Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L1107.pdf

31980L1107

Rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 03/12/1980 s. 0008 - 0013

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0126

"Grekisk specialutgåva

" Område 05 Volym 4 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 2 s. 0126

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0224

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0224RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (80/1107/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), utarbetat efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets resolution av den 29 juni 1978 om ett åtgärdsprogram på gemenskapsnivå rörande säkerhet och hälsa i arbetet(4) innehåller bestämmelser om harmonisering av bestämmelser och åtgärder beträffande skydd för arbetstagare mot kemiska, fysikaliska och biologiska agenser. Ansträngningar måste därför göras för att uppnå tillnärmning, samtidigt som gjorda förbättringar bibehålls, av medlemsstaternas lagar och andra författningar, i enlighet med fördragets artikel 117.

Vissa skillnader uppenbaras vid en genomgång av de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att skydda arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet. För att uppnå en balanserad utveckling bör därför de åtgärder som direkt påverkar den gemensamma marknadens funktion tillnärmas varandra och förbättras. Sådan tillnärmning och förbättring bör grundas på gemensamma principer.

Det skydd som åsyftas här bör så långt möjligt säkerställas genom åtgärder som förhindrar exponering eller som håller denna på så låg nivå som är praktiskt genomförbart.

För att uppnå detta syfte bör medlemsstaterna, när de antar bestämmelser på detta område, uppfylla vissa krav, i synnerhet avseende fastställande av gränsvärden. En första förteckning över agenser kan antas i detta direktiv för att ligga till grund för ytterligare, mer specifika krav. Medlemsstaterna skall bestämma huruvida och i vilken utsträckning vart och ett av dessa krav är tillämpligt på det agens som avses.

Inom den tidsgräns som fastslås i detta direktiv skall åtgärder vidtas för tillämpning av bestämmelser avseende ett begränsat antal agenser, för att säkerställa tillräcklig kontroll av berörda arbetstagares hälsotillstånd under den tid exponeringen pågår, samt för att se till att relevant och tillräcklig information tillhandahålls.

Rådet skall fastställa gränsvärdena och andra särskilda krav för vissa agenser i särskilda direktiv.

Vissa tekniska aspekter avseende de särskilda krav som slås fast i de särskilda direktiven kan omprövas mot bakgrund av erfarenheter och framsteg som görs på det tekniska och vetenskapliga området.

Företrädare för arbetsgivare och arbetstagare har en roll att spela för att skydda arbetstagare.

Grekland skall upptas som medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen den 1 januari 1981, i enlighet med 1979 års anslutningsakt. Landet bör därför ges en längre period för att genomföra detta direktiv, för att ha möjlighet att upprätta de legislativa, sociala och tekniska strukturer som behövs, i synnerhet de som avser samråd med respektive parter på arbetsmarknaden, upprättande av ett system för fortlöpande kontroll av arbetstagares hälsa samt kontroll av genomförandet av direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med detta direktiv är att skydda arbetstagare mot risker för deras hälsa och säkerhet, samt förebygga sådana risker som uppstår eller sannolikt kan uppstå på arbetsplatser till följd av exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser som anses skadliga.

2. Detta direktiv skall inte gälla

- arbetstagare som exponeras för strålning som regleras av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

- sjötransporter,

- lufttransporter.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) agens: varje kemiskt, fysikaliskt eller biologiskt agens som finns på arbetsplatser och som sannolikt är skadligt för hälsan,

b) arbetstagare: varje anställd person som exponeras för eller sannolikt kan bli exponerad för sådana agenser i arbetet,

c) gränsvärde: gräns för exponering eller för biologisk indikator i lämpligt medium för ett agens.

Artikel 3

1. För att exponering av arbetstagare för agenser skall undvikas eller hållas på så låg nivå som är praktiskt genomförbart skall medlemsstaterna, när de antar bestämmelser om skydd för arbetstagare mot ett agens, vidta

- de åtgärder som anges i artikel 4,

- de ytterligare åtgärder som anges i artikel 5, om agenset ingår i förteckningen i bilaga 1.

