Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31979L0640.pdf

31979L0640

Kommissionens direktiv 79/640/EEG av den 21 juni 1979 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/576/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 19/07/1979 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0113

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 3 s. 0165

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0113

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0176

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0176KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 21 juni 1979 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/576/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser (79/640/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/576/EEG av den 25 juli 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser(1) och särskilt artiklarna 4,5 och 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Reglerna i bilagorna till ovannämnda direktiv angående ett enhetligt system för säkerhetsskyltar på arbetsplatser behöver regelbundet anpassas för att ta hänsyn till tekniska framsteg och den framtida utvecklingen av internationella metoder för skyltning.

Bilaga 1 innehåller inga regler om förhållandet mellan säkerhetsskyltars dimensioner och observationsavståndet och ingen exakt definition av färgegenskaperna och de fotometriska egenskaperna hos material använda för sådana skyltar. När rådet godkände direktivet begärde det att dessa brister omgående skulle åtgärdas. Tillägget, som i överensstämmelse härmed gjorts till bilaga 1, är helt i linje med internationella standarder på detta område.

Det verkar vara nödvändigt att i bilaga 2 ta med en ny skylt som varnar för laserstrålar. Den skylt man kommit överens om internationellt kan tjäna som förebild.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till tekniska framsteg och framtida internationell metodutveckling av direktiv 77/576/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna i rådets direktiv 77/576/EEG ändras på följande sätt.

Artikel 2

I bilaga 1:

1. Följande punkt skall införas efter punkt 5.4 i avsnitt 5, "Utformning av säkerhetsskyltar"

"5.5. Säkerhetsskyltars dimensioner

Säkerhetsskyltars dimensioner kan bestämmas enligt formeln:

A ≥

>NUM>l² >DEN>2 000

där A är skyltens yta i m² och l det största avstånd i m varifrån skylten skall kunna förstås.

Observera: Denna formel gäller för avstånd upp till ca 50 m."2. Efter avsnitt 5 "Utformning av säkerhetsskyltar" skall följande nya avsnitt införas:

"6. MATERIALS KOLORIMETRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Vad beträffar de verksamma ämnenas färgegenskaper och fotometriska egenskaper rekommenderas ISO-standarder och Internationella belysningskommissionens (CIE - Commission internationale de l'éclairage) standarder."

3. Nuvarande avsnitt 6 "Gul/svart identifiering av fara" skall betecknas avsnitt 7.

Artikel 3

I bilaga 2, nr. 2 "Varningsskyltar" skall följande skylt läggas till:

"j)

>Hänvisning till film>

Laserstrålar"

Artikel 4

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1981 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 juni 1979.

På kommissionens vägnar

Henk VREDELING

Vice ordförande

(1) EGT nr L 229, 7.9.1977, s. 12.