Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0058.pdf

31992L0058

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 245 , 26/08/1992 s. 0023 - 0042

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0182

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 5 s. 0182RÅDETS DIREKTIV 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), som framlagts efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 118a i fördraget skall rådet genom direktiv fastställa minimikrav i syfte att främja förbättringar, framför allt på arbetsmiljöområdet, av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Enligt samma artikel får sådana direktiv inte medföra administrativa, ekonomiska och rättsliga hinder av sådan art att de motverkar bildande och utveckling av små och medelstora företag.

Enligt kommissionens meddelande om programmet för arbetarskyddsfrågor(4) skall en översyn och utvidgning ske av räckvidden för rådets direktiv 77/576/EEG av den 25 juli 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser(5).

Rådet uppmärksammade i sin resolution av den 21 december 1987 om arbetarskyddsfrågor(6) att kommissionen avsåg att inom en snar framtid lämna förslag till rådet om en översyn och utvidgning av det nämnda direktivet.

För ökad enhetlighet och klarhet bör direktiv 77/576/EEG ersättas med detta direktiv.

Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet(7). Bestämmelserna i det nämnda direktivet skall därför tillämpas fullt ut då det gäller användningen av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet utan att det påverkar strängare och mer specifika bestämmelser i detta direktiv.

De befintliga gemenskapsreglerna gäller huvudsakligen säkerhetsskyltar och markering av farliga hinder och områden och gäller därför endast ett begränsat antal slag av varselmärkning.

Denna begränsning innebär att vissa risker inte markeras på lämpligt sätt. Nya slag av varselmärkning och signaler bör därför införas så att arbetsgivare och anställda ges möjlighet att identifiera och undvika risker för hälsa och säkerhet i arbetet.

Varselmärkning och signaler skall användas om riskerna inte kan nedbringas på ett tillfredsställande sätt genom kollektiva skyddsåtgärder eller genom åtgärder, metoder eller rutiner avseende organiserandet av arbetet.

De många skillnader som för närvarande finns mellan de varselmärkningar och signaler som används för hälsa och säkerhet i medlemsstaterna leder till en osäkerhet som kan komma att tillta i och med arbetstagarnas fria rörlighet inom den inre marknaden.

Genom att använda standardiserade varselmärkningar och signaler på arbetsplatserna kan man åstadkomma en allmän minskning av de risker som kan uppstå på grund av språkliga och kulturella olikheter bland arbetstagarna.

Detta direktiv innebär ett påtagligt framsteg i utvecklingen av den inre marknadens sociala dimension.

Enligt beslut 74/325/EEG(8), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, skall kommissionen höra Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor när den utarbetar förslag inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. I detta direktiv, som är det nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på utsläppande på marknaden av farliga ämnen och beredningar, produkter eller utrustning, såvida det inte uttryckligen hänvisas till detta direktiv i andra gemenskapsbestämmelser.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på varselmärkning och signaler som används vid reglering av transport på väg, järnväg, vattenväg, till sjöss eller i luften.

4. Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut inom hela det område som avses i punkt 1 utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser som finns i detta direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet: sådan märkning och sådana signaler som avser bestämda objekt, verksamheter eller situationer och som ger information eller instruktioner med hjälp av skyltar, färger, ljus- eller ljudsignaler, muntliga meddelanden eller handsignalering, allt efter omständigheterna,

b) förbudsskylt: skylt som innebär förbud mot beteenden som kan innebära fara,

c) varningsskylt: skylt som varnar för en risk eller fara,

d) påbudsskylt: skylt som föreskriver ett visst beteende,

e) nödskylt: skylt som informerar om nödutgångar eller utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning,

f) informationsskylt: skylt som ger annan information än sådan som avses i punkterna b-e,

g) varselskylt: märkning som ger särskild information genom en kombination av form, färg och symbol, och som görs synlig med hjälp av tillräcklig belysning,

h) tilläggsskylt: skylt som används tillsammans med en skylt som motsvarar definitionen i g och som lämnar kompletterande information,

i) varselfärg: färg som tilldelats en specifik betydelse,

j) symbol: bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst beteende och som används på en skylt eller en upplyst yta,

k) ljussignal: varselmärkning eller signal som utsänds av en anordning som består av genomlysande eller genomskinligt material som belyses inifrån eller bakifrån så att ytan görs självlysande,

l) ljudsignal: fastställd ljudsignal som utsänds utan att någon mänsklig eller syntetisk röst används,

m) muntligt meddelande: i förväg fastställt muntligt meddelande som lämnas med mänsklig eller syntetisk röst,

n) handsignal: en rörelse som görs eller en position som intas med armarna eller händerna i fastställd form för att dirigera personer som utför manövrer som kan innebära risk eller fara för arbetstagare.

