Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0065.pdf

31997L0065

Kommissionens direktiv 97/65/EG av den 26 november 1997 om anpassning för tredje gången av rådets direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 06/12/1997 s. 0017 - 0018



KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/65/EG av den 26 november 1997 om anpassning för tredje gången av rådets direktiv 90/679/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (1), särskilt artikel 17 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/679/EEG av den 26 november 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (sjunde sär- direktivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/59/EG av den 7 oktober 1997 (3), särskilt artikel 19 i detta,

med beaktande av det yttrande som Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor har avgivit, och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna enligt direktiv 90/679/EEG måste beaktas som en viktig beståndsdel i den allmänna strävan att skydda arbetstagarnas hälsa på arbetsplatsen.

Syftet med rådets direktiv 93/88/EEG (4), i vilken en första förteckning över biologiska agenser på grundval av definitionerna i artikel 2 d 2-4 i direktiv 90/679/EEG ingår, är att harmonisera villkoren på detta område samtidigt som redan gjorda framsteg tillvaratas.

Förteckningen över och klassificeringen av de biologiska agenserna måste granskas regelbundet och ändras på grundval av nya vetenskapliga uppgifter. Särskilt på grund av de nya vetenskapliga beläggen för att det agens som orsakar bovin spongiform encefalopati (BSE) kan överföras till människor är det nödvändigt att anpassa klassificeringen av BSE-agenset och att hänvisa till en variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Det är nödvändigt att skydda arbetstagarna mot en möjlig överföring av transmissibel spongiform encefalopati hos människor och djur i samband med arbete.

De föreslagna åtgärderna i detta direktiv är i enlighet med det yttrande som kommittén enligt artikel 17 i direktiv 89/391/EEG har avgett.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG ändras enligt den bifogade bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 1997.

På kommissionens vägnar

Pádraig FLYNN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(2) EGT L 374, 31.12.1990, s. 1.

(3) EGT L 282, 15.10.1997, s. 33.

(4) EGT L 268, 29.10.1993, s. 71.

BILAGA

Bilaga III till direktiv 90/679/EEG ändras på följande sätt:

1. Under rubriken "Virus" enligt följande:

- Formuleringen "Atypiska smittämnen förknippade med i)" ersätts med "Atypiska smittämnen förknippade med transmissibel spongiform encefalopati (TSE)".

- Följande agenser läggs till efter punkten Creutzfeldt-Jakobs sjukdom under "Atypiska smittämnen förknippade med transmissibla spongiforma encefalopatier (TSEs)", och klassificeras enligt följande:

- "variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom", klassificeras som grupp 3 (**), med anmärkning "D d)".

- "Bovin spongiform encefalopati (BSE) och övriga relaterade TSE hos djur i)", klassificeras som grupp 3 (**), med anmärkning "D d)".

2. Formuleringen i fotnot i) som följer efter förteckningen över virus ersätts med följande:

"Det finns inga belägg för infektion hos människa orsakad av andra animala TSE-agenser. Trots detta rekommenderas skyddsnivå 3 (**) som försiktighetsåtgärd för laboratoriearbete, utom för laboratoriearbete rörande ett identifierat scrapie-agens, där skyddsnivå 2 är tillräcklig."