Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållandeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 29/07/1991 s. 0019 - 0021

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0063

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0063RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande (91/383/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 118a i fördraget skall rådet genom direktiv fastställa minimikrav för att främja förbättringar, i synnerhet på arbetsmiljöns område för att garantera en högre skyddsnivå för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Enligt samma artikel får sådana direktiv inte medföra administrativa, ekonomiska och rättsliga hinder av sådan art att de motverkar bildande och utveckling av små och medelstora företag.

Tillämpningen av anställningsformer som tidsbegränsad och tillfällig anställning har ökat avsevärt.

Forskningen har visat att arbetare med ett tidsbegränsat anställningsförhållande eller ett tillfälligt anställningsförhållande inom vissa sektorer i allmänhet är mer utsatta för risker för olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar än andra arbetstagare.

Dessa ökade risker inom vissa sektorer har delvis samband med vissa särskilda former för att knyta nya arbetstagare till företaget. Dessa risker kan minskas genom lämplig information och utbildning redan vid anställningens början.

Direktiven om hälsa och säkerhet i arbetet, särskilt rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(4) innehåller bestämmelser i syfte att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa i allmänhet.

Den speciella situation som arbetstagare med ett tidsbegränsat eller ett tillfälligt anställningsförhållande befinner sig i och den speciella typ av risker som de utsätts för inom vissa sektorer gör det nödvändigt att utfärda särskilda kompletterande bestämmelser, speciellt vad avser information, utbildning och medicinsk kontroll för berörda arbetstagare.

Detta direktiv utgör ett led i det praktiska förverkligandet av den sociala dimensionen på den inre marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I RÄCKVIDD OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Räckvidd

Detta direktiv skall gälla följande:

1. Anställningsförhållanden som regleras av ett tidsbegränsat anställningsavtal som sluts direkt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, där avslutandet av avtalsförhållandet fastställs genom objektiva villkor såsom överenskommelse om ett angivet datum, utförande av en viss uppgift eller inträffandet av en speciell händelse.

2. Tillfälliga anställningsförhållanden mellan ett företag som hyr ut arbetskraft, vilket är arbetsgivaren, och arbetstagaren, som får i uppdrag att arbeta för och under kontroll av ett företag och/eller en verksamhet som tar hans tjänster i anspråk.

Artikel 2

Syfte

1. Syftet med detta direktiv är att säkerställa att arbetstagare med ett anställningsförhållande enligt artikel 1 vad avser säkerhet och hälsa i arbetet tillförsäkras samma skyddsnivå som den som gäller för övriga arbetstagare på det ifrågavarande företaget och/eller i verksamheten.

2. Ett anställningsförhållande enligt artikel 1 får inte motivera en annorlunda behandling vad avser arbetsvillkoren om det rör sig om säkerhet och hälsa i arbetet, särskilt vad avser tillgången till personlig skyddsutrustning.

3. Direktiv 89/391/EEG och särdirektiven enligt artikel 16.1 i nämnda direktiv skall i full omfattning gälla för arbetstagare med ett sådant anställningsförhållande som avses i artikel 1, utan att det påverkar tillämpningen av mer bindande och/eller mer specifika bestämmelser i det här direktivet.

AVSNITT II ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 3

Information till arbetstagare

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i direktiv 89/391/EEG skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa

1. att en arbetstagare med ett anställningsförhållande enligt artikel 1, innan arbetet påbörjas, informeras om de risker han utsätts för av det företag och/eller den verksamhet som tar hans tjänster i anspråk, och

2. att denna information

- framför allt upplyser om huruvida det enligt nationell lagstiftning krävs några särskilda yrkeskvalifikationer eller färdigheter eller särskild medicinsk övervakning och

- klart redovisar om arbetet innebär ökade speciella risker enligt vad som fastställs i nationell lagstiftning.

Artikel 4

Utbildning av arbetstagare

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i direktiv 89/391/EEG skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att varje arbetstagare i sådana fall som avses i artikel 3 får en tillfredsställande och för arbetets särskilda krav lämplig utbildning med hänsyn till hans kvalifikationer och erfarenhet.

Artikel 5

Arbetsuppgifter och medicinsk kontroll

1. Medlemsstaterna skall ha möjlighet att förbjuda att arbetstagare med ett anställningsförhållande enligt artikel 1 anlitas till vissa arbetsuppgifter av sådant slag som fastställs i nationell lagstiftning som medför särskild fara för deras säkerhet och hälsa och särskilt till vissa typer av arbete som kräver särskild medicinsk kontroll av det slag som fastställs i nationell lagstiftning.

2. Om medlemsstaterna inte begagnar sig av den möjlighet som avses i första stycket skall de utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i direktiv 89/391/EEG vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att arbetstagare som har ett anställningsförhållande enligt artikel 1 och som anlitas till att utföra arbete som kräver särskild medicinsk kontroll enligt vad som fastställs i nationell lagstiftning underkastas erforderlig sådan kontroll.

3. Medlemsstaterna kan besluta att den särskilda medicinska kontrollen enligt andra stycket skall fortsätta även efter det att vederbörande arbetstagares anställningsförhållande har upphört.

Artikel 6

Skydds- och förebyggande åtgärder

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de arbetstagare, serviceorgan eller personer, som i enlighet med artikel 7 i direktiv 89/391/EEG är utsedda att verka för skydd mot och förebyggande av risker i arbetet, i nödvändig omfattning informeras om vilka uppgifter som tilldelats arbetstagare med ett anställningsförhållande enligt artikel 1. Detta skall ske i den utsträckning som behövs för att berörda arbetstagare, serviceorgan eller personer på ett korrekt sätt skall kunna utföra sina uppgifter att skydda och förebygga till förmån för alla arbetstagare inom företaget och/eller verksamheten.

AVSNITT III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 7

Tillfälliga anställningsförhållanden: information

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa

1. att företaget och/eller verksamheten, innan arbetstagare med ett anställningsförhållande enligt artikel 1.2 tas i anspråk, ger det uthyrande företaget upplysningar om bl.a. de yrkeskunskaper som krävs och om den särskilda karaktären av det arbete som skall utföras och

2. att det uthyrande företaget skall informera berörda arbetstagare om alla dessa fakta.

Medlemsstaterna får bestämma att de upplysningar som företaget och/eller verksamheten skall lämna till det uthyrande företaget i överensstämmelse med första stycket punkt 1 skall framgå av kontraktet.

Artikel 8

Tillfälliga anställningsförhållanden: ansvar

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa

1. att företaget och/eller verksamheten som tar arbetstagaren i anspråk, så länge det aktuella arbetet pågår, ansvarar för arbetsförhållandena, utan att det inskränker på det uthyrande företagets ansvar enligt nationell lagstiftning och

2. att när det gäller tillämpningen av 1, det med arbetsförhållanden uteslutande menas sådana förhållanden som har samband med säkerheten, yrkeshygienen och hälsan på arbetsplatsen.

AVSNITT IV ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Gynnsammare bestämmelser

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av nuvarande eller framtida nationella eller gemenskapsbestämmelser som är gynnsammare med avseende på skyddet av säkerhet och hälsa för arbetstagare som har ett anställningsförhållande enligt artikel 1.

Artikel 10

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall vart femte år till kommissionen inge en rapport om den praktiska tillämpningen av detta direktiv med angivande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas synpunkter.

Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor om denna rapport.

4. Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av detta direktiv med beaktande av punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1991.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

(1) EGT nr C 224, 8.9.1990, s. 4.

(2) Yttrande avgivet den 20 november 1990 och EGT nr C 158, 17.6.1991.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 167.

(4) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.