AVSNITT II ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

Artikel 3

Allmänna regler

1. Arbetsgivaren skall tillhandahålla varselmärkning och signalsystem enligt kraven i detta direktiv, eller försäkra sig om att sådan märkning och sådana signaler finns, där risker inte kan undvikas eller förebyggas på tillfredsställande sätt genom kollektiva skyddsåtgärder eller genom åtgärder, metoder eller rutiner för organiserandet av arbetet.

Arbetsgivaren skall beakta eventuella riskvärderingar som utförts enligt artikel 6.3 a i direktiv 89/391/EEG.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaga 5, skall den varselmärkning och de signaler som används vid transport på väg, järnväg och vattenvägar samt till sjöss och i luften i tillämpliga fall användas inom företaget och alla verksamheter.

Artikel 4

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som används för första gången

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som används för första gången den dag som anges i artikel 11.1 första stycket och därefter skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6, uppfylla de minimikrav som anges i bilaga 1-9.

Artikel 5

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som redan används

Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet som tagits i bruk före den dag som anges i artikel 11.1 första stycket skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 6, senast arton månader efter denna dag uppfylla de minimikrav som anges i bilaga 1-9.

Artikel 6

Undantag

1. Medlemsstaterna får, med hänsyn till verksamheternas art och de berörda företagens eller verksamheternas storlek, ange företags- eller verksamhetskategorier som helt, delvis eller tillfälligt får ersätta de ljus- eller ljudsignaler som föreskrivs i detta direktiv med alternativa åtgärder som ger samma skyddsnivå.

2. Medlemsstaterna får efter samråd med parterna på arbetsmarknaden göra avsteg från tillämpningen av bilaga 8 punkt 2 och/eller bilaga 9 punkt 3, om alternativa åtgärder fastställs som garanterar samma skyddsnivå.

3. Medlemsstaterna skall vid tillämpningen av punkt 1 samråda enligt nationell lag och praxis med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer.

Artikel 7

Information och utbildning för anställda

1. Arbetstagarna eller deras representanter skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 89/391/EEG, informeras om samtliga åtgärder som kommer att vidtas i fråga om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

2. Arbetstagarna skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 i direktiv 89/391/EEG, ges lämpliga instruktioner, i synnerhet i form av särskilda anvisningar om den varselmärkning och de signaler för hälsa och säkerhet som används i arbetet.

De instruktioner som avses i ovanstående stycke skall främst gälla märkningens och signalernas betydelse, särskilt då ord används i dessa, och hur man skall uppträda i allmänhet och i speciella situationer.

Artikel 8

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Samråd med och medverkan av arbetstagarna eller deras representanter skall ske enligt artikel 11 i direktiv 89/391/EEG i frågor som omfattas av det här direktivet, även bilagorna 1-9.

AVSNITT III ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 9

Ändringar av bilagorna

1. Ändringar av teknisk natur av bilagorna 1-9 skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 17 i direktiv 89/391/EEG mot bakgrund av

- direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardisering beträffande utformning av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet och tillverkning av anordningar för dem,

- den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

Artikel 10

1. Direktiv 77/576/EEG skall upphöra att gälla den dag som anges i artikel 11.1 första stycket.

I de fall som avses i artikel 5 skall dock det direktivet fortsätta att tillämpas under högst arton månader från och med nämnda dag.

2. Varje hänvisning till det upphävda direktivet skall förutsättas avse motsvarande bestämmelser i detta direktiv.

Artikel 11

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 juni 1994.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När medlemsstaterna antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

4. Medlemsstaterna skall vart femte år till kommissionen lämna en rapport om den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv i vilken även arbetsgivarnas och arbetstagarnas åsikter redovisas.

