Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977L0576.pdf

31977L0576

Rådets direktiv 77/576/EEG av den 25 juli 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 229 , 07/09/1977 s. 0012 - 0021

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0094

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 2 s. 0191

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0094

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0141

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0141RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser (77/576/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av förslaget från kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådet fastställde i sin resolution av den 21 januari 1974 om ett socialt handlingsprogram(3) behovet av att förbättra säkerheten och skyddet av hälsan på arbetsplatser. Detta utgör ett led i förbättringen av levnads- och arbetsvillkor.

Personers och tjänsters rörelsefrihet har avsevärt ökat risken för arbetsolyckor och arbetssjukdomar, speciellt på grund av skillnaden i arbetsorganisationen inom medlemsstaterna, språkskillnaderna och de därav följande missförstånden och misstagen. Dessa svårigheter utgör ett hinder för den gemensamma marknadens funktion och kan reduceras genom införandet av ett system för säkerhetsskyltar inom gemenskapen.

Användning av enhetliga säkerhetsskyltar har positiva effekter både för arbetstagare på arbetsplatser inom- och utomhus och för andra personer, som har tillträde till sådana platser.

Ett system för säkerhetsskyltar inom gemenskapen kan vara effektivt endast om det säkerställs genom enhetliga bestämmelser, om skyltarnas utformning är så enkel och slående som möjligt, om så lite förklarande text som möjligt används och dessutom om de berörda personerna får fullständig och upprepad information om skyltarna.

Tekniska framsteg och framtida utveckling av internationella metoder för placering av skyltar kräver att säkerhetsskyltar anpassas till utvecklingen. För att underlätta genomförandet av de nödvändiga åtgärderna om säkerhetsskyltar inom gemenskapen bör nära samarbete inledas mellan medlemsstaterna och kommissionen och en specialkommitté bildas för ändamålet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller säkerhetsskyltar på arbetsplatser.

2. Detta direktiv gäller inte

a) skyltar använda i samband med järnvägs- och vägtransport, transport på vattenväg inom landet samt sjö- och lufttransport,

b) märkning av farliga ämnen och preparat när de släpps ut på marknaden,

c) kolgruvor.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med

a) system för säkerhetsskyltar:

ett system av skyltar som avser ett speciellt objekt eller situation och som lämnar säkerhetsinformation med hjälp av varningsfärg eller symbol,

b) säkerhetsfärg:

en färg vilken tilldelats en speciell säkerhetsbetydelse,

c) kontrastfärg:

en färg som kontrasterar mot säkerhetsfärgen och som lämnar ytterligare information,

d) säkerhetsskylt:

en skylt, som kombinerar geometrisk form, färg och symbol för att lämna specifik säkerhetsinformation,

e) förbudsskylt:

en säkerhetsskylt, som förbjuder ett beteende, som kan förorsaka fara,

f) varningsskylt:

en säkerhetsskylt, som varnar för en risk,

g) påbudsskylt:

en säkerhetsskylt som föreskriver en specifik skyldighet,

h) nödskylt:

en säkerhetsskylt, som i händelse av fara, anvisar en nödutgång, vägen till en nödinstallation eller platsen för en räddningsanordning,

i) informationsskylt:

en säkerhetsskylt som lämnar annan säkerhetsinformation än den som avses i punkterna e-h,

j) tilläggsskylt:

en säkerhetsskylt som endast används i samband med en av de säkerhetsskyltar som avses i punkterna e-h och som lämnar ytterligare information,

k) symbol:

en bildmässig återgivning som beskriver en specifik situation och som används på en av säkerhetsskyltarna som avses i punkterna e-h.

2. Betydelsen och användningen av säkerhets- och kontrastfärger och utformningen och betydelsen av säkerhetsskyltar skall följa vad som anges i bilaga 1.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

- säkerhetsskyltar på alla arbetsplatser överensstämmer med principerna i bilaga 1,

- endast sådana säkerhetsskyltar som anges i bilaga 2 används för att ange farliga situationer och för att lämna den information som specificeras i denna bilaga,

- gällande vägtrafikskyltar används för att reglera intern trafik i fabrik.

