Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Utfärdad den 17 maj 1963.

1 §

En arbetstagare som för arbetsgivarens räkning utför radiologiskt arbete, där arbetstagaren utsätts för joniserande strålning i sådan utsträckning att skadlig inverkan kan befaras, har under villkor som föreskrivs i denna lag rätt till längre semesterledighet än som följer av 4 § semesterlagen (1977:480). För varje kalendermånad av intjänandeåret, under vilken arbetstagaren har utfört sådant arbete minst femton dagar, ska semesterledigheten påföljande semesterår förlängas med fem tolftedels semesterdag. Uppstår vid beräkningen ett brutet dagantal, ska det avrundas till närmast högre hela tal.

Dag, när sådant arbete som avses i första stycket har utförts, ska jämställas med

  1. dag, då arbetstagaren varit semesterledig, dock endast om hans eller hennes arbete omedelbart före och omedelbart efter ledigheten varit sådant som avses i första stycket, samt

  2. dag, då arbetstagaren har haft ledighet som är semesterlönegrundande enligt 17–17 b §§ semesterlagen, dock inte om sådant arbete, som avses i första stycket, uppenbarligen inte kunnat beredas honom eller henne sådan dag och anledningen till detta varit annan än driftsuppehåll för samtidig semester.

Semesterlön för de semesterdagar som tillkommer enligt första stycket beräknas enligt 16–16 b §§ semesterlagen.

Allmän anmärkning:

Enl. övergångsbestämmelse till strålskyddslagen (1988:220) skall förevarande lag gälla arbetstagare i sådant arbete som avses i 1 § första stycket strålskyddslagen (1958:110); se 1988 och tidigare års lageditioner.

Rättsfall:

AD 1982:140 anm. vid 7 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

SFS 2009:1441

2 §

På begäran av domstol eller den som saken rör, ska Arbetsmiljöverket avgöra om ett visst arbete är sådant som avses i denna lag.

Om ett mål som handläggs vid domstol, är beroende av en fråga som avses i första stycket, ska domstolen hänskjuta frågan till Arbetsmiljöverket, när en part yrkar det eller domstolen finner att det är nödvändigt. Dom får inte meddelas förrän Arbetsmiljöverkets beslut kommit domstolen till handa.

SFS 2009:1441

3 §

Om semester för arbetstagare som avses i denna lag gäller i övrigt semesterlagen (1977:480).

SFS 2009:1441

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1963:115

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1964, från och med vilken dag semesterrätt enligt lagen kan förvärvas. - - -

SFS 1964:101

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1964.

SFS 1977:481

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

Beträffande förlängning av semester under semesteråret d. 1 april 1978–d. 31 mars 1979 skall de nya bestämmelserna tillämpas, med iakttagande av att tiden d. 1 jan. 1977–d. 31 mars 1978 betraktas som intjänandeår. I övrigt skall, i den mån enligt övergångsbestämmelserna till semesterlagen (1977:480) äldre bestämmelser i lag eller avtal skall äga fortsatt giltighet, detsamma gälla på förevarande lags tillämpningsområde.

SFS 1990:103

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1990.

SFS 2000:769

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2009:1441

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010.