Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0030.pdf

31995L0030

Kommissionens direktiv 95/30/EG av den 30 juni 1995 om anpassning, som en följd av nya teknologiska rön, av rådets direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 06/07/1995 s. 0041 - 0042KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/30/EG av den 30 juni 1995 om anpassning, som en följd av nya teknologiska rön, av rådets direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (1), särskilt artikel 17 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG (2), ändrat genom direktiv 93/88/EEG (3), särskilt artikel 19 i detta,

med beaktande av yttrandet från Rådgivande kommittén för säkerhet, hygien och hälsoskydd i arbetet, och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna i direktiv 90/679/EEG måste ses som en viktig beståndsdel i det övergripande arbetet med att skydda arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen.

Målet med direktiv 93/88/EEG, genom vilket en första förteckning över biologiska agenser upprättades på grundval av de definitioner som ges i artikel 2 d 2-4 i direktiv 90/679/EEG, är att harmonisera villkoren inom detta område samtidigt som uppnådda framsteg bibehålls.

Denna förteckning och klassificering av biologiska agenser måste ses över med jämna mellanrum och revideras på grundval av nya vetenskapliga rön.

Det är särskilt önskvärt att de agenser, vars klassificering åtföljs av en asterisk på grund av att de normalt inte är smittosamma luftvägen och för vilka medlemsstaterna överväger huruvida en del av skyddsåtgärderna under vissa särskilda omständigheter kan undvaras granskas på nytt på grundval av den senaste kunskapen, samt att dessa agenser omklassificeras som en anpassning till den verkliga situationen vad gäller risker på arbetsplatsen.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i direktiv 89/391/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 november 1996. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1995.

På kommissionens vägnar

Padraig FLYNN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 374, 31.12.1990, s. 1.

(3) EGT nr L 268, 29.10.1993, s. 71.

BILAGA

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG skall ändras enligt följande:

1. Under rubriken "Virus" skall gruppen "Retroviridae" ändras på följande sätt:

a) Följande agenser skall klassificeras om från grupp 3 till grupp 3 (**)

- Human immunodeficiency virus

- Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) typ 1 och 2

b) Viruset SIV skall läggas till och klassificeras som grupp 3 (**).

c) Fotnoten "(h)" efter ordet "Retroviridae" skall placeras efter bokstäverna "SIV".

2. Fotnot "(h)" som följer efter förteckningen över virus skall ersättas med följande:

"För närvarande finns det inte några bevis för sjukdom hos människor som orsakats av de andra retrovirusen av apursprung. Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas skyddsnivå 3 för arbete med dessa."

3. Under rubriken "Parasiter" skall följande agenser klassificeras om från grupp 3 till grupp 3 (**):

- Echinococcus granulosus

- Echinococcus multilocularis

- Echinococcus vogeli

- Leishmania brasiliensis

- Leishmania donovani

- Plasmodium falciparum

- Taenia solium

- Trypanosoma brucei rhodesiense

4. I slutet av förteckningen skall följande uppgift läggas till:

"(**) Se inledande anmärkning 8".

5. Följande agenser skall läggas till och klassificeras som grupp 2:

- under rubriken "Bakterier":

"Streptococcus suis"

- under rubriken "Parasiter":

"Cyclospora cayetanensis"