Kommissionen skall underrätta Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor härom.

5. Kommissionen skall med beaktande av punkt 1-4 regelbundet avlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1992.

På rådets vägnar

José da SILVA PENEDA

Ordförande

(1) EGT nr C 53, 28.2.1991, s. 42, och

EGT nr C 279, 26.10.1991, s. 13.

(2) EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 102, och

EGT nr C 150, 15.6.1992.

(3) EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 9.

(4) EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 3.

(5) EGT nr L 229, 7.9.1977, s. 12. Senast ändrat genom kommissionens direktiv 79/640/EEG (EGT nr L 183, 19.7.1979, s. 11).

(6) EGT nr C 28, 3.2.1989, s. 1.

(7) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8) EGT nr L 185, 9.7.1974, s. 15.

BILAGA 1

ALLMÄNNA MINIMIKRAV BETRÄFFANDE VARSELMÄRKNING OCH SIGNALER AVSEENDE HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

1 Inledande anmärkningar

1.1 Varselmärkning och skyltar som krävs enligt den allmänna regeln i artikel 3 i detta direktiv skall uppfylla de särskilda kraven i bilagorna 2-9.

1.2 Dessa krav presenteras i denna bilaga tillsammans med en beskrivning av de olika användningsformerna för varselmärkning och signaler avseende hälsa och säkerhet samt allmänna regler om alternativa och kombinerade märkningar och signaler.

1.3 Varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet får endast användas för att överföra sådana budskap eller sådan information som anges i detta direktiv.

2. Varselmärkning och signaler

2.1 Permanent varselmärkning

2.1.1 Permanenta varselskyltar skall användas i samband med förbud, varningar och påbud samt för att utmärka och ange platsen för nödutrymningsvägar och utrustning för första hjälpen.

Varselskyltar eller en varselfärg skall användas för att på ett permanent sätt utmärka och markera platsen för brandbekämpningsutrustning.

2.1.2 Varselskyltar på behållare och rörledningar skall placeras enligt föreskrifterna i bilaga 3.

2.1.3 Platser med risk för fall eller kollision med föremål skall markeras permanent med varselfärg eller varselskyltar.

2.1.4 Trafikleder skall markeras permanent med varselfärg.

2.2 Tillfällig märkning och tillfälliga signaler

2.2.1 Ljus- och ljudsignaler eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver, med beaktande av de möjligheter att utnyttja alternativa eller kombinerade märkningar och signaler som anges i punkt 3, för att signalera fara, uppmana personer till visst, särskilt beteende och vid nödutrymning.

2.2.2 Handsignalering eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver för att dirigera personer som utför farliga eller riskabla arbeten.

3 Alternativa och kombinerade märkningar och signaler

3.1 Om verkan är likvärdig kan man fritt välja mellan följande:

- En varselfärg eller en varselskylt för markering av platser med hinder eller nivåskillnad.

- Ljussignaler, ljudsignaler eller muntliga meddelanden.

- Handsignalering eller muntliga meddelanden.

3.2 Följande signaler kan användas samtidigt:

- Ljus- och ljudsignaler.

- Ljussignaler och muntliga meddelanden.

- Handsignalering och muntliga meddelanden.

4 Anvisningarna i nedanstående tabell gäller all varselmärkning och alla signaler där varselfärg förekommer:

>Plats för tabell>

5 Verkan av varselmärkningen får inte nedsättas genom något av följande:

5.1 Närvaron av en annan signalkälla av samma slag som kan påverka synlighet eller hörbarhet, därför skall särskilt

5.1.1 alltför många märkningar på för litet inbördes avstånd undvikas,

5.1.2 två ljussignaler som kan förväxlas inte användas samtidigt,

5.1.3 en ljussignal inte användas i närheten av en liknande ljuskälla,

5.1.4 två ljudsignaler inte användas samtidigt,

5.1.5 ljudsignaler inte användas då bakgrundsbullret är för starkt.

5.2 Otillfredsställande utformning, otillräckligt antal, felaktig placering, eftersatta reparationer eller felaktigt funktionssätt.

6 Märkningar och signalanordningar skall efter behov rengöras, underhållas, kontrolleras, repareras och, då så är nödvändigt, ersättas regelbundet så att de behåller sina utmärkande egenskaper eller funktion.

7 Antalet märkningar och signalanordningar som skall installeras och var de skall placeras är beroende av omfattningen av farorna eller riskerna och av det område som skall täckas.

8 Varselmärkning eller signaler som kräver någon form av energitillförsel skall vara utrustade med säker energireserv vid strömavbrott, såvida inte risken undanröjs genom ett sådant avbrott.

9 Ljus- och ljudsignaler skall utlösas när den aktivitet de avser skall påbörjas och de skall ges under hela den tid aktiviteten kräver.

Ljus- och ljudsignaler skall åter kunna fungera omedelbart efter användning.

10 Ljus- och ljudsignaler skall kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt innan de tas i bruk och därefter med tillräckligt täta mellanrum.

11 Om arbetstagarnas hörsel eller syn är nedsatt, inklusive då detta orsakas av den personliga skyddsutrustningen, skall åtgärder vidtas för att komplettera eller ersätta märkningen eller signalerna.

12 Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller beredningar skall markeras med en lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga 2 eller markeras enligt föreskrifterna i punkt 1 i bilaga 3, såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräcklig för ändamålet.

BILAGA 2

ALLMÄNNA MINIMIKRAV FÖR VARSELSKYLTAR

1 Kännetecken

1.1 I punkt 3 anges form och färg för varselskyltarna beroende på det särskilda ändamålet (att markera förbud, varning, påbud, utrymningsväg eller utrustning för nödsituation eller brandbekämpning).

1.2 Symbolerna skall vara så enkla som möjligt och endast innehålla nödvändiga detaljer.

1.3 Mindre skillnader eller större detaljrikedom jämfört med de symboler som återges i punkt 3 kan tillåtas, förutsatt att samma innehåll återges och att inte ändringarna eller anpassningarna gör budskapet oklarare.

1.4 Skyltarna skall tillverkas av slagtåligt material med god väderbeständighet som är lämpligt i den omgivande miljön.

1.5 Skyltarnas dimensioner och färg- och ljustekniska egenskaper skall vara sådana att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

2 Användning

2.1 Skyltarna skall i princip installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen med hänsyn till eventuella hinder, antingen vid ingången till området, då det gäller en allmän risk, eller i omedelbar närhet av särskilda riskfaktorer eller föremål samt på en plats med god belysning som är lätt att se och nå.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 89/654/EEG, skall fosforescerande färger, reflekterande material eller artificiell belysning användas om den naturliga belysningen är otillräcklig.

2.2 Skyltar skall avlägsnas om det förhållande de avser inte längre föreligger.

3 Skyltar

3.1 Förbudsskyltar

Kännetecken:

- rund form,

- svart symbol mot vit bakgrund, röd bård- och diagonallinje (den röda delen skall vara minst 35 % av skyltens yta).

Skyltar:

>Hänvisning till film>

Rökning förbjuden

>Hänvisning till film>

Rökning och öppen eld förbjuden

>Hänvisning till film>

Tillträde förbjudet för gående

>Hänvisning till film>

Förbjudet att använda vatten för släckning

>Hänvisning till film>

Ej dricksvatten

>Hänvisning till film>

Tillträde förbjudet för obehöriga

>Hänvisning till film>

Tillträde förbjudet för arbetsfordon

>Hänvisning till film>

Vidrör ej

3.2 Varningsskyltar

Kännetecken:

- triangelform,

- svart symbol mot gul bakgrund med svart bård (den gula delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

>Hänvisning till film>

Brandfarliga ämnen eller hög temperatur(1)

