett socialpolitiskt åtgärdsprogram föreskriver ett åtgärdsprogram till fördel för arbetstagare som bl. a. syftar till att förbättra säkerhet och hälsoskydd i arbetet.

Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd bör ges uppgiften att låta de förebyggande åtgärder som hittills endast har förekommit i stenkolsgruvor omfatta alla mineralutvinnande industrier.

De i rådet församlade företrädarna för medlemsstaternas regeringar har samtyckt till att denna uppgift tilldelas Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ständiga kommittén för driftsäkerhet och hälsoskydd skall vara ansvarig för att vidta förebyggande åtgärder mot olycksrisker och hälsofarliga arbetsförhållanden som hotar arbetstagares säkerhet och hälsa i alla mineralutvinnande industrier utom enkel utvinning, enligt de direktiv som har fastställts i beslutet av den 11 mars 1965 av de i rådet församlade företrädarna för medlemsstaternas regeringar. Ansvaret omfattar inte hälsoskydd för arbetstagare mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning, vilket är föremål för särskilda bestämmelser i enlighet med Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

2. Med mineralutvinnande industrier avses såväl prospektering och utvinning, enligt en strikt tolkning av ordet, som beredning av de utvunna ämnena i försäljningssyfte (krossning, sortering, tvättning), dock inte bearbetning av sådana utvunna ämnen.

3. Med enkel utvinning avses arbete vars syfte inte är att utvinna användbara ämnen.

Artikel 2

1. Detta beslut träder i kraft den femte dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Det skall vara tillämpligt på

- mineralutvinnande verksamhet under jord: från den dag som har fastställts i punkt 1,

- övrig verksamhet i mineralutvinnade industrier: från den 1 januari 1976.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 1974.

På rådets vägnar

K. GSCHEIDLE

Ordförande

(1) EGT nr C 40, 8.4.1974, s. 64.

(2) EGT nr 28, 31.8.1957, s. 487/57.

(3) EGT nr 46, 22.3.1965, s. 698/65.

(4) EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.