Artikel 4

Varje ändring som behövs för att anpassa bilaga 1, punkterna 2-6 och bilaga 2 till tekniska framsteg och framtida utveckling av internationella metoder om skyltar skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 6.

Artikel 5

1. En kommitté av representanter för medlemsstaterna med en kommissionsrepresentant som ordförande bildas härmed.

2. Kommittén skall besluta om reglerna för sin verksamhet.

Artikel 6

1. När förfarande enligt denna artikel begärs skall frågan föreläggas kommittén av dess ordförande, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en representant för en medlemsstat.

2. Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett utkast till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över utkastet inom den tid ordföranden fastställt, med hänsyn till hur brådskande ärendet är. För beslut fordras en majoritet på 41 röster, varvid medlemsstaternas röster bedöms såsom stadgas i artikel 148.2 av fördraget. Ordföranden får ej rösta.

3. a) Föreslagna åtgärder som överensstämmer med kommitténs uppfattning skall vidtas av kommissionen.

b) När de föreslagna åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs uppfattning eller om inte något yttrande avges skall kommissionen genast tillställa rådet ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat beslut inom tre månader från mottagandet av förslaget skall föreslagna åtgärder antas av kommissionen.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1979 anta och publicera de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa åtgärder senast från den 1 januari 1981.

2. Medlemsstaterna skall sända kommissionen texten till alla nationella bestämmelser, som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

(1) EGT nr C 178, 2.8.1976, s. 57.

(2) EGT nr C 278, 24.11.1976, s. 3.

(3) EGT nr C 13, 12.2.1974, s. 1.

BILAGA 1

Grundläggande principer för systemet med säkerhetsskyltar

1. ALLMÄNT

1.1 Syftet med systemet med säkerhetsskyltar är att snabbt och otvetydigt dra uppmärksamheten till föremål och situationer som kan förorsaka särskilda risker.

1.2 Under inga omständigheter kan systemet med säkerhetsskyltar ersätta nödvändiga skyddsåtgärder.

1.3 Systemet med säkerhetsskyltar får endast användas för att lämna information om säkerheten.

1.4 Effektiviteten hos systemet med säkerhetsskyltar är särskilt beroende av att fullständig och ständigt upprepad information ges till alla personer som kan antas ha nytta av den.

2. SÄKERHETS- OCH KONTRASTFÄRGER

2.1 Säkerhetsfärgers betydelse

>Plats för tabell>

2.2 Kontrast- och symbolfärger

>Plats för tabell>

3. SÄKERHETSSKYLTARNAS GEOMETRISKA FORM OCH BETYDELSE

>Plats för tabell>

4. KOMBINATION AV FORM OCH FÄRG SAMT DESS BETYDELSE PÅ SKYLTAR

>Plats för tabell>

5. SÄKERHETSSKYLTARS UTFÖRANDE

5.1 Förbudsskyltar

Bakgrund: vit, symbol eller text: svart

Säkerhetsfärgen rött skall finnas runt kanten och på ett tvärgående fält och skall uppta minst 35 % av skyltens yta.

5.2 Varnings-, påbuds- och informationsskyltar

Bakgrund: säkerhetsfärg, symbol eller text: kontrastfärg.

En gul triangel skall ha en svart kant. Säkerhetsfärgen skall täcka minst 50 % av skyltens yta.

5.3 Tilläggsskyltar

Bakgrund: vit, text: svart, eller bakgrund: säkerhetsfärg, text: kontrastfärg.

5.4 Symboler

Utförandet skall vara så enkelt som möjligt och detaljer som inte är väsentliga för förståelsen skall utelämnas.

6. GUL/SVART FÖR IDENTIFIERING AV FARA

>Hänvisning till film>

(Andel säkerhetsfärg minst 50 %)

Igenkänningstecken för permanenta riskställen såsom:

- ställe där det finns risk för kollision, fall, snubbling eller för fallande laster,

- trappsteg, hål i golv etc.