>Hänvisning till film>

Explosiva ämnen

>Hänvisning till film>

Giftiga ämnen

>Hänvisning till film>

Frätande ämnen

>Hänvisning till film>

Radioaktiva ämnen

>Hänvisning till film>

Hängande last

>Hänvisning till film>

Arbetsfordon

>Hänvisning till film>

Farlig elektrisk spänning

>Hänvisning till film>

Fara

>Hänvisning till film>

Laserstrålning

>Hänvisning till film>

Brännbara ämnen

>Hänvisning till film>

Icke-joniserande strålning

>Hänvisning till film>

Starkt magnetiskt fält

>Hänvisning till film>

Hinder

>Hänvisning till film>

Fallrisk

(2*) >Hänvisning till film>

Mikrobiologisk risk

>Hänvisning till film>

Låg temperatur

>Hänvisning till film>

(3**)

Skadliga eller irriterande ämnen

3.3 Påbudskyltar

Kännetecken:

- rund form,

- vit symbol mot blå bakgrund (den blå delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

>Hänvisning till film>

Ögonskydd måste användas

>Hänvisning till film>

Skyddshjälm måste användas

>Hänvisning till film>

Hörselskydd måste användas

>Hänvisning till film>

Andningsskydd måste användas

>Hänvisning till film>

Skyddsskor måste användas

>Hänvisning till film>

Skyddshandskar måste användas

>Hänvisning till film>

Skyddskläder måste användas

>Hänvisning till film>

Ansiktsskydd måste användas

>Hänvisning till film>

Säkerhetsbälte måste användas

>Hänvisning till film>

Påbjuden väg för gående

>Hänvisning till film>

Påbudsskylt (kompletteras efter omständigheterna med tilläggsskylt)

3.4 Nödskyltar

Kännetecken:

- rektangulär eller kvadratisk form,

- vit symbol mot grön bakgrund (den gröna delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

>Hänvisning till film>

Nödutgång/utrymningsväg

>Hänvisning till film>

Riktningspil (tilläggsskylt till de ovan avbildade)

>Hänvisning till film>

Första hjälpen

>Hänvisning till film>

Bår

>Hänvisning till film>

Nöddusch

>Hänvisning till film>

Ögondusch

>Hänvisning till film>

Nödtelefon

3.5 Brandbekämpningsskyltar

Kännetecken:

- rektangulär eller kvadratisk form,

- vit symbol mot röd bakgrund (den röda delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

>Hänvisning till film>

Brandpost

>Hänvisning till film>

Brandstege

>Hänvisning till film>

Brandsläckare

>Hänvisning till film>

Nödtelefon

>Hänvisning till film>

Riktningspil (tilläggsskylt)

(1) Används i avsaknad av särskild skylt för hög temperatur.

(2*) Denna symbol fastställs i rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 1).

(3**) Bakgrundsfärgen på denna skylt kan i undantagsfall vara gulorange, om det är nödvändigt för att skilja den från ett liknande vägtrafikmärke.

BILAGA 3

MINIMIKRAV FÖR MÄRKNING AV BEHÅLLARE OCH RÖRLEDNINGAR

1. De behållare som används på arbetsplatsen för farliga ämnen eller preparat (beredningar) enligt definitionerna i direktiv 67/548/EEG(1) och 88/379/EEG(2) samt behållare som används för lagring av sådana farliga ämnen och beredningar och synliga rörledningar som innehåller, eller används för transport av, sådana farliga ämnen och beredningar skall märkas (med symbol mot bakgrundsfärg) enligt bestämmelserna i nyssnämnda direktiv.

Detta avsnitt skall inte tillämpas på behållare som endast används kortvarigt på arbetsplatsen eller vilkas innehåll ofta byts ut, förutsatt att andra lämpliga åtgärder vidtas - särskilt i fråga om utbildning och information - som säkerställer samma skyddsnivå.

Den märkning som avses i detta avsnitt får

- ersättas med varningsskyltar enligt föreskrifterna i bilaga 2 med samma symboler,

- kompletteras med ytterligare information, som t.ex. det farliga ämnets (eller den farliga beredningens) namn och kemiska formel samt närmare upplysningar om risken,

- vid transport av behållarna på arbetsplatsen, kompletteras eller ersättas med sådan märkning som är tillämplig inom hela gemenskapen vid transport av farliga ämnen eller beredningar.

2. Märkningen skall utföras enligt följande:

- På den eller de synliga sidorna.

- Med skylt, klistermärke eller genom påmålning.

3. I tillämpliga fall skall den märkning som avses i punkt 1 i denna bilaga ha de kännetecken som definieras i punkt 1.4 i bilaga 2 och uppfylla de krav vid användning som fastställs i punkt 2 i bilaga 2.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av föreskrifterna i punkt 1, 2 och 3 skall märkningen på rörledningar placeras väl synligt i närheten av de farligaste ställena, exempelvis ventiler och kopplingar, och med lämpliga mellanrum.

5. Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller beredningar skall markeras med lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga 2 eller markeras enligt föreskrifterna i punkt 1 i bilaga 3, såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräcklig för ändamålet med hänsyn tagen, i fråga om dimensioner, till punkt 1.5 i bilaga 2.

Lager av flera olika farliga ämnen eller beredningar får markeras med den allmänna varningsskylten för fara.

De skyltar och den märkning som avses ovan skall placeras på lämplig plats nära lagerområdet eller på dörren till lagerlokalen.

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

BILAGA 4

MINIMIKRAV FÖR UTMÄRKNING OCH PLACERING AV BRANDBEKÄMPNINGSUTRUSTNING

1. Inledande anmärkning

Denna bilaga skall tillämpas på utrustning som uteslutande är avsedd för brandbekämpning.

2. Brandbekämpningsutrustning skall utmärkas genom att den ges särskild färg och dess placering skall anges genom en lägesskylt eller genom att förvaringsplatserna eller ingångarna till dem ges särskild färg.

3. Rött skall användas som särskild igenkänningsfärg för detta slag av utrustning.

Den röda färgen skall täcka en tillräckligt stor del av utrustningen för att denna lätt skall kännas igen.

4. De skyltar som föreskrivs i punkt 3.5 i bilaga 2 skall användas för att ange var denna utrustning finns.

BILAGA 5

MINIMIKRAV FÖR UTMÄRKNING AV HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN SAMT TRAFIKLEDER

1 Utmärkning av hinder och farliga områden

1.1 Inom den del av företagets bebyggda område som arbetstagarna har tillträde till under arbete skall platser där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk att träffas av fallande föremål utmärkas med gul/svart- eller röd/vitrandiga bårder.

1.2 Varningsmärkningens dimensioner skall vara avpassade efter det farliga områdets storlek.

1.3 De gula och svarta, respektive röda och vita, ränderna skall ha en lutning på cirka 45° och vara ungefär jämnbreda.

1.4 Exempel:

>Hänvisning till film>

2 Utmärkning av trafikleder

2.1 Om lokalernas användning och utrustning gör det nödvändigt av arbetarskyddsskäl, skall leder för fordonstrafik vara tydligt markerade med obrutna ränder i en väl synlig färg, helst vitt eller gult, som valts med hänsyn till underlagets färg.

2.2 Ränderna skall placeras så att de anger det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordonen och eventuella närbelägna föremål samt mellan gående och fordon.

2.3 Permanenta trafikleder i bebyggda områden utomhus skall i görligaste mån markeras på liknande sätt, såvida inte lämpliga avskärmningar eller trottoarer finns.

BILAGA 6

MINIMIKRAV FÖR LJUSSIGNALER

1 Kännetecken

1.1 Det ljus som signalanordningen sänder ut skall ge en ljuskontrast som är anpassad till omgivningen och till de användningsbetingelser som signalen är avsedd för och får varken ha för hög intensitet så att det blir bländande eller för låg så att synbarheten blir otillräcklig.

1.2 Signalanordningens upplysta yta får vara enfärgad eller innehålla en symbol mot en fastställd bakgrundsfärg.

1.3 Om ljussignalen är enfärgad skall färgen överensstämma med tabellen över färgernas innebörd i punkt 4 i bilaga 1.

1.4 Om ljussignalen innehåller en symbol skall denna uppfylla samtliga relevanta föreskrifter i bilaga 2.

2 Särskilda regler för användningen

2.1 Om en signalanordning kan sända såväl fasta som blinkande signaler skall blinksignalen användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av den begärda eller påbjudna åtgärden än den fasta signalen.

I en blinkande ljussignal skall blinkningarnas varaktighet och frekvens vara sådana att

- budskapet uppfattas på avsett sätt, och

- varje möjlighet till förväxling undviks mellan olika ljussignaler eller med en fast ljussignal.