2. För detta ändamål skall medlemsstaterna bestämma huruvida och i vilken utsträckning de olika åtgärder som anges i artikel 4 och 5 skall tillämpas, med hänsyn till vilken typ av agens som avses, exponeringens omfattning och varaktighet, hur allvarlig risken är och den kunskap som finns om den, samt hur angelägna de åtgärder är som skall vidtas.

3. Medlemsstaterna skall fatta beslut om de åtgärder som behövs för att säkerställa

- tillräcklig kontroll av arbetstagares hälsotillstånd under exponeringsperioden, för de agenser som ingår i förteckningen i bilaga 2 del A,

- att arbetstagare och/eller deras företrädare på arbetsplatsen har tillgång till relevant och tillräcklig information om de risker som dessa agenser medför, för de agenser som ingår i förteckningen i bilaga 2 del B.

4. Medlemsstaternas beslut om åtgärder enligt punkt 3 förpliktar dem inte att tillämpa punkt 1 och 2.

Artikel 4

De åtgärder som åsyftas i artikel 3.1 första strecksatsen är följande:

1. Begränsning av användningen på arbetsplatsen av det agens som avses.

2. Begränsning av antalet arbetstagare som exponeras eller som sannolikt kan bli exponerade.

3. Förebyggande tekniska åtgärder.

4. Fastställande av gränsvärden och provtagningsrutiner, mätrutiner och rutiner för utvärdering av resultat.

5. Skyddsåtgärder omfattande tillämpning av lämpliga arbetsrutiner och metoder.

6. Kollektiva skyddsåtgärder.

7. Individuella skyddsåtgärder, i de fall då exponering inte rimligtvis kan undvikas på annat sätt.

8. Hygienåtgärder.

9. Information till arbetstagare om de potentiella riskerna med exponering, tekniska förebyggande åtgärder som skall iakttas av arbetstagare och de försiktighetsåtgärder som vidtagits av arbetsgivaren och skall vidtas av arbetstagarna.

10. Användning av varnings- och säkerhetsskyltar.

11. Kontroll av arbetstagarnas hälsa.

12. Förande och uppdatering av register över exponeringsnivåer, förteckningar över exponerade arbetstagare och medicinska journaler.

13. Akutåtgärder vid onormalt hög exponering.

14. Vid behov, generellt eller begränsat förbud mot det agens som avses, i de fall då det med övriga tillgängliga medel inte är möjligt att garantera tillräckligt skydd.

Artikel 5

De ytterligare åtgärder som åsyftas i artikel 3.1 andra strecksatsen är följande:

1. Medicinsk kontroll av arbetstagare före exponering och med regelbundna mellanrum därefter. I särskilda fall skall det tillses att hälsokontroll av lämpligt slag finns tillgänglig för arbetstagare som har exponerats för ett agens, när exponeringen har upphört.

2. Arbetstagare och/eller deras företrädare på arbetsplatsen skall ha tillgång till resultaten av exponeringsmätningar och till anonyma kollektiva biologiska provresultat för påvisande av exponering, i de fall då sådana prover utförs.

3. Varje berörd arbetstagare skall ha tillgång till egna biologiska provresultat för påvisande av exponering.

4. Arbetstagare och/eller deras företrädare på arbetsplatsen skall informeras när de gränsvärden som åsyftas i artikel 4 överskrids, om orsakerna därtill samt om vilka åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas för att rätta till förhållandena.

5. Arbetstagare och/eller deras företrädare på arbetsplatsen skall ha tillgång till relevant och tillräcklig information för att förbättra sin kunskap om de faror de är utsatta för.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall se till att

- samråd sker med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer innan de bestämmelser om genomförande av de åtgärder som åsyftas i artikel 3 antas, samt att arbetstagarrepresentanterna, om sådana finns, i företagen eller verksamheterna kan kontrollera att bestämmelserna tillämpas eller själva medverka vid tillämpningen,

- arbetstagare som, i enlighet med nationell lagstiftning eller gällande praxis, av medicinska skäl tillfälligt är avstängd från arbete där han utsatts för påverkan av ett agens skall, där så är möjligt, få ett annat arbete,

- de åtgärder som beslutas för genomförandet av detta direktiv är förenliga med kravet på skydd av folkhälsan och miljön.