2.2 Om en ljussignal används i stället för eller tillsammans med en ljudsignal skall identiska signalkoder användas.

2.3 Anordningar för blinkande ljussignal vid allvarlig fara skall ägnas särskild tillsyn eller ha reservlampa.

BILAGA 7

MINIMIKRAV FÖR LJUDSIGNALER

1 Kännetecken

1.1 Ljudsignaler skall

a) ha en ljudnivå som klart överstiger bakgrundsbullrets nivå så att den ger god hörbarhet utan att vara omotiverat hög eller smärtsam,

b) vara lätta att känna igen, särskilt i fråga om impulslängd och avbrott mellan impulser eller grupper av impulser, samt skilja sig klart från andra ljudsignaler och från bakgrundsbullret.

1.2 Om en signalanordning kan ge såväl fast som växlande ton, skall växlande toner användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av den begärda eller påbjudna åtgärden än fasta toner.

2 Koder

Utrymningssignaler skall ha fast ton.

BILAGA 8

MINIMIKRAV FÖR MUNTLIGA MEDDELANDEN

1 Kännetecken

1.1 Muntliga meddelanden mellan en talare eller sändare och en eller flera mottagare skall lämnas i form av korta texter, fraser, ordgrupper eller enstaka ord (ibland i fastställd form).

1.2 Muntliga meddelanden skall vara så korta, enkla och tydliga som möjligt. Talarens uttrycksförmåga och lyssnarens (lyssnarnas) hörförmåga skall vara sådana att en tillförlitlig verbal kommunikation säkerställs.

1.3 Muntliga meddelanden kan vara direkta (dvs. utnyttja den mänskliga rösten) eller indirekta (dvs. utnyttja lämpligt medel för utsändning av mänsklig eller syntetisk röst).

2 Särskilda regler för användningen

2.1 De arbetstagare som berörs skall behärska det språk som används tillräckligt väl för att kunna uttala och förstå det muntliga meddelandet korrekt med avseende på hälsa och säkerhet.

2.2 Om muntliga meddelanden används i stället för eller tillsammans med gester skall fastställda ord användas, t.ex.:

>Plats för tabell>

BILAGA 9

MINIMIKRAV FÖR HANDSIGNALERING

1 Kännetecken

Handsignaler skall vara exakta och enkla samt bestå av stora rörelser som är lätta att utföra och förstå och som klart skiljer sig från andra sådana signaler.

Om båda armarna används samtidigt skall de röras symmetriskt och avse en enda signal.

Om tecknen uppfyller dessa krav, får de avvika något från de tecken som avbildas i avsnitt 3 eller göras mer detaljerade. Betydelseinnehållet och begripligheten skall dock vara likvärdiga.

2 Särskilda regler för användningen

2.1 Den som utför signalerna, nedan kallad signalman, använder arm/handrörelser för att ge manövreringsanvisningar till signalmottagaren, nedan kallad operatören.

2.2 Signalmannen skall kunna se och kontrollera alla manövrer utan att utsätta sig för fara.

2.3 Signalmannens uppgifter skall uteslutande bestå i att dirigera manövrer och upprätthålla säkerheten för de arbetstagare som befinner sig i närheten.

2.4 Om kravet i punkt 2.2 inte är uppfyllt, skall ytterligare signalmän anlitas.

2.5 Operatören skall avbryta den pågående manövern och begära nya instruktioner, om han inte på ett tillräckligt säkert sätt kan utföra givna order.

2.6 Tillbehör

Operatören skall kunna känna igen signalmannen utan svårighet.

Signalmannen skall bära ett eller flera igenkänningstecken, t.ex. jacka, hjälm, manschetter, eller använda signalspade.

Igenkänningstecknen skall ha klara färger och helst alla ha samma färg som uteslutande används för signalmän.

3 Fastställda signaler

Inledande anmärkning:

Nedanstående beskrivning av fastställda signaler skall inte påverka tillämpningen av de andra signaler som används på gemenskapsnivå för samma manövrer inom vissa sektorer.

>Plats för tabell>