Artikel 7

Detta direktiv och de särskilda direktiv som åsyftas i artikel 8 skall inte hindra att medlemsstater tillämpar eller inför lagar eller andra författningar för att säkerställa bättre skydd för arbetstagare.

Artikel 8

1. I de särskilda direktiv som antas av rådet för de agenser som ingår i förteckningen i bilaga 1 skall rådet, på förslag av kommissionen, fastställa gränsvärdet eller gränsvärdena och övriga tillämpliga särskilda krav.

2. De särskilda direktivens rubriker skall innehålla serienummer.

3. Anpassning till den tekniska utvecklingen i enlighet med proceduren i artikel 10 skall begränsas till de tekniska aspekter som tas upp i bilaga 3, enligt de villkor som fastställs i de särskilda direktiven.

Artikel 9

1. För att uppnå den anpassning till den tekniska utvecklingen som åsyftas i artikel 8.3 inrättas härmed en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall fastställa sin egen arbetsordning.

Artikel 10

1. När det förfarande skall tillämpas som anges i denna artikel, skall ärendet hänskjutas till kommittén av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall till kommittén lämna ett förslag om åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Yttrandet skall avges med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall anta förslaget, om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om den inte avger något yttrande, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet åtgärder. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte fattar beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom tre år efter anmälan av direktivet och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Med avseende på artikel 3.3, första strecksatsen, skall tidsgränsen dock vara fyra år.

För Grekland gäller det undantaget att tidsgränserna enligt första och andra styckena skall vara fyra respektive fem år.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr C 89, 5.4.1979, s. 6.

(2) EGT nr C 59, 10.3.1980, s. 73.

(3) EGT nr C 297, 28.11.1979, s. 5.

(4) EGT nr L 165, 11.7.1978, s. 1.

BILAGA 1

Förteckning över agenser enligt artikel 3.1 andra strecksatsen och artikel 8.1

Akrylnitril

Asbest

Arsenik och arsenikföreningar

Bensen

Kadmium och kadmiumföreningar

Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Nickel och nickelföreningar

Bly och blyföreningar

Klorerade kolväten: - kloroform

- paradiklorbensen

- koltetraklorid

BILAGA 2

A. Förteckning över agenser enligt artikel 3.3 första strecksatsen

1. Asbest

2. Bly och blyföreningar

B. Förteckning över agenser enligt artikel 3.3 andra strecksatsen

1. Asbest

2. Arsenik och arsenikföreningar

3. Kadmium och kadmiumföreningar

4. Kvicksilver och kvicksilverföreningar

5. Bly och blyföreningar

BILAGA 3

Tekniska aspekter som åsyftas i artikel 8.3

1. Provtagningsrutiner och mätmetoder (inklusive kvalitetskontroll) avseende gränsvärden, i den mån sådana rutiner och metoder inte påverkar gränsvärdenas kvantitativa betydelse.

2. Praktiska rekommendationer om medicinsk kontroll före och under exponering och efter det att exponeringen har upphört, samt registrering av resultat av sådan medicinsk kontroll.

3. Praktiska rutiner för upprättande och underhåll av register avseende uppmätta värden på arbetsplatser och förteckningar över exponerade arbetstagare.

4. Praktiska rekommendationer avseende varningssystem som installeras på arbetsplatser där onormalt hög exponering sannolikt kan förekomma.

5. Praktiska rekommendationer avseende akutåtgärder som skall vidtas i händelse av onormalt hög emission.

6. Allmänna och individuella skyddsåtgärder för vissa typer av arbete (t.ex. service och reparationer), när det inte kan garanteras att koncentrationerna av eller intensiteten hos agenset kan hållas under gränsvärdena.

7. Rutiner för allmänna hygienkrav och åtgärder för att säkerställa den personliga hygienen.

8. Skyltar för att markera områden där betydande exponering sannolikt kan förekomma samt för att ange vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas.